Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1904

f Wi ïf ii f i j ï i Il indelaars in Petroleum uw voordeel Vrijdag 18 November 190 4 i o 957S 4i38te Jaarira 11 4ï ovei weegt GoiiDSCHE mum iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 53 i angfezien ons Jer oore is ckomen dal soniinijje concurrenten zich niet onizien op de meest 3 hiakhar wijze thans reeds de qualitcit der Petroleum welke wij binnen korten lijd uit onze straallankwit ens zullen leveren verdacht te maken zoo verklaren wij ij bij deze dat wij iillslulicnd Fi zuivere Ie soort Aineriiiaaiischc Pelroleiim zullen leveren en o aarne f i en g aai lelftuon i ftS A D V E U T E N T I E N worden g ephatst v in 1 ö reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen CJroote letters V i den herekend naar plaatjsruimte l eleluoii Ko US De Uitgave lezer Courant geschiedt Uagelijks mot uitüonilcring an Zon en Feestdagen Ue prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTBN 100 6DIDEN BEIOOIPO zullen tpckennen aan een ieder die het tejyendeel kan bewijzen liFaaroin die concurrenten onze Petroleum thans reeds verdacht maken Oiindal zij de ondervindingp reeds op hebben gedaan dal wie eenmaal eene proef beeft gcno men geregeld afnemer blijft en dus elke proef die genomen wordl nidt onze i elroleum voor de concurrentie heteekent wederom een iilaiit verloren Ie iirlil eii lie oorzaak hiervan is dat wij uit onze slraatlankwagfens uilsluitend één soori Petrolenm IO éélpl prijs verkoopen Wij geven niet aan den één wel en aan den ander geen reductie Bij ons koopt iedereen tol den laagfslen prijs I§ilni daarom gekïn coniraelen af bij de concurrentie maar vraag t onze verkoopcondities welke wij in slaat zijn 1 te garandeeren zoodanig dat onder alle omstandigheden nw voordeel verzekerd is want nw voordeel is ooii hel onze Aanbevelend Goudsche Petroleum f ereeniging Goudui II Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd lieen Grijs aar meer 1 De Nieuwe Lèodon doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanaend en zacht belet het uitvallen on neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals London P r ü 8 ï en f 1 50 per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 bjj txaiAtk Cals Papier Qouda Druk i an A BBINiqiAK Ai Zn ip SANGUINOSE zuiver planlaiirüig afdoend middel legen bloedarmoi de en zenuw akle Ondergetoekende verklaart Uierraeda dat zflii dochter die lijdende was a n bloedarmoede sienuwacbtigheid on gebrek aan eetlust na t gebrnik van zes flacons Sanguinose gehoel is hersteld Volgaarne verleent bij u vrijheid om in bet belang van anderen dit scbrsjven te gebrniken Met hoogachting Uwe dankbare dienaar Andel AWK KAMERMAN Wat de Sangdipose zoo aanbevelenswaardig maakt is dit dat ook de zwakste gestellen haar taa goed verdragen Bijna altijd ondervindt men dadelijk goed gevolg Do Sanguinosb verheugt zich dan ook in een voortdurend toenemend debiet In de meeste gevallen is tweemaal persdag oen eetlepel lö gram voldoende Dan duurt een pacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i ol 15 ets per dag liat i goedkooper dan eenig ander dergelijli middel PriJs per fl f 1 60 6 fl 8 12 fl f 15 Verkrijgbaar te Gouda bij WOLFP Co Westhaven St 1 1 co L A AS Ondergetcekende bericht de ontvangxt der op Lilxe en Huisliondelijli gcliied Kristal en Porselein enz ttleen eer koop van RCIIT liitYKRTIl 4rlll4elen E€IIT CIIRIf TOVLK Artllielen ROOI KOPKK trtiiielen en rliiieleèi uil de PLlTEKLFARillEli FMTiÊ Co welke tegeii fahrtektprtj eu geleverd worden Xeer gescblkl voor St 9IIC0LAAS CADEACX £ 1 a HEERLIJK op de BOTERHAM YOORTREFFEljlJK om TC BR ADEN en TE BAKKEN TE lilJUR in de Kragerlaan HEERENHUIZEN met TÜIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Xenuw en JMaag lijders wordt nit overtuiging als een werkelyk fanlp ia den nood het boek aanbevolen molen ÜOUüA Na ontvangst van adres per brieftaart or It dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOSL S Soem Zaltbommol VULRSCHOUW BüRaEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA doen te weten dat het bij art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in WOONHUIZEN en GEBOUWEN door Heoron Brandmeesters on Onder Brandmeesters