Goudsche Courant, maandag 21 november 1904

vm f 43ste Jaarjfani Maandag 1 INoveraber 1004 io 0574 Handelaars in Petroleum ovferweegt uw voordeel ö rf Aanjjezien ons Ier oore is yekomen dal sonimijye conourrenlen zich niel ontzien op de nieesi 3 laakbare wijze llians reeds de qualiteil der Petroleum Welke wij binnen korlen lijd uil oiize slraal lankwa fens zullen leveren verdacht Ic maken zoo verklaren wij IJ bij deze dal wij iillilullcnd MeutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zuivere Ie soort iiicriliaaii§elie l elroleii ii zull n levei en en aarne lelrloun M 8 ADVERT E NTIEN worden g epl lalst van 1 5 reg eli a 50 Centen iedere regel iii ei 10 Centen Groote letters worden Weiekend naar plaatsruimte Inzendmo van Advertentien tot 1 iiiii des hik I reletuoii ya t De Uitgave dezei ourant gesthiedt dag elijk8 net uilssoiuleiiiig aIl Zon cii Fteotdagen De prijs pei drie maanden is 1 2i lianto per pest 1 70 Alzonderlijke ISouimeis VIJF CENT KIN 100 GULDEN BE100NIN6 f i o V o zullen to kennen aan een ieder die het lejrendeel kan bewijzen l aarom die concurrenten onze l elroleHm Ihans reeds verdacht maken S Omdal zij de ondervinding reeds op hebben gedaan dal wie eenmaal eene proef heeft geno eg men geregeld afnemer blijft en dus elke proef die genomen wordt met onze l etroleum oor de conÉ currenlie beteckent wederom een klaiil verloren Ie hebben lic oorzaak hiervan is dat wij uil onze slraattankwagens uitsluitend één soori l elrolenni lol één prijs verknopen Wij geven niel aan den eéii wël en aan den ander geen reductie Hij ons koopt iedereen tol den laagslen prijs I§ilnit daarom geen coniraelen af bij de concurrenlie htiaar vraagt onze verkoopcondilies welke wij in slaat zijn l te garandeeren zoodanig dal onder alle omstandigheden nw voordeel verzekerd is want lUi voordeel i § ooii iiel onxe Aanbevelend Goudsvhe PetroletuH Vereetiifjitifi Gouda uuii tlligd dat de directeuren auder klitl l J wrtFprttit pit de verkiviiiigaD w k hoitf ser Van een vrg tooneel voel strenger zullen zgn lieen Grijs Haar meer I De Nieuwe Londiiii doet de gtu e haren binnen enkele dageen verdwenen maakt bel haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neeuit de pelletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals Lontloii P r 1 1 SA en f I 30 per flacon Verkr jgb8ar in de ROZENDAAL M bg Izaaii iCals Papier molen iOUUA Gasornamenten in alle stglen Suprise i endants Kronen voor Salonn Eetkamers Zitknmeis Serres ORNAMENTEN vooi Wiükolverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dnbbelobnurt li 13 Telefnr 117 SPECfAAL MAGAZIJN VAN i erlichtings irlikelen BADEN OEI TSERS KOOKPLATEN OASi ORNUIZEN Onnoeinel jke ken e nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GEEHAILLEERDË GOEDEREN l eiiig iidii s vour llasglocilirbt POKTfitCHÉME Overal verkrijgbaar Doozen Flessohen on Bassen I giltvru uit do KimiKT nbriiki n BERK I N ZOON Ï VIETAI HEERLIJK op de BOTERHAM VOOKTKEFFEIUK TE BRADEflenTE BAKKEN 1 Hotel Restaurant Rrelken 1 Sï GROOTE MAKKT GOUDA Geheel nieuw naar de eischen des tyds gcrestanreerd prima CQ flHOOTP MARKT fiOlJDA 2 S nette frissohe Kamers en prima Keuken s LOGIES met degeljk ONTBIJT l i SO A L KR EIKEIT Cuisinier 25 Aanbevelend en ADYïlETENTrÈN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteulie Bnrean vao A KHIt kMAIV b ZOON Telephoonnet Gouda Abonntnunt f 40 p r jiiir vooi pr ceekn binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleji II Diiileiluiud f iati Het net is aangoslotdi tun bet Ryks Inter conimiinnalburtau Op 1 Aug 1904 142 verkregen innsliti tingen ontr Kten en voorwiirden virkrygbuir aan het Bureau A H TER DK VIS HMARKT en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de labriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Plmmerik gpaniien de kraait V rkrflgbaar to Gouda bu R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bu N DE KRUIIFF ONTVANGEN alle sooitenWINTEESf HOENWERK sterk SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk do Weegschaal en in het oi nlbralitiiil h Sémn m