Goudsche Courant, maandag 28 november 1904

No 9580 Maandag 28 November 1904 43ste Jaarifaii Echte Sinter iXaaimachiiies j PRACHTK S i I IC0LAAS tADEAU OndeiTicht gratis ook in het moderne borduren en Htoppen Sli ER iilAAT8CHAPlMJ in Nederland v iteffenwoord g cl door mééi dan 40 eigen muu azijnen GOIIDyt l aii o Tlcndewcji 97 rmmÊmimm SCHE COUMMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletooli Ht A D V K tt T E IS T l E N worden gcpliat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den herekeml naar plaatsruimte Inzending an Advertentiën tot 1 uur des iriid I Mcluou o St l c Uilfjavc deeer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering an Zon en Fcesfdngen De ry8 jjei drie maan len is 1 25 tranco per l ost 1 70 Afzonderlijke Nonimci s V IJ F C K N T IC N y tiS f y i t e e u y t rt Dr DE VRIJ Openbare Verkooping op MAANDAG 19 1 K KMBER 19Ü4 de morgana to uren in bet Kulfieljuis HARMONIK min de Markt ten overBtmin Tan den Notaris G G FORTUIJN DR006LEEVER VA N No 1 Ken WINKELHUIS en EEF in de WaleHteeg te iondn VVgk K No 81 Verbanrd by de week voor I 2 60 No 2 Ken HIIIH en EKK zonde Smederij den Koieodnul aan den Langen Tiendeweg te Oouüa W jk li No 5 Verhaard bg de week voor t 1 25 NoB 3 tot 5 Drie HUIZEN en ERVEN op het Weeterl aan den Oroeneweg te Oonda Wyk h Nos 129 130 en Ufi Allen verhoard bg de week Non 129 en 130 elk voor 1 0 90 on No HS voor I 1 No 6 Een HUIS en ERF in de Hobaartteeg te Ooada wyk M No U2 Verhaard bti de week voor f 0 80 No 7 Een HUIS en ERF in de Hpeldemnkeriitoeg te Ooada W jk ü No 48 Verhaard bü de week voor i 120 No 8 Een HUISen ERFaande Wachtel Iraal te Ooada Wyk P No195 Verhuurd bjj de week voor 2 No 9 Een WINKELHUIS en KRF naast het vorige perceel Wtjk P No 198 Verhuurd bil de week voor 1 8 60 No 10 Een raim ingoricbt gunntig gelegen WIMiËLIIUIS PAKHUIS on ERF aan de Waohtelstraat te Oonda naast het vorige perceel Wijk P Nos 197 en 198 Terstond te anr vnardon No 11 Een PAKHUIS oi KOETSHUIS achter het vorige perceel ongenommerd Verhuurd voor 40 por jaar tot 1 April 1905 Du perceelen Nos 8 tot 11 worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd En No 12 Een in 1903 goed gebouwd Htl8 en iA t aan den Korten Raam te Oonda Wijk O No 97 Verhoord b j de week voor 12 25 De perceelec zijn do laatste drie werkdagen v6ór den verkoopdag v an 10 tot 3 uren en op diep dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen itt voorityi fpde Notaris FORTUiJN DSOOOLKEVKR te Oonda P P SOOS Tiendeweg BO bericht de ontvangst van ei no prachtige parij Qemonteerd Qlas en Kristal en velerlei Hulshoudeiyke Artikelen in i miiktld en VertÜMrd BKITTANNIAMETAAL Alles leer geschikt voor St Ficolaas Cadeauz ïrijs Haar meer I e NImiwc Uoilon doet d grijie haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt hol haar glanzend on zacht belet het uitvallen en noonit do pelletjea van Lat hoofd weg RIadit op den hals tondoii Pril f M en 1 1 90 pat flacon Verkrijgbaar in de ROZKNüAAL M t bij IziiMli Cais l apfer Jfc molen JOIIDA St HICOLA S Ondergeleehende bericht de ontrangnt der op l iixc t ii HiilslioiKtclIJk 4 l lcd Kristal en Porselein eiz lUeeneerkoop v in KCJIT I4 Y 4£RTI1I trillieleii i €IIT CHIII TOVI K Artikelen HOOI HOPEll Irtlkcicii eiiArflkeleii uil ie l L Ti iïLritollli ii WMTtÉ 6l Co welke tegen fabrlekêitrytteM geleverd wordi n Zeer gnchlkl voor Hl Vlt OLkl CkDe t Th SCH II T voorheen Wed B0EL8UMS