zal worden gedaan den 13e en U 3 December aanstaande torwgl de N ASCHOU W zal plaats hebben den 27e en 28e December daaiaanvolgunde wordende de bewoners ol gebrui kers nitgenoodigd genoemde Heuren daartoe in staat te stellen GOUDA den 17 November 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secietaris BROUWER Uuilciilaiidscli Uverzichl Reuter seint uit Tsiloe De Russen hebben de Rastoropny in de lucht laten springen Toen de Kastoropny de haven binnen kwam en voor anker gmg maakte de Chineesche kruiser aiyoeng stoom en naderde den torpedübootjager De Cbineesche commandant ïsjing begaf zich aan boord en had een kort onderhoud met den commandant van het Russische oorlogsschip Wain iviight adjudant van den Aracrikaauschen admiraal Folgers kwam eveneens aan boord maai noch hij noch commandant Tsjing werden in de hut genoodigd niettegenstaande een hevige sneeuwstorm woedde Tsjing deed den RuBsischcn bevelhebber weten dat hem een termijn van 24 uren gelaten werd om te Tsifoe te blóven na dien tjjd zou tot ontwapening van het schip moeten worden overgegaan indien dit niet wilde vertrekken Na het onderhond stoomde de torpedojager de haven dieper in Toen begaf zich de Russische consul aan boord die berichten over bracht De Russen verklaren dat de toestand te Port Arthur even goed is als twee maanden geleden zy spreken het bericht van h t zinken van de Bayan tegen maar erkennen dat de bommen de machines hebben beschadigd die echter hersteld werden De Iffiiisers gaan dagelijks naar buiten de slagtehepen blijven in de haven In den namiddag deelde de Russische consul den Taotai officieel mede dat de FEUILLËTOX S lttlt 23 Om die redenen ik heb daarop reeds gezinspeeld achtte ik het wenschelflker dat de zending hoe pvjnlp ook aan miJ werd opgedragen in plaats van ze zooals gebruikelijk is te laten vervallen door een der hoofdcommissarissen of den chef der veiligheidspolitie Maar dat alles verklaart mij nog niet mijnheer Pardon ik heb nog niet uitgesproken Welnu ik luister zeide Jnan Cameron gedeeltelgk reeds ondar den invloed gekomen van den man die evenals hö zeil geheel opging in de vervulling zj ner plichten al kad voor beiden het woord plicht ook een geheel uiteenloopende beteekenis daar de een vrjwillig ajjn vaandel diende en de ander de slaaf was van zijn wetboek Het Fransche gouvernement heeft u rechtstreeks niets te verwjten mijnheer Cameron t staat geheel buiten uw sameniwering of veeleer haastte mijnheer d OrTllliors rich er bö te voegen bniten de w R istoropny door de onstuimige zee naar Tsjitoe was gedreven en dat besloten was tot ontwapening daar de machines beschadigd waren Do Taotai deelde den Japanschen consul mede dat de ontwapening van den toipodojager geschied was de kulassen van bet giischut en de munitie waren verwijdeid de machines waren onbruikbaar gemaakt Ue Russen hebhen des namiddags de Ras toropny verlaten Slechts één man bleef aan boord om de lont te ontsteken en het schip in de lacht te doen spiingen Drie zwakke ontploffingen nauwelijks op honderd meter afstand te booren volgduii Onmiddellijk daarop zonk het schip slechts een nkele mast bleef zichtbaar Het is onmogelijk verklaringen te verkregen over deze daad van de Russen maar men goloolt dat ziJ er toe overgingen om een herhaling van het Resjitelny incident te voorkomen Twee Japansche torpedobiiotjagers zi n heden aiin den ingang van de haven gezien Dit feit heeft ongetwijfeld de vernieling van de Rastoropny verhaast De Japansche consul verklaarde dat iie gen man van de Russische equipage aan land kwamen met goweren By den Rnssisciien consul heeft hg liiertugen goprotesteord Dq Kovyjirai geeft de volgende besclirijvïng va het zinken van den Japanschen torpo obootjager dat plaats had op 8 Nov niet op 11 Nov I e ij eWjomt Dimitrief aan boord van do Retvisan zag een Japanschen torpödobootjager bezig met het leggen van raijneii Hg ki oeg het ver metele denkbeeld het uorlogaVaartuig oirder bescherming van de duisfejiiis wan te vallen Hg kreeg de htfschJJtklng over een stoomsloep van de Retvisan voorzien van een torpedolanceer buis en met zes vrgwilllgers verliet hg de haven onopgemerkt tot in dichte nabgheid van het Japansche chip stoomend