Goudsche Courant, dinsdag 15 november 1904

Oe NpL VEAUTÉS m MANTELS Costumes Japonstoffea llloiiseii l el iiolr en PELTKKI IKi zyn in zoor grootu keuze togen de moest concurreereude prgzen voorhanden tnbi velend rf s £ fflf£fy M mj ff M AÜVEIlTKI TU iN innasriie Hjpii 4 a i lonate Hypb L H i l Elypotlie k aii i H g biiurt pliuiU Tan ign matim ia dm tUsl üfcjrgi bfzotkon Verwpreide Berichten ¥ iLx ttu KergUtoron kw t ile rochtrr an lutrtc tio den miniatar n oorlog geboord o er di Mak Syvet Hi ilinulor André doolde bierby mode dat by zicb onvel govoolde doch dat d M ougi fitflUbtiid weor Toortapruot mt de iiorveusi opwinding tengovolge VUi d belecdiging Itiiik L doop ran don kroonprina U dofinitirl vaulgeiiteld op 4 Uecomlier ai liUKIillD De l elorifbarKtcbo rorreitpondent van do iCcho de l arw mount te weten dat de nieuwe miiiIBter van binnenlandHcbe zaken pnn ISwiatopolk Miraki tigen het einde van Mti au atit zoodanig zal altrtikn en wel in t het oug op lyii geiehoktiu ge ondheidataeHtand in virband met den zier oravangriiken werkkring die hot upruin i n van don binnenlandscben Augiiuiital me brengt l miniater zon don czaar reeda een ge hikt opvolger gewezen bobben IJlt l oteribarg wordt gemold dat d bg eenkomat van do ceniatvoa voor onbopaaU den tgd ultgeatold ii Zi lu ArKiiA ioavcrnottr Ijputwoln teint nog tu ver band met den opatuid dor Wilbuii dat by oen Bcbryven onl lng van Hendrik Witboi waarin deze na eon paar goüsdienatlge aan balingoc woordelyk achryit oo beeft thana Uod in don heuiLl bet verdrag verbroken Verder vtrzo kt hy zyn gevangen stam ganooten In vrijheid te stellen duar zy on cbuldig zyn nan zyn daad De hoofdoorzaak van den opatand ta naar Leotweiu meening ongetwijfeld goda dienatwaanzin ontataan door do mododoo tingen van en profeet mt de Kaapkolonie dio zich tot de Aothiopiacha kerk rekent on die tiv den loop van dit jiar oen tydlaug te Wlndhoik in buchtonis htcft gezeten BI NNENLAND Na een korte ongesloldboid m te Ura venhage overleden ile voorzitter der Alge meeno Uekonkamer de heer O M van Vliot De overledene was aanvankel k klerk bj de Hekenkamor waarby zyn vader doa tijda ala koofdcommiea werkzaam waa Vorvolgena opgeklommen in do vorachil lende rongen werd hy in IH67 benoemd tut comiiiieH eu tevtoK waarnemend chef der bo langrykalo aldeeling Uitgaven In 1H6U tot boofdcommiea bevorderd werd hg teveni definitief chel dior afdeeling In 1872 beraikta bi den rang van referendariB en in 187tf werd de jnan die abi klerk in dienat getreden wat door A H benoemd tot lid van de Kekenkamer op eeiie na Eeftigen atr d opgemaakto nominatie v n do Tweede kamer Hidort 1902 na bet ovorl di n van baron Hix tot Oler eok bekleedde by bet vooriit tariciMp van dit Htaatacolioge jjii il iii i J i Gciitenjfde Deiichten Zaterdagavond omatreekfi 8 nron zat de heer Stoven te Sclitedam woonachtig ruaiig op het kantoor van den beer J Orewen in etficltn aan ds VVyahiven nu 5 te Hotter dam waar hy Werkzaam ia liy waa daar op dal uogenblik geheel alleen daar de bediend die or mede wtrkzaam in juial even ait waa om een boodachap te doen Ora op het kantoor van don heer Urowen te komen moet men van de tyda dor Wyn haven af joint naaat het Witte Hak een lange gang ton eindb loopon nant hut bi WQtte kantoor heeft zynu ramen aan de Wyn airntl Uoiykvloera in hu voArgodoolte op de Wynhafen ia het kantoor dor Srma h Haier ep o De badlende die eene boodachap waa gaan doen oa aa r kort