Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1904

iSo 0586 Maandas 5 DeceÉiber 1004 43ste Jaargang Kaatje hield eenjaar lang bock en bevindt dat SQLO mmm tmuwi i ienws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken ik veel voordeeliger Il dan natuurbotcr heerlijk smaakt op de Doterham en voortreffelijk te braden en te bakken l elelouu iXo 83 Ue Uitgave dezer Courant gcsehiedt dagelijks met uilzondering an Zon en Ftestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V 1 1 F JliNTKN lelrlu in Sn A D V l il T E N T 1 E N worden gepliatst vm 1 5 i eg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des iiiii I Jflaakt front voor de Openbare l§ bool Bood van Nederlandsehc Onderwijïers A ld GOUDA e 9 OPEBrBARE VEEGADEEING op ZATERDAG 3 Uesember a s in de grote zaal van de Sociëteit ONS GENOKGKJN te Gouda SPREKERS de Heer f H IJKUii till Hoofd van een School to Amsterdam jiVer Keulraal OndertcIJi do Hoer Mr il HiniCMiXfmli vnn Aiiiiterdiim lid der Tweede Kamer over c Ingediende wIjKlglngen hi de Hel op het Lager HHdertclJ Vtegang vrijiaucatig S uur Itebal gewenneht HET BESTUUR steeds de KomniiauKt Gebruikt WERELDBEROEMDE Kenif hutpt inl en n lofnif1 middel tegen verkoodLeld asimii keelpiin kink en sl im lioest bronehitis en ulle borst en longuiindoeningen n T Tl J Negen ni ial met Goud bekroond Superior Druiven BorsthoningExtract eei H te H N VAN SCHAIK T Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfubriek Ce aonlngbloem Verkrij bnai bj firma WOLFF Si Co Westhaven 9 Gouda A LATEN 1 ï 5 A Kleiweg K 100 Gouda E VAN MILÜ Veerstal B 126 te ffmiffc A UÜÜMAN oor rMA PINKSE Nieuwerherhad JJtel A N van ZESSEN ScAoonhovm J Tn TOllKEN Boêioop U v WIJK OWwnvr A SC IIEEK flaojirscAf P W ï EDK Chidewater K ïiN DB HEMDEN te Remtdik P ï D SPEK Moenavalle ü v d STAR Waddingsmen Wed J HI ILST Waddinqmeen M j KOLKMAN Waddingêveen P A uk GltOllT Oudewater A D lONGH Oudewafcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BenKhop W VIlSCHKWIifC Laa ü t misleiden ioar AbïllJ Siroop Het klooster S inc f Pan o 46 I0bestaat niet du Slroui vangeenerlel wuarae Gebr Stoll werck s Chocolade en Cacao m B ini ge door de nieuirsta ilvindingon op machinaal gebied Terk tcr fWiri üe mtshiitend gobruik van f n € in lijnito pr in lstoffoa garnndeorei Jei brmker van Stollwerck s Chocolade en Cacao out iwjtoovfiicoswaardig fabrikaat ciüwkeuii eantwoo rdeidc ar den tohoixd te esp Etilottra 1 1 ma bciinalde 87 P reTöis als lïofïf verRHclsr 44 Eoro DIploma s gouden pz Medatlles n bewijs n uitmuntend fljr brika t Ueeds 1BJ + ebreef de Aooa ionrde n iUonal de FariK Mouo TOU S anions une H iitai d première ellMM n oon ld r ticra ao votri exocUmta brioatlon da Ohooolat bonbons vari to et St Uwereli B fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfisenrs Banketbakker n ni Quwna vwtegeDWOordiger voor Kederland Jtuiu Hattemtodt imaterdam Kalverstraat 108 ADYEETEITIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adverlentle Bureau van A BKIi kMAN ZOUN Littns mtwM VIOOLLEEItAAIt LfiTÜii van Trof SEVfIK Ie Vraag Inlichtingen te bekomen bji Mevr de Wed M 1 BOÜMAN bj wie levens geluigschrilteu ter inzage liggen II É nM II I GODDSCH VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 1 3 TELEF 117 biedt zijn geachte begunstigers en cliënten by het H 8 St NIC0LAA8FEEST een ruime gelegenheid aan tot bet aankoopen van nuttige en raaie CADEAÜX Nieuwste soort Salongastafeltjes Groote aorteering OiiDOmamenten Gaskacliel K R A LFN enZI T D K N FR A N TE Enorme keuze i l lvrijo GEËMAILLEERDE Hl ISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindoiyk Ëenig adres voor prima 6ASGLÜEILICHT ARTIKELEN tegen concnrreerende piÜzen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik SÜVIO VÏÏURVAAS Wacht IX voor namaak Aanbevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik paH ii de kromt con Grijs Haar Verkrijgbaar to Gouda bö R ZANDVOORT II A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFF iiieer De Nieuwe London doet de giüze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het