Goudsche Courant, woensdag 16 november 1904

V Het dagblad L Croix ontving oil Komt lit t Tolgcndc tilif 5 iB De pau prak in de i lt rinurt i gutiooden gt lt tra cunni turk na eerst Ga4 getmeekt te hebben ci n einde te maken aD on aurloK in het Verre Oosten o er den toestand infrankiyk die geaehokt is dour devgHRdsell lp van jer lekn legen den godsdienst Men verjaagt f den Obrisios uit dIj seh len en de rccblainli n Hinderpalen worde opgestapeld tegen de benoemingen van biksehoppen B g ernstiger plannen worden voorbereid l n l iios wierp de benebttldtglRi v u icb de bipaliogdi vuii hel Concordant niet gecerbioiligd lo hebben Z 11 gat een liixlo risch oveiïichl van liet oiitordnal l c Kerk alleen heeit de maclit bisschoppen aan te wijnen terwijl de Hiaat hel recht heelt hen te benoemen liet Cor cordaat vormt een werkelijk contract De Kerk hield er aliyd rekening mede bji de bissehoppeli ke benoemingen en eerbiedigde alle politieke insU lliiigen De Staal eerbiedigde niet de vriJe uitoelenin vanden kalholiekin godsdienst gewaarborgd btj h t eerste artikel van het loncordant want h j verbood betrekkingen tu rtch Mi de hisH hop M n en d n lleiligi U Hloi 1 Men bruebt giiilfcdielihligi lainllles tot den bedelstaf De munt al v d gemeten worden door bedrciginifcii legiMi de Hint Knlpiceordo De Slaat weigert den I iiii het recht oim eandldalen terng te twijzen die de Staal voorstelt jtls bisselioppen beroolt de bisHe4ioppen en piieslers van de helooiiing waarop ïg aanspraak mogen maken kraehteiis de bepalingen van de wet eii liet oneoFdaat De heilige reehlen vnn de Kerk en de waariiighetU van den Heiligen Stoel eischten een publiek protest Wjj laten dit protest houren ionder bitterheid en mei vaderlijke toegenegenheid voor hel Kransche volk WiJ kannen iiiel liupe n dat de aanvallen U geii do Kerk spoedig een einde sullen nemen De Heilige Stüi l gaf getuigenis dnt Int ybrislendom zeer goed kan samengaan niet deu publikeinschcn regeeringsvoini Hel schijnt dat men het tegendeel wil bttweren doch dit is taster De l ans eindigde met te neggen dut du gebeurtenissen hem gereed zonden vinden en onder vrees Doch hü verzoekt te bidden om een spoedigen terugkeer van de dagen vau rust en Tred Vernprcitk llpricliteii Khabkruk In de Zaterdag gohoilden zitting dor Kamer werd biJ de belmndeling van de coiiveiitte met Kngeland de overuenkoinsl betreffontle ew onndland en Afrika aaiigeiioineii mol 443 ti en lOi stemmen en die belt effende HIam zonder debat Kr is toch gevochten iBssehen den dapperen afgevaardigde tlyvetoii en den kapilein De iail In en snelle uuloinobiel wisten getuigen van eerstgenoemde de op de loer liggende politie op oen dwaalspoos te brengen en aterüag ontmoetten beide parl tMi elkander op pislool inet het afgryseiyk gevolg dal Iwee gaten In de lucht geschoten werden waarmee aan de beleodigde cer was voldaan Ook de zoon van den mishandelden mi nister van oorlog heelt gevocblen met den edelman De l aruchetuloti die hein zijii lafhartig gedrag verweel niet voor de eer ajJBs vaders legen den beleediger fSyveton te zifn opgcliedenHet een onbeduidundo blessuur van lui tonant Aiidr was dit zaakje ook weer af geloopon DlIITS lll 4III Rtj do l raisische kanaat coinmissie is dooi oen drietal leden van verscbitUndo richting een voorstel ingediend belreflende nornialisalie van de Moezel vail de liOlhsringKcbe gieiia tol t oblenz van de Huur van llrcbacli tol t on b en vnn de hubn van de Prnisisehile sische grens tot aan den mond Do beide cerstgenSenide rivieren n oetcii volgens dit voorsiel bevaaibear gemaakt uoi dcn voor schepen van zeshondeid de laatste voor schepen van driehonderd ton Kx Ki ii Oh Kdinhuig wordt gemeN dut Andrew Üraham Murray d oiiderstaatssecretarts voor Sclioiland lord Milner zat opfolgen ah lloogè Commissaris it ICnid Afrika Murray volgde in x n tegenwoordig ambt Bnrioigh op die eenigen lijd geleden even eens genoemd is nis de waamehijnlijke op volger van Milner 1 Horsham in SaKoex ia verkiezing voor het l arlemenl geweest Al jaren id het een vast