Goudsche Courant, zaterdag 26 november 1904

lic TwiiillKSK fsroofe HKNGELOSCIIE VEHLOTING Trekt Zaterdag 3 December 1904 in hel openbaar Ie Hengelo G in het Holel do Carper van don Heer W It WITTK G KOOT E WJNKANS SOO priji en H O O K D P R IJ S 13000 G ld iant CcxLta zi teaa 1 wiede prijs Ken Huis met 1 Iniiiiler laiiil off 2000 e prijs A Vette Koeien ol 1000 Juldeii 4e prijs 10 Vette Vmki iis of f f 00 Voorts Pttiirtlen Koelen Vtirkenn Srhnpen liOtfleien Ntlilinnirhlnri ttleiibelrit llulahouiteHJke Arttkilcn en rnu Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 50 Vcrkiygbaar by D J lANSKN to Hengelo Geld dio ook Agenten aanstelt Voider bg LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGKNKKL Ootlhavcn B 78 B L KAASTUOP Lange Groenondaal I 12 Dv ii CnMrtt mit v j Wvol ii PRAEPARATEN VAN Quina Laroche pD trierInc nnuwlio i OUINA LAROCHK V kwalen Tan Kritlaehen laeftUd vrlen AU gtnt flKraenil t drank l i iloornUaen l r Hiie llin pn mi klcme kiinirreii I ri a i r lm a i K TeriterktndtKINA WUN trK ntwakte ooweï l ii kindcraii ali vohraucnen cbrek aar ctluet ilechte n ter verftarklnc na tlekle of krumbwl kooru en bire KcvolKcn RUOINEUX m hM t i n lcr t rrt BlM4 br k Blnkiucht VerknjuV r in Aac t 1 90 rn 1 Chtmlach M AlL CtlSlfAr Speciaal voor KlndcrvowUng Acihtnn f iOfïir rtpn l voldoende ter l e tri do jc 0 80 en Bo TflmaHnrIp Rnnhnnci rouir puroatief run varttoroinc Aam laiIiannUC POnomi brttn Mlfraln Con t eiri v K Tal k Ulaïani 3 J brtto Mlfraln w vwr itiniicrtn Uwi D 1 Tamarinila Bonbooa rtn KRAErEl Ii s v dur de vorm vonr het kiml begeerl Ok f Ir yxn V aangenaam i rn cTd c O 0Orii 0 5O Qalmialr P flCiillAC nlK n cn rrkerul tU het BE8TG hu lo mi UI el ern all moploaaendl tn verncMcnd mlddal b J uitnemendheid mttluitend in □ flcKhjcn veikn i l r l rin 0 90 I er flemhjc MM ERACPELIUI HOLM la Zetat tiM alhn rMr N KRAEPELIEN HOLM Hofleveruiclen ZEIST Hut dKglilkd Uoce benpreekl da roortdurendn poüinKeii vnn Kncelnnd om ticb v Kl to nc t li ii in tiidooBl I orzH on wy l er op dfit 7 00 die Hlrook HonnmnI in bandt n van Kngnland in Runland neen recliUlreeliKohen toegnng cnl bubbon tot dfri Ocenan en dat dan d l urtiKclio fiM pulled in Kngelicli butit ui zijn en dm voor Kniiland van ifeen nut meer Jnzü gulkeele bewtigintï naar bot Zuidiiii egt bel blad vurdur tn dan v m nul rn geenor waarde W j znllon on moeton tevreden Nl lli n niel In andwttuHiyn n van Tlirkcutnn en onïu vurigHlu aiplralic onJ KrootstQ brdoelingen moeten opgev n Kn nu inogo men zeKgiiii dat bet oogunblik lliariH niet gencliikt Ik om diu qanfHlif lo bespreken want voordat do oorlog rai l Japan gefJndigd Ih kunnen wy over eun actieve politiek in andere atreken niet denken Haar die redeneering al er toe leiden dal W j na den oorlog na de overwinning bobaald te bobben in liet verre Oosten on Ull verslagen vernederd zien op bel politieke slagveld in dat andore doe der wereld Onze belangen daar i in niet minder bu langrijk dan die nan de kusten van den ütillen Oceaan en wtj lullen dan meer verloren hebben daar dun de HcltitterendtiUoverwinning waarmede w j den oorlog tegen de lapanner besluiten ons geven kan W j moeten danrom onze belangen m bet Oosten van Kuro a en in bet uid Oosten Van I erzie met grooter krucbt bohailigrn dan ooit te voren Die belangen tocb worden bedreigd L e Britacbe expeditie naar uidOost Pertie is een bedreiging vun onze be langen en daartegen moeten ü optreden Want il weten best wal het gevolg is van KngeUcbo expedities oogenichynliik ondernomen met zuivere handols ooguierken en wil moeten daarom b Jt ds erop bedacht jn maatregelen Ie nemen opdat die gewone gevolgen ditmaal van de eerste poging niel het ruultaat tullen tün Verspreide Berichten Kha ikuijk In het proees Cluses heeft gisteren de procureur generaal in zyn