Goudsche Courant, maandag 14 november 1904

Dinsdag 15 l orerober 1004 43ste Jaargang So 0560 I De grootste Sorteering J T mjTEN GOMmrora Kmm vsam v loebzem en i inoleühs Tafelkleedeii A gepaste Vilrsrgi s en Beli iii 8dpa iereii ill dè iiieuwfile llritMliis voorradig lii iiol T A 1 IJ I M A G Z I J vau FJrma B DK JO NG Gouwe 1H5 GOIIÜA mmm mum Diieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeIrhM 9 ADVERTEtJTIEN woiilen geplaatst van 1 i egelg a Ui Centen iedere r gel moei 10 Centen Gr te letters wonlen lierfikend naar plaatsruimte Inxeutliug van Adveitentien tot 1 iiui des iiiiil l lUttaw i S De Uitgave deeer ouranf g eschiedt d a ge 1 ij k met uitioiiilenng van Zon en Feestdagen De pr jg pei drie maanden is 1 26 Iranco per pont 1 70 Aftonderlijko Nommers VIJF CENTKN Keil te Singer aaiiiiaehiiies pkaciitk s i icolaas cadeau Oiiddridu g r iti8 ik iii het moderne boiduren en stopjien si m er maatsciiapi i4 in Nedcilaiid vcrtejfi nwoord gfd iloor iiiéei dan 40 cig eii magazijnen GOUilA i aiig Ticiideweg 97 mmm mimm VAN EKNKN INBOEDEL wmiundir oiid blanw n K kleari1 I IUCK LhlN n trmi ANTIKK KABINKT een hA hS KA H l in t len mooi veriaroi lliiK S HKIJ KN eoiiiK SCHILDKKIJfcN PKKNTKN BOfcKKN jewcrkt UOIJI on ZlIiVKK eiw Voürtd MKUHKLKN oii HflSHAAD BkD DBN en BKRUKUOKI K A C H E 1 S n HAAKpUN mt Öp DINSDAO 15 NOVEMBER 1 4 de AoiKiiu ta 9 oren nan liet lokaal Wtjk K tfe i i naii dr l epi rKlraal tit iuudn ti ii Wemliiiin va den Nutaiial liOKI l I IN ÜKÜOOI EEVEH Daags lo voren van 9 lot 12 on van 2 tot 4 uren te zirn en Metaalpoetseztract merk HOOD KRUIS alt dö liibriek van Kirma H HAKPEMANN te Zevonaar rn Euiinorik êpauutm He krmmt Vorkrliifbaar tn Oonda by R ZANDVOORT M A ATft H NnVOORT J HMdSHKh Kirnm L DK lONO A DROST t Woerden biJ N DE KRl tJKK Gasornamenten i in alle t len Sii H isc l pinl iils iSrom ii vi or Salonii Eelk iin r üllkaraer ftorii ORNAMENTEN Joor Wlnkolvorllclillhii M M Tf LOON anctlller Dnbb I b arl II 11 Telulnr WH NJ M lAAI MAOAZUV VAN lerlichlings iHiketen BADEN lEllSKHS KOOKPLATEN l ASEOUNIIIZEN Ouiwiuineiykii keuac nii nwsto oorl A8B U 0NS HROOTE VOORRAAD GEËlAlLLCERDE Ulvrli lilt de Kamper Iiibriekm BERK RK ZOON t lig ailrJs tw CasgbfjWit ImioifljwdtB Scotch Whisky Aanbevelend SLOTMAHEAIT Gouda Druk van A BRINKMAN ta QOUDA Magazijn DE VLIJI Hoogstraat A 125 Do oiidcigeteekende bericht bu dezt dat g op 1 NOVEMBER a s zal OPKiHEt u iH XtlH in IMoiises Costuumrokken li indscliiH iicii oilctuleii l int Kant Fi Ntou Kntrcdcux I Hvallien s Krafft ii SouliiaHSi n Kmisi i LinperM n ZINDEEJUEEJÏS MANTjELTÏES taiilniNK Huislijiiid ii Kiiidi ilioi cliifliN z TRICOTGOEDEREN == Luu iiiumden UiUetten t nz Annboviilend M tll l €KKNS Verkoop iiitjtlint nil a contant tPfon billijke prij fn 33e Sdxtd KINADEUPPELS vaa Dr DE TIUJ met nevensstaand fabrii k merk itfn ovtral verknJKb 1 t CkeaitjMlr Nkriek rai N NtNNtNQ dei Mtff Km P a I K I o D D E f JT IHIKUAMMKR GENEVÊR Mrrk I NKJllTOAt Vflrl r igl iM b j M I M IERS Jt T p Als buirv vmaebtlmdU i I I 111 kurk itMil Toor SCÏiTilTffT on n dan nauadarViima L p HOPPE Hüode UcsschwUd U Tul WUie 4U Zwarte 45 FramVo enwün 45 Mciwljo 45 0 OranJewUn 45 De WUNgN z ii gfonif 8jn van maak en de labriok va i LOUIS VAR03SU KV te Allen a d Rgn J VAN OME KiBIWIiSG St ÖOÜDA r fTPT jiJ l iN eXPELLEfi i P HEUM