Goudsche Courant, dinsdag 22 november 1904

ï SOLO aan Steeds talrijker worden de gevallen van godwongnn gareclitol jke verkoop van door dpurwaarderH in beslag genomen goederen Anders dan by oiis wordt door de denrwiuirdiTK in Kng lajiil gcnotigen genomen met beslaglegging op enk le voorwerpen waarvan d ge amenl ke waarde voldoende ii om het wi gons onbetaalde belasting verscbuldigde bedrag plus de kosten van execatie te dekken Do boofdmunnen van hut lijdulgk verzet in Knguland zyn de nonconlormistiscbe predikanten die er na eenmaal geen genoegen mee nemen dat do controle over bet lager onderw s door den Staat werd gesteld in banden der Kerk van Kngeland die altgd volgens do nonconlormisten niet is vrg te pleiten van miipgclien vormdienst De noncoiiiormistisclie domineefi stellen er na een eer m door de kenze der voorwerpen welke zg aan de deurwaarders algeven het hatelgk karakter der gerechtelijke invordering nog te accentueeren Zoo liet de bekende dr Clillord te Londen de deurwaarders een keus doen oit geschenken die bem op verjaardagen door zgn kinderen waren gegeven en een paar zilveren troffels aangeboden als souvenir nnn eerste steenleggingen van kerken d jor dr lifford verricht De Kamer van Koophandel te Manchester heelt eeu schrgven gericht tot den Britschen minister van buitenlandscbu zaken Lansdowne om bem in kennis te stellen met een door baar ontvangen bericht dat gewag maakt van een verdrag dat de republiek Liberia spoedig zou sluiten mot du transche regeering Volgens dit verdrag zouden enkele gedeelten van het Liberiaausche groiidgebiod gevoegd worden bg de nabarigo bezittingen van Krankrjjk l e Kamer vroeg of de Britsche regeering wanneer dit bericht waarheid mocht bevatten haar goedkeuring ion onthouden aan dit verdrag als Frankrijk niet de verzekering zon willen geven dat geen monopolies of bepaalde voorrechten zonden gevesiigd worden op dit geannexeerde grondgebied ten bate van Krnnsche onderdanen Minister Lansdowne antwoordde dat de grensbepallng tusschen Liberia en betKianscbe gebied nog niet had plants gehad en dat der Britsche regeering met ter oore was gekomen dat de Liberluansche regeering idannen had in den geest zooals ze haar werden toegeschreven door de Kamer v n Koophandel te Manchester Heden is de plechtige dag voor Servië Koning Peter wordt gekroond IJe feestelijkheden liJn eergisteren begonnen Haar hut verwachte vorstelijk bezouk is niet gekomen Zelfs hebbon do mogendheden nog niat eens allen de diplomatieke betrekkingen met ServiS weder aangeknoopt Op de plechtige audiëntie die eergisteren aan het corps diplomatique werd verleend om do brieven van gelukwonscb liniiner sonvereinen over te brengen veischenen slechts de gezanten van ltali Rusland OostenrtjkHongarge Duitschland en Roomenifi Ue overige gezanten hadden geen speciale opdracht ontvangen Von de voratelgke personen komt slechts s konings zwager prins Danilo v n Montencgio die heden te Belgrado wordt vcrwocht Verspreide Uprichten Frankbijk Dupny senator voor bet departement Haute Loire heelt Maandag te Yssingeaux een banket gepresideerd waarnnn h j verklaarde een beslist tegenstander te zijn van de scheiding van kerk en staat en den wonsch uitsprak dat voor hot overgaan tot dezen maatregel kiezers en partijen zullen gehoord worden De rechter van instructie belust met het onderzoek van do incidenten te Cluses waarbij zooals men zich znl herinneren door de zoons van een fabrikant op stakende werklieden geschoten werd tengevolge waarvan drie personen gedood werden heeft Maandag do instructie gesloten zoodat het