Goudsche Courant, zaterdag 26 november 1904

w IHaandair 88 November 1004 i o 0580 43ste Janrgan MOSSELEN Ie QUALITKIT Zeeuwsclie Mosselen van af beden ili i lgki veracli verkrgitbair JfestelliitKeii wordt n naii hols bezurgd BUlIJke prUteii WILHELMINA KLEUN VOKSTMANSiRAAT P 415 is Haar mocrl 11 Uu Meuwr Lonitoii duist de gr ze baren binnen enkele dagen verdw ineii maokt bet haar glantirid en zacbt belel bet ultvallet n oeeuit de pelletjea van bet boold weg Ëiiicbt op den bala London Pr 0a t SS ea t ISO per flacon Verkrugbaar in do HüZfcNDAAL M 1 b j Izaiik Cal Papiei Jfc iiiol OU DA mmmt mium iMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelosii 8t De l g a dezii oiiiant geschiedt dagelijks met uilzoudtiing an Zon n Feestdag n De pi IJS pei due maanden is La franco per post 1 70 Afzondeilijke ommeis V LI F CKNTEN 1flrt04tn t W2 AD VERTEN TI EN rtoidon jrq hat f ui 1 5 icflfeN 50 Centon loileu ie el nu i 10 Centen ti oote letteis woiilen hotekeiu naar plaatsruimte nzeiulino van Advertentien tot 1 uiii U mn i Gasornamenten in alle Rtykn Su ri io l endanls Kronen voor Salona Eetkamers Zitkamers 8errp8 ORNAMENTEN voor Wlnkelverlichting M M V LOON üaefltter Dnbboli buurt B 13 TeleJnr 117 SPECIAAL MAGA IJN VAN i eriichltngs Artikelen BADEN GEIISERS KOOKPLATEN ÜA8FORNUIZEN Onnoeraeigke keuïe nieuwste soort OASBALLONS ÖROÜTE VOORRAAD GEEIAILLEBRDB GOEDEREN giltvrö uit de Kamper Inbrieken BERK EN ZOON Eeoig üm m lidsgloeilichl lienMtligilbnlea Alle reparatien en aangemeten vtfk TE IILIUH in d Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiers ruime Warande Kenkon en Kelder voortien vui Gaf en Waterleiding Direct te aanvaarden té bevragen TURFMARKT H 868 BlOTSSEN s 33ste Verloting uitsluitend yoor Zuid Holland diijs Duizend Gulden IN GELD extra Cadeau 1 prijs van f 800 = f 200 1 prijs van f 100 = f 100 Z prijzen van f 50 = f lOO 4 prijzen van t 35 = f 100 30 prijzen van f 10 = f 300 40 prijzen van f 5 = f 200 78 prijzen ten bedrage van f lOOO Aandeelen in deze geldverloting worden Cadeau gegeven van af heden Zaterdag BLl YSSEN s ófltatuurBoter dïHélangM dïïargarina tXaas fX offia S E 9 Ile§lel ceint proi f C oc lhoop lc I f40 eigen Verkoophulzcn IIET WAPK A ASTRN Te GOUDA alleen VVUdstraat 157 g Ontvanf en onder meer prarhtige Pientenlwxken als diiect cadeau of vooi 1 bon De kwaliteiten Koffie rio t en vlo 2 zijn centen afgeslagen en koeten nu tSt en 50 cents per pond i UTAfj Voor do verkieiing van VIIiR LtDEN van de Kamer viii Koophandul on Fabrieken te Oonda opWOKNSI den 30 VI lllKlt 1904 tor vervanging van de Heoren J W SCHOUTEN I IJSSKL DE StUEPPt R G PRINCE en L P HOOGENDHK Jr die op 31 December 1904 inoUen altreden worden dringend aaabevolea de Heereo J W SCHOUTKIX 1 1 IJ88I L I K SCHI PPEtt G PKINCK u P IIOÜGI NüIJK Jr VELE KIEZEHir Het Stemburejo loudt zitting op het RAADHUIS J mlrWni a en Itotiuin zaal liUll TMlll Sociëteit ONS GENOEGEN Uoida Vrydag 2 üecembei Speenlioffs Vrije Tooieel npreaeario S RANl OIS PICHl eR Rotterdam Geheel Meuw Programina Optrtden van J H SPEENHOPP Dicbter langer Nieuwe serie voordrachten Jtfctir 8 UK Ld MAlt Klopper Disease Kwartel Priii InstrnmenlaliVn a l de la lar IMseiir OÏÏTVAHGEN nlle aoortenVV INTERSCHOENWERK Bterk SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weognchoal