Goudsche Courant, maandag 21 november 1904

t e Tiiinlig le g oMtr HKNGELOSCHE VERLOTINp X in verband met de aan den ex minieter van uürlog Anaré toegebrachte Blagen Syveton verklaarde dat hjj den minister in bet gelaat geslagen had met de bedoeling hem te beleedigen en niet om hem lichamëlyk letiel ioe te brengon Hg verklaarde ook de daad gedaan te hebben terwyl André met bet gelaat naar hem toegewend stond ËNttBLAKD Tot bevelhebber vaii de Middellandscbe Zeevloot is met ingang van 1 Janaari a B benoemd lord Charles Beresford Italik Te Triban kondigt de aanstaande vaststelling aan van een arbitrag verdrag met de Vereenigde Staten in den geest van Aa verdragen met Engeland en Krankrp Rusland Uit Petersburg wordt gemeld dat de tegenspraak over een ophanden zijnde samenkomst van den czaar met keizer Wilhelm voorbarig zyn Te Petersbarg beschouwt men de gernciiten dienaangaande niet als geheel ongegrond et meent men dat de feiten binnenkort wel anifers zullen spreken Vebkeniüuk Stateh President Roosevelt ontving Woensdag in de Blauwe zaal van het WitW Huis te Washington de bijzondere vertegenwoordigers an den Duitschen keizer voor d onthulling van bet standbeeld van Frederik den Groeten De offlcieren ontvingen later in bun hotel het bezoek van generaal Chaltee en bezochtep daarna de leden van het Kabinet en de gezanten s Avonds had e n feestmaal plaats waaraan ook het diplomatieke korps aanzat BINNENLAND ST ATEN G ENBU AA L T W K K U E H Jl im B H Zitting van Vrijdag 18 November Motorwet Door de Uegeeriug is art 7 gesplitst in twee artikelen Op art 7bis is door de hoeren van By landt en de Waal Malefijt een amendement voorgesteld om de Ie alinea aldus te lezen Bii ot Ifrachtens een plaatselijke verordening als bedoeld in art 7 eerste lid kunnen wegen binnen bebouwde kommen der gemeenten geen Rijks of provinciale wogen zijnde gesloten worden verklaard of bepaald dat op zoodanige wegen niet dan met een bjj de verordening te bepalen maximumsnelheid mag worden gereden In verband hiermee stellen zij tevens voor punt 3o van art 7bis aldus te lezen bet gesloten zijn van wegen of de aanduiding der daarop toegelaten snelheid worden aangeduid door waarschuwingsborden van een door den minister vast te stellen model Door de heeren van Sasse van Ysselt en van de Velde is bij amendement voorgesteld uit art 7 te doen vervallen de tweede zin snede luidende een provinciale verordening wordt niet vastgesteld dan nadat de gemeentebesturen zijn geboord Bö het debat over de maximnm snelbeid voor motorrijtuigen stelt de heer van der Velde voor een amendement strekkende om den bestuurder van een motor te verbieden op de wegen binnen een bebouwdn kom der gemea ite sneller te rijden dan met een vaart van 8 KM per uifr en op de wegen daarbuiten met grooter snelheid dan 10 KU per uur De heer Lohman wil in t geheel geon maximumsnelheid bepalen HiJ steunt t amendementDruoker Er bcitaan geen stille wegen betoogt de heer ter Laan en er is dus overal gevaar voor het publiek waarom het z i noodig is wel degelijk een maiimumsnelheid te bepalen Het araendement Drucker c s wordt door de voorstellers zoodanig gewijzigd dat het betrekkelpe artikel U aldus wordt gelezen Het ia den bestuurder van een motorrijtnig of rijwiel verboden daarmee over een weg Ie rijden op zoodanige wijze of met zoodanige Bnelheid dat de vrijheid of de veiligheid van het verkeer op dien weg wordt belemmerd of in gevaar gebracht De minister van Waterstaat blijft dit amendement ontraden Theoretisch moge het juist ziJn voor de praktijk is t af te keuren Na opmerkingen van de heeren Iklelchers Drncker en van Wassenaer wordt t amendement Drucker in stemming