Goudsche Courant, dinsdag 22 november 1904

Donderdag 83 September 1904 JNo 0528 43ste Jaargang ftOMCHE cöirmt Meuws en Advertentiehlad toor Gouda en Omstreken 1 U T tm t I De Uiluavt dozer Conrant fresehiedt dagelijks met uil zondering van Zon en Frestdajjen De prijs per drie maanden is 1 2 5i i raneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJLF CENTEN Telrt ii S A O V E U T E N T I E N worden g opl isi van 1 5 reg els a 50 Conten iedere re ypl moer 10 Centen Groote letters worden Iterokeml naar plaatsruimte Inicnding van fdvertentiën M 1 mir dos miilil ie Télephooiinet Goucla Abonnoment I 40 per jaar vuoi pirceulen biiini n ei n kring van K M I gelegen Aanleff en onderlioiiil ffralis Het nel in aangeslolcn ata bet Kgk Intercommunaalbureun 0 1 1 Ang 1 M 142 vcrkri gen aansliiitingen Contracten en voorwaarilen verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DB VISOHJIARKT 4ipen M k nioerül kL h a WllHIM doet de gt 7 e haren binnen enkele dagen verdwijnen mankt liet liaar glanzend on zaebt belet bet uitvallen en noemt do jielletjes viin l et boold eg EiiicUt op den bal iir oii Vlijt t H ei i l fO jier flacon Verkrdgbnar in de ROZEN DA Al M l bu IzAttk € als l api niolMv OOHOA 1= IF SOOS TIENDEWEO 5 beiiehl do ontvangst vaii eene praclilige eullectie H VNGLAMPEN slaaiiilc l ampeii Piano lampen lianglantaarns HOISBODDilIJKË ARTIKELEN Email Koper A L B O I D Vernikk BrittannSa Metaal ENZ ENZ Wie Mkat lijü oU b IditA dkel t aCitO t otTuot m teeunon veateld t o vobi piuAicuilDgMi la don Eaiul gekuiuon ui tl dia naam dea lütriudtm Dr Miohavlbi Temudigd op d buste maebinoii id het wereldberaarad Mabbliaatiment van Oebr StoUW rok t Keilen tlNh J FT12iei2 ieri9 Btkel Cacao In vlerlunton buinen 1 w Kikel Otoao met nwik gekoukt eo t Mngouame ge urrle drank voor 4 lijk l gebruik een it 2 thetleptb van I piflder tjor eo kop Phooolate Alt Tciienakrueiitigo Jrank bf gOTil an iHiri bOu iwjita iret watot te gebruiken Verkry bur bij de vovrcMcuta H 1 Aputhck rB Ml lOwncrialvertegflnvfjorJigtr roar IMit nd Mms MattanklwH iniiitordam Kalvczatraat lOÏ Onnavolgbaar n tlians door nieuw gevonden toepassingen me fit olirrrr geickIMrriif forUtile Ê elHlHrr Hoffiirrti Zu geven kraebt en diepte die nnntiikers niet knnnen bereiken Men overluige icli geen Iniiintles voor de fckle te onlvmigen Uelll Prijsmnranl mi t een aantal fugèvraagde getuigHuhiitlen ynifu aji aanvraag Boxtel II IIOOAhmS t Agwil aor UOUDA Finna A QOANT Kunsthandel Kleiweg b wien nXMlellcn Ie beiiehtigen tijp Gouda Druk van A BRINKMAN i Zi VAM NELLE s Koffie is kwaliteit S ij d o ZH lltTMEKH 3 C ROK f I Eli 14 I 4IIS1IEKH lo 7 lo H o O B So g g I n cd Prijzen der Koffie KOOIIflEnii 57 per pond 5 50 47 V 45 4 40 VAN NELLE sKotfie is kwaliteit g Hotel Reslaurant Rreiken i OROOT MAKKT üdüüA Oeheel nieuw naar de eibchen des tgds gerestaureerd P3 Keuken Nettb Cd frissche Kamers en prima LOÖIE S met degelijk ONTBIJT i f SO Aanbevelend P3 A L KHEIKEIT Cuisinier ÖKSTPPÏ EERDE KAMERS TE HUlIR met ol lender PENSION D ui ücneMll al m i aoM ol n nHMHIMRiaMMMi M Ur Diplo n tn Ooul B k o t l nTrT irn fITTl VW PRAEPARATEN VAN l Ua uam M Diilna I ofVirhl ki litHe l k r leKmA WIJNlec