distriet van do conservatieven Sedert 18 wiiB de klein te meerdo eid van den con ervalieri884 sleinaieii n l iu IHült In Hun en 1900 is er zelfs geeii sl ipnting geweest Nu is de conscrvnliellmd l urnvur er weer gekomen maar met de sterk geslonken meerderheid van 784 stemmen 48 B i004 Het nieowe itarleneDtalld is pa 81 Jaar ond BINNENLAND STATEN üfiTNÉRAAL V m it Êc K u M m K m HOdUKU ONDI RWIJSWET Opnieuw ift Uy d Twc ede Kumttr m cfliend oen gelyklotdund wftlsuiitwerp lot wyxiginfc im aftoValUng der wta tot rog liiifc Van het hoogrr ond trw i h r e jriii f aciil Iml noodi dat optiicuw ueii wi lHonlwerp tj ii vii fA t ii uanvatHiig dtr Wet tol n gfiHa van het hoogtir uiidciWÜ8 word ingëdimid To licIitinK van de grDnden wuaiop hot wetHoiitwirp bcrUHt acht de r g riii iin d uitvouri f trdnchtfiiwiiiKeling to Hictieii du StiittinUt n nial eii hfiar over h t vorig ontwerp overbodig Met liet Dg op di n tyd v n hel jaar waarin tliaim vormoodcluk over het wela iiiwttff in ili Stalcn CJciieraal zul worden betltet H liynt htit d n minitiUi noudzaki luk in art XXVI tü b pn i n dat do nrtikub n diti dl t clini ch hoogehchuol ifgclfii alii iRid dm uvtM dl byxundcr gynuiafiiA in werking kunnt ii liüden ten lioogiJrt zes maaiidmi XhWa dan dü wet ïuIvu GeiiH iïg de Belichten Ill verband Hi st litil Mpo rlooi4 v rdwtjn m van de vüfii niiitigt Ittirtlia ItioiiW itti AniHt firdam knn iiog ln l olgt ndf m tl godi old wurdfln ilol intiiKjf had kurt vóór xü naar dti iatfchiHatio ou gaan ci4U3 tMn ligw vermaning gehad var harij mottdör Kr waren toch öLiiige malen prenlbritsikaarten voor Hnrlha gtikomen witarvan de laalstti xn A aïlMïeldiugen en ünderKchrilt uU Uon jf boijH uioüilgk konden zijn gozondün duur etn der vricndinnetJHs naaiiimi je oonls llerlha wildo doen gelooven Moedtir gnig een op vurkenning it bu de jüffroow van dn naaischool en doze Stelde liunr ot n biief ter hand haar door Berth i in bewaring gegevon l f e brinl wa h kumstig van een aan de uvorxyde van de Egelai ti rsgracht wontjnden vgltigjarigen man diu daar een Koorl bockwinkeltjtj heeft juffrouw vertoldo lok nog dat Bertha reeds vroeger twea dcrgoiykö minnebrieven had ontvangen die g had verKch ard Toen Berihn a avonds thaU kwam word zy door haar noyder juffrouw Rronwor geducht onderhanden genomen en hnaV ondtir het oog gebrueht dat mueder toe i eordur in het vortroiiw n had moeten worden genomen dan de juffroitw van do naaischool Het meihje zou daffrop naar do cateehi alie gaan maar i daar nlut gewcettt on edurt i er nergens oen Hpóor van haar meer ontdekt Uislernaclit i do goheele Kngnlantiersgracht door di politie atgedrogd doch zonder roHuUaat Te Doortteitli in gisterenmiddag de hnor It komende met zUn molorftiHK van Arnhem in de nabgheid van do Veenjesbrng waar de weg een sterke kromming ht eft legen een langu den straatweg staande barkenboom gerodeji on van zyn machine tegen den gr nd geslagen Hevig bloedende Ih hjj opgenomen en bg deti heer Van M binnengedragen Hg U naar Jiut Diaconossunhuis ie Arnhem ter vurpleging overgubracbK Op Woen dag Irt Dondurdag 17 en Vrijdag IH November a s zal wederom evenals in vorigf i run de Ba tkolftikte met roodo buüHeii wUiden gohoudeu ten beliouve van den arbeid van het Logei de Heils welke jtuoatti men wei t Tocvluehten voor dakluozen Ueddingahuiwn voor vallenen BarmbartitfhoidKwerk in de ncirtefbourteu mt univm V Ü vestigen do aandacht onzer leiors op doxo kollekt overtaigd dat Telen gaarne iets zullen afzonderen voor hei ede doel dat het Logor beoogt Te Issy les Moolineanx heeft een hevige brand gewoed in oen fabriek van rhemische xlotfen De brand ontstond door oen otilploIRiig het vnar greep met untxetleiidé hnelh id om zioh heen en tastte een iebouw van 3 verdiepingen aon waarin zich een gioot aantal werklieden bcvondeii Velen sprongen nit de ramen anderen sja igden er iti langs ladderx af te dalen Men zagarbeidern vluchteu wier kleoren reed vnur gevat hadden Ken godeelte vas het gebuaw stortte in en veroorzaakte nieuwe ontploffingen Een brandweerman die