Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1904

i Hotel Restaurant Rreiken I JllOüTK MAftRT Ü JÜA m Geheel nieuw naar de eischen des tijds geroslaureerd gq frissche Kamers on prima Koukeii LOGIES met degelgk ONTBIJT f f JO Aanbevelend A L KEEIKEIT Cuisinier m mmarnggÊÊÊÊUnÊÊMÊÊk I Gcneeih algemeen lantitfvolcft yifffirTf f f Mvt E reD plom en Ooud Beltrooiide PRAEPARATEN VAN r rt I Qr nh l kr h geenïor l rkmdeKINA WUNieBen wakle k WUina l orUWIIC ell kinderen nli volxmmnm brek MD eelluit lechle plUverlerliM ztnuwlioofdp ii ter venrttrklnt nB lekte of kruunb Wwo e h re se li en ÓuiNALAHOCHE rtCRRUQINEUX in h l l ljwndet lefen B a br k Bleekjucht kwalin v n Krltijchen leengd ent Vciliri eb ar m fl ii n 4 1 90 en 1 ViWroX i orfcToedMam vcf terkend aangenaamviinsma k voor lageUikschBeb nik J Cl Kei V al atl i kinderen zwakken en kllerachtlf e geatellen leer aan te lie J AU laneeakraclillee drank In stoornl8 n kr epUiiVMIerliieiorjanm en dljnhée wik lln n en kleine k n lercn 1V i r 1 H Kgr ƒ 1 70 M Kg O BO X Kgr O BO Chemlicll MallrCIlSlfOt SiMOiMl voor Klniiervi lln in busien 1 i Kjtr O BO f zuivere iVieiKSlIlKer Tyj j o to Kp f Ö c 4limo r SnarAHon Hei ronken eener halve Ciearetle U roldoende lei beelnjASinrna V lgarCllCM j bevl e aanvinen van Aitbrna etc In doosjes a O HO en 0 8Ö Tamat ïnrlo RnnhrtnC FRUIT PUROATIEF tegen Veralopplng A m I arnarinUC PUnU UIIS elen migraine Ci ni tl elc vooralookaUlaMni voor l ln leren bewl rie Tamarinde Honbo na van KKAEPEI IEtf HOl M telanBn ke dien len Kir het kind begearl gic en da maak angeilaaill la Prii per dooi e 0 aO en ƒ 0 80 ColmSair DoeéillsC algemeen erkend als het BESTS hlümiddel a aimiaK r aSHIiea Hoeat VarkouiUiehl an Knlp4B het ia een allJinoploBiend an verzachtend middel bg ulmemaniUleld uitiluitend in □ fleKhjes verkrijgb aar Prij ƒ 0 80 per fleach je Pr ra KIUEPnjI HOUI te lalat H jaar fc i etigiMlliM waarop rfe naam tti kandleet ntng en nrtrijgbaar hij dt mi fil ApollMiei t tl Untffirttn KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST Aklklii Orer merkwaardige Tarksche toestanden wordt i usproken in het volgende bericlit nit Konatantinopel De onlasten onder de Tarksche troepen als o n gevolg van het niet betalen der achterstallige soTdgen breiden lich steeds nit En dat is natanrlgk Zoodra een der bataljons ala gevolg van een algemeene bedreiging met dienstweigering zgn eischen ingewilligd zag en betaling erlangde was het te begrgpen dat het gegeven voorbeeld duor andere troepen zon worden gevolgd Dat is onlangs gebeurd te Hakri in het vilayet Smyrna dat is gebeard te Skoetari waar officieren en soldaten gemeene zaak maakten om met geweld hun eischen door te zetten Doiïh de oorzaak van dit optreden moet niet alleen worden gezocht in de niet betaling der achterstallige soldgen maar ook in het gevoel dal ontstaat bg soldaten en andere menseben wanneer zg niet op denzelfden voet worden behandeld als hnnne kameraden wanneer zg zien dat deze worden voorgetrokken Uier in Turkge is dat gevoel van nagver opgewekt door de oprichting der gendarmerie De troepen zien deze instelling onder toezicht van Ruslond en Oostenrgk geregeld de soldgen ontvangen en warden daardoor geprikki ld De Turksche regeering heeft dat zien aankomen en vandaar haar verzet togen de instelling der gendarmerie en haar voortdarende tegenstand tegen de voorstellen totnitbreiding van het aantal Knropeeschooiflcieren der gendarmerie De Tarkscheofficieren kunnen niet met een goed oog enzonder nagver zien dat een aantal vreemdeofficieren geregeld en voldoende wordenbetaald