Goudsche Courant, maandag 5 december 1904

X tisjan en Nantaiisjan waar naar men meent de laatste striid zal worden geleverd Generaal Koeropatkino seinde aan den Keizer onder da teekening van 1 December Drie HOtiiiën die op 30 November den vijand acbtervüljfden welke uit den pns 12 wersten ten zaiden van Tsinbetsjen werd verdreven hebben hem voortdniend in het nanw gebracht en kwnmen over Socidoen tot aan de Tiiitfie rivier Zy beschadigden do telegraufluu in liet iivierdal en Minnen den drimd mede De Jiipanners staken tu deus een gevecht do proviandmagft gnen in twee doipcn in het dal van de Taitselio in brand Van de tor achtervolging van de Japanners uitgezonden aldooling werden twee kozakken gekwetst Volgens berichten van Chineozen brachten de Japanners ttjiem het gevecht in den pas op 30 November vjiltig doeden en 150 gekwetsten op karren weg Wy vonden nog 23 lyken en hebben zeven man gevangen genomen De Japnnsche gezant deelde den onderminister van baitenlandsche zaken te Washington den heer Loomis mede dat Japan gisteren president Roosevelt s uitnoodiging tot een tweedo vredesconferentie heeit ontvangen en deze uitnoodiging ann het parlement zal doen toekomen Men maakt uit deze mededeeling op dat het voorstel in Japan een gunstig onthaal heeft gevonden In de Fransche Kamer is na toch niettegenstaande de nationalist Berry zyn interpellatie over de zaak Thalamas na de maatregelen door den minister van onderwys legen den leeraur genomen had ingetrokken ter sprake gekomen Men wenschte nu van vryzinnigen kant ntichting n over de redenen die den minister er toe hadden geleid den heer ïhalamas te berispen en over te plaatsen Er bestond beduchtheid dat de minister zou zvjn gezwicht voor de eischen vaa nationalisten en clericalen en dat hjj aan de onder leidilfg van den dichter Coppée en diens vrienden gevoerde agitatie een einde had willen maken door een zachte bestralfing van den leeraar Juist de aard van de straf kon tot zulk een veronderstelling aanleiding geven Immers had de heer Thalamas hu zgn historische lessen zich werkelgk aan iets strafbaars schuldig gemaakt dan zou hg niet naar een ander lyceum mogen worden overgeplaatst dan zouden geen andere leerlingen aan zgn slechten Invloed mogen worden blootgesteld De bladen der linkerzQde wezen er bo vendien op dat de minister lo de door den leeraar ten aanzien van Jeanne d Arc gebezigde woorden zelf niets straf waardigs scheen te zien daar de maatregel tegen den heer Thalamas gegrond werd op diens gemis aan takt En men zag hierin blikbaar geen reden om don leeraar te berispen en te verplaatsen De bladen van de uiterste linkerzgde waren natuurlijk het BCherpi t In de Potite Republique schreef Géraalt Richard dat een gevoel van schaamte over hem kwam na hjj zag hoe een republikein der reactie als offer werd toegeworpen En de overige socialistische bladen en woordvoerders waren niet minder beslist in hun oordeel De hestoren van de radicaal socialistische en radicale groepen kwamen bijeen en namen een resolutie aan waarin zg zich overtuigdverklaarden dat het ministerie Combes metkracht de republiek zal verdedigen maarwaarin li levens verklaarden dat er ministers zgn die te veel hechten aan de aanvallen van nationalisten en clericalen op hun ambtenaren zoodat het naar het schijnt voldoende is door de vganden der repabliekte worden aangevallen om bg een bestuur dat repnblikoinsch moest zgn in ongenadete vallen Ten slotte wordt dan gezegd dat alleen een ministerie dat de repnblikeinsche ambtenaren en