hai r glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pblletjes van het hoofd Weg Eischt op den hals London P r il 5 f S ï en i I BO per flacon Verkrügbaar in do ROZENDAAL M 9 bjj Izaük Cats Papier itiolen GOUDA OVjk PI7IKE OTTt E f 4 8CHIEJJAMMER GENÏVEB Merk NIOHTOAP Verkrygb iar bij M PEETERS Jz N B Mb bewija ran eofatlioid ii eacbet on kurk steedi roortiaa vin isi ikkm AirFima F OPPC TE IIJÜIJU In de Krugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaniern ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vnn Gas en Waterleiding Diiect te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Hen wordt verzoekt op t HKHK t leltru DIT HR MlOiZUN vlH M lUVENSWAAY ZONËM OORINCHËM üoze ÏHEKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vku vijf twee en een hal en een Ned ota met vermelding van Nommer en hPrys Toorzien van noveuataaU iMerk volgeoB de Wet g epo oeerd Zich tot de uitvoeriut vah geëerde orders auubevejeode voorheen J BREKBAART hr ONTVANGEir alle soorten WINTERSCHOteNWEKK stèik SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het oorilbr iliiiiiü li l ciKieii m Luarzciimaijaiijii KLhIWKq E J0 tegenover de Klèin epteeg Aanbevclciid viitii m Alle reiiAiati n eii aangcmoton werk 1 SHITSv MeduTt 25 jasr bsbben zich in Xolbud liij Ad Doktoren d het publiek de over de ftniB B WHield bekende en vooral door de vroaweD lesoobta Zwitsersch6 Pillen van den ir Richard Brandt eker Werkend MBgeDaun Hbünlunt onschadelijk en daarb ordkoop huiamiddel tiij Verstopping gepaiu d met oowfilxljn mug liijn opriapm en ebrek aap eetlust loomheid io de ieili maten sleeht humeur blocilaandrang naar het hoi rd en da borst hoofdpijn hartklopplns dulielingen beuauwdlieid lever en alaandoeningen ens Zij lün onovertroffen voor de Zuiwfeflhg VM hét Blooda Sedere dooa vAn de ecbte A Aeker Kichard Braudt a Zwltaeraohe Pillen draagt en wit Krutó op een rood veld Zn ahn vsrknkbnai k F O 70 bij den Hoofddepothdudar voor Nederland F E vin Santen Kolff Ie Rotttrdkm n b WOLFF k Co Oonda Telöpliöonüet Gouda Abonnement f 40 J er jaar voor jier Ceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud grati s Het net is aangesloten aan het Rijks Interco mihnnaalbureau Op 1 Aug 1904 U2 verkregen aanslaitln en Contracten en v por aardeli r i 1 iar aan het Bureau ACHTER DE SlsdHMARKT T 5 Verkrijgbaar in flesschen Só ets tS et en 1 l es bij H H Ap6tlfek l li enDr il fiUen P AD RICHTER Co Rotterdam Te GoptA bfl C LütJEH Hpotheker Markt fen bij WTOLFF Co XVèSthliVto 198 ÖTOda Druk van A BKINKMA Zn üit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD De Oorlogsbegrootiiig De steeds klimmende eischen nan 8 Ryks schatkist gesteld zonder düaraiiii geövenredigdo siyginjf der inkomsten maken het len plioht ülke niet dringend noodzakelgke uitgave te Verdagen en op aanvulling der middelen bedacht te zün Dözo zinsnede uit de jongste troonicde Bchijnt den minister van oorlog voor den fest gestaan lo hebhen by hot sami iistellon der üorlogshegrooting voor 1905 Terwyl toch vüor eonige met name in do meinurio van toelichting genoemde onderwerpen i uira t ton meer moest worden aangevraagd dan voor het loopende jaar is toegestaan is de minister door do uitgaven voor andere onderwerpen zooveel uiogelök te bepei ken er niettemin in ge laagd eene ontwerp hegrootiiig aan te bieden waarvan bet eiiidcufer eenige t illioenen lager is dan de som die voor den dienst van 1904 werd toegestaan zal men denken doch dan heeft men het mip Wellicht zou zonder de jongste troonrede klacht eenige millioeneu meer gevraagd zyn maar de minister is er nu nietleiniM in geslaagd om slechts l 212 644 meer te vragen dan voor 1904 werd toegeht aii D it noemt men aan bet departement van oiirlog zuinigheid betrachten en het ton plicht maken elke niet dringend noodzakeluko uitgave te verdagen Ja en bleef bet daarbij OK maar doch op meer dan eene plaats in de memorie van toelichting leest men dat de aanvragen die na nog achterwege gelaten zijn om de eene of andere reden den minister wellicht aanleiding zullen geven daaiop te