terwgl zg zelf allerlei soortenvan gebrek Igderi Wol ia waar behoorendie tot andere korpsen maar dat is vour denTark hetzelfde of nog veel erger Wanthg ziet dat de Qianar de ongeloovigehond wordt betaald terwgl hg de Muzelman de Ireohtgeloovige gebrek Igdt Kn dan komt het fanatisme het gekrenkte gevoel van jdelheid en nagver nog versterken Verspreide Berichten FniSKBiJit De stakingsbacil woekert weer voort Te Brast is de toestand verergerd en werden de autoriteiten uitgejouwd Do arsenalen van de voornaamste havens seinden dat men gereed was het werk op het eerste tecken neer te leggen Lorient is al begonnen met 2000 man Eerglster is door den afgevaardigde Renault Morlière een interpellatie ingediend met betrekking tot de zaakDantri che En we dachten nogal dat die vervelende zaak qiet het vrijsprekend vonnis voorgoed van de baan zou zOn De rechter van instructie heeft Syveton verwezen naar de Kamer van Beschuldiging ter zake van het toebrengen van lichamelgk letsel aan een ambtenaar in de uitoefening zgner fgnctie De kanselier van het Legioen van Kergeneraal Florentin heeft aan öuyot deVlllenenve geantwoord dat de aangeklaagdeofficieren wegens de verklikking niet voorden Rsad van Eer konden worden gebracht Zulks heeft alleen plaats ingevalvan aleèbt gedrag of het zich achaldig makenaan eerlooze daden I Beloiii Het proces tnsschen prinses Stephanie en koning jeopold over het testament van de koningin zal op 12 December in hooger beroep te Brussel behandeld worden DulTSOULAHD De erfgenamen van wglen professor Virchow hebben aan het gemeentebestuur van Berlijn O IX 0 Mk doen toekomen voor een stichting welke de betengeling der sterfte onder de zaigelingen ten doel heeft OOSTKIIEIJK HOHOHUJI Dg Hongaarsche regeering i vast besloten de Kienwe zitting te leiden op grond van het nieuwe reglement Maandagavond hadden weer betoogingen plaats te Innsbrllck van studenten waarvan er zes in hechtenis werden genomen De rector Van de nnivorsiteit hoeft hot voor nemen tule deelnemers aan deze betoogingen van de universiteit nit te sluiten ExaBliAIID Naar aanleiding van de heerschende crisis in de Scholscho kerk wordt melding gemaakt van een merkwaardigen dienst la de Dalkeith Evangelical Union Congregational Church op Zondagmorgen j I Een jong predikant nil Edinbnrg was door de eeue partij beroepen en zat nauwelijks twee minuten op den preekstoel toen de predikant dar tegenpartij Brown de kerk binnentrad Toen het elf nnr geslagen had reea de predikant uit Edioburg op en liet een psalm lingeo terwjjl Brown ijjn partügenootsn Iaat gaf niet mee te tingen Vervolgen ging de Ëdinburger de gemeente voor in hel gebed terwijl mr Brown s aanhangers een psalm aanhieven Toen Brown een hoofdstuk nit den Bghel vooilas trad zijn tegenstander naar voren en zeide Ik zou wel eenigo woorden willen zeggen Verleden Zondag verzacht de beer Brown drie personen in dezen preeknoel t komen om mij er nit te verwijdenn Brown ging loor met voorlezen waarop de ander zeide Ik zal naast hem blgven staan en hg moet de gevolgen maar ep zich nemen Zoo ging het eenigen tyd voort tot een uur later do zonderlinge dienst geëindigd was BINNENLAND STATEN GENEUAAL T W SC K n K U M M m H Zitting van Woensdag 23 November De voorzitter deelde mede dat de afdeelingen hebben benoemd tot voorzitters do heercn Michiel i van Verduynen Kolkman Rink van Dedem en d Suvornin Ijoliman tot onder voorzitters de hoeren Lucasen Heemskerk Sraeenge Pompe van Mee dervoort en Seret Daarna werd voortgezet de behandeling der Indische begroeting waarbg de heer van Kol zonder