Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1904

No 5890 Vrijdag 9 December 1904 43ste Jaargang l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rcletooii 0 S9 i e üifgave dezer ourant geschiedt dagelijks aaet uilzondering van Zon en Feestdagen iDe prijs per drie maaniien is 1 25 iranoo per post 1 70 Afzonderlijke Nonuners V IJ F C ENT KW ADVERT ENTIEN worden gepl tatM van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen C oote letter s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iur des inid B Kaatjehkldetnjaarbngboek en bevindt dat veel voordeells er il dan natuurboter heerlijk smaal t op de Boterham voortreffelijk Is om a bradei m te bakkni Gebruikt teeds de WERELDBBROEHDE Superior Dniiven Borsthoning Eztract SQLO Ijeitiff hel tend en nj tl oen d middvA tegen verkoudheid astma keelpjjn kink en sigmüoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eeiiigo labrikanten nnMMJi H N VAN SCHAIK Z FUconi van 40 0 0 I Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrjj baar bij Firma WOLPF ft dl Westhaven 198 f ou la A LATBJISTB JV Kleiweg B loO Gouda E H VAN lll li Veerstal li I2ti te i i A ÜWük Moordrtchl PlnKS Ê Nieuwerkerkad Uut A N va ZKSSKN ScAoonAoDwi J Tii TüllKKN Boikoop B r WUK Ouilm r A BCHEKU uoj wAi H W T EDR Oudiu alir K i dk IIKI IDEN Ie liemmik P y d SPEK Motrcapilk ü i D STAR Waddingmen Wed J HiiLST Waddingneen M KOLKMAN WaddingKem P A uk OttüllT Oudewaltr A n MmiW OuiUwattr J P KASTELEIN PoUbroikerdam D BIKKKK te BeuKhor Vr Vin8CniJWIWG Laat U niet misleiden iaar Abdltl SIrnnp Het kloo8lerSrertC rt PaM o 16 H bo8taiit niot Im Hirixii otiii gernerlel wmirde P II OP PK AMSTERDAIVI Egelantitrsgraoht HOFLEVERANCIER RUM OI l ROlONARAC ARAC BURGUNDY pumm 4b Toortdunodi ooitrlle na Dr VIN HlUEL ROOS 1 IIAKMENS tfflWUfl PRAEPARATEN VAN t l4a I oi hA lisni MltraclilljeciiTerrterkendiKIMA WUNteetniwaktt f liina l Airy llC h v nileren 1 voUruMnen gebrek ar eetlMt lechle i pUevtrterlnc tenuwboordpllo ter versterking na fiekte of kraambed koorte en hare gevolgei QUINALAROCHE FERRUaiNEUX in bat bijioader tegen Bloedgebrek Bleekiuebt kWm van Krltlaehan leaRlJd en Verkr gb r In aecoiii a 1 00 en 1 Hilf fc r Jir ar o d Am veriterkend aangenaam vansmwilt voordagcHjkschgeb aik V V W vooral oor kinderen iwakken en kUerachllge geatellen leer aan te he i velen Al ganeaakracbflge drank l ij atoorniasen der spUsverteringsorganen en diarrhea ook voor Euigellngen en kleine kinderen Prij per lm ft 14 Kgr ƒ 1 70 A Kgr O OO H Kgr O SO Chemlach Mplkci tpir Speciaal voor Kindervoeding In bnsien t n Kjr 0 00 Aeélatna C ittat tkitsxn Het rooken eener halve Cigarette Is voldoende ter bettrij tSinma V lgarenen ji j hevlgate aanvaUan van Aalhma ete In loo je Ö BÖen 7 Tamarinde Bonbons I rr ci ire Yrffl i voor Liulenn lewijien ile Tamarlnile Bonbons van KKAEPKLIEN 4 HOLM belangrijke diensten daar da vorm voor hel kind begearl Uk en de smaak aangenaam i Prijs per doosje ƒ 0 90 en 0 60 5 fllmialf Pa fillp algemeen erkend als het BESTE huismiddel J llllli tK aSMIICa bij Hoeat Varkoudhald in Kaelp het is i een alumoploasend en veraachtend middel b ultnamandliald oiuluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs O SO per fleschje m ds aM KRAEPEUEIÏ HOLM Hofleveranoiers ZEIST rr tjy ml H s IRAtPIUKN HOM te Zalat M HfiOtn Jtert MS rsyA m Openbare Yerkooping ii MAANDAG 19 I 1 KM1 ER 1904 di a mcirgi ns te uren in liet Koldfliuis HARMONIK mm de Markt oiimiildellijk Viilgendf lip dr Irgen dat unr air gi koiidigde Vl llillg