zijner tyd nader t rug te komen en voor zooveel noodig oon va irstel te doantotverhooging van do onderwerpelyke begrooting De bezuiniging waarin de minister niettemin geslaagd is biykt achteraf dus slechts een zeer tydelük karakter te dragen De achterwege gelaten aanvragen wyzen met vrg groote zekerheid er op dat in den loop van het jaar nogsuppletoire aanvragen zullen wolden gedaan die te zaïnen niet minder zullen zgn dan de in het loopende jaar toegestane verhoogingen De beperking van de uitgaven voor de onderwerpen waarop bezainigd wordt is dan ook eenvoudig een uitstel van executie De begrooting is zooals in liet voorloopig verslag der Kamer terecht wordt opgemerkt op kunstmatige wyxe laag gehouden door allerlei uitgaven waarvan by de regeering vaststaat dat zy zullen moeten geschieden niet reeds dadeiyk te doen maar FülJILLEroW l S Sl lt 37 De eer en het leven van drie menschen antwoordde de Lairis in zijn wanhoop Zonder afscheid te nemen van André BeHon of van diens vrouw die hem met Btaeds klimmende verwondering gade sloegen stormde hiJ eensklaps de deur uit en de trap af maakte zich buiten gekomen van het eersta het beste huurrijtuig meester en gaf dan koetsier het adres op van den heer d Otvilllers Ik moot Edith zien en spreken I dacht hg net koortsachtige opgewondenheid ZiJ moet gewaarschuwd worden Zijn tanden klapperden niet uit angst voor ijn persoon want hj was de onverschrokkenheid zelf maar uit angst voor de zoo teider beminde vrouw die wellicht door hem en voor hem verloren zou zijn Hï vond dat het rijtuig letterlijk kroop lan den weg Hjj had vleugels willen hebben Elke Beond di voorbijifing scheen een doodvonnis te bevatten van Edith voor hun beider liefde sn voor hun beider geluk nog voor korteren of langoren tgd uit te stellen Het oindcüfer dat nu ruiiji 27 millioen beloopt zal dan ook met de suppletoire bedragen dt rtig millioen galden overachryden Denkt me i nu dat straks als de dure legerorgani iatie geheel in werking is andermaal het budget voor oorlog met een of meer miilio n zal stygen dan is hot voor het Nuderlandsclie volk meer dan tyd om te vragen waar moet dat lieen Geld voor sociale hervormingen die iets kü ten ih er niet Hoe lang wachten onze minderbedeelden niet op allerlei wettel ke maatregelen waarvan dr Kuypnr iii lo91 al zeide dat zy geen dag en geen nacht meei konrten wachten Arbeiderspensioneering is drinj fnd noodig tal van verzekeringswetten eischen veel geld en terwyl de woning en gezondheidswet ongeveer geiyk met do legerwetten in liet Suiiitsblud zyn verschenen is voor de uitvoering dezer sociaal liygiënlsclio welteii gem geld beschikbaar Onzti soeialu wetgeving is meer dan achterlyk En toch is de plaiit niet onjuist waarop het bekende ezeltji getoekend stiat met de b ide miliLaiie ministers die zojals één hunner volgens het onderschrift zegt altijd genoeg van den goudtin regen kunnen krygen al is deze ook nog Z jo sejiraal Hel is niet onmo elyk dat nu minister Ellis geld voor een p intserschip by Hiippletoire begroeting zal vragen de totale uitgaven voor Oorlog en Marino oiige veer vijftig millioen gulden zullen bedragen Waar moet dat been Het is nog niet alles Onze hoogo defensieuitgaven zouden nog eene liehtzyde hebben indien men tevreden kon zyn over hetgeen met de vele millioenen werd bereikt en de overtuiging mocht koesteren dat s lands weerbaarheid daardoor wordt bevestigd of althans maar verhoogd Naar de moening van vele leden echter ontbreekt zelfs deze liclitzyde en maakt dit het feit dat zoo hüüge uitgaven moeten worden gedaan nog dubbel verdrietig Aldus wordt in hot voorloopig verslag geklangd over de waar die het Nederlandsclie volk voor zyne vele millioenen ontvangt En terecht Niemand ook de minister vai oorlog niet zal kunnen volhouden dat onze onafbankelykheid en nentrahteit met het tegenwoordige leger dat zelfs na do uitbreiding nog maar 66000 man intjntorie zal tellen zjjn gewaarborgd Tegenover welke mogendheid die ons bestryden of onze neutraliteit schenden wil kunnen wij met onze geringe weermacht pil staan P Immers zoo