SANGDINOSi Nit t alleen een bloedecraieNif ook een bloedamieercitd Imiddcl ii de SANGUIN08E I Dewül tl niauw geiond en krachtig bloed maakt drijft zö de onzuuerlu den uit on bevordert alioo oane volmaakte gezondheid Daiikl eliil§iiig Aan de Hoeren Van Dam Uo s Oravenhage Mgiw Heereii Hiermede geef ik uiting aan ragne groote laakbaarheid voor Uwo Sanguinose Ik heb ruim drio j nren aon afschuwelgkon huiduitslag gehad en was gednii nde dien tjjd onder behandeling van de beroemdito specialiteiten vm Europa maar zonder de minste baat Nu nadat rt ritim eeme Moonri geregeld de Nnw mJnsm gebtHlkl helt en Ik mIjH nlttlag arm goe4 alt ge keel kmyi U moogt van dit schrijven gebruik maken Onder dankbetuiging hoogachtend Amsterdam POLAK Ie Jan V d Heidestraat 159 In do moeste gevallen is tweemalen per dag een eotlnpkl 13 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U do behandeli ig slvithls 12 cl 15 cis per dag Ual tt gnetkmtper dan eenig ander ilergëlUk ml44el PrIJs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl I 15 Te Qoud bij WOLFF A Co Westhaven X3e Sclxtie KINADEUPPELS van rhl met novensataand fabrieksmerk aijn ove OI iaiscke Fabriek vin K verkrijgbaar II f 1 NANN NG den llufr Openbare Verknoping op DONDERDAGEN 15 en 22 DECEMBKR 1904 des voormiddags uren bjj Veiling verlioofifinfs rombinatÏB en afsldg in liet Hotel DE ZALM W ovürslnnn an den XotatiH VAK De onlangs nieuw gebonwde BOÜWUAKSWONIl e X M met STALLINO voor 30 Kneien VAHKENSSCHUUB HQOIBKKO on i EN Eenige perceelen best Wei Hooi en Bouwland aan Jen Hoofdweg in den Zuidplasjuld cr Ie Waddinzveen groot 9S S4 M Hectaren PoldornummerB 39 tot en met 47 Te aanvaarden het Land 1 Januari 1905 on de Woning I Mei 1905 In ni gen perceelen welke omschreven zjii in Nolilién wiilke van af 1 Decomber 1904 te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN te Haaslroclit un bg do eigenaait de Heeren J en O ALBLAS te Waddinzveen Onderscheidene malen met eerste prgzen BEKROOND Heerlijk gekruide Noorsclie Ansjovis Per blik Por Wik 50 ceiil 3J ceiil AaabeviJlasd L VAN DER BEEK Jr Van oods Dh MOLEN LAK OS TIBXDBWEO D HO WIJN Roode Tafelwi n per 50 fl r99 50 maakt circa 45 cents per flesch WlJNHAiVDEL l k l TWEEDK BLAD Stadsnieuws GOUDA 26 November 1904 Op de j I gebonden olgemeene vergadering van de Gymnastiek Vereeniging Excelsior werd besloten de jaariyksche uitvoering te 4aen plaats hebben in de maand lannari Tevens werd door bot aftreden van den keer J O C Kamphuijen als Voorzitter en F C Bik Jr als Secretaris en die lich niet meer herkiesbaar stelden het bestunr samenf it ld uit de heeren D C W v d L iar SJereVoorzilter € v Kekoro M F de Raadt A Slingerland 1 P Weger en lob J Curnéiissen De R K Dilettanten cinb heeft van de neUo opbrengst der Licfdadiglieidsuitvueringen verschillende bedragen nfgee ann aan de navolgende vereenigingen en comités HnlpiaNood De Eli sabeths vereoniglng Armenzorg Werkvcrschafflng B K Arrobestuor Hnipcomilé Naaivereeniging 4t tiondsche Vacantiekolonie en Kin dervoeiiif Bovendien heeft de club nog een flink bMrag gereserveerd om daarmede om Irenl Kfvttniis eenige noodlijdenden gelukkig te niakm Wg spreken ong twgf d naar lu t i rt t r trtto oindnehe fngezetnwn wanneer wij hnM brengen aan de Dilettanten club voor Iwar edel streven en den wenseh uiten dat sü Ifeh hot voTgendo jaar in een even groote 1 0 niet nog grootere recette moge verhaoKe G 8 C n t r 41 e 