Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1904

431ste Jaargang Zaterdag 3 December 1004 No 0585 P IKIPPK WIllDSCHE pRAfT J ieHWS en Advertentieblad voor tmOHda en Omstreken AMSTERDAM Egela ntiersgracht HOFLEVERANCIER RUM AR XCHUBCtUNDY I PÜ1 €H lolelooii u 89 A D V l K T E N T 1 E N worden g epliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot uur des inidd relciwin N SS De Uilgave dezer nirant geschiedt dagelijks iet uitzondeiing van Zon on Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ K2 5 iranco per post 1 70 AfewMleWyke Non mers V 1 1 F CKNTKN ouaer Toortaunoae controle van Dr VaN HAMEL ROOS HARME S j mii fi M i f i f I Gc ie li olgemeen a nlevolen PRAEPARATEN VAN 0 Slemppoeder WOLFF Co OOÜDSOH VERLICHTING MAffAZI lN II De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEE 117 biedt zijn geachte begunsligers en cliënten I bij het a b St NICOLAASFEPST een ruimegelegenheid aan tot het aankoopen van nultige en fraaie CADEAUX j Kieuwste soort S alongastafeUjes Croote sorteert it Otinornamenti H ISaskacliels KUALFN enZI I DliN FKAN IK Enorme keuze f i liM lje GEËMAILLEERDEHLISHOÜDKLIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindeljk Eenig adres vour prima GASOLÜEILICHT ARTIKELEN tegen concurreerende prijzen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik SUVIO VUURVAAS Wacht V voor namaak Aaiibovelend j M M V LOON I Mr Gasfitter Wie iBkriï nji ffii te Kolit Elkel Cuvau te outnuigec temnf r gestel en na vel d p j fnemiiigeQ to don handel gekomen onde dot naaui des aitviQders Dr Miohaullf vervaardigd op de beste luHcUnes ui hot wereldberoemde étabbli8sem nt vau Gebi StoUvarok te Keclen alachc I J pT12iel2SieI V Bikcl 6aca in vierkanten busaot Deze Eikel C ca j s met melk gAookt eese sangonime gej mde drank vnor lüksot gebruik een e 2 theelepeb nn t pcoder voor een kop Ohjoclate Al I geneoskrnebti i Jiank bg geval an Iwinlw fliïiüts iLei wutoi te gebruiken Verkrijijbiar by utj ïüiiEa nisto H Api tbeJLjru orj A K Bj pa ftusje t r S 090 ass fiearr lUïortegonwjorliger fj titadjer nd juf us MattenklodI tmntordam Knlveistraat 103 TE IIUUU in do Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 öonda Druk van A BRINKMAN Z B Kaatje hield eenjaar lang boek en bevindt dat j SQLQ veel voordeeliger is dan natuurboter I heerlijk smaakt op de I Doterham en voortreffelijk la om i te braden en te bakken J CEMEENTE WFMEN VAN GOUDA j BI 1 Bg d Mi iii nsld Tfll MKKNTK VKKKEN kan met ing mg van 1 liinnari 190 5 een bekwaam Timmerman Westhaven 19 en een bekwaam Smid niet ouder dan 35 jiiiir wordon goplaatfct ïligenhiindig gi schreven soUicilation en volledige iiiliclittingen betreffende vroegere en tegenwoordige werkkring enz worden ingewacht vóór 11 December a a by den iemeenteBoiiwmeester van Oonda JV dan Hit Hchrlflelfjf e uttnooflt hiy worden hexoelieu a t ewticht pmm Aanbevelend SLOTEMARER A C Zaal liUl §lTIIIIIV Sociëteit ONS Hi NOEGEN Goi DA Vrijdag 2 December SpeenTioff s Vriie Tooneel 1 Impressario FEANgOIS PICHLER Rotterdam I Gelicrl Mcuw Programma Optreden van I J H SPEENHOFF Dichter zangerl Nieuwe serie voordrachten I Hevr S DEL 1 JUA K Klopiier Disease 1 Kwartet Prin Instramentalisten 1 K de la Mar Discur Moj CESARTNE PEINZ DÜÖASON Pry en der plaatsen Niet leden 1 leden öO et Plaalfibespreking van af heden Bureau 7 uur Aanvang 8 uur LOUIS COUTURIER riOOLLKlCRAAIl LecrIiiiK van Troi SKVCIK Ie Vxug Inlichtingen te bekomen bó Mevr de Wed M 1 BOIIMAN bc wie tevens getuigschriften ter inzage liggen tleen js Haar moer De Niwiwc l onilnn doet de giyze haren binnen onkoio dagen verdwijnen maaUt het haar glanzend en zacht belet he £ uitvallen en neemt de pellcljes van het hoofd weg Eibebt op den bals Liillihi PrS 1 8 en f l no per flacon Verkrygbaar in de ROZENDAAL M 9 by molen iOUDA l apier Izaük € al § P ygmiia ai