opzienbarend geval weldra voor de rechtbank in bolian leling lal komen DUITSCIILASI Vermoedelijk zal de Rijksdag niet reeds medio October doch pae op 2 November bijeenkomen De internationale conferentie tor bespreking van do draadlooze telegraflo die op 4 October a s te Berlijn zou worden gehondon is op vcrMck van verschillende regeeringen tot een mi bepalen datum verdaagd fj ZwntULAN De BoMirand is voornemens do handelsbctrekkln fen mot Oostenrgk Hongargo op nieuwe grondslagen te regelen en gaf zulks reeds aan de Oostenrgksche regeering te kennen waarbij de bedoeling uitgesproken werd 19 September 1906 het nu geldige rerdrag baUen werking te stellen I3in Ei Ain De nieuwe Londensche lord mayor de opvolger van sir Ritehi is do 73 jarige r lohn Pound vooral bekend als president van de grootc Londensche omnibnsmaatschaplilj Spa Du president van den Senaat luitenant generaal Binnenkort zal hij tot ridder van bet inldeii Vlies geslagen worden VBSERiiiauK Statbs l it Louisville Kentucky wordt gemeld dat de negerin mrs White na af felegd examen voor de districtsrechtb ink het brevet kroeg voor de uitoefening van de juridische praktgk Mrs White is de eerste negerin die recht hoeft nis advocaat op te treden BINNENLAND STATËN GENEttAAL KRBSVB MAJMBn Zitting van Dinsdag 20 Suptember De voorzitter verzocht den griffler voor lezing te doen van het koniukigk besluit wuurbg J K N baron Schiinmelpenuinck van dur Oyu vat Hoevelaken is benoemd tot voorzitter der Eerste Kaïnqr gedunnde dit zittingj iar Ingekeinen is een afdruk van liut ko ninklgk busluit houdende ontbinding der vurige Kers e Kuiner voor kennisgeving aangenomen Aan de orde is het onderzoek van de geloef sbiieven van den voorzitter en van de leden De voorzitter htelt vuor drie commission hiertoe to benoemen en wel één tot onderzoek van de geloofsbrieven van den voorzitter benevens van die dur leden geko en voor Noord Brab int Qeldcrlund on Friesland één lot onderzoek van dio der leden voor Zuid Holland Zeeland Utrecht en Drente en een derde commissie tot onderzoek van die der leden voor Noord Holland Uroningen en Limburg Het is het voornemen van den voorzitter thans eerst te doen onderzoeken den geloofsbrief vun dun voorzitter om na aöoop daarvan de vergadering tot morgenochtend te verdagen De voorzitter benoemt tot leden van de eerste commissie de hoeren Kahusen Michiels van Kussenich van Asch van Wjjck van de tweede de heeren van Zinnicq Bergmanu de Hooft en Dojes en van de derde de heeren Uodin de Beaufort Bosch van Drakestein en Sickenga Do vergadering wordt alsnn VDor eeuige oogenblikken geschorst ten einde de eerste curaniissie in de gelegenheid te stellen zich bezig te honden met het onderzoek vanden guluufsbrief van den voorzitter Na heropening der vergadering adviseert de commissie bg monde van haar rapporteur dun heer Rahnsen tot toelating van den voorzitter als lid dezer Kamer De vergadering vereenigt zich met deze conclusie waarna zg wordt verdaagd tot morgenochtend 11 uur Inmiddels worden de geloofsbrieven Ier andere leden door de benoemde commissiBn onderzocht T If K K O B U M m B n Do tijdelijke voorzitter de heer van Alphen opende de vergadering met de volgende toespraak Mijn htirm t Door mijn gevorderden leeftijd nu ten dorden male geroepen bij den aanvang eener nieuwe zitting van de Staten Generoal In dezo Kamer voorloopig den voorzittersstoel te bezetten moge het mU vergund zijn in de eerste plaats als tolk der vergadering het woord van waardeering uit te spraken voor het voorrecht dal wjj genieten die zitting door H M oczo geliefde