TIEK Verkrijgbaar in HaMohen oto M et ca I bS H H ApolltekefS en Drotiaten I np het tiurif J WKBKI f AD RIOHTER do Rellétimt Te Qoi DA bj C I Utibü Apoüheker Markt en bj WOLFF i o estha 198 ONTVAITGES alle oorteD WINTBBSCHOENWERK sterk 8CH00LLAABZEN OVERSCHOENEN merk do Weegschaal enz in het dliraiiaiibdi Sdmen ea lammfOft KLtlWEü E 30 tegenover de KleivefitceK Aanbevelend C SMITS kile f p r n en aamtemMen werk BaUcnlaadscli Ovcralcfct Reiter eilit nit Moekden dd 13 Nov Het Telegraalageitlscliap rarldt dnt aedert èen vroegen morgtn ten btvige kanonnade op de rechter flank aan don g ing is 1 och gelooft men dat de oBnitirsch dor Japanners niet ta vjenracbten is Eeater seint nit Tokio dd 18 Nov In een telegram beden van liet Japansche booldk wartier in Mandsjoerge ontvangen wordt ge meld èat op den 11de de vgand he t Imker leger bd Woesjentai aanviel maar werd teruggeslagen Een Rmsiscbe strijdmacht van 20 1 man inlantene en 100 ruiters verscheen op 9 Nov nit de richting van TiaotBitoe maar onze troapcn daar sloegen den vgand terSg Deze trok teïng op Masjoeantzoe De Kosssn verloren zestig man de lapanscho verliezen bedroegen zes man V Ia tiet ontwerp voer een oorlogsbelasting die do Japansche regeenilg Voornemens is hot parlement voor te stelfcn wordt de v r lüoging voorgestuld van de nvoerrecliten tot een bedrag van 1 500 000 yen Verschillende artikelen i llen door d hoogere belasting worden getroUen maar de voorge stelde verhoogingen zgn slechts gering he halve voor tabak glasw rk dranken en petroleum IJaron Soné de minister van financiën verklaarde in antwoord op de criUek geoelend naar aanleiding van de nieu o bultenlandsche leenlng dat de re geeriug o k met voldaan was maar de ver tragmg van de inneming van Port Arthur en h t vertrek van da Balllischo vloot hadden aan de onderhandelingen beleameringeD in den weg gelegd n de regeeriiig genoopt mindsr voordeelige voorwaarden aan te nepien dan b j de eerste buitenhnd ichs leening De conlerentte te Petersburg bgeengekomen ter beraadslaging over de vraag ol de aanleg van een dubbel spoor voor den 8i benschen spoorweg noodig is beantwoordde deie vraag bevestigend De aanwgziug van de gedeelten v n den spoorweg waar dabbel spoor noodzakelijk is zal worden opgedragen aan een oommissie van vertegenwoordigers vin df departementen van oorlog en financiHn Voor de voorbereidende werkzaamheden zal op de begrooting voor 190a een bedrag van tien millioen roebels worden FEVILLSTOX seis su SO i l ging niet aan hem d t verzoek bot weg U eigeren André deed dni vat men HUI hem verlangde Mgnhcer Lonia de Noirtier zaïde h j mevrouw d Orvilliers De jonge de Noirtier boog hot hoofd met den halsbrekenden toer dien w j van hem kennen en voegde voor zgo persoon er bg Oetnige van nijn uitmuntenden vriend Ednard de Lairii in da eereaaak die zoo noodlottig voor odbo tegenpartij is atgeloupen Maar ik had den geoaraal gelegd ik zon ook niet hebben ingelaten met zulk een belachelgk duel dat bg den eacaten druppel Uowl nit il Hat noaat ernstig i n n het i iUlMdaad matig gaweest Bdilk gat op dat allis In het geheel geen utwond Zj WM na vaal kalmer iicll zelf wader voHtoaea aaater en als zg nog den e U i on andlF aanzag was t mat maar in lagenheld maar reeleer omdat zg een nadere rerklaring wilde hooren waamur zg noch uitgi trokken Do fsaiir