Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1904

m 0570 Zaterdag 36 November 1004 IIIJII II llllK ttl 43ste Janriraiiir mimm mum iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relcluuii n MS I e Uilgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen üe riJ8 per drie maanden is 1 26 Iranco per po st 1 70 Afzonderlijke Noinniers V IJ F CENTEN lelcfccin ii Hi A D V K U T E N r 1 E N worden gepUiiLst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luicM No 2 kort 2 Inng 3 kort Driesluivorstnbiik No 3 lang AANBESTEDING REOENTKN der BEIOE GASTHUIZEN alhier zyn voornemens op MAANDAG M NOVEMBEB 1904 des avonds te H nor in liet St CATHARINA GASTHUIS in het openbaar aan te besteden voor hel Jaar tOOS De levering van Rijst Oort Boekweitmeal en Qrutten Siroop Zout OrooDe Zeep Rozl u Wiju AiljD Vfitte Broodauiker Basterd uiker De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 22 November af ter lezing in liet St Catbarin Oaathuis De iuschrijvlngsbilletten met monster worden aldaar ingewacht vóór 28 November a s licgenten voornoemd A W KOES Voorïitter ieon D HOOÖBNDIJK Secretaris Grijs Haar meer I Nieuwe Loniliiii doet de grgze baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haur glanzend en zacht belet het nitvallen en neemt do pelletjes van het hoold weg Eischt op den hals London P r y i f 8 en 1 t SO per Hacon Verkrijgboar in de ROZENDAAL M 1 bö Izaiili € 8 Papier molen JOU DA Gasornamenten in alle stglen Supriso Peiidanls Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dubbolebnurt B 13 Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l crlich t ings irl ikelen BADEN GEIJSERS KOOKPLATEN GA8FOKNUIZEN Onnoemelijke kenze nieuwsle soort GASBALLONS QROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giltvrij uit do Kamper liibrieken BERK EN ZOON Eeiiig idrcs voor liasglucilicbl lieuiioiiigilbiiileii ONTVMGEU olie soorten WINTERSCHOENWERK sterk SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENBN merk de Weegschaal enz in hot hrdlimlianyi Schoen en Laarzenniayazijii KLKIWEG K 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën on aungumeten werk PRIJZEN DER Maryland Portodco en ♦ Varinas Tabakken VAN DB FIRMA De Erven de Wed J Vk IMELLE ROTTi iU AM 40 et 45 50 60 66 70 80 90 MA RYLAND 10 cl No 7 15 8 15 9 15 10 20 11 25 12 30 I 35 16 PORTORICO I VARINAS Letter A 60 cl Letter E 120 et B 60 F 150 C 70 0 200 D 100 I H 250 jfAtETAP HEERLIJK op de BOTERHAM VeOimiEFFEUJH om TE BRADEN enTE BAKKEN P HOPPE AMSTERDAM Egetantiersgracht HOFLEVERANCIEB PÜJ CH RUM OITROEN ARACI sadet Tooildunnilc coitrili u Dr VlM HIIIIL BOO i IliRMENS BURGUNDY 5 EENIS DEPOT TAN ms Heil wordt verzocht op HKUK tlitim UIT am Maouujh tan H llAVK SV AAYZOi K noKiNcnFïff iA Deze THBEEN worden Hf elfc rerd iti verzegelde tmhjfs vnu rtj twee en een half en eên A ed otn met TernieldintE vau Noimimr ei Prys voorzien van nevfustaan Merk volgens de Wet gedt po neerd Zich tot de uitvoeriDir van eccrde orders aanbevelende 1 c nuL voorheen J BREEBAART Lz on Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIt nit de Iiibriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en PZmmcrik tpaunen fle kro u Vcikrijgbaar to Gouda bj R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bö N DE KRDIJFF f ciiuTl l jaar hebben zich m Holland hij Aü Dnkloren en het publiek de over du gsiiRehe wereld liekende en vooral door de vrouven geiochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt dix n kennen als een lekcr wvrkend oiingenKun absolniit oiiHOhsdelijk eii daarb goedkoop huiamiddel bij Verstopping ge aurd met onweliijn muc pijn Dpi lapingeii gebrek aan eetluat loomheid in de