Villi llllizfll VAN No 13 Eho WINKELHIUS EHl i n PLAAT S IE iiii t SCHULR aan do Nit owo Haven te Good Wik N No 118 To aanvaarden 1 Februari 1905 Het huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden de Winkel Kamer en Keuken en boren een Kamer en Zolder Op de gewone dagen en nren te bezichtigen Nadere inlictóingen geeft Notaris G U FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda Firma J P WEIJEË Apotheker en Scliei un lif c Gouwe C 155 Telefoon NOa 37 DUAAIEU gevraagd Bckwaain in Kenkengoed Buizen en Bloempotten Voor vapt tegen lioog loon bu W G VAN RI IN te Wageningen Ï Ë HÏÏIJIK in de Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnime Warande Keukon en Keldei voorzien vm Ga en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 ieen Qrijs Haar meerl De Xicimc Iflniloii doet do giyü liaien binnen enkele dagen verdwijnen maakt hel haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neewt do pelleljes van het hoofd weg Eischt op den hals London 1 r y s f Hl en f 1 50 per flacon Verkrijgbaar in do KOZENDAAL M 1 by Izaak ais a pier molen JOIUJA Wiif Mküi iiji wil la EelJtA CIKdI J4t ilsj t Li ui u i ettir n esteld en na velt iufiioLa ogen iu den handel gokjiuen lAi dat naam de uitvinder Dl Micliüoli varrttmiigd jp de beatti biiios ui het weraidberoaoule 6tabblieiiea ut vuu Oebr StoU 8srok t Kerden aischt J r112ie 2AeIH Cikel Cacas in Tierkanton bnsaes Ikzo Eikt4 C cao s met niel gekookt eene aangename gezundo tlrsnk TOiir ik lijkeoh gebruik een i 2 iLeelepel van t poxier Toor oen kop Oh late Al genooskracbtig drank geTal an Jairihee slotits met watói tt gelniikea Veikrijgbaar by de voumaAnuto H Apulhaksni en Ko Va JA ig oS upJca f 1 80 o o fld i asB IMJ 9 neraal7 rtegrawoordig r ro i Jf lw 1 aod lullus MattenklMli Vmnterdam Kalv stnuit IJ t Zenuw en Maagflijders orclt nit overlniging als een werkelgke hnlp in den nood het boek SSaad gre rex aanbeTolen Na onWangst van adres per briefkaartwor t d t boekje franco per post toegezonden door ULOKPOB£ 8 Boekh Zaltbommsl Openbare Yerkooping ii C OIJII op DONDERDAGEN 15 en 2J DECEMBER 1904 des vuorniidd igs uren bji veiling verhoogmg rnnibinalii iiMag in hot Hotel DE ZALM leii overslaan van den VAN Du oiilimgs nieuw gebouwde BOUWUANSWDHIIie W IS met STALLING voor 30 Koeien VARKENSSCHUUR HOOIBERG enz EN Eenige perceelen best Wei Hooi en Bouwland aan den Hoofdweg in den Zuidplaspulderta Wadainxveen groot Polder nummers 39 tot en met 47 Te lanVaiirdi n in t Land 1 ïaimaii 1905 en de Wcyiing I Mi i 1905 In nogen peroüelon welke omschreven zün in Ndlitiën welko v in af l Ufcember 1904 te bekomen zün ten Kantore van Nolans KOKMAN lü Hna itrecht en by de eigenaaia de Hcereii J en G ALBLAS te Waddïiixveen OUTTVAireEU alle soortenWINTERSOHOENWERK leik SCHOÜLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in bet Mniiu iiianLsdi Sdiiiisii en Laarzciiiiiaijiizijn KI LI WEG E ao tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SUITS Alle rojrAratiPn on aangemeten werk on Motaalpoetseztract merlv HOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpanueu de kroun Verkrijgbaar te Gonda bü R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUIJFF Sedert ih jaar hebben lich m Halland liij du IJoktoien on het publiek de over de nanseh wereld bekende en vooral dooi de vrouwen gezocht Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen kennen aU een leker werkend uncenaftm baolnnt on Hch ad cl ijk en daaiby goedkoop huiRmlddal bij VervtoppInOi gapaard met onwellijn muf