gebracht en met 32 tegen SO stemmen aangenomen Vooraf waren andere amendementen ingetrokken en andere v ervielen door de aanneming van dit amendement Bjj het artikel regelende de bevoegdheid van de provinciale en gemeentelijke besturen om verordeningen op het rijden met motorrijtuigen vast te stellen bracht de minister naar aanleiding van een amendementde Waal Malefljt zoodanige wjjaiging in het artikel aan dat biJ plaatselijke Wrordening voor de bebouwde kammen van gemeenten een raaximum aiielheid voor het rijden mot motorrijtuigen kan worden voorgeschreven echter niet voor wegen vereiscbt en geschikt voor het doorgaand verkeer Het gewijzigd artikel wordt daarop goedgekeurd De minister neemt ook nog eenige minder beteekenende amendementen over waar na het wetsontwerp is afgehandeld De eindstemming zal later plaats hebben De zitting is verdaagd tot a s Dinsdag Gfyncngde Berichten Men meldt uit den Haag Do justitie is dezer dagen met Marinus Brouwers den verdachte van den moord in de Scheveningscho Boschjes naar de plek gegaan waar bet drama is afgespeeld Allereerst is vastgesteld de juiste plek waar een kindermeisje gezien heeft dat mevrouw Krüseman Pot den persoon die nu gebleken is Brouwers te zjjn geweest aansprak om hem naar den weg te vragen Dat is geweest op een kruispunt van verschillende wegen aan den ingang van hot laantje waar even later de moord plaats had De verdachte wees zelf deze plek aan de justitie aan en bevestigde ook dat bet hetzelfde kindermeisje was Daarna werd by naar de bewuste plek in het laantje zelf gebracht HiJ gaf na op de plaats des misdr fs nog eens i et verbaal van zijne handelingen op bet noodlottig oogenblik dat reeds in alle bijzonderheden vermeld is Een oplichter Dokter er is iemand aan de deur die vraagt najir het adres van een verpleegster er is baast bij aldus de dienstbode vaneen onzer geneesheeren Zustor X is geloof ik vrjj zö woont in de straat geef haar adres maar op is I0t antwoord van den dokter Tien minutun later Zuster X ik word naar u verwezen door dr Y die mü zeide dat u ook wel bereid zult zijn mjj wat Ie helpen Ik ben zelf oud verpleger en ver k r door toevallige omstandigheden in geldverlegenheid Ik heb geen onderdak maai kan in t Volkslogomont worden opgenomen als ik maar ei n weinigje geld heb toe hel mil maar anderen o a dr V deden het ook aldus eea lange donkere man meteen kneveltjoi die er niet ongunstig uitzag en zich by zuster $ C had laten aandienen Bewogen door s mans treurige verhalen offert zuster X haar penningske I Don volgenden morgen Zuster X Wel dokten wat was dat toch voor een man dien gij my gisteren toezendt Hg kende uen uw werkkring op zyn duimpje en heen t zeer armoedig te hebben Heeft bijti flieer hulp noodig P i l3octer Y Ik zond niemand op u af die geldelijken steun noodig had Maar k propos ik heb uw naam opgegeven voor eene verpleging is dat in orde gekomen f Tableau I Ziehier zegt de Nijm Ct een staaltje van de wgze waarop een zich de Ruiter noemend manspersoon bezig is de Nijmege naars te eiploiteeren Wy vernamen er nog andere gisteravond zette hg b v een dame wier man niet thuis was geld af voor een Hachtverbiyf in het Votkslogement en voor een maaltgd daar Ie plaatse waar bg echter niet verschenen is Men sclirgft ons Naar wg vernemen is den glasblazers van üe Struisvogel te Nieuwerkerk a d IJsel aangezegd dat zy met de oude yormen tegen de oude loonaregeling het weik kunnen beginnen üedurende de staking zgn zg hoewel niet by den Nederlandschen Qlasblazersbond aangesloten zgnde door dien bond ondersteund Zonder het hoofdbestuur van den bond te erkennen willen zij daarom niet met werken beginnen en dus is