Toen schoot hij een torpedo af die den torpodojager onmiddellijk deed zinken Onopgemerkt keerde de stoomsloep naar de haven terug De Japanners geloofden dat het schip op een van hun eigen mijnen was gestooten ♦ Een naler bericht uit Tokio meldt dat de veracbanstngen die de Japanners dezer dagen voor Port Arlhnr hebben genomen behoorden tut de forten Erloeng en Soengsjoe Het garnizoen van eerstgenoemd fort heeft do wijk genomen in een bomvrge kaseraal Het dak dier kasemat werd echter door een Japansche kartets doorboort waarbij beschuldiging van samenzwering die tegen u isingediend Beschuldigt men my van te hebben saamgezworen P Ja mgnheer Tegen u is inderdaad een beschuldiging ingekomen van het Spaansche gouvernement met vermelding van ettelgke bizonderheden Een beschuldiging van het Spaansche gouvernement f herhaalde Cameron op een vragenden toon Ia ik ben ik loochen het niet ile vgand van dat gouvernement maar dat ia niet een feit waarop men gemachtigd mag zijn mgn huisrecht te schenden en myn papieren te doorzoeken Ik heb miJn domicilie te Pargs mgnheer ik sta onder de bescherming der Fransche wetten en ik kan niet aannemen dat zg die eer hebben dit machtige rgk te besturen de orders zonden opvolgen van welke vreerade mogendheid dan ook Mijnheer hernam de rechter zonder iets prgs te geven van zgn bedaardheid of van zgn hojlelgkheid die geenszins de strengheid buitensloot er is tegen u een rechtstreeksche beschuldiging ingediend door bizonderheden ik heb het u reeds gezegd door bizonderheden gestaafd Die beschuldiging schgnt te berusten op erkende feiten en de regels van het internationaal recht vergunnea in een dergelijk geval niet een vele Russische soldaten werden gekwetst Hael waarschijnlijk ziet dit bericht er niet uit Het maakt don indruk dat het fort Erloeng vrijwel voor de Japanners zou openstaan en ware dit inderdaad het geval dan zou zeker de bevelhebber van bet belcgeringsleger wel naar Tokio hebben geseind dat de sleutel van Port Arthur gevallen was Wel seint generaal Nogi onder dagteuko niug van 14 November over aanvallen van zijn troepen o i 30 October Zg hadden toen het belangrijke fort Kikwansjan verraees terd maar werden door de Russen nadat deze vorstoikingen hadden ontvangen daaruit verdreven De Japansche troepen leggen thans aardewerken naar het fort aan Hun aanval op dit fort is dus mislukt hoetvel zg daarvoor 1500 man hebben opgeofferd Generaal Nogi zelf beschrijft den aanval als den meest noodlottigon dien het Japansche leger vooi Poit Arthur nog heeft ondenioraen Chiiieescho berichtgevers meldden dat den 12e wedeioni hardnekkig is gestreden voor Port Arthur vooriiamelgk aan de weelzgde Tevens werd het fort Laolisjan hevig besclioteii w iardoor het voel schade beliep De Skoepschtina is gister met een troonrede Ie Belgrado geopend De koning sprak zp vreugde uit over de vriendschappelgke betrekkingen met de buitenlandsche mogendbeded in hel bgzonder met Oostenrgk Rusland Montenegro en Bulgarge Hg uitte veider du veiwacluiitg dat dank zy der verslandhouding in deze tusschon de mogendheden deze er in zullen slagen de voor de vreedzame ontwikkeling uoodzakelgke toestanden in Oud Servie en Macedonië tot stand te brengen Servië heeft groot belang bg het herstel van de orde in dit gebied De koning constateerde dat de fliiancieele toe stand gunstig is Voor een dag of wat werd iu de Duitsche bladen gemeld dut sir Thomas Barclay in een vredeszending naar Berlijn zoo komen Sir Thomas Berclay is een rechtsgeleerde die sedert jaren in Pargs is gevestigd waar hi president der Engelsche Kamer van Koophandel is en die veel gedaan heeft voor het tot stand brengen van goode betrekkingen tusschen Frankrgk en Engeland Daarvan getnigon tairgke artikelen in de Fortnightly en de Contemporary Re view de Times en andore periodieken Welk soort zending sir Thomas te Berlijn te vervullen had was niet duidelgk en evenmin op welke wgze hg die vervullen zou En verzoek van een bevriende mogendheid van de hand te wgzen Ik wil dus hoepen ja ik ben er wel zeker van gg mg hg de vervulling mijner taak geen moeieliikheden zult in den weg leggen maar mi desnoods zult behulpzaam zgn Alles goed en wel mgnheer maar gg geeft mg