requisitoir de vet oordeeling geöihchl zoowel van de gebroeders Jrettlez al van do oproerigo werklieden om te doen gevoelen dal de wel moet geöerbiedigd worden Mol hol oog op de striilmate echter voerde hi tul van verzachtende omstandigheden aan De nationalist Ouyut do Villeneuvo heelt nog heel wal oninullingen in petto in verband met de verklikkeri in hel leger Hy heeft gisteren verklaard er nog een duizendtal In porteleuille Ie hebben OoSTCSHlJK llunUtKUK Woensdag zt n te Innsbrllck weer 34 studenten Dit de gevungenisKcliap ontslagen en onder bescherming van gendarmes naar het station gebracht Zu vertrokken onmiddellgk naar Italië Do Duitschers zgn allen in vruheid gesteld Het onderzoek wordt intusaobon voortgexel Do uit andere plaatsen te hulp geroepen troepen hebben gisturon de stad verlaten SriNJii Du politie heelt een Argenlunscli en een Italiaansch werkman in heclitonii genomen die ztj verdenkt do bedrijvers te zyn van den dynamiotaanslag op 17 November De Italiaan was gewond Uen vtirinoedl dat h j dezo kwetsuren bu de oiitplofting heelt opgedaan Naar oen medeplichtige ook een Italiaan wiens naam by de politie bekend la wordt nog gezocht Du chet van do geheime politie te Ilurrelona en tien van ziJn beambten x jn afgezet MiCieDONIB De i orte beeft tot de rogeering te Athoiie vertoogen goricht wegens de voortdurende vorming van benden in Iriekenland en do zonding van wapens naar Macedonië en andere ondersleuniiigen vin do benden In dit gebied De militaire maatregulen aan de Ürieksche grens zullen wolden verscherpt De gezanten bobben bezwaar gemaakt tegen het wapendragen door de Mohammedanen Zij wezen er op dat den Christonon hot dragen van wapenen is vei boden BINNENLAND öTATEN üKNKUAAh r W K K K M 4 M K n zitting van Donderdag 24 November Bij de vooi troiting van de algeinoone heschouwingen wordt liet woord gevoerd door den hoor Verhey die in tegenstelling mot den heer de Sluers van deieu militairun minister on dezen militairen gouverneur generaal geen opdrijvlng van militaiie nitgaven vreest Du heer Verhey is voor een sterk auiiliair eskader de besparing op de flottielje vakr tolgen ion voor verbetering Ttn onderwij 1 kanoen worden besteed Ook hy betreurt hel 1 voorgevallene in de Osjoe en Alaalandci 1 maar de kotonne kommandant was bier wi I verplicht zyn instructie het verut te breken alt te voeren Do heer Hos verdedigt in hot belang va i oen bebuoriyken Hnancieelon toestand het overbrengen vu Itinke bydragon van de Indische begrooting op de Nodcrlsodsclie Dat ia boter dan uitvoerrechten te heffen Hot stelsel van don minister is evonzoo ge Ii el onvoldoende Hpreker acht ook liet bedrag waarmee geholpen wordt onvoldoende hö wil Indie helpen met minstens UJO millioen De heer Heemskerk bespreekt de rede van dei heer de Hluem Deze heeft meent de heer 11 niet representaliel gesproken noch voor zyn politieke groep noch voor het land en de bevolking van Nederland in ha ir verschillende schakeeringen Do term bloedhonden is oen beleediging voor het leger die de heer de Stner niet had mogen gebruiken Hpreker lenst citaten voor nil niet ininislerieele bladen die verliinren dit de bedoelde expedities bohooriyk in de stukken zyn gemotiveerd Men kan van sold iten niet eisrhen dat zó per se nooit bloed van vri uwcn en kinderen vergieten wèl dat zg geen weerlo i eii en in hel algumeeii nooit onroodig doid ii lenenial v in lloutsz is jui t gehnldigl omdiil hy eerst krachtig hel militaire geweld had gebruikt doch onmiddeliyk nadat dit n wil meer noodig was een goed burgeriyk biistnur had gevoerd Spreker veibeugt er zich over dal meii nu met den Atjeh oorh g klimr ol nagenoeg klaar is zelfs wannoor daarvan grootere uitbreiding van ons gezag op Sumatra hel gevolg moest zyn Do heer v ni Viyinen juicht de maatregelen in h t