Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1904

men in gem onderhandelingen meer te treden en do beweginpf tot 1 Mei voort te ïetten Tengevolge van den stilstand dor glaabla zerijec wordt ook de toestand in de steen kolonindnstrie er niet beter op DUITSÜHLAND Dinsdog heeft de koning van Saksen in een bnitengeweno zitting von den Landdag een troonrede uitgesproken waarin hü herinnerde aan het overlyden van zgn vador en de Iroaw en deelnoming van de natieherdenkl In du troonrede wordt er verder op gewezen dat de zitting is bijeengeroepen om te boraadslagon over de vaststelling van de civiele Igst en andere met de troensverandering samenhangende qnaesties OOhTENBlJK HoiIOlRUE De studenten to Boodupost ebbon aan het bestuur der hoogeschool oon adres gezonden waarin zg een aantal eischen stel len op do inwilliging waarvan met klem wordt aangedrongen wil voortaan bet onderwgs zonder stoürnis plaats vinden Zoo wordt o m de bestralfing dor lageiiton verlangd die by de jongste ongeregoldhedon het universiteitsgebouw binnendrongen terwijl volkomen vrijheid wordt gevraagd in het bekennen van politieke kleur RUSLAHD Uit Kroenstad wordt gosoind dat descheepvaart gestremd is door de vorst enhot la l8te schip de Saionia eergisterenvertrokken is De minister van binnenlandscbe zaken heeft vergohning verleend voor het bijeenroepen van een algemeen nationaal vrouw ncongros het eerste van dien aard hier te lande De bijoonkümst zal in Juni 1Ü06 te Petersburg plaats hebben en gewjjd zijn aan wetdadiglieiti on volksontwikkeling BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K 9 £ M0 JE H A M B tt Zitting van Donderdag 1 December Indische bcgrooting De lieer van Kol dringt aan op suikerfabrieken van staatswege de heor Fock op aankoop van particuliero landergen teneinde daar hut politietoezicht enz te kunnen verbeteren De minister van Koloniën antwoordt dat reeds de aandacht wordt ffew d aan de hierbü door de sprekers bedoelde misbruiken De heer Helsdingen dringt aiin op verbetering van de positie van d s residentsklerken Do minister antwoordt dat do vooruitzichten van die klerken rocds zyn verbeterd Op een aandringen van den heor van Kol op betere bezoldiging van des nboofdun enz antwoord Z Exc dat hieromtrent nog adviezen worden ingewacht Bg den post Kuropeesch ondorwyn dringt de heer ter Laan aan op beter voorbereidend onderwü voor de inlanders De minister zal ten deze een onderzoek instellen De mx de Visser vraagt waarom niet ook de Imlpprodikers mogen genieten van do voorrechten aan zendelingen toegekend waarop de minister antwoordt dat dit geenszins in zijn bedoeling ligt De heer van Kol klaagt over verwaarloözing van kunstwerken iu Indiö zelfs do Horoboedoer is in verval De minister zegt dat overkapping geheel in strijd zou zyn met bii t stelsel van open tempelbouw dat do Hindoes volgden De hoer Melchers dringt aan op vei hooging van het siibKÏdie verleend aan de weldadighoidsinrichting van den heer vnn der Steur te Magelang De heer v n Byliindt is zoor dankbaar voor hetgeen de regeoring in deze richting heeft gedaan maar voor al de kinderen die in de bedoelde omstandigheden verkeeren is niet te zorgen Do minister voegt daarbg dAt in het belang der zaak het noodig is dat het aantal opgenomen kinderen wordt beperkt De heer van Kol betoogt bg geneeskandigo dienst dat de zorg voor de volksgezondheid eon paskwil kan worden geno md De heer de Visser dringt aan op verhooging van hot subsidie aan de ziekeninrichting te Modjowarno De minister antwoordt dat hy al een schema voor znlk oen regeling heeft ontworpen De heer van Vlgmen wgst op de verwoestingen door de lepra aangericht en beveelt aan dezelfde maatregelen te beproeven die in Noorwegen tegen do ziekte zyn genomen De minister antwoordt dat de verschillen in volksaard on klimaat zich daartegen verzetten Do heer van Kol klaagt over de toestanden in du tinmgnen van Banka liy den post vuor koffie wordt het woord gevoerd door dan heer van Limburg Stirum die