de hooge finuncieele politiek te bespreken constateerde dat op Nederland ten opzichte van Indie een scbandeschuld rust Hy bepaalde zich meer tot bespreking dor nooden van Indié Het Htreven moet zgn Java nit den agricultnnrstaat te brengen in een industtieele periode Voor dit alles zgn tonnen goods niet voldoende maar millioenen noodig Daarom beginne men vooral met bezui niging en wel op de traktementen der Euru peeschu ambtenaren door aanstelling van meer ininndsche ambtenaren op do mi litaire uitgaven niet minder in welk verband spr opnieuw wees op de onbillgkheid om Indifi te laten dragen de kosten van de defensie tegen den buitenlandschen vgand Maar waarvan spr vooral bezuiniging verwachtte was van de beperking van het aantal militaire expeditie De uitbreiding van die eipedilies verzwaart nog den last die toch reeds op de arme bevolking drukt Tegenover hot verwyt van lafhuid brengt spr aan de zwak gewapende Gajoes een peresaluut voor de krachtige en moedige verdediging van hun vaderland Betwistende dat de Batak en Alashiiiden van ons gezag afhankelgk waren betoogde spr dat gewelddadig optreden bovendien onitoodig was Vriendschappelgk zouden we de bevolking binnen eenige jaren onder ons gezag hebben gekregen Met kracht kwam spr vooral op tegen do expeditie naar Djambi die ondernomen is met kapitalistische doeleinden In dit verband drong spr aan door het zoeken van vricndschappelgke aanraking al te zien van een expeditie naar Boni en betoogde dat wi door onze expansie politiek met vuur spelen opmerkende dat de verschillende mogendheden op onze koloniën loeren Wel verre dan ook van onze kolomen uit te breiden moesten wy als eenig middel om Indië te helpen overga in tot inkrimping van ons koloniaal bezit Voorts klaagde spreker nog over de geheimhouding van rapporten o a van ilat in zake den opstand in Soerabaja de koelimisstanden op Deli en hy sprak den wensch nit dat de heer van Heutz een einde zou maken aan deze kunstmatig gekweekte duisternis De heer Roëll verdedigde breedvoerig de liberale politiek der laatste 25 jaren ten opzicbte van Indift gevoerd tegen de aanvallen van den heer van Kol De hoer do Visser verdedigde de zending tegenover des hoeren van Kol s aanvat hulde brengende aan den minister Spreker verwonderde bet dat men de expeditie naar de Gajoelanden goedkeurende scherp kritiseerde die naar de Alaalanden De vrouwen en kinderen gaf men voor den aanval gelegenheid been te gaan Wat de maatregelen ter verbetering van Indie s welvaart aangingen miste spr noode verbetering van het onderwgi op de begrooting dat zgns ijiziens veel zou kannen bgdragen tot betere vorming van de inlanders De heer van Karnebeek betoogende dat de inlandsche bevolking veel aan het moederland verschuldigd is drong aan op een zuinig financieel beheer te verkrggen door een betere bestnursregeling en door bezuiniging op de pensioenen Overigens verlangde spr nadere inlichtingen ontrent s ministers financieele plannen ten aanzien van de hulpverleening door het moederland an Indië De heer de Waal Malefgt verdedigde eveseens de aesding tegenover den aaava va den heer van Kol welke aanval ign inziens een nilvloeisel was van een resolutie aangenomen op bet socialistencongres te Amsterdam en waarin de socialistische partg tot plicht wordt gesteld den schadelijken invloed van de zending te breken Al s middel ter verbetering van den Snancleelen toestand gaf spr naast bezuiniging aan het beffen van een uitvoerrecht op suiker De heer van Bylandt dankte den minister voor de indiening van de wetsontwerpen betreffende de