keurde op 31 October deic besluiten goud J Do SI Peterhburgsclie corresriondent van de Ne ork Hi rald wgst op de verbazende zwakhuil van dt Rn sl cho leziiJg over het incident oji di Noordzte die luldoli k de afwezigheid van elk nn ilhankclgk bew s doet zien Daarvin gt de correxponden l geelt ook bigk de pibliuilie van de Rnssiathe regee ring in alle bladen uaiiiiii ten groot be louuiiig wordt uitgeloofd voor ellie getuige nis waaruit de aanwezigheid vmi torpedo booten op den weg dien het Oost ee eskader in de Noordzee allegde blijken l an In diplomatieke kringtn wordt dit fiitelgk beschouwd als het begin van bet emdu en man verwacht dat Rnsland zonder verdere bezwaren amende honorable z maken wanneer het die getnigenissen 4 zoonis te verwachten is niet vindt n kun De Engelsche ambas ade te Pilryi ncht de qnaestie dun ook feitelgk afgedaan en ver wacht geen nieuwe gezichtspunlen noch nieuwe moeilgkheden van de behandeling voor het schaldsgerecbt En Rnsland is ook voldAan omdat het jn zin gekregen heelt op een voornaam punt namel k dat de rei van Admiraal liodjestweusky eil zgn vloot kon worden voortgezet M aal nu pogen in het bel4iig van de Rnasisehe oMcieren die door de vloot te Tigo z jn achtergelaten de bgeenkamst van het schcidigerecht te bespoedigen opdat zg bun verklaringen knnnon uileggen en daarna raogelgk hnn schepen nog kunnen bertiken voordiit deze yi Oost lie aankomen Een redacteur van het Journal heelt een eigen persoonlgk onderzoek ingesteld naar bet gebeurde on deze red i teur komt tot de conclusie dat er met het minste bewgs te vindeit is voor de aaniezigheid van lapan schc schepen of n atrozeD in de Noordzee Tevens dat Russische schepen voordat het vuur geopend werd zoo dicht de visschers vloot genaderd zgn dat er tusschen do équipag a kon gesproken worden en dat ge durende de bescbteting da zoeklichten voort durend op da EngaUcha visschersvloot gericht bleven En daarnaast staat de verklaring dat het onmogelgk is dat do Rusaisclie officieren de Uuilsche viaschersboaten voor oorlogssche pen hebben aangezien Jn tegenstelling met d kalme behan Iing van de Fransch Engelsiilie overeenko t m het Engelsche parlement dal in een il thans met durfde vrêgtit Zonder dat zg t wist kwam Tereiita haar te hulp Maar waarom moest er eigenlek geduelleerd worden V vroeg zg Och antwoordde Ednard zoodoende Louis de Nortier die reeds gereed as alle Mt de ooodiga plechtigheid te verklaren het zwegen opleggend och oipmeii dwaaabeid waarover qien niet beter kan doen dan het slilzwggen bewaren want fin alles is gedaan en goed beschouwd zod ongelukkig II afgeloopen schaam ik mg om u de waar held te bekennen wel aen wiinig over de dwazen aanleiding We zullen die in bet proces verbaal dan ook maar niet vermelden meende de Noirtier In welk proces verbaal vroeg de Laina Wel in het proces verbaal dat de getuigen verplicht zgn op te maken en geieekeud met hnn naan in de couranten te plaateen U j zag op zgn horloge We hebben zelfs geen minuut meer te verliezen als wg bg tgds willen zgn voor de avond éditie s Er verscbgoen er zooveel Haar met een rgtuig oi wat activiteit Ik vind dat alles eigenlijk heel onnoodig I Wht gaat bat t menschdom aan dut twae onbekenden dnalleeri hebben om Ung MDder groote debatten bet ontwerp aan nam staat de breedvoerige bespreking in de I