belang van den economischon toestand voorgesteld toe maar dringt aan op een voorziclitig gebruik van het geld dal daarvoor loegesluan wordt Den afgevaardtg u van Kol woerspreekt h j dat mililairo expo dities liclilvaardig in Icdiö worden ondernomen De rede van den he r van Viymen wordt vooploopig afgebroken door de panze waarna de voorzitter voorstelt de Hoogor Ondorwgswet Woensdag a s in do uldoelingeu Ie behandelen De heer Drucker verzet zich daartegen omdat de inotio Cobman die mot hel we soiilwerp ten nauwste samenhangt van zelf dan ook ter sprake moet komen vn dat daarvoor nu geen tyd ie De heer Lohinan zegt dal het zi n voor nemen it do motie in lo trekken Do voorzitter verklaart do motie ingetrok kon Niemand verzet zich nu meer teger het voorgenomen afdeelingsonderzoek Hehalvo hol Hooger OnderwijsontWürp zal nog o a het aniegie ontwerp in de atdeolin gen worden onderzocht Woensdagmorgen om lil uur De heer van Vlymen zet nu syu rede voort wiinrbü hu zich minder ingenomen toont mot het beleid op Uoriioo Men had den gevangen schoonzoon van den pretendent sultan beier moeten behandelen niet naar Hnllonzorg doch naar Hanjermassin zenden zoodat deze zich wellicht eerdt r ook had onderworpen Do heer l ohman meent juist als niol militair te moeten opkomen tegen den annval van den heer de Hluors De minister zuil die ook militair is kan dat raoeiiykor Waarom heeft de lioor do Stuors niet vooraf een ooniité generaal gevraagd V Protesten Van de Oajoes is niets afgenomen noch hun have noch hun vrijlieid noch hun godsdienst De heer van Kol hun leven en hun vrouwen en kinderen Do heer Lohman D irvoor zgn wy niet gukomen Do heer van Kol Maar het was het onverrngdolijk gevolg Do heer Lohman gaat voort en legt dat in Aki geval er reden ware gewoeat lot verontwaardigd zyn maar het was niet zoo en I ttla men beweert dat unnoodig bloed vergoten IS dan liegt men ut kent de slakken niet Ken intorrnptiu van den heer Troelstra doet I spreker zeggen dat ly die door anderen worden opgeruid legen het gezag daarvan gewooniyk de slechte gevolgen moeten dragen I Do heor van Kol roept een noodschot en do andere socialistische algevaardigden prolosleeren luide I De voorzitter hamert De hoer Lohman tegi dat dt rede van den I hoer do Stuors g n goed heelt gedaan aan I ons land ot De heer Troelstra de ohriitaiyke regegrlng I De heer Lohman de Oajoes on Alassers I Do christeiyke regeering heeft er niet mee I te maken want zy heeft den toestand zoo gevonden uit handen van de liberalen De heer Kolkman leest een verklaring voor I namens de katholieke tractie verklarende dat deie niet instemt met de woorden van den heer do Stuurt on die niet In het belang acht van ons land De heer van Dadem betoogt tegenover den beer van Kol dal oeue koloniale mogendheid I wel verplicht ii lieh alt te breiden dat kan niet anders Bcbandeiyk noemt hy het modder Ie werpen op dat léger De heer van Dedein spreekt veidor over de bydrnge van Nederland aan tndi die hy onvoldoende acht De heer van der Zwaag prgst den hoer de Stuors voor zyn rede De beer Uoeman fiorgesius gaat nopens de wyze van hulp verleonon accoord met de meenlug van den hoer Ui s I hoer Trui lsira wit nog wy en opeeiiigu naar het liein voorkomi bedeiiki lgke uitlatingen v in don heer Lohinan D z llde gronden toch die door den heer Lohman zgn genoemrl voor ons roehl van optreden togen du tjlujoes ign aangevoerd v m Duilsche zgde dut Duitsehlaiid ons niet ullgd geheel vrg onzen gang k n laten gaan Ook heeft de heer Lohman gezegd dat wa neer de groiel van een land niel behoorlgk wordt ontgonnen een ander volk het reelit on hebben dit desnoods met geweld te doen Do heer Lohmun ontkent dil gezegd lo liobben De heor van Kol inlerrompeerl herhaaldrlgk 4al do heer Lohman het wÈI gezegd heelt Do voorziller verzoekt