Koningin in persoon te zien openen Niet als te voren in deze zaal maar in een door ouderdom eerwaardig gebouw juweel der residentie voor het huidige doel na r den eiscli in orde gebracht Oud echter of nieuw waar Oranje woont In de harten van het Nederlandsche volk heeft op de waardeering van de Persoon Harer Koninkiyke Majesteit door Haar goede en getrouwe Slaten Oeneraal de plaats van samentreflen geen Invloed En nu mijne heeren in onte gewone vergadonaal teruggekeerd tot de hervatting onier werktanmheden moge ik mijn geaebten medeleden ook ditmaal van deze plaats bet welkom toeroepen Veel arbeid wacht ons Hoge die door Oods gunst gezegend worden tot heil van land en volk Ik verklaar de vergadering te ign geopend Opniken nomiiilitie v or het voorzitterschap Ookozen werd tot eersten candidaat baron E Mackiy met 76 stemmen tot tweeden cundidaat baron Michiels van Verdoynen met 77 stemmen en tot derden candidaat jhr RAeil met 79 stemmen De aanbevelingslijst zal Hare Majesteit worden aangeboden door de commissie van stem opneming de heeren van den Heuvel Lucasse vnn Foreest en Roessingh zoomede de heeren Jansen van Wgnbergen de Boer en Fock Vervolgens werden do afdeelingen hor nieuwd De afdeelingen kozen tot voorzitters de heeren Lohman Michiels Heemskerk van Dedem en Bos tot oader vourzitters de heeren Nolens Lucasse Hntsaers Kolkman en Smidt Tot leden van de commissie van redactie voor het Adres van antwoord werden be noemd de heeren Lohman Michiels Huems kerk van Vlijmen en Marchant De Vergadering wordt gesloten De Tweede Kamer der Staten Ounuraal is ter vergadering bijeengeroepen op Don derdag den 22 Sept a s te elf uur en te 3 uur H M de Koningin Moeder heeft Dinsdag namiddag even over half zes weder de residentie verlaten om naar Suestdgk terug te koeren H M de Koningin en Z K H de Prins hadden zich reeds geruimen tyd te voren naar het Staatsspoorstalion begeven Knhele leden van du Hofhouding waren aanwezig E n weinig talrijk publiek was op heU plankier en in de Rijnstraat aanwezig Bij het vertrek van den trein hief het pobliek voor Koningin Kmma een hoera aan terwijl o k de Koningin en de Prins bg hun terugkeer van het station werden toegejuicht Men mei tl uit dun Haag Reeds zeer vr ieg jn den ochtend hadden wederom vele mannen en vrouwen postgevat voor een dor ingangen van het gebouw der Orafelgke ziial om zich oen plaatsje te verzekeren voor bijwoning van do opening der Staten Qeneraal Omstreeks 10 uur gisterochtend werden door de politie slechts aan de voorste 36 personen in de rj toegangskaarten uitgereikt De menschen verkochten daarop de kaarten aan de moestbledenden eenigu hoogere prgzen uitgezonderd werden de kaarten van de hand gedaan voor f 8 f 16 Naar men uit Suheveningen meldl vertrekt president Steijn Donderdag naar Parijs om daar zijn massageknur te ondergaan en komt hg misschien in lanuari nog eens in Nederland terug vöör hg de reis naar Afrika aanvaardt Onze correspondent schrijft uit Assen Het meerendeul der kiusvereenigingen in het geheele noorden van Drente en de ironinger gemeente Wildervank beslaande district heeft zich reeds uitgelaten omtrent den candidaat die bg de a s verkiezing van een lid der Tweede Kamer zal worden gestemd Deze liberale kiesvureeniging heeft zich voor mr Pierson gene voor Prof Treub verklaard j bet gaat bij afwisseling Met het oog op de overgroote meerderheid waarmede hier steeds een liberaal lid naar de Tweede Kamer ia afgevaardigd kan men zich in dit district de weelde veroorloven twee vrijzinnige cnndidaten tegenover elkander uit te spelen Dat is