WVBIW Ij umderen ak volwassenen gebrek aan eetlust slechte pysTerterlne zenuwhooropyn ter verittrklng na ziekte of kraambed koorts en har gevolgen E QUINA LaROCHE PERRUGINEUX in b t bijzonder tegen Bloedgebrek Blctkxucht W kwalen yan Krltiechen leeftijd ent Vgrknjgbaar m flacons a 1 90 en 1 Pk F StfAl o park TDedzaam verBterkend aaDgenaam vin Smaak voor dagelfjkBchgcb uik F kinderen wakken en klierachtfge gestellen leer aan te bc velen Als gentukrachtlgc drank l ij atoomiaaan der spysverterinBsorganen en diarrhea ook m voor luigelingen en kle ne kmderen Pnj perbua H Kgr 1 70 4 H Kgr 0 90 4 Kgr 0 50 t Chemisch Mpllf cijilrer Speciaal voor Kindervoeding m bussen A Kgr O ÖO P zuivere tvere ITlCIK UIKCr gr 0 60 K Kifr f 0 3P fc Ac lltTia lflfat Ai4 t1 Het rooken eener haWe cigarette U voldoende ter bestnit iMnma V lgdreUen d Ueylgate a vSUa van Asthma etc fn f doosje ft Ö 56 en y g Sö F Tamsirindp Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam C belen Mlgraine Conge8tieset vooralookaKlaxana F voorkinderen l ewii i ii Tamarinde Bonbons van KRAEPFl IEN HOI M l elangnjke diensten P dair de vorm voor het km i begeerlijk en d smaak aangenaam is Pnjs per doosje 0 00 en 0 80 Qolmialr l aC SlIfkC algemeen erkend ah het BESTE huismiddel JdlilllitK fClSIIIICa i j Hoest Verkoudheid en Keelpijn het is eeti alijmoploaaend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m Q liesclijcs verkrijKbaar Pnjs 0 20 per fleschje Wi r a io i pan KRAEPELIEN k HOLM te ZeUt yn fc rom tte ran Gebruikt steeds de WKRELDOKROEMDE Superior Druiven Borstlioning Extract l heif tend en aftlneitd middel tegen id astma keelp Jn kink en slijmncbitis en alle borst en longaan Koninklijke Imyi KRAEPHUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AmJlj Negen mial met Goud bekroond V p I Eenige fabrikanten l S iM H N VAN SCHAIK C Flacons v n 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek Df Tlonlnf btoem Verkrii bia bj Firm WOLFf O Westhaven 198 o i A LATKJi Sre A Kleiweg K InO Go ida K H VaN VULI Veerstal 12 b te o A BOÜMAN Moordrecht PINKSK Niamerkerkad l lul A N v ZESSEN Schoonhoven J T TOIIKKN Roik op U v WIJK Ourlncn A StMIEKR W a r cA P W V KDB Oudewater h IK dkb HF I IHEN Ie Reeuuói P v o SPKK MoercapelU O o STAR Waddingsvun Wed J IIOLST WaddinqKem J KOLKMrVN Waddingeveen P A uk QKOoT Ouiiewater a lONUH Owlemiter 1 P KASTELEIN PoUbroekerdam I BIKKER te Btntrhor WV WnHfMVWlXii Laat U niet misleiden door Abdy SIroop Het kloosterS M t P i o Ifcrlübestaat niet lMX 8lroi ii angemerlei waard WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ira KO li HI MHe FlBnit HKN Voedert nw Vee met de xiiivere muru e i iTiNrz iDi OE is EiïT merk Sler en H uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kerc Uiploma PartJ 1000 yegen Gouden Meilnillea SSt l Patent H StoUen am MM tliiliinriliii FlUMtlU Warnung mntrlll luWltt ImIICHKNGKH WÏLIce gevaar bCHADE OB HINDKR tUNKICN VEROORZAKEN BURGEMEESTKR en WliTHOUDKRS van GpUDA übKien art S der HINÜER WET Oom te weten Uit xg vergunmng hebben veiteend aan j van Vliet en zijne rechtverkrijgenden tot Mt opnchtcu eener vleeschrookerij ten behoeveaijifer slagenj in het perceel ann de Karnemelkaloot wijk R no 623 kAdaairaal bekend sectie A no 3843 l e Direcue der Naamlooze Vennootschap tHolUndia en hare rechlverknjgenden tot het oprichten eener fabriek van hoiubewerkin ï geareven door een euiggasmotor van 25 P K in het perceel aan de Boelokade wijk R no 37 kadaalraal bekend sectie A no 3624 Van Sdlevoldt en Horatink en hunne reclit vcrkfijgenden tot het oprichten eener sigarenfabn k met drogerij voor Bijgaren in liet perceelaan de Peperstraat wijk K no 74i kadastraal bekend seciie l no 1784 GOUDA den 2 lK cember 1904 Burgemeester en Wüthouilerbf oürnocn d R L MARTENÖ De bfcretaris BROUWER Riiit laiiit8ch Oterzicbl Efn telegram ait het