Goudsche Courant, maandag 28 november 1904

Verkri baar in ftesiichen HO cta t t ct en f f VJ bü H H Apothekers en Drogisti II Lel oil het merli ANKKHI i AD RICHTER o Eotterdnm Te Goii by C Ll iiEH Apotheker Harkt en bil WOLFF l Co Weathaven 19B De Nordd AUg Zeilang bericht dat de blijvende uitKaran van de gewone begrooting voor bet PrniBiiiche militaire contingent bedragen 463 961 397 mark meer 12 845 841 de Ditgavcn voor eenmaal 25 026 920 mark minder 993 369 Bö de buitengewone begrooting worden 63 589 400 mark meer 32 470 700 verlangd De bigvende nitgaven voor het Saküiscbe militaire contingent bedragen 43 811 787 mark meer 1 714 54S de bigvende uitgaven voor bet Wnrtenbergsche contingent 21 973 036 mark meer 31 080 Bg de hoogere Ditgaven konlen vooral in aanmerking de maatregelen I voortvloeiend nit rie wetnontwerpen betreffende de vredenstertte en de wó iging van don dienstplicht d w ü de wetleluko vaRtutclling van den tweejarigen diei ttu d Verspreide Berichten FnASitRiJir De strafkamer van het Hof van Cansatie heeft het onderzoek in de zaak Dreyfan geëindigd en bet doHHier in banden geRteld van den procnreur generaal die wel twee maanden noodig heeft voor het opstellen van z jn raqniaitoir Daarna wordt een rap portenr aangewezen waarop do behandeling van de zaak omstreeks Maart kan plaats hebben Drie interpellaties zgn Ingediend in verband met Combes opdracht aan de prefecten om de ambtenaren te controleeren In een welsprekend pleidooi heeft de verdediger van de gebroeders Crettiez beschnldigd van het schieten op voor hnn fabriek manifesteerende werklieden trachtc n aan te toonen de wettelgke zelfverdediging en tot vrijspraak geconcludeerd Het offlcleele ondej zoek naar de geestvermogens van prinseil van Koburg door de doctoren Magnan en Uarnier is bepaald op 17 December on zal t Parjjs geschieden BKijai De socialistiache linkerzijde van de Kamer heeft Woensdagmiddag besloten onmiddellijk een wetsontwerp in te dienon strekkende tot instelling vdn het algemeen kies recht op 21 jarigcn Iseflgd met proportioneele vertegenwoordig ng voor de provinciale en gumeentel ke verkiezingen It ie Gisteren Is hot i rbitrago verdrag met Zwitserland te Rome gcteekend Majorano is tot ntinister van Annnnaii benoemd Sl AltjE In het ontwerp anarchistenwet wordt met gevangenis strafbaar gesteld bedreiging tegen de gemeenschap en opwekking tot anarchisme in woord geschrift en beeld Anarchistische vereenigingen zullen Verboden zgn VEaKBniaiiK STiTK Na Zwitsoiland en Dnltschland is Portugal aan do beurt voor het afsluiten van een arbitiagevordrag Woensdag is tnsschen den staatssecretaris Hay en den Portugee schen gezant hot verdrag mot Portugal geteekend Bkazilik Volgens een offlcieele opgaaf zgn b j het oproer te Rio do Janeiro 44 personen om het leven gekomen BINNENLAND 8TATEN QENERAAL TiTKKne u M im m H Zitting van Vrijdag 25 November Indische begrooting De ministar van Koloniën ving aan met een verdediging van de indeeling van het Koloniaal Verslag betwistte de noodzakelijkheid vui de ophotDng van i e Welvaart commissie en gaf de verzekering dat onze wceriniddelen ter zee met het oog ob den huldigen toestand in AziS voldoende z jn Tegenover het verwlj van den hoer van Kol dat