het cnltnnrstelsel ten opzichte van de kofflecultnur aanbeveelt De hoor Cremer verdedigt de meer moderne wijze van exploitoeron al is de toestand nu slecht door het verminderen van de op brengsten en den val van do prozen De ministor zegt dat do gouvernementskofflecultuur in weerwil van alle genomen maatregelen toch wol te gronde moet gaan wegens gebrek aan voldoendi gronden Na repliek van den heer van Stirum wordt do zitting verdaagd tot morgenochtend 10 uur Het Museum van Knnstnüverbeid te Haarlem werd gedurende do maand Novombtir bezocht door 959 belangstellenden terwijl uit de aan het Masenm verbonden boekerij 2 i2 boek on plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Gemengfde Berichten Gistertiacht is by Ngkerk de hulptreinarbeider J B die op een goederentrein wilde springen gevallen en onder den trein geraakt waardoor zyn beide boenen worden afgereden Tydens het overbrengen naar Utrecht overleed hy Men schrgft uit Haarlem aan het Hblad Na afloop van de openbare vergadering der prnpagandaclub Groen van iVinsterer alhier verleden Mhandag in het Brongobonw gphüudon werd door een der debaters het Kamerlid Hugenholtz gevraagd of het honden eener collecte voor de stukcpde glasblazers geoorloofd wai Het bestuur der club had reeds besloten dit niet toe te staan en toen dit wiird medegedeeld werd door een deel van het publiek herrie gemaakt De spreker van dien avond ds Postma van Voorburg deelde daarop med dat hg niet kende de motieven waarop do weigering van t bestuur was gebaseerd doch dat hy t er niet mee eens was en gaarne zdf collecteeren zou Torwyl h i de virgadering met dankgebed sloot namen intufif chen eenige socialistische jongelui zelf een hoed en begonnen aan den uitgang te collecteeron terwyl an deren schreeowond on t vryheidslied zingend de zaal vorlioton Kon istandjc in de vestibule was daarvan hot gevolg waarbg men handgemeen geraakte En t uiterste gevolg van dit orde verstorend optreden blgkt thans Het bestuur van het Brongebouw heeft besloten geen zaal meer te verhuren voor vergaderingen waarin debat met de socialisten kan worden verwacht door welken maatregel lal van vereenigingen worden getroffen behalve de sociaal democraten die steeds St Bavo Voor hunne vergaderingen kozen Intüsschen züodra dit voor den r k Volksbond verbouwd zal zyn zal ook die zaal voor hen wel niet meer vorkrygbuar zyn Met ingang van 5 December a s zuilen door dü H S en N C S stations word n afgegeven aan leerlingen die buiten huuiie woonplaats oene ambachtsschool of oen industrie dustrieon huishoudschool voor meisjes bezoeken boekjes bevattende plaatsbewijzen voor twaalf enkele roizen van het meest naby de plaats van inwoning gelogen S 8 of N C S station naar de plaats waar de school gevestigd is en voor twaalf enkele reizen vuor hetzelfde baanvak in omgekeerde richting Deze plaatsbewijzen zgn slechts geldig op werkdagen voor alle treinen behalve die op do dienstregelingen gemerkt met D LuiH en moeten vóór den a invang der reis worden afgestempeld Naar wy vernemen heeft de instructie in zake den moord op de Oroote Markt in den Haag gepleegd nog weinig nieuws aan het licht gebracht De metselaar die als vermoedelyke dader in hechtenis is genomen blyft nog halsstarrig zyn onschuld staande houden maar de aanwijzingen van zgn schuld zgn nog toegenomen Door getuigen is gezien dat hg den kastelein een stoot in de borst gaf toen hg hem den avond van den moord op straat voorbgliep Maar het geflikker van eenmes werd niet opgemerkt Het is nog d vraag of do kastelein met een steek d rs door het hart een kleinen afstand zo hebben kunnen loepen Moet men er too besluiten dat dit volstrekt onmogelgk is dan zou dit in het voordeel van den metselaar pleiten daar de kastelein in zijn gelagkamer dood werd gevonden Van den verdachte moeten nlt zgn vroeger loven daden zyn bekend geworden waaruit men zou besluiten dat hy niet tot een dergeli ken moord in staat zou zyn Maar te groot gewicht mag hieraan niet gehecht worden waar