iwakte UUlnaLarOCnC i v na rm l ïol a i5n gebrak ir Mtluat sl chle pU Jft rlM jiawl oolJpl n tai v rrt rl inj na l kt orkraambed koor h rjejvolBm OÜWAIIaBOCHS I RRU0INEUÏ m h b d lq Btoed ebr k Blaakauohl kwaSï vanKrmiïiin liüild CTk rijgbaftr iii flaonpa a 1 00 eo L PJI aÏ Q r a i vowlzaam vcrsterkettd aangenaam ClKCI V at aU kmiHirtn wakken uk paaMEtMEnia drank lm stooroisam l r p ii t ra Ben en klein klMeren l riii per bu i n Kip y 1 70 a i Kgt ƒ 0 90 4 H KS O BO Melksuiker ty i i T hma Cigaretten rg rar nS SX a yö 8ö T5 ü Tai arinde Bonbons Sf üï Z 2S W3 i X voor l U rai bcwijuii lie Tanarlnde Bcnboni v n KRAEI F l IEN HOIJU belangrijke dieoawo kay iW qn itor bet kimi hegef Hjk en lie smnal aangenaam M Pr s per dooa a 0 eO en 0 60 9imiak Pfl fillp niKin erkend ab het BESTE huumirldel jainilWKTMStllICa i o verkoudheid en Keelpün hei e ii eiumoploaaend ea verachtend middel by uitnemendheM aitsiuitend in HJji D flft erinj gliaar Pri ƒ 0 20 lier flciwib jc KRAEPELIEN HOIJM Hofleveranciere ÏEIST AUfclld Patent H Stollen n Vnt pnr pm KKAinajCN ft HOUI e Zeiafc it aUtn fporwtw ran Dnairtn uihita M ni mt mcu m iiiiii Fumuii t rr ffrVBêé Erfatg miMifH HMoUm ttrungm lut Maaa M rar nMW ll i KxirtfifiMeKi Yoelia miiie ii i aMi H iMftiêlmamriilml nchnrftH H StMt Mr rM HM l Met otfar Je Mjofti tkMhujiiltiPUK Miar Kiat ma mairamiy amiauul t j r ii Mrfkaw aaia Gasornamenten In allo styien Siiprisc Pondaiils lirom ii vour Siilons Eetkamers Zilk troers Serres ORNAMENTEN voor Winkulveiliqbhng M Me v LOON Oasfltter DabbelebnoTt H 13 Tcleinr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN BADEN UEIJSERS KÜOKPLA pfixVÖAS FORNUIZEN Onnoemelijke ken e nieuwMe sooit 9ASBALL0NS GROOTE VOOrWaD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giUvra Uit de K inipcr tabrieken HERK EN ZOON Eenig ailros voor iiasglMilidii lioiiiiiiilii iUii f m SCHIKDA MMKU GEITEVEE M rk t VurVrgj iir by M IMJ IV K i N P M i mru laa e lilh II I l Hl kurk it r le n VII ten naam lo l ima P H0PP1 Doctor DE WILDE Ms m IIUiüZIKKTKX enz OPEN RUSTDIN 20 8 p I I u k n 1 e n k EENISDEmTMTBEE Hen wnrdt ier£ocl l op I Hi ilK Ie lellen mi BIT MtmziJM Tin H lUVENSVVAAY ZÜNE GORZNOHfiH Döze THEEËN word ii afgelcrerd in verzegelde pak i s faii vijhpfe en een half on pfn S ed ons nu t vernipldinp fan Nniiituer on IPrijp voor icii van nevf iisihau Mtirb volgenit te Wet ed lH tiperd icli tnt de iiityiHTirn vi h jj inle rili rfi aimln vcli iidf 1 i HI M Toorbeen J BREEBAAR I X nuw on flaas lijdersi worilt nit overtuiging als een werkelijke n fi 11 den nood het boek j Hanlievolen Na ontvangst vim itdree ier brtofksart t or II il t boekje Iratien per poet teegezondeo door ULOKPorLS Bookb znttborti mrl Terkrljgbaar in tieaseben ao cta 74 cl en f 1 28 b H H Apothekers en Drogiaten Zet op het merk AUKBBt F AD BJCHTEB 4 Co Rotterdam Te GtyrnAï bg C LUGER Apotheker Markt en bjj WOtFF X Co WestSaten 198 Riillenlandscb Overzlchl lïenernal Von Stössel seinde aan den keizer 10 dezer Do vyar d vuott dagelitks op de forten de battergen en de vesting maar hij treedt niet aanvallend op De gewonden gene eu en verlangen levendig naar het Iront It rug te koeren De stemming der troepen is uitstekend