ledematen sleeht humeur bloedanndiang naw het hoofd en de borat hoofdpijn hartklopping dulaelingen benauwdheid leveren galaandoaningen eni Zij sijn onovertroffen voor de ZulvVPlng ¥ an h t Blooda Sedere doos van de echte Apotheker Itichard Hrindt a Zwitsenohe Pitlen draagt een wit Kruu op een rood veld Zij tljn verkrijgbaar k F O 70 bij den Iloofddepothoudar voor Nederland F £ van Santen Kolff te Rotterdam n bg WOLFF k 0 Gouda Wie f Kf dji a de Ëclit ËfKm f a€ftU tfc ui fuigen teeam n sostold 90 tiu k u ifiiümingen in deu bandal gekuui n uiidu Jüh muim des aitvinder Dr Miühitoli verriMffdigd p de beate macLinea ia h t WN dbe roemde étabblisaomeiU vau Gebt StoUwarck te Keiilen 0l8che J p n2icbaell Bikcl eaca n vierkBDton busaen Deze Bik A C oiw ie met melk gAoolrt eesB ani ame gezomle dnnk T or d xelijkscL gebruik oen i 2 tlie l p tu t pojder Toor een kop Dhooolata Ali Senecsirnobfij drank biJ gmi m iMriheo leciita met atei te gekruikea Verkrijgbaar by £ e Toomauiiit E 1 Apothekara axa Prifc lllJ Kb prafbinlw fTJêTTöSj Ï46 Ocneraalvert g iii roordiga rooi Keder jind JuNut Mattenklodt Im itardam Kalveistraat loa Telephoonnet Qouda 1 40 per jaar voor pereen kring van K M 1 Abonnement c en binnen gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommanaalbnrean Op 1 Ang 1904 142 verkregen aanslui tingen Contracten en voorwaardan verkrijgfbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISOHMAHKT êoDda DrakVaB A BRINKMAN A Zn ttuiU iilandscli Overzicht Een officie leloj ram te Tokio ontvangen uit het liourdkwarLier tu Mandsjoerüo ineldl dat up dt n 228t6 tu middttrnacht f en vyan delfke infanterie uidt uliiig 600 mun stork Hsiiiglocngtoem aanviel Onze voornitgobcliuven püüt slaagde er iit na vele urea Wtierstand te liebben geboden op de lioofd macht terng te trekken Het dorp is geheel in de asch gelegd B ti t aanbreken van den dag up den 23 iten deed de vyand verschillende unverhoedscho uHn uilen in de nabyheid van de Bpoorbrog over de Siialio innar b weid Vulkomeo teruggeslagen Biykens eeu telegram uit het jKjtansche liüofdkwartier vun Port Arthnr duurde de groote brand in de niibljbeid van het arseniinl veroorzaakt door onze innrine kanonnen van des morgen 22 Nov lot des morgens twee uur van 23 Nov vot rt Het ia waar chünlük d t kulenbergplnat eü zyn verbrand V De Russische oarlogi Bchepen Sissoi Veky Niivarin Zoinlsjoi g Svellaiu en Alinaz zeven lorpedojtigcrs en negen schepen van de vrüwillige vloot zjjn te PortSuid aangekomen Zy zullen water en voorraden iniiunien maar guen kolen Hot mnziekeorps van de vloot peelde het BrUsche volkslied ter eere van de aanwezigheid in de haven van den Britschen kruiser Kurions De Russische schonlbünacht FQIkersahin wisselde bezoeken met den bevelhebber van de Furions ♦ De Chicago Daily News bevat een onderhoud met generaal niajoor baron Kodama hoold van den stal hg afwezigheid van markies Ojama Kodama was minister van oorlog tgdens den oorlog met China H j is zich volkomen bewust naar hjj zei welke moeiiykheden aan de vermeestnring van Port Arthur verbonden zyn maar houdt zich niettemin overtuigd dat de Japanners iu de vesting zullen overwinteren Dan moeten ze toch langzamerhand beginnen aan die moeiiykheden dankt ons De reden dat de Russen hun kanoenen niet tegen de Japnnsche vloot gebruiken zit hierin dat de Japanners hun tegeumgnen zóó gelegd hebben dat als Russisclie bommen ze doen ontplolfen zg van hun kant de Russische mynen doen springen waardoor zy de havenvordediging in gevaar brengen De Japansche vloot is door dezen stand van FEVILLEIOX @ ltlfB 30 Het voorwerp bekende dames a lijk worden gebruik paar fijne zakdoekje doortrekken met