officieren verdedigt op den steun der genoemde groepen in detoekomst kan rekenen i Het was dus wel waarschijnlijk Ififfde heer Chaum é in de Kamer een nioeilgk nur zou hebben maar de aiteenzetting van het door hem ingenomen standpunt heeft bigkbaar velen bekeerd zoodat ton slotte met over groote meerderheid een motie werd aangenomen waarin de Kamer haar vertrouwen in den minister van onderwijs uitspreekt Do nieuwe liberale regeering in Portugal schgnt goede voorcemens te hebben verschillende misstanden in het staatibestuur op te heffen Een correspondent van de Voss Ztg te Liwabon doelt over di misstanden belangwekkende bgzonderheden mede Hjj vertelt boe de bureaux overvnld ziJn met jongelieden die gewoonlijk niets uitvoerden en vier eenige werk dan ook eigenlgk scheen te bestaan in het in ontvangst nem n T n een dikwijls niet onbelangrijk traktement Men leefde in Portugal nog in den tijd der sinecures Allerlei baantjes werden geschapen om de beschermelingen van de regeering op gemakkelgke wgze onder dak te brengen Groot misbruik werd gemaakt van bet ambt der zoogenaamde commissarioa regies die een maandeiyksch salaris van meer dan 200 gulden kregen Aan elke handels enindustriëele onderneming werd van staatswege zulk een commissaris verbonden die gewoonigk niets had te doen en waarvoor vrienden en partggenooten van de ministers werden uitvei koren Het nieuwe ministerie heeft nu met éen pennestreek al deze posten afgeschaft zoodat een hetangrgke bezuinigingis verkregen En ook op andere wgze zal worden bezuinigd Hot voornemen is n l de tractementen der boog to staatsambtenaren U verhoogen Zoo oppervlakkig zal men een dergelijke wgze van bezuinigen zeer zonderling vinden maar als men bedenkt dat bij de tegenwoordige lage traktementen dezer ambtenaren stilzwggend werd toegestaan dat deze naar willekeur uit de gelieimo fondsen zich van het noodige voorzagen zal men moeten erkennen dat bi een regeling waardoor de Iractemeiiten wettelgk worden vastgesteld ook 11 hot geval dat dit wettelgk bedrag wordt verhoogd een bezuiniging kan worden verkregen President Roosevelt schgnt vast voornemens een tariefherziening aan de orde te stellen Zoowel tegenstanders als vrienden van een tariefhervorming erkennen nu zegt de Newyorksche correspondent van de Time dat do president niet alleen voor een herziening gunstig is gestemd maar ook dat hü pogingen doet de verschillende pnrtgleiders tot zijn inzichten over te halen Met eenige senatoren en afgevaardigden heeft de hoor Roosevelt reeds overleg gepleegd en hg heeft daarbg doen uitkomen dat deze quaestie van volkomen economisch standpunt moest worden overwogen Maar juibt dit zuivere standpunt van den president schgnt bg sommigen op tegenstand te stiuten zoo bjj senator Hale die ook deze tariefquaestie van partijstandpniit willen behandelen Het schijnt niet het voornemen dat reeds in dit zittingjanr plannen in zake een hervorming van het tarief hg het congres aan de orde zullen worden gesteld maar nu de heer Roosevelt van oordeel schgnt te zgn dat oen herziening noodzakelgk is voor de industriëele belangen van het land en dat het succes van de repnhlikeinsche partg in de toekomst aan een oplossing van het tarielvrangstuk nauw is verbonden Verwacht men toch dnt niterlyk in het volgend jaar de quaestie ter beslissing zal worden gebracht en geen tegenstand of obstructie zeggen de vrienden van den pre sident zullen hem van zgn overtuigingen gegrond op het algemeen belang terug brengen De hoop van de uiterste protectionisten dat de