Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1904

Gebruikt WERELDBKROEMDE Superior Druiven Borstlioning Extract Eeni f hel tend en f ifoni t inulib 1 ti o Mi verkoiidlieid aslmn keclpijn kinkfii lyinLoest bronchitis en ahe boisEen lojiKiuindoeningen Negen m lïil mot ïoud iK kmond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van M6 0 70 1 Kon Stoomfabriek lloiiiniiMimiii Verkry biai bg Firma WOLFF Co Westhaven lOrf iomla 1 L l ni STJSrW Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILli Veerstal U I2li K V A BOÜMAN l ooiiircc il PINKSE Nieuwerke k u d 1 1 ui A N van ZEh SKN fklmmknen J Tn TORKEN Bmkoop U v WIJK Oudev r A SCHEER P W V BDB WA VHSCHUWIflrCi Laat li niet misleiden nnT SltilO SInmii II l kloosterS n n Pa o 1640bc8taat niet ifit i Sironi lumi nnrrlci w iiii ili verwacht daarom dat het parlement dit rojfflering svoorstel zal aannemen üistcrenochtend had in de Nederduitsch Hervormde Kerk te Kaapstad e n zeer indrukwekkende lükdienst plaats ter voorbereiding van do ovtTbrengini van Kruger s üverschut naar rran vaal De kerk was propvol fa afloop van den dienst werd het lyk naar het station vervoerd gevolgd dooreen groote sctiiiTc lo voot De rouwt ein vertrok to Urn unr in den voormiddag naar Pretoria Men verwacht dat dr Leyds niet naar Transvaal zal gaan doch over Delagoabaai naar Europa terugkeert De Boodschap van president Roosevelt tot opening der zitting van het 5He Congres Js Dinsdag in beide halzen medegedeeld Zoo als te verwachten was is de hoofdinlioud van die Boodschap een beschouwing welke als voorrede zou kunnen dienen by Roosevelt s oproeping voor de Tweede Vredcscunfereritio onder het motto Hi via paceni para bellam Want de president der Verecnigde Stater zegt daarin Het internatiunale recht wyst geen onkelo rechtsweg voor de volkeren aan 5 een internationaal gerechtshof dat uitspraak moet doen over geschillen lussehen do volken bestaat niet Zoolang niet een internationale controle op de volkeren is ingefteld zou de ontwapening een kwaad ding zyn zelfs voor de meest beschaafde mogendheden met de hoogste opvatting van haar internationale verplichtingen en de uitgebreidste en meest juiste kennis van het goed en het kwaad De ontwn iening van een der groote beticbaafde mogendheden toch zou tengevolge hebbon de onmiddellóke herleving van het barbarisme In elk geval moet een voldoende bewapening worden behouden voor het uitoefenen van internationale politie waartoe elke mogendheid in staat moet z jn wil zü haar deel van do algemeene wereldtaak kunnen vervullen Daarom moet elke natie welke zich zelf eerbiedigt steun verleonen aan elke beweging die er naar streeft den oorlog af te schaffen maar zich tevens gereed houden nauwgezet alle onrecht vermydonde onrecht te keeren en in het uiterste geval op te treden tot uitoefening van de internationale politie Met betrekking tot de arbitrage zegt de president dat het onmogelgk is op het oügonblik een arbitrale uitspraak aan te nemen voor allo geschillen tusscben de Vereonigdo 8taten en andere landen Dit is zeker en juiste niteenzetting van het standpunt dat de regettringen moeten innemen tegenover de ontwapeningsquaestie al ware het ook mogelyk de steeds toenemende bewapening tegen te gaan een overeenkomst daarvoor aan te gaan tusschon verschillende landen zal vruwffl een illusie blyven even als het streven om over alle geschillen met alle landen b j voorbaat arbitrage verplichtend to stellen Verspreide Berichten FUAMKIUJK De ontmoeting tussclieu Jaurès en Di m OUIMo heeft gisteren plaats gehad to Hendaye waai voor laatstgenoemde in het bezit was gesteld van oen vrügelelde en van San Sebastian per automobiel zich naar de Fransche grens begeven had Het resultaat van do ontmoeting op revolver was een paar mooie misschoten waarmede alweer aan de oer voldaan was en waarvoor vergeefs oen hoop drukte gemaakt werd Kx president öteyn die zich op het oogcnblik te Pni js bevindt tot het volgen eener speciale behandeling ontving gisteren van het