pijn opnapitigen ebrek aan eetlust loomheid in d ledomaten sleeht humeui bloedaandiang naar h thoofd en de borat hoofdpijn hartklopping dnlaelinteo benauwdheid leveren gal aandoeningen e na Zij sljnonovertroffen voor de ZuivVPlng Vail h tBIO d Sedere doos van de echte ApoAekerKichard Braodt a Zwitasraoha Pillen draagt eenwit Kmls op een rood veld Zij liJn verkrijgbaar t F 0 70 blJ den Hoofddepothoader voorNederland F E van Santen Kolff u Rottarduntn bü WOLFr k Ce OoDd I rUM oowiuwUlylute wi g M L makkelykate poatamlddel voor Hearea IrSl en 7 or l damea n Kindencboenwerk MÊÊ Appretuar ran C M MUIIir fc Ca JPPT Bwlli Biuth Str 14 Men latte foed ÏÖLtv Op naam en fabrlekamerk Vartryifeaar kjr Haaf WM l irtoaaw lalaatartaa i nt aaar al DaMt ky W tar4aaiaaa AmfcwB Gouda Druk van A BRINKMAN Zn UuümilaiHlscli üverzicbl Oeneraal Koeropatkine seinde gisteren aan den Keizer In den nacht op 6 December beproefden aanzienlüke sJapansche HfdeelinKen aanvallfin op dö dorpen Linsjinpoo n Witsjanin cJie echter overal door geweervöar werden af geslagen Aan onze zyde zyn drio mfn gewond yOp onzen rechtervleugel doodden twaalf vr w lligers een deel van een Japanscbe veldwücbt van 20 man de rest viin de veW Wacbt viaclilto Oeneraal Sakliarof seinde aan den generalen staf dat de Japanners den 6en December by het aanbreken van den dag van drie züd n een dorp ten zuiden van den Laqt sjengoelinpas beschoten De Russische veldwacht die bQ Juil dorp stond trok in d n pas terdfg Twee Kozakken n get nenveld drie gekwetst en vier worden vermist e JapanïHirs trokken naar Dapindoesjan terug N di t sedert Zaterdag volgens bericbtfn Dit Tokio de Japanners de Rnsbische oorlogsschepen in de haven van Port Arthar met beteren uitslag dan vroeger hadden bcsSchotcn ongetwigfeld omdat de schuilplaats achter Pei ioe s an wegens de voordeele pas door de Japanner behaald de RusRitiche schepen niet langer baatte komt nn het bericht dat de Poltawn gezonken en de Retwisan zwaar bedchndigd is Dat is te Tokio ambtelök bekpnd gemaakt en mbt het oog op de buitengewone soberheid der officieele Japanscho medideelingen mag m n aan dit telegram gewicht hechten Qok fil is t nog niet bevestigd van Russische zu4e Beide groote panlserscb peii de Pöltawa een slugachip van meer dan 11 000 de R jt wisan een slagschip biJna 13 000 ton nienwer dan het eerstgenoemde i n reefls dadeiyk by het uitbreken van den oorlqg genoemd De Retwisan weid bg den allereervten torpedo aanval der Japanners op de schepen die op de buitenreede tag n in den nacht van 8 op 9 Februari onder de wa terlön getroffen en zwaar beaohadigd odk de Poltawa werd bö het daarop volgende bombardement van den 9en Februari geraakt m beechadigd later opnieaw beschadigd b j een aanvaring Uit veel minder goede bron is een andsr bericht ovei dö Rusaisohe oorlogsschepen De correspondent v n de Daiy Telegraph te Sjanghai verneemt dnt de Cogatyr en de Oromowoj te Wladiwostok onbruikbaar zyn iJMlfs d Rossia aou og slechts bruikbaar FaiiJILLElOX SfiiSfB 1 41 In bet Ditatel lag misachien zijn heil 100 niet het tarè tevens Jtljinheer de Lairis bernam liJ is nij igderdaad komen vertellen wat er van margen is voorgevallen en ik wil n wel bekennen dat wp er nog gebeel van ontdaan lijn Mjjnheer de Lairis ge veet dat zeker Wel I de beste irriend van mflnheer CameXW en ik z lf gevoel voor zgn zuster een Eeo eDheid die my niet onverachlllig kan bten omtrent alles wat die menslihen betrett t dat weet ik antwoordde d OrviUiem nsmnr zijn vrouw aan te zien Maar