tin werkman wegdroeg was genoodzaakt don man los te laten en in de vtaminon te laten vallen Tot no toe heeft men 6 doeden en 30 ge wonden geteld Een f$k in een koHen An het ttation te Bakoe in Roidand gaf kortgeleden een reizigor zgn koffer in bewaring Hy keerde niet terag om faeai te balen en met reden want de spoorwugbearabten namen na een paar dagen een ondragelgke lacht waar die flit den koffer bleek U komen Um liet dezen openbreken eii vond daarin het in vier atnkken ge nttden Igk eener jonge vroaw Het toaw waarmee men de ongetakkige verworgd schoen te hebben was nog om haar haltt Hen doet thans moeite om den reiziger op te Hporen en beeft zgn signalement overal heon verzonden maar ongolakkigerwgn U dit slechts zeer vaag Ook heeft men het Igk laten fotografeeron ten einde de idejititeit van bet slachtoffer vast U tellen o correspondent van l e Telegraaf te Kota Uadja seint Luitenant Oeldorp heeft in Himaloer een t ehotwond in een arm gekregen Bedoeld zat zyn de laUenant K 1 4eldorp die ift 19 1 officier werd De geloofsbrieven van de OvergselKche leden van do Kerate Kamor zgn Zaterdag ontvangen zoodat do byi enroeping van de Kamer tegen a s VVoeni dagavond kon guKcbieden in welke vergadering zal worden overgegaan tot het benoemen eener commiHsie tot ondel zoek der stukken Haar verslag zal dan in de eerstvolgende ziuing worden behandeld De Kil met is vuor geen andere werkzaamheden opgeroepen Diefstal van f 17 465 te Rotterdam Jel ik te doen gebraikelyk is by geruchtmakende zaken zyn er ook thauü lieden die in het vage signalement door de politie bekend gem lakt den dader meenen te Jierkonnen Dit h etl tengevolge gehad dal zich gistermiddag al oen paar perhouon op bet pojitifhureau in de Pauwenftteeg bevonden in kleeding en niterlyk eenige overeeukomst mei het signalement bobbende Zy zyn ter confrontatie met den nog steed in het Ziekenhuis verblijvenden heer J F M Stevens onder geleide der politie derwaarts gegaan maar gelyk wy vernemen niet herkend Ook heeft de politie de aandacht gevestigd op papergooieis van oudsher bekend als opgetreden in aanrandingen en beroovingen geheet met de thans gepleegde overeenkomende Op verzyek van den oHectenhandolaar den heer J Oiewen is zyn kantoor lun do Wynhaven naast het Wille Huis nogmaals geheel vanwege de juHtitie doorzocht maar er Is niets gevonden dat een Hcht in deze geeft Vermeld dient nog dat de heer 1 F M Stevens den len Januari as zooals men moeht zyn betrekking by den heer Grewen zou verlaten in zgn bezit wtis hg aankomst in het ziekenhuis slechts i 70 Voorts is het gtibruik op dit effectenkantoor dat daar Zaterdagsavond tusschen en H uur verscheidene lieden hunne deposito s komen brengen en hel gebeurt dnii wel dat er avonden zyn dat men op het kantoor tut hg de honderdduizend galden in portefeuille hocU wt lk geld na dien tyd door don boer Grewen zelf in ontvangst genomen en op veilige plaats geborgen wordt Het bedrag van f 17 4 ir is te dien opzichte bctrekkelgkkljOin te noemen In do porlefeuille waarin dit gestolen g ld zat waien ook voor oen bedrag van I 70 000 aan bewgzen van gestorte deposito s die bowyzen lioeft de dief over het hoofd gezien teouwens zy hebben geen waarde voor hem Het geheel blgkt in eenigo minuten tijd te ijn afgespeeld en heeft niet langer geduurd dan de 16 jarige kantoorbediende Koobol die met den heer Stevens op het kantooi was noodig had om van het kantoor naar het Beursplein te loopen om een krant te halen lutueschen is van het geld geen spoor gevonden zoomin als van den dader Wederom heelt een optreden van de Bortynsche politie tegen vreemdelingen opzien gewekt Een Russin Janina Berson die tydelgk te Berlyn vertoefde en niemand had lastig gevallen Ir gevangen genomen Deze arrostaiic had plaats volgens politie verklaring omdat deze jonge dame met een niet genoemden Russischen student intrek genomen heeft in de woning v n den als anarchist bekend staanden Karfunkelstein terwijl zy zich niet aangemeld heeft Janina Berson zit thans reeds een tiental dagen in de gevangenis Eu