reclitsposilie van de inlandsche christenen Spr is geschrokkeu en hg meent dat dit üuk wel met den minister zelf t geval is geweest toen hg hoorde van de expeditie naar da Batiklanden en hij geloofi dat de minister daantoe zelf nooit het bevel zou hebben gegeven De heer de Stoers kritiseerde in zeer scherpe bewoordingen do expedities naar de Gajoe en Batiklanden Hg veroordeelde die excursies met den naam van moordgeschiedenis waardoor onze oerlgke vlag is bespat en bezoedeld t Geleek wel of er benden bloedhonden op de bevolking waren losgelaten Weinig valt dit overeen te brengen met onze christelgke vlag die zoo hoog wordt opgestoken Ook voor de toekomst was spreker niet gerust Waor we een minister hebben die militair is een Gonverneur Generaal die een militair is en een gouvorneor van Aljeh die ook militair is vreesde hg dat ook in het vervolg de noodlottige richting van het geweld zal worden gevolgd Morgen voortzetting Geraeng de Berichten In verband met de telkens rondgaande berichten dat er een ngpend gebrek aan flesschen komt schruft men aan de Schiod Ct van tot oordeeleii bevoegde zgde dat dit ngpend gebrek lo niet bestaat aangezien Duitschland geregeld levert 2o wanneer or gebrek bestaan heeft dit zich langzamerhand herstelt daar successievelijk alle flesKchenverbruikers hunne bestellingen bg Duitsche fabrikanten hebben gedaan Door een groot distillatenr te Schiedam werden die Duitsche flesschen zeer geroemd Er bestaat dus wel gevaar dat do levering van flesschen die na tgdelijk geheel in Dnitsche handen U gedeellelgk daarin blgven zal De fabrieken van Gerresheim Flensburg Nionburg en andere hebben thans in elk geval volop werk voor Hollandsche firma s Ook aan de 0 H Cl wordt nil Krom menie gemeld dal de notaris Ven Wermeskerken v ortvlnchlig is De notaris is Dins diigavund vertrokken met den trein van 8 nur en hg zon hebben inedegenoinen het vermogen zgner tweedo vrouw en dat van iinar minderjarigen zoon Een jongmensch dat de vorige week voor het kantongerecht te Middelburg getuigenis nioest afleggen weigerde zulks te doen Alle pogingen om hem aan hel spreken te krijgen mislukten Hg werd toen in gijzeling gezet Gisterochtend werd bg opnieuw gehoord Nn hield bg zich niet stum meer en werd dan ook na zgn verklaring Ie bobben afgelegd op vrge voeten gelalen Een krankzinnige verstoorde in de St Lazaruskerk te Marseille do godsdienstoefening Hg werd naar het politiebureau gebracht en aldaar ondervraagd gaf hg als ziJn naam up FrauQoi Moulin en zeide do dader te zgn van den dynamietaanslag in de Ropubliekstraat Bg vergalgking van het schrift van een brief dien do man in zgn zak bad met dat van een aan de bom bevestigd papier blaek dat betzelfde te zgn Verder was de brief geteekend 666 wat Moulin s nummer was in de gevangenis van St Elienne waar hg vroeger heeft gezeten De man is biykbaar krankzinnig Men schrgtt uit Rijswgk In het jaar 1866 besloot de gemeenteraad alhier den Schaapweg af te voeren van den legger der wegen en voetpaden Tot voor ongeveer twee jaren bleef de weg toen in het ongestoord gebruik van de bewoners van den Zandweg daar hg de kortste verbinding vormt met den Langen Kleiweg die naar Delft voert Intusscben was Jbr van Vredenburgh door aankoop van land aan beide zyden van den weg de eenige aangeland geworden en meende nu ook reebten op den Scbaapweg te hebben Hg verbood de passage en plaatste een hek dwars over den weg De personen die zich nu zoo niet in hunne rechten dan toch in hunne belangen verkort zagen kwamen nu daar tegen op en bet bek men weet niet door wie was spoedig