vooit te gaan en do heer Troelslrn doel dal met do bewering dal liel hein vei wund i l d il de socialisie ivree hg den lieei Loliin in zóó ver is gevorderd dal de socialisten nu ook al ftchuldi zgtt aan den óp ltand vun du Uajoos gelach Iiibrekersmoraal is tiouweiis de lieele mo r tal van alle bourgeois en kapilalislen ehrisloDeii zoowel als liberalen heer van Kol roepl Lach toch niet Tulma De Vergadering wordt geschorst tol morgen ochtend 11 uur Dan komt do minister aan het woord Jemeng de Berichten Men inoldt nil Amaterdam aan du N U Ct De leden dor Amsterdamselie luweliersvereeniging die weigerden om de looiisverhooging der roosjossngdsters te doun ingaan met den aanvang dei week w tarin de over eenkomst met don Diaiuaiilbewerkersbuiid was aangegaan bebliuii thans tueg geven Hel beslnor hunner veieeniging heeft ze overtuigd van de noodzukelgklieid daarv in Uit ïiel meldt men Hel aantal zieke kinderen is hier bhiteiigewoon groot De aanvang klassen dei scholen zgn voor ongeveer de helft ontvolkt en nog breidt het aantal zieh uil Kenige steifgovallen aan ma ulou en cioop deden zich roods voor K in apothoker scli it hol aantal zioke kinderen op duizend Men meldt aan de N K Ct Tgdeiis den storm van Dinsdagavond kwam te N iahiwgk een voor een rgiuig gespaniieii paard in aanraking mul een afgebroken draad der electrischu straalveiItchtMig en word door dun stro in gedood Men meldt aan do N R Ut Ken rentenier te Niuuw St Joostland was door Zekere O aldaar met lichamelgk letsel bedreigd Woensdag kj am nu zekere U bg den rentenier liuisbuur betalen De meid zag dezon persoon aan vour genoemden O en vluchlto naar binnen Zonder zich van do juistheid te overtuigen nam do renlenier zijn revolver en vuurde op den in den donkeren gang waclitende persoon mok hel ongelukkig gevolg duL hem enketo vingers verbrgzold werdenTegen den rentenier die natuurlgk veel spgl met hut gebeurde heeft is procesverbaal opgemaakt Meu meldt uit Krommeuie aan de N R C In verband mot het plotseling vertrek van den notaris J van Wornieskorkeii loopen hier allerlei geruchlen Als VI g zeker kun worden a ingenoinen dal hy naar hut buitenland is vertrokken Men gelooft hier ocliler algemeen dal hg het notariaat in goode ordo hooft achtergelaten en geen personen ut instollingen ftnaiicieet schade zullen Igdoii door zgn vertrek Ken vry aaiizo nlgk bedrag van do vureenigiiig Hulp in Lgden dat onder zgiie beiusting was vond men in zgn kantoor onaangeroerd liggon en voorzooior bekend is had hy geen geldon van vreemden onder lyne bewaring Hg schgnt aan zgn klerk na zgn vertrek nog instructies te hebben gozonden hoe by verschillende zaken moot worden gehandeld en voor den ofHcier van justitiu moet hg een brief hebben achtergelaten met de inededeeling dat het notariaat te Krommenie wegens zgn vertrek naar het boitenland vacant was waarop do utflcier Woensdagmiddag alhiei is aangekomen en tol bewaarder der minuten heeft aangesteld den heor Tjeenk Willink notaris lo Wormervcer Dat hg hot vermogen van zgn tweede vrouw on haar minderjarigen zoon heeft iBedagenomeo looals aan de 0 U C it gemeld berutt op giatingen De beer van Wormeskorken wat wethouder dezer gemeente De N Arnh Ct meldt en van de fraaiste villa s vun De Steeg midden in hel dorp gelegen de kapitale hoerenhnizinge Khedorpnrk is giiter eeno prooi der vlammen gewordoS Op hel oogenblik dal onze verslaggever het terrein van den brand verliet woedde hel vuur nog p verseliillendo plaatsen o a mot groute heftigheid in hel souslerrain a in de voorzgde toiwyi in het achlurgubouw tol voor korten tgd onaangetast gebleven do vlammen nicnw voedsel vonden Toeh was tegen drie uur hot gi heelo groothrhe gebouw niets dan een mine De gansehe kap was naar beneden gestort kort daarop gevolgd door de vloeren van de bi tde