Goudsche Courant, maandag 21 november 1904

Maandag 21 iNoverabér li904 43ste Jaargang iNo 9574 VERHOEFFs bekende mmmt wmm ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r lelouii i o 89 Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijk s met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranio per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F C E N T K JV lclrl i 11 i tepLiatst van reg el meer len berekend ADVËllTENTIEN worden 1 5 regels a 50 Centen ieder 10 Centen Groote letters wornaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi hl m p iiopi EgotafHiersgracht i AMSTERDAM HOÏ LEVEBANCIBI RUM S 8f PIJI CH BtJRGlJlSnhY osder voorÜQrenjI controle vkn Dr V N HAMEL ROOS IliRMBNS 1 öjï ts HEERLUK opdft BOTERHAM VOORTREITEUJK om n BRADEN TE MSSB PRrJZEN Ott Maryland Portom en Varinas Tabaüöi VAN DE FIEMA Be l veii de Wed J VA I ELLE ROTTEIVIIAM MARYLAND No 7 10 ct 15 16 16 20 26 30 35 iO ct tó 60 60 65 70 80 90 No 2 k 10 11 12 U 16 DrieeioiTersUMfc No 3 iHg 8 HARINiB Letter £ 120 ct F 150 0 200 H 250 umn A 60 cl 60 70 100 l OftTomCA uuiiiiidnu zIJm weder dagelijks yersch verkrijgbaar evenals de fijne BORSTPLAAT en geurige ST NICOLAAS Maisoii VERHOEPF HOOGSTEAAT St NICOL A Ondergeieehende bericht de ontvanqut der JVOUVe tLTÉt op Luxe en llnl§lioudellJk gebied Kristal en Porselein enz tUeetiKerkoop van ECHT KAYSiERTIl Artikelen ECHT CHIIIl§iTOFLR Artikelen ROOI KOPEK Artikelen enArlL kelen uit de PLATef LFABfllC if ESTIÉ Co welke te en fabrtekêprffmen geleverd worden leec tesctalkt Vtor 8t KIOPilll CADEAVX Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUM8 WESSANEN fie LAAN Wormerveer OPGERICHT trM HOI IMHL MKK F BniEKBi Voedert nw Vee met de xuivere murwe X ITa Zi i 3DI OEIi E lNr merk Ster en j nitmnntende door hoog eiffit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JEtre Diploma Parije J900 Wegen Oouden MedaOlea Goods Drnk van A BRINEH AN Zn TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 19 Nüvember 1904 Gibterenmiddng om halt vjif w is de liciur J E woneii e op do Raam alhier met andere beiers aan de Pursuoiisltaven In Uotteidum bezig om lieipalen van een malKjan te lot sen ïorwul 1 E met hen eeii lieipaal op 2 jn hcliouders drueg gleed hu uil en kreeg den juisl op den grond geworpen ijaal op zU achterhoofd In een c ilé aan de Persüüiishavi n Ijinnengedriigen k tn een ter hulp geroepen gfneeslieer slechts den ditod constaleeten du pnal had den scliedel verbujzeld Het lijk i naar Lel pulitiu bnieau aan do Nashaukade gebracht Blukens acbteE sia inde adveilenlio zijn bu den heel N S Pclak alhiei vutirva en verkrijgbaar die zeel gomakkeliik up een g slelding geplaatst kniiuen uurdeii Wtj waren in de gelegenbeul eon vaas op bet giibhcbt te plaatben en cunslaleoren dat zii voor kleine kamers wanneer bet niet erg vriest i voldoende warmte geven Üe pr i i van I2 50zal zeker niet teiugscbrikkon icb er een aan te scbaHen Aan den heer H J Ncderborst Jr alhier iu door de architecten G Pelt J Jzn en C B PosthumnsMeijer vour de im van f 39943 b j onderbandschi aanbesteding opgedragen het maken der grondweikeii en fundeeringen voor het kantoürgebouw der flrma R Mees en Zonen aan de ZuidBlaak Vischsteeg on Wi nstraat te Rollerdam Haastkecht De Heer D P Teenstru Secretaris der gemeenten Haastrecht en Vlist is heden benoemd tot Burgeiueei ter der gemeente Aduard Gr OuDEWATER Als plaatsvorvangstcr voor me M 1 Pronk onderwijzeres aan de o 1 school alhier die om gezondheidsredenen verlof bad deze te verlaten zal optreden mej N K Kila uit Haastrecht Rebuwijk 17 Nov Woensdag avond j l hield de afdeeling Reenwük van do ZuidHoll vereeniging Het Groene Krui bare algemeene vergadering in bet café van L P van Leenwen aan de Reenwyksche