en in het ir iliaiiLscli cliMii en Lunromiigjiijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleifregsteeg Aanbevelend C SUITS HEERLIJK op de BOTERHAM m T VOORTREFFEIUK j Me CESARINE PRINZ DUGAS N Pro rn der plaatsen Niel leden I leden O et laalsbespreklng van a hedenbureau 7 uur Aanvang M Bnr om TE BRADEN enTE BAKKEN UondH Drik van A BRINKMAN A 7k Dit o bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD KleiRhaodel In slerken drank BURGLMEFSIFR en WM HOUDERS van Oomia brenger ingevolge art ia lodcr Dr uikwet ter openbare kennis dat bij hen xyn ingekomen verzoekachnfttn vin ie mvolgende personen waarbij VhRGUNNING wor It gevmgtl om sterken drank ni het klem Ie mogen verkoopen als Voor fbruik ter i laatje van verktop art j e hd a 1 van J van Dgk voor het benedi nvoorlok lalmet w randa en open lerrciii vin het perceelRilder an Catsweg Wijk S no 309 Atttand van vcruiinn 11 en cullen hen C L wart Wilheloiimitraat Vi k M no 120 en W vin hijk Kei erbiraat Wijk K no 95 2 van l Zandijk hiiisvrouw v in C de wartvoor het bene iene edeeU vin het perctel Ro en hal Wijk M no 10 Afstand van vergtinninxtn tvüStn loeii I Verbruggen huisvrouw vin A IJsaeUlem H fl kade Wijk R no 87 en C Boer Kleiweg Wijk L no 48 itnnen 2 weken nadit dete beken Inuking is geschied kan ii der ie en het verl enen kr ver unnmg schr ftel jk bczwiren 1 ibrtngen Gouda den 36 N veiiiber 1904 Burgemeester en Wethouder voornoem t R I MARlbNS De Secretaris BROUWi R Kleiobamlel in sterlten drank lïUROEMLLSrtR en WLIHOUDLRS van Gouda brengen ingevolge art u 1 der Ürjnk wet Ier openbire kennis dat bij hen is ingekomen het navolgen 1 ver ïoek om verlol tot de voortïett ng vin den verkoop uitsluiten I van alcoholvr len drink vin A Verboom voor het benedenvoorgedetlle van het perceel aan de Markt Wijk A no 141 Binnen a weken nadat leec bekend iiakmg is geschied kan ieder tegen het verleenen van het Ycrlot sclinltelijk beiw ren inbrengen Gouda den a6 November 1904 Burgemeester en Weihouders voornoem i R I MARrtNS De Secretaris BROUW V R HiiiiiiilaAdscli Overzicbl Kenter semt nit Tokio Bericht wordt dat de JapHiiscbe sappen fccricbt tegen Krloengxjnn Soengsjoesan en Kikwnnsjan i e basis van de centrale werken hebben FElJILLËTO 31 Met de hand er op drukkend verschool dOrviUiers het deksel eenigszins en toen 4e drukking ophield kwam er ait do kleine gafBig tiaschen doos en deksel een zeer fljn kwkdje e ragljn dat bovendien door de Jleir 100 wemig alatak tegen het plnehe kit het aan ieders oog 70a zon ontsnapt t Bhalv aan dat van den rechter van iistmetie en van den echtgenoot die reeds n aerite prikkelende pUn beeft gevoeld vo Biet van jaloezie dan toch zeker van Ket een ditmaal met doordachte beweging Het vos eaii haar een blond haartje zoo Udtit en fjn dat men t wel onder het licht en oed vaat rooeat honden ol men kon t niet rim en ion het spoorloos zgn kwgt gaweeat Toch bleek het niettegenstaande t was afgekapt zeer lang te itjo wat men t beit bereikt De iï on angen van dt fort po Va loengsjin on Soonojsjoesan fln gt nomLii Do Russen bonden tchtLr de burstwuringt n nog bezet De Japansche kan iinen beschi ten dexo en brengen hevige schade aan Do inneming van de genot inde futen wordt spmdig Vtïrwtcht Zon zu gtn men dan schunt do val van PurtAithnr birnu n