Boerencongres te Brantfort een telegram van hartül kc sympathie DUITSOUÏ AND Het centrum zal in den Ryksdag de regeeriiig iiiterpelleoien of nog in den loop van II tegenwoordige zitting een wetsont weri zal worden ingediend betreffende den algemeenen 10urigen arbeidsdag De nationaal ocialen in Baden die te Ladenburg bg Mannheim een congres gehouden hebben zgn voornemens by do aanstaande verkiezingen voor den Landdag de uiterste paityen te bestrijden zoowel de reactionnaircn en clerif nlen als de sociaaldemocraten 74 zullen met eenige eigen candidalen voor den dag komen lTAi r Te Palermo heerscht broodgebrek tenge voige van de staking der bakkersgezellen De door do gein ento beschikbaar gestelde ovens leveren slechts het viorde doel van hetgeen dagolüks noodig is Men tracht nu nit Napels Messina en Catana de rest toegezonden te krijgen j Zuid ArEiKi Omtrent den opstand in Daitsch Zaid 1 west Afrika meldt generaal Von Trotba dat I een patrouille Rietmond bezet vond door een sterken vyand Wegens den ongunstigen gezondheidstoestond der troepen zullen door de Duitsche regeering nog een 15 tal officieren naar het tooneel van den stryd gezonden worden BINNENLAND STATEN GENEllAAL T ÊB K K U MS H A m B a Zitting van Woensdag 7 December I Staatsbögrootiiig I Do minister president is weer aanwezig I een bewijs van vootioopig lierstel waarmee I de eerste sprelcer de lieer van der Vlügt dr Kuypcr geloliwensclit I De iieer van dtïr Vlugt onderscliryft de I geuite lilacbton over hot zaaien van godsI dienstliaat en het partydige vati benoeminI gen well laatste te bedonlteiyker wurdl I wanneer door overdreven uitbreiding van I Stnatsbemouiing het arabtunaarslcgcr al 1 grooter en grooter wordt I De heer Troelatra treedt in een zeer uitvoerije beschouwing over de spoorweg staking in 1903 en bespreekt daarna het verscherpen van den godsdienit slrijd liot1 geen hg op zichzelf niet zou afkenren wan I neer de tegenstelling lag in den aard der I zaak ol noodzakeijk was maar dit ontkent y hij de wetten dragen er geen sporen van I en in t algemeen mist men elke praktische n toepassing van de theoretisch beweerde tei genstelling Praktisch verschil heerscht dan I ook onder dn christenen ten opzichie van I de doodstrai van liet Hooger Onderwijs I van de eedskwestie enz Omtrent vrijheid I van geweten vryheid van vereeniging en R vei gaderiiig enz staan Calvinisten en KaI tholieken lijnrecht tegen elkaar Geen pers I is onbehoorltjker en oneerlijker dan do I christelijke geen propagandist zoo onedel I als Sybrandi Het gebeurde biJ gelegenheid I van het debat over de zwendelarij vennootI schappon en bij gelegenheid van de Si nors I optreion bewijst lat de christi l ke partgen I niet in staat zijn zedelijke leiding te geven aan het volk I Spreker kritiseert bet gebeurde bg de I Speetwet bü het ontwerp arbeidswet enz I Hehoorlijk sociaal werk zal dit Kabinet I niet kunnen doen evenmin als het miiiisterie I Borgesius en wol omdat men geboqden is I aan het kapitalisme De heer Knypor zit I vast aan den heer Lohman daardoor moet de eerste wel zgn pas matigen naar dien van I den tweedon Ton slotte maakt men het christelgk volk bang met de socialisten Spr richt zich nu tot de partijen van de linkerzgde en ziet de liberale partg als ten I eenenmale buiten staat het roer van het I bewind weer te grijpen Zy hebben geen I program geen dool geen leider zelïa geen goraeenscbappeiyk beginsel Eindeiyk gaat de heer Troolstra over tot een rondblik over de ellende en de criminaliteit by het volk dat de tegenwoordige wüze van tegemoetkomen aan deio noodon niet deugt of de liberalen dan wel de kerI kelyken dit beproeven wordt door den omI vang van die ellende bewezen Tegenover I dat alles staat het socialisme en het is I daar trotseh op revolutionnair trouwens I niet zoo lol revolutionnair als eens de CalI vinisten waren I De meeste Kamerleden praatten I D heer Troelstra beklaagt zich daarover I waarop de voorzitter er op wgst dat do I spreker zich niet heeft te beklagen