brug De voorzitter opende de vergadering en sprak zyn genoegen uit over do taliyke opkomst dan bvj vorige vergaderingen liet geval placht te zjjn Notulen werden gelezen en goedgekeurd waarna een der afgevaardigden naar de alg vergadering gehouden op 17 Mei i 1 een zeer uitgebreid verslag voorlas van die vergadering Vervolgens werd de begrooting voor het dienstjaar 1906 in ontvangst en uitgaaf geraamd op 1210 03 goedgekeurd en vastgesteld De aanvulling van artikel 3 van het huisliondelp reglement werd behoudens nadere goedkeuring van het HoofdbeBtnnr tol aanvrage van de Koninklijke goedkeuring op de statuten der afdeeling met algemeene stemmen aangenomen Bij de verkiezing van drie bestuursleden werden de periodiek aftredende heeren Db T J Jansen Schoonhoven Ds L Ooatrom en A v d Spiegel wederom met groote meerderheid herkozen Bj de behandeling van den beschrljviiigsbrief voor de 7de algemeene vergadering te honden te s Qravenhage op 22 Nov a s Bloot de afdeeling zicb volüomen aan b j het voorstel van de afdeeling Allen ca wat betreft het zenden door het Hoofdbestuur van de beschrgvingsbrieven aan de aldeelingen Ja wat meer is mocht het voorstel van deze afdeeling Allen vallen dan toch werd besloten om op den inge lagen weg voort te gaan en op kosten van onz sj fdeeling ook vour do volgende algom verg beschri ving sbriev en aan te schallen Het nut vim te weten wat er alzoo in bel hart van do vereeniging omgaat werd op hoogen prgs gesteld Met het voorstel Sobuonhovon kon in n zich niet vereenigen maar toch word op voorstel van cenigo leden besloten een aantal exeniiilaron van aene beknupte bandl iding Eeisle hulp b J ongelukken aan te schaften en die ondel al de leden gratis Ie verspreidon Wat bet i unt iii ake schoolartsen bolr it slout de aldeoling ich bij liol prae advies van het iluefdbosiuiir aan en met de voorstellen van hel H ofiibesluur zelf als Jaar zjiii slalutenwljzigiiis vermindering van bjjdragen aan het Hiuifd bestuur enz enz was men liet volkomen eens Ug de benoeming van drie leden v im het Hoofdbestuur in plaals van mej M Meeikarap van Erabden en de heeren C J M Kroun en J A Schrender arts beiout men 0 beide eer ten die heikiesh uir yii als zood inig wedeioin te kiezen en vom J A Sclireuder arts niet berkiesb iai ditmaiil geen candidaht te stellen Tot afguvaatdigden naai de 7il j algeine Mie vetgadering werden met gr iote meeider lieid gekozen do heeren Dr 1 M v in St iveren voorzitter en E J Mignon secrelaris der afdeeling Met oen Wüoid van dank aan de leden voor hunne tugenwoordiglieid aan deze pi lals en aan heeren stem opnemers vour de diensten dezen avond geprestooid sloot de vooizitter de vergadering Waddinosveex Dondei dag avond werd door de Waddingsvoensche I Jsctub in liet café van den heer Vermeulen eene algemeene vergadering gehouden waarin door den secretaris verslag werd uitgebraclit over liet afgeloopen jaar en door den penniiigineestei roliening en verantwuuiding werd god ian Hierby bleek dat er van het vorige jaar een batig saldo was van f 129 50 dat aan contributie entrees en rente is ontvangen f 164 en dut de uitgaven I 142 6 i hxbben bedragen zoodat er thans oen batig saldo is van f 150 90 Do financieele commissie bracht by moudo van den heer Huyzer rapport uit ovor deze rekening on adviseerde der vergadering tot goedkeuring Als bestuursleden werden horkuzon de heeren JohsAlblas en M Verzjjden tot leden van de financieele commissie de heeren G van Dort Kroon A P de Graaf en J Verburg on tot hun plaatsvervangers de heeren G de Lange A v P euwen en G van Otterloo Ten slotte weid door het bestuur voorgesteld pogingen in hflt werk te stellen om in bet bezit te geraken van een vast clobgebonw op de groote Putte Daar men in deze vergadering