Goudsche Courant, donderdag 8 december 1904

No 1 589 Donderdag 8 December 1004 43ste Jaarmiiiir ö mimm coimmt iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f Iclelo ir H i A ü V E R T E N T 1 E N worden frepl iiK st van 1 ï ref eL a 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des iiiid I rrlolooii iu M3 De Dilgave dezer iniraiit esehi ilt dagelijk s met uilzondeiing 8 l Zen en F estdngeii De jnijs pei drie maaiideii is 1 2 5 franco i er po st 1 70 Afzonderlijke Nciuimers V IJ F tJ i N T V S IMÉTAS Levensverzekering M J te UTRECHT 9 Leveiiswerzekering cii LiJTrciiKr 1 Kaatje hield eenjaar lang boek en bevindt dat SQLQ veel voordeeliger Il tan natuurboter heerlijk smaakt Op de Doterham en voortreffelijk s om braden in te haklnn Het ISRAEL ARMBESTUUR alhier geeft kennis ihit de JAAKLIJRSCHE COLLECTE voor de Israel armen zal g ehouden worden op Vf ijtla O llCCCmllCr n S f en beveelt zijne behoeftig en bij de ingezetenen aan Gebruikt steeds do WERELDBKROEMDE lii iilu liKliicittl 11 t middel tegen veikoudlicid asliiin ke l üii kink en siymlioeül bioneliiUs en alle borst en longaandoeningen Negen ni ial met Goud bekroond Eenige labrikanten STiMd H N VAN SCHAIK C Superior Druiven BorsthoningEztract f Flacons nn 40 o 0 l Kon Stoomtiibriek De Hotilnuhloem Verkrfl bniii b i Firm IfOLFPtft Co Westhaven f Gouda A LATISX Sï B JV Kleiweg E lllO Gouda K H VAN Mll Ll Veerstnl li 12u te u u A UOÜMAN Woor r cA PINRHB Nieumrkirk a l IJ iel A N ak ZESSKN ScAoon hmm J Th TOllKEN Boikoop li v W1 1K lu fetu A SCIIEKU iM r c i P W y EDK Oud Kater K m omi HKI inEN Ie Hemmik l v o SPEK MociaptlU 1 D STAR Waddingmuii W il J llOLST Waddinqtvéen M KOLKMAN Waddiiignem P A uu GKOdT Oudewaler A u lONdU Owlneatfr J P KASTELEIN Polibroikirdam D UIKKKU te lle ehop WWIISGHUWIiVG Laat U niet misleiden ioor AbiHI SIr t Het klooilerS iuo i PrtM o jtftdC bestRiit niot ïnx Siroo t mnuf itrrlttl e j f r wwmwr im MfHi i wifrw Duoi Ocneeih algemeen t nbevokn Met EereÜlplum en Ooutt OekruoiKie PRAEPARATEN VAN Oiltno I arrtf ll tlemecstkraohtlEeenvertterkendeKINA WUNi enxwaktc VgUIim yyVllVjoowd bi kuidereii als volwaisenen gebrek aar eetlust lechte BptjeverterlnK zenuwhoordplla ter veraterking na lekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m h Wjionder tegen Blocdgebrek Blesksucht kwalen van Krltlsohen leeft d ent VerkriJKboar in nac ms ft f 1 Q0 en 1 PiItaI ar art voedsaam versterkend aangenaam van smaak voordagelljkschgeb uik L 11 C I V a C€tU vooral voor kinderen zwakken en kllerachUge geitellen leer aan te bevelen Ah gBneeskrachllge drank l i ftoornlssen der apUsverterlnfaorganen en diarrhea ook voor luigeïli Ken en kleine kinderen Prijs i gr bus A Kgr L70 A H Kgr O OO Kgr O BO Ctiemlsoh JU aIL ci l lr k Speciaal voor Klndervo ng in bussen i H Kgr 0 BO ilvere iTtCl Kat KCI Kgr 0 50 Kgr 0 85 M ding van de heTlgste aaavtUen van Aithnui etc In A c él fY C i y9r ttd1 a t Cigarette i voldoende ter bestrij mr doosjes ik J 0 tlIiarillUC UUIIUUIia h i n Ml2nlne CoDetatletetc vooiiloaki lsluaill beltn Mlgralne Congtatleietc vooralöökalsU vóorTmneren tww ijun lc tamarinde BonWns van KKAEPKLIEN HOLM belangrijke diensten i daar de vorm voor het kind b eer UJk en lc mank aangenaam is Prijs per do ijc 0 80 en ƒ 0 60 Qolmigl OactilloG algemeen erkend als het BESTE huismiddel OiimilalVraaHIICO j x verkoudheid en Keclp a het ii een alljmoplosBend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fieschjes verkrijgbaar I njs 0 20 jwr fieschje f a fiarate rrm SRAEFCUEK ft