Goudsche Courant, woensdag 30 november 1904

bdliuftn en iiik in b t rtnUnd 1 aMr wel van viilkiigevoal In da KriinMsbe Kamitr linvlt uuk Dabli l du rapporlaar vuii de b gru iiiii vut bui leuUudictio MkHu orur Kraukrgk a protec turaat over d Katliullakeii in liat Ooaten n Verr Oualen ijOKprukuo Hat proUcluraat il in liat üutU U uiat neer wat tguwuLat i Hide by huell t ook al un n Invlood pbaal t bealt una ook duur gekoat lu bel Varra Oottun huott bet noen vuurdael neer voor t rankruk Du b ndeilniien ouderwDiru er nagunui g bot FrauKtb nicl hm er Uliiiater iJelcRkaé voegdo erbu dal de trauArlie Kcbu lan in bet OuHlen xuu weinig rutiluaaiuueel ttjn dat bet aantal Katbulluke acbolMron nauwelyk CO prt in Kr gaan uuk veel Joden en vuoral Hualoinen op llnblol ver volgde dat leeken duklera b v neer voor Vrankryk kunnen duun dan eealt l ken In ËtbioplA ia een d iktiir din lirankrgk ra er dienatao heeft bewelun dan ean legioen l a pacunera Hat Mi i legen 20 teuuien heelt de Kamer le i H uttu den p at voor de gea laiyko lebuien in bot Ouaten goedgekeurd De ltali nn rbi ivilli Cattolica bet orgaan van tiet Men bnrinnrri ilcb dit bg de Jongiite ver kieztngen in itahe de riern aten meer dan lot dnavar aan de atemming deelnamen ten behoeve de Kegeanngitparlgen UiaHctiien ia deze bonding een annwgzing dut werkelgk in de omgeving van den l aui aan het beratttl van een betere verhouding met bet Vaticaan wurdlgoducbl liiluiacben bedraagt do Franacbe begrooting van eeredienat jaarlyka onge eer 4 millioen rancx De i millioen rente welke lll l initli der garantlewet zouden oploverei zot u dua naar ean heel klein deel van b k tekort knncee aanvullen VeMpreidt Uerichteii Khiizhuk m In de Kamerzitting van atiMag ign alt boolditukken van de begrooting van bgitenlandache zaken aangenomen Op verzoek van den minliter preiident werd bealoten eiken dag zitting te honden Maandag en Uinadag zntlen bealemd zgn voor de bebandoling van btt untwer i in komntenbetaMting de overige dagen behalve Vrydag zullen benteind zgn voor de boraadalagiug over de begrooting De gezworenen in het procea tegen de gebroedori rettiai wier veroordeeling rooda gemeld werd hebben een verzoek om gratie geleekend De advocaat llriaud zon belaat zyn bot preaident Loubol voor Ie leggen OoaTzaaiJZ lloiiutaija Da oppositie in den llongaaracben Itykiidag ia met zoo lellen baat bez etd tegen den nlnlaler preaident Tiaz dat clericalen en vryaetMiaari anti lemieten en coBiervalio ven on da revolutiunnairen niet te vergeten op elkanderi band zyn De leidora van do locialiaten hebben echter voor de eer bedankt om met zoo n merkwaardig gezelichap en lyn Ie trekken Dal laakje Maal hnii op te loaai aebroaven Iraiia Tot preridenl van den Senaat ia door den koning benoemd do senator Oanonioo en tot vice presidenten zyn aanguwezen de aenaloren llUserno edroncbi l atarno en Villari haar oit Home aan bet Berl Tageblad gemeld wordt is bet koningspnar Vrydagavond by een rit in een door don koning zeil gemende pbiioton byna in bolaing ge kuinen met de electriaclie tram Het rlMig kwam namelgk luuchen twee van tagenovergesti 1de igden konii iide tramwagen dio nog te juister tyd tui laan kunden wurdoii biacbi Haavia Kx koningin Nathalie die op bel oogenblik in Biarritz vortoeti ia Zaterdagavond het slaebtoMer geworden van eei ongeluk met haar ryiulg De paarden waren geacbrikt en dientingevolge sloeg het ryinig tegen een boom on werd veraplTnterd Hevig bloedend werd Nathalie ojigenomen het bleek dal zy een diepo wond aan bel buold had en gelaal en haaden kwalat waren door glaaacberven BINNENLAND Naar Hel Volk verneemt lieelt bet jiro vinciaal Noord ilullanduh rui mi der aoli