Busehe Kamer die nu al dagen duurt en waarvan het einde nog niet te zien is Die breedvoerige besprekingen in het FraB Beha pailement kunnen gedeeltelgk worden toego chre t n aan de welbespraaktheid der Kamerleden dio bjj deze gelegenheid Jiakoelte gevoelen hun meoning eens te zeggen over de groote wereldpolitiek maar zg geven tevens M jk van een aantal liedenkingen en bezworen die In parlementaire kringen legen de overeenko nst beslaan Meer dan in Engeland geschiedde worden in Frankigk do voor en nadeelen van het verdrag nfgewogi n on afgemeten en de conclusie vau dit iilles is tot nog toe dat voor au tegen gelgVmatig orar beide landen var dee d ign wanneer Frankrgk met te veel waarde beclit auii de problemattsche rechtap dia het lu hgj pti prgi at en oiel te weinig aun de rechten die het in Marokko verkrggi Marokko dat is vooralsnog de onbe kendej hi t vraagteekeu dat ondanks de be sprekingen m de Fraiische Kamer door velen niet all een voordeel wordt beschouwd Woidf Marokko een tweede Algiers zoo leido deze week een der sprekers dan is dat te beschouwen als een Hellen geschenk En daar niemand in de toekomst kan zien h kb o duze boKChoowingen alleen een Ibeo rttlsciie naarde di door de tegrnalanders vaé Wt IrMtaal llieM wat al te hoog wordt geaehat Dt voorstanders er van leggen daarentegen den nadruk op d beteekenis van liet trac tast als waarborg voor den vrede Nadat Engeland on Frankrgk in October 19011 reeds een arbitrage verdrag hadden geslote werden op B April 1904 een reeks qnaesties die sedert jaren de batrekkingen tusichen Frankrijk en Engeland verstoorden geregeld en daardoor werd aan de wereld vrede ean dienst bewogen die niet gering te schatten is De gespininen verhonding dia na de tashnda quaeslie tusschen de beide landen heerschtu heeft plaats gemaakt voor vriendscliappelgke betrekkingen die dezer dagen bg de besprekingen over het Noordzee incident van groot uut zfjit geweest Zooals Delcassé in de dekaHen uiteenzette Is er geen sprake van ÉCt Frankrgk zich wil beveordeelon ten koaile an Engeland noch Engeland ten kosCi van trankrllk het verdrag wil alleen ds vriendschapsbetrekkingen tusschen da beide naburige staten versterken Wat Frankrgk daarvoor op otterde was van speciaal belang voor En geland wat bngeland opofferde was van groote waarde voor Frankrgk En aan beide zijden van het Kanaal hoopt een dwaasheid Maar bet gaat de getuigen aan antwoordde da Noirtier scherp Het is van belang dat men wate hoe da zaak is grgaa n welke rol de getuigen daarb habbao vervuld Een paar regels zgn voldoende kwam André Bertoq bemiddelend tniiehenbeide omdat gil er op staat en omdat bet nn eenmaal hot gebruik ia Kikn mee d £ Noirtier we zon n dat samen wel in v jt minuten opmakem Louis de Nortier greep Ednards hand Vriend zeide bg met een onuitstaanbare plechtigheid en toen weder een poos wachtend m dei te meer effect te maken ik b gr p uw aarzelen en uw gemoeda bezwaren maar ik zeg n dat g j kunt rekenen op nijn tact Het geldt hier de eer eeoer vrouw Ze zal niet in opspraak komen En door André Berton bg den arm genomen ging h j eindeljik beau De ser van een rronw I harhaalde Tereaita verrast Komaan ik zie wel dat ik aliei zal moeten opbieehtan riep Edurd de Lairii op een lossen toon an iloh meer in het bizonder wondend tot Edith die liam roerloos en zonder