volgens de Volks Ztg geheel onscfaaldig omdat zg niets misdreef tegen hot Daitschö strafwetboek en bovendien in Rostand nooit in aanraking kwam roet de politie Nog sterker staaltje geeft de Bre tauer Ztg Een tachtig jarigen man die sedert tien jaar bQ xgn dochter woonde in een dorpje bg Plescben in Posen werd aangezegd binnen drie dagen den Prnisischen bodem te verlaten Pogingen om den termijn langer te stellen hadden geen succes De grgsaard die bgna blind en leer ziekelyk is moest naar een familielid in Kalisch gebracht worden omdat ttÜ geoo langere reis ondt rnenea koa Het Berl TagebK geeft b j dit bericht de volgende aanteekening Dezo gebeortenis waarvoor een ondergewibikt ambtenaar met te grooten dienstgver bezield waarschgnlök de verantwoordelykbeid draagt verdient de scherpste afkeuring Wg hebben er niets tegen dat baitenlandscbe lastposten naar hais gezonden worden wanneer zg bg ons zich onbetamelgk gedragen Haar dezen grgsaard die niet meer lastig k n zifn plotseling naar zgn geboorteland te zenden dat i onbcgrgpeltjk onmenschclgk en een beschaalden staat onwaardig Met zoo n uitzetting bevel doet men goed aan de zaak van den staatsvyand Wy hopen dat de bevoegde aatoriteiten de qnaeslie onderzoeken zallen eit den ehaldigc straffen Dat dit bevel ongedaan zal gemaakt worden spreekt van zelf De overste van politie te Petrokow de heer Von Nehrlich Is op het station Tschenstochow Rnssisch Polen door een onbekende zwaar gewond De Nieuwe Financier schröft De wel eTdproductie van petroleum bedraagt op dit oogenblik in rond cyfer 30000 mil lioen liters per juar Indien men zich een tank wil voorstellen 2Vi maal zoo hoog als de Utrechtsche I om en ongevoer 1200 M in omtrek dan hi eIt men een denkbeeldig reservoir voldoende voor de propaciio van één jaar Do productie van Amerika zoa hem voor méér dan de helft vullen de Ainerikaansche en Russische productie bg eikaar voor zeven rchtsten De rest van de wereld zou in het resteerende achtste der beschikbare ruimte met gemak de totaalproductie kunnen bergen De productie van Ned Indiö is slechts één driehonderdste deel van het totaal Do watermoionaars van de Sch irmnr N H hebben dit jaar een zeld tame zomervacantiü gehad Vaa 17 April tot 17 October waren zeilen en windbordon geborgon en de vangfltok ingenomen Den 17n October heeft men een halven dag gemalen en daarna niet weer tot in de vorige week I o oudste molenaars tieriniieren zich zoo iets niet De raad van justitie te Seinarang heeft den commies S veroordeeld tot 5 jaren achtlKii sstraf en 15 boelen van f ÖO wegens misbruik van vertrouwen valschhüid in authentieke geschriften door een openbaar ambtenaar wegnuming en vernieling van jouvernements bescheiden Do heer Vierhout besproekt in de Locomotief de beteokenis van deze zaak Een proce s als dit zogt hg heeft de bijkomstige bett okeuis dat bet de wonde plekken der administratieve regeling bloot legt Het is voor bet publiek niet zoozeer de vraag hoe slecht de beklaagde wel is gewoest ala wel hoe het hem mogelyk was ondanks toepa ssing van de voorgeschrevene controlemiddelen in enkele jaren een bedrag van by do 50 000 gulden aan ü Lands kas te onttrekken De consciëntieuze bohan doling van een rechtszaak als de onderhavige stetb do administratieve autoriteit in staat de fouten en gebiekcn barer voorschriften to doorgronden En zy moet zich dan haasten de administratieve regeling te verbeteren want in zekeren zin is de autoriti it altgd mede verantwoordelyk voorde fraudes die ouder haar controle worden gepleegd Hier of daar zooals nu te Dj ikja komt een vorvalsching van boeken of een verduistering van geldan aan den dag n aar wie zal zeggen of niet ook elders onder dezelfde ngeling vergrgpen ztjn gepleegd die tot heden onontdekt t leveii P Het proces heeft aangetoond en door den verdediger mr S 1 Bergsma is er ook op gewezen dat de secretaris van Djokja üvorkropt is met werk van velerlei aard en dat de beklaagde misschien minder licht tot het misdrgf zo zgn overgegaan indien destgdd Z jn handelingen geregelder