Goudsche Courant, donderdag 10 november 1904

Vrijdag II t ovember 1004 i o 9506 43 s o tTanrgang I I I JU I m i l GOÜDSCHE COIRMT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releloou hu 8 Dfc Uifg avc dezei Courant gesdiiedt ilagelykH int t uitzondeiing an Zon en Feestdagen Oe prijs pet drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzon leriijke Noiiimers V IJ F C E N T K N lelflo in u 9 O V K U T Ë N T I E N w mien t pl a t vau 1 leffeis d 50 Centenl iedere regel iiieei 10 Centen Jioote letttii woideii herekonil nnai plaatsruimte hi seiMhno van Advertentien tot 1 uiii ili niid I mmii nmma VAÏi EENEN INBOEDEL waaronder oqd bliiiin en jekleord PORCE LEIN ptn liaai AMIEK iIaBINET tin ÖLAZEN KA8T mot ten mooie veriamellnu SCHEEPEN eeni e SCHILÜEKIJEN PRENTEN BOKKEN gewtrkt GOOD en ZILVER enz Voort MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED K X C H E L S en HAARDEN enï Op DINSDAG 15 NOVEMBER 19 4 des morgens te H oren aan het lokaal Wijk K No 2J2 aan de Peperstraat te Uonda ten overataan van den Notaris G C BORTUI IN DKOOGLEEVEH Daags te voren van 9 lot 12 en van 2 tot 4 uren te zien imRÏiWlpËï De MAIUOR OARNI OKNS COMMA DAN l te GOUDA jal op 4aANDAG den 14 NOVEMBER 1404 des kuddags te 19 ore ten 7 nen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere gocdkenrlng vun don Minister van Staat Minister van Porlog m bet openbaar aanbcHteden do lovonnjï vaii rk 700 K ïetookt Spek en éi 1000 F kelspek ol zooveel meer ol minder als zal blukrn noodig Ie ygn gedurende bet rerêlr halfJaar f 0OA teji behoeve an de inenaKn der Soldaten nlbïer in gnrnuoen De voorwaarden van Ie h vering zyii ttjgi n den pri van 10 ii per l xemplini ver kriigbanr bu dt firma DE pKBROEDFliS VAN l LEEK lu Qraemliage Voor du levering van iet Spek komen inschrgvers baiteir Uoada w onach ig alli on dan in aanmerking wanneer u ter plaals een Mugiizijn Winkel of Djpol liibbin ol by eventui ele toewy ing vkn de lev ring aldaar zullen vestigen Ntidorc Inlitbtiiigcn omtrent deie loVoriiiK kannen worden ingewonnen b deii Eerste LnitenantKwartiermeester ten bnreeloJern saloinstraat De Majoor GArnisOenst ommandnnt vodrnot md A L BOOlfACKER GoiiOA den 3 November l iK 4 TIINLAND In de nabobeid van Goud gtnstig aan weg en water gelegen wordt TERREIN aïa Kweekers en Tuinder aangeboden OppetTlakte SOO oj meer R nl Roeden desverIsngd met WOSiNG Diiect te aanvaarden Voordeeligo bunrcondiliSn Brieven Iranco onder legers ö B b j do UlIgoveraA BRINKMAN Zn to Gouda TË II LI Dik la d Krngerlaau HEERENHUIZEN met TUIN 6 KaTiers ruime Warande Keuken en Kelder vooriien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURKMARKT H 258 FETSOLEÜKEAGIILS roukoloos fcvaarloos H Dntt VNorilon ook in huur gefteirn Aanbevelend P P SOOS Tiende weg 59 Qonda Drnk van A BRINKMAN 7 s V SANGUINOSE iDiver plaDlairdff ardoend middrl It en bioedaruiorde ei u nuwiHaktr Ondergeleekende verklaart biermi de dat z jn dochter die lodende was aan bloedarmoede zennwaoliligbeid en gebrek aan eetlust na t gebruik van zes flacons Sanguinose gtbeel is hersteld Volgaarne verleent h i ii vr beid om in bet belang van andertn