slechts zeer vage aanduidingen Die ik begrgp dat wel mgnheer Cameron geheel had kannen achterwege laten Maar ik wil al overschrgd ik zoo doende de grenzen van mgn plicht misschien ik wil zelfs nog iets verder gaan Ik heb u voor t oogenblik niet te ondervragen en ge zijt ook zelf niet gehouden om mg te antwoorden maar het Spaansche gouvernement houdt staande dat gg t hoofd zi t van een complot tegen het wettig gezag een complot dat binnen acht dagen als uiterst termgn zal losbarsten dat gy zelf wellicht reeds op den dag van morgen het Fransche grondgebied zoudt willen verlaten ten einde u te stellen aan het hoofd van een behoorlijk gewapend leger van insnrgenten waarvan alle draden door u slechts in handen worden gebonden en dat slechts uw sein wordt afgewacht van het ontstaan van een nieuwen burgeroorlog Dat zelfde gouvernement beweert verder dat de onwedersprekelgke bewgzen voor dat alles in uw bezit te vinden zgn wist dat lig in Duitsoh schrgft hg aan de Daily artikel over zgn weder thans voor iemand land geweest was Express reeds een varen Ik vond de stemming in Duitschland te gen Engeland al Engeland tegen ongeveer gelgk aan die Duitschland en acht den toestand zeer verontrustend Do bandelswereld en de bladen ir Duitschland zgn echter voor een betere vei standhouding Hg vertelt dan vorder dat lig een conferentie te sGravcnbage wil bgeenroepen van de leiders vai de Europees clio journalistiek on zet uitsen dat de Dbitsche pers grooten invloed op de regeering Iheeft en dat niemand in Duitschland hartelgkbr verlangt naar goede betrekliingen met Engeland dan de Keizer doch dat het militaire element er tegen is genheid gehad zich stemming in de ha De Voss Zlg acht het plicht op een paar dwaasheden in dit verhaal te wgzeii j sir Thomas kan liotgstens vier dagen in BorIgn zgn geweest en heeft in dien tgd gelote orienteeren over de oordeulvellingen naast zgn maakt d mdelswereld de pers do omgeving des Keizers het leger en van Z M zelf over de vredet vooruitzichten Dat die er over het geheel vlak Ie zaak niet boter De bewering dat in Duitiichland de peis invloed beeft op de regeering is al even mis als die dat het leger teg m goede betrekkingen met Engeland zon In Duitschland zgn zegt de j Voss Ztg doet het le ei nut aan politiek en is het geheel buiten staat richting der staalk in welk opzicht ook de inde te bepalen Wat tut verboiering der betrekkingen met Engeland kon gedaan worden zoo besluit de Voss Z g heeft het departe ment van buitenlandsche zaken gedaan Kii het kan sir Thomas Barclay niet uocilgk vallen te iiiforineenen wie de veraiitwoordeIgkheid dragen moet zoo die pogingen niet meer succes haddeii lanle niiii Generaal André de Fransche ministor van oorlog heeft zgn ontslag aangeviaagd Hg geeft in zgn sclir jven de reden daarvooi op dat hg geen aanleiding wil zgn vour on inigheid in de inistelieele meerderheid Het bigkt dat oridanks de stemming in de Kamer onder don iidruk van de klap van Syveton een groote fractie dor meci dorheid met den lieur Guiyesse aan het hoofd het ontslag van Generaal André eischte als een nieuwen on laatsten dienst dien de Generaal aan de Republiek en aan het kabinetConibea bov gzen zou Do heer Guiyesse achtte dit noodzak elgk omdat de oiithnl Mgnheer d ürvillijrs zweeg een oogenblil alsof hg eenig antwoord wachtte nia ir Als de beschuldiging ongegrond is mgnheer Cameron wnti bg de huiszoeking welzal bigkan heb ik ji alleen mgn excuses aante biedeirvoor de oi willekeurige stoornis dieik alsdan op hooger last zal veroorzaakthebben j Do beschuldiging is niet ongegrond antwoordde de Spanjdard op een doffen toon na zich het zweet van het voorhuofd te hebben gewischt lk beken alles Arresteer my mijnheer en letor mg aan mgn vganden Het is onnoodig mgn papieren te onderzoeken Ik ben de schuldig dien men zoekt Er ontstond een oogenblik van stila Wggen Juan Cameron liip naar de richting van de deur alsof hg z ch zelf maar zoo spoedig mogelgk wilde uvoJleveren aan hen dre hg veronderstelde dat medegekomen waren om hem te arresteoron en weg te voeren Een beweging v in d Orvilliers hield hem tegen Ik begrgp de bekentenis zeide opmerken beweegredenen van uw lig doch ik moet u doen Wtrit vmolgrf