Goudsche Courant, maandag 21 november 1904

Dinsdag 23 o 9575 ISstt Jaar ran ö iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken icifi nii i sa ADVERT EN TI EN worden o epbatst van 1 5 re els a 50 Centen iwlere regel uu or 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Felelooii u 83 De l itga e dezer ouraiit geschiedt dageiijkH met iiitz ii k rinj an Zon eii Feestdagen De prijs ei drie iiiaHiiden is 1 2S fa anco per post 1 70 Afzpnderiiike Noiniiiers V IJ F J F N T F N Handelaars in Petroleum overweegt uw voordeel ons Ier oor is gfckomen dal sonimi ye concurrenten zich niel ontzien op de moest laukbai e wijze Ibaiis reeds de qualiteil der Pelnoteum welke wij binnen korten lijd uit onze slraalja Ijinkwag ens zullen levenen verdacht Ie maken zoo verklaren wij 1 bij leze dal wij ullsllillead d zuivere Ie soort imevlkaaiiselie l elroleiiiii zullen leveren en gaarne I JOO GIHDIIN BBI00NIN6 M zullen toekennen aan een ieder die hel teg endeel kan bewijzen Ifaarom die concurrenten onze Pelroleum thans reeds verdacht maken W Omdat zij de ondervinding reeds op hebben gedoan dal wie eenmaal eene proef heeft geno c4 men geregeld afnemer blijft en dus elke proef die genomen wordl mei onze Pelroleum voor de con fcurrenlie beleekoni wederom een klant veitloreii Ie hebben Uo oorzaak hiervan is dal wij uil onze slraallankwagcns uitsluitend één soori l 4 trolenmlot één prijs verkoopeiu Wij geven niel aan den één wèl en aan den ander geen reductie g Uij ons koopt ieder en tol den laagslen prijs Slliilt daarom geen eoniraeten af bij de con currcnlic maar vraagl onze verkoopcondilies welke wij in slaat zijn l te garandeeren zoodanig dal onder alle omstandigheden uw voordeel verzekerd is want uw voordeel Is ook bet oiiüe I Nianbevelend 3 audsche Petroleum Vereeuiging Goneta IH Q E ZKO N D Mijnhter dé tUdaeUur I Na de Oirtlaatc voor de WsrkverschgHni n algoloopen Mtit ie ComntltKie zich erplicht nan allM die licbben biJeeilrafi D om ook deien winter de workeloozen weder iian broed te Mpen linn harteluken dank Wi dezen m itc betaif en in t blmadsr ben di ons nat milde hand Ijeblwi verblijd KBt ganeo van f 100 UÜ nO e l 1 5 Mocht het zgn dat er o wddoeiien bon toegedachte gave niet hebben geofferd de Heere i S T Biewengn C H Koemans en W Roepera zvjn bereid de nagekomen giften iif ontvangst te nemen M H de Ked onder dankzegging voor do plaatsing deur regelen Verblijve Hoogachtend DE COMMISSIE VOOR WERKVERSCHAFFING De NOÜVEAL TÉ 8 in MANTELS Costumes Japcastoffen BJaiiseil Peigiiolrs en PELTERLfEN a frsis fflf fy y i v fsmf e f lijn in zear tjfoole keuze tegen de meest cdnoBrreerende prgzen voorhanden Aanbevelend BEÏÏES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 4 NOV L K H K SiaaUiunxnqen PoETUoii Oblig 3o Serie Ir MO 3 9 Oblfg 3e Serie tr 2600 3 59 RuRLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMBU Geconsolideerde Bul tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 BypotUtth Bankm Pandb Ie AJgem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank i 9 u Pandb Ned Seheeps Hypb 101 Bewijzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Uataafachc Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsoho Hjspb i 99V4 Pandb Nationale Hyj 3 98 Pandb Bed Hypotlieeltbank te 4 100 lOlV 97 100 l 99 4 100 100 3 4 Veendam Pandb idem idem Pandb Rolterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelyke Hypb Pandb ütrechtsclie Hypb Pandb Westlandsciie Hypb 4 Pandb Zoid Holl Hypb 499 Schee fvaart MaaUchappijen Aand Holland Gnif Stv Mg 36 Diverten Obl M j tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 AOVi RTEi riKIN Voor St nCOLAAS ONTVANGEN een praohtige keuze der fllüGIlËN DASSEN e Pla§lron8 in De Nieuwe Winker fl rkl 66 RIJKE SÜRTEERINO Zijden achciies en Heeien Handschoenen Aanbevelend 0 iE BMl NBEll VOOR 20 GENT lever ik tijdelijk een flesch met prima qualiteit BRANDSPIRIÏOS met in begrip van flesch Deze spirilns is bizonder geschikt om in weinige minuten een kelel kokend water