mot te langen tudvor7ekord H t R psisch I elegraatagi iitMch ip 111 idt dat over h t gchoolo front do srhoimiUfli hngcn vütrlduren Dt Jipanntrs Itokkni ter stciktï van eenigt omjagniëii en itn eskadron over de brag bu Siaosy m lai werden in don nacht van d n 23 te 011 Ier aanzienlgko virlie en lot di n tciiul 1 lit gedwongen De Hoen ho ui laitsi ho zyn dichtg r ren De gt ringt water t uiil tn di L t vtr hindeii dtn toevoei vuu Itvtnsmid kien iin ïnkan h t gtbrek lan si nrwagtns er tiaagt dt n toev t r Vui niiinilio in li t m voer dei g w nd m na r Li lojitng tn D tlii Iwec slugfith p n dn kriiisLii n gtn Iransportvthepi n 7 i bu de EiilLu meren un gekomon mk ji 1 ni hiti Latei leUgi un Onmiddetluk nndat dt torpedojtgtrh de ankciplaits h iddan beit ikt gingtn twee ci vui op vorkenning nU y ke rden na e ii nur ti rug All schtpui yn voorzien van to stellen vK r drandloo ttUgraphio De Bntsche en Rnssib h mi rint ofticiLr u wissold n be nktn 1 ydi ns du vaart door het kanaal stundun du in ui schappen am do kanonnen in de torp du lanceerbnizen Do ankcrplaalt wordt be waakt doui si leptn van de pthlit ni do kustwacht Nieuwo instrucli s xyn niig vnardigd Dt negen tr insportscht pen 7nlltn de BitttiniLrtn vtilittn en naar Sn i op stoonien w lar y te twionur s nachts wtr den verwacht De singbchtpen en kruisers zulle i by de inertn blyv n unkerou tut bot aanbreken van den dag De Btakurs van het arsenaal tt Brost bly ven by hun eisrhon Do sprekers dio vo 11 hen zyn opgetnden htbben uit solidantt it tot het voortzetlÖn d r staking nangtmot digd Zy hopen hulp te Itrygen van dt an dero vakvereenigingen Intusbcheii hebb n zich gistermorgon een groot aantal nittstn kers onder bescherming van do gtndarme de politie en de Iraepen naar het arsenaal beguveD In ecu meeting hield een ur tidor kon zien nis men t hield altgespannen imiiir 70odra mtn do eene hand los liet kwamen er een tal van bochtjes in als van linar dat gewoon is gewtbst te golven Uien minunt lang bleef d Orvilliers onbe wegelyk vaalbleek met staronde oogen naar het fljiie baarlje zien dat hg nog ultud tusscbon dïira en vinger vasthiild nis iemand die plotseling getoige is geworden van cn ongekende nooit te voren aanschoowd luoneol en die nn aan gezichtsbedrog meent Ie moeten galooven Dit blonde haar geleek inderdaad met p andere blonde haren het liad door klear tgnheid en rachtlieid 4oor de krenkelingon die er iets levonds aangaven als het ware een karakter een persoonlijkheid waarin t bona omiogelgk was zich te vergisseo Eindelgk liet d ürvilhers het ha rtjo los om met eau hall ingehoadoa kreet van smart de Vide handen aan de keel ti brengen Haar hg wilde nog niet zien wat hg ng nog met datgene aannemen waarvan bjj reeds was overtuigd Er bestaan van die dingen dia zoo onl zettend zgn dat het hart er voor terugbei tt dat men ze tegen beter weten 10 met gelooven kan of beter gezegd dat men niet begrgpt wat men ziet of hoort Allea wat van ons in oni zelf sterft wat ten 7PÖI hiftine redevoering tegen ministei Comliis Gistermiddag zgn te Brtfl 2000 stokers in een meeting bgocngekomcii om den alge vaardigde vin Loiient te hoortii g beslo ten met groole meerderheid lieden oehtind het werk te 7iii en liervatlon d cli hun tisch 11 Ie haiidliaviii en gereid te gii op n eiiw tl staken