Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1904

lichzell niot het ahi8te reebt had zich n et de kwcsli van h rzienin van het regie ment vm orde te bpmocien omdat dit Pcn zairer hafKhoOdnlIjkc aangelegenheid d r Kamer I Ken hirzicning van het regkiment van orde tegen de bepalingen van dat regl m nt in zon naar Apponyi 3 meening d i verdrre handelingen van het Hnis onwettig maken en hQ kun daarom niet gelouvin dat ïisza x nitlating dat ur sterkere mid delen moealen wnrdi n aangewend om den wil dt r meerderheid lot zgn rceht te doen komen heloekcnde dut de mininttrpiesldent van plan was de ierzi ning desnoods met geweid dour te zelten Donderendo toojiiiehingen der oppotitio Tisza antwoordde dat hy niet kon toelaten dat Apponyi trachlle ln m zjin recht ala leider der meerderheid te beperken zoodat hü zijn inzicliten in zake het reglement van ortli niet kon later g lden en de op hem rustende veranlwoordeiykheid in praktische toepassing te brengen Tinz i verklaarde voorts tegen uitbreiding van het aftntal kiezer geen bezwaar te hebben en voorstellen daaromtrent by de Kamer te zalten indienen maar liy wt igorde beslist wjziging van het reglement van orde vast te koppelen aan uitbreiding van het kiesroehl waarmee de regeering overigens voor zirhtig zon zgn omdat niet alle in Honga rije wonende nationaliteiten in geiyke male aan den staat verkleefd zijn De minister president deelde len slotte mee dat een commissie oen ontwerp wy iging zal o 4telten en hy hoopte dat ook de oppositie in dio commissie haar beste kriioliten zal aanwenden ilejnich rechts We hebben vroeger al gezegd hoe er geen twyiei aan is of de heuicning van hut reglement van orde ga nt i r met glans door Tisza heeft ei een flinke meerderheid voor Maar zonder een versclirikkeiyk la waai d T oppositie znl die voor het Hongnarselie parlementaire leven zoo belangrgke gehenrtenia zeker niet plaats liebbi n I e volgende week zal ons daaromtrent zekerheid verscliaflen Reuter seint nit Pretoria Hel blad Land en Volk di elt mede d il de Koning van Kngelanrl aan de pl t itsi lukc overheden als zyn wcnscli heeft Ie keni eii gegeven dat by de aankomst van lift stnffeiyk overschot vun l aul Krngcr Ie KanpKtad en Pretoria hel aantal voor den Ko ning voorgesclireven saliiutsclioten zal weiden gelost terwyl van het fort te Pretoria minnutschoteii zullun worden gelost godnrondo de pleelitige begrafenis Naar t schijnt zyn de stoutste verwachtingen van do republikeinen in Amerika overtroffen Indien ook Maryland zooals voorzien wordl zich voor do republikeinen verklaard hoeft zün op Roos veil s hand 325 gedelegeerden to en 1 51 voor Parker laatstgenoemde zon dan by de eigenlyke presidentsverkiezing nog vier stemmen minder krygen dan Hryan indertyd op zich vereenigde liet zuiden daargelaten dat als gewouniQk oen aaneengesloten meerderheid gat aan den derookraat seliünl Parker geen enkelo verovering gemuakt te hebben Roo sovell s kiezerscorps lelt eon moordeibeid van ongeveei oen millioen en do meer lurheid der republikeinen in het huis van afgevaardigden lygt van W op ton minste 5 1 stemmen Roosevelt ontving de berichten over den uitslag der verkiezingen in den kring van zün lamilieleden en vrienden Hg bleet er zeer kalm onder Het blok dut de meerderheid die Presi dcnl Rooseveil in het kiescollege hebbon al groeier is dan die van president Mac Kin ley in 1 HI Kn toen werd do groolsle meerderheid vorkregon die nog ooit was voorgekomen De meerderheid die in lH7 i lusschen Tilden en Hayei 1 stem bedroeg was in de jnrmu 18HH H son Clevolalfd ti stemmen 1S I2 t leveland Harrison 132 1 0 Mc Kioloy