verdiepingen De vier zwart geblakerde muren droegen hier 111 daar nog een half uit zyij scharnieren gerukt zunneblind er lussehen iliots dan ent ledige ruimte waarin rook en vlammen vry spel hadden De brand werd ontdekt om eirca halt elf en moei met groote snelheid om zich heen gegrepen hebben want van den kostbaren zeer omvangrgken inboedel der bewoners do tarailie Viruly word slechts een klein deel en dan nog hel minst kostbare gered Wu irdevolle schilderyen oud porselein vi Ie zilverwerken en andere kostb iarheden waarvan we niet wagen do waarde to schatten liggen thans onder dt D smeutenden puinhoop leddelooi veilori n Over de oorzaak van don brand loopen de meenmgen uiteen De een noemt een petroleumtoettel de schuldige anderen schryvrn bet vuur toe unn een achteloos weggeworpen lucifer waarvan hol vuur zich meegedeeld zou hebben aan een bed Zeker is dal de vlammen hot eerst uitsloegen uil een der bovenkamers aan den rechtervleugel Wegens gebrek aan w iter en oiivoldornde slangen kon de brandweer weinig uitrichten Aanvankelgk bepaalde ze zich lot hit bo scliurinen van do stallen waaruit de paarden verwgdord waren on die laler lot berging van hot geredde meubilair werden gebruikt Toen liet gevaar voor uitbreiding geweken w is werd het vnur mul twee slangen aangetast doch do geringe hoeveelheid water was klaarblgkelgk niet opgewassen legen du telkens tel uitslaande vlammen vootal In do kelders waar ze door h iar aanwezige spiritualiën schenen Ie w ji ien gevoed Zeker sehünt dal Rhoderpark heden nog met geheel gobloscht zal zgn en du resten van bout meubelen on ander huisraad nog dagen zal blgveii smealen Het gebeole gebouw w iarvan slechts de muren nog slaan zal moeten gesloopt worden Om een beeld te geven vnn den enorraoa i boedel die in het linis geborgen was diene dat vóór 2 jaar nog eonige groote V rhuiswagens do meubelen nanbracht n uit een vroeger door de familie Viruly als winterkwartier bew iond huis te Leiden De indruk van het gebeuide in De Steeg en omliggende gemeenten is groot waar nu het Ehedorpark een ook bg vele vreemdelingen bekend sieraad van deze streken verloren i gegaan Uil Johannesburg wordl gemeld dat drie hineesche opaletitere in étn van de mgnen in hun hutten vermoord werden gevonden door messteken Een vierde opzichter werd zwaar gewond Deze moorden worden geacht hot gevolg lo zgp van godsdionsllwi ten der Chineozen de wanorde neemt onder hen toe en de blanke employés wapenen zich met revolvers Stadsnieuws GOUDA 25 November 1904 In do zitting vnn den Uenioenterand di door 10 leden werd bygewound afwezig waren de hoeren Prince Donker en Muyiwgk worden lol leden ven de Commiasie van toezicht op hel lager oiidorwgs bcnoumd de hh C A van Herkei Dr A Montagno on J M K Wolft Medegedeeld werd dat by Kon besluit waren goedgekeurd du raiidsbesluiten lot heffing van wuaggelden en van bruggelden voor de Haastrecbtsche brug en dat aan de VVed G van Zutpheu was toegekend een pensioen van 1250 Op Zondag 27 November tal de Uondsche Cricket on Kootbaliclub Olyrapia te Rotterdam haar 2o conipetitiewodttiyd in den Rolterdumschon Voetbalbond spelen tegen Acbil Gittermiddag li ijkere C P boerenarbeider in de gemeenla Willige Langorak ir de nabghoid van Schoonhoven bg I schoppen van water voororer in eeae iluot bg lyne woning gevallen ei verdroakao De Troonredo Dobatton Het dit onderwerp trad giittravond de heer J II Schaper toe dem lid dor Tweede Kamor voor do Atd Qouda der S D P in de goedgevulde taal der Sociëteit Do Réunie op Alvorens den Spr hel woord te geven maakte de voorzitter het publiek opmerkzaam op het feit dat ook in de kleine plaatsetyke clericale pers vry wat druktu gemaakt was ovor do veelpraterg der socialisten De Gouwe en IJselbode had tulfs de grofheid aan t slot van een artikeltje waarin do