reusachtige repnhlikeinsche meerderheid ook door den president als een betoogii g voor de republikeinsche tai icf politiek zou worden beschouwd schijnt dus met te zullen worden verwezeulgkt Verspreide Berichten Fhahkruk De Kamer heeft zich vereenigd met het voorstelVaillant om oen permanente enquête te organiseeren inzake de stakingen Aan de commissie voor arbeid is hiervoor mandaat verleend De Btudentenbetoogingen te Parijs tegen professor Thalamas werden gister voortgezet Evenals de tegenmanifestaties van anticlericale studenten werden de hetoogers door de politie verspreid Dit muLsje heeft intnsschtn nog een staartje De groote I Paul Déroulède hevig verontwaardigd dat Jaurès in zjjn Gaulois de manifestatie togen den professor critiseert heeft vanuit zgn verbanningsoord een beleedigend epistel aan Jaurès gazonden waarop deze geseind beeft dat hü Déroulède lijn getuigen zal Zenden Dus nog een vechtpartijtje I DuITSOHLAN In Pruisen zullen op 1 April van hol volgende jaar nieuwe bepalingen van kracht worden betreffende de verloening van diploma s voor Rgnschippers Om een diploma te kunnen verkrijgen als schipper op stoombooten moet men minstens 25 jaar ond zijn en 7 jaren de scheepvaart hebben beoefend voor andere vaartuigen zijn deze cgfers 23 eu 6 Zü die eind examen aan een erkende ficheepvaartschool hebben gedaan moeten 21 jaar oad zijn en minstens 4 of voor stoomscbepan 5 jaar de scheepvaart practisch hebben uitgeoefend De op grond der bestaande bepalingen uitgereikte diploma s bljjven van kracht OoSTEUElJK HoKOlEUil Door enkele bladen wordt medegedeeld dal de Tsechenclub besloten heeft de ebatmctid met kracht voort te zetten EsaiLAXD Een conflict moet in het scheepsbouwbedrijf f At noordoostkust dreigen De patroons zgn voornemens een loonsverlaging in te voeren waardoor 30 000 man zonden worden getroffen die zich hiertegen verzetten Indien geen schikking tot stand komt zal een uitsluiting op groote schaal plaats hebben Bdlgibue In geheime zitting is door het Bobranje 21 millioen gulden toegestaan voor den aankoop van snelvuurgeschut on voor de uitbreiding van de kustverdediging langs de Zwarte Zee Met de reeds in het vorigfe jaar voileende credie len maakt dat te zamen 33 1 2 millioen galden RtJSLAND Tot adjunct van den minister van binnenlandscho zaken is benoemd de directeur van de afdeeling directe belastingen aan het ministerie van financiën Kötler die een kenner van de boerentoestanden moet zijn en belast zal worden met de aangelegenheden van de Zemstvo s AJ vi ivTKrvïii i V Onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bjj de herdenking van ons 40 Jarig Huwelgk ondervonden G ZE6EBS en Eobtgenoote Gouda 3 Dec 1904 De Vereeniginff HüLPBKTOON maakt bekend dat de Loterij getrokken i s en de Prijzen BEZORGD zgn Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor jictceelen binnon een kring van K M 1 gelegen Aiuilefj en onderhoud ffralis Het net n aangesloten aan hot Rijks Intereonimun aalbureau Öp 15 Nov 1904 144 verkregen nanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Slemppoeder BIJ WOLFP Co Westhaven 198 P P SOOS Tiende weg 50 bericht de ontvangst van eene prachtige partij Gemonteerd Glas en Kristal en velerlei HuishoiideHIkc Arllkclrn in VtmMeld en Virzüverd BRITTANNIAMETAAL Alles zeer geschikt voor St Ïïicolaas Cadoauz m BE GOLOSNE en ODEUR In prachtige ZAK en TAFELFLACONS ook gemeten bij de maat fijne TOILKTZEEPEN in doozen en per tok prachtige SIGARENen SIGARETTENPIJPEN van papier steen hont en meerschuim Sigaren