Bryan 6 1900 Mc Kinley Hryan 137 l JOi Roosevelt Parker 174 ter jnisto beoordeeling van dit cyter dient men echter in het oog to honden dal het kiescollege nit evenveel leden bestaan do als Senaat en Huis van Volksvertegenwoordiger samw steeds wordt uitgebreid Het lolde in IMOO 447 leden en thans 47 i loden das 2Ü leden meer Het biykt vorder ait de berichten dat bet Zuiden eenstemmig voor rechter Parker beeft gestuiiid maar dat in alle andeVe Stalen Roosevelt verroweg de meerderheid bvihaalde Do meerderheid door Roosevelt in den popular vole behaald wordt op meer dan een nuUioen stemmen berekenit de rneerderheiij door M Kiuloy in 1896 op Hiyan behaald was S49 790 stemmen Do juiste stemrnoncyters in de verschillende staten lün nog niet bekend Uet is dus niet taogelgk een vergeiykiiig Ie maken met I vurigb vtrkieiiiigen i de meordsrheid in dal staat te Ne Vork zooals die In de verschillende berichten wordt gegeven Varieert van 180 000 tot 270 000 stemmen In 1898 bedroeg die meerderheid voor Mc Kinl y 143 60ti stemmen In 149 van de 3024 districten in den Staal NüwYork was de repoblikeinsche meerderheid toegenomen sedert de vorige verkiezing Het is bg deze v irkieilngen gebleken dal de Repubhkcinsclie party ia het gehecle land annmerkelgk in aanhang is vooruitgegaan De Repoblikeinsche meerderheid in liet huis van Volksvertegenwoordigers die thans 30 stemmen bedraagt zal lol 100 stemmen stggen Uit dit alles bigkl dat de overwinning dilra ial door de Republikeinen beliaald reusaclitig is Verspreide Berichten I U KUIJK Tegen den dapiwren nationalist Myvetoii die den moed had den 65 jarigen minister van oorlog onverhoeds eon paar slagen toe Ie brengen is door den recliter van instructie loliot een bevelschrift uitgevaardigd om voor hom te ver chünen Oin zich nu eens kr inig Ie looneri houdt de gedagvaarde zicti schuil ten einde zooals voorgegeven woidl vóói zyn evontueele arrestatie do oerezaak inet kapitein De Ouil uit te vochten De toestand van generaal André innot weinig bevredigend zyn Hisleren werd in zyn omgeving gevreesd voor complicaties ËsatiLlLtlD Gisteren is de nieuwe lord mayor van Londen do 75jarige lolin Pound als zoodanig beeedigd tieboren in 1829 te Londen werd liy na zyn schooljaren opgenomen in zyns vaders zaak een leerhandel waarvan de lord mayor nu het hoofd is Vyf en dertig jaar geleden begon hy zyn loopbaan ih liet stedelyk behlaur en werd in 1892 tot alderman benoemd Aan de vruchten kent men don boom De expeditie logen de Nyam Nyam die zich boelen te verzetten legen het gezag van den khedive welke expeditie uil 25110 man beslaande reeds de Ijahr el Uhazal is ingetrokken liceft den uit hot optreden van l jigelschen in den vreenjde welbekenden achtergrond Hel land der Nyam Nyam moot ryk zyn aan goud en andere edele metalen loliii Huil verloochent zyn waren aard toeli nooit Spaiijk i De heele Sonaatszilling van Dinsdag werd in beslag genomen door de redevoeringen van don minister president Maura en van Montere Hios met betrekking lol de overeenkomst met het Vaticaan Mexico De regeering lioetl zich bereid verklaard een arbilragovordrag te sluiten mot de Vereenigde Staten TlIIBIST De t hineesclio agent te t urga seinde dal de afgezette Dalai Lama op zyn grondgebied was aangekomen en dat hy aniliteiiaron had uitgezonden om den Lama naai Ourga te geleiden Do tJUinoesche regeeriiig zond daarop een hooggeplaatst ambtenaar naar Ourga om den Lama te bewaken en höm te doen o islailen in een kloosloi BINNENLAND Men schryfl nau hel Ilbid Hel consulaat generaal van Rusland ontving door bemiddeling van de heeren Hope 4 Oo een bodrag van ongeveer