Goudsche Courant, maandag 28 november 1904

T l féffc f sr T w f m Koordreobt OEBOREN e nil hl emder A Psisgraaf en ftonuens Oe ite Mazina e nders U K Verwaai en I Anker OErll WD 11 Ham 88 j tel iteidam en I M d Vo 2i j Hjjpolhuïc Banhtit Pnndb idem idem Paudb Uitte rd HypbI andh liollird H pbPandb Standaard HypbPandb Stedelgke HypbPnndb l treohtsehe HypbPandb W istbindhche Hypb 4 lOfliPandb md lie II Hypb 4 J9 Pandb 1 Algeni Oroninger Schee ps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Panel briefbank 4 99 PiDdb Nid Siheips Hyph 4 101 He wg en vanDeelger Nortlrw Pao Hyp Hank f 96 Pendh Hal nfieche Hyjib 4 100 Alg Hyjotlihi Lersle Ned Hjiolheekbriifbank 4 99 Pandb Hollandseho Hypb 4 99 Pandb Sf teefivaarl Dit prnen Ohl Mg tot lijpl I aan van Me e rde 1V rt 1902 4 98 f oorwfgleenmgeu Itai iF Oblig iiid Italiainsehe Hp Mg A H 3bT I Tfinieleentv ién lïfieiii I iti n Stad Antwe rpe n 1887 2 lOa L o 9581 Dinsdag 89 43ste Jaargan r 4 96 4 lÖl f W 4 100 4 99V 4 1 K mmmt l i mÊmmmitgmm m mffmmm ftoiiDSCHE mwm iMeuwS en Adrerlentiehlad voor Gouda en Omstreken AÜVIOllTEiXTIKN Gebruikt e is de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven Borstlioning Eztract KoNINKLUKE U HINAIE ké It Ir I N9 A D V h H r E N T I E N woiden pcplintsi in 1 Jnzendintr van Adveitentien tot 1 uiu des mul I reletuou 0 f Ut Uitgaxt dezci oui iiit gjschieiit d tg cl ij k s niet uitzondciing an 7 iii en Fttstdngtn De piijs pei diie ma indin is 1 26 lianeo pei post 1 70 Aizondeihjke Nommeis V 1 1 F CkNTKN Burgerlijke Stand GEBORIiN 21 Nov Pii lern lla Anllioi 11 oude rs A 1 Ijielaiiren ï Priiisenberg 24 WilliilniHia Llisah tli oueleis l 1 Kostei e n IS P ld ivaail 25 Wilhe Imina oud is V vanleinnenA viuBuuren OVl KIM e N 24 Nov J H taag 4 OSDHtlllOllWI 2 Nov P J Boer en H I Krugshper J II de Riel en 1 Mugs I do Regzer en C de Brugii I van llivenoenW C vnnUnnren nitricht n SIfcIiIk de lioof e bnitenmnren met de grooto o n n brandlrap bleven Maan daar het gebuaw totial uitbiandde li t kooUbni Uu I 1 li adi n Aunv inkcigk vrei 8de raen nog voor üii lu liter het bnui ii gel gen R C ki rk teiwgl vele umliggend bewoners liun inbii dtl ned in leiligimd brachten Er ie betrrkkt l jk wi miK ger d d bfwonds kjnd ii Ui i u ts van hun lufgotdtr II reddi ii i ii ook bet iiersonei 1 moest alles ucbterlat n Alt h is verzekerd N A t Men mildl aan de O H nit Krommenie aangaande het plotseling verdwyiu n van notaris van Wernieskt rken Sinds een twaalltal jaren as notaris van W hur gevistigd Hg was voorheen gehuwd intt de ü kende chrgfsti r Johanna van Woude bq welke hy twte kinderen iiHti had iJe oudste Henri die reeds als si lirgvtr o a in de Hollandsche Ijtlie eenigcn ii lam maakte en in Int tuinbouwvak wirk aain IB vtrlüolt daarvoor in het bnitcninnd de jongstu studeert thuis Na tormi ele scheiding van jn eerste vrouw nu n herinnert ich nog welk om Ktandigheden duaraun vo ia giiig n o a di vergittigingszaak welke de bladen oilvot rig hehb n vermeld is liy nn nmstrteks twee jaar geleden hertrouwd met eenc weduwe mit drie kinden n Wiaivaii het jongste een roon van 1 jaai thuis was Oe o dame woonde te nljihen en was geloilnneerd e waien getrouwd bulten geinoe iisi hap vin geledere n doeh sooals me n dit n ie mt op winst en