Laarzciiiiiagazijn KLhlWEG E 30 C SMITS tegenover de Kleiwegsteeg Aanberelend l Alle reparaliSn en aangemeten werk Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn üit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Klelnhaodel iu sterken Iraok BURGk MEfSliiR en WHHOUUhRS van Ooiidj brengef ingevolge art 12 i der Drankwei ter openbare kennu dat bij hen rijii ingekomen verzoekiclirilten van lie navolgende nerioncn wnrbij VLRGUNNINtwordt gevraagd om in de bij ieders naim ver melde localiteit iterken bank l het klem Ie mogtn verkoopen als Naam Aanduidmg der van de Verioekerb locahteiten A de Oroot Oouwe VVijk C No 91 U A O Fraikin I nite Oroenendaal liuisvr v F J V d Binnen i weken nadat deM bekenJiiiaking ib geschied k n ieder tejen hrt verkenen van de vcr unning schriftelijk beiuaren inbrengen jjiJ U 1 No Juber 1904 Burgemeester en Wetliouderj ioornuemd R I MARIENS De Secretaris BROUWtR UuItenlUMl cb Overzicht Een telegram van Moji meldt de vornie llng van een tweede Russische arsenaal en magazan te Port Arthur De Japanners ontdekten de ligging van het arsenaal en richtten daarop bet vuur van hun geschut met tweehonderd granaten slaagden i er in bet te vernielen De Japanners verwudden do sappen en go bruiken die Ihans voor het vooruitbrengen hunner kanonnen De Russen gaan vooit heltige uitvallen te doen en vallen de sappen aan met handgninaten Het Jünrnal des Debats ontving van het Russische Telegraafagenlschap du volgende mededeelmg waan oor het blad de verantwoordelukbeid geheel laat aan het agent schap Petersburg 18 Nov Aan den ge neralen stal bevestigt men het berwlit van den dood van generaal Koeroki te tWijlng overleden tengevolge van een verwonding bekomen in den slag bg hop0lQO6 V Zal Rusland aan de vredesconlerentie die President Roosevelt heeft uilgebchreven deelnemen Die vraag schunt van het groot FEVILLETOX 26 IX We hebben Ednard d Lairis en mevrouw d Orvilliars verlatsn op t oogenblik dat de laatttgtnosmde zaida Voor m hebt ge gevo lit n niet waai En df eerst genoemde antwoordde Ja ik zal u dat alles uitleggen Ze waren toen de trap afgedaald en op de vestibule gekomen We kiHKBn hier ni t preken meendeEdith Miin rgtuig staat daar buiten Ikca nn naar de magazgnen van het Lonvrézend het daar weg Ik koop het een enr om aan mdn uitgagn op dit raorgenirar een glimp te geven Wacht gg mg nuin een goed gesloten huurrgtnig in de rue Blvoli op den hoek van de me desTnlleries Qoedl Afgesproken I zeide Ednard GeeiM el8k gingen zil naat buiten waar TOor de vrouw des rechters de prachtige tiipage gereed stond sle belang want daal van hangt vooi een goed deel het welslagen van de conferentie af De Petersburgsche corre pondeiil v in de Echo de Paris verneemt dat Rusland gewei geid beeft aan de conferentie deel te nemen omdat de onstandioheden ict nut toibilin Een ofllcioel communKiué te Pi teisburi uitgegeven en aan de Times geseind w st er op dat de omstandiglitjden thans met zoo geheel dezelfde yn als voor litt bijeenko men vun de eoiste Haigsdio onveiitie zoo als de circulaiie van jminister Hay ml doen voorkomen Tydeus den Spaanbch Amen kaanschen oorlog bad Spanje dooi tusseben komst van Frankryk het verlangen n ini vrede te kennen gegt ven vooid it du Rus siscbe nilnoodigingen verzonden waion en de confer ntie kwam eetst samen nidit de vrede geslotun was Uit Washington woidt echtei goineld dit graal Lamsddrf den Amerika insein 11 gez int te Petersburg de veizokeiing gegovon liei ft vu RnsluKis btreidwilligheid om aio de Oifeieiitie deel te iicmon En d 1 u do con feientio geen invloed hebben al op den luup der gebeurtenissen 111 het Verre Oostiii beersehl in diplomatieke kringen de moeiung dat de confei entie in Mei 1905 z il bgeen komen De Kreuz Zeitnng verneemt eindeluk dat naar men m Petersburg hoopt de toestand in Juli veel rustigei zou yn dat de oorlog dan geëindigd zal zgii of dat vredesondorhaudelingen dan zullen zyn aangeknoopt en dan is er tegen deelnoming aali de con lereiitie geen bfzwaar meer Uit deze tegenstrydige berichten kan men alleen afleiden