te maken benevens om daarmede de comfoortjes te vullen om de kofSe en thee warm te houden J van OIJË Kleiweg h 2 lioniia Om Kinkhoest Inihieiiza j Itorsl en Roclaaiidoeiiiii jr l yCn binnen don kortst mogeljjken tyd te doen genezen noemt onmiddelljk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoeimlo Superior DruivenBorst honig Extract IH K I I A l T H 1 uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAJK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFFS Oo Westhaven 9 Gouda A LATBSSTElK mvmV lüO Gouda V H VAN MILD Veerstal B 120 t Gonda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerkad IJmI A N van ZESSEN 4ooriAo eji J Tb TOKKEN flo B T WIJK Oudmafcr A SCHEER HaailrectU ¥ W w m R Oudeuater K ïaüobr HEMDEN te Remmjk P v o SPHK MoercapeUe D v d STAR Wnddingmeen Weil J HOLST Waddinqmem M KOLKMAN Waddinqmem P A UK GItOUT Oudncaler A D JONGH OudmaUr 1 P KASTELEIN Poltbroekerdam I DIKKER te Bmnhoi w ii in i w q é PRAEPARATEN VAN tC lltna l Q frtpVl A le meest krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte ygmiia h lXl zoowel bij Umdcren als volwassenen gebrek aar eetluat slechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en Imrc gevali eii QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in hat bijtonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltlschen leeftijd em Verknjgbaar in flaon a L90 en 1 HïL tAmC IX nai voedzaam versterkend aangenaam van smnafc voordi hjkschgeb mk IIVCI V acau 00 1 or kinderen zwakken en klierachtlge gestellen zeer aan te bevelcn aU geoeeakrachtlge drank bij stoornissen der ap svertenngsorganen en dtarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prijs per buB i Kgr ƒ 1 70 4 H Kgf O OO 4 Kgr ƒ0 80 Chemisch Möjlf C 5b Speciaal voor Kindervoeding m bussen i i Kgr ƒ 0 80 zuivere inCIK UlliCr gr 0 50 X Kgr 0 86 Ac4hma C t€fiXVt i t ti Het r iken eenerhalve Cicarelte is voldoende terbestnj van de hevigste aanvaUen van Asthma etc In doosjes É ƒ Ö 80 en O BO S Tamarinde Bonbons fr t purgatief tegen vewtopping amd M E gillallllUC PUIIUUIia balen Migraine Congeetiesetc vooralookalslaxans r kimieren l ewij Ln d Tamarinde Éonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten voor hqt kind begeert ijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje ƒ 0 00 en ƒ 0 60 3 ültnlalr PflciïlltfkC algemeen erkend als het BESTE huimiddel Verkoudheid en Keelpijn het is ecu slijmoploasend en verzachtend middel b uitnemendheid uitsluitend in ril n flesclijcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per flcschje M van KRAEPELIEN BOLH te Zelat üm a M fcortüm fatt arnp de rirtttm en handleekentng en yerkrtjgbaar bij de mtétU l ii ff tieti ilUi KRAEPEI IEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Uutteiilaiidscli Uverzlcht Een lievig arliilcricvuiir begon gislermorgen by het aanbreken van den dai op den Rassischen recblervlengel Het bombar dement daurde vele uren mi werd met tns achenpoüzcn veidei den gelieelun dag voort gezet De Russen vervvacliten oen algemeemMi nanval van do Japanners De correspondent var de Bershewya Wjedomosti seint uit M ekden van gistfien De kanonnady waatover ik gisteren seinde ontwikkelde zicli mot jljroote heftigheid De batteiyen gaven salvo s af Güiiei ial Kueropatkine meldt aan den Tsaar an 17 dezer Heden zyn geen berichten over gevechten ontvangen Op 16 en 17 de er inepectreide ik onze stellinger en eenige lioepenafdeelingen die ten deele sU ehls viei honderd pas van den vüand vetwgderd zgn Des nachts daalt do temperatuur tol ni cr dan 10 gr onder het vrieï puïït Kr zfln pelsen ontvangen Voe ding middelen zyn voldoende voorhanden Ondanks den inhpaunenden dienst zyn de troepen vol goeden moed Het aantal ziektegevallen IS gering V De aanval op PortArthur is op 17 d 7er hervat De Japanners bezetten ondeigrondsche gangen in belangrgke stellingen Generaal Stossel meldt aan den Tsaar van 2 Nov Alle sloiniaanvallen van 25 Oct tot 2 Nov werden afgeslagen Een heftige stormaanval hud plaats op 