wiggowoesl toon hy op hot koiitoor tonii omtude nan hot otndu der gang dun hoer Sfovena liovig kormoudc en half bovustelooa op den grond vond liggen Een blik oy het kaïitoor ovei tuigde hea dat daar wanorde ko rachte want een C fauillo en pnpiaren lag i op dun grond eurata zorg gold natnnrlgk den hoor Stevens en daarna gmg hy op ptn draf naar den politiepost uan do llonrs om van bH gebourda kunnu te geven hun ngunt van politie ging er heen vurgozoid van dr de Bruine om evoHtuoul gcneeaknndige hulp te ïcrluoncn Do heer HtovenH inmiddola wudnr neniga ilni tot bewustzyn gekomen deelde medo dat terwyi by allliun op bet kantoor van den heer Jrewon al diiai plotsolin een lange korel hem geboot onbekend en an ion hy ook geen beacbryving wist to oven waa bioBengekamen dia hen dadalgk den inbond van e a zak roet peper in bet aan gezicht wusrp en keu daarop een paar hevige tompen ter hoogte var de maagstreek loe bracht Van pijn iiioiikninpendf vial S op den grond aanvaiiki lgk traebtli hg nog batp te roapen doch bg kon bat niet verdtr breu gen dan jnist bg den i lK iBg vior kat loket n akte toen intéu l e onbi ki ndo ki rel aloeg ia dei enkele oogcttblikkeii lyn staf en ledigdi aan met bank en ranntpapier gevulde portefeuillr diu op een def leasenoara lag en naar ruwe acbaltiag ongeveer f 17 00 moet logeboadrii hebben Die rtefeoitle is ledig op bet kantoor teraggevonden dr di Bralno hulp verleend en de heer Htevona oen man in do kracht van zyn leven woder eenigazint op zyn verhaal ge konen a ih by naar hst ziekenhais aan den oolainget overgebracht Zyn jaa en vest geheet met peper bestrooid zyn door do po litie 10 b sl ig genomen overigena heeft lig daarvan geen hinder ondervinden Van den diaf intuttchen geen poor alb en ineont eeno jaffroaw opgemerkt te bobben dat omstreeka den tyd waarop dizebrntali diefstal plaats had oen man van de Hyo buver af do gaBg toepende aaar hot kantoor van don beer jrewen u biuiioiigegaan als bet ware kruipende vermoedulgk om niet goiiiii te worden uit bet kanio ir van du firma Ij Maler en Co dat hy moest pas hl eren in waar licht branddu on bedlenden werkzaam waren De juffrouw had verder op den man geen acht geslagen Do politio stelde een voor tuopig undurzook in ten kantore waar do diefstal plaats groep on set verder daarbuiten bot onderzoek voort Jit Kn ckeds wordt van 11 Nov gi m ld Hedoii avond vergaderden de leden van vereenigingsn angoatoten by den lïinscliude schon bestuardl rKlroiid die uok joiigsttudi ii Dinsdagavond byumkwamon Van de b idu vorgaderingoii wonsrbte men guuii mededee ting to douii aan de pers De bedoeling vaa de vorgaderiug van hedenavond was mededeetmgon to dusn ovei de werkstaking bg do flrma ten ato en zooalij bet in de oproeping best miatre gelen te beramen om dn firma die weigurt eonige concessio te doei om da kwostiu op te lossen te trachton to bewegen een and rt houding ten opzichte van de itakende arbei dort aan te nemen ooats bekend aeht de firma ze alten ontslagen oii wenacht ze geen hniiaer turfe t nemen Y Ulster in den vroegeo middag ttort de werkman J Oasma van den atoiger va een in aanbouw zgnd huis nun de stille zyde van het Keinbrandtptein te Amsterdam De on gelukkigu kwam op den weg neer en bleef bewusteloos tigSOfi Zgn kameraden die onmiddollgk te butp snelden zagin dat hy bloedende wonden bad aan hot voorhoofd en uan den bala terwgl zyn linkerbeen dcartgk got neusd en naar men veronderateldo gebroken was Gelakkig