een deputatie uit hen naar Delft gegaan om het advies van het hoofdbestuur in te winnen De vuren in de glastabriek worden reeds harder gestookt en beden Zaterdag zouden potten worden ingezet Is dit laatste waar dan zouden Maandag a s de werkzaamheden hervat kunnen worden Tel De onbezoldigde rgksveldwachter N v d B oud 26 jaar te Orthen heeft voor de rechtbank te s Hertogenboich terechtgestaan beklaagd dat hg in den avond van 30 Sep tember aan den Hoogen Steenweg twee personen met opzet erustig met kogels heeft verwond daarbg handelende als ambtenaar in dienst en gebruik makende van het hem ter uitoefening van zyu amk gegeven wapen De beklaagde beweert door de gebroe ders D aangevallen te zgn en gehandeld te hebben uit zelfverdediging De getuigenverklaringen door dfé gebr D afgelegd waren zoo zeer verschillend van die der andere getuigen dat de raadsman van bekl mr P H Loeff aanleiding vond aan de rechtbank te verzoeken tegen hen een instructie te openen in zake meineed hen in voorloopige hechtenis té stellen en de behandeling van de strafzaak te schorsen Nadat het O M had verklaard daarmee n te stemmen heeft de rechtbank na vrjj langdurige beraadslaging in raadkar er de gevraagde instructie gevangenneming en schorsing gelast AÏ rv7 ÏÏTi iNTii i V De Heer en Mevrouw A GOEDEWAAÖEN bedanken voor de vele blijken van belangstelling dezer dagen ondervonden Openbare Verkooping IK GOOIM i p DONDERDAGEN 15 en 22 DECEMBER 1904 des vüormiddags elf uren bg veiling verhooging combinatie en afslag in hetHotel DE ZALM ten overstaan van denNotaris i VAN De oiilaniïs nieuw gebouwde EOÜWUAHSWÓHINB n iNr IS piet STALLING voor 80 Koeien VARKENSSCHUUR HOOIBERG enz EN Eenige perceelen best Wei Hooi en Bouwland aan den Hoofdweg in den Zuidplaspolder te Waddinzveen groot S 3 t 90 Hectaren Poldernummers 39 tot en met 47 Te aanvaarden het Land 1 lannnri 1905 en de Wo iing 1 Mei 1905 In negen perceelen welke omschreven zgn in Nolitien welke van af 1 Deeeraber 1904 te bekomen zgn ten Kantore van Nolaiis KOE MAN te Haastrecht en bü du eigenaars de Hüeren J eu G ALÜLAS te Waddiniveen Teleplioonnet Qoiida Abonnement f 40 jjcr jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Vanleu en onileilioiiil i iatis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aanslui tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaai aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Soci£TEiT 0NS6EN0E6iiN 2e ABONNEMENTS VOORSTELLING UoiHirrdai 24 November I9ft4 KoniDklijke Vereen iging Het Neilerlanilscli Tuaneel DO MII PSMACUT Spel derySamenleving in 5 bedryven Aanvani ha f 8 uur pi Gewone bepalingen en prgzen N B Men wordt er op attent gemaakt deze Voorstelling om half acM begint WIJN Roode Tafelwijn per 50 il r 9 50 maakt circa 45 cents per flesch WlJNHAiVDEL ADVOCAAT Boerenjongens Aanbevelend Pirma C Lonrens TELEFOON No 98 Gasornamenten in alle stglen Suprise I eiidaiits l iron n voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMEN l EN voor Winkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dubbelebunrt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichlings tt tikelen BADEN GEI ISÈRS KOOKPLATEN J ASFORNUIZEN Oniioemelgke keuze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GEEHAIUËËRDE GOEDEREN giftvrg uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON l eiiijj dm viiiii liasijliieilicbl iieniKiiliijiiyen en Metaalpoetseztract moik ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMA N te Zevenaar en Emmerik iranncM de ktomn Verkrijgbaar to Gouda hg R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N m KRÜIJFF Vuurvazen voor Kamerverwarming op elkBii lamp te plniitscQ H S POLAK