revolotiunairs party gistvmorgen besloten bul Kamerlid Htaaliaan van bet lidaaatscbap der party vervallen Ie verklaren zonder beroep op de Depulaten vergadering ViiRG4DERi GV4 DK GiyEENTER4 l MlllDAd 20 NOV IWM Vervolg Aan de orde Het preadvies op het verzoek van H do luey e a betreflundo bet van ga meentewege verlichten der VorstmanKliaat Ing SI nu Hh Do b 01 Jungenburg r Met belangileiling heb ik bet rapputt van II en W gelezen on gezien dat hier geen sprake kan zgn om rerbt to duen men zon om die inentehen ter wille te zyn gen ide voor reabt moeten gevi n de legenwourdige eigenaars zyn met de eigenaars van vroegt r dus ook met de schuldigen en daar vroeger aangenomen ii zonder lioufdelgke stemming dat daar een brug zuu munten worden gemaakt van 4 Meter up stei nen landhootden geloot ik niet dal dil in art 51 dor gemeontewet is vuor geirhiaven Con bet mot mogeiyk zgn dat wy ten op icbto van die brag wat toesrhietelgker zjjn ik geloul dat daar wal een goed kuupere brug kan worden gemaakt De Voorzitter Hg II en W bestaat geen overwegend bezwaar om de eiscben van de brug wat te verliebten len der gruutste elgmatira van die atraat is met bereid iets Ie dot n om die straat in orde te doen ku men In art i wat u aanhaalt staat wel dngeiyk dut II en W bevuegd zyn daar te vorderen dat er een brug genaakt moet warden In IS9U beatund nog niet de bouw en woningverordemng dus was toen el degeiyk art l van toepassing De beer longenbnrger Ik dank u zeur M de Voorzitter voor uwe raodederlingen De heer Nederborst Ik betreur het zeer dat de bewoners zoolang zonder licht zyn maar zooals de toestand daar nu is ligt bet met op den weg van de gemeente dnnr verandering aan te brengen D heer van de Velde Ik hrb niet iunnrn lezen dal de bepaalde conditio gowoost is dat daar een brug gemaakt moest worden wanneer de bouwers het niet hebhen aan gevraogd zullen zy er toch niet geinakkelgk toe overgaan De beer van Ilerson Ik vind de rede neering van den heer van de Velde hoogst gevaariyk man zal b v mooie plannen kry gen die goedkeuren maar ia nen eennaal zoover en ga dan conceaaiei doen dan il het woord eenmaal gebroken en men zit er mede De Vooriilter Ik moet npmirken dat dour II en W wel degeiyk een brug nood zakeiyk is geacht wat de concassiooarinen hebben gevraagd ia door den raad goedgekeurd en vastgesteld De heer Korloyn Droogleever Ik zon de vulgende vraag willen richten mag daar een brug gemaakt worden de eigenaar van den weg zal daar geen toeatemming voor geven De Voorzitter Indertyd is door het beatnur van den Oosipulder wel degciyk verganning gegeven dat daar een brug mocht komen De hl er Kurtngn Droogleever Ik gelool dat die weg geheel eigendom Is van den heer Hredios myn vader en ik verknopen daar jaarIgks de boenen De Voorzilter Die verkoop van boomen beslist nog niets volgens de kadastrale kaarten ia de Vorsimanitraat eigenaar van den weg en wanneer door den raad een verkeerd besTqit IS genomen behoeven wy geen genade voor recht lo geven De beer Vingerling la duor den gemeente bnnwmcoster ook toezegging gedaan van een brug van mindere breedte De beer van dalen Iiy de conlerentie van de eigenaars en de bewonen werden de koeten van die brng op 11200 opgegeven de eige naars vielen die kosten nog al mee den oenen dag wilden ig medewerken en den volgenden dag trokken zy zich terug De hi er Vingerling Wanneer nu eens antwoord gege en wordt dat een brng van Bin der waarde wordt gebouwd zooden zjl dan niet bereid zyn De Vooriitler Ik gelool dat wy hel alleon moetan zeggen wanneer het verzoek daartoe gedaan wordt Het preadvies van B en W tot atwyzing wordt zonder hooldeiyke stemming aangenonen Aan de orde Het voorstel in