verlies Üe gelden van het thuis gnde kind Bner tweede vriuvv wiïieii onder ztjii h rusting en beheer iiu de opening dei liraiilkast gisteren door den e fticter van justitie bleken daarin geen geilen aaiiwe ig te n zo da de vraag ryst of ei teiuuji van lulli ie ring V 101 den vo irtvUiehtige heslain De haoi Van Weimosk rk n wis iemand die riot iilgeinoin ge ien was U lid van d II rna 1 was hg fior iiak dut itl giie uie de leden uiitsl ig namen bespeilt Igke adver tenlies III dl eunrant en e in dito alphabith op de raadsleden watenzgnuirk waareloor h de veihitte ril g van velen ti iw kte lil den gewone II emig mg was hu d loi e ene zekeregiedhurtighe iildiknuls niet ongesehikt doch ook gehaat in de besturen van instel liugen waarin lig jilltiiig had bat notaiis van W een ernstige enu patiënt was behoord niet leitde einbekende zaken Sinets lv e jaren niis Ig ek lot wethouder beno nid en als e neli t iiigeerd lig 01 nige malen als x aiiine me lul buig meester Ilekend IS het dat lig zie h h 1 1 ijigeweikt van ondeiollieier tot iiolaiiakbrk en deBlgd spoedig gn notarioil examen all gde l It Denekamp wordt van 24 dezer aan de w It gemeld De Hlgemiin bekende balarte van Ibntboini d kter liidirStrotli had heden lerwgl bg deelnam aineeiidigf jneht op de gronden van den Hirst von llenllieim gelegen te Wietinaisnm oi der Nordhorn een vroesilgk ongeluk Bii hel dichtklappen van gn geweer ging nl onveihueds hit schot af waardoor éi ii drgver oen ekorö Koltink van Ie renswcgen direct gedood en oi ii tweede levensgevaarlgk gewond word De tSOdVEAlTfts in MANTELS C sUmes Japonstoffen llloiisoii l el§iioir8 in PELTEKMH BEÏÏES VAK EOTTERDAM VUIJÜAG 21 N0 LK Hh Z jn in zoor grooto konzo tegen do moest concurreerende jiitlzen oorbanden i unbe velend StaaUlêtnwqtn PoRTUfiit Oblig Se Serie fr 59 59 961 74 ftOO 3 OblIg 3 Serie Ir iuOO RüsiiHi Iwang Dombr Ohli gatieu 4 AziB lapan Obllgntiun 1899 i CounBu bicunsulidteide Bui tenlandscho Schuld Kucepis L 100 IV 24i 8oïil IlDrirV ir A BWNKMA N A ffnly lieltiend en o iirf middel tegen vei koudheid astna keelpgn kink en slgm hoest bronchitis en alle borst en longaan doeningen UK Hud H N VAN SCHAIK C lUroiis laii 0 40 0 70 i Kon Stoomfabriek Oo Uoiihinbloem Verkrg bnai bg hrma 11 OhHTJt Co Westhaven lÜH lou 1 1 I LAlBfiSmiy Kleiweg H I O houda h H VAN VlILLi eerstal B I20te ii fc A BOUMAN Moorlrerhl I INK Y IV WllSdllIVfltU Laat L met misleiden ioor AMt SInxiii Het klooster SemcM l aiilo l bi staat niet r m S to im i cii H i k i i BlDTSSBH s 33ste Verloting uitsluitend voor ZuidIolland Duizend Gulden l GELD cxlra Cadeau 1 pdjs van f 800 = f 200 1 prijs van f iOO = f 100 Z prijzen van f 50 = f 100 4 pry zen van i 85 = f 100 30 prflzen van f 10 = f 300 40 prijzen van f 5 = f 300 78 prijzen en bedrage van f lOOO Aandeelen m deze geldverloting worden Cadeau gegeven van af heden Zaterdag BH YSSEN s MET OADEAUX llcilel eeinl proef Gocdiioopsie I 140 eigen Vcrkoophulzen HET WAPEN VAN ASTEN Te GOUDA alleen W ds raat 157 1 Ontvang en oiider nieei praehtig e Prentenboeken al dnect cadeau of voor 1 bon De kwaliteiten Koffie IVo f en Ho zijn centen afgeslagen en kosten nu 4 f en 50 cents per pond Kulleiilandscb Overzicht De lapnnners deden Donderdag een io ing eenige knnonnen op to iitellen