Een telegram van 16 dezer van generaal Von SiSssel aan den Tsaar meldt Hedennacht om drie uor deden de Ju punners ter sterkte van minstens een bataljon oen aanval op de waterleiding redoute l e bezetting sloeg echter den aanval af De Japanners trokken terug doch herhaalden na een nur den aanval nadat zy versterkingen hadden vorkregen De bezetting sloeg den aanval met geweer en maiimvnur af met ondersteuning der iirtitleriüD j JupanneiB leden groote verliezen doch deden geen verdere pogingen om den aanval te Hervatten h De berichten van Port Arthar ontvangt OMB bijna nitsluitend over T ji oe Men we t wat dit beteekenti Zoo is hel dat den i tenen dag een zeer hoopvol telegram van 1 éÊkWr veraeind wordt van overvloedige vuor raden en onuitputtelijke ammunitie en don Mdcren dag dat bet nu toch werkelijk op zjjn eind loopt n dat lelJa do kanonnen te uitgeput zyn om nog te kunnen schieten Intussoheu staat Port Arthur nog en niemand die met zekerheid zsggen kan of en wanneer de vesting zal vallen Wel wordt algemeen verwacht dat na de lange periode van betrekkelijke rust binnenkort weer een aanv il zul worden ondernomen Men leidt dit voornamelgk af uit de hevige bescliieling van don 15de en 16de dezer welke bombardementen steeds een alffemoenen aanval voorafgingen De Japanners weten dat hun dralen het weerstandsvermogen der belegertfcii eerder verhoogt omdat zü zich hoe langer hoe sterker verdedigen en alle door het bombardement aangerichte schade weer herstellen Daarom zou men hoe eerder hoe liever met Port Arthur willen klaar komen Ook alweer van Tsjifoe waarheen de correapondent van Daily Mail zich vei plaatst heeft verneemt dit blad dat generaal Stössel een schrijven van generaal KoeropatUne ontvangen heelt waarin hem gezegd wordt dat hg bet béieg tot Januari moet uithouden omdat dan belangrijke wij FBVILLETOX iBtnWchen heelt Itevr Fairbiink ich nver bare vrees heengezet Zy wordt nu door nieuwsgierigheid verteerd Het ellendige weien op bet stroo heelt bare verbeelding nprikkeld Hare tengelloote begeerte naar feti romaneaks hongert en dorst naar meer Zg MillDdt mij ongMnIdig bij den arm Hoer wiJf Er iB een vrouw bjj in t spel Percy r i lielde en moord hg in t spel Percy 1 Waar zgn de menschen uit de herberg Qa Daar de stalplaats en roep ze nog eent I MÜne vrouw is van moederszyde uiti het Zoldm Tan Frankrgk alkomstig HetZaiden Tin Frankrijk levert mode vrouwen met e vuffg karakter op Ik zeg er nietiarer Tu SelroDwde mannen zullen mijne positie wel begrijpen MisBchien kan hot geen kwaiHi om aan ongetrouwde mannen te vertéllen tel er eogenhlikken voorkppien waarin wg one Troumn niet alleen moeten lietkebbep D achten maar ook gehoorumen Qc begee mü uMr d aUldenr om tan zigingen in den algomeenen toestand zullen intreden Koeropntkine seinde gisteren aan den keizer Op den 17en September werd een sterke verkenning van de stelling van don vijand b j Bianjupusa uitgevoerd De stelling bleek sterk bevestigd te zijn en wns bezet door een afdeeling ter sterkte van minstens een brigade intnaterio met twaalf kanonnen Westelijk van Bianjnpusa tiet een kozakkenpatrouille op een Japanschon transporltreiii en maakte danrbu dertig beladen