tot geen resultaat kon komen werd besloten dit punt in eene volgende binnenkort te lioudon vergadering opnieuw aan de orde te stellen Gemeng de Berichten Singer op de Wereld Tentoonstelling te s t Louis Onder de hoogst attractioneele exposities op de Wereld Tentoonstelling te St Louis heeft die der Singer Co b j bet schoono geslacht het meest van allen de opmerkzaamheid tot zich getrokken En dit is zeer verklaarbaar daar in iedere bekende taal reeds door den naam Singer de naaimachine voor huishoudelijk gebruik wordt aangeduid Iet algemeen bekende uithangbord met de 8 in sprekende kleuren vindt men in elke stad ter wereld om te wijzen op het welbekende en alom gevraagde voortbrengsel van de bedendaagsche industrie Het feit waar bet ecliter op aankomt n l dat er Singer machines ztjn voor alle werk dat zich op het gebied van handel en nyverheid voordoet is minder algemeen be kond BiJ de bezoekers der tentoonstelling vyas dan ook eene buil ongewone belangstel ling ftp te merken vior de Singer naai miicbities die daar voor induslrieeie doeleinden geëxposeerd waren Er izjjn twee Singer paviljoens waarin do machines der verschillende fabrieken der Singes Maatschappij in werking getoond worden Hier kan men als bet w ire in de piaklijk het vervaardigen van corsetton van tljne olidergoudoren sctioenen beorenkleeding eni enz gadeslaan zooals dit werk door de arbeiders der eerste fabrieken in do be trefteiide branches uitgevoerd wurdt D i tr worden machines in werking ver tomd die de dikste gummi on leeren dryfri meii niiaieii die een dozyii der sierlykste lileuien in ééne operatie maken en stikken velden machines wainneile allerlei sourlcn van knoepiMi haken en ougen aango et worden alpuii de mafdiiiies urn gtacé liandseheenen en beplwerk te stikken koilom voor al d ilgeiie wat men n iaion kan en naaien wil Méér dan i Oü inichinos werden in werking vertoond vour zulk eone vorsclieidenheid van toepassing dat het onderzoek ten bolioevo d r birkroniiig door de intornationalo jury van voerlion groepen ifduelingen in vierder greole leiitiyinstcllings depurlemeiilon moest pla ts hebtjeii Hy deze bekroning werd op buitengewoon nauwkeurige wy o te werk gegaan en de uitslag was dat aan dj Singer Maatschappij Zeven Grand Prix en Zeven Gouden Medailles werden toegekend waarbij tevens fiient opgemerkt te worden dat de uitspraak van verschillende jury groepon nog niet bekend is öit de N Y Naaimachiiie Coarant van 25 Oct 1904 Du waterstand in Friesland il neg 15 a 20 centimeter boneden zomorjieil III Schoterland is het met de wijken die naar de landerijen voeren en deze zyii er honderden treurig gesteld en men ondorviudt nu daarvan den groeten last by den boer hot groote nadocl by den arbeider Hel is nu by den greidboer daar de tijd van liet vaarwerk er moet nu aarde leelaarde naar de boerderijen gebracht worden oni ze tydens den winter met den koemest to vermengen en in hot voorjaar daarmede de weilanden te bemesten Dit vervoer van aarde naar de boerdory geschiedt met pramen dit is nu onmogelijk omdat de wijken met geladen pramen niet te bevaren zijn Het gevolg is dan ook dat in den anders drukken vaarlyd tal van arbeiders nu zondor werk rondloopen Ken der veehouders die op geone verbe tering rekent is reeds begonnen met de teelaarde van zjjn tnin on erf te graven om aldus zijn mest te kunnen mengen Voor een niet groote boerdery gaat dit maar waar men stallen beeft met 30 k 40 stuks vee is dit onbegonnen werk De boeren zien daar dan odk even smachtend naar water uit als dozen zomer gedurende de warme dagen Naar aanleiding van wat dezer dagen aan de dames K overkwam schrijft ons de heet J J Neef mr smid Prins Hendrikstraat Do meesto vulkacbols hebben circniatie of bodemverwarming