zake door diversen ingenomen gedeelten van den berm en de sloot langs den Brngwog onder Wad dlnxveen Ing SI no 86 De beer Vingerling Ik noet my inooape tent verkIarea ondat ik niet op de hoogte ben dos kan Ik bierloo mot medewerken De Voorzitter De beer Vingerling kan mistel van behandeling vragen maar kan zich met onlboaden van medewerken üe beer Nederborst Ik stel voor dit voor stel van de agenda at te voeren Aldni beiloten Au de orde Het vooratol tot vasUlelling van een plan tot geleideiyke ontruiming van wo nlngen in de wyken K en O fng 81 no 31 Wordt goedgekeurd Aan de orde De ontwerp verordeningen verband bon dende met de wgzigtng der Drankwet Ing SI no 84 Da beer Vingerling Ik ben uuk met dn voorstel in dozeifdo conditie als bet voorlaat sle ik wist daar niets van ik wist zelfs n et eons dat de drankwet al in werking was geko men ik wil voorstellen dit ook weder ott to tellen De Voorzitter De bi keotenia dat de drankwet ai in werking was dat bevreemdt mg niet dsar byna geheel Scd Mtand d lar van onkundig was Wanneer In don raad do verordening up liet vorgonningsrerht niet wordt behandeld dan verrall het vergnnningsracbt en daar de Minister van Hinnenlandseba Zaken voor 1 lannari die verordeningen verzocht n de Uod Slaion deze weder vuor LI December zouden wg over K dagen alleen hierover moeten ver gaderen De beer Vingerling Ik moet mg nederleg gen bg deze m idedeeling en moet zeggen dal ik de lermyn wel wal kort vindt De Voorzitter Aan do urd i is da Isto Ver ordening Verordening op de helling vin tul v irgunningsrecht voor di n verkoop van atorkendrank In hel klem Wordt zonder booldelgke stemming goedgekeurd Do Voorzitter Aan de orde is Verordening op de invoering van bet vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank In bet klein Wurdt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd De heer V ingerling Ik stel vo ir bet derde gedeelte van dit vooratel oit te atellen Wordt goedgekeurd Aan da orde Do reelanun van J S Mys J C van Vliet I M Hlrtz 1 van tkbaik en Wed Krnyswyk Hp uyt tegen hunne aan tlagen op hot et rste suppletoir kubier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1904 Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat het volgende besluit is genam n 137a J 8 Mys I 1000 gehandhaafd H ni I O V Vhat 120000 nader op f 18000 I 27a I M Hartz 1 OUOgebnndhaald K576 I V Schalk f 9 K nader op f 6jO S 09 Wed Krngswgk Sprugl I 1600 nader op I6 0 Nieta mee aan da orde zynde wordt d vergadering dour dun voorzitter gesluleo Gemenifde Berichten Halve waardelooae munlbiljelten Naar aanleiding van de oproeping van de bezitters van eonige halve aontbiljelten van f 10 schrgfl nen aan de Nieuwe Financier Keeda versoheideu jaren kumt bet voor dat twee helften van een mniitbiljel van eikaar afdwalen Voor zoover zulks tot zgn kennu kwam heelt de Agent van bet ministerie van KinanciAn to Amsterdan aanteeke ning gehouden van de letten en nnmmeri en van de bunders van zulke halve biljetten Reeds menigmaal zgn door zgn tusscbenkomit twee gescheiden helften bereenigl Men kan zich dns tot genoend Agentschap wenden met de vraag of de houders der wederhelften daar miaschien b kend zyn tevens mot verzoek om mocht dit met het goval zgn medadeeling Ie mogen ontvangen wanneer die wederhelften in bet vervelg te voorackga mochten komen Kr zyn weer plannen in de lucht voor een groote tenloenstellmg te Parys De Franscbe regeenng heeft echter te kennen gegeven dat zy t voorluupig beter acht zloh tot byzondere tenloonatellingen te boperken Zoo zal er in 1907 een aporttentoonalallinf en lo 1910 waaraobyniyk een van het arbeidalevett word n gehouden Ken wereldtentoonitelling zal waarschgniyk