3Ü Oct maar door bajonetnanvallcn werd de vgaiid oveial teruggeslagen Op 31 Oct weiden twee beBlormingcn ondernomen maar ook nu werd de vyand beide malen met de bajonet en met pyroxihnbommen tot den terngtocht gedwongen De vesting en de forten worden zonder ophouden beschoten De werkzaamheid van het geneeskundig personeel is boven allen lof verheven De verliezen der Japanners zyn zeer aanzienlyk z bedragen volgen Chineesche ramingen 7 tot 10 000 man V Ovei den geringen voortgang dien het beleg van Port Arthur maakt seint een berichtgever van het Berliner Tageblatt te Sjanghai dat deskundigen de oorzaak daarvan zoeken in de onvoldoende sterkte van het Japansche geschut tegenover de buitengewoon zware kanonnen waarmede de forten van Port Arthur bewapend zyn De Russen I FEVILLËTOXT Door een hunner die toevnllig ucLiter m j tond hoorde ik nw naam noemen Het was een jong menach en ik denk wel dat hö tot nw club behoort Hg hprak van een twist van een nitdaging en van getuigen Hij noemde dan ook André Berton en ik gek van onrast ging van morgen zoo gauw als ik t maar eenigszins durfde doen naar Teresita om des te eerder de waarhei te hooren Ge ziet hoe smeltend en teeder werd plotseling tgelnid harer stem ge ziet nu wei dat ik toch goed heb gehandeld want omtrent n ben ik nu van allen angst bevrijd en dht was ik anders op dit oogenWk nog niet geweest En als ik maar ij u ben als gtj bij my zgt hand in hand al iets ons scieidt dan ben ik gelukkig Edith 1 O raijn blonde Edith ge zijt fle hefste die er bestaat Niemand verdient het meer om te worden bemind als gü en ondanks Ho angsten alle martelinuen eener verboden lielde zegen ik den dag waarop wü na looTsel wanhoop opnieuw rereenigd zijn hebben daar veibcheiilfn stnkken van 28 cm en van nog jroofc r kiiliber welke vooi een deel düor de gioole piinlserschepen aan wal gezet zgn Tegenover zulk geschut konden de 12en lö cm kaaonnen die de Japanners IJl het begin tegen do stellingen v m Puit Arthur gebruikten weinig uitrichten Bg den bgzonder goeden bouw der vesting erken en de samenwerking van het vaile ge diut met de krachtige ariillerie reserve die altjd geleed U op bedreigde punten in hut vuur te komen is het nan den genei aal dei iir tillerie Niritiu die naast Stoessel den belnngriiksten pe st bekleedt te PoitAilliui tot dusver gelukt buna ov T il de liip in uers al traden zy nog zoo tnliük op terugte werpen Van het zHa p belegeringsgeschut dut de Japanner in dV laatslen t jd voor Port Ailliur gebraclit ht bben spreekt do e be ricbtgever net tSir H Oninpbell Baimerman heeft DiukUtdag te Dundee een ied i gehouden die v iii belang is als een aunwu ing van depoliiiek die een liberale regeering tegenover Zuid Afiika zal volgen Do toekoin stige ininii ter zoo mogen wy C B wel noemen verOOI deelde t nog eens dat de Cliinee enwaren ingevoerd zonder dut de bevolkingvan Transvaal was geraadpleegd en tegen het protest der Boeren en van de Kaapkolonie en ook van Australië m Van de toegezegde bebtuursveiandeiing in Transvaal verwaelitte 0 B niet veel het zou waarschijnlok juist zooveel zelfstandigheid we eii om de mtjneigenare i in het bezit van hun Ohiuee en telaten nt do m nbestuuider8 duanooizullen werken bli kt uit de mededeeling vanvan Lord Harris als voorzitter van de Consolidated tiold Fields Cüinpany Hü zeide oiilangv I tot 4e aandeelhouders dat er misschien binnenkort geld uitgegeven zou moeten worden voor uitbreiding van personeel wanneer de bestuurders zich gaan kwetenvan hun nieuwe politieke taak als goedebnrgers van Transvaal Op de onde maniergaan de monbesturen dus weer aan politiekdoen C B brandmerkte in sterke woordendien toeleg Bovendien acht C B de politiek der mgnbestnurders verderfeluk voor Zuid Afrika als een land van blanken Zo zullen er een land vun gemengde en elkaar vyaiidige rassen van maken De liberale party noemt die politiek door de tegenwoordige regeering bekrachtigd verkeerd Er kan geen goed nit geboren worden De liberale party heeft in deze een