afgebroken Toen werd aan beide uiteinden van den weg een sloot gegraven Maar ook dat beletsel was spoedig verdwenen de sloüten waren spoedig door steenen en straatvuil gedempt en de strgd om den weg die feiteiyk aan niemand schijnt toe te behooren dunrde voon In de jongste zitting van den Raad werd deze toestand nu door den heer Salm ter sprake gebracht en hg ontving van den voorzitter de toezegging dat dezo trachten zon de zaak tot e n bevredigend einde te brengen Naar men verneemt zou de heer van V bereid zgn zgno aanspraken op den Schaapweg prgs te geven onder voorwaarde dat de gemeente Kgswgk de zorg op zich necnii dat de weg in bruikbaren slaat wordt ge bracht en onderbonden Het is thans gelakt den heeten waterstroom die de voltooiing van den Simplon lunnol in den laatsten Igd heeft belemmerd door een zgtunnel af te leiden Hut w rk kan nu krachtig hervat worden en men hoopt dat de tunnel tegen Nieuwjaar afgewerkt zul wezen Men beeft intnsschen den spoorweg van Dumodossola waar de Simplonlgn aansluit door het dal der Toce verder doorgetrokken naar liet Lago Maggioro en langs den oever van dit meer tot Arena in verbinding met de Ign naar Milaan ü e nieuwe Ign loopt door een prachtige hergstreek waar vele moeilgkheden waren te overwinnen De Londensche vereeniging voor armenzorg heeft in een aantal Londensche gemeenten een onderzoek laten instellen naar de armoede Het verslag van de commiisie die het werk gedaan heeft toont aan dat de armoede allerwege sterk is toegenomen ondanks al wat de menscblieveiidheid ec l6 de laatste jaren tegen gedaan beeft Binnen enkele dagen zal zoo vornaui de jHaarl Cl de Iwtede voorloupigo uiideelingslgsl in het faiilissemuut Luane en vaii Bemmel tor gnftie worden gedeponeerd In beide faillisseuienteu is uitgetrokken een uitdeolmg vttii 4 pCt zgnde dus 9 pCl voor hen die in belde betrokken zgn Voorts meldt bet blad dut de tweede uildeeliugsigst in het faillissement der Noord on Zuid Hollaiiduche Bank Ie Haailein door deu rechter cominissaris is goedgekeurd Krachtens deze Igst ontvangen de schuldeischers thans 10 püt van hun gevoriliuerde vorderingen en zal zoo geen verzet tegen de Igst plaats heeft tusschen 6 en 10 Uecember f 112 701 worden uitbetaald De piins regoul mn Beioren is bgna S4 jaar en liet is du geen wonder dal ei dadeigk onrui tbarende gerucliloii loopen zoodra men boort dat hg ongesteld is Uat is dezer dagen weder het govul geweest Maar de oude heer die zoo kras is dat hg nog op do jacht gaat in bet gebergte schgnt alleen nu en dan mei de ouvermgdelgko kwalen van den ouderdom te kampen te hebben en gaat nu weder uil bezoekt aio liers en ontvangt bezoek Limburgsche toestanden I Tegen den burgemeester eener Limburgsche grensgemeente dun veldwachter un nog een dei den inwoner van dit dorp werd voor eenige dagen duor een Pruisischeu juchtopzieuer te Welir Kgn Pruisen proces verbaal opgemaakt wegens slroopen op Duitsch grondgebied Eenige dagen vóór dit feil werd dezel de burgemeester op beelerdaad wegens jacbtdelicl betrapt en bekeurd door een douaneambtenaar Ie Süsterseei i Z E A zal zich voor deze overtredingen n voor het Kgl Ambtsgericht te Heinsberg te verantwüurden hebben De Duitsche jacht wetten zgu voor vreemde stroopers vooral lang niet malsch Dat een burgemeester zelf stroopt is erg maar dat hg daartoe zgn gemeente ambtenaren en zelfs den door de gemeente bezoldigden veldwachter weet over te halenis bar Tel Sneeuwstormen in Engeland Uit alle deelen van het Vereenigd Koninkrgk komen belichten van sneeuwstormen In de Widlands is zooveel sneeuw gevallen