dat Rusland nog geul vast btslnit genomen beeft De Regeering van Oosteiiryk Hongar o heeft als eeiste niogendbeid baai volkomen instemming met de plannen van president Roosevelt ofücieel medegedeeld De Norddtütscbe Allgemeine Zig meldt De Bondsraad verklaarde zicti heden met algemeene stemmen voor de oplossing der Lippe sche troonsopvolgings quaestie door de arbitiale uitspraak van het Reichsgericlit ingevolge het daarvoor tusseben partgen aangegaan verdrag en met het voortduren van bet regertschap van graaf Leopold zoo de vorst van Lippe mocht overladen 1 oordat de uitspraak gevallen is De Rgkskanselier droeg dientengevolge het Reichsgericht op onverwgld het scheids gerecht saam te stellen De Keizer beeft nadat de rechtstoestand door deze beslissing van den Bondsraad gi Op t zien van zgn meesteres spiong do huisknecht van zgn plaats naast den koetsier en sloeg het portier open Ik dank u mgnbeer de Liirisl Veigeet met dat we u van avond aan het diner wachten mgnheer d Orvilliers en ik En tot den koetsier Plein van t palais Royal t magazgn du Louvre De koetsier hief de zweep op en de paarden stelden zich in beweging net die eigenaardige sierlgkheid welke schgnt te getuige van hnn gevoel We zgn van t echte ras evenals onze meesters Nauwelgks was het rgtnig op den hoek van de rne de Sevres uit t gezicht of Ednard de Lairis begaf zich zonder op nieuw naar boven te zgn gegaan naar de naastb gelegen standplaats voor huurrgtmgan Hg zocht een fiacre van een donkere klenr en was weldra daarmede op do hem nitge dnide plek Iv Daar gekomen zgnde dook hg m een koekje van t rgtoig weg om toch vooral met j zien te kunnen worden maar t was een geheel overbodige maatregel daar de por tierraampies zoodanig waren beslagen dat men toch met van buiten at daar binnen iemand kon zien zitten Lang behoefde Ednard met te wachten regeld is de beèediging dei Lippe sehe tioepen voor don rogent bevolen De Fransclie Kamer heeft gisteren een belangrgk besluit genomen Na aüoop van de beraadslaging over het budget van onderwgs was aan de orde een wütsvoorstel tot al schaffing van de censuur die op t oogenblik geldende is voor alle openbare schoawspelen theaters oal s conceits enz en die vooral dit jaar auiteiiiing tul nigving en onteviedenheid heeft gegi ven door het verbod van stukkeu als les Messieurs Le Droit des Vierges 1 tjtraiiger van X niüff eni og verscheidene andi re die op den index ge sebreven werden Toch bad men deigelgk VOOI stel niet verwacht daar men juist in den laalsteii Igd ei i veidiaag aam was gewor den en de meesti verboden stukken tui slotte we had toi gelit 11 04 er eeist een famepze ri ffl e vüor Ie hebben gema ikt Ei waren zelfs theateidireeteuien die veel moeite deden een sluk lorboden Ie krggen Geen wonder dat d eenauur vganden had en dat deze eindelgk hot pleit gewonnen hebben De heer O iaumie minister van Onderwgs verdedigde de ceusuui belovende haar te znllen liindhüven binnen de pei ken die aan een dergelgke instelling eigenaardig gesteld behooren ie worden De heer Maret daaren tegen spiuk met nadruk voor de afscbafftng Ten slotte werd de afschalhng govoleerd met 128 tigen 217 stemmen ♦ De nation ilistische en anti republikein sehe bladen in trankrgk zion in het aftreden van generaal André als minister van 001 log het begin van bet einde van het kabinet tombes In de Kamer zal hot zich dank zg den steun van bet bloc wel staande houden meenen zg maar het zal nn hel eenmaal aan t afbrokkelen is daarmede voortgaan En voordat wg een paar maan den verder rgn zeggen zg zil het Kabinet zgn heengegaan omdat het geheel en al ver hrokkold is Minister Pollotan zoo meldt de Républnino FraiiQaise het orgaan van de Melmisten zal de behar deling van de begrooling van marine met overleven Het resultaat van de extra parlementaire enquête over het martnebeheer zal bg die behandeling geduchte wapenen Legen den minister leveren Munster Rouvier zal voor bot einde van dit werkjaar aftreden omdat bg de politiek want reeds na verloop van een twintigtal minuten had Edith aan zgn zgde plaats