GOUDA Tiendeweg TE UU UU in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TDIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Onderscheidene malen met eerste prjjzen BEKROOND Heerlijk gekruide Noorsche Ansjovis Per V blik Per blik 50 eeiil 3S eeul Aanbevelend LVAirDEHBEEKJr Van oods DE MOLEN LANOB TIBSDBWBQ D 9 Zeer Belangrijke Openbare Vrijwillige Verkooping te Gouda in het Hotel UE XALM aan de Markt ten overitaan vao den te WaUdlniVeeu gevesligüen Notaris Hr Ic nOLESI tli ia l 19 I op DOJNDERDAG JAiNUAHI 1905 Bij VEILING Bij AFSLAG des voormiddag ten II ure ten vertoeke der Landbouw Maatschappij tot voorzetting der zaken voorheen dreven door J VAN DER BREGGEM A Zn in likwidatie van de haar in eigendom toebehoorende BO U 57vr s OE T7 ElïT GRAAN VOOR VISCH en ONS GENOEGEN TAüSCIIL Utt IIEEIIE VIIVIÜ 4RltUUEU8W0 lN E KlliECIirSWOI E alle met aanen bgbehooren benevens uitmuntende steeds rijk bemeste welige en deugdelijke bewerkte WElLAjiOPN DIJK WEILANDEN HOOILANDEN BOUWLANpEN en IlIJKEN als BouwterieineB alles allergunstigst staande of liggende in de Polders ide l Utle de Aehterofi en de Zllidplasc vlak bij het üorp binjien de gemeente W A O I 1 iL V E E 1 ter geiiraenlijke groote van 295 Htfttaren 04 Aren 02 Centiaren Uitgenomen op de Zon en EeestdAen xijn de perceelen dagelijks te bezichtigen waartoe men zich evenals voor aanwijzing gelieve aan te melden aan de Bouwhoeve Graan voor Vischi Betaaldag 15 MAART 1905 DK AIUTITIK Hetor verkooping bevattende o a m de kadastrale kaarten en breeeje omschrijving der i3 veilings ierce len hunne lasten en aanvaarilings data combination en voornaamste vértobp voorwaarden zal van den i December 1904 af evenals alle verdere nformatièn gratis verkrijgbaar lijn ten Kantore van genoemden Notoris Mr I MOLENAAR Wijk D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen SINGER Naaimachines AlCijd ovei wiiiiieiul Onze XanimaeMtieë die wg in ruim BOO eertchltlénite toorieu iabiiceeren umditt ze niet slecht f vuur AMi Aoi lel ft gebruik tniiar ouk voor de mecHt uiteenloopende iutiUMtrieele doeleinden bestemd zijn ontvingen op de ÊÊf ereld feutooutleUtug Ie Hl l oalt tot uok toe alle Jury s hebben hunne werkzaamheden nog niet beëindigd niet minder dnn Zevf 11 C i raii l § l rl alsmede Zeven GoikIch Meilallles $ L iGftlliAATSGIIAPPIJ GOrui Lange Tlendewe ilTo 37 Filiuleii in alle laatseii van eoniye biteektiii s SANGDINOSE Niet alleen een bloedeomtentf ook een blocdcM e r n l middel h de SANGUINÜSK Dewjjl zö nieuw gezond en krachtig bloed maakt drijft zö de onzuiverheden Dit en bevordert ulzoo eene volmaakte gezondheid Danhbetniglug Aan ie Heeren Van Dam Co s Grnvenhage Mjjne Heeren Hiermede geef ik uiting ann mtjne groole daukbaarheid voor Uwe Sungninose Ik heb ruim drie juron een at schuwolijken Imiduilsiag gehad bn wn s gedurende dien tyd onder bebiindeliiig van do beroemdste specialiteitei van Europa maar zonder de minste bant Na uadat ik ruim eene miiimd gereaelil de angulmoêe gebruikt heb ben ik mijn uUthig 000 goed ai geheel kwijt ü moogt van dit schrijven gebruik maken Onder dankbetuiging hoogachtend A POLAK Amsterdam Xe Jan v d Heidestraat LM In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Uan dunrt een Bacon lien dagen en ko t U de behandeling slechts 127 ot 15 ets per dag Itat it geedkooper ilau eenig auder dergeiyk middel Prjjs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl t 15 Te öonda biJ WOLFF Co Westhaven i Hotel Restaurant Rreiken I GROOTE MARKT GO JDA W Geheel nieuw naar de eischen des tijds gerestanreerd m Gd nette S a frissche Kamers en prima K uiEeii 03 LOGIES met degelijk ONTBIJT I 1 30 Aanbevelend A L KHEIKEN