de veete tusschen licm en den vermoorde bekend is geworden Vad De werkman L W van Muiden werkzaam op do Tabaks en Sigarenfabriek voorheen Louis Dobbelinan te Rotterdam was op een Tond na fabriekstijd in tegenwoordigheid van een meisje gezien welk meisje eveneens op do fabriek was en waarmee v M verkeeriug had aangeknoopt wat op strafte van ontslag bv fabrioksbepaling verboden wat Van Muiden verzocht de kartier vau arbeid voor de tabaksindustrie te trachten het ont slag ingetrokken to krijgen te meer daar zijn meisje haar betrekking nu ook was opgezegd en dus van een verkeering van twee op de fabriek werkenden geen sprake moer was Later bleek dat uit modelijdon met het gezin do directie het meisje weer bad aangenomen Met algemoene stemmen sprak de vorzooniiigsraad als zijii oordeel uit dat bet reglement bepalondo dat personen werkzoam op de fabriek die met elkaar vorkeoring aanknoopen beiden ontslagen worden te ver gaat in haar algemeenheid on to veel ingrijpt in de persoonlijke vrijheid van den werkman en daarom door een gewijzigde bepaling diende vervangen to worden dat de laatste poging om na wijziging van het bestaande reglement gonoomdou L W van Muiden alsnog weder in dienst te willen nemen door den directeur den heer A Zwenk is beantwoord in niet zeef heuscho bewoordingen redenen waarom de verzoerttngs raad zijn leedwezen uitspreekt over de in dozo zaak aangenomen houding van genoomdon directeur To Marseille heeft oon brutale poging tot diefstal heel wat opschudding veroorzaakt Zondagnacht drongen drie inbrekers den grootsteo juwelierswinkel dor stad binnon door middel van oen ladder wisten zjj zich toegang te verschaffen tot oen kamer op een der bovenverdiepingen gelogen waar zij vorV lgens een gat in don vloor zaagden om zich daardoor langs een touw naar beneden te lateu zakken In den winkel gekomen openden zij de dour van een der biandkluizen waarin een groote voorraad diamant was geborgen doch brachten daardoor een olectrischc schol in bewi ging waarvan oon verklikkor do op do tweede verdiepuig slapi udo firmanten waarschuwde Doze tele foneerde in allerijl aar de pulilie die woldra het gebouw had omsingeld en daarbinnen een onderzook iniilelde De inbrekers haddon goun kans gezien om vlug genoeg te ontkomen en werden in het magazijii gearresteerd In de brandkluis lag voor een waarde van 800 Ü0Ü francs aan goud en diamant opgestapeld Een huiszoeking bjj do inbrekers gedaan beeft aan het liciit gebracht dat men een bende van de guvaarlvjksto iudtviduën op het spoor is gekomen In het perceel werden de meest volledige collecties iiibre kers en moordwerkluigeu govouden beslag werd o a gelogd o oen gruote verzame ihig pruiken baarden en kleeding tukken om zich te vermommen Hot bleek dat het plan tnt deze inbraak reeds eenige dagen te voroii was beraamd en allts tot in de kleinste bijzonderheden waa vasigeslold Do politie heeft in verband met dozo at roslatie nog tal van andere verdachte personen in hechtenis genomen Graaf Puckler d beruchte anti semiet is thans te Berlijn teruggekeerd en zet zijn werkzaambeden thans voort in de omgelegen plaatsen dit niet onder den Berlijnschen politie president ressorteeron De graaf dood in oon vergadering te Spandau mododeeliMg gen over ziju jotig sle lotgevallen en bjj vertelde boe hy op aanraden van zjjn familie omdat men in Berlijn plan schoon te hebben hom in een gekkonbuis op te slui toe uit de stad was vordwenen en oontgon tijd had doorgebracht in een zenuwlijdersgosticht bij Muncben Hier was hij onderzocht en was gebleken dat hjj volstrekt niet gok was en daarom was hjj toruggegekeerd om zjjn strijd tegen de vijanden van het vaderland met vorniouwdo kracht voort te zetten President Roosovelts bezoek aan de tentoonstelling te St Louis schijnt werkelgk niet zonder gevaar geweest te zijn en in verband daarmee is Maandagavond een bijzonder vermetel anarchist aldaar in hechtenis genomen de bernchto Johan Most namelijk van de Freihoit die indertijd wegens smaad