te Parga eerst gebonden worden in het jaar waarin Krankrgk het vgftigjarig beaUan der Republiek viert d i in 1990 Ken tragi komisob geval vertelt bet Berl Tageblalt Ken Russische prins was roet familie on bedlenden in een groot hotel te Dresden afgestapt Op zekeren avond vroeg de prins aan den oberkelner om eenige lectuur en deze bracht bem toen de Sinplieissimus Toevallig stelde de plaat op de laalite blad yde van dit tydaehrilt eei Raisiachen groolvoret voor die een krtat In i a kan den hondend uitroept Ae SO OOOdoodenin Mantsjoorye kellner breng me nor nbittertje 1 Onze prins denkend dal do kelner hemopzelteiyk een poets hid willen bakken dour bem dit te lezen te geven liet delniets vermoedenden badlende tereg konenen ranselde bem na de kaaordeir gealuteite hebben z i6 al dal de aan neg in lif kenbuis ligt De fiat is soo woedend dat by zelfs weigert ido vcrplegingskuslen tebetalen Het Berl Tagebl kuopt dat da recUet hem hiertoe zal dwingen Te Deseau in Ünitacbland lyn twee auldaten wegons verzet sameuspanning tin ge welddadig optreden tegen een meerdere lel vgf jtiran Inchtbnisstrat veroordeeld Z badden in een danszaal een dronkm onderulScier die hun inei jes belee ligde en da aanwezigen met de blankt sal el bedreigde ontwapend en werden nu daiirom vervolgd Voer do rechtbank verklaarde de auditeur dat vuur sold non gi n noujwour tegenover superieuren btistaat en bun slechts de weg van beklag openstaat Toen hem gevraagé werd el uin ii h door tljn meerdere dal maar zonder verzet muesl laten dooden luidde het antwoord voluondig Ja Man ueldl ml Tiel van Zondag Hedmavond eii digdn de tweelaajriche wedstrgd in voordracbttu on tuuneelspel uilgescbreven door do vereomging Onder Imge Vriendschap alhier in du eerste afdeeling daden uitaluitend pers insn uit Tiel mede In de afd Tuoneel viel de Ie prjs een verguld zilveren medalje ten deel aan Tavenu te Arnhem de 2e aan Tavau te Z vetaar do 3e aan Adseado te Tiel en de ée aan Kdioa te rulemborg Poraoneele uryxen warden toegekend aan m j i van Duggenanr Arnhem en aan de beeren J Brünings te Arnhem en J van Selst te Zevenaar Op initiatiuf van Onderlinge Vriendschap te Pifl worden pugmgen aangewend tut bet oprichten van een provinciaal verbond Onder kerktgd ontstond er Zondagmiddagbg W Ie Krabbondgke lerwyi eemgo kinderen boven aan het spelen waren brand met bet gevolg dat de woning met deninboedel benevens de wiukelwaren bgnageheel in vlammen opging Huuw tl de brandweer spoedig ter plaalsa was kon alechtaweinig wurden gered Het naast de woninggelegen perceel iun b hand n biyven Deacbade wordt gruutend ieU duur assurantiegedekt Uen meldt ml den Haag Ondanks den Zondag kreeg men giaternamiddag t isscben i U en I aren de zeker hold dat een bumschuit later gebleken SCH 193 van den reedt r L Vrolyk de haven te Scheveningen zuu binnenzeilen Sauwolgks was dit besjieurJ of hall Scha voningen versterkt duor tal van wandelende Hagenaars vlood naar de haven en Inderdaad stevende te ruim 3 uur die scUnit langizy het luiderhoold de baveo binnen met intredend hoogwater De schmt raakte echter op de bink vóór genoemd huotd vast 1 imiddela atruomde ai neer on meer vulk toe roeide de roeder met een door eonige rappe bander bemand boutje uit de binneubaven n lar de aobuit om een Ign ervan at te balen maar hel vaartuigje word door den vlood teruggeworpen Tofgoschoton zeelieden van do twee in de binnenhaven net nationale vlag in top liggerdo bomichuiten gingen In zee en kwamen wadende door de golven by de icbnit namen de lyn over brachten die by bet bootje welks bemanning don kabel bevestigde aan een der paleu Hat mocht echter niet gelukken de schalt af te brengen zuodat