zeggen de vele leden in het voorloopig verslag meer terecht kan Hoe die slag af te wenden Bestond daar nog eenige kans V Bestond daartoe nog één middel f Hjj zag nergens uitkomst Maar hij verbeeldde zich dat hg in overleg met Edith misschien nog wel iets zon weten te vinden waardoor het onvermijdelijko toch nog zou kunnen vermeden worden En tevens zag hg er tegen op om bü haar te komen Hg beefde terug bg bet denkbeeld haar de waarheid te onthull Hg beefde terug voor den slag dien hg haar zou moeten toebrengen Voor het rijtuig nog behuorlgk stilstond was hij er reeds uitgesprongen Maar toen hg in het monumentale portaal slond van het statige gebouw gaf juist de ernst van het oogenblik hem een weinig van z n koelbloedigheid terug Tegenover de bedienden mocht zgn voorkomen hem niet verfaden hg moest kalm en natuurlgk zijn Daar bü biJ de familie op al de receptiedagen verscheen en bovendien dikwijls tasschentijds werd hij ook onmiddellijk in het kleine en elegante boudoir gelaten waar mevrouw d Orvilliera bg voorkeur haar idtiemen ontving Slechts een oogenblik behoefde hij te wachten Hoa komt ge zoo omverwachta V vroeg een leger slechts dan sterk en deagdelyk zgo wanneer het steun vindt in het volk en het volk medeleeft met züu leger Eerst wanneer heel het volk in staat is voor zyne onafhankolykheid en neutraliteit te strydeii zal onze weermacht in staat zgn om ook don machtiggten vyand ontzag in te boezemen Een volktlegeT zal daarvoor noodig zyn Maar in de richting van een volksleger stuurt de regeering niet zegt het voorloopig verslag zy schynt blechts heil to ien in eene staande armee gelyk het heet in de memorie van toelichting Generaal Bergansius het was bekend is militarist van den ouden stempel en wil van oen volksleger niet welen Zelfs heeft liy blykbaar den miiiiateipiesident van diens vroegere liefde voor een volksleger bekeerd Alleen wanneer de volksvertegenwoordiging met klem zou aandringen op maatregelen die lot een volksleger leiden kon verwacht worden dat dr Kuyperj het aloude gezegde oude liefde roest met zou wanr maken Maar zooveel ruggegraat zal er by deze kudde achtige meerderheid niet te vinden zyn Is men al van burgerlyke kant niet tevreden inet de tegenwoordige richting van het departement van oorlog niet minder is in het leger zelf de ingenomenheid verre te zoeken In het voorloopig verslag wordt met Icennis van zaken gezegd dat in het leger onder de offiuieren zoowel als onder het kad r en da mlnderen oen zekere geest van malaise en lusteloosheid heerscht Het kader voelt over het algemeen weinig voor den dienst on zoekt veelal ten spoedigste zyn heü in burgarbetrekkingen En ondel do officieren voornameiyk onder de jongeren die praktisch met den troep in aanraking komen worden er steeds meer gevonden die meenen dAt men hier te lande niet op den gooden weg is Ook in de pers komen meermalen uitingen over den geest in hel leger voor die op besitaande ontevredenheid wyzen Niettegenstaande de vele millioenen welke Oorlog behoeft ontvangt het Nederlandsche volk geen waar voor zyn geld en heerscht in het leger zelf malaise en lusteloosheid ja zelfs ontevredenheid Nogmaals waar moet dat heen P Het kan niet zoo blyven doorgaan Elk jaar stj gen de uitgaven onze wierkracht neemt niet in verhouding toe de geest in het leger wordt slechter Er moet raad geschaft worden en met het voorloopig verslag meenen wy op eene etaatscommmk te moeten aandringen Fiene staatscommissie die echter niet alteen zal hebben te onderzoeken of er te bezuinigen valt en zoo ja waar en op welke wyzo maar die ook een enquête naar de legertoestanden instelt en dus zoowel voorstellen van flnan Edith glimlachend bjj het binnentreden terwijl zg hem hare beide handjes toestak Edith waar is d Orvilliers P vroeg hg met een stem die ondanks al de vastheid welke hg daaraan poogde te geven nagenoeg hoorbaar beefde 0p t paleis van justitie Is hij van middag dan niet thuis geweest f Neeü Hebt ge ook niets bizonders van hem gehoord P Naen hoezoo f Dan kom ik in elk geval nog bytijds Maar wat is er dan mg n vriend