tegen den Czaar to Londen veroordeeld werd In Septembnr moet oene intennationata samenkomst van anarchisten te St Lo H bobben plaats gehad Dinsdag is de PtwiUent te Washington teruggekomen Men meldt nit Amsterdam Heel den dag tot in dan nacht toe hebben de leden der directie van de Noord Holland sche Opera onderling overleg geploegd met solisten orkest en technisch personeel Al de aan deze instelling medewerkende groepen hebben hun onverzwakt vertrouwen in de directie uitgesproken en verzekerd naar hun beste klachten en financieel naar omstandigheden te willen medewerken om het opera seizoen te kunnen uitspelen Alle madewarkenden zijn zear ingtnomen tegen de koristen wier roekelooze daad en gebleken ontronwbnarheid hot voortbestaan der Opera zeer in gevaar brengt Do directie veriekerde ni j gistoravond dat de uitbetaling van bet achterstallige kwart weekloon op Donderdag was overeengekomen zoodat de koristen Woensdagavond daarop geen recht hadden maar dat desniettegenstaande hun nog vöör de Carmenvourstelling te Rotterdam aangeboden is de netto recette methet orkest te doen verdealen wat zy weigordou mit den eisoh beslist 25 pCt te moeten ontvangen Inlusschon was gisteravond te tJvaalf narnog geen regeling met do koristen tetroffen van wie wy enkelen hoorden verklaren dom to hebben gehandeld onder den invloed vaneenige schreeuwers Achteraf hoorden woyoel van tegenwerking door derden In oo ngeval moet de Nedorlandsclie instelling die goede iilonnon voor do to kom it beeft zookrachtig mogeiyk door het weldenkend publiok worden gesteand N Ct Een echtpaar te St Lonis werd gewektdoor bot zoontje dat by nacht een lichtstraal in een aan de slaapkamer grenzendvertrek had waargenomen De vader ginger heen maar juist toen hij in d kamorkwam vluclitte de dief door het venster Hy vond zyn kiooderon op den vloei liggen d e de dief van voor zjn bed had weggehaald en uit zgn zak was eoii bedrtg aangild benevens zjn gondeil horloge ve dwouen j j Borgisferavond is ingeftriiken in de viljï Sparrenheuvel aan den LojsdroclitsfliaH weg Ie Hilversum HieÉ is govestigd céfc chemisch laboratoijinm waarvan directeur IB do beer J E Bosz Dozol wuoiit te Amsto4 dam doch biyft vaak alle ii op de villa oveH Korgistoravond verwaoflte fje hoer B een kennis zoodat toen er tif kyvart voor7aoVlgosclield werd hy zonder bozwaiir de huWdeur opende en naii ij buiten trad Plotselingkreeg hy een bevigdn slag tegen hot gelaatj zoddat hu op don gijoud tuimelde waarop Ppersonen hem de handen op den ru bopdeA on een papieren prop in den mond lluwden zoodat dij beer BfiJ Woldia het be ustiyoverloor De onverlaten zg4 daarop do rilla binnengegaan lïebben zieti raooster gerauokt van een gzeroiiJkistie waarin f 375 toeboboorend aan dou heer B on een paar honderd gulden van de raa welk kistje in do brandkast stond fj Ta halflacht vond do vorwaohjc hozoeker don hoer t op den grond liggen in den tuin voor bel huis en ba ilde onmiddellgk hulp Men bracht bom binnen in een naburige villa waar de te hulp geroepen geneerheer d r Godthelp or in mocht slagen hem un eenigon tgd weder bg te breiigon Dozo constateerde nog oen inwendige bluodstoriiiig welke was ontstaan doordat incn ook op den buik had getrapt Door de grootte van de prop had bet niet lang moor moeten duren of de hoer B was gestikt Do politie is druk in do weer doch heeft door de vage aanduiding een mooiiyke taak Vier jaclitopzianers van het landgoed van sir A Legard in Oust Yorksliiro betrapten naby Ganton oon dorp dat zeven mglen van Scarborough verwgdord ligt drie stioopers Het was nacht en vriezend woor bg heidore maan De stroopera vluchtten en do jachtopzieners zetten hen na en slaagden er in hen iu te sluiten doch zg wildon zich niet overgeven Vun weorazydon vielen er schoten en een der jaohtopzionors Thoma s Atkinson genaamd werd in bet hoofd getroffen zoodat bg kort daarop stierf Daarop werd men handgemeen en do stroopers sloegen zoo geducht met de kolven van ban geweren im zich af dat een tweede