bet 1 niet goed dadelgk bet ergste te denken de dingen van de donkerste zijde in te 4en Hoe bedp U ge datP vr i g Sdnard J etadelSk daar hjj begreep dat bj ook iets Mggen moest na Edith zel hem io de bon Anrjscende dnideriijs ojp din te volgen nag 1 Ik wil alleen te kennen geven dat de zyn voor den havendienst De Bogatyr weid indertijd ernstig beschadigd toen het schip bjj Wladiwüstok op een küp liep ook de Gromowoj is op de klippen geloopen na hersteld te zijn van schade in den zeeslag bu Tsoosjima straat van Lorea bekomen In dienzelfdec slag waarin de Rjoerik onderging werd ook de Rossia beschadigd Officieel wordt medegedeeld dat tot leden van do internationale commissie van onderzoek voor het Doggersbank incident zgn benoemd vice admiraal Sir Lewis Beaumont tot Hritsch commissaris sir Edward Fry gewezen rechter in het Hof van Appèl tot rechtsgeleerd assessor Hugh O Boirne van bet Britdche gezantschap te Parys eersten secietaris by den Britscheo diplomatiekediensl tot Bi itsch agent In de nabetrachtingen van de liberale pers over den uitslag van de lierstemming in Schweiin Wismar wordt met voldoening in het liclit gesteld dat de overwinnaar de liberaal Busing ditmaal 1585 stemmen meer heeft gekregen dan de conservatief toen deze de voiigo maal gekozen werd terwyi het stemmpnaantal van den sociaal demijcraat achteruit is gegaan met 394 De overwinning van Billing is natuarlyk alleen mogelyk geweest door de hulp van de conservatieven en van de leden van den Bund der Landwiile die n ar vaii liberale zgde verzekerd wordt ook op de hulp van de liberalen nad Jen kunnen rekenen wanneer de conservatief in herstemming ware gekomen De KronZiseittillfe en de Deutsche Tageszeilung hadden betoogd ddt het partubohuig van de conservatieven dezen noodzaakte om den liberaal ie steunen tegenover den sociaaldemocraat Want de volgende rnaal hopen de conservatieven in plaats vun de liberalen in herstemming te komen zoodat zy dan van hun kant de hulp van de liberalen noodig zullen hebben Toch heeft de agrarische Tngeszeitung de opmerking niet binnen kannen houden dat haar het aanbevelen van Busing buitengewoon moeiIvik viel en dat zy daarover ernstige verwyten had moeten hoeren Zy gaf ook ronduit toe dat het weinig uitmaakte of een sociaaldemocraat meer of minder in den Ryksdag zat terwyl anderzijds de invloed van Busing in den Ryksdug en vooral inde liberale party als noodlottig moest beschouwd worden Dergelyke openhartigheden bewyzen meent de liberale pers dal h iro party niet al te veel redenen heeft om do conservatieven et de mannen van den Bitnd arrestatie van Juan Cameron in dit bi oiidere geval voor hem geen al te ern tige gevolgen zal hebben Wa9 dan de bescbnldiging niet van ernstigon aard 1 vroeg de Lairis J dat wel en de hnissoeking heeft ongelukkigerwijs bewezen dat ze op goede gronden steunde op onloochenbare leiten 0p welke leiten P vroeg Edith Het was wederom de Lairis tot wien de rechter van instructie het antwoord richtte Die Juan Cameron zeide hü is een gevaarlgk mensch een samenzweerder van een zeldzaam voorkomende energie en in lle opzichten voor zijn moeielijke taak berekend Ik beschoBW t als oen uitgemaakte zaak dat hij voor welke rechtbank dan uok gedaagd met algemeene stemmen wegens de misdaad van hoog verraad zou worden veroordeeld tls mogelijk P riep Ednard die meer en meer het gevaar waardoor hiJ zelf en de vrouw die hö li éf bad werd bedreigd zag wgken en zicb het gevaar waarin zijn vriend verkeerde weder eenigszins kon voorstellen