25 November 4 nnr nam Druk 50 m M Lirhtkracht 14 82 Kaarsen = 5646Calori6n veriaogen OiiiHI LTBK In de Maandag avond i l in t Eolflelpis van den heer W J v d Meer gehouden vergadering van de Oudewateische IJscInb zgn tot bestuursleden gekozea de boeren A de Rawe en E C Vriesman beiden alhier de eerste in de plaats Tan den heer C J Verltoet en de tweede roor den heer Th C VVildbergh die beiden wegens vertrek uit de femoente bedankt hadden NiitcwmxERK a d IJsil Het wu v ar de landbonwers in den laatsten tjjd heosch nog meegeioopen Door het vrg gunstige weer taeb liet men de koeien maar buiten loepen ji er waren boeren die ze nog wel veertien dagen misschien nog wel langer buiten kMden laten Geen wonder dat het Woens4t een tegenvaller was toen alles met eu dikke laag sneeuw werd bedekt Direkt verden de arme beesten die stonden te riilea van de koude naar binnen gehaald of men tagon da stallen in orde to maken zoodat iii iieeste dieren s avonds op stal atondei Me nu nog buiten ztjn zullen zeer zeker Mt wel spoedig verdwijnen 8toi iik Haandag jl is men begonnen met da edar opbouw van het kerkje onzer algescMIen gemeente Door verscAiliendo onstaiifl ieden k men er niet vroeger aan beginna in verbmd net de rerilacbt omstairiljheden van den brand en van den ontTaniPi dreigbrief spraken ook de assurantieHMMacbappgen een woord meé Thans echter MiijiMn alle beivaren ait den weg geraiml ZtTÉMtizni Maandag jl had in de KoUbaan fM den heer J A Vos eene openbare Te plering plaatarande anti revolutionaira k MiMu g aK Nederland en Oranje waarin Mr een stampvolle zaal als spreker optrad beer H de Wilde lid der Pror Staten van Z H te GraveDhage met het onderwerp do Dubbeltjes kwestie In hoofdzaak werden besproken s lands ink msten en uitgaven in verband met de nieuwe tariefwet Aan h t debat werd deelgenomen iooi de hoeren J E van der Wiolen tt s Hage Engels van Beouwgk en Samson van s Hage VKIlGilDEKIKDVAyËNGKHËK TËlitU VRIJDAG 25 NOV 1904 Voorzitter de Burgemeester Togenwooidig d hli Noothoven van Goor Veigecr l Jssel de Scheppi r Heiman van de Velde Nedei horst van Eyk de Jong i ürtugn Uroogleever van Galen Engels Luger van Iteibou Dessiiig Juiigenburger en Vingeiling Afwezig de lili Prince on Donker nii t kennisgeving en Maijlwgk De notulen der vorige vergadering wor den voorgelezen en onveianileid geeilgekeuid Do Vüuizitler deelde mede a dal bg kun besluilen wiiren goedige keuid de raadsbesluiten tot heffing v ui Wa iggelden en tot helling van biuggelden aande Haastrecbtscho brug b dal dour led Blaten was goedgekeurd het laiidsbebluit tut verhuur v in het oxeer citleterrelii anii bet igk c dat u m de Wed O van Zutpli ii as toegekend een peniloen van 1 2ÖU Aangeiicimeu voor keiiuisgeving Ingekomen 1 Een voordracht voor lid dei C iin niBirio van Toezicht op het Middelbaar Undet wgs Daarop zgn geplaatst de bh J van Galen en J M Nootlioven van Goor Ter visie 2 Aanbevelingen voor vacatures in com missiën wegens periodieke aftreding al s voor Lid van bet Borg Armbestuur de beer H Groenendaal aflr W C Wernink Regent van het öaslhuis de heer H Grnenendaai aftr H Knuttel Regentes van het Gasthuis Mevr J A F Noothoven van Goor Roost van Limburg aftr Mevr de Jong Schotsman Regent van het Besledeling nbais do hoer J S Kampo aftr G Boulers Lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs de beer H O van Meure aftr L W C G V d Garden Leden der Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs de heer J J A Montgii aflr L W C O vaader Garden de heer J W Le Grom aftr J G Dear en voor de vacature Straater de beer C A van Berkel J B van Catz Lid der Commissie van Toezicht op de Stedel ke Mnxlekschool de heer O Hoogenboom Cz aftr Dr S de Jong Regent van het Uoffmanagesticht de heer G Prince aftr H Groenendaal Lid der Conmiisia voor de Volksgaarkeuken de keer B Beszelzen aftr G Krook Lil der Ooramitiiie roor da Bank van Leening de heer 6 Prince altr A W Roes Ter visie 8 Een briel van de Commissie van toezicht op de Stads Muziekschool daarbij de leden van den gemeenteraad uitnoodigenda tot bSwouing van het openbaar examen op 21 Dec Aangenomen voor kennisgeving 4Een briel van den haer ö C For tagn Droogleever daarbj mededeelendo dat de heer J C VV ter Bruggen ten behoeve van het Museum van Oudheden een verzameling spotprenten bad vermaakt dat bü het nazien van de nalatenschap eehler geen spotprenten aanwezig waien zoodat geen aanbie ding kon plaaLs hebben Aangenomen voor kennisgeving 5 Een voorstel van do ga commissie uin den boekhouder on den opzieliler mede te laten daelon inde winsl der fabi iek i Een vouislel van B en W lul wgziging der geineente begruuting dienst 11 04 Een voorstel van B en W tot raststeiling van een drietal areidenii gcn iii varband nieldedraiikvvel Ken lapport van B eu VV op het adres van H de Gueij beli effende verlichting van de VorKtmanstraat Een vooisli l van B en W lol verkoop van grond a in de bmgiveg te Waildinxveen 9 zgii gediukl rondgedeeld en voor heden u iii de oide gesteld lü Een vuor stoi van B en W om G van Wingerden vergunning te g ven tot uitbreiding aii de Slegnkude Ter visie 1 1 Een voorstel van B en W om aan gebr Fgii vergunning te verleeiien tot liet liobbi n van uUsiclit op gemeeniegioiid Tor visie De VearziMer Ik kan den raad niaéedeulnn dat op voorstel van den gemeeate bouwmees ter eenige unrloonen van enkele sLidsworklie den zullen worden vei hoegd tei voorkoming I van vast overweiken van die werklieden en zulks met ingang van 1 Januari a s Aangenomen voor kennisgeving 12 Dankbetuigingen van O J P Sprngt C vanden Heuvel en N de Jong voor de veihuuging Imoner jaarwedden Aangenomen vooi kennisgeving 1 Een adres van A van Eeuwen en l l anderen le Waddinxveen zich bez aard acliteiKle tegen liet heden aan de ord gestelde vuorstel tot afstand van grund aa llebrugweg te Waddinxveen Zal worden behandeld bg jiunt 7 der agenda 14 Een adres van J Zwart Pz hoadonde veizoek tot ii trokki g van het vcrbwl oB onaangespannen wagens voor zgn huls l mogen plaatsen en tevens te mogen tooien een boom en die vrijkomende weg te mogen b straten De Voorzitter De politie verordening staat niet toe dat er beroep op den raad kan plaats hebben De hoer van de Velde Zou er niets voor le zeggen zijn om dia boom weg le nemen en wanneer bjj daarmede geholpen kan worden dan kan de raad dit verzoek toch wel in overweging nemen De Voorzitter De bedoeling is door de wegneming van die boom meer ruimte voor wagens te hebben De heer van de Velde Als hg daar nu meer ruimte krijgt dan is het voor hem misschien gemakkelijker De Voorzitter Het verzoek betreffende den boom stel ik vour le stellen in banden van B en W Aldus besloten 15 Een verzoek van den lieer E A Zwaanevoid om eervol ontslag als onderwijzer aan de le openbare lagere school Wordt eervol verleend tegen 16 Janu ri Aan do orde De benoeming van