jachtopziener door een sla op bot hoofd bowu teloos aeeiriel Maar ook de stroopers bekwamen verwondingen en hoewel ziJ den jachtopzionere wisten te ontloopon werden zg den volgenden morgen te Scarboruagh gearresteerd Stadsnieuws GOUDA 2 December 1904 Aan do Raadsleden zgn de volgende ingekomen stokken toogezonden Gouda 30 November 1904 Door de Gedopnteerde Staten is ter onzer kennis gebracht dat bg besluit van de Steten dar provincie Znid Holland aan deze gemeente ten behoeve van baren Handolscursas een subsidie ia verleend van f 250 sjaarg t ingang van 1905 en tot wederopzegging onder voorwaarde a dat het Rgk een subsidie verltene van mUstens f 1500 ajaars t dat de school op voet van gelijkheid voor alle ingezetenen der Provincie toegankelijk zg G dat telken jare voor 15 Muart worde overgelegd een verslag van bet onderwga en den toestand der acjhool alsmede een afschrift van de rekening over l et afgeloopen en van de begrooting voor het loopend e dienstjaar bonevens zoodanige opgaven als door Gedeputeerde Staten noodig zullen worden geacht d dat de bepalingen regelende den omvang van hot onderwgs aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten zullen worden onderworpen tenzy de Rogeoring zich deze goedkeuring beeft voorbehoaden in welk geval Gedcputoirde Staten vooral in de gelegenheid zullen worden gesteld hun gevoelen daaromtrent aan de Regeering ken baar te maken Tegon de gestelde voorwaardiH kan allerminst bezwaar gemaakt woi wy hebbon mitsdien do eer overwoging te geven ons te m a aan Godoputoerdo Staten dat het bg besluit dor Stateii Holland van 15 November aan deze gemeente ton behoej HandelBcur ia3 toegekend subsidH S jaars onder de bg dat boÈ voorwaarden door de gemoent vaard 4 tor voldoening aan eelïjjjdier voorwaardon aan do goodkeuriii fJiu Gedeputeerde Staten te onderwerperr H t bepaalde in de artikelen 1 on 14 der W rdening op den Handelscursns der geiiKJito Gouda Gpmeenteblad No 162 1 Oonda den 23 NoVibifber 1904 wy i ben de eer den RiJp j hieMiii t rvaslstéllinfe aan te l iedeu eenelndjr oas ontworpen f otdening tot wjjzigijlg der l Alge B gebipento m eeïi e Piflilieverordening voor 1 pUats het gjug der u Vani enkele iWyaayullmg Sailöttaf polletjo ipnill wan bülroiieM uepiiald Aanleiding daartoe is in de ij itti walking treden der wet td bwnk Wet Bwaardoor de rodac ngen izer Verordening ir oor n eel wOif i hfit verootEj o W legen ZO kandederj Alge ran het j egea heh loogeniifanrji kuuupn worden bttldi di höiii aan nk bve last en gdMdcht 1 t n ein vftfl ovje lust düür ling tekiinni optrëden iannrililljp 3 00 Pob ie ieror eiiiug ipoodig Bji de tijjMuwd ttliga jredHtji ft 254i Vei50j i ng wor g voofljft t chkQg diPpaaer Teiu iinir v tmeefiter i p tten openbare we mi door op een draaiorgel te draaien d w z de gewoonlyk gehuurde perso iil die hel ban drat van bet orgel draait maar nidt de hoofd persoon die aan de huize ge a ophaalt éejitjöoror onwillisedia wyzigiiig der redaètienoodiÉakrfök geb ekcn Met het oog op de toenemende bebouwing der Korte Akkerelt wordt het verder nuttig geacht de voorBchriften tOU artikel 152 uit ie breiden tot de slooten langi de L ihmaetstraat achter de huizen van de Hoekenbergstraat en langs de Snoyatiaat Tea alolte meeaen w beamende het ona kehbaai gem lakte gev elen van den in dit kanton optredenden Ambtenaar van het Openbaar Ministerie dat het alleszins aunbevelmg verdient tegen de overtreding van de bepalingen der Algemeene Politieverordening niet enkel boete te stellen zooals m artikel 176 ten aanzien ranverreweg de m es e overtredingen is geschied maaf naast boete ook hechtenis te bedreigen Hechtenis zal bg veroordeeliug wel Dooit worden opgelegd maar d or deze strafbedreiging maakt men de overtreding appelUbel En het zal wel geen betoog behoeven dat het wenschelyk zgn Ivan dat zelfs de eenvoodigste üaak ook wat het feitelyke betreft kan worden gebracht ouder dd oogen van een ander au den alleen rechtaprek enden rechter Wel ia waar gaat hierdoor