en Sigaretten in gewone en luxe verpakking alles in verschillende prijzen en qnaliteiten en bizonder geschikt als Si Nicolaas Cadeau J VAN OIJE Kltiweg No 2 GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dinsdag 13 December 1904 des namiddags 2 uur op het RAADHUIS biJ enkele inschrijving verhuren Het LAND gelegen tusschen don Winterdijk en de nieuwe Vaart tot verbetering van de rivier de Gouwe aldaar hjj het kadaster bekend gemeente Gouda Sectie G Nos 1136 1137 en 1165 gedurende 1905 Do voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur ter Plaatselijke Secretarie bovenlokaliteit ter lozing De inschrijvingsbiljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden den huurprijs en moeten door den inschrijver en zgne twee borgen goleekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verhuring v6ór des middags 12 uur ter Secretarie zijn ingeleverd PLiliCH BISSCHOP Aanbevelend SLOTEMAKERAC LODIS COUTURIER VIOOLLKKBAAH Leerling van Fruf SËVCIK Ie Fraag Inlichtingen te bekomen bij Mevr de Wed M J BOUMAN bg wie tevens getuigschriften ter inzage liggen Heil wordt verzocht op t MliRH te letten HIT HIT MAStZUM VA M HAVENSWAAY ZONEN QORINpHEM Deze THEEËN worden afgeleverd lu verzegelde pakjes van vijï Ueee en een half en een Ned ons met rermeldiug van Nommer en Prjjd roorzien van nevenstaam Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geteerde orders aanbevelende 1 O KIJL voorheen J BREEBAART Lz GOUDSCH VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buuit B 13 TELEF 117 biedt zijn geachte begunstigers en cliënten bg het a s St NICOLAASFEEST oen mime gelegenheid aan tot bet aankoopen van nuttige en fraaie CADEAÜX Nieuwste soort Salongastafeltjes Qroote sorteering Qaaornamenten Gaskacbelü KRALRJN enZIJDEN FIIANJ Enorme keuze glftvi IJe GEËMAIIi LEERDEHLISHOUDELIJKEARTIKELKN deugdzaam en zindelijk Eenig adres voor prima 6ASGL0EILICHT ARTIKELEN tegen concarreerend prgzen N B Met groot gncces geplastst de echts Amerik SUVIO VUÜRVAAS ffacM U voor namaak Aaobüvelend M M 7 LOOir Mr öasflttor Kaape hield eenjaar lang boek en bevindt dat SOLO veel voordeelig er is dan na tuur boter heerlijk smaakt op de boterham voortreffelijk bradin m bakken Maakt front voar de Openbare Nebool Ilonil van Neilerlanilsche üaderwijicrs M OOÜÜA e o OPEFBAEE TEEaADEEING op ZATKKDAG 3 Üesèmber a s in de grofo zaal van de i Sociftteit ONS GENOKGEK te Gouda SPREKE3S de Heer JT ff tJKHH IHW Hoofd van een School te Amsterdam over Iteulraal OnOerwtJ de Heer lUr M mnKliüIJK van Amsterdam lid der Tweede Kamer over ff e iugediende ayielglngeu Ui Oe Het op het Ê ager nmlerKtJ Ttegang vrij Saucaug H uur Itebat geicenicM HET BESTUUR VERHOEFFs bekende uiiiivi m zijn uedei h tfagelijks versch verkrijgbaar evenals de fijne BORSTPLAAT en geurige ST MCOLAAS Naison VEItHOEFF HOOGSTRAAT Bestryding van BlortlHroiot d nieekKiielit Mal riK BiniiGiikooits ABff H XwJtUti vo jitdiiKii l Uooftlpyii eii 44 lii t h ann eïliiMr KINADRUPPELS VAN Dl DE VRIJ diaffOD buiioii op de roode doos iiiiui ni in under novcnstafDid fabrioksmoik Mea leHe i aarop Zif zjju ovoml vcrkiijffi aur a i 1 CiMmlMlia tabriek vau H NANNINO den Haag P llOPPi AMSTERDAM Egelantiersgraoht RUM CITROKNAR ACBURGUNDY HOPLE VER A NCl EH oiidtr oorUonnil ooiittóU n Dr VAN HAMBL BOOS 1 HiRMENS WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOniI KI MKK F BHIfKKW Voedert nw Vee mot de zuivere murwe merk Sier en fg VtmuiteBde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere Diploma Parij 1900 Degen Qouden