zuiver geweten Zy heeft nooit d n oorlog goedgekeurd en haar goed geworden Maar vertel my nn toch eindelgk Eduard zeide ziJ dichter bg hem komend zoodnt haer frissche en zachte adem hem als een liefkoozing de wangen streelde vertel mij nn toch eindelijk wat er gebeurd is want ik weet nog niets Komaan dan zal ik n de ware waarheid zeggen Edith want die is een weinig ander dgn t geei iedereen die ooggetuige van de zaak is geweest als de waarheid beeft opgenomen Ik verberg n niets en ik overdrgf ook niets stel dat op den voorgrond Welnu dan sedert eenigen tgd legde Jules Lacrosse wiens naam ge wel een paar keer van lug zult gehoord hebben want we ontmoetten elkander nog al dikwyis op do sociëteit mg het vuur op een tergende wgze aan de schenen ïk vond de manier waai op hy mg telkens glimlachend aanzag kort en goed onnitstaanbaar terwgl bovendien een enkel los daarheen geworpen woord van hem mg achterdochtig had gemaakt en vervuld van vrees en onrust voor u Ik kon mg evenwel nog vergissen en vond het daarom maar raadzaam mg te houden alsof ik zyn hateiyk lachje en zgn zeer bedekte toespelingen niet begreep Oiiteren avond waren wg met nog enkele andere kennissen in den dansfoyer weder bij elkander keuring niet aan den invoer van Chinoezen gegeven Wanneer zy aan de regeering komt dan zal zg in deze kwestie treden uil het oogpunt van de t deiyke eischen van hen die goudmyuen besturen C B voor zich zag voor IVansvaal geen heil tei een eei qke maatregel van zelfbustuar vaWond wordt Dit klinkt hoopvol Maar do Boeren zonden zeker meer vertrouwen in de liberalen stellen als C B ol een der andere leiders van da liberalen nog eeni openiyk zeide wat s jnitli eens in het L igorliuis door oen spreker van de tegenpartg uitgetart oitriep n i dat dü liberalen aan het bewind gekomen aanstond do Chineezenwet zonden intrekken De overwinning die Combes in do Kamer lieett behaald vervult de Kepublikeinen in Kr iiikryk met groote bludschap Janrès spreekt met verrukking over het energieke oplreden van i iinbea in het belang der Republikcinsche ambtenaren Hg meent dat het tgd weid voor Jomlm krachtig op te tr deii tegen de pogingen om den indrnk door do deiiüiioiaties in het leger gewekt te gebiuiki ii voor een algemeene dryfjacht de Republikeinsebo ambtenaren en otflcieren Nu 18 de nieei derheid van 29 steramen diu Ciimbes in de Kamerzitting van Donderdi tr 6 g wel niet groot maar de gevolgen zullen niet uitbiyven Milterand heeft let plan om de Kegeering nog eens te interpelleuren opgegeven de afgevaardigden Barthou Guiyessc Etienno die tegen André ge itemd hadden sloten zich weer by de meerderheid aan Slechts de rechtervleugel van het Republikeinsche bloc voegde zicti nog bü het centrum Maar Combes hoeft nog moei pyien op zgn boog Gisteren is een circulaire uitgevaardigd aan allo ambtenaren over de wgze waarop zg hunne berichten en lapporten over personen moeten inkleeden en waarin wordt voorgeschreven dat die rapporten ï1 leen op directe aanvrage aan hnnne chefs mogen worden uitgebraclit Deze circulaire door den minister president aan alle andere ministers en door deze aan de ambtenaren toegezonden is bestemd een einde te maken aan elke onwettige en oneeilgke deuonciatie Door zgn krachtig optreden heeft Combes zooals een der bladen zegt den ge zoi ken moed zguer troepen weer doen herleven Doch de Temps verwacht dat dit spel niet lang meer duren zal Do moties van afkeuring die uitloopen op de straffeloosheid dor schuldigen kunnen niemand bedriegen Voor elk onpartydig toeschonwer Ge weot dat ik in overeonstemming met u een soort van I i a i s o n had aangeknoopt met een zekere Coralie Ik gaf haar vrg veel geld en uit eigenliefde zorgt zy van haar kant wel niemand te laten vermoeden dat ik volkomen ongevoelig ben voor haar grove aantrekkeiykheden zy zag hem met baar groote blauwe oogen aan alsof zg door die onverschillige woorden heen zyn ware gedachten op zgn gelaat wilde lezen Mot innige teederheid drukte hy daarop de kleine