dit scbrgven te gebruiken Met hoogachting Uwe dankbare dienaar Andel ARIE KAMERMAN Wat de Hangninoss zoo Mnbevelenswaardig maakt is dit dat ook de zwakste gestellen haar zoo goed verdragen Bgna altgd ondervindt men dadelgk goed gevolg De Sangninose verheugt zich dan ook in een voortdurend toenemend debietIn de meeste gevallen is tweemaal pir dag een eetlepel 15 gram voldoendeDan duurt oen flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 ol 15 etsper dag Dat in yoetlkooper dan eenio ander deryellJK n UUlel Pr s per fl 1 1 5ü 6 fl 8 12 fl 115 Verkrijgbaar te Gouda bU WOLKF Co Westhaven h ïOiE TAf HEERLUK op de BOTERHAM YOORraEFFElUK om n BRADEN enTE BAKKEN Geen kinkhoest lieen Inlliienza Om Itinkhucst liifluenzn llorslon ISoelaaiidopning bmnen don kortst mogeljikcn tgd te doen genezen neemt onmiddelluk de toevlucht tot de van ouds hekcntle bekroonde en wireldberoeiniU Superior Dmiven Borst honigExtraet M KI l ilVTH f uit do Koninkidke Stoomlabnek DE HONINGBLOEM van fh Ata H N VAN SCHAIK C iJCHAIfr DEN HAAG Hofleverancieh IM HAAh Flacons f 1 70 ets 40 et b j ir wnrrr A Co Westhaven 19 ffoKJo A LATBySTBrS KleivegS lOO fllr R H VlN mu vl B 126 te o A A BO0MAN i oor cA TlNK8E rLlarf 5 i A N vlTzKSSRN Wa J Th TORKBN fl i p B llElIDBN U nïlt P v D 8PK K tfo a e D v d STAR W ddin d I H0I8T addZ M KOUMAN WoAna n P A 0 OKOOT Omkmiir i ö ÏONGH tSTj P KÏSTKbKlN Poil ro terda n ü BIKKKB te fle p ADYERTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het j 4 lverleiitl Bifl eaH vae A HHIMkNAN éimfi Geen CrTÏjs Haar meer t e Meun e Loidou duet de grgie haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van let hoofd weg Eischt op den hals Vondmi P r f S en f O per flacon Verkrjgbaar in de ROZENDAAL M 9 b Izaüh Cal Papier molen ÜOÜÜA Gasornamenten in alle stglen Suprise I endanls Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelrerlichting M M V LOON Oaafltter Oubbelebuiirt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN i erlichlings irliltelen BADEN GEnSER S KOOKPLATEN QASFORNUIZËN Onnoemelgke keuze nieuwste soort GASBALLON S GROOTE VOORRAAD 6EEIAILLEERDE GOEDEREN gittvrti uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON leiiig iiilrrs voor liai glueiliél noodlgilhedeii en Metaalpoetsoztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik êpauuem de krom Verkrugbaar to Gouda böH ZANDVOORT H A OATS H ZANDVOORT J SMOSSEL Mrma L DE JONG A DEOST te Woerden bg N DE KRUIJFF Wie i iür lUD rti da EcMa Eikel Cacao t Mimgon tewmbsMatei 1 Ml Cm vele ru fiieiuU gen la im OAalel guVum u ondj dot naam dei uitviudwd Dl Mlchaell vemardigd i de healo i iui iced iii Set enldb roimd MabUiaiMn en n Oet I StoU ir ruk l6 Ketbn alicha Eikel e cSLO a viorkaatMi tuaset Doie likol 0 j met melk f ookt iac 6 uiKCLaiae go nie drank v r éÊr oiuk t guLruik e n a ij tbethpds vu t T T r uun S up OhoocMi Al iQuiii tVO ti tuk b geval o iciril 1 19 iitt illw wiittt ta gebruikea V ri Ujbiar Ity e vutruamilÉ B I iipttho iti 15 jivv t if f j gó ztm rm eer nlrcrtï gra Vjariij ir fóer and Jurms ManeHkMl miiterdsm Ka1vt iMit m k Arr ni vu 8 4IL WHkr 4 M Éa B tB t lniikÉit$ik mk 4 a UITLOTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Uoada maken bekend dat bg loting ter aflossing na 1 Januari 190a z n aangewezen lo van de ueldleening groot f 136000 in 1893 aangegaan de obligatiën Nrs U 121 en 134 2o van de geldleening groot f 43000 in 189a aangegaan de obligatie No 30 3o van de geldleening gioot 178000 in 1897 aanifegaan de obligatiëii Nrs 15 16 43 61 62 66 en 71 4o van de geldleening groot f 77000 in 1899 aangegaan de obligatiën Nrs 33 40 65 en 7Ö 5o van do geldleening groot f lObOOO in 1903 aangegaan de obligatien Nrs 22 en 29 Gouda den 10 November 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER liiiilt nlandscl Uverzichl Sakiirof mankt inelding van een aanval dia ie Japaosclie vourposten giattren dod n op do dorpoD OetiaUi ËrtuiUe en Pueboesentoeng welke zq op de Rassen veruvordeii I iWH 4 jj ingen eoÜter de Russische voor pusten verstertï door cavalerie tot den aunval over en verdreven de Japiinneis weder Een scIierraalBchng du v n weinig gewicht Utn zevenden wna htt den gehoakn dag rustig tn behalve bovenvermeld liandgtnieLii werd ook gisteren de rubt allien gestoord door een flauw artillerievuur Des nachts verontiusten Russischo vröwiihgtrs de Ja panfiche schildn achten Naar gemeld wordt hebben do J ipanntrs de ortcn Krloen jan on Sotrishoesjan by Pert In de Pruisische kanaal commissie heeft Budde de minister van openbare werken mededeelingen gedaan over de toeneming van htt verkeer m het Runsch Westfaalsche nuvorbeidsgebicd welke hg met tabellen en kaarten toelichtte Diensvolgens is het ver keer in het Boer d strict sedert 1H9 van FEVILLEIO X 1 S Sl S 17 Jiun Cameron dacbt daar zells met aan venmin als het door bem was opgemerkt fcoo de jonge vrouw feeds onder bet omhellen zgner luster met eenige angstvalligheid naar de pendale had genen 0 Parjs heeft ign vele eiscben die dikwdls met de eiscben van het hart eu van de vriendschap in str d zji En terwol een Wo plotseling haar wangen kleurde Dat verklaart althans eenigszins waarom ik tes maanden lang het vriendelflk bezoek van opn lieve Teresita onbeantwoord heb kunnen laten en het verklaart geheel hoe op weg naar de Bon Marché waar ik eenige Inkoopen had te doen des morgens wordt men daar het best bediend nw huis ziende een ouwederstaanbaar verlangen raj aanIfeep om mgn lieve vnandin even te komen omhelzen Met een bevallig gebaar reikte zg nog maals baar hand aan Teresita die naast kaar bg het vuur waa gaan zitten 62 t milhoea ton tot 901 miilioeu ton go klommen Er zyn dagelgka 32 000 open waggons in beweging Neemt het verkeer in dezelfde mate toe dan zullen ui 1912 eiken dag nog 15 000 waggons meer dienst moeten doen Het aunt il waggons dut jaai lyks aan het station Osterfeld komt is tol 1 800 000 gestógon Geen gebied moet het met 7alk een beperkte ruimte stellen ats het Roer gebied Ook de dienstregelingen werdtn aan de commissie voorgelegd ten bewüzc hoe inge wikkeld die reodh waren Het is nu reeds zeer inoeiel jk om de treinen op de vooigeschreven afstanden van elkaar te houlen De aanUg van nituwe sporen is haast on doenlgk in het district tusschen Ruhiuit i ssen en