fl 37 000 om dit ten behoeve van het Roodo Kruis aan H M de Keizerin Weduwe besoherraviouwe dezer instelling aan Ie bieden Deze som word door oen aantal dor voornaamste handelsinstellingen labrUcanleii enz byeengobracht als een bewijs van sympathie voor het dappere liussische leger en marine en ter verlichting van hut grooto leed door den oorlog veroorzaakt Dit bewys va sympathie zal door het Rnasische volk en regeeriiig op hoogan prgs worden gesteld evenals indertyd de ondenlenning aan de gevonden en zieken der Boeren Republieken door Rusland zoo ruimschoots verleend in Nederland naar waarde werd goachat Qeiucng de Berichten Door het vinden der aangeteekende brieven is het nadeel dat het rgk heeft bg de inbraak te Dreomel gealonkeo tot ongeveer f 8 Trota do gverigst nasporingen is het de justitie niet gelukt eenige aauwyzing omtrent den dader te kiDgeu Mer meldt uit Leiden aan i K B CL Oixterarond is bief een maii doodgeslageo Zekere P van Leeuwen bierbnishosder in de zoogenaamde Kamp een piet goed ter faam bekende bnurt kwam in het café van f 3 T Bognettoau tapper aan de Boommarkt en was daar lastig waarna by op verzoek van B door een agent werd verwgderd Hg kwam echter terngien wilde B met een mes te Igt De agent trok zgn sabel om van L af te weren doch B op zelfverdediging bedacht nam een bgl en sloeg daarmede van L op het hoofd die daarop ter aarde stortte Dr Timmermans oniniddeliyk ontboden kon slechts den dood conslateercn De politio onderzoekt de zaak nader Hen meldt uil den Haag In zake het lf jarig dienslmei sje dat te 8chevcningen sedert korten tyd wordl vermist en in dienstbetrekking was aan de Stadhooderslaan verluidt dal een militair met wien zg verkeering had haar sïnds drie weken niet weergezien had By hare moeder eene weduwe mocht de dochter niet meer thuiskomen tot dusver is men het meisje nog niet op het spoor ofschoon Woensdag het gerucht liep dat zg was opgevischt De Schied Cl meldt Gisteren had te Rotterdam plaats de dooide glasbewerkersïorocniging aangevraagde conferentie mol de patroons vereeniging Zooals men weet was door het bestuur der werkliedenvereenigiiigen gevraagd lo bewys te leveren dal de invoering van den nieuwen loonslaat noodzakelyk was overleg ging der boeken 2o de erkenning der organisatie van de werklieden Omtrent de eerste vraag werd den werklieden er op gewezen dat door den heer Worp directour der glasfabriek te Delft reeds aan hel bestuur der vakvereenigiiig de boeken waren voorgelegd Toch verklaarde men later daaraan geen geloof Ie heclilen Kr werd dan ook categorisch op die vraai ttfwyzend geantwoord De aanwezige bestuursleden verklaarden dat zg persooniyk wel overtuigd waren van de juistheid dor overgelegde boeken doch zg waren niet geslaagd in liun poging om die overtuiging over te brengen in do vergadering van arbeiders Wal du erkenning dor arbeiders organisatie betreft werd door de patroons n odig geoordoeid een schrMleiyke verklaring wat mei deze vraag bedoeld werJ Aan do palroonsvereeniging was die organisatie niet gekend Na ontvangst vnn die scliriflelgko verklaring zou de patroons vereeniging over de erkenning ervan raadplegen en het antwoord mede eelen Ten slotte kwamen de loenstiten lor sprake Van de zgde der arbeiders werd aangedrongen op intrekking der nieuwe loonrege ling en hervatting van den arbeid naar de oude loonregeling Namens de patroons werd medegedeeld dal dezen bereid waren op een enkel punt aan de wepsciien der arbeiders tegemoet te komen Het premiegetul voor de te maken ronde flesschen z ii wordco vormindeid met 50 stuks Deze aanbieding blgtt sloclitS geldig lot Dinsdagmorgen