was een rgtuig in de onmiddellgko nabyhoid dat hem naar het Uiiinen Uasthais overbracht Daar deelde men mede dat zyn toestand hoewel erntlig mot direct laveoigevaariyk ia Ken diep beklagenswaardig slachtoffer van Kassische barbaarschheid is do nihiliste b neg ner wior naam eenmaal v el genot md word in verband met revalotionaire bewegingen en po litleke processen Dezo ongelukkige hoeft na twee en twintig jaar haar vorgrypoii geb ot te bobben in du kerkers van de I etor u l aut vosting eiiideiyk do weruld teruggerien Uaar nog niet om er weor vry to vorkoeren Do nu 62 jnrigu vroDW ia orergebracht naar Archan geisk waar haar in sendorpsenjtudwongen verbiyi IH aangewezen lie workloosbeid in de bouwvakken heeft tiMAmtterdam onrustbarende afmetingen aan genomen list aantal lediglooponde timmerlieden moot raeds HKHI bedragen Hoe hier uitkomst ia ta verwachten is oon mosilgk te beantwoorden vraag want het is niet ondenkbaar dat de uitbreiding der gtmeonto door aceri s der bevolking tot staan gekomen is althans in zooverre dat er ern bigvend superftu aan werkkrachten zal zyn te eon stataeren Men meldt git Utfsohl aan da N R Ot Oihterochtend omstreeks kwart over soaeen brak in don schoenwinkel van den heer de Uioot aan de Wittovroawenstrnat nu 96 alhior oen folie uitslaande brand oit ver oorzaakt door het aanmaken van een kachel raat petrolenm waarb de pstroteum kan omviel Te kwart voor zavsnen waa de brandweer den brand maestor Zoowel boven als beneden brandde hst perceel ge heot uit t in acht unr ongoveor waa de brand goblusoht Da bewoner wat verzekerd doch talg Ilclendonda perceo n bakwamon veel vateraehade Te Sekeveoingea ia aaagcsTMM am flaaeh inbuud ndo e n brief van e n Daitachun onderoffictur met verzoek dua biief op te zenden naar Berlyn 1 IB visrdalzendut ftaliaam hebban te Tiieat een betooging gehouden ten gnntta van ds oprichting van een Italiainache ani ver iitait in dia stad De politie moest optreden om te voorkomen dat het tut eon botsing zon komen met een achthonderd man die een tegen manifestatie wilden beginnan Twaalf msnaehan erdan hierby licht ge wond In Innsbrflck is bet thana rustig Toch wordt hut Italiiiiische con nlaat steeds sclierp bewaakt De bevolking voert no ecluer een kleinen en oeconomiscben oorlog tegen do lalianen De kooplieden weigeren to leveren aan de Italianen Do georganiaeerdo metselaars wildon mot meewerken om het beschadigde gebouw van da Italiaanscho faculteit te her stollen Op de markt w rden de Italiaaiieche koopliedi n reed v rdrungeii terwgl spoedig een algemeeoe b lye tl zal volgen In hot 8as van hliin Willi biocek nabg Boom in Belgiö is een 26 jang t srlnpper op vreeselyke wgzi an zyn nnd gukumen De sleepbuot had i o vairtaig tusgelalen en de schipper trachtte eeii kiirkeiizak tasachen zyn en een ander vaartuig te laten zakken om oen boteing te voui komen Doeh hy gloed uil vul over boird knani eerst met het hiifd loiaclii op ouii yzuren p ii van het aiidi ru schip in vv rd vervolgens tusschen de iwee botxiiide Vïaitaigm vorpli llird De man was dadolgk dood do schedel lag geheel open Zyn vrouw en de twee kleine kinderen waren aan boord en zagen het vreesetgk ungelak gebeuren Ken bedelaar gontlsman Voor ds beurt ts Londen maakte eei naar allen schyn ver lamde badelaar goode zaken Zulfs de armste voorbygangni gaven den lamme die schyn baar in lucifers handelde een aalmoes Nie mand vermoedde dat deze bedelaar hoelomaal mot verlamd was en