op den Koeantsy heuvel manr üg werden Icrugge slagen hen afdeeliiig Tan de RusmsoIib vry willigo jagers ke e te een boschjo bo Nnn bansy met ver van den Poelilot liouvol Het Telegraaf agentschap meldt oit Moek den van Zaterdag dit naar verluidt cenige v B de PortAithur blokketrtnile Inpanscbu schepen naar Sascbo zgii vertrokken om daar te worden hcrslold Versterkingen die voort dnrend nit Japan worden aangcvoi rd or den naar hit leger van Port Generaal Koeropatkino meldt aan di n Tsaar dat bg Zaterdag ütnde ecbe ontvii g van geniraal Sloistl waarin dtiu bi iirbi dat op 21 Nov do Japanners tin nicuHui aanval dtden miai weiden ttiungesl igui Kalm tn rnslig zondti euiig iniiduil agn du Russische uoilogsscheiin bit Sn kanail doirgcstoonid Ki btstund wil leiiigt vreis Mior niogi Igki ing Inkk ii maar ml gubieide inaatregekn lan voiuiig uiuu ginomen Gtdareiido den licht nKchten geen andere bouten in bit kanaal vaieii de boorden van het Kan ml w rd ii bewaakt de ItUnhsniocblen nuts iii hit vniUr cr cn en aan boord van de Kiissi cbe scli leii stonden de nianscliiipptn aan de kanonnen en aan de torpedolanceei buizen l e ank r plaatsen werden bewaakt door de kustwacht en de sloepen van de havenpolitie en do lorpedobooten van het eskader stoomden vooruit om het Kanaal te verkennen Deio tocht van het Ru Siarhe eikader vestigt weer eens do aandacht op do voor waarden waaronder de Hchipen van ooilog voi rende mogendheden door het Kanaal Qfiogen stoomen In den firman van 5 Januari 1816 waarbg de concessie werd verleend werd bepaald dat het Kanaal onzgdig zon rgn dal wil Keggen opengesteld voor alle vaartuigen van alle mogendheden m t d van vrede en van oorloi Dat was niet naar den zin van Engeland Dit land kocht eerst de 176 00U obligatieii van den Khedive en wist later gebruik makende van de Egyptische quaetlie Egypte militair te bezetter eu daardoor als het ware bet Kanaal in zgn macht te brengen FüVILLETOX 88 xn Het hnorrijtnig waarin Ednard de Lairis en meVrOTV d Orvilliers hadden plaats ge nomen volgde nabg de Triomfboog gekomen te z n de lang nitge trekte avenue van de champs Elysèes Oekomen op de place de la Concorde ter hoogte van het liinisterie van Marine U ld het halt Toen stapte de jonge vroaw n Bit t Was voor ha r zaak om to voet tbais t komen Z j woonde aan t begin van den f anbonrg 8 liit Honoré ra een nog onderwetsch familie hotel ran een streng en eerbied waardig niterl k dat sinds het oiade der He eenw het eigendom van de Orvilllers wasjeweest t H d twaalf nnr geslagen t Werd haar tijd om te hnis teTziJn voor het tweede ont btit niet zenderreen lekere betorgdheid lUeht xljjet aao dat ijj na na dieo morgen Een intei nation lie coiileienlie regelde in 1888 de voorwaaiden voor het gebrnik vin het Saoz kanaal daarbg weiden devightid en do nentralileit van bit kan lal vastgu Btcld en door de inogendbodeH gowaarboigd een inlernntioiiale commissie van toezicht werd ingesteld Uoeb Engel ind buhiildzich ten slilte het recht voor de vrgh id n doorvaart te beperken oï op to beffen Opnieuw was daaidoor het Kanaal 111 d macht vin I ngelaiid gekoinm Bg de onderhaiidelingm oier dolranseh EngeUclie ovireonkom t v in 19üi ueid dez qaaestie opnieuw ter sprake gebracht üin üe erkenning vim de tngelsibe