en scherper waren gecontroleerd Op een dorp in Nederland kan men met de vereeniging van allerlej functies in één persoon vrede hebben maar een hoofdplaats als Djokja kan met ïnlk een gebrekkige organisatie niet volstaan Thans zyn te Djokja de functies gescheiden of zullen gescheiden worden terwgl een afzonderlyk algemeerf ontvanger is of zal worden benóentd Hen ziet dal de fraude te Djokja begunstigd en mogeiyk gemaakt werd door de gebfeken dor administratieve voorschriften en regelen Deskondigen kannen waarscbtjnlyk nog meer gebreken als deze aanwezen NatQorlgk verkleint dit alles niet de moreele schuld van den ontrouwen ambtenaar Haar na het kalf der 55 000 gulden verdronken is zal men tocb goed doen al is het wat laat den pat te dempen ïn dit geval kemt men met het dempen niet te laat wgl er nog vele van die kalveren rondloopen die in denieUdeö pat zonden kannen verdrinken De moord in de Sdievening ohe Bosch j es Aan de inlichtiagen door de ouders van Uariu Brouwers die van den moord in de Sehevening elie Boschjns verdacht wordt dadelijk na de arrestatie verstrekt kannen nog worden toegevoegd de volgende mede eelingen Toen Marios nog gttt n twee jaren oud was is hg thois van de trap gevallen en op hot hoofd terechtgekomen er deden zich toen echter geen zoo onrustbarende verschynaelen voor dat het inroepen van geneeskundige hulp noodig werd geoordeeld Eenige jaren geleden werd hg toen jongens met steenen wierpen door een zwaren steeu achter het oor getroffen waarby toen wel heelkundige holp noodig was VVat betreft zgn zonderlinge gedragingen als knaap zoo vertelde zjjoe moeder o a dat hy eens van de school naar buis gezonden werd omdat hg zyn penhouder niet had medegebracht Hg is toen echter niet naar huis gegaan maar eerst den volgenden dag bg zyn doodelgk ongeruste ouders teruggekomen En toen bleek dat hy niet had durven naar huis gaan omdat hg de penhouder die een waarde van ééne cent had verloren had Do knaa heeft toen den geheelen dag rondgezworven en heeft nachts het was in Maart 1895 en Marios was dus ongeveer H jaar oud ge slapen ïn het Aleiandersvold onder deu bluoteu hemel De politie had den g jhitelen nacht naar hem gezocht maar hem niet gevonden Toen hg nog school ging op het inbtitnul Ubbon s stond een zguei medescholieren hem Op zekeren dag toe een straatje om te ryden op diens fiets Toon hg goed on wel op het rgwiel gezeten was trapte bg er in één stuk mee door tot UoUerdam Daar trof hom s avonds een politieagent aan huilende om dat h j do Öels door Mogen oen boom te ryden beschadigd had en dien agent vertelde hg zgn wedervaren eggendo dat hy do Sets zoodra hg weer in den Haag was naar lÜn vriendje had willen terugbreuijen r e Rolterdamscho politie telegrafeerde naar Den Haag dut de knaap die weer overal door zyn ouders gezocht werd terecht was Do operatie door den knaap indertijd ondergaan geschiedde voor een polyp in den neus die dreigde hooger te gaan naar do hersens Uit Die geheeld reis naar Amerika is om verschillende redenen voor den jongen van ongun tige invloed geweest De hoeve waarop bji arbeidde lag in South Dacota Hy kon het met al de familieleden daar goed vinden behiilve met één hunner togen wien hy oen onverholen wrok ging koesteren welke nog steeds voortduurt en dien hy voor zgn ouders nooit verzwegen heeft Menigmaal heeft hy zich in brieven en by zyn terugkomst mondeling bitter beklaagd over ouroshtvaardige en harde behandeling Hy moest naar hy schreef telkens onverdiend booren dat hy lui was zelfs in t geheel niet werken wilde Kortom hy schotste zgn leven als ellendig HÜ ia in Amerika waar hg zooals men weet slechts negen maanden bleef verliefd geraakt op zyn nichtje dat ongeveer acht jaar ouder is dan hg en dat zyne liefde beantwoordde Kin deze genegenheid is door bet bedoulde familielid stelselmatig en krachtdadig tegengewerkt Zyn Ouders v rklaren dat hy voor dat nichtje een vereoring koestert die geen grenaen kent en zg zyn overtuigd dat hg hard aan het tobben is geraakt over deze liefde Hg heeft eenigen tyd geleden