een Het was niet nient zwakke en onsoliede afsli ie l T n die luxeartikelen titn stalen plaatje op het deksel scheen daar nog altoos te wachten op da letterB die men er meestal in laat graveeren Het doosje was op t gevoel zeer lichten kon klaarblijkelijk niot veel anders bevatten dan briefjes of papieren waarvan men allicht hetzelfde zon kunnen zeggen Dit is afkomstig van een vrouw zeide i Orvilliers het ding beschouwend als iemand die gewoon is aan dergelijke ondei Boekingen t Ziet er waarlijk niet nit om een geheim van ernstigen aard te bevatten teniy v bet een liefdesgeheim mocht wezen Hy was n ds hall besloten om zich niet Terder Mt die uik raU ondergeschikt zaken ook tot werkeloosheid gedoemd tenzy de Russische vloot h t nog eens tegen haar verkoos op te nemen Kodama voorspelde voorts dal mun nu twee grooto zeemuchtifti te land zon zien vechten en voegde er bjj dat hy alle taclici liT wereld getuige ou willen doen zijn van de lessen die daaruit voor toekomstige oorlogen zouden zyn te putten Op de vraag of hy niet meende da op du infanteiiu ten slotte de taak zou rusten de vesting tu nemen zei Kodama dat het naar zyn meening een kwe tiu van krijgskunst takliuk en werk dor genie was Do vyand heeft 20 01X1 man en wy ongeveer 60 000 We kunnen er ni l meer gebruiken De uitslag hangt nu af vnn munitie en veldheerschap Oroolen lot zwaaide Kodama toe i an din bouw der forten welk e o meoslerliaid verried Ze waren geheel veranderd sii d den C jineeschJapaji chen oorlog S iii kan Iban niet raeor zeggen dat een enki 1 tort ile sleutel vun h l gi heel il omdat de tmten zuo geningschikt ziJn dat ied r op zicliz lt genomen moet worden De verraee U ring v iu eeu fort beteekent alleen de vermuesti ring vnn dat èéne niet van een reek zooals vroeger Zelfs met de nauwkeuugite bestuJeeiing valt het moeilijk eeuigu zwakke plek te ontdekken nu de verslerkingen zulk een omvang liebben gekreg n Steed 4 meer blijkt het dat d büaenkomst van het Congres der Zem stvos te Petersburg een teil van het grootste belang is teeds meer blykt het dat in Rusland de opunbare meening zich op het oogenblik meer met die byeenkomst dan met do gebeurtenissen in OostAzië bezig hondl steeds meer hoe groot de belangstelling is voor den ofttcieusen arbeid van deze niet geauthoriseerde byeenkomst en daartegenover staat het merkwaardige feit dat de Russische pers met geen enkol woord de bijeenkomst of de daar genomen besluiten bospreekl wyl het door de censuur verboden is De buitenlandijche pers maakt zich daar entegen te drukker over In bladen uit alle landen vinden wij modedeelingen berichten telegrammen over dit merkwaardig congres dat zoo werkelijk rbistoire se répèle bestemd is een groote rol in do geschiedenis van Rusland te spelen De correspondent van de Newyork Herald weet te vertellen dat het congro de algemeene beginselen heeft vastgesteld waarop voor Rusland een constitutie kan worden gegrond dit had plaats na dagenlange besprekingen en met 102 van de 104 uitgebrachte stemmen üe voorzitler van belang te bemoeien en om op de lyat van aangehouden stukken die by t verslag moest worden overgelegd van dit voorwerp in het geheel geen melding te maken Hij bad het doosje reeds ter lydo gezet en was opnieuw aan het schryven gegaan toen hij eensklaps in zichzelf mompelde Ja maar het onschuldig voorkomen van dat ding bewyst eigenlijk niets I 1 Kan juist uit berekening of list oo zyn gekozen O ik geloof dien edelen Spanjaard op zijn woord maar t is de vraag nog of hl zelf ït werd misleid En bovendien is t een tak van algemeene bekendheid dat iemand die zooals hy in verzet komt tegen de wetten van zyn land er een zeer eigenaardig