egters nil de Nederlander tor weerlegging van die van Schaper waren opgenomen te ellen Ih tooutijten tyn van hun Mntê teugen ook niet Maar nam later nüu over van Schapers arti kei in Hol Volk Keende Nederlander Dan las hy voor oen slottirndo onder hot verslag van do hier onlangs belegde besloten anti rev vergadering met Mr Sybrandi den beroemden man dor vergissingen waarin den Kocialiaten word verweten godslasterende taal in hun vergaderingen en debatten te gebruiken De voorzitter verzocht don misschien aanwezigen schrgver of anders een van zyn partggenoolon deze onbtfwe en aantygingen In het dobal waar te maken Ook wees hg op de biochuro vandensoc dom R K Priostcr Dr Jan van don Urink uit Breda waaruit ieder tegenstander kor loeren dat socialisme on ougodsdieoslighoid niet noodwendig behoeven saam Ie gaan Daarna waarschuwde hg de aanwctige arbeiders voor de neutrale pers wees op haar karakter moedrgven met do heerachendo meeningen on haar dool alloen zooveel mogelyk wintt maken beval de arbeiderspers aan on olndlgde met oen klein verzoek aan do aanwozigo verslaggevers om hot gesprokene juist weer te geven Van do vergadeiing met Spiekman over hot Arbeidorsconlrnct had de fiouween IJtelbode een onwaar berichtje het Dagblad ms OouJu du overwinning aan don overwonnene den heer Uilenbroek toe geichroven Mochten die bladen nog eenige reputatie onder de arbeiders hebben op te houden dan raadde do voorzitter de verslaggovers aan met deze opmerkingen rekening te houden De heer Schaper begon kort lo vertellen wanneer de Kamers jdechtig geopend werden wie eigenlgk de troonrede maakt dat de Koningin lanter voorleest wal h l Ministerie haar voorlegt Hot vorig jaar ontmoelto men in de troonrede immers do tale Kanajins van Dr Knypei mul haar overmiti God Almaehlig bop wiilslM enz o pers lieetl daar toen op gewezen Dit jsai wan n de stomme e s en hot woordje AlmaeUig weggelaten t Is wel vioemd dat onder dit Ministerie dat zich zoo graag als nitermate oraiijegezind voordoet het koningschap ergur dan ooit in hel gedrang is gekomen t Ruwgs hiervoor leverde de geschiedenis der Kersto Knmerontbinding van dezen zomer Ch ietelijk noemt zich dil minis terio en de minislerpresideiit vooral heeft teedt bybeltokston te voorschgn gehaald om lyn politieke daden to verdedigen Spreker maakte de opmerking dat men met bgboltekiten voorzichtig moost zyn en haalde tot staving hiervan eenige aan die in t voqrdeel der arbeidert andere welko in l belang der kapitalisten konden worden gebruikt Maar ook do tekslut f ny voegt zich tMar het belang van don uitlegger Deze legt er meestal tn wat hy noodig acht Als voorboeM noemde Spr de uitlegging van dominéTalma Gg dienstknechten woest uwen meesters in alles gehoorzaam Dienstknechten beleekent elaven volgens de boer Tslmn die xyn er nu niel meer de legenaoordige dienstknechten behueven dus hun meettor nist in alles gehoorlaam te zyn Tegen deze tekituitlegging kwam de hoer Lohman in de Nederlander met verontwaardiging op De tegenwoordige coalitie is aangegaan onder de leuzen arbeiderspensioneering en oploating van de schoolkweslio Hiervan wordt in deze vierjarige periode nt f4 ver weieniykt Dr Knyper verweet het vorig ministerie loon hot een wel opdo arbeidersponiioneering aan t eind der vierjarige periode indiende dat hot met een paradepmrd roer de verkiezingen kwam Hoeveel paradêpaanUn heeft het haidif ministerie al niet voor verkieiingon van ttal gehaald In de laattte troonrede deed de Koningin dufl het ministeiie een beroep op de vccrtva rendheid der tamerUden De chritteiyke pen legde dit zóó uit dat door de veelpraterg der oppoiitie de wetgevende arbeid vertraagd ton warden Toen kwam Schaper in de kamer met tyn cgtera en beweoa zonneklaar dat de rechtenyde zonder de minislera meer gesproken bad dan de