Is zy dan niet door de arbeiders aangenomen dan wordl zy weer ingetrokken en zal de arbeid slechts volgens de gepubliceerde nieuwe loonregeling kunnen worden hervat Zoodra het voorstel der patroons daarentegen zal zyn aangenomen zullen de vuren in alle fabrieken weer worden aangemaakt en znl zoo spoedig mogeiyk de arbeid worden herval Men meldt uit den Haag Hel afgryseiyk drama eergisteren tegen den avond in de Scheveningsctio Boschjes voorgevallen geeft natuurlgk slof tot allerlei besprekingen en gissingen Du volgende bizonderlieden zyn omtrent de verstagene sedert zg hier ter slede woo ide bekend geworden Mevrouw de wedawe Kruseman Pot aldus is de naam van de overledene woonde vroeger in Indiê alwaar haar echtgenoot overleden is Hier ter slede leefde zg van een pensioen met haar dochtertje oud 15 jaar Zg was meestal thuis en als zg uitging was het om bezoeken te brengen aan familieleden O a bad zy de gewoonte de brieven die zg ontving onmiddeliyk te verscheuren maar met afwykiug van do vaste gewoonte om by het uitgaan alle kasten af te sluiten waren eargisteren alle sleutels op denren kasten en kisten gelaten En men zegt dat haar dochtertje dien ochtend minder opgewekt was don gewoonigk Toen mevroaw K zich eergiateren in de Scheveningeche Boschjes achter de Bataaf bevond zag mevrouw M die haar kende baar vertroawelgk praten met een als heer gekleed persoon met een sport of jockeypet op het hoofd in alle geval een jongmecsch veel jonger dan mevr de wed K die 35 jaar is Uit discretie vervolgde mevroaw H baar weg maar tien passen verder onkgkende zag g mevr K ter aarde vallen en den persoon met wien zjj mevr K kort te voren bad zien praten Slings wegloopen Hevig verschrikt gldo mevr M toen naar het politieposihuis in de nabgheid lot het doen van aangifte van hel gebenrde Hel onderzoek der politie boweegt zich aanvankelgk in de richting om te weten 6f en welke betrekking er tusschen de verslagene en het nog enbokendc jsngmenscli den vermoedeiyken moordenaar kan hebben bestaan Nog wordl vernomen dat in bet gemeenteziekenhuis heden de Igkschouwing zal plaats hebben Mevrouw K zou 20 miimlen vóór hef plegen van do misdaad wandelendo op een pad in 4e richting naar de sparreiibo chjes achter de Bataaf gezien zyn door twee wieiryders Men meldt nil Amsterdam Op hel alarm brand in de Waskaarsenfabriek dirigeerde hel Centraal brandweorbureaa gistermiddag tegen 5 uur een sterke brandweermachl met veel materiaal en stoomspuiten naar de Ruysdaelkade Hulp was ectiter niet noodig Bg het schoonmaken van oen ketel was een zwavelkoolstof apparaat door zelfontbranding in brand gevlogen maar met eigen middelen bad men het vnur gedoofd De eigenlyke fabriek vanwege den somtgds onhüudbaren zicli ver verspreidenden slank bg de Amsterdammers in een slecht blaadje had geen gevaar geloopen in vlammen op Ie gaan Branden Dinsdag is de bliksem geslagen in de boordery van den heer Koopmans Ie Doiikorhrook die spoedig een prooi der vlammen was Uet vee werd gered Van don inboedel is weinig gered liooi en gVaan waren niet geassureerd Een groot deel der lioutzagery behoorende by de 8cheepsbouwwnrf van C Tgssen aan de Doeslaan onder Leiderdorp is eergislerochtend door brand vernield Verzekering dekt de schade De stoointiinnlerfabriek van de tlrma Jongepier de Jong Co aan don Amslelveenschen weg is eergistoravond afgebrand Even na 11 uur bemerkte een voorbgganger dal een vonkenregen uil een dor ramen door den wind naai buiten werd gedreven Voordal de spuiten op hel terrein waren aangekomen hadden du vlammi n zich reeds door de geheele fabriek Nersprcid en stond hel gebouw