meermalen vertoond en komt geregeld voor bg de Statenverkiezingen £ n steeds is het resultaat dat de beide vrijzinnigen met elkaar in herstemming komen Dat zal zoo goed als zeker ook bij deze verkiezing het geval zijn Alle partyen sohgnen de krachten nu eens te zullen meten Ook de sociaal democraten komen met een eigen candidaat Er is een oogenliUk sprake van geweest bij het plaatselijk comité om de cnndidatunr Treub te steunen doch van het partijbestuur kwam het consigne stel een eigen candidaat I Hoewel de anti revolntionnairen zich bij de verkiezing van een lid der Staten voor de vaca tureWillinge onbetuigd laten maq ook van hen nog een candidaat verwacht worden zoodat er minstens een viertal in het strijdperk zullen treden De eerste sprekers zullen a s Vrijdagavond optreden mr Pierson voor de liberale kiesvereeniging in het Concerthuis en prof Treub voor de kiesvereeniging Assen in café Drenthina Jammer is het dat de beide voornaamste candidaten denzelfden avond zullen spreken doch t is te verwachten dat er pogingen aangewend worden om voor een der vereenigingen alsnog een anderen avond te kiezen H l 1i niill1fiiiTi 1 Gemcng de Berichten Men seint ons uit Batavia Uit een oaderzaek i gebleken dal tal van personen meest Uuitsche militairen bg de verradersznak zgn betrokkpu H Hen seint ons uit Rotterdam Dezer dagen vervoegde zich aan het wisselkantoor der heeren van t Hoff en Pikaar aan de Nourdblaak alhier een vrouw ter verzilvoting van eeiiige Franschu coupons De firma weigerde zulks daar zg de zaak niet veel vertrouwd Een paar dagen later werden dezelfde conpns die inmiddels in handen van een koupuian in de B igijnenstraat waren overgegaan ter inwisseling aan ebodon bg de wissellrma s Van Daiitzig Go aan de Blaak die er het verschuldigde bedrag op verstrekte De koopman in de Baggnenstraat begon ecliter ook lont te ruiken toen hem een poonje later door dezelfde vronw weer coupons werden verstrekt van dezelfde soort effecten en hij gat dan ookkennis aan de politie die inmiddels reeds door de Brnsselsche was gewaarschuwd daar de coupons afkomstig waren van diefstallen in Frankrijk en België Reeds ia uitgevonden dat de bewuste vrouw in relatie stond met een Hollander Jean van t H wonende tg Brussel welke laatste geidentifleurd wordt men een zich noe uendu Charles üalmont die in hut begin der maand in een hotel te Brussel agn rekening van 6 frcs betaalde met een obligatie van 500 frcs in hel Credit Funcier Intnsschen bleef een onderzoek 1a de Rue des Hirondelles ingesteld waar Je n van t H woonde vruchteloos daar de vogel reeds was gevl tgen Ook in Den Haag zgn dezelfde coupons fn beslag genomen De effecten blijken afkoinslig van uun dobbelen moord tu Cherbourg op 31 Maart 1899 gepleegd van euu inbraak Ie Parjjs op 19 Dec 1902 en van een spoorwegdiefstal tusschen Pargs en Brussel in April 1904 Dit Brunssum wordt van 19 dezer aan de Limb Koerier gemeld Gisteravond omstreeks halt tien uur deden F Meens en A v d C onderwyzer te Wuuhach die van du kermis tu Söhinveld kwamen eenige gasten van Eigelshoven per dogcar tut op den Bouw alhier uitgeleide om zooals dit gewoonlgk gaat onder het drinken van een potje bier afscheid te nemen By Schroder waar do jonge sehuttery vergadering hield achtten de gakten het te drnk om fatsoenigk te kunnen plaats nemen en redeh daarom eenigu passen verder naar het café Wed Raas Deze lag evenwel reeds in slaap en scheen niet van plan de kermisgasten een onderkomen te verschaffen waarop zg dan ook onmiddellgk recblaoinkeer maakten Nauweigks waren zij eahter gezwenkt of daar