paarden buit Oostelijk van Bianjnpusa werd de vyand niet gezien Op den 18en Seplember rukte de vgand niet over de door hem bezette linie heen Wy merkten alleen dat in den omtrek van het dorp Bianjnpusa verster kingen aankwamen Het grootste deel van de sltijdmaclit der Japanners bg Liaojang is reeds op den rechter oever van de Tait ehü overgezet Uit Kharbin wordt aan het Russisclie le legraiifagentschap gemeld dat verkenningstochten met bet doel de opstelling van liet Japnnsche leger biJ Binnjoepoesa waar te nemen door twee detachementen onder aanvoering van de generaals Retfnenkampf en Samsonof worden uitgevoerd De afdeeling van Renuenkampl bereikte te f n den miiir dag het plaatsje Tsjoedadsjaliii dat door do Jupaiische voorhoede bezet is Op de hoogten ten ooKten daarvan ontwikkelde zieh eon hevig vuurgevecht dat den vijand noodzaakte met vier eompagnieën tot den aanval over te gaan Na zich van haar opdracht met succes gekweten te hebben trok het detachement van Rennenkanipf tegen 2 nar s middags terug De afdeeling van Samsanot rukte voor waarts langs de bergpaden ten oosten van Fgndjayon en bezette het 4 wei sten ten noorden van Binnjoepoesa gelegen plnat sju ZogoU Hier stuitte Sameanof door het vuur van zijn beide kanonnen den op Konnenkampf gerichten aanval van de Japanners waarop hy tegen 5 nor terugtrok Het leek de laatste dagen of het toch meenens zoo worden met de algeraeene werkstaking in ItallS maar de telegrammen van vannacht toonen dat het niet dan een stroovuur is geweest De kalme houding van de regeering met name van den minister president Qioliiti en de waarsehuwingen der arbeidersleiders hebben er niet weinig toe bygedragen dat het denkbeeld van de alge myne vrouw te gehooizamen en zie me eensklaps tegenover een vreemdeling geplaatst die naar ons staat te kg ken Deze vreemdeling is een klein oud mannetje met een onbeduidenjl gezicht en een kaal hoold Hy draagt een gryze broek slobkousen en een deltigen ouden zwarten rok Ik ge el als door instinct dat het de herbergier is Goeden morgen mjjnhcer zegt het oude mannetje Ik ben wat bardhoorig Waart gy het die daar geroepen heelt Voordat ik antwoord kan geven treedt mijne vrouw tusschenbeiden Zjj zegt met een schelle stam ter wille van de bardhoorigheid van den herbergier dat zg graag eens zon willen weten wie de ongelnkklge man is die daar op het stroo ligt te slapen Waar komt hy vandaan Waarom spreekt hij zulke verschrikkelijke dingen in zgo slaap ts hy getrouwd oi ongiitrouwd Is hy ooit sp eene moordenares verlleld geweest Hoe zag die vrouw er zoo wat olt f Heelt iQ Hem werkeiyk willen vermoorden ol niet In één woord vertel rag wat er van de zaak lül De herbergier wacbt bedaard tot Mevr Fairbank uitgesproken heel en geelt nu het volgeode ten antwoord ZiJD naam ia Francis Raven t Is een Methodist Hy is op zgn laatsten verjaardag TUI en TearUg Jaren geworden Gn htj ia inecne werkstaking spoedig ia opgegeven De railverstoringen en de naatrcgelen tot onderdrukking daarvan zgn gelukkig niet zoo erg geweest als eerst gemeld werd de 80 dooden van Genua zgn o a gelukkig herleefd en zoo loopt de gehoele beweging waarschyniyk al zonder al te voel kwade gevolgen na zich te