geweten op na houdt dat by zoo iemand bet liegen onder sommige omstandigheden ook een punt vnn eer wordt I Eer on trouw bestaan hy samenzweerders wellirht onderling maar tegenover onderen hebben de partygangera vtak een zeer rekbaar geweien dat het diplomatisch liegen niet alleen toelaat maar zelfs goedkeurt Wat te doen f Wederom nam hy het doosje ter hand en beschouwde het met grootir oplettendheid Het had een wel zwakken maar toch een zeer eigenaardjgen geur die onmiddeiyk deed denken aan het boudoir eener dame van zekeren stand een geur die nn voor t eerst zyn reakiennwan trol de Zemitvos van Potersburg on Cherson hadden zich van stemming onthouden Een der vertegenwoordigers had een ondorhoad mut den heer Dru van de Echo de Paris en zuido Gy vorbaasl u er over dat wy een temmig vry heid eischun voor hot volk Dat i s niet nit philantropie maar omdkt wö do gubiedi ndo noodzakelykheid voelen liet volk te doen doelen in ons maat schapp ljjk leven ten einde iSon revolutie Ie voorkomen Reeds zyn agrarische opstanden voorgekomen in do provincies Kka terinoilaf Kief en andere Het voorwendsel voor die opstandin was het vertrok dei reservisten Do groiidoig naars wurdon bedreigd met uisch u tut ondersteuning der nchlorblyvendiMi Wy zi n elf grondeigenanrR en wy zouden de eersten zyn die te lyden z tlden liebbni vun een revolutie Het i daarur dat wy bytyd s trachten die te voorkomei dom aan de Regeering vergmnning te v en voor h t volk om de m regelen tiL be spit ki n die noudig zijn voor do vorbetéMng van den loeitand I ie maatrvgelen acht het congres Ken grundwot wuarby aan het volk het recht wordt tiiegokon een wetgevende vergadering te benoemen vrylieid van de pers van geweten van vereenigen en vergaderen verbetering van h t onderwijs en oogenblikkelyk verzorging der achterblijvendon M niigtr jU jannen worden geroepen voor den blrijd en de verzorging van de geiinnMi van hen die in den oorlog gevallen zijn Het begint einst te worden met de werkstaking aiin de tuigliuizen Men heeft oergisteren gemeld dat de werklieden aan het luigliuis te llrest zicli met de stakers te Lorient solidair hebben verklaard Het blykt nu dat dut de roode vakvereeniging was verlegonwoordigundo een duizend werklui De gele vakvereeniging die er ook aen duizend vertegenwoordigt doet echter niet mee In een manifest vnn de gelen wordt wel sympathie betuigd met de kamereden te Lorient maar zfj willen dat ook dit arbeidsgescliil langs Wettigen en regelmaligen weg wordt beslecht De voorzitter van de gele veroeniging is by scliout bij uacht Gerininet den wnarnemenden inarme protecl geweest om hem te zeggen dat er van de 400 3 werklieden van het tuighuis 3000 willen werken indien men hen althans tegen de stakers beschermt Woensdag gebeurde dat niet De stakers hadden by het tuighuis post gevat en beletten de willige werklui er binnen te gaan Germinet antwoordde dat hij gewapende macht genoeg h id maar er geen gebruik van kon matten voor de burgemeester Vat is dat voor een parfum f dacht hg Ik ken het wel Hoe verzwukt ook t IS niettemin eon parfum dut ik zeker meen te kennen de geur van witte heliotropen I Neen ik vergis my niet Er verscheen eeu wolk op zyn voorhoofd en wel een minuut lang bleef hy op zonderlinge wyze geboeid inet kracht het parfum dat hem zoo bekend was voorgekomen inademen en meer en meer werd daarb i door onzichtbare vingers vun y er zyn hart ineengodrukt O ik ben gek I riep hy eensklaps overluid deo diepen zucht die hem over de klenrlooze lippen wilde komen onderdrukkend en zelfs met een poging om over zyn eigen dwaasheid te glimlachen l oevoel vro iwen bedienen zich niet van t zeilde odeur of kannen