maar I zgn rede wordt wel wat lang hut was dan ook I ongeveer kwart voor 4 toen dit incident I plaats greep Hg eindigt zyn rede met den uitroep I dat de regeering wanneer zy baar krachtzoekt in bcstrgding van het socialisme dogrootste misdaad pleegt tegen bot buele I Noderlandsche volk j I Na deze rede krygt de heer StMlman het I woord I De minister van Binnenlandsche Zaken heeft inmiddels de vergadering verlaten Üe heer Staalman zegt dat hiJ ge n I woord terugneemt van de kritiek door hem I bij de vorige begrooting uitgooetend Hg verklaart wederom zoo beslist als iemand I anders aan de rechterzyde tegenover de linI kerzgde te staan maar in den arbeid van dit ministerie mist hg het christelgke on dat I ligt voornamelijk aan het conservatieve deel I van de antirevolutioniiaire partg I iaat het ï66 voort dan bereidt dit miI nisterie den zegepraal voor van de sociaalI demokratie I Ten slotte waarschnwdo spreker de Re I georing I Morgen voortzetting 0 I Naar wg vernemen zal op 1 Jali a s I orden overgegaan tot de oprichting van het I 11e regiment infanterie Hbid flet bestnnr van dan Bond van Technici gevestigd te s Qravenhage heeft den minister van binnenlandsche zaken een adres toegezonden betreflende bet ingediende wetsontwerp tot verbooging en wgziging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1901 ten dienste van den lionw van een middelbare technische school en de voorbereiding van de oprichting dezer school Adressant heeft met de meeste belangstelling kennis genomen van dit wetsontwerp en spreekt den wensch nit dat het zoo spoedig mogclgk wot moge worden kan het zgn nog in deze parlementaire zittingsperiode waardoor zegt hg een groote categorie van beoefenaars der teclinischo vakken zal gebaat warden en niet minder de inlandsche rajverheid zelve Aan de Tweede Kamer is een afschrift van dit adres toegezonden en daarbg is gevoegd eene bglage houdende beschouwingen der commis sie voor het middelbaar technisch onderwgs van den Bond van Technici Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag aan de N R C De hevige wind heeft eergisteren en den daarop volgenden nacht vrg wat schade aangericht In de Rochussenstraat werden do muren van drie in aanbouw zgnde huizen omvergeworpen op den Schoveningschen weg woei van een villa oen zinken kap naar omlaag van het postkantoor ie Scheveningen viel een zinken koker naar beneden die door den glazen lantaarn in de wachtkamer terecht kwam en een tweetal personen die aldaar vertoefden verwondde Verschillende hoornen moesten bet ontgelden Jacques Lebaody do keizer van den Sahara is volgens een Berlgnsch blad aan t vrgen Hg moet verloofd zgn met miss Mand Berkley een dochter van een rgken Londenscben reeder In Febraari zou in Londen met veel praal hun bruiloft worden gevierd Te Billon Puy de Dörae heeft een merk waardig oproer plaats gehad De leerlingen van de sctiool voor soldatenkinderen waren n I ontevreden over do behandeling door eenigea der boven hen gestelden Zg jouwden de onderofficieren en zelfs den luitenant van de week uit en konden slechts door den commandant bewogen worden om nit te gaan tot het doen van bun wandeling s Avonds toen het tgd was om naar bed te gaan braken een veertigtal dor iQuitende leerlingen de gaskronen af zy zetten den korporaal die op ben letten moest gewoonweg buiten de deur en hieven tot g uoten schrik van de zusters en van den commandant de Internationale en de Carmagnole aan Er ontsponnen zkAl weldra onderhandelingen tusscben den kapitein on de leerlin gen door middel van een stukje papier dat zij lieten zakken aan een touwtje De jeugdige rebellen eischten de verwgdering van een onderofficier en van een onderwgzer Nabij hot station Podmond on op de Barn byiyn van den Lancashire en Yorkehirespoorweg heeft Maandag een eigenaardig spoorwegongeMl plaats gehad Een lange goederentrein van vyftig waggons getrokken door twee locomotieven raakte dicht bg een vrg steile helling onklaar Het achterste deel van den trein ongevoor veertig