de mogulykheid verlofeo door betaling der maximum boete verdere veïvolgiDg te vooi onen maar dit bezwaar ia slechts ichynbaar van dit recht wordt vrg wel nimmer gebruik gemaakt liet ter voldoening aan artikel 6 der Gezoodfaeidswet over de ontworpen aanTnüing Tan artikel 152 ingewonnen advies der GezoudheidacomBiiBsie gaat hiernevens De ontworpen verordening luidt aldus De Kaad der gemeente Gouda GelBSsm het scbryren van 2d November 1904 der Conimiasie belast met het ontwerpea der Verordeningen tegin welker overtreding straf wordt bedreigd aliraede het bg dat schryven overgelegde Rdviei der Gezondheidaoommisaie van 23 November 1904 No 77B Heeft besloten Vaat te stellen de volgende VEaüRÜBNING tot wyziging der Algemeene PolitieverordaniDg voor de gemeente Gouda Benig artikel In d Algemeene Politieverordening voor de gemeeate Goadik vastgesteld den 1 SeptemÖBr 1896 en a ekondigd den 24en dier maand worden de volgende wözigiugen gebracht I artikel 25 wont gelezen I Het iB verboden zonder verganning van I den Burgemeester het bedryt van muüekaDt I liedjeszanger orgeldraaier vertooner tan l YOorworpen kunstenmaker goochelaar of dergelgke op of aan den openbaren mti uit l te oefenen c II tusschen de artikelen 25 en 26 wordtgevoegd een ni nw artikel Art 25 Het is verboden beldeur te spelen oï scheltetje te trekken III het eerste lid van artikel 124 wordtgelezen Onverminderd de bepalingen der Orankiwetisiqder die eenig huia waar men zjj het ok ander den na m van sociëteit je aigen zet verneemt ot opricht verplicht binnen dri dagen aan den Bui emeester 8chrifteli k mededeeling te doen van de matraat en hel huisnummer van ieder lokaal fdoor hem hiö toe in gebruik genomen of opceiicht € IV aan artikel 125 wordt een vierde lidtoegevoegd Inidende j 0p en Donderdag en Zaterdag en dèn Zondagavond van de Kermis worden deze huizen gealoteu uitt jrlyk te een aur na middernacht en beatnat op dat unr de iri het vorig lid omschreven verplichting V artikel 120 wordt gelejien De Burgemeester kan aaneen houder van een huis waar men ge Bg n z ver g nning rerleenen oiu op een later uur te aruite i aan het in het vorig artikel ge noemde uur c VI in artikel 129 wordt tusschen ia en bevoegd Kevoe d voor zoover hierin uiet ia voorziep by kraohten3 de Dranjcwet Vflatgestelde of vastVte tellen verorde i lning n cVM iu artikel 136jwordt tusschen ia enïverbidfnc govocgdl t ouvermmitera pe bepalingen dér Dtank A wet li V31I aan fi iot eerste lid van artikel 152 wordt toeiivoegd dm sloot langs de Lethmaetstraat l b eedte 0 M diepte I M b demwpdle M j50 M fè I l 7 Ö JaJ B oot TOO I oordweaton van het pe i Sectie K No 1614 S diepte 1 M bodf mwgdte lootilftflgadeSn ystWt br edte te 1 M büdemwijfita ü M I ïö worii j in stede van e e d em eiif twiiitig en wordt w jtóters 3 en T gtjvóegd de f dt grtleze A i Ü Ov€jttr c ing pf niet bajjjomia epaliDged deL r Verofderiitig voor zoover daartegetf niw is ojij l VQrdt voor jjen p eenige Wfï at meeueA maatregel van hc filuur ot Proviifciïiflio Vei c rd euing wor lt ge 8tiaH ftls volgt J met geldboete van ten hnogstu drit gulden oi hechtenis van een dag diu der arJkelfinS 14 17 20 21 2 26 27 27a 30 33 4 48 4 6 52 53 54 62 63 J 74 81 83 84 09 1 4 120 122 150 154 168 en ÏÖ9 mat geldboete vau ten hoogste 2t n gulden of hechtenis van t n hoogste drte da en die der artike en 1 2 3 5 9 10 If 12 13 15 19 24 3U34 35 36 37 38 41 43 44 45 60 55 56 57 61 64 67 71 75 76 79 82 87 88 91 92 93 94 95 96 97 100 103 107 113 115 119 121 123 124 130 131 136 140 142 142a 142 145 147 148 160 en 162 met geldboete van ten hoogste vtj tien gulden of hechtenis van ten hoogste vier dBgen die der artikelen 7 25 25a 256 25c 25e 102 1Ü4 106 112 118 132 155 165 en 160 met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden ot hechtenis van ten h logijte a dag n die der artikelen 4 6 16 18 22 23 25 28 28a 29 32 39 40 46 65 66 68 69 70 72 73 77 78 80 85 85a 86 89 89a 90 98 105 108 109 111 117 125 127 129 133 134 133 137 139 141 