de minister licht schuwende de Kamer rapporten ontho odt voerde hy aan dat hij niet kan mag en wil overleggen rapporten waarin ambtelijke verhondingen worden besproken en dan nog vaak eenzijdig De opleiding der Indjsche ambtenaren heeft d minister met ernst tor hand genomen By onto aanrakingeli met de bevolking zit geen luclit naar macht win of geldzucht voor Ons optreden in de Oajoe Alaa en Rataklandon was rechtijialig on noodzakelijk omdat iv j daar hadden over te nemen de onvereiniteit van din sultan van Atjeh en omdat ei geregelder toestanden geschapen moesten worden Datrtoe moest de macht der in verzet gndo benden worden gebroken Had de tocht der kolonne vna Daalen niet plaats gegrepen dan hadden w over een paar jaren de geheele Uajoe en Alulanden gewapend en fai atiek tegenover ons gevonden De tucht bg onze troepen was voorbeeldig en zg werden met beleid en omzichtigheid aangevoerd en met groote gematigdheid Na wat over de scherpe rede van den heer de Stners was gezegd zon de miniiter hem niet meer hard vallen maar hg wjjst er dien spr op dat hervatten van het stelsel van geduld ons in Atjeh over eeiiige jaren opnieuw zoo plaatsen voor een zee van ellende De miniiter heelt 6ok diepen eerbied voor den heldenmoed van den vgand maar hg heeft dii nzelfden eerbied ook voor onzen kleinen roep ook voor onze braven en dapperen en hnn aanvoerders die met beleid optraden De minister besprak daarna ons voorgenomen optreden in Boni en Borneo Wal het eerste land aangaat bet zenden van een ambtenaar naar den vorst zal niet helpen de macht van dat land moet gebroken worden En ten aanzien van Borneo is overste van Daalen naar Batavia ontboden om mede te helpen aan de voorbereiding van maatregelen ter bevordering van geregelder toestanden in dat land Bg oii e expeditie naar Djambi 7aten gren kapitalistische neigingen voor en in dit velband betreurde de minister do verdenking gelegd op den naam van den ond gonverneur generaal van der Wgck Bg de bespreking van den flnincieelen toestand van Indië wees de minister er op dat de geldmiddelen zorg vereischen Bezniniging wordt zooveel mogelgk betracht in welke richting de minister ook veel verwacht van den heer van Hentsz Do minister zotte opnieuw uiteen dat voor rekening van het moederland zullen komen de rente on amortisatie van een leening van ten hoogste 40 inillioen gulden Tegenover den heer van Kol die weder om klaagde over de onmacht van ons ko loniaal beleid somde de minister ten slotte oen 20 tal verbeteringen op die in de laatste jaren in het belang dor inlnndsche bevolking ztjn tot stand gebracht Wg zgn niet onbekwaam om Indie te beheuren maar men moet in het oog houden dat de ontwikkeling van een volk slechts geleidelgk gaat Bg do daarop gevolgde replieken bleef di heer Pgnacker Hordgk volhouden dat on noodig wroe l tegen do Gajoe s opgetreden was tcrwiil de heer van Vlgmen van gewelddadig optreden in Bom een oorlog van langen duur vreezende aanraadde den invloed van den sultan van Koelei aan tu wenden om vriendsrliappelgke aanraking met do bevolking te verkrggen De hoor Cremer verklaarde de vernnt woordelgkheid voor de expedities teg n de Gajoe s mede te willen aanvaarden eQhtei niet die voor de expeditie tegen de