waggons raakte los en liep door eigen vaart voort tot aan het begin van de helling Eenmaal daar gekomen werd de snelheid van de losloopende waggons natuurlijk veel grooter en achtervolgden zg als bet ware het voorste gedeelte van den trein De tnichinisten tan de locomotieven trachten door grooter vaart te maken een botsing te voorkomen doch nabg Todmorden werden xü ingehaald en met een vreesolgk gekraak dat de bewoners van Todmorden deed opschrikken Hopen de wagg ns in elkaar zy werden allen ineengeschoven terwgt de lading bier en derwaarts verspreid werd Da conducteur van den trein werd ernstig gewond ook het station waar hot ongeval plaats vond werd voor een gedeelte vernield Da gezondheidsraad te Konstantinopel heeft wegens de uitbreiding der cholera in zekere Russische steden een quarantaine voorgeschreven van vgl dagen voor alle schepen die er voorbijkomen met Mekkagangors oit Poti en Batoem In Zweden is ongeveer 25 ja ir geleden een wet afgekondigd die ten doel heeft het uitroeien van bosschen voor den bonthandel te voorkomen Thans zijn belangrgke wijzigingen in die wet voorgedragen door een staatscommistie in 1901 benoemd naar aanleiding van de klachten dat de landbouw door do hontngverheid ernstig ordt benadeeld D commissie heeft bevonden dat in de streken waar die nijverheid het meest ontwikkeld is 5V milliaen hectaren ol ruim een derde van het particulier grondbezit allengs in handen ia gekomen T hontzageryen voor t meerendeel groote naamlooze vennootschappen De boerenstand met eigen grondbezit is zoodoende zeer sterk achteruit gegaan De meerderheid der commissie stelt daarom voor door verschillende wetteiyke bepalingen de verder nitbreidinz n dezen toestand te beperken Van Kngkhof ontving 500 mark 1 300 van de Daitsche socialistische partjj voor de stakende glasblazers y I le D C meldt Gistermiddag zagen wg de fabriek der Bottle Works te Zwgndrecht gedeeltelijk verlicht Wy maakten daaruit op dal men met het werk weder een aanvang had gemaakt Gedeeltelgk was die gevolgtrekking juist Naar wg vernamen waren ongeveer 15 man aan den slag gegaan Zgn wg goed ingelicht dan zgn het slechts de oude werklieden die reeds tal van jaren bg die firma in Zooals reeds gisteren is medegedeeld was de politie te Dordrecht er in geslaagd ook de heide medeplichtigen aan den straatrool welke d r in den nacht van Maandag op Dinsdag gepleegd werd op tg poren Het zgn de 22 jarige varensgezSTJ P H M eg de 24 jarige arbeider L M de laatste te Zwgndrecht woonachtig Laatstgenoemde had het door de meid A J aan een der jongelieden op de Glasblazersvest ontrukte horloge in ontvangst genomen en volgens zgn eigen verklaring in de Ignkoekenfabriek der firma Schepp Zn te Zwgndrecht waar hg werkzaam was tusscben zakken verstopt Door een inspecteur der Dordtsche politie bygestaan door oon agent van politie te Zwgndrecht werd het daar gevonden en in beslag genomen Na volledige bekentenis te hebben afgelegd is het drietal gistermiddag ter beschikking van de justitie naar het huis van bewaring overgebracht D C Er was bg de metaalbewerkers te Tilburg oneer igheid over de loonen van nacht en Zondagswerk De onderafdeeling der metaalbewerkers belegde na een vergadering metde p troons welke geleid werd door den voorzitter van hot R K metaalbewerkerssecretariaat den heer Mentink van Breda Daar verschenen eon giojt aantal patroons en werden wederzgds besprekingen gehouden Ten slotte werd voor deze buitengewonewerkuren een loonstandaard vastgesteld zeerten genoegen der arbeiders Ten slotte drongde beer Montink er nog aan op het opricht van een R K patroonsbond Tgd Te Zegge nabg Roosendaal hoeft een brutale inbraak jtlnats gehad bg den koopman in manufacturen C Tak Uit een wage i met manufacturen waarmede deze handelaar de omliggende plaatsen bezoekt en welke in de schuur stond is voor een waarde van ongeveer f 500 aan manufacturen verdwenen Ter dood veroordeeld vrggesproken en vermoord Voor het hof van assises der oosteiyke Pyreneeën werd Bonaventure Maillolis