HOLM te Zelat W o Awi fo Mitm fan etiguKihn mi op ifc nanm 9H JkamtttelttHiHff ftrkriighaar hij tU mt tte Mpol kittei H 1 ro0ittm KRAEPELIEN HOLIW Hofleveranciers ZEIST DUAAIEE gevraagd Bekwaam in Keukengoed Buizen en Bloemiiotten Voor vatt tegen hoog loon bij W O VAN RLIN te Wageningen iecn Grijs Haar meer I e Nieuw l onilmi doet de giijze huren binnen enkele dagen vordwijiien mankt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt do iielleljes van l et hoofd weg ELsclit op den hali LiiniU f rjjs 1 H 1 on t l to per flaeon Vel kiijgbaar in de KOZKN DAAL M I b j I iipici molen UüA ONTVANGEN iille SüO lenWlNTEESCHOKNWERK Meik SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het dineii en L Uirzi iiiiini izijii KL KI WEG E J tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repdrati D en aangemeten wtirk edurt 2 1 jaar hebben xich in Holland bij liu Duktorun en het publiek de over de gansehe wtirelit bekunde en vooral door de vrouwen geiochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt lioen kennen als een lekur werkend aanKeaaam al Holunt onschadelijk en danrby got dkoop buiimiddel bij Vvpstoppfng gepattiil met onweliljn maag ijn opiispingen gebrek aun eüttuat loomheid in d ledematen slcebt humeui blnednnnili ang naar het lioofd n de borst hoofdpijn hartklopping duuelingen benauwdheid lever en galaandoeniiigen eni Zij lijn onovertroffen voor de Zuivering van h t BlOttda Aedere doos van de echte Apotheker Uichatd Brandt s Zwltaerache Pillen draagt een wit Krula op een rood veld Zij lijn verkrijgbaar k F O 70 bij den Iloofddepothoader voor Nederlind F K van 8anten Kolff te Hottardam en I IJ WOLPf o Gouda Verkr baar in flesschen SO ets 75 et en f l iiS bü H H Apotht kers en Drogislen Let o l het merk AH KEU F AD RICHTER Co Rotterdatn Te Gouda bö C LUtiER Apotheker Uurkt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Nloiiw onovciduffeii Prof Dr Lieberi wtslbokoiid lIltV EBACHT BLtXBB Alleen echt met Kabriekimerk tot Toortdnrende rwlicaSe en tekere genezing vsn alle zeltfi de meest hardiiekkig eiif4Uf Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd rotate genezing van elke zwakte Bleek f acht Benaawdfaeid Hoofdpijn Migrnine Hartklopping Maagpijn slechte ap avertering Onvermogen I nipatenz Pollufcione enz Uitvoerige prospeotassen iiijifcr Tetoli fl 1 B i fl Si i dubbele flev i fl V Centra I p6t Matth v d VeRto Zaltbommo DcpöLn M Cléban Co ïtotterdam y Happel s Gravenbage llaliomana do Jong J Ged Kottardnm V iff fc Co OouiU on bit alle droi isteQ Tslepliooiiiiet Qouda Abonnement 4Ü per jaar vuor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlej i ii onderhoud gmds Het net is aangesloten aan liet Rijks Iiiler umintinaalburcau 0 15 Nov laiM U4 veikiegen aanslnj tingen Contracten en voorwaarden verkrugbaar aan het Bureau ACHTER DE VlSCltWARKT en Metaalpoetsextract merk WOOD KRUIS nit te tahiiek van Firma H 8ARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpatinen tie kroon Verkrijgbaar to Gouda bjj H ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L ÜE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUI IFF EEMBEFOTTAIITESE Keu wordt verzoehl op I HKIth ie leiii u DIT HOT MwtZIJN ri lUVKNSWAAYZQNEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd iü verzegelde pakjes van vü twee en een half en een Nid on met vermelding van Nommer en I Prijs voorzien van nevenataaniJ SMerk volgens de Wet gedepo neerd ich tot de uitvoenni van ge h pIp orders aanbevelende J C BIJL voi rbeon J lïREKBAART Li Onnavolgbaar