zich er althans van bedienen f Ja dnt was waar Maar toch is t alsof zich in het geliefkoosd parfum door deze of gene vrouw gebruikt iets soo persoonigks mengt dut het onnlogeliik wordt hg t inademen van dien geur niet aun die vrouw te denken Hen doet het onwillekeurig en men kan het denkbeeld niet meer van zich alietten Zoo ook deze man Het duurde nlit lang of hg bracht voor zichzelf de gedachte onder woorden en t er om vroeg HJ zou dezen schrijven In het tuighuis stond ecrgisler hot werk geheel stil Slechts enkoio werklieden aren binnen kunnen sluipen maar zy werden weer heengezonden Het amtal stakers d w z die zich voor do staking verklaarden groeido in dun loop van den dag tot Iwceduizond aan Vele vrouwen riepen op straal weg nut de staking 1 maar werden zelf dnn uitgejouwd Uit uoain der stakers werd aan Pelletan geseind dat de zes ontslagen werklieden to Ljorient weer aangenomen moesten worden daarby werd de inwilliging van oen aantal eischen betroifende loon pensioen enz veilaiigd Te Toulon was liol werkvolk oorgisteren nog tol geen beslissing gekomen Het ziet er echter naar uu dat men zicli ook daar met Lorient solidan ul vorklaren Te Lorii nt zelf hebben 2U0Ü werklieden van hot tuighuis zich om du wille van do onlslugcn work iedcn aan du kniillibriek lot staking voibondea Troepen buwaien do oide Er scbynt daar eergisloren m het tuighuis nog gewerkt te zyn De oude kwestio van dm Uussischen of den Kngelschen overhuersclienden invloed iu l erzié trekt legeiiwoordig in verband natuurlijk met den oorlog en wat daaruit nog kan vooilvloeien weer meer de aandacht Het Petorsburgschi blad Roes had doier dagen weer een artikel over de pogingen dar Kngelschon oin P rziö goluidelyk in te palmon on schreef dut zuodra in die streek do Urit che invloed onwrikh car gevestigd is de kans voor Rusland vervlogen zal zyn om ooit een uitweg to krygon naar den Induehen Oceaan de Perzische Golf wordt dan een Kngelschu bezitliiig on ib onhiuikbaar voor dd Kussen Wy zullen ons dan lo vergenoogen hebben zoo gaat do Koes voort met de zandige vlakte van Tooi kestan en onze niooisto plannen vallen in duigen Nu zal meu zeggen dal hul oogenblik voor ulke ovur ogingeii ui lieol ongeschikt l s want all de ooi login Oost Azid vo orby is zullen wy nog in langen tyd niet kunnen denken aan non artieve politiek in de naburige stroken van Azii Maar dan knu het ook gebeuren dat wy zegevierend zynde m hel verre oosten onderlusschen in do Levant en Middon Azie aan het kortste eind blyken Ie trekken en daar onze belangen in die slroek heel wal gowiehtiger zijn dan op de kust van den Groeten Oceaan zul het uitkomen dat wy meer verloren hebben dnn gewonnen vult niot lo verklaren wat er hg hnn omging toen hij in zichzelf mompoldo Men zou er op zworen dal hel van Edith was Met een vroeindeu gver ontstaan uil de begeerte naar zekerheid en uit ungst om die zekerheid te orlungen bisihouwdo hg het pluchen doosjo van alle kanten hot bevoelend en betastend alsof t him oninogeIgk was gewurdi n hul ding uit do hunden te leggen Hy vergal Junn Cimuron do laak waarmede hg was belast geworden zi il hol door hem gegeven woo d en iils hy niet dadalgk gevolg gaf aan den anndr ing die er hg hom bestond om zichzelf do verluugde zekerheid te verschaffen was dal nii l zoozeer uit vreos voor de ontdekking der waarheid als wol nit do sinds zoovoh jarou door hen aangenomen gewoonte om nooit iets in overyling to doen Hy bezat oen vasten wil en wal hy deed was altyd overwogen on berudoneerd Hel lag in zgn aard om nooit du opwelling vnn hel oogenblik te volgen Bg dezen man en over hem waakte nog de rechter Het doosje sloot slecht Wordt rartiofjr i s