zyn vader gesmeekt met hem naar Amerika te gaan om zyn nichtje te kunnen wedergen en toen do vader dit moest weigeren wegens ijn betrekking aan de Broodfabriek heeft hy later zgn broertje trachten over te halen met hem naar Dacota te gaan Hy zou wel Toor het geld zorgen Een dag of veertien geleden beeft Marias van dat nichtje een met potlood geschreven brief ontvangen dien de ouders lekor weten dat hg by zich moet dragen en die dan ook bjj de arrestatie inderdaad in z n bezit is gevonden Die brief is in vry koele termen vervat en maakte den indrok heeft althans op den knaap dien indruk gemaakt dat bet meisje hem wilde voorbereiden op een tsrogtreden harerz ds althans op vermindering van genegenheid De jongen schönt zich dit erg te hebben aangetrokken en is sedert dien tgd slecht gaan eten No het feit vao de arrestatie bekend is geworden vallen den onders verschillende dingen op waaraan zg vroeger niet zoozeer bliondere aandacht schonken terwjjl han M ook door anderen zonderlinge dingen lN en medegedeeld Zoo beeft een oveniat wkuam aan de Brood en Heelfabriek watrgenoroen dat Harios die nooit een beest kwaad deed des Zondags v6ór den moord in de bakker by de heetwaterovens met een grooten voorhamer boven bet hoofd iwaaide om eeo kleinen hond te treffen en toea het dier niet gemakt had woedend zoide ik zal je toch wel krggen is h it vandaag niet dan S het morgen Op den dag van den moord aan de middagtafel is hy plotseling zOA onbedaarlyk aanhoudend en zenuwachtig gaan lachen dat de vader dunkende dat hy moedwillig uitgelachen werd hem van tafel zond naar de keoken s Avonds was hy weder geheel normaal en den volgenden dag was er ook Verder weer niets bgxonders aan hem op te merken Alleen zag hg s avonds toen er bezoek was en over familiezaken gesproken werd er op een gegeven oogenblik opvallend slecht en verwilderd oit Ten slotte moet nog worden medegedeeld dat zyn moeder een week of ande halve week geleden in de keuken stond toen Marios daar ook kwam hy nam toen een mes op zeggende moeder wil ik nu eens 1 terwgl hy het lemmer op haar hals hield De vrouw heeft dat voorval uatuurlyk als een grapje opgevat maar beziet hot nu na het ongeluk dat haar gezin getroffen heeft uit een geheel ander oogpont Gemeld is dat de steek door den knaap is toegebracht met een soort van penneme s Mariufi die los kroeg in rondschrift gebruikte het voor het ver siigdon vnn dcj peciale pennen welke diaivoor gubt ziud worden Het is een mes mei vrg lang lemmer a n de i int eenigszins rondloopendo en dat tn een vierkanten zwart liontt ii stoel zit aan welks uiteinde zich een ivoren q bcenen punt bevindt Het zwaar gelroff n liuisgezin ontvangt talrijke bezoeken van meiisch n die sympa thie komen lielaig ti en troost trachten te brengen Eenigo bejaarde weikliedeii v in de broodfabriek kw um n weenende hnn ehef de hand diukken D nnl tn v n l ii geen umlerf vi rWlaiing vo ir de orihegt uprlyke d iid v io hun oon di uudanks zyn vreemdsoortighoid steeds een zachte goedaardige en goedhartige jongen bleef dan deze dat hg tobbonde over de dingen die h in wedi rvaron waren pliAsehng tot razerny was vervallon in verband met zgn zenuwlyden en ziekelykh jid Naar wy vertiemon noet liot vooiiiemon betitaan nog deze week rechtsingang met bevel tot gevani enhouding en instructie te verleoneu tegen den vormoedelyken dader van den moord in do Schevening che Boschjes Door deskundigen zal alsdan oen onderzoek worden ingesteld naar zyne goestverniogenw Nog meld men ons Gisterochtend zyn do ouders van Mariux Brouwers op hun daartoe aan den recliletcommifïsariH gedaan verzoek in de golege i beid gesteld hun zoon to zien Toen hg binnengeleid werd In de in tructiekamer in het Huis van Biïwaring maakte hy op n ouders den indruk van een lamgeslagen mensch Weenen deed hy niit maar men hoordo slechts zenuwachtig snikken en do borst maakte een hggend rochelend eluid Hg was dos ochtends dan ook naar wg vernemen geneeskundig onderzocht door den aan het huis van bewaring verbonden geneesheer Toen de vader hem