linker De Nederlander trachtte Schapers cyters te lofwitritten door do discussie over een klein ichipperwetje mee te rekenen wal Schaftr uitdrukkelijk uitgeionderd had maar kwam Tan een kouwe kermis thuis by nauwkeuriger telling der kolommen van de handelingen bleek dat Schaper i cyters in de Kamer nog wat te ganetig geweeit waren De rechterzgde treedt telkens in t kryt ter verdediging der niiltten zyn die telt dan niet mans genoeg En 4e oeiallatan die door alU andere partyen aangevallen ao dot geprikkeld worden ter verdediging het woord te voeren moeten w voel sprekon t Ii niet n i schuld dat er nog iooiimI voor da arbeidere te doen is Dan kreeg de staking van l vorig jaar do schuld van het weinig afgedane werk Ook dat isolet waar indien de dwangwotton niel na de door Dr Kuyjier uitgelokto tweede sta kiug ingediend waren ton de Kamer lurliaaldelijk voor eenige weken met vacanlie hebben moeten gaan want er wae niete gereed Ier 6 mndeting De tyd is verknoeid met de niet dringende Hooger Oiiderwgswet do prullige Drankwet en het gepoutor aan do gemeentewet In duze troonrede kregen land en zoemacht een pl tsdankje Spreker wees op de onverstandige handelingen van minister Ellis om door harder dwang in plaats van door verbetering van toestaudim bg do marine de ontovredonheid weg te nemen Kills jaagt de matrozen naar de sociaal democraten Kii bnii Bond fnuiken óók dal is hom mislukt Ook hield do troonrede on betuiging van loedwezen in over do gevallenen in Noord Sumatra Spr wees op Kuypers onware voorstelling van dien schandeiyken krgg Do nannon haddon de vrouwen nul als schilden gebruikt Mannen en vrouwen en kinderen hadden samen hun land verdedigd tegen in dringer die er nieu te maken hadden Wilde men Van Kol s woorden niet gulooven w jl nu gisteren Woeotdag had da katholieke afge vaardigde Jbr do Sluers helzelfdt gezegd maar vttndaag was een iioele sliert van verpoliliokte christenen op dozen mnucA onder de rechterzgde naiigevullou Kolkman Lohman Van Dedem In t slot van zyn rede wees do spreker nog eens duidelgk aan hoe do godsdienstige denkbeelden zich scliikton naar do workeiyklieid Onder de democratische christenoii komen dan ook hoe langer hoe moer socialihteii Van dor Pers ea Van Munster ondor de cilviiiiS ter Dr T v d Brink onder do katholieken r zgn ook eenige domino s in de S D A P Do S I A P vraagt aan haar leden niets anders dan instemming mot ha iV tnoalscAa petijk program laat haar leden op i punt van godsdienst vrg Wel moet zg ollls zicii verweren tegen sommige kerkgenoote hoppen dio liaiir aanvallen Maar do guéttiiensUga denkbeelden vallen builen haar sirod Mul oen opwekking tot deelnname aan don kamp onzer dugen eindigde spreker Kr was geen debat Alleen klaagden eenige aanwezigen over liet vooi de oinziltuiiden hindirlgk balt luid in zich zelf spreken van dun verslaggover van hel Dagblad van lioitda Kr werd bg de uitgang gecollectoerd voor du htakundu glasblazers Domhoidsmacht Spel der samenleving had gisterenavond oen groot getal boordeis naar Kunstmin gelokt on terecht Van l begin tot het einde was er groote oplettendheid bg t publiuk waar lo nomen In do eersta plaats is dit te dankon uaii hul arlibliok spel der medewerkenden Stellig heelt iodor Mevrouw Chr Poolman bewondeid al had ze eona alles behalve dankbare rol De type van eeu vrouw die door hare korlziehligheid alios betor wil weten en handelt zonder nadonkun heeft ze uitgebeeld op eene wyze die we niet genoeg kunnen loven Allot ging haar even goed en natuurlgk af Met don Heer Jan U de Vos heett ze van tgeheele stuk het loouwonaandeel Het samenspel van beiden was bgzonder te waardeeran 1 We weten hot als de Heer do Vos optreedt dan hoeren we iets buitengewoons Do rol van Herman ter Voorst wat voor hem geknipt Het kan niet genoeg gezegd worden hoe