van onder lot boven in brand Du geweldigo slorinwind die londoin do fabriek staande op open terrein langs den Schinkel vrg sjiel had deed hol vuur in kracht en omvang toenemen do vlammen stegen hoog boven het dak utt en de gleed was zelfs aan do andere yde van Amsterdam te zien tot op do Hoogesluis en zelfs nog verder Toen de brandweer voor de in iiout opgetrokken fabriek kw im stelde zg dadeigk twee stoomspuiten in werking maar inmiddels had de brand zich uitgebreid tot de naast de fabriek gelegen werkplaats en hel kantoor zoodat hel geheel één vuurzee was Te en half 1 was alles afgeloopen de fabrt k met aangrenzende gebouwtjes was geheel in asch gelegd Do eigendommen der firma waren op bourspolis verzekerd Zonderlinge geldverzorging In Paiys zyn twee merkwaardige gevallen voorgekomen vun verstaudsvurbgstering op één bepaald punt en wel in beide gevallen op t stuk van geld Zondagochtend zeer vroeg vonden agenten op een bank tegenover hot paleis van justitie een vrouw zitten Zy was goed gekleed en gewikkeld in een warmen deken Zoo bad zg den nacht op die bank doorgebracht Aan de agenten verklaarde zg geen onderdak te hebben in het tehuis voor dakloozen te worden opgenomen zy werd voor den commissaris van het Nótru D ime kwartier geleid en herhaalde daar haar verzoek erby voegende dat ijj muloenen by zich had Het bleeli datzy nu wel geen millioenen maar toch een aanzieniyk bedrag gl ongeveer 60 000 francs bestaande in allerlei Fransche Duitsche Ooslenryksche en andere papieren tassehen haar kleeren verborgen had Ook had de vrouw voor ongeveer 100 francs aan oude jnWeelen bg zich 150 francs aan specie en een grootèn dolk Bg onderzoek bleek dat de 58 jarige vrenw langen tyd aan het hoofd van een handschoenenfabriek had gestaan en een goed bestaan had Doch zy had het ongeluk dat een idéé fiie sicb in haar hoofd vastzette zg verbeeldt zich nl dat een fortuin dat zg erfde niet geheel aan baar toebehoort en dat onbeknode neven ban rechten erop zallen doen gelden Vandaar dat zg in geen geval iets van baar schatten wil uitgeven n diït zy den vorigen dag uit een hotel gezet werd waar zg getrouw aan haar menie niet wilde betalen Den dolk droeg zg om haar bezit zoo noodig tegen aanranders te kannen verdedigen Afgescheiden van da geldkwestie bleek de vroaw volkomao bjj haar verstand te lüa Zg vroeg naar het depot te mogen gezonden worden waar zg onbevreesd kon wachten tot de neven hnn bezit kwamen opeischen Het andere vorenbedoelde geval overkwam eenigen tjjd geleden denzelfden commissaris van politie Hg vond in zgn brievenbus een aantal bankbiljetten tot een bedrag van 100 000 francs Bg onderzoek bleek een waanzinnige vroaw nil zgn wgk dit fortuin dat baar toebehoorde in deze zonderlinge brandkast te hebben gedeponeerd De vrouw zeide alleen in den commissaris vertronwen te stellen en weigerde haar bezit terug te nemen De commissaris gaf het toen a i n den zoon der ongelukkige dame Een scbalrgke Amerikaansche mej Irwin heeft 100 000 dollars gegeven als bgdrage voor een nationnlen Amerikannschen Schouwburg d w z een schouwburg uitsluitend voor Amerikaansche stukken door Ameri kaaasche burgers en burgeriBSsen te vertoonen Tot nog toe bestaan de schouwburgen in de Vereenigde Staten voornamelgk van Europeescho krachten De vraag is maar of de nieuwe schouwburg ook nationale schryvers en knnstenaais zal doen opdagen Dosr den commissaris van politie den beer Olivier te s Gravenhage is gister ter be schikking van de justitie gesteld de persoon die verdacht wordt de dader te zyn van den moord in den nacht van Zaterdag op Zondag gepleegd op den kastelein Van Eekelen