dat een militaire schietwedstryd die gisteren te Chatsworlh moest plaats hebban niet kon doorgaan Te Westmorland zgu goederentreinen ingesneeuwd en het spoorwegverkeer tusschen Londen en Schotland is gestremd Te Londen zelf viel nog slechts weinig sneeuw maar het is er streng koud Te Windsor woedde een hevige sneeuwstorm en ook in het district Alcester ligt de sneeuw reeds voeten hoog Te Birmingham is ook veel sneeuw gevallen en een groot aantal werkloozen verdienen daar nu mot sneeuwruimen een daggeld Over geheel Ierland heeft een sneeuwstorm gewoed die in het Noorden begon en met een breedte van 300 mglen over bet eiland streek Te Belfast Is alle verkeer door de dikke sneenwlaag gestremd Noord Wales en Lancashire zgn eveneens door den sneeuwstorm bezocht De koning van Portugal die thans in EngeI land vertoeft wordt met den hertog en i hertogin van Connaoght en lord en lady I Windsor op Chalsworth House door dosneouw gevangen gehouden Uen meldt aan de N R Ct Op vermoeden van valschheid in geschrifte is een der ambtenaren van srgks belastingen te Tiel geschorscht De man zoo zich beklaagd hibben over de geringe vergoe ding van verhuiskosten og die klacht overleggende een kwitantie van den conducteur der boot welke zgn boedel overbracht en welke kwitantie eeg bedrag van driemaal het hem toegekende aanwees Van deze kwitantie wordt vermoed dat zg valscbelgk is onderteekend Het nut van bolle kiezen en een nieuwe methode van plumbeeren Te Pargs bad een tandarts een eisch tot echtscheiding tegen zön vrouw ingediend In een Ijevigen twist daarover schoot de vrouw een revolver op haar man af De kogel drong den tandarts door de bovenkaak en zette zich vast in een bolle kies De Pargsche correspondent van t Nieuws geeft de volgende schel van het boulevardleven Op de groote boulevards in de buurt der Opera is t s avonds vóór halt 12 bgzonder rustig tusschen de roe Drouot en de Madeleine Du avondwandelaars de cafébezoekers die niet om de schouwburgen maar om een paar glazen hier er op uilgaan hobban dan Oen terugweg naar huis ingeslagen de nabiyvers die slenteren over de trottoirs of zich tegen de verveling verzetten nan een café tafeltje binnen of buiten zgn te tellen en de fiakers rollen spaarzaam over den broeden houlbeslraten middenweg Maar daar gaan de deuren van do Nouveautés Vaiiétés Vaideville en Groote Opera open do siroomen van schouwburg bezoeker komen aanzetten en het leven begint opeens woelig te worden met een elegante drukte van rnischende damoBtoiletlen van boeren onder wier dichtgeknoopte overjassen men deu zwarten rok veimoedt En tegelijk beginnen de rgtiiigen te rollen in beide richtingen met groote haast omgeven door de goedgeslolen antomubielon der rgken elektrische wagens die zonder geratel en zonder stiiikinchl voorlgigden over den gladden grond Dan te zitten voor een goed gelegen café en welk café is dit meer dan hel nog altgd moest Pargsche dei boulevards cafe s Napolitain is een geiiol bg mooi weer al moge hel ook wat Irlsch zgn want men heeft een der meest typische nachlbeelden van het P irgscbe leven voor zich Dames in groot toilet met lange en breede mantels met boog gevedelde en bebloemde hoeden of de raanlille luchtig uver het opgemaakte haar geworpen komen met haar geleiders de banken en stoelen bezatten tot het er vol is en dan ter vgi die allen cho colade drinken of sorbet slorpen is het daar als op het drukste daguor tusschen 5 en 7 maar hoeveel eleganter hoeveel bekoorlgker omdat nu de vrouwejk niet tot de zeldzaamheid behooren maar bgna even tairgk zgn als de mannen Daar