valt een schol gevolgd door nog vier anderen Julfroaw E vaa Eigelsboven die voor op den bok zal viel als doodeiyk getroffen van het karretje Zü kwam nochtans met den schrik vrg en hwl zich slechts aan handen en hoofd bloedig gewond k V d C evenwel die naast ha r ut riep ik ben doodeiyk gewand I Ben kogel was door zgn linkerzgde gedrongen ea men meende niet anders als dal hg sterven ging Men kan zich licht de verwarring en schrik der jongelui voorstellen Onmiddellgk werd dr Breaer van Oangelt gehaald die omstreekb half elf V d Camp onderzoeht dien men reeds bg zgn ouders te Braossum gebracht had De wond bleek gelukkig niet doodeiyk De dokter kon echter den kogel niet vinden en verzocht daarom v d Camp naar Calvarlfinberg te Maastricht te braac n tot verder onderzoek waarheen hy deceo morgen vervoerd is Moge dan ook de dader dezer snoode misdaad spoedig ontdekt worden De ijverige brigadier van Schinveld die reeds den halven nacht op verkenning was is hem naar m zegt reeds op het ipoer Te Londen heeft een vrouw eehtseheiding aangevraagd omdat haar man altyd slaapt Hy is volstrekt niet ziek maar sinds eelt jaar bestaat t n eenige bezigheid uitslapen en hg laat bet aan zyn vronw over den kost te verdienea voor haar geiin W A Carter die voor eenigen tjjd uit Australië terugkwam hopende een goede belooning Ie krygen voor het horloge met ketting van Nelson die hy be weerde daarginds aan de dieven die t vier jaar geleden nil bet hospitaal te Greenwich haMengestolen uit pure vaderlandsliefde te hebben ontweldigd is tot leven jaar dwangarbeid veroordeeld Hy H gebleken zelf de diet te lyn en de andar geroofde reliqnieén van den zeeheld ta hebben verkocht De rechter zeide dat zgn vergrgp een vergrgp was geweest aan de geheele natie Zaterdagarond kad een eraitig ipoorvafongelik plaata Bah Qlaagow op 4 aiaa w and Soath Western Railway Oe trein nit Kilmarnock kwam in botsing met een hem achter op komende locomotief met bet gevolg dat de laatste drie wagens omvergeworpen werden Eenge oogenblikken daarna kwam dezelfde trein in botsing met een trein uit Barrhead die gelukkig gewaarschuwd was en bggevolg niet snel reed Onmiddeliyk werd om ambulances geseind daar 20 personen gewond waren Van de passagiers van den trein uit Barrhead werd niemand gewond Eveneens bleven de machinisten eu stokers van den trein uit Kilmarnock en de losse locomotief ongedeerd Een jeugdig echtpaar had eene handige wgze urn aan den kost te komen waarmede de politic zich bemoeide Als helper van een dentist had du echtvriend voldoende kennis van het vak opgedaan om zich s Zondags op de Place Mazas te installeeren in een tent als tandarts Dirrois Tandarts prgkte boven een tent waarin geheel zgn eigen ameublement een tafel en een stoel was geplaatst Hg verkocht tandpoeder voor slechts dertig cents por doos dat de tanden al ivoor zoo wit maakte en ieder die gratis zgn gebit na wilde laten zien kon daar terecht operatién waren kosteloos Spoedig bleek echler dat de kunst van den tandarts niet enkel bestond in het beh indelen van de tanden maar terwgl hg de patiënten hielp had de vrouw de handigheid dezen van du portemoniiaie te ontlasten Een lyder die vooruit de dertig centimes betaald had en na de operatie den arts nog extra wilde gedenken zocht tijvergeefs naar zgn beurs en zgn bonding S erd eensklaps zoo dreigend dat de politie et noodig eordeelde den weldoener dor r mensüUieid mede te nemen en met zyn vrouw i gratis lofles te bezorgen Te Leerdam wordt bel omroepersvak uitgeoefend door een vrouw Dezer dagen had gBzrt de omrocpstur 30 jaren lang