143 144 146 149 149o 151 157 158 159 en 161 met hechtenis an ten hoogste 2m dagen die van artikel 138 Tot lid vu thoof Ib taur der HoUnndsche Maatschappij tan Landboaw werd gekoien ae li r 5 H v d Torren te Gouda R Nbl Tot besluit der feestelijke herdenking van haar 30jarig bestaan hield de vereenigiiig Provideqtia gisteren op de bovenzaal van de Harmonie een algemeene feestvergadering Bö de opening herdacht de voorzitter met opgewektheid op de eenige wyze waarop men feest bad gevierd bedankte allen die daaraan hadden medegewerkt inzonderheid de vereeniging Nat en Genoegen De rekening en verantwoording van den penningmeester sloot by een ontvangst van f 481 31 en een uitgaaf van f 465 02 met een batig saldo van I 16 29 Door de hoeren A G Kompeer en A J Verschat werd deze nagezien en in orde bevonden De helft vac het saldo zal aan de werkverschaffing worden afgedragen terwQl men van het ovörbl jvende nog langen tüd hoogst gezellig bijeen bleef Wbensdagavond hield de afd Gooda der Nederl Na onrhistorisehe Vereeniging een vèrgalerlng die zeker meer bezoek verdiend had Op de agenda stond vh hoofdschotel voor d en avond Lezing over Paddestoelen door en heer M v Spongen Reeds een vorige maal had deze inleider getoond dat hy op het gebied der Nat Historie veel schoont kan ten beste geven en we werden in onz verwachtinji voor de bovengenoemde lezing nu dan ook weer in geenen doele teleurgesteld De spreker begon met het te betrearen dat er over de paddestoelen geen goed populair werkje versohenen was terwyl moeder natnur in hare kinderen paddestoelen juist veel bewonderenswaardigs aan de menschheid gegeven heeft joist in het najaar de meeste menschen denken dat er dan voor natuuronderzoekors niet veel te doen is komen deze zwammen in groeten getale te voorschyr niet alleen op den bodem maar ook op hoornen en zelfs o hekken of ander dood boot De lezing was verder iu t kort als volgt De paddestoelen worden verdeeld in plaaten buiszwammen Het kenmerk der eerste soort is een tafolvorm en heeft o a tot verÖegenwooMigers de vliegen de inkt en de treChterztvammon De vliegelizwam vindt men in lioo e drogegronden m est by berken Deze paddestoelis mooi rood gekleurd met helder wittestipjes Die stipjes zyn de overblöfsi Ien vaneen vlies dat in don oorsprong rondom dengeheclen z g hoed gezeten hooft en waarvanboven om den stengel ook nog een gedeeltpte vinden is Onder den hoed zitten fynodunne plantjes uit een weefsel bestaande Dit weefsel wordt weer gevormd door vezeltjes die iedwr een cel met 4 sporen bezitten j De inktzjl am veitoont het merkwaiirdige versohijnii l jd tt er by regen een verrottende wer tingsopjiecdt terwyl een zwart vooht aldruppeSt Vandiiar ije naam inkUwam Uu treciiU r wiim lii eft zooaih de naam aandkidt jeeii tioclitor vurm f o inzinking komt cor tf l iler zoadat we di zc paddestoel toch liidci idti plat wammcn rangschikken iDeze laatste zwam is eetbaai Het kdiMiiMk fler sooit bniszwammen i dat y oiKjcr denf hoed een gJadde cppervlaktc biv iltm waarin loodreelite huisjes uitnioiidiMi In deze bnisjes zitten wolt df eelleii nu l sporen Tol deze jOorL behoort dl daivelhzwam lecn paddestoel va i reuHachlige ahilotiiigL n die veel in de duinen voorkomt De slekt lzwam bo it stekels met cellen en Bporiiii Vcrdei had de spreker het nog over stalfzwiimmen De vorm vini deze is die van oen ovngekeeide fl sch door de droogte sppinsiMijzfi open l Hs vers pr i l Mi Inin sporen In het algemeen kunjien we an de padde oek H h t volgende opmerken J y zyn niet vergiftig door aanraking alleen dan treedt een nadeelige werking op wanneer ze in unze spysvertcjing soigiinen ten chtkomen Zy zyn te ondersclieiden door de verschillende kleuren die het vocht dat by aanraking uit de vrucht komt hy blootstelling aan de lucht aanneemt OndT den giond bezit de paddestoel een griiote vei lakking van witte draden miselinm Du is de eigenlyke plant terwyl boven de aarde de vrnclit zonder bloemvorming versc iynt Het miselmm doet een p