leert men dan in een prettig en vrg doen in oen ongedwongendheid die oan ontspanning doet denkon na het uren opgesloten zitten in een schouwburg de Parisienne kennen van een zgde die zg op geen enkel ander uur van den dag te zien biedt Café Napolitain on zgn omgeving tegen middernacht vertoont een van de aardigste Pargsche tafereeltjes die men zich kan voorstellen Da burgemeester van Haarlem hoeft geweigerd verlof te verleenen voor het aanplakken van biljetten waarin een vergadering werd aangekondigd met den heer Hugenboltz als spreker over het onderwerp Minister Ellis en het marinepersoneel Naar de Haarl Ct meedeelt verklaarde de burgemeester in een onderhond met den voorzitter der S D A P te Haarlem dat zgn weigering bern tte p de meening dat hg als hoofd der politie niet mocht medewerken aan bet welslagen Van een vergadering welke tegen minister Ellis is gericht In het Prnisische plaatsje Heldenberg kreits Friedberg is dezer dagen de BoomschKath geestelgke vermoord gevonden in zgn stndeerkamer Geld en kostbaarheden zgn gestolen De vermoedelgke dader de 26jarige Oscar Hudde zich ook vaak noemende Berg is waarschgnigk naar Nederland gevinchl Tegen hem is rechtsingang verleend ook wegens twee dergelijke inbraken in pastorieën Op zgn aanhouding is 1000 mark belooniog gesteld Men schrgft ons uit Friesland Voor eenige dagen meldden we hoe een bui ten de proviticie Friesland wonend groot landliezitter in die provincie zgn huurders wier poAttgd met 12 Mei a s expireert voor de keue gesteld had meer pacht te betalen of de boerderijen ouden publiek verpacht worden De verhooging beliep voor sommige boerdergen f 1000 por jaar De pachters hebben gepoogd den landheer te bewegen op zgn beslnit terug te komen dat geen resultaat had De hinrdert hebben nn met de voorgestelde verhooging genoegen genomen zoo wordt thans gemeld N Ct Stadsnieuws GOUDA 24 November 1904 Bij Koninkigk besluit is goedgekeard dat J L do Raadt burgemeester der gemeente Muiden met ingang van 1 December is benoemd tot secretaris dier gemeente Beroepen J g de Gereformeerde Kerk te Reenwg ff i de heer J Steffens cand te Haarlem 37yBte staats loterij Ie Klasse rrekking van Donderdag 24 Nov No 7901 f 5000 407 6055 en 12348 ieder f 400 3106 f 200 9527 1 100 Pryzen van f 20 16 2117 5183 8434 10927 15537 18495 232 51 5223 38 11412 15660 18571 429 2141 5610 8600 11882 53 99 746 2921 27 8777 12045 16020 18792 1 90 30 5744 8858 73 16150 19273 95 66 6040 8995 P2819 17319 19718 1287 3101 6148 9057 13211 17531 19813 1311 3408 6955 87 13542 17667 19922 1529 3803 59 9436 13640 17749 20087 94 4190 7035 96 14398 63 20748 1749 4684 7733 9522 14570 17815 94 1949 5099 7888 10646 U8U3 18270 20967 2009 5168 7909 10907 14928 18453 80 18 79 8089 MABKTBEBI CH TEN Gouda 4 November 1904 GRANEN Hij vul lo= mten i invuer konden de ineeiite artilcelen vorige prijzen opbreng p Tarwe iaeuwbche 8 ix 8 40 Mindere dito ƒ 7 50 A 7 85 Afwijkentie 76754 7 5 l older J 7 35 a ƒ 7 75 Rodijc Zeeuwbclie 5 60 i 5 80 Polder 5 25 a 54 0 Buitenlandsche per 70 kilo 4 75 A 5 Gerst Winter 4 75 4 525 Zomer 4 50 i 5 ClievaUier 5 25 ü y 6 Haver per heet 3 20 ƒ 3 75 per 100 K ilo 7 30 i 7 60 Hcnnojjz ia l Inl in i ch 9 £ 1 9 25 Buittfnlaiulbclic J 650 k fO j üaanneiMul 1675 i 17 50 kool zaad J a ƒ krwten Kookerwten ƒ 8 50 a 9 25 Buitenlaniirf he voerwwten per 80 IClIo 5 90 a 6 25 Uoonen bruine boenen 1 1 75 a 13 50 VVitte Boontn 14 ii 15 Paarde Hoonen 6 25 i 6 50 lluive Boonen 8 a ƒ 8 25 Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaaiische y 7 7 10 üdeabd 7 25 il 7 50 Cinquairtine