met bekken en klepel geloopeu Op den avond van den feestdag werd zg met een landauer ira rin ook haar man moest plaats nemen Igehaald en met het fantarecorps vooiop de stad rond gereden Voor hel stadhuis werd zg door den burgemeester en den R tai ekoinplimenteerd Kortom l was een onvergelelgke dag voor Bart teinuur daar beef Leerdam op de been was om haar feest mee te vieren De vorige week is de eerste lading steenkolen oil Spitsbergen 170 ton te Trpmtoe door een Noorscb Britsche maat schappy aangebracht Weldra volgen nog eenige ladingeq tegeiyk met de werklieden en het verdet e personeel dai r het werkseizoen voorbg is Een andere Noorsche maatsckappy heeft op du westkust 120 ton kolen gewonnen die onderweg zgn ï Stadsnieuws OOÜDA 20 September 1904 Onze vroegere stadgenoot du heer Gerard fiieaen die thans nog te Berign bjj m j Cornette van Zanten studeert heeft vanden intendant van het atadtheater te Basel op vleiende voorwaarden eeu aanbieding ontvangen voor een engagement aan genoemd theater voor het seizoen 1905 1906 De keer Gerard Oiesen stelt zich voor op ad ties van deskundigen zoo mogelgk zgn atadién te Bayreatb te voltooien Reeds werd Ag aldaar bg mevrouw Cosimo Wagner voorgedragen om op de daar gevestigde Stilhildungsschule te worden geplaatst ten einde de Wagner partgeu volgens de latentiên van den Grooten Meester te kanMa bestudeeren JP AM Gouda der Noderl NatnnrWWBche Vereeniging sal op Donderdag Ij gadering worden gekonden in de bovenzaal van hot Café van den Heer C Backers Markt Gesproken zal worden over Weder keerig dieiatbetoon bg de dieren De toe ng tot deze vergadering is geheel vry Vermist sedert Zaterdag 17 September jl hier terstede een blauw gestreept kussensloop Inhoudende eenig schoon waschgoed ver oedeiyk verkeerd bezorgd die hieromtrent eenige inlichtingen aiien geven worden verzocht daarvan aan tCenmiseariaat van politie kennis te geren BS Kon Beslnit is benoemd tot notaris eB ket arrondissement Rotterdam ter ndplaaU de gemeente Bergambacht J P Hahlated Jr eandidaat aotaris aldaar BoviaaAvn In de onlaijp gehouden hoiskradelUke vergadering van bet departement Bodetravan der MaaiMhappi tet Nat van t Algmieen werd mat eae groote meerderbeid aangenoBen het boBtaursvoorstel om d eeafatttntie ta rerlagan van vijf gilden op drie terwyi dan geen nieuwe begnnstigers worden toegelaten Doel van dezen maatregel is het lidmaatschap voor meerderen bereikbaar te maken De verwachting van het bestuur is dat velen die reeds lang van de instellingen en lezingen van hot departement genieten en verdere belangstellenden zich by den secretaris Ds O Drgvcr als lid zullen aanmelden NiKuwiBEERK a d IJssl Tosn de handelaar B uit een nabnrige gemeente Zaterdagmiddag een koe nit de reeboot die aan Kortenoord loste over den IJsel zou laten brengen weigerde het dier in de pont te gaan Welkn moeite men ook aanwendde alles te vergeefs Daar het dier toch over moest werd hot nadat men het een zak over den kop geworpen had in den IJsel getrokken om het op die manier te beproeven Doch de koe kwam niet levend aan den overkant Ze verdronk BoLKEs Woensdag 1 1 des avonds ten acht ore trad in Volksbelang alhier voor een flink bezochte vergadering op Ds H D Drenth geestelgk verzorger van Dennenourd te Zuidlaron mei het onderwerp Het boog belang dor christeiyku verzorging onzer krankzinnigen Spreker bond met ernst en aandrang zyne hoorders op het hart gebed en gaven over tu liebben oor deze zwaar beproefde medemenschen en toonde met klem aan het diepgaand en groot vurscliil tasschen christelijke eu neutrale verpleging