Ht t meerendeel wordt in voor of najaar door dienstboden schoongemaakt De kachel wordt dan zeer goed gereinigd maar naar het voornaamste d i de circulatie wordt natuurlijk niet gezien Het is mij dan ook honderden malen overkomen dat ik by de clientèle geroepen meest constateoren dut de circulatie geheel verstopt was door roet en vnil Wanneer nu s avonds de circulatie in werking gesteld wordt d i wanneer de kachel op zacht branden gesteld is dus de directe afvoer de kamer komen door roet ol vuil naar den schoorsteen is afgesloten en de trekking nitsluilond tioor de circnlatieinricbting moet geschioden dan kan t niet uitblyvon dat de verslikkende dainpon en gassen van autbraciet iloor de denr of andere deelon dor kachel wanneer de circulatie verstopt is Dikwerf vindt men Ie oorzaak bij win keliers die ook kacbos verkuopeii aanwyzingeii daaren zelfs niet welen kachel a mwezig is door loopknecht of in de eerde plaats geen omtrent weten te geven dat du circu atie in een en tot slot die kachel loojijongen laten schooniiaken zou uitoefenen o i ilkacbel kan wan Dat de mist invlood de trekking van een neer die kachel éénmaal brandt oumoge iyk t geval zyn daar noch mist noch eunigo vcr mdering van weersgesteldheid de trekking van een knel el kunnen benadee len Terecht acht de iieeij N deze waarschuwing in het algomee i belang En zyii wonsch dat zy in vele bladen zal worden uvorgenumun ten einde verschrikkelykeongelukken tu voorkomen waarmede zoovele menscheiilevens viirloren gaan doelenwy dan ook ten volle H Ct en do eerste sneeuw heel weinig maar en boom en en graswitte laag bedekt ze gauw weg Te Weenen is cei giste gevallen eerst s ochtends later zooveel dat daken velden weldra met oer waren Op straat sniolt De Horliuer Ztg vdrnoemt uit Muncheu dat bel prins Luitpold oen regent van Beieren nog niet veel beter gaat Het zieke boen meet strikt ontzien worden en alle jachtpaityen feestelykbaden ten bovo enz zyn afgelast Prof Anjerer gaat voortdurend over don zieke De jongens van de Be lynsche voorsteden Gross Lichlerfelde en Stejlilz leveren elkaar in troepen van honderden geregelde straatgevechton De gendarm to maken en heeft do ha bouiier die in het bez t geladen revolvers worden is een der jongens van hot Staglit iaansche rio IS moeten optreden om aan bet becryf dor rekels etn ld gelegd op twee van met scherp bevonden Laatst de band zuodanig leger door een scliot iii gekwetst geworden dat I y het gebruik van sal moeten missen lichaamsdeel voor altyd binnendrongen Na een werden Lopez zyn neef dienstmeid oj den grond kneveld waarop do band i vroegen waar by zyn eld geborgen bad Een vreesolyke misdai d werd in Spanje gepleegd in het dorp Uiiroga waar vier bandieten bij nacht du W niiig van den smid Vicente Lopez die als zeer welvarend gold korte worsteling zyn knecht en zyn geworpen en geten aan den smid aan doch met do vonden waren zy al bezwoer dat hy ad bet baatte hem den blaasbalg aan and werd Daarna Deze wees hun de plaats 1000 realen die zy daar niet tevreden Of de smid geen geld meer in huis niet Do ellendelingen legden vuur aan in de smidse wierpen den ongelukkige daar op en wakkerden het vuur met zuodat Lopez levend veib plunderden zy het huis ei namen alles mee wat zy dragen konden Eerst den volgenden morgen kwamen de dorpelingen op do hulpkreten der gebondonen wien do bandieten geen verder leed gedaan liadden toesneUen en De misdadigers verdwenen S t a u d werd de misdaad bekend waren evenwel spoorloos GEBOREN 16 Nov i aria ouders J van der Speld en L Melken M J Huurman en M Maria ouders Klranendonk Ni cnlaas Jacobus Antbonini ouders L Bron en P C Melchort 17 ouders L Erberveld en E naders A van Dam en Klizabetb Johanna Ie Vos Andries 3 Koppendraaier Burierlijk