op de Groole Markt alhier Reeds dndelyk na de misdaad viel de verdenking van de politie op den thans aangehoudene oen 21 jarigen metselaar Men kon vermoeden d t hg dozen jongen man een wrok bestond jegens den kastelein v E omdat hg eenige weken geleden ernstig door dezen met oen bierglas was mishandeld Hoewel de verdachte alle schuld ontkent is de politie erin geslaagd verschillende b olangryke nanwyzigen te zgiien nadeele byeen te brengen Onder moer zyn er verklaringen dat de verdachte herhaafdelijk en ook in den nar hl van don moord bedreigingen legen Van Eekelen hoeft geuit on ook slaat vast dal de verdachte zich op hel lydslip waarop de moord is gepleegd in de onmiddellgke nabyheid van het huis van den verslagene heeft bevonden Met vrienden is by dien avond ait geweest en verdween toen eensklaps zonder afscheid te nemen legen den tyd waarop de moord ia geschied f e commissaris van politie der Ie afd Qroenmarkt noodigl Van Zaaien die aan hem schreef een briefkaart met inlichtingen omtrent don moord op den kastelein Van Eekelen beleefd uit zich ten spoedigste bg liem commissaris Ie vervoegen Stadsnieu s OOUDA 11 November 1904 an de raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Goada 8 November 1904 De wyziging der Drankwei maakt noodig eene herziening der Verordening op do heffing van hel Verguuniiigsrechl en de vaststelling van bepalingen op het siuitings uur der localiteilen voor den verkoop van sterken drank en op bet verstrekken van sterken drank op den openbaren weg Wenschelgk komt het ons voor tegeiykeriyd gebruik te maken van de verleende bevoegdheid tot het stellen van eiscben waaraan localiteilen moeten voldoen om voor eene door ons te verloenen vergugning in aanmerking te kannen komen tot het aanwyzen van buurten alwaar geene vergunningen zullen worden verleend en tot het bepalen van dagen Vaarop voor bet publiek toegankelgke localiteilen gesloten moeten zyn Wg hebben de eer den Raad hierby een drietal daartoe strekkende verordeningen ter vaststelling aan te bieden I VERORDENING op de heffing van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein Artikel 1 Het recht voor eene vergunning loor den verkoop van sterken drank in het klein bedoeld in art 20 der Drankwet bedraagt twaalf galden vjjftig cents voor elke vgttig gulden huurwaarde of gedeelte daarvan ilie de localiteit waarvoor lie vergunning strekt in verband met den omvang van het bedrgf kan geacht worden te bezitten Art 2 Het bepalen der hnnrwaarde geschiedt jaarlgks door een schatter door Burgemeester en Wethouders aan te stellen Art 3 Alvorens tot het doen van schattingen over te gaan legt de aangestelde schatter in banden van den Bargemeester den volgenden eed belofte at Ik zweer beloof dat ik de schatting der hanrwaarde van localiteiten bestemd voor verkoop van sterken drank in het klein naar mgn beste weten en zonder aanzie n dea persoons overeenkomstig de Wet zal verrichten Zoo waarlgk heipe mg God Almachtig Dat beloof ik Art 4 Het vergunningsrecht wordt doar Burgemeester on Wethouders vastgesteld met inachtneming van hel bepanldc in artikel 20 3e lid artikel 22 lo lid en artikel 63 7e lid der Drankwet Van de vaststelling wordt onverwyld kennis gegeven aan den vergunninghouder en den gemeenteontvanger Art 5 De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening van heden Art 6 Deze Verordening treedt in werking op den 1 Februari 1905 of zooveel later als daarop de Koninklgke goedkeniing zal zyn verkregen II VERORDENING op de invordering van hot ve rgiinningsreclil voor den verkoop van sterken drank ia hel klein Artikel l J De betaling van hel