Jajiaiische houM iw rlier in Mantsjoerue van 29 Nov ver mell verschillende kleine chennat eliagcn vvanlb de Japanners steeds de aanvallen van de Russen afsloegen De Japansclie troc ien brachten der Russische infanterie die zioU ten noorden van de Sjentsoelin vertoonde e inige verliezen toe Een telegram uit het lapansche hoofdkwartier voOr Port Aithur meldt dat luitenant generaal Tnckiva gewond is en dat generaal Nakamöera de aanvoerder van de Japansche zwaardvechters die Zondag j I de verdedigingswerken van Port Arthur aanvielen aan beide beenen is gekwetst V O verovering van den heuvel van 203 meier by Port Arthur aangenomen dat het bericht waar f kan over het lol van do vesting beslissfn Dit bergje ligt op 6 of 7 K H ten noerdveiten van de stad wel js waar iets verder dan de bekende hoogten vaa Ilie sjan en Antse sjan maar aangezien dete lager zgn kannen zg niet veel beschutting opleveren tegen het vuur van de lapenners indien deze zwaar geschut op den FêviLLerbx d Orvilliers is na Dijjn zwager de eerlijkste man dien ik ken maar hg is de slaaf van zijn plicht Ik begrijp du volkomen dat hy het ambtsgeheim niet mocht verraden naar minder goed begrgp ik waarom hü B kwam doen wat even goetKdoor een iMder b t door den chet der veiligheids liti had kunnen gedaan worden Welk gevaar loépt Joan Cameron Vro g Eduard gejoagd Voor i n persoon niet veel Politieke Madadigers worden niet uitgeleverd f Niet veel f herhaalde Teresita met een éflba sting Tan droefheid Hij zal toch wel Mrbannen worden alt Frankrijk voor altoos an i s verwSderd I Xa r we zooden ons in den vreemde Jsder bjj hem kunnen voegen meende mraré Hrfen met ongeveinsde hartelijk 0 Vergeef Ine ge lijt ook zoo goed 1 mompelde de jonge vrouw OitLT zit niet het grootate onheil voor heuvel kunnen brengen en zich daar weten te handhaven Berichten uit verschillende bron schijnen dezen keer bet succes der Japanners hoogst waarschsinliik te maken Te Tsjiloe en te Tokio zijn van eer betrouwbare z jde berichten ontvangen die dit succes buiten twgfel stellen maar het is nog altijd de vraag of de Russen niet gelijE al zoo dikwijls geschied is ten slotte er nog in slagen den vjand weer uit die gewichtige stelling te vordrgven Zjj zullen daartoe ongetwijfeld wanhopige pogingen doen wetende wat er van 4en uitslag afhangt Maar van de Japanners hunnerzijds kan men geen mindere hardnekkigheid verwachten En de dappere bezetting van Port Arthur moet lederen dag meer uitgejiut minder strydvaardig worden terwijl de J ipannera m staat zijn telkens verscbe troepen naar voren te brengen Men zegt dat z dit pas weer gedaan hebbon dat Ojama belangrijke versterkingen naar de belegeraars heeft gezonden Anderhalf uur moet de stormloop op den lioügen heuvel geduurd hebben De lapanners ziraden daaibj 4000 man verloien hebbon Dat S heel goed mogelijk aan zulke opgav n is echter gelgk van zelf spieekt weinig waarde te hechten ÏH antwoord op een rdde van ieu afge sardl do ÏMttre die in de Jj nsch Kamer in de zAak van do vei klikk1ns en in Imt legei het Groot Oosten veidediofdt zeidc do miiiistt i van oorlog Beitonux dat allo stukken op do verklikkingen betrekking liob bende vei brand zyn De minister erkende dat na 30 jan n de Republiek nog altgd geen leger heeft dat m üVt reensteinming is met liaar beginselen niettemin boefi er geen staatsgreep plaats gehad Ondanke alle aanhitsingen zal de miniater de Republiek weten te verdedigen Üe Kamer behandelde vervolgens de interpellatie omtrent de overplaatsing van professor Thalanias die Jeanne d Arc had aangevallen De minister van ondeiwys Cliaamié beantwoordde de verschillende sprekers met de verklaring dat by n ar eei en geweten beeft gehandeld De eenvoudige ordo van den dag door den minister aanvaard werd verworpen met 284 tegen 268 stemmen De voorzitter las daarop een motie voor