sleejicn In Rome is gisterochtend allerwege hel werk hervat Op een vergaderingvan l OOO raenschen te Vonto Testaccio werden heftige redevoeringen gehouden maar daarby bleef het Op een paar onschuldige botsinkies na gingen de menschen onder leiding van soldaten en gendarmes kalm uiteen en spoedig was Riime zooals gezegd weer normaal De treinenloop gaat geregeld Tc Milaan staat het nog minder gunstig Daar kon geen enkele krant meer verschijnen behalve hot socialistisch orgaan het Bollino dclla Seioporo Dit bevatte o a een iirtikel Het begin der volksdictntunr waarin hel blad du werklieden wyst op het heugl jke feit dat de Te Napels is er ook als te Romo vergadenl en hevig gesproken maar overigens i l M onbeduidende botsingen na alles zonder ongelukken afgoloopen Het ruwst sclijjnt het te zyn toegegaan te Brescia wanr koffiehuizen winkels e d het moesten ont gelden w iar voor de bnreaiii der Sentinolla Bresciana oploopen plaats hadden en naar men wil mannen vrouwen en kinderen op de rails gingen liggen om den trein van Venetië naar Milaan te beletten te vertrekken Dat gelukte hun dan ook van s avonds 10 tot s ochtends 4 uur Vermoedciyk behoort echter vandaag de gehoele beweging al lot het veiledeno in geheel Italië Enkele Fransche bladen bevatten de mededeeling dat een schoaring in de regoeringsmeerderhoid op handen is Déon Bourgeois de oud president der Kamer en oen der leiders van de radicale party zon voornemens zyn zich van het bloc af te scheiden en een nieuwe meerderheid te vormen met uitsluiting van de socialisten om het ministerie Combos ten val te brengen en de komst van een kabinet Sarrien aan de regeering te begunstigen Dit bericht veroorzaakte onder de leidende organen der Republikeinsohe partij een groote myn stalknecht Dat is alles wat ik er van weet te zeggen Het vurige zuidelgke karakter mgner vrouw sluipt naar haar voel en openbaart zich in een stampen daarmee op den grond De herbergier keert zich slaperig om en kykt naar de paarden Een paar mooie paarden die daar op de stalplaats staan Wilt ge die bg my op stal zetten Ik geef een bevestigend antwoord door even te knikken De herbergier die lieh by mgne vrouw aangenaam wil maken richt zich andermaal tot haar met de woorden Ik zal Francis Raven wakker maken t Is een Methodist Hg is op zyn laatsten verjaardag vyl en veertig jaren geworden En hy is mgn stalknecht Dat is alles wat ik er van weet te zeggen Nadat de herbergier deze tweede editie van zyn interessant verhaal uitgegeven heelt treedt hg den stal binnen Wy volgen hou om te zien hoe bg Francis Baven wakker zal maken en wat ar dan zal gebeuren De stalbezem staat in een hoek de herbergier neemt dien in de hand begeelt zich naar den slapenden st lknecht en port hem met den bezemstok alsol het een wild dier in een bok waa Francis Raven komt met een kreet van schrik overeind kgkt ons woest aan met een blik van argwaan in zjjne oogen kont een oogenblik daarna tot kalmte en beweging Do Hninnnité het orgaan van Jaurés bevat een artikel waarin dit geheele verhaal als een praatje wordt hnhaiideld Bourgeois is eer te goed re iublikeiii om zich tot zulk een verraderlijke daad te leenen ÓKe d jnialh Maar de Figaro houdt