Cuisiwer Bestrgiilng van BIO dur IOMi4 m ltcuch Ulalit rla Binoeokoorbi AllfCiiiet ne Zfrakle Tooitdurenile HoordpUn en Oftb reU aan r flust X e Hlo±xte KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ dragen botten op de roode dooi raijB nkkm oTider nevenstaknd fkbrMunfflrk Hen lett dsarop Z zIJd ove I verkrIJgbMT li f 1 Ob ailMh Fkbriefc tu H ijniliro i Trekt Zaterdag 3 Decemtsr 1904 in het openbaar te Hengelo O in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GROOTE WINKANS 2500 prijzen 4 V aOp PD PRIJS f 13000 O ld iaa Ccar t ip teaè I weede prijs Een Huis niet 1 Ijunder land of f 2000 3e prijs S Vette Koeien of 1000 Gtilden 4e prijs 10 Vette Varkens of f 500 Voorts Paarden Koelen Vai keii Schapen KIJivleleii Nanimiwhliuix iBoubelen Huithoudelilke Artikelen enz m Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar by ü J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bU LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Bnurt B 12 ALBs JüNGKNEEL üoathaven B 78 B L RAASÏKOP Lange Groenendaal I 123 Dankbetuigingen Wil ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo G voor de goede ontvangst van de door ons gewonnen prijzen in ïijn Verloting te Hengelo G gehouden en beveelt een ieder ten zeernte aar zijn I geluk eens te beproeven jloor t koopen van een of meer loten in de Twintigste Verloting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 3 Dec 1904 li Groböea Raalte H Pehlig Hoogkerk A Brinkman Portangen K Tolsma Beelgnmerm C Franke Den Haag W F Dittmer Amsterdam L F Gontlter Watergraafsm W Struifbergen Castricum L v d Berg Stompwijk G van Seberpenzeel Diemin H S de Jong Akkrura G P v d Haal Aaisterdau A J Croonen Kwijk H Janssen Brummen MefH J Wouters Krumnien J van der Hijle Dordrecht B Westcrman Loppersum W Daliinga Delf jjl J v Zadelhotf Westervoort Job Schouten Zegveld N Smallenbroek jfoningcn A Koriiloiu Kampen P Henssen Spekholzerb A Diederon Heerie Jansen Üfnlieni J Blok Hz Kruiningen G Boogaard Kz Bergen op Zoom J Eijkelboff msleidani J Uloema Groi ingen E Groen Muiden B J Huttenias Diepenveen J D Battelelü Harderwijk T de Vries Hoerenv en J Harkema Droningon B A Wnlfootid R urloo A Uii veld Amstilvoen T Nijman Hoog Keprel Mcnno Tol Munlendam A v Husi ti VliMiti u Aiidringa Hnriingen K Lnp Bz Hoorn o Texel L J Joeman Veere J Urzuin Groolebroek Joh Keijzer Vlaard Amb J Spgkman Groningen A Schuurman Deüeni svaiiil H Scliunr Groningen Anna Verhoef Haimeleii H Jankman Den Horn Til LiuMTs Eldin b Arnh G Verbeek Arnhe m K J Woldschnt Zeist A Anidering Babbericlp A van Zassen Alblassoidam J Botterwcek Limburg W Kok Rijsenbnrg B J Büuliuijs Uiri clit A Rogeveen Krmelo J W F Jansin Amsterdam R Middel Zevi nJMiizcn K de Wit Sclieemda Gr S Hensira instirdaui A Visser Aniursloorl B R H li fsen Fraiieker H Braam Beek by Nijin J P Liererst Nigtevocht M Klinkliamer Krommenie S de joiig Hazuini A S Wassenaar Heiiaard H Wassenaar Heilaard 1 Ezinga Nii zijl H Lindi inan f Café Harinonie II SPECTALITEIT in E C in T unehener Löwenbraii Voor vemireiiil Vmé zicli sliicilii aiiulinvdi iiil Zaal votn uitvoeriiigon partijen verkoopingen onz disóiiibel J WOUDENBE Cieen Grijs Haar meer De Nieuwe Lomliiii doet do grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen mankt bet haar glanzend en zacht beletn het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals London P r ö f S ï en f t SO per flacon Verkrijgljaur in de ROZENDAAL M 9 bü Verkrjgbaar in flesschen SO ct s 7IS ct enf I ÜS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AN KEU F AD RICHTER Co Rottcrdani Te QotDi bJC LOGEH Apotheker M rkt en bS WOLFF 4 Co Weatbaven 19a zaak € at § Papie molen GOUUA