zijn thans duor nieuw gevonden toepassingen onze u olleteri Hetchlltlerile ortrclleii i elutare Êla iiietti Zjj geren klacht en diepte die naaiakeis niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de eehle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften graiü op aanvraag Boxtel H UOOAERTS Jt Co Agout voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zijn Wie z kt r ego wit de EchtA Eikel Cacao t untrangen K sestal J en na vele rafnemingen ia don handel gek Hn i oiidei dei dei litvindera Dr MiohaeU Termtdigd jp de beate u Ufle3 m het wavldbe 1 r £mde étabblissement van Gebrm Btollvarok t Keclen elache J p n2ieHeItf Cik6l eac8L in vierkanten buarfL 1 020 likol Oxaia f met melk gekookt eese tangename geiwnde drenk voor d 1 lijksch gebruik een i 2 theel i ii ran I t polder Toor een kop Ohooolete Ala 1 geneoakr cbtige drank bg nl in f dHinbee aleuiita met water 1 ebrutkea Vartrijgbaar by do Toomuiiiih H Apotheksro eni iviv t Ke V Kj prjifl m e j f l 80 ra90 t 136 3 nprrtlverh pnwoordig r na Kader1 Uind luiïus MattenkM iimitsriiam Kalvetstrait 103 Gouda Dnik van A BRINKMAN tZ Ituihtiiliiiidscli lurzlchi Roiitrr fipint uJt Tokio van C Drc De AiisTeu dedi n niiclitt lüki iiativalicii u i den 20a meier lioosjcn lu uvel dio eclitrr alle metVwiire verliezen werden nfgo slugen Oe R isscn hi bben tot dnsver niisBcbii n wi l M 0 mitn verlüren bij Imti pDgiiigcn om den heuvel te heroveren Een officieel rapport uit lioï hooïdkwartit r vau het Jupansclie h g er voor Pürt Ariliur Bchynt er up te wyzen dat de lapaniiers gebruik maakten van bot be etten van den 203 meter hoogen htsuvfl om er marine geschut to plaiit se n welks vuur In t den RusBiüchiin schepen ouder de bescherming van het fort P iisoesfan gelegen oura jgelijk muiikt daar te blijven Het rapport uit het hoofdkw utiei van den 3on December luidt Onze marine k inenner beschoten de vuandelyko schepeii l ü Pobiedn werd tut es malen toe door een granaat getioffeu een schip van het Retvisan type acht malen terwgi eatieii granaten andere schepen troffen Den 5e werd dezelfde tactiek gevolgd met dit resoltaot dat de Japansehe granaten de Po bicda zeven malen raaklen de Poltowa elf en de Retvisan elf malen In den namiddag sprong een Japansclie granaat ui het krnil magnz n ten zuiden van Paisnesjar een hevige ontploffing eroorz ikende Êeii zware biand nnt stond welke twee iiröii latei nog woedde Lüter op deuzeifden dagiiolitteu ons grout kaliber geschut zyn vuur op de RassiMche schepen Do Percsviet weid twt e malen getroffen terwyl twee granaten drongen in twee beliepen van tiet Poltavvu typp Men zag deze laatste in vlammen en één uur lang verspreidden ij veel rook Do operaties tegen do Soengsjoesjan f rten en do foiten oostelyk gelegen worden dag en nacht voortgezet Twee sntilvuurkanonnen van 36 millimeter weiden den 4e buit gemaakt in de lunet van hot fort Erloengshan dommige Peterbnrgsche correspondenten maken melding van de gewyzigde houding der Chineezen in den Inatstcn tyd tegenover do Russen Zoo schryft de Peterburgsche berichtgever van de Petit Parisien Veel Chineezen willen dienst nemen bg de Ruaaische troepen in Mantsjoorye en het waa een Chinees pas opgenomen in een kozak kenregiment die naar Sjaho poe het bericht bracht dat te Li diao toen acht Japansche kanonnen veroverd waren Deze omkeer in FEUILLETOX 40 Wat niet Dat de straf op de misdaad zal volgen Ednard zo is altijd te voorzien Ik verwachtte ze reeds vroeger den een of den anderen dag sedert dat noodlottige en gezegende