dat hy zoodra hy van zyn w rk kwam sieb vsrkteadde alt gentle m in en met de tram naar de buurt van het rj stall palace reed woar hy een lielinge riehte kleine villa bewoonde Hg speelde daar een grooto rul Hy was in gezelschap pen zeer gezien en ook in de goede bittard salons was hy een Van tyd tot tyd apeelde hy de rot van heil soldaat Detectives wion hy verdacht voor kwam waren bom van zyn bedetaarsplaata naar zgn villa gevolgd Bg onderzoek bleek dat men met oen koupman to doun had die bedelen aangenamer vond dan werken Zgn vrouw zegt dat zg van dit handwerk van haar man niets wist Hy verdiendu wekelyks f 72 Te verwonderen is bet zsksr dat een dokter tiero een bewys gaf dat hy tam was Hot bleek dat lig den man in t geheel met onderzocht had maar zich door diena comodie had laten bedriegen De bedrieger kroeg 3 maanden dwangarbeid De tapper Bognetteau te Leiden die Uins nag avond in verzekerde iMring werd ge nomen is eergiateravon weèi vrg gelaten Kr liep te Leiden het gerucht dat do agent don doodslag zou hebben gepleegd Dit is echter beslist mot het geval geweest met alleen heeft de agent nog een poging ge daan om den stag met zgn sabel al te wen don maar ook ontkent B met den stag ter tetlvordedigmg te bobben toegebracht Ëonige daizenden boeren in Kriestand zoo lezen we in het Frietch Dagblad hebben met groote zorg de Vovembermaand zien naderen namelyk zy die dan weer moeten Inhuren Wat toch é hot geval f Van een boor die nauwkeurig boekhoudt vernamen wy hoe du inkomsten In de laatste vyt jaren tn doorsnee achteruit zyn gegaan omdat er althans voor de zuivelproducten niet meer snlko pryssn te beaommen zyn als v46r vyt jaar En wat iet men na gaaehiedsn f Dat ds hanrpryzen iterk omhoog gedreven worden Met acbrik vernsmen de buurdora dat tel kens on telkens weer méér huur geboden wordt dat er onredetyko pryzen wi rden bsiteed dat ar voor plaatsen welke zeker duizend galden minder opbrengen dan vyf jaar gateden met gretigheid duizend galden moer beloofd wordt Ziehier nu een verschil vaa f 2000 per jaar dit it voor den geheelen hunrtsrmya een ver achil van tienduizend guldan Vlaar wat zgn dio boeren dan toch ver achrikkeiyk donl loo men geneigd zgn uit te roepon Ma r hier is geen danhaid doch machte tooabeid in het spet Daar zgn esn aantal met onbsniddsids ataaachea wrike ar gaama aaaiga bondarden pldaos per jaar voor star baU D om Immt ts big ven of te worden Walaa deze lieden ttetteo va r héél de provincie de huurpryzoo vaat en natnurlgk raat te hoog Daarom b slde menig pachter ds Oe moord in de Scheveninggchf Boscbjes Allereerst vermelden we dat du brigadier titulair Vermeulen do eer dor irrestalie toekomt In h t Bosch dicht by do Laan van Nieuw Oost Indië tarveillserend trokkn de vreemds gtng sn bat omkyken van B zyn aandacht terwgl bg toen onmiddellgk do overeonkomst met het signalement con Btateerde De brigadier verzocht hem mede te gaan Aan het potthuis by de Boschbnig kwamen nog een tweatal agonleu asautearen Onmiddellgk werd lot oon voorloopig ver hoor overgegaan in het kabinet van den rechter commissaris De getuigen werden spnodig opgeroopoii en por rgiuig naar het gerechtsgebouw gevoerd Bg het vsrhoar varklaardo de beklaagde dat hg Wuentdaguiiddag iii do Bosehjes liad gewandeld By zyn oudeis had hy in do laatste dagen hurhaaidu malen erop aaiige drongen weder naar Amerika to mogen teiugkeeren waar hy by zyn oom een far inor roods een negental maanden werkzaam was