Aliislanden Uepliceereiide nam de heer van Kol dank baar akte van de plechtige verklaring van den minister dat geen oorlog zal worden begonnen wanneer die maar eenigszins te vermgden is De heer de Htuers verklaarde geen woord terug te nemen van de uitdrukkingen als inoordgesriiiedenis en beulenwurk door hom gebezigd voor het gebeurde m de Gajoe en Door de beweringen dat by het leger heeft gehoond en met modder beklad is spreker persoonlgk gesmaad en hiertegen komt hg op Sprekers vader en oom waren kommandant van datzelfde leger en voor niemand wil hg onder doen in lof voor ons leger Hg meende dat het ongelukkige denkbeeld tot het maken van deze expeditie is uitgegaan van generaal van Heutsz Den minister noch den vroegeren Gouverneur generaal treft dus eenige blaam Spreker eindigde met de spreuk voorkomende op de Spaansehe aabels Trek mg niet uit zonder noodzaak berg mg niet op zonder eer I Morgen voortzetting I I = Oemeng de Berichten i Men meldt uit den Haag aan de N R Ct In zake den moord op den kastelein v Ê aan de Groote Harkt alhier is eergisteren in bet Kuis van Bewaring de instructie aangevangen mat het hoeren van verschillende getuigen Naar wg vernemen blgft de verdachte mat selaar ook in de instructie beslist ontkennen De man die omtrent den dader op een briefkaart aan don commissaris Olivier b langrgke aanwijzingen deed heeft zich nog sloods niet aangemeld by de politie of justitie Op klaarlichten dag tnssehen half twee en hall vier is eergistermiddag te Amsterdam ingebroken ten liniie van den heer H in de Govert Klinckstraat 200 De bewoners waren afwezig en hadden de eerste étag behoorlgk atgealoten met een valwhen Untel heeft men de deor van de voorkamer weten te openen er daarna al het aanwezige beddengoed ïiin eenige ledikanten dekenv lakens enz bet perceel uitgedragen geen stukje achterlatende Bovendien nam men mede het ondergoed in een kast geborgen en ook daarvan bleef geen kleedingstok over Hoe men dit alles de woning heeft kunnen uitbrengen zonder dat iemand er iets van bespeurde is een raadsel geen der bovenbewoners heeft iets verdachts bemerkt Toen do familie H te half vier thoib kwam werd de dief tal ontdekt en onmiddellgk aangifte bg de politie gedaan Een bewoonster vande oveizgde der straat herinnerde zich dat zg oiiibtrceks drie uur een vrouw liet perceel zag verlaten met een zwaar puk in een laken gewikkeld onder den arm doch zg sloeg hier verder geen acht op Hbld Al v lVT l T i $ ® ® ®€ Q Den 308ten Nov herdenken 9 w onze geliefde Ouders 9 9 GEBARDUS ZEOERS 9 X KM f MARIA DEN BOER T X den dag waarop zg erfrfr fO onr Z X in den echt verbonden werden iB Hunne dankbare Kinderen Wachtelstraat P 215 X Tot onze groote droefheid overleed beden te Bloemendaal onze geliefde Zuster Mejuffrouw HËNRIETTE LINDNER B G J EVER S M W J A EVERS Lindner Gouda 25 November V Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen tgdens het overlgden onzer lieve Zuster Bebuwdzusicr en Tante Mejuffrouw MARIA MAGDALENA KRUISHEER beluigen wg onzen hai telgken dank Uit allei naam A M KWINKELENHERO KKliI llLbK A KWINKELKNHKRG M W KlUIISHEER Gouda 6 November 1904 TelephoonnetGouda Aang eslofen Onder Tel No 43 G W DE BRÜIJN Luiti nnnt bg liet 4e Rogiment Infanterie Gonwo