oogenhlik waarop onze harten elkander hadden wedergevonden Ge hebt berouw niet waar Berouw is het woord niet Eduard Van beiouw kan geen sprake zijn daar ik gehoor gaf aan een macht die sterker was dun mijn vil I Ik heb geen berouw omdat mgn huwelijk niet vrijwillig is geweest omdat ik u met hart en ziel toebehoorde voor ik tegen wil en dank ziJn vrouw word Ik heb geen berouw omdat ik n liefheb en liever door uw toedoen zou willen sterven dan door hem te leven Maar wat wij gedaan hebben blijft niettemin zondi een toestand van bedrog en leugen die on in eigen oogen vernedert Al heb ik ook en berouw ik heb toch een levendig bes an mjn font En gij ook mijn arme vfie I Helaas 1 zuchtte de Lairis nauw jks de stemming der inboorlingen ten aanzien van de Russen blykt voorts hieroit dat de Clioenchoezen na de Rassen niet meer aanvallen Dit i werkelijk oen zonderling bericht Choenchoozen en Chineezen kannen zeker niet op één lyn gesteld worden Dat de Choenchoezen als vrübuiters te huur zgn voor den meestbiedende is zoo goed als zeker un wy hebben ook reeds eenigen tyd gefeden vernomen dat ook de Russische militaire overheid in Manisjoerge van de diensten dezer wilde horden stelselmatig ge bruik begon te makt n Wat de Chineezen betreft zy draaien natuurlyk met aüa winden Het komt ouH voor dat de ongelukkige bevolking van het platgebrande en als door een zweim sprinkhanen beroofde oorlogsterrein maar al te bl j zal zijn wanneer door diensten te bewezen aan demlitaiien ten ininsiü aan den hongerdood ontkomt en als de RUssen dan tevreè 7 n nidieii de mboiulnigen hun w iro o onware over winiiingsbericbten brengen dan kunnen zy d iar voel genoegen aan beleven w int daarvan hebben de Chineezen voortreffelgk den slag beet De Britscha regeering ontving een lO a van dy Japansche regeering betreffende de Duithche kolenschepen d ie te Cardiff kolen ihuameii voor de Rus ische vloot De Britsche legeeiing dezen handel verbiedende deed illes at in haar vermogen was om een strikte onzydigheid te handhaven De Russische tegeuring diende geen formeel protest in doch meegedeeld wordt dat ereendiploinalieke quaeslie gerezen is ovei do vraag ui de conlióle toegestaan aan een neutiale mogendheid betreffende het overladen van kolenlading aan schepen van oorlogvoerenden ter zee buiten do territoriale greub van toepassing is Eenige dagen geleden ontving lord L iuhdowiie een brief waarin zyn aandacht werd gevestigd op den uitvoer van duizenden tons kolen naar Russische en Japansche maritieme bAses in het byzonder naar Rus ische en wel op het oogonbltk dat Engeland op het pant stond in oorlog te geraken met Rusland naar aanleiding van het Nooidzoeincident De briefschrijver wees op het onwensche lyke om dezen uitvoer in het vervolg toe te laten Lord Landsdowne antwoordde dat aan zulk een belangr ke aangelegenheid onmiddellgk aandacht geschonken zal worden In den Duitschen Ryksdag heeft gisteren hoorbaar Diarop het hoofd schuddend als wilde hy alle pijnlijke gedachten van zich afzetten en het ontmoedigend visioen niel meer aanschouwen voegde hij op een somberen toon er bij O spreek daarvan niet Editli We Ijden beiden ik zoowel als gij en ik kan me voorstellen dat het voortdurende leed ook weer veel goed maakt Minuten zooals wü die thans doorleven moeten heel wat fouten Qitdelgen een tegenwicht ziJn voor gelukkige oogenblikken Ja ja dat zal wel zoo zjjn stemde zij met koortsachtige gejaagdheid in Maar ga nu heen mijn vriend Ik heb rust noodig Ik moet nadenken tot eenig plan zien te