is t mogelijk Het is zeker verklaarde da rechter Daar evenwel mijnheer Cameron hier een vreemdeling is beschermd door de wetten der internationale gastvrijheid zal geen enkele rechtbank geroepen worden om hera der Landwirte dankbaar te wezen By het debat in den Senaat over bet BritschFransche arbitrage verdrag wees minister Delcassé er op dat men de vorkregen resultaten moet beoordeelen door to toetsen aan de algemeene staatkunde der Regeering De tyd was gekomen om naast de bestendiging en versterking vrd hot verbond met Rusland onze oogen ook te wenden naar een andere zyde en ervoor to waken dat niet door ons toedoen het evenwicht in Knropa en in de wereldpolitiek werd verbroken Daar Oroot Brittannie op byna alle punten der aarde met ons in aanraking komt behoorde een miunelyke regeling te worden voorgesteld voor gescliillen welke zouden kunnen rgzon Ik heb vele moeiIgkhedon moeten overwinnen In ruil voor de coneessioH op Newfoundland hebben wy bflangryke voordeeien gekregen in We tAfrikh Indien de overheid op Newfoundland onze vist chery mocht bemoeityken nullen wy ons tot do Britsche regeering wenden en kannen wy het met deze niet eens worden dan zullen wy onze toevlucht nemen tot arbitrage Minister Delcassé zette vervolgens uiteen dat Frankryk en Engeland geen mededingers moeten zyn Frankryk eenig streven is zyn koloniaal ryk tot bloei te brengen Wat Marokko betreft daar moet Frankryk oen overwegenden invloed hebben wil hat de veiligheid van Algerié niet in gevaar brengen Het moet anderen beletten do taak te voltooien die aan Frankryk toekomt Nu Engeland zich uit Marokko heuft teruggetrokken behoorde Frankiyk het voldongen feit van de bezetting van Egypte te erkennen of zyn negatieve oppositie op te geven door een nieuwe politiek in te wyden ten üp ichte van Engeland s bestuur over Egypte De minister zette de beteekenis van de overeenkomst betreffende Kgypte niteen daarby erop wyzende dat de belangen van Frinkryk s handel ten volle gewaarborgd zyn Ten Eilutte zeide de heer Delcassé dat mcti niet moet moonen dat Frankryk buiten een leger en een vloot zou kunnen Het Britsch Fransche arbitrageverdrag werd daarop aangenomen met 215 tegen 37 stemmen De Itnhaanscho minister president Oiolitli heeft al heel spoedig gelegenheid gevonden zich te verantwoorden voor het nieuwe parlement over de houding door de regoermg te oordeelen o te vonnissen teiizg in Spanje en dan natuurlijk b j verstek 0 dat noemt miJ een pak van t harl riep Ëdith en ik vind bet zoo gelukkig voor hem en vooral voor ziJn lieve zuster M n zal hem bier niet in hechtenis honden wil ik hopen f vroeg Eduard Ik denk bet niet Maar een verbanning uit Frankryk is toch te vreezen niet waar f Ik kan de beslissingen van den minister met vooruit loopen antwoordde mijnheer d Orvilliers op afgemeten loon In deze rechtzaak heb ik geen eisch te stellen Myn taak is afgeloopen Ka een oogenblik te bobben gezwegen ging hy mei een eigenaardigon glimlach waartoe dat koude ïn ernstige gelaat ziob zoo iBoeieiyk scheen te leenen op den zelfden toon vooit In elk geval kan ik u wel zeggen raijnbeer do Lairis al kom ik zoodoende ook tot by de grenzen van mgn plicht dat mün rapport zoo zacht mogelgk is opgemaakt zonder trouwens iets van de waarheid to verzwggen en ik denk wel ik hoop ten minste als t van mg afhangt zal t zoo gebeuren dat men met dien dien balling zooveel hoffeiykbeid zal in acht nemen als bestaanbaar is met Frankryks belangen en de plichten van het gouvernement tegenover aangenomen