De vrucht van sprekers beloog was dat men ook alhier een vereeniging heeft oiigericht die reeds vele leden telt Rechtzaken De rechtbank te Rotteidam beh iiidelde gister o a de volgende zaken De 44 jarige T v VV werkman te Schoonhoven hield aldaar verbigf in een gemeentelokaal waar ook materiaal aan de gemeente toebehourende werd geborgen Toen nu op 1 Augubtus de stadswerkman A Stuurman aldaar kwam urn eenig gereedscliap te hal n had beklaagde dezen met den vnist heihualdulgk in ket aangezicht ge slagen Hg beweerde dat S eenige borden van hem had gebroken Reeds vroeger werd bij wegens mishandeling veroordeeld Geeisclit werd een maand gevangenisatraf Dat neem ik niet aan zeidu beklaagde Op n Juli bevonden zich P S 22 jaar koopman L de B 27 jaar P Kr 29 jaar en P K 29 jaar allen arbeiders te Jaara veld in de herberg van J de Gilder Ie Pol sbroek Daar de eerstgenoemde daar groot spectakel maakte en eenige borrulglnasjes had gebroken werd hg door den herbergier en diens broeder A C M de Gilder vorwgderd Buiden wurden bg die gelegenheid door het viertal met handen en vuisten op en tegen het hoofd geslagen Beklaagden ontkenden Voor ieder werd 14 dai en gevangenisstraf geëischt 376 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Woensdag 21 Sept No 2219 en 7023 ieder f 1000 4409 18427 19918 20565 en 20671 ieder f 400 2502 2779 2918 4833 6304 10306 13441 17490 18704 20000 en 20256 ieder f 20U 1202 1616 7109 12763 13697 14558 15641 15567 en 15804 ieder f 100 Prïzen van f 70 81 2698 6274 8483 12008 16074 18069 222 2835 6380 8601 60 16126 18144 344 48 6484 54 12126 30 46 417 2901 6679 8637 34 16200 73 22 74 6826 8960 44 70 18225 566 3210 86 86 61 81 Ü6 666 49 95 9263 12231 96 18482 68 3447 6718 9832 12399 15467 91 93 3670 78 86 12400 16581 18697 994 4018 6863 9480 12649 90 18641 1044 52 81 9522 12675 15683 62 1116 75 91 51 12718 15819 56 18 4159 6942 9639 33 36 18784 1220 65 7088 76 13898 15940 18869 44 4298 7140 10006 12969 72 18955 63 4462 7281 10468 13032 16353 79 1312 67 7416 10513 13185 16576 19060 25 4614 7636 10746 13326 16643 19129 61 4676 3 10801 32 60 19488 70 97 7682 14 60 16786 19512 82 4761 97 42 IStOl 168 3 19643 1493 4868 7736 24 16900 137St 1591 4936 70 77 I360S n 65 1698 5014 78 11023 137M 46 75 1716 33 7841 46 72 87 19814 87 6120 70 11122 13808 17164 19IK7 1846 5249 7983 68 u saaosw 1910 6335 36 11276 69 17328 96017 86 6423 71 77 14002 37 64 41 97 8019 88 34 17423 20489 2087 6673 68 11302 14127 82 20669 14209 17546 20701 67 17650 47 14533 88 55 14636 17710 20SI1 14775 67 31 14838 17867 68 14982 84 20957 83 18062 69 15005 19426 m a 19726 z 20674 f 100 2101 90 54 40 90 5840 76 11478 2220 81 8128 11580 2309 5937 8259 61 2 2 53 63 73 2507 6062 8336 86 66 6194 57 11G14 77 6247 79 11736 2688 68 8464 11914 5a Klasse 5a Lgsl No f 100 en No 20274 ra Amsterdam 20 Septomber 1904 Volgens het Weekblad van de CommissieS j i A agn in de week geëindigd ÏO September door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Pref aand Mg lot exploitatie dor 55 pCt 20 75 Suikerfabriek Badas Aand Gayarasche Cultuur Mg Javascho Bosch Exploitatie Uaatschappg Cultuur Mg Soember Redjo 50 Landbonw Mg Tsiseureuh 55 Exploitatie en Mynbouw Mg 14 75 Sumatra Serie A Mg voor Landbouw on Beet 47 124 84 45 O 99 wortelsniknr industrie Amsterdamsche Chinineinbr 100 5 pCt Ie Hyp Oblig Mg tot exploitatie van C G Rommenhdller sche Koolzuur en Zuurstofwerken Aand Franschu Hollandsche Oliefabrieken Calve Dulft Vederlandsche fabriek van Werktuigen eu Spoorweg Malrieel Serie A Mg tut exploitatie van hcl American Hulel 4Vi