Zyn vador orop budaeht dat djjingi man toch door de wereld muust bad e en belrekking voor hom gevonden waarvoor hy nu eerigu uren daags les nam in het tjrpe writen Brouwers had uchtor een afkoor van het kautoorloven zooala reodi vroogur bleek toen hy zyn vader op dieiis kantoor assisteerde Len zekeiu onverschilligheid maakte zich van den anders zeer zuchten jongen man meester Koolbloodig werd door hem do moord bekend Mevr K had eerat aan oen dame den weg gevraagd naar du Wltto Brug Toen deze haar het antwoord moest schuldig blyveii sprak ze B aan Dezo lichte haar in en mevr M vervolgde linar weg Eensklaps gevoelde l g daarop de buboefto In zich opkomen een moord te begaan Wellicbt zouden dan zyn ouders toestemmen dat hy zich naar Anrerika begaf Ug volgde de dame en greep van achter met de eene hand haar hoofd terwgl hy met do andere naar hg zelf verklaart tweemaal stekend de wonde toebracht Hg gebruikte daarby een vrg klem mesje esn soort pennemet Hy bskoni dat hg mevr K sn haar duchturtju vohtrokt mot kende soodat allo bsrichten dienaangaande in andere bladen zeer onvoor zlchtig zgn te noomea Do aangevalloue stortte dadoiyk dood neder Hy liep toen kalm weg om aan de Waterparty zich ds handen te wasschen Zaterdagavond ts zeven uur word hy overgebracht naar het gemeente ziekenhuis en daar met het lyk van het slachtoffor gocon frontsord Aanvankelyk bleef hy geheel en al onbewogen Voor ds moeder wss hot met zoo srg verklaarde hy voor bet doch tertje echter vond hy het jammer Toen hg echter geducht onderhanden werd geiiomsD gaf hy eonige blyksn van ontroering B is een rgzige 17 jarige knaap donksr on met eenigszins blozend gelaat Niet doet lu hem den misdadiger veroiidorstolten Integendoel volgens ooggotnigon hooft hg veeteer een lief zacht gelaat Tosn hg Zaterdagmorgen opstond zoo ver klaart hg had hg een gevoel dat bg dezon dag zoo worden gsarrsttosrd Hg dronk in dsn loop van dan morgen eenigc gla en bran dewyn vandaar sok z waggelende gang Niet onmi eiyk dat ook bat teseo van de berichten omtrent den moord op de Grooto Markt by don jongen stimuloorend gewerkt hoeft Natnartyk maakta ds tgding vaa ds arrestatie in ds stad grooto sensatie Do vader van den knaap beeft zich door yvsr en vtyt tot een achteaswaardige positia weten op te werken De arrestatie die men m het gszin ver nam wekte natnarlgk in da kleine familie bestaande uit vader moeder en twee zoaen hevigs ssnsatie De ouders noemdsn het oomogelgk dat de oudste van kun tweetal zoo iets gedaan had Ën ds mosder acbetate hem vooral ala een senuwlgder en vreeedr dat ze hem nu nog veel zsnnwachtiger zooden maken Volgens de verklaring dar moeder was de toon Woensdag bgna den geheelen dag thuia gaweest Later bleek dat hy des aiddags tegen kwart over drie wa s uitgegaan en te h rtif terugkeerde Hg gedroeg zich geheet Mrmaal at en sliep als gewoonigk en vertoonde volstrekt gaan bslangttelling in coa l a Welk toen awa by ia den zak bad m men niet precies Men liet het mesje van den suu Jiar jongeren broer zien even eeaa een rfzige blozende donkere knaap Het leek een klein soort sn eimesje Nog verhaalde du moeder dat bet op aebool ook w 1 suns was voorgekomen dat hy iets bekundu terwgl hj hel feil met had gepleegd Dat kwam door ds zenuwen zei de moeder Men tiet du grgze jas zien die hg de laatste dagen bad aangehad turwgl in het Signalement gesproken werd van een jekker De knaap had op het inatitnut Ubbens daar ter stede ter kchool