wanneer hut oogcnblik daal till gekomin is Iiilnasdiiii schgiit he telegram van mi insli t l üiiibes lil ons blad rei ds voi 111 11 toili niet lïütider itivlued geweest U ga 1 loul II liPeisdit veneens wüiksta kuig lliii iifgi a uiligili n mui lul iiri enaal aid ur indtr ii de h ei li st mpvimmil Ur viti dl 1 Miloiiseh vakien 1 inging van arseiiaiiiib iiliis liebbi 11 i naar Liiiiinl bigiien iiiii d linitiiaibiidiis nlduai tot solldaljU II i 1 II lial 11 lie nib ld r vui litl arstiiaal te lii r biiiiii Il lib II ille n bilooll lUi families van dl suk 11 Ie LiiiHiit lil Hiesl te utliii oiiduisti mu II Hi t verstel t t benoeming vnn een iiiinisli r vnn fln II leii ui II iliii wi Ike porti feuill sindti mr in ilsg onbezet aas is up voorsti I vali Lii itli lit gosi liieil Ln ntli is 700 als tiieit weit mitiisler der schatkist minr iiam sedi rt hit overlgdifi viui zijn voorgingtr ttiems tingisrhe dood lak nn rgn optreden iivul ip i n baalde o ik de porttfellllle vnn ünaiiciëii waal 11 met zooveel succ s dat r vnn vt iseliilliiid 7gd n m t kl m o anii werl gi Iriigrii biidi p rt teiiill svoir giie I lii ven enigen Ijiu nttl schgiit da ir echter u r slot van rekening zi lt an Iers over gedacht te hebben want gelgk ge tgd liet voorstel in dm ministiirnud om den iiidi r staatssecietaris van het departf mei t van fi niincien Mnjii ima den koning ils ininistt 1 voni te dragen is van liein ntkuinsllg I tt liet tilegram van gi ti rum lil bigkt dut di koning dien iviieenkomstig hiitt besloten Volg 113 otti 1 iel opgaven waren er eer gisteren in hol tuighuis t Hiist b6 wirk lilden te werk gtknniii en 2U1 slakerh Hit getal vierdnizeiid dat W gisteren als liet gelieele ailltal wirkiieden opgigevin vondir wils dus onjuist Men tel tt vens dat de vrgheid om te werken oergisteri n te Brist verzekerd was I e Toulon 1 t n g geen staking Do voorzitter der vakvereenigmg ging etrgistjr naar Lonent om poolshoogte te ni men Hg bekliagdo or 7ieh lig novi r een verslaggi ver over dal de minister van marine eerst aan de werklieden van do tuig verscheurd wordt wal verbreekt of ver dwgnt hel boste van ons aanzgn nu sli urend een lief Ie du verraad ploigt hot beminde wezen waarmede wg één h irt 1 n 1 en ziel zgn geweest en die ons voorgaal in het graf en lUis doemt tol len dubbelen dood waarvan de laalslu het minst pgnigk is omdat wg 111 hem een vei losser begrieten het z n alle dingen die ons ti t hart vaneen rgtm alvorens door te dnng n tot ons begrip een neen nep d Orvilliers opstaande om met wankilendi schreden hot cabinet op en neer loopend neen bet Is niet moge Igk het is mot waar I Wil don andira all jd zoo bedaarden en plichtigen rechter had gezien op dit oogen blik nn door de plotsi linge cn hevige pgn verrast de ware mi nsch ruwwi g te voorschjjn trad nit di n man die langzamerhand was geworden wat opvoeding en omstandigheden van hem hadden gemaakt wie hem op dit oogenblik had gezien zon hein met her keiid hebben en versteld hebben gestaan door do uitbarsting van don volkaan die thans bleek verborgen te zgn geweest onder hot gladde gsveld dat bestemd scheen te itjn om nooit te ontdooien 0 ik noot het weten nap hd eindelijk nit t Is toch ook mgn recht dat ding te opeDea I Ben ik in die beele laak niet de huizen nlle recittin vnn ge onc werklieden