volgend hoogwater diende te worden afgewacht om andermaal U beproeven uit da buitenkom in de biaoenhaven te komen Een andere achait binnen bel bereik der haven de onapood van biar voorgangzler ontwarende zag van het havenen al en stakelde met toortsen dat zy naar den Waterweg ging Tol donker bleef een groot deel der bevolking dicht opeengepakt aan de haven Men schryft uit de Steeg van Zondag Door velen nit de naburige plaatsen werd beden aan ons dorp een bezoek gebracht om de rutne der algehrande villa Rbederpark in oogenscheuw te nemen De villa en inboedel zyn verzekerd voor I 76 000 De brandkast die in een kamer op de tweede verdieping stond is thans ook van onder bet puin weggehaald en hoewel zg oogeoscbyniyk weinig geledon had bleek by de opening dat allei verbrand was ol zeer veel geleden bad Man aeldt aaa de N B Gt dat ar by don heer v W op de Albreeht BeyUagfraeht te ÜekooBkevM In een vnikaebel welke met cokes gestookt werd een zoo sterke unt ploffing beeft plaats gehad dat de kachel in slakken gruis door bet vertrek gealmgerd werd er werd een gat In t plafond gesla gen allerlei voorwerpen werden meer of Blader beschadigd Ken cuuronl die de loun dos huizes zst te lezen werd op vorsclitl lende plaatsen verscheurd Persoonlgke on gelukken zyn er met gubeurd alleen kreeg de bedoelde zoun een stukje yzer in loog waarvoor geneoaknndige hulp noodig bleek Omtrent de verdwymug van notaria van Wermeskerkin te Krommenie meldt men nog vandaar aan de 0 H t t Zg die den plaatselgkon toestand goed kennen vermoedden wel dat vroeg of laat i ts dergeiyks moest gebeuren maar momand verwaoblto bel nu reeds t Was een publiek geheim dal de llnancieele toestand van den beor V W vMr zyn tweede buwelgk ver van rooakleurig was De verdwgning van een deel van het bem in beheer tiiever trouwde wordt daarmede in vorbund ge bracht Het overige is en bigft zoek ovun all do heer v W zelf zyn echtgenoote ichgnt vermoeden ge kregen Ie hebben dat er iets niet in orde waa en trachtte tevergeefs verantwoording van bet beheer te verkrygen Dit scbynt de aanleiding te zyn tot de plotselinge ver dwyning Daar de hoer v W zich met mocht verhengen in de gonst vnn dat deel van het pobliek hetwelk een notariaat p o fglelgk vermag te maken sjn d rden zoo goed als niet bg de zaak belrokken Trouwens de amblelgke zaken warer ia orde en vour de Khnlden aan derden waH genoogzaam artief aanwezig Ook de ka van de vereeniging Hulp in Lgden waz in tact Ter afwikkeling der zaken waren de noodige volmachten voor den klerk achter gelaten Dour den oIBcior van jusiiiia Is up een en ander beslag gelegd Men ziet hier met sponning het verdere verluop der zaak tegemoet Gen vrouw in de Lange Bagynesiraal Ie Haarlem doorleeft allerlei avtmluren duch aindelgk is ze in de val goloupen Haar laatste ondervinding was vulgens hasi ver haal allesbehalve aangenaam Vrydaginid dag zoo vertelde ae kwam eo i man met rood haar bg haar blnnenlunpen greep een gruol broudmes en dieigde haar over hoop la steken als se één Hui rd kikte lig doorsnuffelde daarop een kast nam een vrg gruut bedrag aan gelj ar uit en verliet ondt r allerlei bedreigingen bel buis De vrouw had de brutaliteit van dezen aanslag aangifte te doen by de pulhie aan wie bg onderzoek bleek dst het gebeelo varhaal gela en waz Omtrent do uitvaart vnn Preaident Kruger ugl de Min dat hy nadat t overl den van den gewezen President bekend was geworden aanstonds by zgn amblgenouten bi t denkbeeld ter sprake gebracht heeft om Kruger s stof felgk ovenchot van Hgkswege naar ZmdAlrika te doen verroeren Voor dat de ver dere overweging van deze aangelegenheid plaats greep is een der Ministers die meer persoonlyk met