twee leden in het stembureau voor do verkiezing van vier leden der ÏCamer van Koophandel en Fabrieken Benoemd worden de hh van Galen met 15 en Noothoven van Goor 11 met t De heer Engels verkreeg 6 1 temma Aan de orde De benoeming v n drie leden der Commiesie van Toezicht op het I er On Tot leden worden benoemd de hh C A van Berkel siet 8 Dr A Montague met 9 en J F M Wolff met 14 rt Aan de orde De voorstellen tot wijziging der gemeente bogrooting voor 1904 Ing St Nrs 81 en 83 Wordt goedgekeurd Aan de orde Hel voorstel tot het verleenen ivan ontheffing of teruggaaf van aanslagen in de plaalselgke diroeln belasting naar bet inkomen dienst 1904 Ing Jt no 811 Wordt goedgitkeurd Wordt vervolgd Gemengde Berichten B j de gisteren voor de Haarlems ihe rechtbank behandelde zaak tegen vrou V l ilema Hiieeluians uit de Haarleminern eerj beschuldigd baar echtgenoot le hebben vtïrgjfligd was zeer veel publiek en voural V el familieleden van weerszgden aanwezig Bg hel verhoor ontkende beklaagde alles hiilsslarrig wal zij voor den rechtereommlKsaris had bekend Z gaf nu een omslundig maar hoogst onwaarschijnlijk verbaal van de vergiftiging waarin Van t Hof als de Schuldige werd genoemd Een der getuigCn legde echter een door buklaasde geteekenlien brief over waai in ze schreef hem wel te willen vergeven maar dal zo niet darfde Beklaagde legde dit nu zou uit dat zg bedoeld bad haar man geen vergiffenis te durven vragen N6g andeie getuigen legden voiklanligen af waaruit bleek dat bekl zeer goed li id geweten dat raltekruid vergif is In zgn rei ui iloir zeide do Olflcier van Justitie dat Dateina en zjjn vrouw 127 jaren lang gehuwd wat en en 11 kinderenl hadden Zg leefden gelukkig totdat Van t Holf daar in buis kwam ah commensaal lie man oen reus golgk wist vrouw Dateina le betoovoren De man merkt bet en stuurt hem de deur uit Dit was echter niet najir l Hotfs zin Deze wilde trouwen om zoodoende in de zaak le komen De officier vertelt nu verder hue beklaagde en Van t Hofl voortgingen hel samen te weten Hoe zg samen naar Haarlem zijn geweest daar vergif hebben gekocht en hoe zg naar liuis gaande aansloot given Na dien dag word liet hoe langer hoe eiger beklaagde valt flauw Van t Hiltf sclirgll haar de deur open le laten daur hg dnn zal komen om haar man te vergiftigen Zg duet du ziet Van t Hoff komen zet bet vergif in de kom mengl alles dooreen en ziel baar man alles uitdrinken zolfs bg hel doodsbed houdt zg haar man vour den gek De officier spnekt er zijn verbazing over uit dat Mr liieftiiick zeide met syinpatbje le verdediging op zich genomen te hebbe i Alle eerst bestreed hij den voorbedachten radeDaarvoor achtte hij geen bewijs bijgebracbl Doch ook doodsla achtte pleiter merbewe zon Hel was niet aan te nemen qat een vrouw die steeds een goede moeder srlignt geweest te zgn oor oen landlotjpi r een dronkenlap oen doodslag zou doen Daarom vraagt hy vrijspraak zouwei voor b t oenals het ander en in ieder geval e n veel lichter straf dan levenalaog Uitspraak over 14 dagen Naar aanleiding van den brand op ile villa Rhederpark te i e steeg van mevrifuw T P Viruly kan als vrij zeker vorddn aangenomen dat die ontstaan is doordat een gordgn op een der kamers van do derde verdieping in aanraking kwam met de brandende kachel Om 4 uur was do bl a id geheel geblascht en konden de apniton ifirnkken al hadden die wegens gebrek aan witter en de ontzettende vaarmasaa niet veel kannen