gegaan n was geen vlug scholier Hy bad altgd stsaj was steods moe en laardu slecht Vour eeaige jsron werden hum door dr Van Leyden adenolde vugotatiea vfrwgdurd diu naar du moeder mededeelde naar zyn herseus groei dun Den laatslen tgl had hg vuel gelen n fn eeuigo bluemlezingun van Hotlandsche eu EngeUche luteurs Hg was wel altyd uuo heet andure knaap dan de gewone jongens Men meldt mt den Haag aan du N R l Len ontzaglyke menigte bad zich gister iiebtend omstreiks tien uur in den omtrok van hut gumeeutuziekenhuis op du Bron wersgr icht upgesluld om tegenwoordig te zgn bg het vurtrukken van don lykstuut die hel stoffulyk overschot vag muvruuw Krusemin Fut het slachtotlur van den in da Schoïonliigsche Busclijes guplcegdun moord naar du begraafplaats Nieuw ICik en Duinen zou overbrengen Du raueslun dur loe achouwurs untbloolten by hit vooibgguin van den Igkwageii die dour ei n drietal rg tuigen gevolgd word hut hoofd V eluii la geleidden den stout naar de begraafplaats waar evenoens een groote menschonmassa aanwezig was De lykbaar nas bedekt met een achttal kransen Du politie te s üravenhagu heufi thans zekerheid dat du briefkaart v aaroji aonwy ziag van den inooid en waarvan faisiinilu zyn aangeplakt moet zyn op de bus guda in in du Prinsi strait of vustibolo putlkantuor Daar de briefkaart van uen rykszugel is voorzien bestaat de groote waarsobynlykheid dat dezu aan het loket postkantoor is ge kocht ui de vtst bule geschreven it en in een dur twee gonoemdu bassen geworpen Dit zal vermoudelyk lu iRihen halfzus en zus uur zyn geaehiud zuod it een aaiiwyzing van hen die daar legen dat uur eun hun bekend wuiWnian hebtien gezien cm brief kaart in de bus duenlu by du olitio zifkor welkom zal zijn Stadsnieuws ÜOUDA U November 1904 Ten bureele van den iarnuiuns kommin dant word beden morgen aanbesteed du levering van p m 700 K U rookapek en 1000 K U pckelspek Ingeschreven erd door Pekelapck Uerookt spuk U t Brsynet 0G2 0b2 p KO J B A Dameu te Amflturdam 059 4 0 8 U J Egberts te utrecht 0 56 056 A J Dongetmans 052 0 52 W V d Steen 048 049 Oistersn avond had voor een groot aantal genoodigdea eens voorstelling plaats van De Vrek naar Molière en De brand in dun Jongen Jan in de zaal Concordia up do Westhaven Het goede doel heeft leeds gemaakt dat de zoal voor 3 opvoeringen IS nitvorkocht Naar hetgeen wg hcbbc n gehoord en gezien i er aan deze loonei 1 voorstelling veel zorg bi sleed De hoofdrut in beide stukken was toevur tronwd aan den heer N en dan weten we reods dat we lela goeds te zien krggun Hy heeft De Vruk uitgeboeld juiht zooals men neh by t tezui van Molière a meester stuk dien heeft gedacht I itstekend wnrun by allen grime en costume Alle meewur kenden deden bon uiterste beet en zooals dit by dibettanten meestal t geval is speelde de een weer nataarlgker dan de onder Hst geheel was zeer goed en boeide t publiek btjtondtr Ken kleins opmerking moet om van t hart Bg de volgende opvoeringen most niemand der medespelers t woordje gy gebruiken Wie hoorf dat hoaterig woordje lo do spreektaal f Vervang hot door n of door jy De indruk dien tapeten van De Vrek maakte was by de hoorders merkbaar heel good In Üe Brand in den Jongen Jon was van allen t spet xur u pryzen en toch zonden wy dit stuk liever t eerst hebben fsiisn Voor de Pauze dankte de Heer K in goed gekotsn woorden alten die zooveel hadden bygedragen tot het succes van t ondernemen dezer roorttelting hy vergat ook mot den