vergunningsrecht geschiedt in één termyn aan en legen kwitantie van den gemeente ontvanger Van die betaling wordl door den ontvanger onverwyld konnis gegeven aan Burgemeester en Wethouders en aan den Commissaris van Politie Art 2 De betaling van hel bedrag waarmede het vergunningsrecht op den voet van artikel 21 4e lid der Drankwet wordt verhoogd geschiedt mede aan en legen kwitantie van den gemeente ontvanger dio daarvan kennis geeft aan Burgemeester en Wethouders Att 3 Teruggaaf van betaald vergunningsreclil geschiedt op den voel van artikel 21 3o lid en artikel 22 3e liil der Drankwel krachtens door Burgeinuesler en Weihouders nf te geven bevelschrift v in betaling Art 4 Ongeacht de keiinisgeviiige i bedoeld in de artikelen 1 en 2 dezer Veroide ning zendt de goraeenle onlvangcr jaariyks in de maand Januari aan Hurgemeesler en Wethouders eene naar de wgklutters en huisnummers geraiigsclifkte opguve viiii tiet dool hem in hel afgeloopen jaar van lederen vergunninghouder voor iedere localiteit ontvangen vergunningsiecbt UI VÏRÜRÜENIXG al bedoeld in de artikelen ti 7 en II der Drankwet Artikel 1 Om voor eene door Burgemeester en Wethouders Ie verleencn vergun ning voor den verkoop van sterken drank in hel klein voor het gebruik ter plaatse van verküoli als bedoeld in artikel 1 tweede lid leller o der Drankwei in aanmerking Ie kunnen komen moet eene localiteit voorzien zgn van of bevallen een toegang tol een urinoir en oen privaat voldoende aan de bepalingen der Bouw en Woningverordening voor deze gemeente en bohooriyk verlicht Art 2 Door Burgemeester en Wethouders worden geene vergunningen voor den verkoop van sterken drank in hel klein verleend in de navolgende buurten of stralen de buurt lusschen den Ridder vanCalsweg den Graaf Florisweg de Breevaarten de noordeiyke grens der gemeente de buurt lusschen de sloot ten westen van de Crabe hstraat de Jan Verzwollenwelcring de Gouwe nieuwe vaart en de spoorbaan van den Staats spoorweg de buurt tusschen den Goejanverwciledyk de tot dezen dgk verlengde IJssellaan hel water van de Karnemelkslool du as van den Zandweg en de Ooslelyke grens der gemeente en 4 het Regentopsepluntsoen Art 3 Voor het publiek toogankelgke localiteilen waricvoor vergunning voor den verkoop van lurken drank in hel klein is verleend moeten gesloten zyn van des middernachls tot des morgens vier aur In de nachten volgende op Donderdag Zaterdag en Zondag der kermis moeten zg van een uur tol zes uur gesloten zyn Art 4 Op de dagen voor de lolingen der nationale militie aangewezen moeten de in hel vorig artikel bedoelde localiteiten voor zoover zy zyn gelegen binnen de stadssingelgrachten gesloten zyn van des voormiddags acht tot des namiddags drie uur Art 5 Het verstrekken door een verganningbouder van sterken drank in het klein op der openbaren weg is toegestaan onder voorwaarde dat het geacbiedt op in den zin der Algemeene Politieverordening voor deze gemeente van den openbaren weg doel uitmakende stoepen of in waranda s of dergeiyke uitbouwsels bg b gzondere gelegenbeden met toeslemming van Bargemeester en Wethouders op den openbaren weg opgeslagen dat deze sloepen en waranda s zyn gekigen onmiddelgk tegen de localiteit waarvoor de vergunning is verleend en dat de in de artikelen 3 en 4 dezer Verordening voorkomende bepalingen ook voor deze stoepen en waranda s worden opgevolgd Art 6 Deze verordening treedt in werking deo 1 Janaari 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Arasterdam zyn in de week geëindigd 8 November door tusschenkomsl dier bank verhandeld do volgende Minder Courante en Incourante Fondsen Aand Wissel