irasitische werking zoodat rondom de zwam een kale plek ontstaat De zwam werpt rondom baar sporen het volgende jaar ontstaat das een kring van sporen die een kalen ciikel achterlaten heksenkring Tot slot veitelde d spreker nog iets over t feit dat sommige paddestoelen bepaald gezelschap kiezen en hiermede eindigde de zeer zuker mooie en interessiii te lezing By een volgende vergHdmuijf hoopt de afdeeiing op een beter bezoek en ze wekt velen op haar le ingen die voor ieder toegnnkQl k zyn by te wonen Amsterdam 29 November 1904 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 29 November door tnsschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Commanditaire Bankvereen van Es Co 22 pCt A Nederlandsche Zuid Afri kaansche Hypotheekband 140 B Nederlwdsche Zuid Afrikaansche Hypotheekbank 70 pCt gestort 135 140 Noord Hollaiidsch Grondcre diet 10 pCt gestort 92 b Pref aand Oostersche Hypotheekbank 90 6 pet Oblife Caltuur Maatschappij Gending met Winstbewijzen 115 Aand Javasche Boschexploit My 95 Rolterdamsche Caltuur My 25Va Cultoar My Watoetoelis Poppoh 150 CuUaar My Seboroh Serie B 2ö 3 pCt Ohlig Crediet en Handels Banda 96 3Vj pCt Oblig Vriesseveem 90 4 pCt Oblig Kooïn lyke Nederl BeyerBohbierbroawer f 98 Aand Internationale Guano en Hu perphosphaat Werken 100 Twontsche Stoomblcekerü te Goor 55 Mij voor LandbuDW en Beet wortelsniker Industrie 85 Gew aand Suikerfabriek Poerwokerto met 2 bewyzen vanDeelgereohtigdheid 110 Aand Nederl Scheeepsbouw My 130 Geld Overijsaelöche Stoomtram weg My 65 My van Administratie en Liquidatie 5 Groninger Waterl My 100 My lot cxpl van Waterioid in Nederland 87 Tilbmgsche Waterl My 71 Koninklijke Confederatie Nedei l Vereeniging tot bereiding van Melkproducten 10 3 pet Oblig Gemeente Leeuwarden 90 Opr aand Javasche Cultuur Maats f 49 Winstaand Suikeifabr Poerwokerto 50 Bew V Deelgerechtigdhoid Nederl Indische Landbouw Alaats 14 Opr aand Onderl Hypotheekbank 120 Winstaand Cultuur My Kaliwoengoe Plantaran 25 4 pet Oblig Maats tot bevordering der Bouwkunst 70 pCt De Goinmissiöbank z d binnenkort weder eene effectenveiling houden Inzendingen van te veilen fondsen worden spoedig ingewacht ten kantore der bank Beuihgebouw kamers No 7 en 8 te Amsterdam VKRSCHP IDENHEID Een oplicktor die schildert Enkele bekende Hchildei hebben bedeit geruimen tyd reeds do offaangename zukorheid dat iemand misbruik maakt van hun naam Deze man meldt zich aan by kunstenaars en verm ogende knustliefhehburs en noemt zich dan b v Van Lokhorst of Wysmuller Als het dun blykt dat de personen die hy bezoekt of die hy zelfs up straat aanspieekt die schilders persoonlyk hebben gekend dan zegt liy een eigen broer te yn Hy heeft i 0n mooi praatje en vertelt s w allerlei tegenspoed waatdoor hi aan higei wal is geraakt Ken andermaal i s hy erg verlegen om reisgeld want hy wil zyn familie op zoeken Deze aitistieke opltchtur beweegt zich meest in Amsterdam maar ook in den Haag in Utiecht on elders Tal van schilders en kunstliefhebbers zyn er reeds ingevlogen en het verwondeilyke hiervan is dat liy deze industrie reeds aren achteieen dryft zonder dut b ooit jn de fuik liep De man naar gissing 35 tot 40 jaren oud diaagt een baard en heeft een verioopen niteilyk N v d D De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes Japonstoffen llloii§eii l olgiioir § en zyii in zeer groote keuze tegen de moest concurreerende pryzen voorhanden Aanbevelend J IWAfJ VffS v vras £ jmfjfy Predikbeurt bij de RemonstrautaohGereformeerde Oemeente alhier Zondag 4 Doe t Morgens 101 nur D P HKKRING van Den Haag in plnals van Ds G J iieering Pred te O Wetering ADVEllTKNTll N Heden overleed onze liuvo Moeder Behuwd en Giootmoeder NEEITJE VAN DER WOLF Wede vanden Heei LtiKNDKifi Wultük Jz in danonderdora van bijna taclilig jaren GOUDA 30 November 1904 L P WELTER iiouia i ZIELSTKA WKi rKu I J ZIELSTRA G J VAN DEK HOEVE IJmuiden Weltrk 1 VAN 1 KR HOEVE O E VAN VEEN jouda Wei ier 1 0 VAS VEEN Az Bezoeken kunnen niet worden afgewacht