geteekend door verschillende afgevaardigden waarin de kamer baar vertrouwen uitspreekt in den minister van onderwijs Minister Cbaumié stelde de portefeuillequaestie waarop de motie van vertrouwen werd aangenomen met 37C tegen B3 stemmen ons of voor hem hernam André Wat Juan tot wanhoop brengt het is dat met zijn arrestatie al zijn staatkundige vi lenden in de grootste ongelegenheid komen dat al zpn plannen zijn omvergeworpen die hem dierbaarder waren dan t leven Nam hij dna werkelijk aan een samenzwering deel f vroeg Eduard Ik had daarvan wel eenig vermoeden Ja en t is onnoodig gevonden daarvan nog een geheim te maken nu al de papieren die op dit oogenblik onder be rusting van de Fransche justitie zjjn daaromtrent zelfs geen twijfel toelaten Heeft men beslag gelegd op ziJn papieren vroeg de Lairis verbleekefid Ja op alle En heeft d Orvilliers dat gedaan Ja persoonlijk 0 mijn God 1 stamelde Edith s minnaar die er plotseling uitzag als een geest Wat is t Wat deert u f vroeg André en Teresita getroffen door die vreeselijko verandering in zijn voorkomen nagenoeg tegeljkertijd Niets niets dat is te zeggen ik weet toevallig hoe er bü zijd papieren een besloten doos is aan hem afgegeven door een vriend wiens naam hij mij niet genoemd heeft Ik denk wel dat men alleen de papieren die Cameron persoon Men herinnert zich dat do Minister vanOnderwijs Chauinie daartoe aangespoord door klachten van nationalistische zijde eenondel zoek he eft doen instellen naar hetgeen prof Thalama leoraar aan het Lycéo Condorcet heeft gezegd omtrent Jeanne d Atc Mmi weet dat hij volgens de vaders varaienpaar leerlingen zich oneerbiedig over d nationale heldin heeft uitgelaten fj Thans is liet onderzoek afgeloupen en het resultaat is dat Thalama bg wgze van straf is verplaatst van het Lyceum Jundorcet naar het Lyceum Charlemagne Do Minister h eft zich zoo luidt het bericht door een aandachtige studie van de zaak ten slotte van de ware toedracht van het gebeurde op de hoogte kunnen stellen En hy hoeft ingezien d it al heeft de leer iar zyn meeningen met verkondigd m den te l isto golegden vorm en ook met met het dool de nagedachtenis van Joaniiü il Arö te benadoelun lig toch ge brt k a Lii takt eii zelfbehcerschiiig heeft getoond Dit ib een rfiicresje ooi de natiunalisten en bg al do z Hie nederlagen welke zg m do laatste jaren hebbon geleden misgunt meij hun zulk een buitenkansje niet Hun partij genoot Georges Berry die over bet geval zou interpelleeion heelt nu bevredigd zgn interpellatie teruggenomen Dinsdag heeft zich het straatromoer van ürandag tegenover den leeraar die over Jeanne d Aic sprak lieihaald Vooi liet Lyceum Oondorcet stookten de studonten een vuurtje van do klanten die hun optreden hadden afge keurd en daarna trok men in massa den Boulevard Samt Michel langs waar de betoogers m boLsmg kwamen mot studenten die een contramanifehtalio hadden oji touw gezet De politie maakte een charge en joeg de bendo uiteen veertien jongelui in hechtenis netlende De Duitsche Rgksdag die nu weer bijeengekomen is krggt heel wat te doen In de eerste plaats ziet men met gespannen verwachting de b raadslagingen tegemoet over de militaire wetsontwerpen De verleden jaar uitgestelde verhooging der sterkte van het leger in vredestgd komt eerst aan de orde den vooi naamsten inhoud van het wetsontwerp hebben wg reeds bekend gemaakt Er zal voorts nog al hevig geredekaveld worden over de nieuwe militaire pensioenwet daar deze zware lasten meebrengt en evenzoo moet de regeering aan ienlgke aanvullingscredieten vragen tot onderdrukking van den opstand in Zuidwest Afrika en tot Igk Hg zon t vreeselgk als een pand hem op zyu eer toevertrouwd En ik meen te weten dat de grootste onheilen te wachten zgn Hy ging met verder bevreesd als hy was eenig vermoeden van de waarheid op te wekken eenige