handjes die hg nog altyd omklemd hield Ja Edi b je moogt me gerust aanzien ik heb u niets te verbergen en lieg niet Het kleine tengere vrouwtje kreeg een kleur om iat zg daar zoo op hooterda id op een jaloezie werd betrapt die zy gevoelde dat wei althans van haar kant niet mocht bestaan Ga voort zeide zg moer met ds lippen dan met haar stem Daar ging Jules Lacrosse Coralie vergeef mg het banale woord in het zonnetje zetten en wel op een wgze die miJ moest noodzaken hem te antwoorden Toen begon hg schgnbaar hartelgk maar inderdaad hatelgk te lachen zeggende Komaan zoo mag ik het hooren I Dat s zeer goed van n mgn waarde l Ik dacht om voor het gezond verstand on voor het geweten van hot land vormen zg de huichelaclitigste comedie De rogeering wil dat de Kamer zich bg die hoichelarg zul aansluitenDoch dozo spoelt hoog spel door daarin toete stemmen Dit oordeel van eeu gematigd blad als de Tempa over den toestand moet zeker lot nadeiilten wekken In politieke kruigen schgnt men thana overtuigd dat de besprekingen tusschen den Portugeesclieu minister van Bnitenlandsche Zaken die Don Carlos vergezelt en zgn Britsciien Collega geen ander onderwerp liebbuu dan de afstand van Gr Brittannië van het Portugeesch gebied om Lorenzo Marquez waanueo Engeland zjn verovering van Tran vaal en Orauje Vigstaat zon willen afronden en waarvoor de Koning van Portugal gegevon den benarden toestand van s lands flnanciön gaarne een gouden pri s zou aannemen Anderen beweren echter dat het niet om de Delagoabaai gaat maar om den afstand van de West Afrikuanscho kolonio Angola waardoor Engeland de beheerscher van den Belgischen oiiafhaiikolgken t ongustaat zou worden lutUJScben va t oen on ander toch mocilgk te rginen met deM fleren aard der Portugeeion de steeds ptat aan op de koloniale macht welke hun land eenmaal heeft ont Aikkeld en die hfll ledere re feering zonden inpeperen die het ondernemen idorst hot huidige ovei schot van ditn vroegeKm luister voor oen schotel linzen te verkoopen Tisza heeft zgn zin gekregen maar onder omstandigheden die hg waarschgnlgk niet gewonscht 1 eeft Do Hongaarse ie Kamer heeft hot vuorstelDaniel auiigenomen strekkende totinvoeiing van een jaar van het gewgzigde reglement van orde dat den president der Kamer grootor bevoegdheden toekent en zonder de vrgheid van spreken te belemmeren hem de gelegenheid geeft bet guillotine systeem in toepassing te biongen Voor het Hongaaische pailemeiit dat zich er beroemt na de Matei Parliauientoium vau VVestminstei de oudste der volksvertegenwoordigingen in Europa te zgn en dat eea vonIang de vormen an gebruiken door de voorvaderon ingevoerd had geëerbiedigd is deze beperking Van zgn rechten zeer oiiaaii genaam Ken groot deel der parlenientsluden zelfs niet beiioorende tot de oppositie A outranco bad zich d lartegeii verzet De besprekingen n de waarheid te zeggen roods dat de dames uit de greote wereld u geheel afkeerig hadden gemaakt van de loonuolsteirel eh Ik vroeg hem daarop nog al uit de hoogte wat hy bedoelde met zgn dames uit de groote wereld en toen gaf hg zonder een enkelen naam te noemen mot een paar wooi den een liersoonsbeschrijving die t mg duidulgk maakte dat hg u dith en niemand anders op het oog had Maar voor hg nog had uitgepraat had ik hem een slag in t gezicht gegeven die hem deed omver tuimelen Wgt dit niet aan een plotselinge opwelling van drift liefste want het was vau ragn kant wol degelijk berekoning en ik had al lang naar een geschikte gelegenheid gezocht om hem onder handen te iiem ji Wg moesten or onder nilkomen en het doel moest ernslig onvermgdelgk zgn Ik had volkomen mgn iii Maar dat s myn ongeluk mompelde j Milli Integendeel want Jules Lacrosse is goed beschouwd anders wel een brave kerel die ook zeer goed begrepen hoeft waaraan mgn schgnbare opvliegenheid moest worden toegeschreven Geloof me hij zal zwygoii Bovendien is de les ernstig geweest ernstiger zelfs dan in m n bedoeling lag en zo zal hem naar ik hoOp voldoendec zyn Wordt vervolg