de familie bekend was ver zocht ondershands by deze te informeeren ol er plan bestond bel lyk naar Zuid Afrika over te voeren en ol een evenlneele over voering van Rykswego door de familie zon knnnen worden aanvaard Nadat hierop bovesiigead bericht was ingekomen ia de zaak overwogen en het Kabinet tor conclusie gekomen dal bet toen vermoed mocht worden dat in Zuid Afrika de lands regeering zelve de uitvaart van den gewezen President eeren wilde minder aangowezen waa voor een andere Regeering om iich in deie aangelegenheid te mengen en dit te Binder waar van bel motief dat in 1900 gold om aan hel hoofd van een met ons bevrienden en ons alaraverwanten Slaat veiligen overtocht te vertekeren Ibani uiteraard geen aprake kon zyn In 1900 bestond tnsschen de Nederland ebe liegsering en den President der nid Afrikaansche Republiek oen ollicieele betrekking maar sedert had deie epgebooden te beitaan Een Dniticb FortCbabrol Hen herinnert zich hoe eenige jaren geleden de Franiche nationalist Juloa Gu rin zich in zyn huia in de rue Chabrol te Parya veraehanste tegen de politie die bevel bad hem In hechtenis te nemen en dagenlang zyn fort Chabrol hardnekkig verdedigde iedereen die hel naderde met vuurwapenen bedreigende iets dergeiyks is thans in Opper Hessen gebeurd De herbergier Kenner in het dorp Wallenrod bad tegen óin zyner dorpsgenooten een proe i verloren naar weigerde de vordering ai de proceskosten te voldoen zoodat de deurwaarder kwam om beslag op zgn eigen dom te leggen Toen deze evenwel do herberg binnentrad aehoot de herbergier eensklaps een geweer op hem af en doodde hem Vervolgens barrikadeerdo hy de huisdeur en plaalete zich met zyn geweer in de hand voor ket veuter der boveaverdieping waar hy dreigde elk te zullen neerschielen die bet wagen zou zgn bois Ie naderen De gendarmerie werd geiocpeu maar toen do gendarmes kwamen werden zy met geweer schoten begroot Fenner die een goed schal Ier wns tref er zes zuodat de gewapende inaclit aldeinsde Men riep nu de hulp der militairen in maar do oldcier dio uver hen bet bevel voerdi durfde niet tol den aanval cuniniandeereu omdat de herberg er goed verschanst wal en er zeer veel slachtoffers konden vallen alvorens het mogelgk zoo zyn bet huis bii nen te dringt n Hg wist evenwel bel huia door de andere huizen vun do straat te naderen en toen do militairen in het belendende pand gekomen waren hakten zy een gal in den muur waardoor zy de herberg konden binnendringen Nog had er een hevig gevecht daarbinnen plaats maar nu moest de geweldenaar toch voor de over macht zwichten en woldra waa hy lu banden van do overheid Hy scheen zich op een be leg te bobben voorbereid wuot men vond in huis een grouteu voorraad leTenimiddelen en ammunitie lerwyi hy zyn vronw en twee kindoren had weggezonden De rechtbank te Annecy heelt uitspraak gedaan in de zaak van uses Do aange klaagde arbeiders werden vrggesproken daarentegen werden Michel Jean en Maurict rettiez tot een jaar llenr l retliez tol acht maanden gevangemsstial veruordeeld wigeos doodslag met voorbedachten rade maar mat inachlneming van verzaebteudo omstandig ht den Bovendien moeten de veroordeelden gezarauniyk een hcbadeiousstelling van 12700 franc belalen Het blglt in Kngeland zeer koud Zondag UI btend vruur hel te Londen 13 graden up vele vgrors in dergelgke wns hel gs 2 Kn gelscbe duimen dik maai negens tie er op liggttnde bevruren sneeuw was er vuor sihuel lenrgderj niet vt ei kans Iq het Outteiiid hadden aildetlmg n van kulen in warme kl eren plaalt lerwgl t ziru sutpkiukuns weidt n getipt nd Zuo werdt ii rgtluK t n Zaterdag meer dan 2U0U gnzinnun g liul i n Maar velen muesleu nug ongelruust bevngaitn op