onvoorzichtigheid te zullen begaan Een doos zegt ge vroeg Teresita Weet ge misschien ook of t met pluche was bekleed met donkerroode pluche P Ja Juist Hebt u t gezien Waar is t Met André heb ik t gezien in het studeervertrek van mgn broer toen wg tot hem werden toegelaten om hem vaarwel te zeggen Welnu f O ik herinner t mg zeer goed Hot stond op den lessenaar waarvan alle laden waren opengetrokken André moet het eveneens gezien hebben Ik herinner t mg niet Ik zal daarop niet hebben gelet En heeft d Orvilliers het meegenomen y Dat weet ik niet 0 wat ik u bidden mag mevrouw Horton laten wg er ons van gaan overtuigen O dat kan gemakkelgk Kom maar mede De rechter van instructie heeft my alvorens te vertrekken de sleutels doen ter hand stellen zoowel die van de kamers als die van t bureau het verleenen van hulp aan de van alles beroofde kolonisten aldaar Dat brengt natuurlijk hooge uitgaven mee die de grens der eerste honderd millioen reeds ver overschreden hebben Dan zal de Rgksdag de handelsverdragen te bekracbtigon krggen waarbg natuurlijk vooi afhangt van het lot dat ten slotte aan hot tot dusver nog niet tot tand gebrachie verdrag met Oostenrijk Hongurge beschoren is Behalve kleinere wetsontwerpen tot wgziging van de zogelwet op den totalisator tot wgziging der burgerlgko rechtsvordering enz moot de liiiksdag natuurlyk de begroeting nog afdoen Eu men uit reeds den wensch dat de beraadslagingen daarover wat min sr den slakkengang zullen gaan dan verleden jaar het geval was Anders wordt de Rgksdag alliclit spoedig weer onvoltallig on dat strekt zeker iet tot verhooging van den glans van het voornaamste vertegenwoordigende lichaam m Duitschland Van de Engelhche bladen hebben nu ook de Daily Graphic de Daily Telegraph en de Daily Chronicle zich uitgesproken over het intervieuw met den Duitschen kanselier door de XIX Century gepubliceerd Deze bladen begroeten do vredelievende verklaringen van graaf Von Bulow met onverholen instemming De Daily Graphic zegt De vervreemding tasseben de beide landen wordt dfwr alle weldenkende vaderlandfiliovendo menscheii betiourd De Engelsche staatkunde weuscht met alle mogendheden vnendschappelgko betrekkingen te onder houden lïln het is in t bgzoiider wonscbelgk dat wg met Duitschland op gooden voet leven Niet alleen de banden des bloeds de overeenstemming van godsdienst en de ge scliiid kundige ver f v chap moeten invloed oefenen op de infctólievende botrokkingon der beide landdvfiJoh ook hot feit dat beide landen in wjjpaïr s gebied een rgko markt voor hunne Varen vindeu De beide andere bladen spreken op ongeveer dezelfde wgze en allen verheugen zich er over dat men in de toekomst vertrouwen kan dat von Bulow alle jiogingen die hg kan aanwjenden zal aanwenden om de oudo vriendsclihp tussclii n beide landen te herstellen Verspreide Berichten Bkloie Het comité van do stakors in de glasindustrie van Charleroi hoeft hot besluit geiio Het dni l il begaf zich onniiddcllgk naar het vertrek waai in wg ons veihaal hebben laten beginnen Eon oogojislag gaf Edu ird do Lairis de zekerheid dat het bewuste voorwerp mei meer op den lessenaat stond Maar het kon toch in een der laden zgn geplaatst De laden bleken niets meer te bevatten dan het waardeloos papier bg de huiszoeking daarin achtei gelaten Het angstzweet iiarclde de Lairis op t voorhoofd De weikelykheid stond thans in al haar veiscliiikkiiig voor hem d Orvilliers had liet doosje in handeii Maar in gevallen als het ondeihavigc poogt ieder mensch steeds zichzelf de waarheid te vei bloemen en wi de hoop dat men zich nog vergist kon hebben liet oiiinogolgke voor een oogenblik tegen beter welen in als waarheid aan te nemen Riiim een kwartier lang bleef de Laiiis m alle hoeken en gaten rondzoeken maar hg vond natunrlgk niets Bevatte dat doosje iets zoo ernsligs vroeg Teresita Word vervolgd