ditstUnt erkentsiykheid te betuigen die in de tuascbenpoozen t publiek amuseerde oor rrooiyk pUnotpei Zeker aa da H a K de tolk van alle aaawesigen die voldaan hoiswaarts keerden en stellig deze tooneel uitvoenng hg velen znllsn aanbevelen Het RotterdaiDSch Toonaelgezelschap dl rectear de beer Johan Mulder voerde gis teravond in du zaal Kuu tmm op t Snoep ruisj van Bram I groote operette revoe met i anaen en optothten in o bedryven door Arnold van Kaalte De zaal was vrg goed bezet waarschgn gk waren vulen aangelokt door den tltul De inhoud van het stuk is berekend op lach succes nu er werd harteiyk gelachen om menige snedige zet Voor Hotterdammers voural zal het nog aontrekkelgker wezen omdat bet Rolterdamsche toestanden op oardigu en soms geestige wgz i bukutt De vertolking v in dun titelrol Bram 1 liet bg den acurWagumani muts te wunsriiun over Hg speelde ïojrtretf lyk zoials e dat van lium gewoon zyn zouden we haast neggen Waardig werd hg ter zgde gestaan deur de dimes N Mulder VVurtwgn en van der baag die èi in sjel èn inzung lounden twee der beste krachten van het gezelschap te zgn Ziovvel als balletdanseressen als na hun lie keeriug tut beilaoldateu waren zy uitstekend in hun rul VVg brengun bun daarvoor buidu Vlej Betsy van Iterkel du cehtguuuote van den bukendun prufuet Duwiu Uut menigmaal hci publiek hartelyk lucbmduor laar uilste kend spel De aeer Johan Muld r dlu als de profeet DuwiQ optrad had zeir guedi ougenblikkeii Alleen niotsl hg nu en dan wat gebruik maken vau den souffleur die trouwens vuoitdurund duidelyk buurbaar w is Moisten wy all n atzuudurlyk nounii i uiis v rsl ig zuu Ie vuul van onze plaalsruiinli ver gen wy kiliirieu volstaan met te z gg li dat allen hun Wal dedun en t r veel tuu bytr telili n hut publiek zich kostelgk lo doen vermaki n Turwgl de wed B gisterun iv ind to Mo r drechl kerk waai ts was gugaan ililst itul brand in h iru wiiitng nu ttigeiist lanili spu dig du brandMeui aanwi igwis kun dn lueh 111 l vuirkuinuN dat vu r wuningin uun prooi del vlammen worden V aii de ii boedels 18 zuur wetnig gered BEUES VAN EOTTERDIM VUIJDAU 4 NOV L K IJ h Portiuai aOO Obhg c RtAl AKO gallon tiuxtaUenijtijtn Oblig Ju Sorie fi Wi 96 9 Hen fr i M 8 Iwong Dombr übti A7IV lapan Obhgatun IhlOS 4 W i T4 oiisiiiiA UecoiiBUlldieid üt kntnndscho 8chuld Recepl L 11X IV iékt Hypotktek Banken Pandb Ie Algem OromngOr Scbeeps Hjpb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp l and a brielbank 4 9 Pandb Ned Scheept Hypb 4 M t Buwg en van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 9fa Pandb Batonfsche Hypb 4 100 Alg Hjpothbr Eerstu Ncd Hypolheekbriefbank 4 9 t Pandb Hotlandsche Hypb 4 9 l Pandb Natioi Pandb Ued t 4 lOlV i 97 4 100 4 4 1 10 VeendamPandb idem ideViPandb Rotterd HjjbPmdb Ruilt rd HypbPandb 8tandiard HypbPandb Sledeiyko HypbPandb Iltrechtsche Hypb Pandb Wesllandscbe Hypb 4 lOO Pandb 7nid Holt Hyjib 49 l J Scheef vaart Vaater mppijen Aand Holland Oulf Slv Mg DtPKrêen Obt Mg tot ii xpt I aan van 88 Meerdervoort 1U02 4 SpooruteifUeningen Itaiib Oblig Zuid ttatiaansVho 367 Spw Mg AH J remuieenwiffen bnoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 November 1904 Vette ossen en koeien redd jkt ainvoer prezen waren or istc kwal 33 ade kwal 33 3dekw s7 ccnti per half kilo Vette kalveren redel aanvoer pryzeQ waren voor itte kwal 9 3de kw 16 3de kw ij cent per half kdo Vette varkens nOfXt aanvoer prijzen waren TOor ute Ifwal ja 3 ie kw ai 