znik een strenge k u zot vroeg in den tgd was men tti t gewapend Do Amerikaansche ielruleumlrusi is Ibau bt zig met een reuzenwerk ilat de kanalen ter ervoer van peirukuin v iii du bronnen naar du Atlantische kust z il vi rbeteren He koalen van dezen aanleg bedragen hel t nor me cgfiir van 111 ulllloen duller Men Zul not tra luegi ven dal ui t en itosjcbligu maatxi bappg uoodig IS om eon dergelgk wurk uit Ie voe ren De trust bouwt bovendien vyf ontzag geiyke reeervoirs om haar sleede vermeerderende prtidaclie op te vangen Deze lal weidra 6 millioon barrils per dag budragen In den avond van UUcluber ji ongeteor te halltien werd een laudbonwer uil Naald wgk die licb mei zyn gezin roods ter ruste bad begeven gewekt door hevig kloppen op zgn dear De man stond op en de deur openende sluegen geweldig uitslaande vlammen bem tegen en bleek dat twee hooibergen ia brand stonden Verdaebtdien braiii gesticht te hebben had zleh gisteren voor de Haagscbo rechtbank te veranlaourden een g wezen kiieclit van dm landbouwer die in den uchlend van deiizolfdm dag met zgn baas eenige onaangenaamheden had gebad HIgkens de terklaring van den landbonaer was zyn knecht een onverscbillig persuon die zicb om mets bekommerde en zelfs kalm bleef toezien toen de vlammen rond bel woonhuis sloegi n waarin zicb het gezin van den boer bevond onder wie een H7 arigc vrouw die slochl ter bten was Daar de wind van de woning afkeerde bleven het woonhuis en de stallen gespaard maar de belde hooien graanbergen brandden totaal af waardoor de boer oen schade leed van derde half duizend gulden ongeveer I Ü5IK e beklaagde die hy zyn verhoor voor den bargemoester eerst bad verklaard een der bergen In brand te hebben gestoken later dal bg in de nabgheid van den huoiberg een pgp bad aangestoken kwam heden up die bekentenbi terug bewerende niet by de hooi bergen geweest te zyn De bekeptenis had hg afgelegd onder den indruk van don schrik dia bem ook belet bad mee te helpen blnsscben Ook van zyn bekentenis voor den rechter commissaris verklaarde bekl zich niets meer te berinneren Sobst off mr Uaclaine I ont vorderde de veroordeeling van bekl wegens opzetlelgke brandstichting waaruit levensgevaar vour menschen en gemeen gevaar voor goederen kon ontstaan tol I jaar gevangenisstraf Mr Fennema achtte bekl niet ten vuile toereki nbaar en een nader onderzoek on rappurt umtrent den geestestoestand van zyn cli nt bepaal I noodig Maar afgescheiden van bel geneeskundig onderzoek meende pleiter dat zgn cliBnt zal moeien worden vrggesproken umdal de wind van het woonhuis en de aUiiing afkeerde en er du geen sprake wae van gemeen gevaar voor goederen geiyk au bekl il ten laste gelegd De oMcier van justitie vond geen aanlel ding een geneeskundig onderzoek te vorderen Kergisteravond omstreeki half twaalfkwam de handlanger bg do bodewagens deua 35jariga F wonende in da Kelderstraatte Groningen lu bet cbooken toestand thuisliy Is toen met de brandende pelrolrnalamp gevallen waaiduur zgne kierderen vlamvatten en hy havige brandwundon aan de burst bekwam lie bnisgenooten die tf iiulpschoten vonden den ongelukkige In deerniswaardigen toestand in een hoek van de kamerliggen en unmiddellgk werd bg per brancardnaar bet ziekenhuis vervoerd Daar anngekuinen was bet siachtuffer echter reedsbezweken P U l Opgelicht I Ken Duitschai die an een landgenoot een caf te Arnhem had overgenomen voor f 31100 kwam tuen hg betaald bad tot de ontdekking dal het gekocble den verkooper niit in eigendom toebtbuurde Stadsnieuws UOÜDA 29 NovsmbiT 1904 I Uuudiicbo Kuityneii itr oni m xul op rgdtK 2 Uecombiir U vondH leii H uar lu M Liife nie t n f ftticbU roncuart bdudrtti voor frruute rR