de juistheid van zyn medodeeling staande Hiertegenover gnat do Ind Beige na welke bowoegredeneii Bourgeois hebben kan om op die wyze te handelen Het blad liet er geen wel redenen om aan het abloc en aan hot ministerie trouw to blgvcn Bourgeois weigerde wegens famllicomslandigheden het voorzitterschap der Kamer te aanvaarden en nu is hot onmogeiyk dat hg thans weet zou optreden in het politieke leven met oen daad dio li ni zeker een groot i oel der sympathie wi ke by in bet republikeinsohe kamp telt zoiu doen verliezen Want op welk punt z i Bourgeois kunni optreden tegen Combih Dut kan alleen in de quaostle der scheiding van iv i k en Staat zyn Maar dat punt staat sedei t jaar on dag op bet programma der radicale party Teiiiiy hot programma Wordt herzien wat de Ind Beige voor vry onvaarschyniyk houdt kan op dit punt do adicale party zich niet van de meerderlield alscheiden Een andure aanleiding voor de sijjicidiiig is er niet Want toen in 1399 tydons do behandeling dw Drvlua zuk aan Bourgeois de vorming van oen kabinot werd opgadragen was het ign aanwijzing die leidde tot het optreden van het kabinet Waldeck Rousseau Dit kabinet on bet kabinetCombes dat als do logische voortzetting er van moest worden aangemerkt konden steeds K rekenen op dea volkomen steun van de radicale party Het zon Bourgeois in elk geval niet passen Combes te vero irdeelon wegens het aanvaarden oenur verantwuor oiykheid die hyzell in 1899 niet wilde op zich nemen De Ind Beige besluit met deze woorden Al8 Bourgeois weer wil torugkoeren in het politieke leven dan zal by dit zeker niet op deze wyze doen want hy zal niet vergeten dat de andere leiders der liiikerzyde die in den laatsten tyd dit gevaarlyk spelletje wilden spelen Millcranden Dounier er een groot doel vun hun populiiriloit hy verloren hebben De Figaro houdt echter vol t Zal nu spoedig blijken wie goiyk heelL V De oppositie tegen de invordering der nieuwe Scboolbelaating in Engeland en Wales welke zich uit in belasting weigering houdt verandeit plotseling in een lalsoeniyken gedienstigen knecht Ik vraag u wel excuus mevrouw 1 ik vraag n wel eicuna mSnheer 1 De toon on do manier waai op hg zich verontschuldigt zyn beide van zulk oen aard als men van iemand nit zgn stand niet zou verwachten Ik begin ovcnveol belangstelling in dien man te gevoelen als myne vrouw wy volgen hem beiden naar de stalplaats om te zien wat hy met de paarden zal doen De wgze waarop hy den zeeren poot van het krenjielo oplicht verraadt mU terstond dat hy verstand van zyne zaken heelt Vlug en zonder veel beweging te maken brengt hy de paarden naar een ledigen stal vlug en zonder veel beweging te maken gaat hy een emmer met warm water halen en stopt den poot van het kreupele paard daarin Het warme water zal de zwelling tegengaan mynheer Ik zal den poot daarin omzwachtelen Allea wat hy doet doet bil met overleg alle wat hg zegt is een woord op zyn pat Er is nu niets riiars niets zonderlings aan hem Is dat dezelldc isan dien wg in zyn slaap hebben hoeren platen dezelfde man die met dien kreet van schrik en met dien vreeseiyken argwaan in zyn bUk wakker werd Ik neem hot besluit een paar vragen tot hem te richten Wordt vtnolgd