geraken Zoolang gj bij miJ zp is miJ dat onmogelijk Vaarwel Neen neen tot wederziens I Eensklaps begon zjj zichtbaar te beven en werden baar lippen bleek Stil zojde zij ik hoor iemand de trap opkomen I God hij is t De deur van het boudoir ging open en d Orvilliers trad binnen XV Niets kan een denkbeeld geven van de half verholen en toch doordringende wijze het jaarlykscho toernooi plaats gehad tusachen den Rykskanselier en Bebel tusschen den vertegenwoordiger vaji het gezag en dien van den Umsturz tusschen de bestaande wereldbeschouwing on de opkomende Dit debat geeft een beetje levendigheid aan de begrootings beraadslagingen en de Uyksdag verheugt zich altoos op dien woordenstrijd vooral omdat de beide kampvechters goed aan elkaar gewaagd zyn en beiden over den noodigrn hpmor beschikken om hunne redevoeringen Ie kruiden en sinnkolyk te maken Doch al verschilltfn zy in den vorm van die welke het vorige jaar by dezelfde gelegenheid zyn uitgesproken het fond blyft lielzelfde de stryd tus schen de Regee ng en de sociaal democratie Scherp werd van beide zydeii gestreden betgeheelo programma werd afgewerkt maar het sclieipst was Bebel toen liy zich verzette tegen de minachting van don Ryksdag blykende uit het niet byeenroepen voor de bespreking v in de buitengewone uitgaven ten behoeve der expedities naar ZuidwestAfriïta Doch daarnaast werden ook het militarisme dal sleeds grootor uitgaven vergt de uitbreiding der marine en vooral de houding van Duitschland tegenover Rusland aan scherpe critiek onderworpen Merkwaardig wus de uilv il De Rykskanselier heeft aan een EnguKscb journalist de verzekering gegflsi fl dat Duitschland nooit aan een oorlog met Engeland den kon zal Het zou beter gewei st yyn zoo de kanselier die verklaring hioi op de tribune van den Ryksdag had afgelegd De Rykskanselier is op deze en dergelyke uitvallen vun Bebel voorbereid hy heeft de noodigo stoffen bijeengebracht om Bebel en diens theorien aan te tasten zich te weoi te stellen en tevens daarby do lachers op zyn zyde te krygen Maar ernstig was de kanselier waar hy Hebei het verwyt toevoegde dat hy al jaren lang bezig is Duitschland tegen Rusland op to hitsen in de hoop de buitenlandsche Staatkunde in moeilykheden te brengen die op een oorlog zouden moeten uitloopen De afgevaardigde Bebel meent dat de Vluchten van oen Europeeschen oorlog in de eerste plaats door de sociaal democratie zouden worden geplukt Daarom is het juist dat de regeeringen van alle groote landen vasthouden aan hun goede en verstandige vredospolitiek Prins Artliur van Connaught die tor eere van den doop van den kleinen kroonprins naar Rome is gekomen wordt heden in waarop de rechter van instmctie by zyn binnenkomst door die twee zich schuldig gevoelende menschen werd aangezien Ze trachtten Imn vonnis of hun heil te le en op diit gelaat in die oogen in de trekken om zgn mond in het geheele voorkomen Dat gelaat was ondoorgrondelijk iets strenger misschien dan gewoonlyk en ge dwongen rastig door het krachtige en niet geheel mislukte beroep dat de rechter op zi n groote wilskracht had gedaan maar t verschilde nochtans zoo ten eene male van datgene wat de jonge vrouw en Ednard de Lairfs verwacht hadden te zullen zien dat hun heiden een zucht van verademing van het hart moest Ze durfden echter niet een enkel woord spreken en liin jen aan die fljngesloten lippen die toch misschien nog als ze zich openden een vonnis zonder recht op appel zou doen hoeren Ha gij hier mijnheer de Lairis zeide eensklaps de rechter na een