jn en duidelijk zyn spel uitkomt Do opvatting vun zgno taak is altoos even ernstig als ongedwongen Zgne groote talenten kwamen in dit ttuk weer bgzonder goed voor den dag Aan du beide genoemde artisten komt t gioottte deel van t saccos toe dut zich in warinu toejuicbuigeii openbaarde 1 MeJ Kika Hopper boeit tooaU tu verwachten was zich alt atecds uitatekend van haar taak gekwoteiii hoewel wy gehoopt hadden dat de achrgver van t stuk haar wat meer te doen had gegeven Uavruuw Gusta Poolman mag ook met cere genoemd worden Wat zo Ie zeggen had dat heeft zo fljn en met veol gevoel weergegeven Tan don Hoer Cbrispgn kan men getuigen dal bg op zgn leefiyd nog nilmantund een jeugdige rol kan spelen Ook de hoeren de Jong en Mgiii da laatste nu en dan iets onduidelgk ol liever minder goed rerttaanbaar vdrdlenengepreten te worden Het tyn vooral do natuuriyke gesprekken die ont in dit stuk zoo aanhoudend boeien en de tune zetten die wol aan t juiste adres gerighl zyn I Toch beeft hot slot van de meeste bodrg ven ieti mats Aan t einde haddon we eeno ontkoooping verwacht van meer dramatisch karakter Naar onze meoninghad tor Vooist voor eene rronw die zyn geheelo levensgeluk heett verwoest weinig sympathie meer kannen gevoelen en had een en ander op eene scheiding moeten aitloopen In Ik geval t laattte tooneel van dit stak dat xooveel tchoone momenten en vooral zooveel gebenrtenissen nit het leven gegrepen laat tien bevredigt niet geheel en al Dit neemt niet weg dat er veel te genieten is geweest en dat wc dankbaar moge tgn dat we dit nieawe stuk hebben tien spelen op een manier die boven onze lol ilaal BEÏÏIIS VAN EOTTERDAM VHUOj G 21 NOV L K H K Staateleeninaen PoBTCaAL Oblig lic Serie fr § QA o U Oblig 3c Serie fr thOO 3 50 Rususn Iwang Dombr Obli galien 4 W i AtiB Japan Übligalion 1H99 4 74 74 CoLuaeii Goconsolideeide Hui tenlandsche Schuld Hecepis L 100 1 24 i Hjipolheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 119 Pandb Ned Scheep s Hypb 4 101 Bowg7un van Deolger Norlliw Pac Hyp Bank f Pandb llalaalscbu Hyjib 4 100 Alg llyjiolhbr Eerste Ncd Hypolheokbnclbank 4 09 Pandb Hollandsche Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb a OH Pandb Oed Hypotheekbank te Vueiidara 4 100 Pandb idem idem 4 9 i Pandb Hotlerd Hypb 4 101 Pandb Rollerd H pb i 97 Pandb Staiid i ird lljpb 4 100 Pandb Sledelgke Hyph 4 99 Pandb Ulierhlkclio Hypli 4 100 Pandb WeMlandsehe Hypb 4 100 Pandb Zuid lloll Hypb 499 Scheepvaart A iiid llollaodliiiltSiv Mu 5 lUrereeii Obl Mg tot Ki d Laan van Meurdervoort 1902 4 98 Spoorwegteeningen Itauk Oblig Zflid Italiannsehe Spvv Mg A H i i7 f rfinifleeningett bai IE Loten Stad Antwerpen fig j 1887 2 102 De NOtlVEAL TftS in MANTELS Costvmes Japonstoffen llloiiseii l cigiioirs on zgn in toer groote keuze tegen de moest coneurreerende pryzen voorhanden Aanbevelend JA fff fi riff f£ Y vi7tffifify Predikbeurt bij de RemonitraotaohOereformeerde Oemoeote alhier Zondag 27 Nov s Morgens 10 S uur Ds H VAN ASSKNDKLl T A mF iu 1 FFï i Ken UhiKR toekt met 1 Doe a s gemeubileerde Kamers Kr brieven bureau van dil blad onder No 2580 Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 pet Jaur vqur peiceolon binnen oen kring van K H 1 gelegen Aiinle M oiiilerlioiid gratis Het net is aangesloten aan bet Ryks Intorconiniunaalljureuu Op 1 Aug 1904 142 verkregen aanslnltingen Conti neten en voorwaaTdan verkrggbaai aan hot Bureau ACHTKU T i VISI llUAKKT l l Htl SMU onh hsaelyfc U fO l nMltkclykll po t inlddel voor HMfeu n vooral d mea en Kinderschoen werk Il de Apprttuur van C M MUIIir 4 Ct m Jt BtrIlii Beath Ytr 14 Men Itltf fowl fltH op naam en fahriekimerlt r tai cli U rhjeb uiV klLeracbttKe geitellen icrr an te Ix apUivertcrlngaorcanen en dlarrMt k L70 a W Kür O aO Kjjr O BO in tuma i S Kgt O BO aanscnaam iwakicen E