P Hangt ons een nieuw gevaar bovan het hoofd P O ik had daar vanmorgen zooals ge weet reeds een voorgevoel van Het zachte gelaat van de lieve blondine en baar groote blauwe oogen die zoo diep waren en er dikwijls zoo droevig uitzagen namen nu geen uitdrukking aan van schrik maan veeleer van vastberadenhei l en ze teekenden een moed en een wilskracht die al zeer zonderling moesten voorkomen bij het tengere wezen dftt i naar t scheen door een windvlaag zon kunnen worden gebroken Hangt ons eenig gevaar boven bet hoofd P herhaalde zy Ik vrees helaas dat het zoo is Zeg mg alles I riep zg uit de hand tegenhet hart drukkend cieelen aard al voorstellen betreffende de richting van het defensiewezen en de organisatie zal moeten indienen Zy zal ook de oorzaken van malaise lusteloosheid en ontevredenheid moeten nagaan en maatregelen voorstellen welke beoogen dien minder gewen ïchten geest uit het leger te bannen Het is begrypeiyk dat do minister wollicht hierin gestennd door de hooge legerautoriteiten van eene dergelyke commissie niet weten wil Het h iet dat zy de taak zou overnemen welke op de legerautoriteiten rust en het zou ook jammer yn als JU argument bleef rusten niet zou overeen te brengen zyn met het goz ig dat aan die autoriteiten toekomt Men Vleest blykbaar de enquête Nu is dat allerminst te verwonderen Het militaire hoishouden is zeer duur en wond irlgk ingewikkeld ingericht Een onderzoek door bekwame deskundige mannen zou hier tal van misstanden aan het licht brengen dte men liever in t donker wil doen biyven Zoo zou b v een nauwgezet onderzoek naar du flaeermalen uitgesproken meening dat onze enie zeer duar en dikwyis zeer onpraktisch bouwt ge n uhitterende resultaten voor de militaire bouwkundigen opleveren Een onderzoek naar de omslachtige administratie zou vele ziken aan t licht brengen die evenmin aangf naam zonden zyn Gelnkkig komt de aandrang om een dergtilyke commissie ii te stellen van verschil lende zyden En men Iaat het iTiet by oen aandringen maar is zelfs van oordeel dat zoo de minister mocht blyven volharden by zyne weigering om de meeivermeide commissie in te stellen hier ernstige overweging verdient eene toepassing van het recht van enquête door de Tweede Kamer Het gaat eenvoudig niet langer jaarlyks stygen de militairo uitgaven en allerlei sociale hervormiü en moeten achterwege blijven omdiit ei geen geld is Muge hol de Kamer gelukken den minister lot du instelling eener staatscommissie te bewegen en moge de minister erin slagen eene dergelyke commissie uit bekwame deskundige onat hankelyke mannen saam te stellen die met eene rui m verstrekte bevoegdheid in staat zullen blyken te zyn om hier te doen wat noodzakelyk is een arbeid ten goede komende aan heel het land en heel onzo defensie Uuitenlandscli Overziclil De Rassen deden een poging dan 203 meter beogen heuvel te hernemen Met een sterke machi vielen ziJ den heuvel aan maar werden onder hevige verliezen teruggeslagen Do Russen verschansen zicli tuischen Lao XIV Welnu dan antwoordde Ednard mi l een gejaagde en ontroerde stem viTget f mg bet leed dat ik u moest aandoen maar de toestand is te ernstig dan dat ik n de volle waarheid verzwggon mag In enkele woorden dan Toen ik genoodzaakt was te duelleeren moest ik daar men nooit kan weten lioe zulk een zaak afloopt wel denken aan t geval dat ik gedood werd Edith huiverde bg de herdenking van al de angsten door haar den i epassoordi n nacht en dien eigen morgen door taan Ik had dus volgens het gebruik mgn testament opgemaakt maar ik bo at ook nog een zeker getal brieven van n geborgen in een aardig doosje dat ge mg gegeven hadt beuevens enkele heiinneringun linten en bloemen door u gedragen dié ik trouw had bewaaYd Ge had dat alles moeten verbranden Ge hadt bet mg biluofd Dat zon ook gebeurd zgn als het duel slecht voor mg was atgoloopen Van morgen stelde ik alvorens naar het terrein te gaan dat doosje met al de dingon die mg zoo dierbaar waren oen vriend ter hand die niet wist van welken aaid de kostbaarheden waren die hg van mg in ontvangst nam Wordt vêrvolffd