leta te zeggen aanzag B j voorbaat verzoek ik de damai mtj wel te willen excnaeeren voor ketgMD tk in ga intn dap ook dat het verdrag zul ward n goedgekeurd als de bovestiging van de betere betrekkingen en de regeling ftn langdurige verschillen Graat de Larochetnion het reactionaire bransche Kamerlid dlu luitenant Andrf den zoon van den minister van oorlog bil verwQt van lafheid naar t hoofd hei It go worpen omdat deze neigerdo met iemand als Syvcton te duelleercn heelt Vrgdag middag In d Kamer de getuigen van André Jr op bezoek gekregen en daarmee het be W js dat minder tegenzin in liet twei gevecht dan minachting voor den eranoii van Syve ton den zoon vin den minister noopte don aanrander zgns radars niet de eer van een ontmoeting aan te doen Oraal Larocha Ihdlon heeft de uitdaging aangenomen Inmiddels was Vrijdagmiddag nog met a gaionpea het duel tusschen kapitein de Jail en Syvolon Do geluigtu waren hter Vrijdag in bet Palai Bourbon oviremgo komen dat de ontmoeting 7aleidagaihtend zou plaats hebben en o ia hoogttwanr sckdnlljk op dit oegenblik de eereziak al alJiMUMu VoIkwis do Eoha tfa Paria had André Sr door sijn lusschenbeido ko men bijna het duel belet althans opgeschort dooi de iail arrest op lo leggen wegens het zondir verlaten van zgn garnizoen De uUilttar Uaett daar evanwel vuii algazien at UI de gegeven oinstandlgbednii ook maar het beste was om de zaak uut nog ingowikkalder te maken President llousovell heelt In een toespraak gesegJ dal hg er nooit over gedacht had de verschillende rassen op gi Igken voi 1 ti behandelen maar dat bg flinke mannin ab zoodaaig zoo erkennen waar ze ook werden aaiigetrollen H was vuoineniens zich voortaan aint te storen aan de poliliri en b j benoemingen tot openbare ambten slechts geschiktheid en populariteit te laten wegen Aangezien de President niet gelgk vi lu vroegere door bepaalde belolten gehiinden ia aan partggroepen iii buvrnditii geep rekening behotlt te houden met ecu i eigenden veTkiezingsvoldlorht anngizien h zich niet hirklisbaai ttult kunnin deze woorden in sgii mond wat meer beteekentn dan met zulke verlilaringon veelal t ggval ia De PresiWit begeeft zich den 2fiin nnnr 8t Louis ols ns den Washinglimechen correspondent vnn de World al h j onderweg verscheiden recepties honden on alvo rans naar Washington tenig te kHrrn de laggen want ik ben eeni mouvais su at en Ik k b al uw loegevendlfcld hoog noodig I O maar gU behoeft ons uw gobeimtn niet te openbaren verklaarde movrouW Berton Het is geen geheim mevrouw i n aangezien ik vrijgezel ben e do dsinu in kwestie eveneens on nangezien het verder zeker is dat Louia de Nortirr de beol historie overal gaat qltbaz iinen goei ik oi de voorkeur aan mjjzelf lé straffen Welnu wg luialtirpn izi ide mavrou d Orvilliers Ik rapei dan verklarenj dames dut il gisteren in de Opera gedurende de jian en boogloopenden twist h b geliad nual aiauleiding van een balletdajitens met wi i ik volgens mgn vriendin op oen goeduji voet moet staan Laat mg u evi nndl mogen raggen dames dat daar nieis vnp aan is maar als iedereen tgeloolt dan moet het ook waar zijn fn ik zou mg ge dragen hebben als oen zot zoo ik mg wai gaan verdidigep En daarvoor hebt ge dus uw leven ge waagd en misschien een uwer kameradei zoodanig gewond dat li j er met van bej telt zeide Edith iWeril ttnalgd ¥