gevraagd had kind wat heb je ons aangedaan begon hy eerst te schreien en bekende dat hjj na hot ontvangen van den brief uit Vmoriha van zgn nichtje zoo raar in het hoofd was geworden Ik geloof dat ik gok ben gowoea zoide bg De rechler commissaris zeide tot iium vraag je vader vergiffenis waarop de vader zeide kind dat behoef je mg niet te doen maar vraag vergiffenis aan God Toon begon hy weer te snikken en zoide dat hg al in de cel gebeden bad Al wat de ouders uit hem kondon krygen bewoog zich in dezelfde richting nl dat hy t niet weet waarom hg t gedhan heeft en dat b zoo vreemd was over den brief van z n nichtje en dat alles met dat nichtje iu verband stond Toen hy was weggeleid deelden de ouders don rechtor commissaris mr Van Rees tot in byzonderheden den levonsl oop van don jongen mede waaromtrent wg reeds uitvoerige byzonderheden gaven Dozé kunnen nog worden aangevuld met do mededeaÜJlg dat Marius toon hy inderlyk ook tot z n broertje de vraag richtte om hem naar Amerika te vergezellen hem wat de geldqnaestie betrof niet zeide dat biD Marios voor geld zou zorgen maar dat het meerbedoelde nichtje wol geld zou overzenden voor de reis Aajigaande de arrestatie verneemt het Dagblad nog de volgende byzonderheden Twee heeren zagen Zaterdagmiddag den verdachte in het Haagsche Hoech vreemd doen en waarschowden brigadier Vermeulen Deze er op at De verdachte trachtte door Engelsch te spreken Vermeulen te misleiden maar onze brigadier liet zich niet verschalken in het eind begoa Brouwers Hollandsch te praten werd erg xenowachtig en zei Boei den moordenaar maar N R Ct PoslerUeo eo TelegrapMc Bg het laaUit gebonden eianien voor het pottradicaal jjn geslaagd de klerken der posterijen en t legrale P C ran Krieken C de Groot C de Gens A L Smeenk K J Tan der Schoot T van der Mei nioi J Wiltpen O A W Henakes J Hartman Jclle van Dgk W Lindenberg L C Lager A Bromaet W U Blóle H W Berg H M van der Seliaat H B Petrie J A Smits H H Pal J O Hoek ma W C de Koll N van Wijngaarden mej A C Cohen V V Foelkel mej W C Steendijk de telegraBst T M A RAijtenborg en de klerken der poslerijen en lelegraOe S Weber mej E WolH 1 P Adelink P J van Oriethoijsen D Klaaasens Balk 1 H W Kruijdenberg 3 P ¥ Medendorp J Ollo I dverbeeke M K Perk V M Schmidt K e Haalebos J J van Everdingen J W 1 Hol S A Doorlag A Vrolijk N W Ensorinck X Smid D de Meti mej D Groven F S Agema W Ians T B O van Harten L P Voncken H A Hoekveld L W Roiema h Barnoveld J V F van der Schuijt J de Jonge O 1 N ijveld H A J Hakewossel G J Pierik G H van den Dolder T Swarl R H Blindenbach mej P M K Bos Remmen do Boor Pieter Muller W van Deemter T Broawer T Beetsira 1 Coevoet E Kloprogfe G J Hnurneman en J J Kooi Benoemd 1 Dec tol dirertcnr van bet telegraafkantour te Venio de bootdcomm es der tclegriifl t A Sprajjt lo Ngmegen Bevorderd 1 Nov lot klerk dor posterijen en lelegraAe 1ste klaise de klerken 2de klasse mej J Wittpon en A Vrolijk beiden te Am sterdam lele raalkant Dr P van Krieken lo Kolterdam poslkanloar en Jello van Dijk te Joure GeplaaUt 0 Oct Ie Rotterdam teleRrafcfkantoor de klerk der poaterycn en IclBgrnfle 2de klasse A W O van Miois was met milUiuver4ul Verplaatst 17 Ooi du klerk der posterOen on telegraile 2de 111 g o l r o k k e n de verpl iatsing van den klerk der poslerijeu en lolegralle hle klajsq C Tuya van s Oravenhage iSlegraalkantoor naar Loosduinen van den klerk der poflcrye en telegrafie 2du klasse P IIhuIman van Ilotlerdam lelngraalkanloor naar Horst en van de li Ielonisle A Hulsekarap van Delft naar s Gravenlia e Eervol ontslagen op verzoek 1 Dec de briovcngaa der te Kinslerwolde 1 Kramer Eervol o ii l s I a g e n wegens 1 ichaam9gobrukon l laii litO de commies der telegrafie llde klasse M Pol lo Zwolle Eervol omslagen 1 Nov de tolcloiiiste G A P Koedijk te s Oravenhage Stadsni euws GOUDA 15 November 1904 Ingevolge beschikking van ZEir den Minister van Einancidn is do hoor A Dekker deurwaarder by R iks Belastingen alhier mot ingang van 1 December as als zoodanig verplaatst naar Amsterdam VERSCHEIDENHEID