bteckiadt en zal m elk gtval meer kostm dan dio van kunaltn Lan a een kanaal kan een groot dool van het hteenküül en erts vervot r gaan Maai als het doel wil trtflen moet het ook ovei Dortmund naar H innuver duorgetiokken worden len slotte beloogli de ministti dat men het kanaal niet allten uit het oog punt van goedkoopt iune en moest bei cb lu wtn maar ouk dunde te bidenk n dat hft een groot hulpnuddtl zou zjn voor de out Wikkeling Vitn het verkeer welke niet alleen de uanwonenden maai betgeheele küiimkiuk Pruisen zou biten Na een breedvoerjge gedarhtcnwissLling heeft de commissie giBtertn nog een voorstel tot mvooi mg van een sta its sit p mun poIie op het kanaal van don Ryn naar Hannover aangenomen Tudtns dt dibiUin in de traiischf Kn nier over het kngehch ianscbe verdrag betoogde de reaetionnaii Delafusse dat hy zyn goedkeuring kon btcbten aan du vef drag omdat het de mogelukheid schiep dat l rankryk zyn koloniaal bfz t zou kun ncn concentreeftn in Noord Afrika Het verlies der overige kolomen is toch niets dan een quae tie van tgd Vele afgevaardigden piotestefrilea tegen deze uitlating waarop Uelafosst antwoordde dat Japan alleen door den wtnsch om Kor u Ie be itten afgehouden was van het plan om zich meester te maken van Fransch Indo Cbma Hot Russisch Japansche conflict heeft Frankrijk bewaard voor een geschil met Japan Crroote opgewondenheid Do afgevaardigden Deloncle en Jaarès trachtten Delafosse te brengen tot het ge ven van nadere bgzonderbeden doch h besloot zgn rede plotheling met b l aanbevelen van een Russisch Fransch Engelsch verbond Edith zeide dat alles met een zekere ge jaagdheid en misschien wel iets te veel glimlachend alsof zj maar zoo gauw moge Igk over die onmisbare verklaringen wilde heenstappen Dns heb ik uw bezoek te danken zeide de jonge mevrouw Berton ann i e omsla ti digheid dat gg ons huis in bet gezicht kreegt Neen zoo moet ge t met opvatten Zeg liever dat gg mg op dit nnr bg n ziet Ge kunt met gelooven lieve boe door mgn huwelgk met d Orvilliers mgn degen bezet zgnl Door ign positie bg de reclitolgke macht Ha IS munheer d Orvilliers bg de reeb terlgke macht f vroeg Juan Cameron om toch ook iets te zeggen en om het kleine vrouwtje dat zich nu volgens zgn meening al genoeg verontschnldigi had eenigszins op haar gemak te stellen Ja mgnheer bg 18 rechter van in itructie 0 nu herinner ik t mg wel Ik heb dien naam dikwgls ontmoet in de cou ranten bg de verslagen van bdangrgke rechtsgedingen Mg dunkt dat moet toch mindtr lo uw smaak vallen viel Teresiti wel wat onbezonnen in jg die ik altgd zoo lacjhend beb gekend eu droomend van de vroegere roofriddera op bun hooge bnrcbttn I E o magi De leidei van de koloiiiitlo party J tien ne adviseerde m een lange redevoering htt verdrag nn te nemen Hy noemde d n toestand ni M irokko tamelük gernststelltnd Ue bevolking en de sultan zullen gelukkig ZIJP wanntör zy het land ku isen opheffen met tinancitele en adminii tratieve hulp van Vyankryk Ktienne sptak vet volgens wooi Mn tot verdediging van Fiankrgk s militaii oplreden aan do Algiersche grens en besloot met i lofspraik op hiH Russisch transrlio vM ond dut