uccuputu van l gyitc 10 verkrggen heeft Eugilanl in een toevoeging aan de üverieiikomst aii 8 April 1904 de Conventie van 1888 oiivijüi waardelgk eikend en zich vei bond 1 de vrgheid aii iet kanaal ten allen tyde te eerbiedigen Doch danrbg is levens h I internntionalo toezicht up het kan t il ip hoven Vu dam I iigeland Oibraltar Miilti plus ei Sue be il stial de gebet Ie wig ii i Oo t Az e en dus feitelgk oük liet Sue kanaal oiidoi tiigolboh too ieht Sinks koml liet Pniiain 1 k inuil uidir Ameiika iii i 11 luexicht lol staii 1 Üan ullui do biido direct 1 verbindiugsni n di r wuold on Ier toeziiht slaan lan de belde gruoisie Aiigelsiiksisehu natiën Dii gioute inogi ndhiden zt lhel louinal liebbeii li l leilil teil d uiruvi r ungoiu tt luiken bil het zou weiisehelgk gn lo hi t iweedo lliagselio Vrede cnigi us ils ba b i iling 11 10 i ikl V 101 den z e lorl g levilis Ie ibsolllte 11 utl illlell vaslslt I I lil lil beido veibiii liiigiiwegen Vu ou ui b l belang aii golioul de wereld gn De behandeling van het ontnerp der inkomslenbelasling doui de I 1 iiische Kaïnci is vertraagd niet enkel wegens de 7iekle van den iiiiiiibter van finincien ni uir ook wegtub onceniglieid tusscli n dezen eu de commissie van lappurteuib Er b slaat thans uitzicht op een spuedig behandeling 1 1 heeft overleg pi lats gehad tusschen den ruppurteur Murlun den minisler president Cumiits en den miiiist r Kuuvier en de e luibbcn icli bereid veiklaaid uo veel mogelgk aan dl niiischeii der commissie tegemoet te koniin Daarover is gisteren 111 den ministerraad beraadslaagd en de ministei Kuuvier zal ru met de commissie lot uvor eenstemming trachten te komen In do Kamerzitting werd gist ren door dm minister president medegedeeld dat de go rnchten omtrent hot voornemen van Knivior zoo vol onvoorzichtigheden aan tafel plaats zon moeten nemen tegenover haar echtgenoot al bad zg ook als voorzorgsmaatregel om zich een alibi te verschaften eenign inkuopen gedaan in de magazgnen van bet Lonvro Het was derhalve voor haar werkelgk een verlichting toen zij bg baar terugkomst vernam dat do rechter door ei nstige bezig beden opgeboaden mot zon komen ont bgten en eerst in den loop van den namiddag dacht thuis te komen Dat zelfde gebeurde wel meer want d Orvilllers was een gverig roan die m zgu betrekking bg do rechterlgko macht slechts zelden tot den volgenden dag uitstelde wat dien zelfden dag nog kon worden afgedaan In een dergelijk geval liet H altgd zgn vrouw waarschuwen met de correcte holfe Igkheld die hem onder alle omstandigheden van het loven zelfs bg do meest gewone en alledaagsche dingen nooit verliet Ëdith verontruste zich ditmaal dan ook t geheel met Zg wist trouwens mot dat do rechter van instructie slechts weinige oogenblikken na baar vertrek van Teresita bg Terosita broeder was geweest um daar de huiszoeking te doen die W gedeoltelgk hebben bgge wooad en die geëindigd wu met de voor loopige arrestatie van Jnan Cameron Nooit iprak da rechter als hy thuis was om nl te treden volkomen ongegrond zgn De I xho de Paus deelt mede dat Konvitr vttB zgn ong si Idhoid in zoeven e hersteld is dat hg Maandag gn ontwelp b lasting 0 1 het inkomen m de Kamer zul kunnen vordedigi n 01 dit gi beuien al nu d 1 heer UoOTiei zich tot nadir