stin xuowi t voor raiQiB n aU vucdnti rt Zwitsorsche Pillen van den Apotheker Richard Brandt U lunl n t M jt tl Suilty ti 4SM htiU iS4 l bi VerateiipiNf iviMirS t i MtteUiin ua I r t K C Stvh xit vciliHt l HtniSatS Is S t iui i tli St Sont ti bl SMKS i K ttuf SM litisM ii l b tl litKfdlti ha ikl Mt 4utwll Mi b niu dheiS lt i CU alaiu4 t nuit ii inL Ji il 4M v rtroaéii vtMt 4 ZtsIvaHisa n Ibet ttleetf Ht an SkM tkn 4 fhu Ap lbaar Birh tl Knmit ttrlM xb I tll 4t al m ttll KrsU op MB tMt xM ZIJ lila r k ljr Sur k V Ofu bij 4m U SI4 p I SHxInS r a a aM K ir s bg wtiirr a i o 4s jJCa r 1 0 iryxi ii lallfii bcxtiutii oit Luxe vuoi wirpRii I ll Ai rdt i 11 1 iii r lit I I i ci D b r aiiRfretkl Dit coiMourn km ook door niet Itfd ii wuntui bgi wu ind t tIoti uni eutr o vnn KI Cl lit BEÏÏBS VAN BOTTEHSAK VHlJDACi ül iNUV LK lik oaK amiaon PaUTuuii Ilblig Ue Serie fr KKI H 511 üblig 3e Herio fr ÜöOO 1 Si RtsLian Inang Dumbr Obli gallen 4V W Azin Japan Dbligatien IWI 4 74 74 CoLUMnu lleconsuiideerde Ilui lenlandkcha Hchuld Recepis L lüU 1 V IlffwtJuti lianitn Pandb idem idem 4 98 Pandb Rutterd H pb 4 IOI Pandb Rolterd Hypb f 117 Pandb Standaard Hypb 4 IUU Pandb Sledeiyke Hypb 4 WfU Pandb irecbtsibe 11 ph 4 KXI Pandb Westlandhche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Oroninger Scbeeps Hypb f 100 Pandb SederI llyp Pand briefbank 4 9 l andb Nitd Scheeps Hvpb 4i 101 Bewyien van Declger Northw Pac Hyp Hank f 96 Pandb llalaafsehe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Sed Hypolheckbriefbank 4 9V Pandb lluUandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb H 9HV Pandb Oed Hypotheekbank te Veendam 4 100 SdMftaart VaaUtkapftjtn Aaod Hulland tlolf Slv My iU i ievrs n Ubl Hy tut Kxpl Laan van Heerdervuurt l JOÜ 4 96 iTZLin Oblig oidItaliaanscheMpw My A H 67 reiiHa sefiin eahaijiia Loten Stad Anlwernen IH87 8 108 De NOOVEAl TÊ Sin MANTELS Costiunes Japonstoffen llloiiNrii l elKiiolrü en PELTKIllJi i h in i9 r froutc kenxo lfg n d mout foncorrecrt DdH lirljicn i oorlmnden Aftitbovpleud A t ums ffi fy ifV rj Vfff v Veemarlct te Rotterdam Uintibig Jv NuvciiiUr 1904 VcHe WMWO fn koeien kihtiIc iinvocr ryien waren voor ttte kwal 5 ide kwal jj 3 te kw t centt per balf kito MaRerr a en iae kv e en mirkoeieii goed aan gevoer Vette külvcren f oedc utnvtier pii aen waren oor iile kwtl lit itle kw ij j lc kw it cent per half kilo Stieren redel unvurr rt tcn varen voor ie kwal jo ik kwxl 17 3 te kwal ij rent er huif kilo llaixlel in lole kwaliteit vft vee Kt ei l imnilere norteii r ag Muger vee oclle kalveren en tieren traag BargtrlUk Stand ÜKHOKICN 25 Nov Roeloï ondora NNil bf rii K en Kult 20 Willxlmma Mftria uodtTS S Httpffland n U A 1 Uoanclin t Hjoerd HendHk undera rmnhtra en A du Botr Itjt ood rM K S M U i n I liUnKlnKh 27 Sito u l Autlionltfs undtra V do long en 1 11 rinM nb T Abrabaio oudera 1 Hluk tn J van d M K avel Jacob oad ia I lerloQw lil A Boa 29 Neflt n Ikrubn I aden H Tboun en t II Taiiieoburg Telephoonnet Qouda int nl f 4il per jaar vuor perceelen binnm een kring van K M 1 gelegen Aaillt II iillilrilliiliil iiilitt Het nil IS aangesloten aan htl Kgka Iiilircommuoaalbureau lp I Aug 1904 k verkregen aanslui tingen Contracten en voorwaarden vorkrygbaar aan hel llnrean ACHTKR DK VIM IIUAKKT OKTVANGiT alli soorten M MKU S liiiKNWKItk i itik S H K LI AARZKN IH KIIHI IIOKNKN merk de Wet gtt haal t ns iri hil WnlbniHibrii Vlnn ni Lunpiiiii iij i ijn KLI IWK K I0 tegenover d K i i i gat i g Aiuib Telend C SMITS Alle reparatllln en aangemeten werk TE II Ut It In de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien m lias en Waterleiding Üitecl te aanvaarden Te bevragen TUHFMAKKT H 2 H