ten Franse fc iigelsch Rii isisch verbond belooft te wordeii Htt trtrum en dd rechter pirty btttiigdcn luidt tnstemnimg met Etiumes rede De nationaliHt Oauthier vond gisteren in de transche kajiiti ilat er niets gten h last was bg het veizoek van den proeureur generaal om bjvttoii to mogen ver ülgen Syveton wis al gtmeg gostrafl Zulke incidenten ontstonden uil hut tumult van het debat wi kuniien ulUi tlfstandige naamwoorden van den gt athtin spnker ge broiken D uiterste liok rzgde was gewóón geWeld te plygui met woorden Kn ton büwy e lus de spreker een artiki 1 voir Uit 14uminue niisscbion wel van een Ka merlul m lar torli met g uit in dt Iviimer Uauthior had eehttr weimg sueees Zelfs van uitstel tit hedtn Donderdag wildt du lC iner met wutun laurM vond wel dat het wetsarJike op grond waarvan Syveton zal veilyolgd wyiden monsterucbtigü gevolgen heeft doch hg zou later de nilrekking vragen André leek du et rste dagen he t wel ïl j zei zelf dat hy weer been was over den Hchrtk Maai nu spreekt de lempB van een gunstigeveiwacbting welke met ia vervuld Dinsdag zgn de Ilelgisehe Kamers bgeon gekomen voor de gewone nttiig de doji n d age de heer Taek die sedert een halve eeuw de l uitmaakt van het PaiKment optndo ïïti zilting met et n hartelyko tot spraak v uarita de geioofsbrieven verden onderT oeht en jfoedgt keurtj behalve die vun afgovaaiUigdo ooi hirleroi wat gistertn plaats had De Kamer is thans sameqgestt ld uit 9 katholieken 42 liberalen 29 socialisLen en 2 ehnsten democraten b i de l jng8 ti ver kiezing hebben de liberalen neg zetels gewonnen Maar de cbricale meerderheid begoi met het bewgi te leveren dat g lot voornemens IS lan baar alleenheerscbappg afstand te straat een rechter van instructie dat moet zoo iets ais een strenge persoonlgkh id wezen Er kwam en wolk op Bdilb s voorhoofd 0 die droomen van jonge meisje zeide zg Kn daarop plüt ehng van toon ver anderend Maar lettn wg liever over üw persoontje spreken Teresita I Weet gp wel dat ge in de twee laatstt jaren want H IS rnim twee jaar geleden dal ik de kloosterschool vorliel nog veel mooier zgl ge worden dan ge uis kind waart r Nu zgt ge op en top een dame en hebt diarbg toch nog het gelukkig uiterlijk van een dwepend en droomend meisje Dat komt aarsch nlgk antwoordde Teresita blozend omdat myii droom is ler wezenigkt geworden Ue kent Andre Bfrton met waar f Ja dat s een aangenaam menscli met een edel harl Ik ben wel zeker dal ge iiit liefde samen zgt getrouwd En gg dan P vroeg de jongo SpaanKclie want omtrent uw huwelgk weet ik ioo goed als ni ts Toen ge rdim twee jaar geleden plotseling op een goeden dag htt kfoo 4 ter veiliet was er voor zoo er ik we I rog mets op til en drie maanden later boorden wg reeds dat gg een SGbitterend bnwolgk badt gtduan Zeer tcbitterend lodocdtad b rMti de doen De eei lu zitting dio zundtr oenige üftionelt veitoomng te 14 mot t wordtn güopend kon met beginnen wgl de rechttr zgde elubver adering biulü De overige afgevaardigden muesttn waehleu totdat dn g éindigd was en te huif drie kon do Kamir itting lieginnui I Dl Senaatsjzittttig die tegeiyk met de Kamei itling geojand