iverligd bereid heeft verklaard is eebtei de vraag Dl eummissie hil een i ebeel nieuw ont weri uilgenerkt mol bi ido ontwerpen dat van Kuuvier en van lueoinnllssle hobbi 11 di zen zoraei pri fn niii gui j lulu gehad wair van dl er lagiiiv urd Kamerleden g drukl zgn Hol inei st waaiscligiiHko al nu ztjn dat de bthrtiidiling van liel oiitweip enigen tgd rdt niig si II en dat lu ir de samen welkin v m Hiiiviii ni t Ie eiiiiinissu ei li d ld onlwtip iiitstian il dit dm aan di Kaïin r si ft id 11 vouig I d 111 t len be lek I mg de 1 d jiiifii mingen van dl zen lil I gi l II I Is Ov i d te S bistjp I i orgekomen onlu tui v idi g UI ld N ld u men lul dl over tuigihg g K II I i is lit iilusleii Ml wacht kond II w i I 1 g if de e iiiinaiid nu last de i a ndö si elits V lor lm t ik 11 de mans li i pi 11 lil de s ld l I it 11 gum D s uv mds te es uur si iii len iigflveei 26 111 inii II vuir de punt v 111 de k izerne te i In euwm trwoideiirmt 11 mg worpen uo tien de lui iiiglu steeds toenaui weid alles iMt n kl III gesl Ig 11 l it ouilles vunrdcn Il III ingt g duit Igk niet ilieiji ia mkil lusse scliiten 1 11 uiiital jierson 11 i lil 11 Kil r gew lid De iiiirza ik van de uiilusiin wordt gez iclil lil Iwl verspil iden v in oproerige proc aiuatien De heer 1 abuucliire geelt in Iruili den heer Lhambeilain een welvcidieiid lusji dat hut dubbele vo II de I hoeft van de lichtzinnigheid vuil laatstgenuemde in zotir beider licht te tialsen iii ook aiideien te tuunun hou vourziilitig men II liet alg Miieeii in el wozun met VI rklaiiiigeii ovei ailiternilgaiig van de oen of andere ngverliuil Hier volgt de vel taling van liet interessante stuk Het vi rb asde mg zeei dat de beur tliam berlair te Lntuii de onbesclinaindlieid liad te beweren dat de stiouvlechtuis aldaar hun vak zagen verlui pen tiiigivolgo van builen laiidsche niidediiigiiig De meeslen zgiier toe hoorders m iel ii zeer goed hubbi n geweten dat juist hel tegenovergestelde bet geval is De bertug van Devonshire noet niet oiinder verbaasd zgn geweest te meer daar de beer Chamberlain bewoeide dat bg dit had ge over de zaken diu lig under handen bad eu een pinstur bad met zurgvuldigur de biechtgeheimen kunnm bewaren dan bgbit zgn boroeps aai gelegenheden deed Had Edith wel geweien wat er bg de Cameron s was voorgevallen hot zou haar zeer zeker gespeten hebben om het lieve kustschoolvriendinnetje naar persoonlijk had zg zich anders van t gebeurde weinig aange trokken daai zg met kon nagaan door welke banden op diu i dug haar eigen lot was verbonden aan dut van den Ipnanschen balling Vauwelgks bad I dub zicb vanI daarddo Lairis verwgderd of deze verliet op zgn beurt bot huarrgtuig waarin buiden tegen alle onbescheiden blikken een tyd lang waren gevrgwaard geweest Toen eerst dacht hg aan bet pand dat h j Juan Cameron had toevertroawd loen het duel was afguloopen badden gelgk wji WQton allerlei dingen zgn ge dachten van dat pluchen doosje afgeleid en laan Cameron die er daaruntegen wel aan had gedacht had het hem tn t bgzgn van zooveel gelmgen met willen teruggeven Ednard Te Eairis maakte zicb ook thans genn oogenblik bezorgd Bg zgn vriend was geiyk hg moeu lu hst pand evengoed bewaard als in eigen handen Oaaw wat ontbijten dacht bU en das lezen in een verslag