seconde van stilzwijgen die den beiden schuldigen een nor had gednnrd Hti trad op Eduard toe Ik weet wat u hierheen leidde vriend Ge hebt van de arrestatie van mijnheer Cameron gehoord De verbazing hield de Lairis aan zijn plaats gekluisterd terwijl Edith de oogen bizondor gehoor ontvangen door den pau Op dezelfde manier als koning Eduard het indertyd heeft gedaan zal prins Arthur zyn bezoek brengen Hy gaat van betQuiiinaal naar het Ëiigelsche gezantschapshotel vanwaar hy naar het Vaticaan rydt At die omslag geldt natuurlyk voor den paus een beginsel kwestie maar waar er toekencn zyn als het hierbovn genoemde en vele andere van een nieuwen koers op het Vaticam daar is bet te hopen dat ook deze in den grond der zaak zoo zotte komedie langzamerhand tot het verleden gaat behooron Onder dezen paus schynt daar kans op te zyn Gisteren is te Washington hel Congres der VereeniKde Staten byeengekonien voor do gewone zitting Dit is niet liet congres dat op 4 December gekozen dat congres treedt eerst don 4en Maart op en vergadert niel voor den eersten Maandag in December van hel jaar 19Ü5 tenzy de president het voor dien tyd in buitengewone zilting byeenroept In bet congres dat thans nog byeen is hebben de Republikelnuii nog niet zulk een groote meerderheid dat zy hunne lievolingsdenkbeelden kunnen vorwezenlukeii Dat bleek reeds gisteren uit een Reutei telegiam meldende dat van eon htirziening der uriulwetgeving ditmaal geen sprake kan zyn omdat daarvoor geen meerderheid jwl te vinden wezen Een wetsontwerp dat in hetzelfde geval verkeert is dat tot subsidieering van de slüoinbootmaatschappyen de bedoeling dier wet is do Ainerikaansche sqheepvaarl te steunt n maar zy zal nog moeten blyven wachten tot het 59e congres byeen is Het is nog de vraag of de wet op de immigratie die de analpbabeten wil buitensluiten zal worden aangenomen Betere vooruitzich ten beeft do wet tot bescherming van dtn President de oogenanmde anti anaichistenwet waarvan de noodzakelykheid door den aanslag van Ciolgos op President Mc Kinley gebleken is Waarschynlyk zal heden de Boodschap van President Roosevelt worden gelezen diii gisteren niel aan de ordo kon komen wyl de zitting ten teeken van rouw werd geschorst Vei spi eide Berichten Frakkrijk De bisschop van Angoulème moet 2 Januari a 8 verschijnen voor het gerechtshof te Bordeaux omdat hy oen huis beeft verhuurd aan zusters die er een school hebben inge onafgewend op d ürviUiora gevestigd hetgeen nn volgen zou afwachtte En nu komt ge hernam du rechter op bedaarden toon nu komt ge mijn iiouw vragen om hy my in afwachliiig vn i t oogenblik waarop gy t persoonlyk zoudt kunnen doen aan te dringen op een genadige behandeling van dien mcrkwaardigen arres tant De Lairis moest natuurlyk daarop iets zeggen maar hij wist niet wat Ediih kwam hem te hulp In moeiclyke oogenblikken ontwikkelt vaak de vrouw een tegenwoordigheid van gcesl dio den verstandigstcn en moedig ten m iii beschaamt en dat doet zy vooial wanneer ZB gehoor geeft aan de in spr iak van liet hart 0 we konden geen v in beiden gelooveii zeide zy dat die alom geaclitc Spanjaard een misdaad zou hebben begaan die zulk een optreden van do Fransche justitie rechtvaardigde Of d Orvilliers op dit oogenblik recht doorzee ging el slechts comedie speelde emdathij eerst zeker wilde zyn van zjjn zaak datwist de arme vrouw nog niet miiar er moest in elk geval van de aangehoilen gelegenheid gebruik worden gemaakt om Ednardde Lairis te redden nu gpen dadelyk gevaar hom bedreigde Wordt nmolgj