by de jongste algemeene werkstakingen in Italië die de eigentlyke oorzaak geworden zyn van de kamerontbinding en de nieuwe verkiezingen In antwoord op een interpellatie van den Senator Garneri antwoordde Giolitti Do algemeone werl alcing in September nam onverwacht grootei e afmetingen aan dan diö van hot jaar 1898 doch hoewel ook thans onlusten en ongeregeldheden voorkwamen tot misdaad is hot niet gekomen Zulke beklagenswaardige voorvallen als 1898 voorvielen zyn zonder bloedvergieten niet te voorkomen Dat de burgemeester van Mllaun de vlaggen die wegens de geboorte van den kroonprins van het stadhuis wapperden heeft laten wegnemen omdat de stakers het verlangdon is te betreuren De regeering moest echter oin ernstiger gevolgen te vermyden met alle kalmte en voorzichtigheid optreden En by de verkiezingen heeft de bevolking van Milaan getoond het optreden van den burgemeester ten scherpste te veroordeelen Hier was geen sprike van bostDurs wetenschap maar van staatsmunswysheid Had men die in 1898 ook getoond dan zou het in September 1904 nooit zoo ver gekomen zyn Voor dö regeering toch vervolgde G iolitti stonden slechtfF twee wegen open of er moest gewold worden gebruikt of men moost do zaken met geringer gevaar voor het publiek zich kalm laten ontwikkelen Do Rogeering koos den tweeden weg Zy meenden dat zy de Monarchie een slechten dienst zou hebben gedaan zoo zy tot gewelddadige ina itregeloH do toevlucht had genomen De monarchie moest worden verdedigd niet door de volkskla se te laten doodschieten maar door by die klassen eerbied en liefde op te wekken voor de bestaande instellingen Het land he ft by do jongste verkiezingen getonnd deze regeerings politiek te steunen en heeft zich krachtij tegen de revolutie tegen het terrorisme uitgesproken Het is de plicht der Regeering dezen wenk te volgen door de vryheid in overeenstemming te brengen met de achting voor de wet Giolitti wees op de noodzakelykheid om geiidnrmerle en politie uit te breiden ten einde de regeering in staat te stellen haar opvatting te doen eerbiedigen Aan hei parlement is een voorstel daartoe voorgelegd en het zal moeten inzien dat voor de instandhouding der openbare rust een toereikende macht onder de wapenen moot worden gehüudun Ook in deze quaestio moet rekening worden gehou leii met het rogeeringsstelsol dat men volg üji wil Dj minister een bevriende mogendheid En at zon in dit gevul niel ineei dan billgk zijn ineoiide Ednard de Lairis uan Cameron biihooit lot die in alle opzichten builengowuiio mannen welke ieders achting zelh die van hun felste tegcnslniidais weten af te dwingen Ik ken geen enkelen man die meer bewondering verdient geen edeler en bolangeloozer karakter dan het zgne Hg is een ridder uit de oudheid en ik die hem zooveel verpHclit hen en hem zoo ojirecht liefheb ik kan u de verzekeiijig govon dat er geen edeler mensch best i il Maar myn waarde heer daar twgfelt immers niemand aan zeide de roe hter koel en kalm Zoo is over il s m ms nep en voor allen die hem helibon liogren sproken en zijn openbaar leven kennen is dat een onbetwistbare zekerheid Ik had er weinig vermoeden van zeidb nu mevrouw d Orvilliers toen ik van morgen bc Feresita of beter gezegd hg du tegen woordige mevrouw Bei ton was dat mgn bezoek enkele oogonblikken l itor slechts door het uwe zou worden gevolgd on wel voor een zanding die u zeer pgnigk moet zgn geweest omdat ge op zulk een goeden voet waart met den zwager van mgnheer Cameron en met zgn vriend mgnheer de Lairis Wardt mnoigd