hooft toegekml mnnr nn slnki rs voor goed uit den dunst ontslaat Ti thiibiurg was 11 eergisteren anr het tuighuis nii Is van eenige bow t ging te bespeuren De gerant van de Oostourgk Hongnarsclii monarchie Ie Boilgn ovoraandigile gistirui aan kei er Wllhdiii een eig nbandig schrgven van K izer trans Jostt De Nuio true l nssB wout mede te doelen dat dit schrgven van keizer trans liisef in verband sluat nut du zending vai graal Posadow k Welnu r naai Weiiien 1 11 met de onderhand ling n over Int handolslraelaat Waarvctignlgk wordt 111 dat si hrgveii de wenseh uitgisprokm dat Dnltsi hlund hg de üiiderliandilingen nut Oostenrgk over het liaiul Isvirdrag d grootst mug lyke toi gevendluui t ionen rai wniit li t bIgkt dat ondanks dm goideii viil di 1 Oiisteiirgksctu reguring III ondanks di leis van graat Po adüwsky naar Wiiniien de uiidiilinnde lingen maar nut vlottm willm Do ond ril iiidt laars rio wordt int Wee lil n gem ld gn Iktn dag byei n dikwgts tot laat 11 den iinclit ton deel dei inoeilgk heden is reeds Mggmomiii door wedeizgl sell comp nsatl s De retillnairu eonviiiti IS bgna onveraiid id lil do sin ngeie Duitsthi ICiinig nangenomeu als gevolg van het voor iomen van mond en klauwzier d loi nil Oiiskiinjk ingevoerd vee veto i ankt Daar tiilegin liiitl dl Duitsrlii rtg ormg op d 11 wensih vnn Ouslmrijk i rscbill iidi bi p 1 liiigeii 00 giitormuli ird dal duidt Igke n eenvoudige voorsehntlen 1 Ike illikmr laii de gri n en uilen vooi komen Doch over vtrselnllendo bopalingi n is mm het nog niet tens de vi rsi hillm van miming ovei de iii f rm van geist muit hout g snidtn lionlwaien gzi i m jilril nin gii nog mei wiggi nomen De gt luueiisi haji p Igko virgadenng dor loslmigksiln cn Hongaarscho luimstets die uvii hel ont weiji liundelstracla It zouden biiaadsingm IS viorlooplg uitgistold Moilit do beslis sing ovir de lliaiis nig huig n Ie ijiii s tiön door liet nigrgp n van I n kei r s oeilig plaats vinden dan al die gemeeiiscliaj pelgkt bgcniikonisl de volgende wet k gi liondi 11 wordi 11 oovei I IS zeker int du oveieensli mining nog niet verkregm is Graat Piisadowskj weet dan ook iiuit wanneer hg te Berlgii zal tl rugkomen M mr hg hoopt in staal to riJn halt Dieembu hot vurdrag aan dm Rgksdag te kunnen voorleggen nclittr van nistrurlie P Het is mgn iliilii zt lts Ik 70U em dwaas zgn ui 1 ui schuldige als ik het nul iliid Hensklajis was lig widir hg gn bun an greep z jn metalin vonwbeen bracht du pont ervan m de smalle gluiit lusschm doos m deksel en biJ ein kl nu wringende be weging met do hand brak het zwnkki slot en sprong lut diksi I Daar lagui eui vlok blond haar diormi blauw zgden bandje bgi 1 n gehouden vei dl oogde bloemen e n lint dal bigkbairoin don hals was gedragi 11 1 m lange bei ni nhaarspeeld tn brieven o een tal van brievm alle zindir omslag kleine atnkji s papil r bedekt met l fijnste si hritt en allis opgtrnld en legi n ilkanr gulrnkt om t zoo weinig mogelgk jilaats te duun inslaan ICn dat allis hnd hel pnifnin datdDivil liers krankrinnig maakt terwgl h j het met trillende nensvleugiN en viiwrongen mond inademde Met bevende viiig rs nam h j hel haar de linten de bloemen weg 111 greep hg ei 11 brief welks gejaagd en om gelinatig schrift Utj besphouwde Bod o mijn god I slniBeldi hd toui Wordl vmmlgl 4 1 ml