C 228 ADVOCAAT EN Boerenjongens Aaiibovelend Firma C Lourens TELEFOON No IS MOSSELEN Ie CiUALITEIT Zeeuwsche Mosselen van af heden dagelgks vorsoh vorkrggbaar Bestellingen worden aan buis bezorgdGeen Zuiderieemosselen rrgs XS eent per emmer Aanbevelend WILHELMINA KLEIJN VORSTMANSTRAAT P 416 f PüIKG OUDE SCHIEDAMMER GEÏÏEVER Mtrkt NRiHTOAP V irkr i b i r by M l E ETERS N B AU bewgi rsa aohthmil is p Asohet on kurk itiioHi vvir SCHICDAM I ktfleraadonataadarPiiMs P HOPPB GOÜDSCH VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buu t B 13 TELEE in biedt zgn geachte begunstigers en cliënten bij het a s St NIOOLAASEEEST een raime gelegenheid aan tot het aankoopen van nuttige en fraaie CADEAUX Nieuwste soort Salongastafelijes Oroote Morteei iny OnHotnamenlen Ga§kacliel8 KRALEN enZUDEN FRAN IB Enormo keuze gl lvrlje GEÉMAII LEERDEHLISHOUDELIJKEARTIKELEN deugdzaam en zindelgk Eenig adres voor prima GASöLOEI LICHTARTIKELEN tej on concnrreerenda prgzen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik SÜVIO VUURVAAS Ifacht U voor namaak Aanbevelend M M V LOOU Mr Gasfltter TE II Ut II in de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Ga en Waterleiding Diiect te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 en Metaalpoetseztract iiicik ROOD KRUIS nit de f ibriek vjn Fiima H SARDEMANN te Zevonaar en Einineiik tpauiiem Oe kt om Verkrggbnar lo Gouda hg R ZANDVOORT M A TATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRÜIJFF ONTVAÏTGEN alle soortenWINTERSOHOENWERK sterk SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weogschaul enz in hot licliitcii eu Laammagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën en aaofcemeten werk e rt dert 2 jur h bb n lii bij d Doktoren en het publiek de oYir de gaaaehe wereld bekende en voor l door de vroBwaa Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen kennen ale een seker werkend aADgenum abenlunt on ech ede lijk en durb o dkoop hnbrnlddM bij V rBl p llag npUTd met OQweliijn niMff pijn npriepinstn ebrek een eetliiit loomheid tn i ledemeUn eleeht hnmear bloedaendi mi aua bel hoofd en de borat baofdpijn hartklnpplni duiaetlsflW benauwdheid levaran calaandoanlngenens Zij lija nnorartrotren voor de Klliv plHa m mI BUmI Bedare dooa ven de echte Ap tb w KichaH Brwdt a ZwltMrwiba Pillen draaft mb wtt Kmia op een roo l veld Zij lijn vBrkri tbsar k F OTO bIJ den Hoofd de pot houder roor NedmUnd r B vu SwitM KollT t HoUardw e M WOtn k C O mèm Voor de T rkieidng vm VIER LEDEN van d Kamar van Koophandel en Fabrieken te Oouda op VI OËKSDAC den 30 OVËMBËK 1904 ter yervanging van de Heeren J W SCHOUTEN I IJSSEL DE SCHEPPER G PRINCE n L P HOOGENDIJK Jr die op 31 December 19 M moeten aftreden worden dringend aanbevolen de Heeren J W SCHOÜTEIM I IJS8I L l K vSCHI PPKK G PRIiNCK Il P HOOGKNÜIJK Jr VÉLE KIEZER8 Het Stembnreau hondt jilting op het RAADHUIS rfe lirtrnWdn i nn 1 tot 4 iihi HEERLIJK iJ op de BOTERHAM YOORTREFFEIUK om TE BRADEN enTE BAKKEN I PRIJZEN DER Maryland Portorico en Varinas Tabakken VAN DE FIRMA De Erven de Ved j i ËLLE iioTTr iviuM MARYLAND 10 ct No 7 16 8 16 9 15 10 20 11 t 26 12 80 1 t86 16 40 ct 45 50 80 65 70 80 90 No 2 kort 2 lang 3 kort Oriestniverstabak No 3 lang 5 VARINAS Letter E 