3de kw 17 cenu per half kilo Scbapeo ea Ummeren redelijk awftrvoerd MM r alle n tüwMÊS f TE llUtJK HEERENHUIZEN met TI IN 6 Ka en ruimo Warundi honken e n keldur voortien viin Ga en Waterleiding Direit to aanv ardtn Te bevragen TÜRtM RM H 258 Telephoonnet Gouda Xbonnenient i 40 jier jaar voor pi r I ei ten binnen eui ktlng van K M 1 Kiligm Vanlt iii iiltif hiiuil i i itH Hot net Is aangesloten auo htl Hykh lull I II inmiinaalbun all i p 1 ug 1904 142 viirkrigerf i milMituigen 4 Op den lleii dizor iverKel ti sdravenhage ni dm oudtriom van 72 jaten nign geaelttt wagir di Hoog tdelGestrongu Heir I vak Rou m vm ie i ii in bvea tl Kilonel d r lilmlin P M MOMIIV oiidailin un vourwaardun virkrggbiai aan b t Haruia AUII Hv Dl V S Il vuKkr rlOfc H OMcImUlrM Z in ak lyk ti pottimlddtl voot Hwrca in oor l damai tn KlndfrschiKiï erli U Ik Apptilenr T n C aUlKr 1 Ca v twila Bsalh Str 14 Mm IciH üv V op naam en f brleli merk jab I llolol llcslauranl Krcikerj i S3 UOOrr MAHKT UI A S Ufli I III HU naar de mxrhtn dtn ti dM fi ri JtHureerd QQ nette frissche Kanicis on prima Küukoiu s e lOi 11 s mil d gelgk OMBIII I t HO A mb vel d s A L KEEIKEIT Cuisinier V SANGUINOSE ïuiver planlairdJ afilocfid iiiiddfl ictffit Moedtniioftle on iuMz ulilf OudürKtteekwridi v iklurt lii rmodti dul i w dirliltr di iyd n li whh uut bloedarmoLdiztuiiwaï lilii lutl n k I tin tmtl ihI ni Ig brink vhh zt Hni i BuDguiiiosü ti ilitit ts 11 r vtdd Voitïiiunic vtri tril liy i vrulioi I un in lat iRHantï van indirti dll rlir vi n M bruiken MlI II ogat litin l n dar kban du naat Andtl V kVill UMW J Wat de Mapginni 80 o innb vt It n wiiardiK maakt ik dit dat lok dt jsw tkMtf g 8lell m haar zoo gntd verdriguii Hynit iKl JiidirvniJtm n dad lyk g tdgM lt I h Saiigninost vcrhnigt zuh laii u k m t ii v it iintn I t nninonl dtbut In d iiiMstt gcvnti n i tw iniaiil jt r dng ut lollepal 1 x w v ildoi ii I f air iVrt oon flacon ti n dagtn ui kist l J b buil liiig NlcrbtH l oflicts per dag Ont in yofidkooper dun evniff nnttet deryilIJK mlddtl Vn pfr d f 1 m tl H IJ rt f 1 Vcikr gbanr l doiili by WOi 1 v U itbav n nfftih lg n n ant T tlfn PRAEPARATEN VAN Otl8na l Skr c t ie n r t krwhtlgt nveratcrkendc kina wijn iw iklc pijiverterlnR zenuvi lioofdpUn t r veralerklag na itekte of krumbfd koorta 1 OUINA LAROCHF FERRUOINEUX bal I ii n lei l i Blo il abrak kwalen van Kritiaclwn lacftgd v Ve far Iw r i 1 90 I 4 FiI aI apo vnadMam veralcrkenil aanzcnaam vj atV 1i k hiieb u k a mC V Zt a l kmoeran wakken t kllaniclill e jeaialUn ee ui 1 1 vtl ÜTjanëëïEraëHTIga drank t aloornlaaan i t apgavartenngaoraanen c dlarrbét V ï 1 lulgel nteii en kleine k ndetr I I M bj r no t 4 Ksr O 80 K Kar O 80 Chemlacli M l f cilSlf af Spwlul voof Klndenoedlnl u Unncn t u Kcr O 00 Mei r ken cenei hslv e aieOe il voldolmde ter 1 e trij 1 n fl r Ie iMVifale aMivklttn an Aathffls ete In Asttima Clgaretten ÖSö VcritQppHu Aam c yonS knUl i dmctnnUC PUnPUn ien Migraine ConiMtltiHc v Vk r la ani yWVn èr riT i Tamarinde ËionIom KKAI U I IF i I M lieljiii r kr livtwlmi d iir de v rm V K r h i k i bcggwl ljk 1 ajngena n t t 1 ƒ Q 90 n 0 60 oainiiaK ra inies Vükoudneid en k ipua het uH eer ilUmopIOiWiKl n vernachtend middel by uilncnundbeld u tilinleod in HJI D f J fC I O aO I c tleichie tti H Hrm w ir f am ivm athn woormiM t KRAEPELIFN HOLM Honeveranciers ZEIST ilÉ fl iJVÊilTMTffi iii alle Couranten worden aan eiiiiiiiun ilooa In t AtfveHemie Bareaa vai A BKIi klMiN ZUt