Medaille SANGUINO Hel lie§f beiiende middel legen Bloedarmoede en Zennirzwakte De SANUUINOSE is het middel in alle gevallen waar uw bloed arm of dn bloedsomloop onvoldoendo is De SANÖUINOSE wekt de eetlust op Z j versterkt nw hersenen nwe zenuwen en spieren 2u nmakt uw slaap diep en verkwikkend Zy maakt nieuw gezond verrokt en krachtig bloed en drijlt de onzuivei heden uit Zti bevordert eene algeheele levensopgewektheid VOOR ZWAKKE MAGEN Op 18 jarigen leeftyd trof my het ongeluk om bloed op te geven nit de maag waardoor ik zoodanig werd verzwakt dnt ik gedurende vy maanden het bed moest honden My heelt toen de Edara JANSJE TON Uwe Snnguino e is een uilstekcn i middel Zy wekt den eetlust op en geeft nieuwe levenskracht Dr PALEM Grand Ménil Belgié Ik endergoteekendo wil gaarne verklaren aan allen die aan slechte SPIJSVERTERING lyden dat de Sanguinose my heerlyk geholpen heeft Ik kan uit ondervinding spreken myne maag wilde geen voedsel inhouden zoodat ik my zwak en miserabel gevoelde Toen werd my aangeraden eens Sanguinose te gebruiken en zie na het gebiuik van slechts een flacon k am rayn maag tot riist HET BRAKEN HIELD OP Ik had weder genot van myn voedsel en gevoel iny een geheel ndel niensch sGiavenhage L P DE BEER Htiidiiitslag Hieiniede geef ik uiting aan mone groote dankbaarheid voor UwSunguinose Ik lieb luim drie j ircii een afschuwelyken huiduitslag gehad en was gedurende dien l d onder behandeling von de beroemste specialiteiten van Europa maar zonder de minste baat Nu natlat Ik ruim eene mannd geregeld de Sdugutnoüe gebruikt heb ben ik mijn Hitslfig xoo goed nttt geheel kwijt U moogt van dit schryven gebrnlk maken Onder dankbetuiging hoogachtend A POLAK Amsterdam Ie Jan v d Heidenstr 15i In al die gevallen waar óf het bloed óf de bloedsomloop niet ni orde zijn betoont de Sariguinose ich een iniddel van den eer sten rang te geluk herstellend en veei kracht gevend Ik dnrf verklaren d it ik de Sanguinose heb leeren kennen tils het werkzaamste middel tegen bloedai moede en bh ekzurht over werken algemeene zwakle by jongen en undeii by verzwnkle vrouwen m alle gevallen van uitputting na overrnaligt ii lieiseiis arbeid by hoofdpyn slapelooheiden algemeene verslnppingstuest iiidi n koitom togen de neuras thenie en al hare gevolgen Dl POL DEMADE Haelieit Bruisel Geen beter middel voor zwakke magen enBlcedarme gestellen dan 3i SAHGUIIOISE Uiihoor ik heb U reeds geschrevfii welke geede resultaten wy hadde met mire Sangainose bij onze oudste dochtor Toen nu onze jongRto dit jni r erg stil en mzichzelve gekeerd werd liaar eetlust minder werd z bleek wfrd en altüd hoofdpgn en pun in de leden had toen bedaclitfn wu ons niet lang en zyn naar den heer WYBRANDI gegaan om zes flacons Sanguinose En nu na het gebmik liggen haar de ro ien weer op de wingen 2 is violyk en opgewekt meer dan oüit voorheen Ik zou wel alle moeders wiHeo toeroepen als ik zoo een mager bleek kind zie PROBEPJR TOCH DE SANüUIXOSE Apeldoorn Dec 1903 Mejuffrouw H J C PORTH In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlfpel 15 gram voldoende Dati duurt een flacon tien dagen en kost de beh iiideling slecht 12 a of In rU per dag üai in goedUoop r dan eeniu aiificr tierf etijf tnidtlfl Prus per fl f 1 50 ü fl f 8 12 fl i 15 Te Gouda by WOLFP Co Westhaven Schoonhoven bjj VAN ZESSEN Boskoop by SPRÜIJT Co Café HaroiODie SPEClALlTErr il ECHT illunehener Löweiibraii ll lllllllU jl Zaal voor uitvoeringen partijen verkoopingen enz dispon ibel i WOUDENBERG m mra icnil lieziiii zich steils ii