120 ct F 150 O 200 H 250 PORTORICO 50 cl 60 70 100 Letter A B C D De Twliill§§ie groole HKNGELOSCIIE VERLOTING Trokt Zaterdag 3 Deesmber ISOl in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GROOTE WINKANS 2500 prijzen H o O F D P R IJ S 13000 O ld Ljcl Cczi tsLarxteiri 1 wceiic piijs Epii Huis niet 1 bundpr land off V OOO Je i rijs 5 Vette koeien of 1000 itilden 4e prijs 10 Vette Vaik n s of fSOO Voorts Piuirileii Koelen V nrkenii Srhnpen lHJwielen XunimarMne MmibeUn llutahoudelijke Artil tlen t Prija per Lof f O öO p p f 0 55 Verkiugbaar b D J JANSEN te Hengelo Geld die ooit Agenten aanstelt Verder by LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 Dankbetuigingen U ondergeteekenden betuigen hiermede on7 en oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo G voor de goedo ontvangnt van de door ons gewonnen prezen in in Veiloliag te Hengelo G gehouden en beveelt con leder ten zeerhte aan üun geluk eens te beproeven door t koopen van een of meer loten in de Twintigste Verloting waorvan de tickkmg zal plaats hi bben op Zaterdag 3 Deo 1904 B GrobOen Raalto Il Pehlig Hoogkerk A Biinkman Portangen U Tol ra i Beetgumerm C Kranke Den Haag W F Diltmer Arastordani L l Guntliei Wutergraufsm W Slruiiheigen Cahtricum L v d Berg Stompwgk G van Scheriieuieel Diemen H S de Jong Akkrum G P v d Haal A iisterdam A J Croonen Ew lv H Janssen Brumraen Mej H J Wiiutorh Bruniinen J van dei lljle Dordrecht B Westernum Loppersnm W Dallinga Dell ul J v Zndolhoft V i stervooit Joh Schouten Zegveld N Smallcnbroek Groningen A Koridoin Kampen P Henssen Spekholzeih A Diederon Heerle G Jansen Arnhem J BIjik H Kruiningcn G Bonganid Kz Belgen op Zoom J Eijkelhoff mKlcid ira J Blucma Gionngen E Groen Muidon B J llutlomui Dioiicnvoen J D Batteil ld Haidi r i k T do Vries Heerenv vn J Harkeina Groningon H A Wnlfoord R Hirloü A Kieliild Anibtelvooii T Ntjmnn Hoog Kepri l Mcniio Tol Mnntendam A v llnscn VIc ulcii Audriiiga Hniliiigon K Uip lil Hoorn o Texel L J Goeman Veere J l lyum Oioulcliroek Joh Kei er Vlanrd Arab J Spgkinan Groningen A Schuurman Di demsviuut H Vhuur Grunnigen nna Verhoef Hnruielen H Jonkman Den Hom Til Lnmi ii Elden b Arnh I Veibeok Ainhem K J Woldi chut Zeist A Anldering Bahbeurh A viin Znssi ii Mbl i seidani J Bolterweok Limburg W Kok Rusenbnrg B J Bouhuus l liechl A Uogevecn Ernielo J W K Jansu AmsU rdara R Middel Zovc i liuuen K di Wit Scheenida Gr S llenstra Amsterdam A Vikscr Amersfoort B Roelof en EiaiiekiT H Br i im Beek bj Nyin J P Li Tcrst Nigti Voclit M Klinkliamer Kruminciiic s de long Baiuiin A S Wassenaar Heilanrd H Wiissenaui lleilunrd J I ViiiK i Ni V l 11 Lmdiman Am turdam W J Bos Onderdi iiilam B llnaimiin Gronin g li C i einier Tolbeit J J Liewos Doelliicbein Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage hu I J lANSEN te Hengelo O Gafé HarinoDie I j l 1 I 1 1 1 wmmÊ m mÊmm SPIXIALITKII in E C KC T uiichener Löweiibrau Viior vcrerreiitl liewk zich lcl ll a iiibi rli iiil Zaal V xw uitvoeriiigep partijoii vorkoopingeu oiiz Ühpouibol J WOUDENBERG Yoor St nCOLAAS ONTVANGEN een prachtige keuA der NIRUWSTK nmGK DASSEN en Plas roii § Be Nieuwe Winkel Markt 00 RIJKE SORTEERINÖ Zijden Caehenez en Heeren Handschoenen Aanbevelend CJ B BAraNSEB