vnn do Kamer van Koop bindil lo 1 uton die heitto dit vreisilgk onheil toe te schrgvi n luiii du vraag i aar Panama hoeden wolke iii Engeland wurdeii gemaakt Volgens te Weenin ontvangen berichten beeft de minister mui Biunenl akui prins Mirskj een man van i ei trouw en naar War schau gezonden om di grieven an het Pi ol sili volk tu onderzoekt n en maatregelen lo b I amen om d i iraan tegemoet te komen Men vulgt te Weent ii met du grootste belangstelling de canijiagne die deze hervormer ondi ril inieii in e ft ti gen lit t stelsel van onder drukking en connptii beseffend daler moed toe bebourt om diigi Igks op te tn kkeii eji t strgdeii tegiii do beHluitiloosbe d van den Isa 11 f II lm siiiistren invloed van den ulti a eonservatii eii en fanatii ken procureur der H Synode Pobedonostzef don bouzeu genius Van het hedendaagsehe Rusland an laatatge noem e is ht t lui tu sclirgvi n d it de otHcleele bge nk imst i ni eiiistwos met is mogen door gaan en dal zg tm spgt laii Mirsky s pogingen lil en bloot I rivale vi rgadering veranderd in lesl wor I I blo l bolcgd om eenige wea sclien te furmuleeieii Mm vriiigt leb In r af ugt de corres puiidml valid Lu Petit Bleu of de heer Mirsky r in sljigm sal in don slrgd ovtr winiuiHr it blgveii i e liberale evolutie kan onder st hokken ui onder bloedveigieten tot stand koiiieii wiiiiiieu de invloed van den ininist r laii Hiiitit 1 1 iiidsclie aken de over hiiil kiggi M let hg ourliu iig legen I inlriges viii Pobe 1II ost f hut onderspit delven dan il do v ilutie er toch kom iii Ulnar ten koste vaneen verNchrikkt Igke iiii wentelingen iiitzetteiide schokken waai van de omgeving van den Isnai helaas nog met hl t mil le idee hooft Vcrspieide Berichten KRiHlCniJK De waarschuwing van ministtr Pullotan tot de stiikinilo arbtiders van dt ars naleii geiicbl heift haar iffecl met g mist In alle havms is het w rk liirvat Van do vier gebroodurs Crolliei die bg een maiiifusliitio van stakende worklieluii tu Closes op dezen gevuurd hebben met het noodlottig gevolg dat drie arbeideis gedood tn talrijken gewond werden zgn ei drio veroordeeld ieder lol een jair gevangenis straf tn numin r viur tol ai ht ni tandt n ter wgl du uil te koeien scliadilo isstelling aan ga ik het lialen luan wiiiht nuluuilgk up mg on zal wel met uitgaan voor ik bg hum bi n geweest O ik ki n ht iii Dut j and be zwaait hem iil eenigu ins uii t zal lniniin pak van het hart zgn als hg t mg weer hoeft afgegeven Zoo in zichzelf redenuerend sloeg lig di rne K lyale in cd ging daar oen restaurant binnen op den boek van den boilevard bQ do place de la Madeleine Volgens zgn gewoontu gebruikte bg vlug een licht ontbgt en toen dit gedaan wns liet hg zich met een fiacre naar de ruu du Sevres biengen Onderweg verviul bg tot oen nadenken dat een suinbsr waas verspreidde over hut van natuur uo open on lachend gelait Hg dacht aan Edltb aan haar die by reeds als kind had bemind toen zg ondei èéa dak woonden an Edith die bg alty I gedroomd bad dat eunmaal zgn viouw zou worden aan Edith die by t ontwaken hunner wedorzydschc liefde hom gozwoi on had nooit een ander to zullen toelwhooren aan I dith die door baar buweiyk melden i erdOrvil liers zoo plotseling en onherroopelgk voor hem verloren was geweest iVardl tlrwlg