genomen Do koetsier behoorlgk gewaarschowd begaf zich terstond naar de avenue des Champs Elysées tot nabg de triomfboog Eeist kon Edith zichtbaar ontsteld geen enkel woord uitbrengen Zg had de schokkende ademhaling en den gejaagden blik eener vrouw die gevaartgke dingen doet en wel weet dat zg baar naam baar leven misschien op t spel zet Do Lairis hield insgelgka zondei iets te zeggen do beide kinderhandjes vast die zg nit bet elegante inofjo bad gebaald Eduard begon g eindelgk wat is er gebeurd t Ik voel zoo dat ons een vreeselgke ramp boven het hoofd hangt Ik geloof daarentegen dat er een gevaar is afgewend maar daartoe waren krasse maatregelen noodig en ik heb niet geaarzeld om ze toe te passen Ja door uw leven te wagen 1 Ik had geen andere keus 0 vertel mg dadelgk alles ik moet het weten 1 Z glimlachte met de droevige uitdrukking die haar eigen was en die niet mocht be schouwd worden als een teeken van zwak beid maar veeleer als een blgk van bizon deren heldenmoed in weerwil van alle vronwe van den minister president niet ineei kaii goedkencen En gn heengaan zal het aftreden van den inister van buitenlandseho zaken Delcassé van den muiistei van onderwgs Chaumié en van den inimstei van opeiib iio werken Maruejonls tmi gevolge hebben Als een opjnerkelgk verschgiistl wordt é op gewezen dat het door Lombes ingediende ontwerp tot scheiding van keik en slaat niet de onderteekening draagt van diin minis ter van buitenlandsche aken En die is toch bg het inlwerp dat de opzegging van het CjBcordaat beoogt m de eersti plaats betrokken De nieuwe minister van oorlog Berteaux komt dadelgk 111 een moeitgV parket Combes beeft verklaard dat Bei teaux de staatkunde van Andre met alleen zal voortzetten maar zelfs kracbtigei dan zgn voorg inger En de heer Gujot de ViUeneave die zich de val van Andre als een eer mag toerekenen heeft een interpellatie aangekondigd over de vraag ol de nieuw minister voornemens is met de door de Kamer uitgespioken meeningen rekening te houden en alle officioren te straffen die zich aan denoniiatie hunner kameraden hebben schuldig gemaakt Dat kan weer een interessant debat worden De Italiaanselie regeei ing heeft te kampen inut een nieuwe moeiiykheid dte ten deeiu overigens zoo gunstig gn geweest In het hger ontsta it oui tuenomeiidi geost van tuchteloosheid die zich dezer dagen m verontrustende mat heeft geopenbaard bg de lichting die oiidtr de wapens is goioopen ter handhaving van de orde Igdens de verkiezingen In oma en Bulugiia Ik bben o a soldaten dooi luuliuibtige botoogingen op den openbaren weg luide hun onli vrodenboid gelncbt over den naar bon maering onnoodig verlengdei diensttgd zg meenen dat bet reeds vóur den dag dei stemming een uitgemaakte zaak was dat de politie best in staat was alleen do orde te handhaven en dat het m elk geval nu de verkiozingin zgn afgeloopen heelemaal geen zin meoi heeft hen 111 de kazernes te honden m plaats van ze naar buis to sturen De regeel ing zil over deze militaire ongoroclitigbedeii 111 de Kamei geintorpeileerd worden Niispieidf Belichten FllANKltlJU De rechtejr van instructie lolliot beeft eeigisteien den afgevnaidigdo yveton gehooid Igke zachtheid Spreek hernam ze Je weet dat ik dapper ben Men bad dus eenig vermoeden van onze liefde nat waar t O dat zeg ik met Hg ag haai met bezorgdheid aan als vreesde hg baar te kwetsen of verdriet uan te doen Neen je zegt dat wel niet maar ik heb toch begiepen uat iets detgelgks de aanleiding moet zgn geweest tot bi t dm 1 Vroeger of latei stond ons dat te wichten met waar f 0 ik zwoer je Edilb dnt ik geen enkele onvoorzichtighoid heb begaan Ik evenmin Eduard 1 lielialvu misschien die van vanmorgen om op zulk em dwaas nur zonder eenigo aaunemelgken grond Teresita Berton te gaan opzoeken Wist ge dan reeds iets V Ik vermoedde wat Hoo was dat mogelgki Ik begrgp er mets van Je wamt niet in do opera geweest Dat 18 zoo maar ik was op t bal door een der collega s van d Oivillieis gegeven Om één nur naafloop van de opiri kwamen er nog enkele nieuwe gasten y Wordt vervolgd