k Veemark r Melkvee goede aanvoer handel en prgzen red Vette varkens weinig aanvoer handel vrijw 20 k 21 ct per halt K G Biggen voor Eng goede aanvoer handel redelijk 17 a 171 5 ct per half K i Maffere Biggen wemig aanvoer handel flauw 070 k 0 95 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrijw 15 a 21 Zuig Lammeren goede aanvoer handel flauw k Nuchtere K alveren eenigp aanvoer handel matig 7 i 10 Graskalveren goede aanvoer handel matig 35 i 50 l okkalveren 8 i 14 Kaas aangevoerd 27 artijen handel matig ie kwal 30 i 31 ade kwal 27 i 29 Zwaardere d NoordhoUansche Boter weinig aanvoer handel redelijk Goeboter 1 40 k f 1 45 Weiboter 1 30 4 1 35 BEUES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 21 NOV L K H K StaaUUenmqen PoHTUOAL Oblig 3e Serie fr 00 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLiND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 C01 UMHIA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Hijpotheek Banken Fandb Ie Algom Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Norlh w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pindb Ged Hypotheekbank te Veehdam 4 100 Pandb idem idem 4 96 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Ulrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Scheepvaart Vaattehappijen Aand Holland GuU Stv Mg 35 Divereên Obl Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 4 98V Spoor laegleeningen iTiLig Oblig Zoid Italiaanscbe Spw Mg A H 367 Premieleemngen bthOiB Loten Stad Antwerpen 1887 § 1 102V De NOÜVEAÜTÉ sTii MANTELS Costumes Japonstoffen Illoiiseii relgiioirs en PELTERIJIL itjn in zoor groote keuze tegen de meest concurreerende prijzen voorhanden Aniibevelend r ê i iwsAiv r A tHAfras Tmij fy i Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Nov NicolaaB ondera N SIniter en van Drirlon Eduard oudersJ Horncman en P P M Jansen 22 Miittiilda Magdalefia ouders H F don Rietfn C 0 van dor Kley 23 JftCobUB WiliHïlinus AiitlioiiniH Maiia coders P A Merk eii J J G van diT Wal Catliaritui Gi ertruida Muria ondera C G de Jong eii M G Heliolten Picter oudvrs C de Grai en M X Kfjp iron Mathilda oadurs S dt Jiiniï M dn Laniï OVEKl EliEN 23 Nov M J Boero 3 m ÜKHUWD 23 Nov H B Lambert en W Hendriks E de Keizer en L van der Vlist H van Waas en E C Holtliu iïen S van der Sloot on N Oosterlinii S Nyebopr en A P Hunik A ï van Üam en E Kietveld Reeuffljk GEBOREN Klaas oaders C Jongeneel en W de Knikker Krancina Margaretlia ouders G Anker en A C Kraan OVERLP üEN A Verlioeï 3 m CQ Cd nette ad ba sa r kinderen daar de vorm GEHUWD H van der Smit en M Koster M Oostrom en D C Dyksman AOVEIVTKi TIEl Bij vonnis der Arrondissements Recbtbank te Rotterdam dd 21 November 1904 is W J STEENLAND timmerman te Gouda verklaard In taat van faUlittsemetit en zulks met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr P POLVLIET tot Rechter Coraaissaris en van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM van der LOEFF MOSSELEN Ie JUALITEIT Zeeuwsche Mosselen van af heden dageljjks versch verkrijgb iar Bestellingen worden aan huis bezorgd BUlUke itrlénen WILHELMINA KLEUN VORSTMANSTRAAT P 415 TK 11 IJ UB in de Krogerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas on Waterleiding Dliect Ie aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 3t02i liCER HHtUMKTIEK èRKOUOHEOEM TEOtN t LIJ Verkrijgbaar in flesschen HO ets 7li ct en 1 l S biJ H H Apothekers en Drogisli ii l et op het merk ANK KR F AD RICHTER Co Rotterdam CO if i iyr ii p fi ni fi n éM Te Goud biJ C LUGER Apotheker Markt en hg WOLFF i Co Westhaven 198