pCt Oblig Pdssoeroean Stoomtram My Annd Amsterdamsche Verzekering Sociëteit waarop 14Ö00 gestort 4 jpCi üblig litreclitscho Waterleiding Mg 4 pCt Oblig Vereeniging tol Chris lel ke Verzorging vnn Krankzinnigen en ZenuwlgderB in Nederland 3 pCt Gemeente Haarlem Leaning 1902 V pCt Oblig Gemeente Vli 24 V 40 500 300 10 aingen Oude Schuld Opr aand Javaache Cult Mg Seinarang Cheribon Stoomtram Mij j Sernjoednl Stoomtram Maatschappg V Deelgurcclitigheid Nudurl Indische I aiidbouw Mg Bew PosterU ii en Telegraphic Benoemd 1 Oct tot brievengaarder te Schildwolde K van Dgk P Verplaatst 12 Sept de klerk der poglergen en telegrafie io klasse F Molenaar van Hoorn naar Purroerend 16 Sept de vronwelgke klerk der posterijen Iste klasse P Moesker van Rotterdam naar Utrecht de kl rken der postergen en telegrafie 1ste klasse mej W Bos van Amsterdam telegraafkantoor naar Olst B van Ham van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Groningen W Vermeulen van het telegraafkantoor naar bet bgpost en telegraafkantoor Plein te Haarlem C A J Zentgraaff van Vlissingen postkantoor naar Ondenbosch I Koster van Raamsdonk naar Vlissingen postkantoor en mej H H C Bronner van Ondenbosch naar Maassluis de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse J H Blöle van Olst naai Zwolle telegraafkantoor G H Hoornsma van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Groningen onder intrekking zgner verplaatsing naar Amerongen W A L van Os van Enschede naar Almelo A van Dis van Tholen naar Oudenboscb en N E de Vries van Hoogeveen naar Scheemda 1 0 t de surnumerairs dor postergen en telegrafie C J W Fnggingor Anar naar Leiden telegraatkantoor en M Smits naar Haarlem tOlegrualkantoor beiden van Rotterdam telegraafkantoor ondor intrekking hunner verplaatsing respectiovolgk naar Arnhem telegraafkantoor en Vlissingen telegraafkantoor do klerk dar poslergen en telegrafie Iste klasse G van der Wal van Kampen naar Au rongen do Ielegraflst J de Boer van Bi zgl naar Kampen Opnieuw tydeiyk belat met hel beheer van hel bypost on telegraafkantoor Avenue Concordia te Rotterdam de commies der postargen 2de klasse J P Donker Tgdelgk werkzaam gesteld 1 Oct bg het Hoofdbestuur de commies der telegrafie 2de klasse A Becli Jr te Amsterdam Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 1 Oct de telegraflst J G Jongman te Amsterdam Eervol ontslagen 1 Oct do brievengaarder te Gendringen E H C Sluiter BEÏÏES VAN EOTTEEDAM DINSDAG 13 SEPT L K H K SiaatêUeninqen PoRTOOAi Oblig 3e Serie fr 00 3 69 Oblig 3e Serie fr 2 00 3 59 Rusi AKii Iwang Dombr Obli galien 47 ii AziE Jnpan Obligation 1899 4 74 741 CoLUMniA Geconsolideerde Bui teulundsche Sehuld Receiiis I 100 Iv 24 Ht polhtet Bankm Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 41 1007 Pandb Belaafscho Hypb 4 1 X Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 9 Pandb Nationale Hypb 3 98 Ontvangen de NOÜVEAUTÈ S in TAILOR COSTÏÏMES NAJAARSMANTELS en £ Ü7i i tr HAvyjAyz A REG RIVM 4 Ai VKIiTi i Tli iN Ondergeteekende leeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de R H B S te Gouda en aan het gymnasium te s Gravenhnge znl binnenkort b j genoegzame deelneming een Cursus opricliten voor hen die zich wenschen te bekwamen voor de acte Fransch lager ondcrwys De lessen waaraan ook dames kunnen deelnemen zullen worden gegeven te Gouda op nader vast te stellen plaat en uur Zg die genoemden cursus wenschen te volgen gelieven zich schrittelgk aan te mulden met duidelgko opgave vnn hun woonpltinta en adres aan hul adres van ondergeteekende Lage Gouwe 45 te Gouda iÊk A HARINv X