en Effectonbank Ie Serie te Rotterdam 112 pCt Amsterdamsche Hypotheekb 20 pCl gestort 170 Hollandsche Hypotheekbank 20 pCI gestort 155 Nederlandscho Zuid Afri kaanscho Hypb 122 124 6 pCl oblig Cullnur Maalschappy Gending 112 Aand Call My Maron 75 Landbouw Mg Tjisourouh öO Rnraeensclie Petroleum My Campina Poiiina 41 41 45 46 Nederl Hout en Heipalen My mol opr aand liOl Gew aand Ravenwaay s Bierbr 70 Aanï Internationale Guano en Superphosphaal Werken KM Mg voor Zwavelzuurbo reiding 7 5 Mjj lot expl van Rheinische Kohlensiliire Werke 15 L iidscho Broodfabriek 240 Pret Aand My tot expl derSui kerlabriek Badas 00 Gew Aand Suikerfabriek Poerwokcrto met 2 bew van deolgcr 8U Aand Nederl Fabriek v n Werktuigen en Spoorweg Materieel H 95 4 üblig Wilton s Madiinolabriek on Scheejiswert 95 pCl Aaiiil Mg tot eijil van deliiakke Grund OO Mania tol expl van Bouwterreinen Fi 300 Weltevreden Expl Maats viiH Bouwterreinen 12H pCt Nedeil Algem Maats vanLevensnerZ kering onservalnx 10 pCt gostoil 30 Kon oiifederatie Nederl Verueiilging tol bi reidmg Villi Melkproducten 12 3 pet Ohhg Noord Heil 1903 98 1 4 3 pCt Gemeente Hieil i 97 Opr aand Scrajoedal Sloomtram Mg Fl 325 Weltevreden Expl My van Ifouwterreineii 253 Winst Suikert l oerwukerto 2ü 25 Loten Veieeniging tol insland hcHidiiig V h Concertgebouw Fl 5 Scrip Eerste Hypb Boxtel Wesol 12 Heet New Grenada Fi il U BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VRMDAG 4 NOV L K II K StaalnlpeMtKieié PiiHTüoAi Iblig 3e Serie fi ÓOO 3 59 Oblig 3o Serie fr 2 iOI 3 59 Hüsi ANii Iwang Duinbr Obligation 4 9 1 AziH lapaii Obligation 1899 4 74 74 Coi uMHiA Jecüiisolideerde Biiilenlandsche Schuld Itecepis L 100 IV 24Vi flyjïOtlteehBauktn Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pnndb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hyjiothbi Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb idem idem 4 9 j Pandb Rolterd Hypb 4 lOlV Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechlsche Hypb 4 UK Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HolL Hypb 499 Schee ivaart Maattchappijen Aand Holland Guit Stv Mg 35 Dwtnen Obl My lot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 SpoorwetfUtningen Italib Oblig ZaidItaliaanscheSpw My A H 367 Premieleeningen br i aia Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 II r rigag MBgw w De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes Japonstoffen liloiiseii l elgiioirs on PELTERIJE zgn in zoor groole keuze togen de moesteoncnrroorondo prgzen voorhanden 1 Aanbevelend Burgerlijke Stand Moordreobt GEBOREN Mizabolh ouders J l an der Vlist en E van Dyklmlzen Adrianns ouders J Zytveld en J M Blanken OVERLEDEN J Koik 3 5 j ONDERTROUWD H Hum te Rotterdam en J M de Vos GEHUWD j G Hotstede en A de Knegl Heeuffijk GEBOREN Teuiiis ouders A Hoogordyk en E van l gk OVERLEDENA W Koster Predikbeurt bij de RemoDBtrantsohOereformeorde Oemeent e alhier Zondag 13 Nov s Morgens 10 i nur Ds H VAN ASSENDELFT Colloclo Ned Bybel Gciioolscliap 4iTv¥ivTii Tii i OUTVAUGEN alle soorten WINTEKSCHOEN WERK sterk SCIIOOLLAARZEN OVERSCHOENEN melk de Weegschaal enz in het iiiirillii iili iiiLsi li lii lliii ii i li Liiiii i iiiiiiii i itijii KLKIWKI E HO tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SUITS Alle rejiAratien en aangemeten werk PmOlËülIKA CiïïlS roukoloos gevaarloos Il lle M tMirileii iink lii liiiiir j rxnei Aanbevelend P P SOOS l ieiidf wog öO Verkrggbaar in iluBaciien iiO els Tiï cl en f l ilt by H H Apothekers en Drogisten Lel a i het merk IXKKIi F AD RICHTER Va Rotterdam Te GoiiiA bg LUGKK Apotheker Markt en hg WOLFF i o Westhaven 198