werd stond ooi in inoeilyko beslissing ondtr de gekoz n sen ito leii voor Bi UB el bt tond ziebd heer KIbeth dii met den etiisus b taalt welke de wet voorsehryft zoudat hg niet veikMsbaar is De e quaeöti wird nu ampele Lesprekïü f veiwii on mar etn comnii Sjii dfi l7 Nov haai rapport 2al uitbrengen Dan zultevtiii btgktsn of een nu uwe senaatvverku zing mooi pIartt hibb ii dan Wol of de uudid lat dio in dtii geIu no het mttsti stemmen had al gitkoiten v rklaard woidoti Dat h rui groot belang de gekozene is socialist de op hem volgtnde eandidaut katholiek Du uitslag van du verkieangin iti de Vfreenigde Staten is nog niet m bgzi ndor heden bekend inuar de ovtrwiiinlng van de lepublikeinseh partg is unbostiydbaar Reeds toen hU bleek dat de staat New York icb met een nieerdui held van 200 000 stemmen vooif de lepubhkeinselie Igst h id voiklaKid wis de overwinning duidelgk under den sljaat New Yi rk toob kunnen de deini eiutcn niet zegevitren Dl egftiis Van diou staal gaven de demo f ratiscbe bla en aanleiding de verkiezing van Rfjo evelt als ontwgfulbaar aan tl m nii ii en dtt gaf l tchter Parkei aaiiKidmg d n zegeviereudüH I tegencandidaat zgn lijigtam van gulukwen icb te zenden waarin hg zetdi liet volk jLuurde op goestdriftigo w jzn blgkoiis do sljemming uw btsluur goid tn ik wunstli u d iatiute geluk Nu de steiïtbua geslotLU h m du kit mannen dur Vorsehillende htalLi gtfkozen gn 7a ook tuvens de onvcrkHikktiJgki strgd Wel als geëindigd besehouwi kunnen worden diu in de laatste dagen oiitslaan s ovti dti liulp qei iqsIb b dezi prcsidtnl verki ing De limes Ik Vut nog een lang telegram over dii qnatistni v aajni oude quat sfit worden opgnhaald un mtuwogesttld maar mt l den Times roi respondent kunnen wg xeggeu Het is onnoodjtg al dn dingtn op te hnltn daar de vorkitfsing au toch voorb i Aan de eer en dy ifuardigbtid van den gi kotoii president doet al dit goschrgf metn af i n bot IS gtblekenj itat ook de gioote inetirdi r heid van he Amerlkaanschi tolk zirh dcftai door niet laat inflaenceeren Dal beHt al Kdilh ziob daarop met een zek ro levdidiu hold tot Juan Camorun ivcïdcml Maar wg pralen maai zoo dooi teg i over mgnheer die als een groot miin waiil ik W it w 1 dat gg etn groot man ji eui bold zgt ingnbctr umi ion I on i verlrouwel tkheden al jjingi vrouwtjes iil zeer kinderachtig mott vnidLii O mevrouw ik inlorLitHi er mg voor nil dingen waarin mgn zrwti r Ifoling toll Maar ik zie uw rn tu nul Ptrfsitii nep Edilb die ditmaal in haar corivr r titi uetr do ooit te vorur va don Ink den tak sprong André n uit Nu If Dal spgt me ik bid zoo puinrr de kennismaking met liein vmnonwd U dacht waarlgk nift dat t gn bezii hedin zooveel bnUg op hem legilui Ja rtt ge er tocli van sprutkt Unt woordde Terenilo nroit ik u oerlg k boktn neB ik bad daaraan volstrekt nog nu l gi dacht dat ik eigonlgk mot woel wanruln h vandaag tugeri ttjn gewoonte zoo yru g tgdig IS uitgegaan He fl hg t n ilan ni t g zegdt Naen ik sliep oog toün li j alvor iis ildeur uit te gaan mg goed n rlaij k nn knsaeii en toen heeft h j wel lois gizigl geloof ik maar ik weet wtl dal ik tr nuts van begiMp Wordt mHolyJ