Een moord werd nabij Moy in Ierland gepleegd De verslagene Daniel Mallon go nhamd wandelde met vier vrienden toen zy een vreemdeling ontmoetten die twist met Mallon kreeg Onverwachts trok de vreemde ling zijn meS en stiet dil Mallon diep In da borst zoodat deze in de armen van ziJn vrienden viel en kort daarop overleed Gevraagd waarom zij den moordenaar niet gegrepen hadden anlwoordtlen zji dat deze als een razende met het mes om zich heen stak en dat zij daar zü alleii ongewapend waren hem niet darlden naderen Bovendien wilden zg Mallon nog trachten te redden Zoodoende is de moordenaar ontkomen en ofschoon de vrienden een nauwkeurig signalement van liem bad den opgegeven weet men nog niet wie by is Hen vermoedt evenwel dat de vrienden van Mallon meer van dezen moord afweten dan zj zeggen willen Het signalement van den vreemdeling is overal rondgezonden en de politie heelt alle mogelöke maatregelen genomen om hem op te sporen Zaterdagochtend omstreeks half acht had de firma Slooter en Siemens te Arnhem haren knecht den vijltigjarigen M van der 8 gezonden naar haar graanpakhuis aan t Arnhemsche Broek om daar eenige meelzakken te verplaataen Omstreeks hall vier kwam oen dochtertje van van der S bjjdett patroon inlormeeren hoe het kwam dat vader om 12 uur niet thnis was geltomen om te eten De heer Siemens sond toen oen knecht naar het magazijn die daar ecii stapel sakken vond omvergevallen Dadtlijk kwam reeds toen bü dien knecht hel vermoeden op daaronder vermoedeiyk Van der S lag Hij verwijderde dos de zakken en vond werkelijk daaronder hetiyk van den kneehtl Te Stavonisae woont een echtpaar waarvan de man en zjjn vier broeders alsmede alle dria de broers van de vroaw by do loling voor de militie oen vrü nummer hebben gelrokken De jongste broer van de vrouw lootte dit jaar vrg en de jongste broeder van den man het vorige jaar Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 15 November 1Q04 Veitc ossen en koeien reilelyke annvocr prijzen waren voor iste kwal 35 ide kwa jj dc kw 7 nts per half kilo Magere osxn me kvee en vaarkueien goetl Rangevoerd Veile kalveren rcdcl nanvocr pitjfte waren vuor t te kwAl ii ide kw 16 3de kw 33 rent fx r half kilo Stieren redel aanvoer prtjMn waren voor ic kwnl X ide kwal 16 ide kwal 14 cent oer hftlf kilo tlraakalvcrcn gned langevoenl Handel voor ullci i riji hoildcnd De NOdVKAlTftS in MANTELS Costumes Japonstofen HloiiMMi l el iioirN en I KLIER IJ K zgn in zucr groivte Rtuize Jegcn de mooft concnrrccrt ndc pryzcn voorhanden AanbevfïU nrt jrj w lïffi dr Burfarlljke Btaud GEBOREN n Nov Lena ouders J Hoereboni en C K len Hove Ednsrd ouders M A als en K Hirschel 14 Johannes Aiitoiiius oudeis 1 Muis en N O A Espilallicr Tlioinas onders 11 Both en M W B Vorhrse 15 Antonia lobanna oudors 1 van Dgk en M A van der Vlist OVERLEDEN 12 Nov M M Nuvel Stijn 2 m illVl iTl i f TK II tuit in du Kriigcrlaan HEERENHUIZEN mot TUIN 6 Kamers ruime Wjirandr Keuken en Kolder voorzien v m Gas on Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TUItFMAKKT H 2r H htj ilti i okt r n nil hn iut lii k dt ovar dt gininhii wnrild li li i ln in vmiral ilifir da vrouwtn g ii l t Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt to ii kKDitiii t ii uiktir wtitk i i l MRgcnaiun l uJtti l nno htdclijh rfanrb gwdk M i huUfni Ual biJ V ratOppl 0 gepurd met onwelilJH muf i Jn oixitpmxvn c liruli un eatliiat loomhitiii m da ted tnaten g til licmcur bkw da and rang naar h t U i rd B de boni hoofdpijn harÜiln i iliiK duit lmgri bmiuiwdhtild levar an lalaandnanlngon Bdi Zij ilJn itnovBTtiolfi n voor 4 XMi arlilO art h Bla 4li Ikdcta 4w i van da uclila Apolhuhar Hktivd HrMi4Cl wllacraelM PUIaii draagt ara wit KmU op Mn rmé vald Zij ilin a krllgbaar k V 0 10 bij Am UMfdd pc I Aiid r or NcdeiUnd V K van Haatan Kolff ta KotMrdam a U WüUr a Ca 0 flU wordt ait overiaiging aU een werkelijke holp jR den nood het boek SSaadLgre ex aanbevolen Na ODtvaDgal vmi ndrea per briofkiutrtAor t tl t boekifl trasco per pont toeaezond n door nLOKPOüL 8 tlonkh Zftltbom n