wegens moord ter dood veroordeeld doch bet hof van l Hèrault sprak hem in hooger beroep vrg Den avond van don dag waarop de beschuldigde de gevangenis had verlaten werd hg in den omtrek van Perpignan doodgeschoten De moordenaar ia nog onbekend Men vermoedt een wraakneming Van de wereld afgesneden zgn twee Daitsche gezinnen die te Heiligenbloed tengevolge van een lawine zyn ingesneeuwd Alle pogingen om hen te bevrgden zgn tot dusverre mislukt Heiligenbloed is een der hoogst gelegen Alpendlrpen 1295 meter boven de zee Het ligt in bet opper Mólldal aon den voet van Oroszglockner en i van drie zgden door gletschers omringd Er is gedurende twee dagen in de Brenner alpen een overgroote massa sneeuw gevallen en tnsschen Bozen en Meran is op de Haflingerhoog vlakte een kudde van 80 geiten ingesneeuwd zy kon niet worden terruggevonden hoeveel moeite de hoeren daartoe ook hebben aangewend Zg die naar de kudden zochten zonken meermalen geheel in de sneeuw weg en moesten wilden zg er het leven niet bg laten wol terugkeeren De boeren uit den omtrek zeggen dat er in jaren niet zooveel sneeuw gevallen is Ook nit andere deelen van Zwitserland komen berichten van buitengewone koude Zoo nit Zurich waar de thermometer 25 en meer graden beneden vrieapnnt staat Een zoo strenge koude in bet begin van December kan niemand zich heitgen Ook ijl geheel Eugadin staat do temperatunr bgzonder laag Bij Nort Shields yn nit de Tyne twee Ijjken opgehaald dat van den 60 jarigen nachtwaker Hugh Mac Kie en van Joseph Grant Roberts een jongmensch dat zeer slecht bekend atond Beiden hielden elkUr vut omklemd en alle bgzonderbeden weien er op dat zij in het water terwgl zy verdronken nog hevig met elkaar geworsteld moeten hebben Mac Kie had het laatst de wacbt gehad aan boord van bet aan de vischkade aldaar liggende bs Mayflower en men vermoedt dat hg Roberts overvallen heeft terwgl deze op dat gchip wilde stelen De totale opbrengst van den verkoop der inboedels van de Gebrs Gratema te Leeuwarden heeft bedragen bruto ruim f60 000 Volgens den door curatoren op emaakten staat der baten van het faillissement was de totale raming der inboedels netto circa f 58 500 Naar wg vernemen was de schildergenvorzaraeling getaxeerd op f 33 345 deze heeft slechts opgebracht f 18 180 lerwgl zes schilderijen door curatoren zgn ingehouden waarop slechts werd geboden f 1860 en welke thans uit de hand zullen worden verkocht De geheele verzameling zal dus vermoedelgk ruim f 20 000 opbrengen Het overige der inboedel porselein zilver meubilair enz was geschat op f 25 115 65 en he ft opgebracht circa f 40 000 Blgkens onze vorige opgave hebben do on roerende goederen bruto opgebracht f 130 481 de roerende licbameiyke goederen inboedels bruto circa f60 000 totaal bruto f 190 481 De schatting hiervan bedroeg samen netto f 180 210 61 L Cl Dl secretaris van de kamer van koophandel te Erfurt heeft op de vraag hoeveel maal een advertentie geplaatst moest worden oin succes te hebben geantwoord zeven maal want de eerste advertentie ziet men over het hoofd de tweede merkt men op do derdeleest men maar denkt niets daarbg de vierde leest men en men denkt er over by de vgfde spreekt men met zyn vrouw by de zesde komt men er toe een stap in de gewenschte richting te doen en bg het lezen van de levende advertentie koopt men Het Internationale Vredesbureau te Bern beeft de volgende prgsvraag nitgeschreveii Onder welke voorwaarden kan tusschen de volkoren bg bet internationale scheidsgerecht aangesloten een volledig stelsel vaii rechtspreking worden ingevoerd Welke zyn ds overeenkomsten die moeten worden aangegaan om dit stelsel op alle natiën te kunnen toepassen en h e komt men zoo sposdig mogelgk tot het sluiten van deze overeenkomsten Voor het beste antwoord is nit het fonds Narcis Thibaalt een prys uitgeloofd van 1S 0 irs De antwoorden moeten in het Fransch Duitsch of Engelsch goschreven zgn en uiterlgk 30 December 1905 aan het bureau zyn ingezonden Üit Den Helder schrgft men van Dinsdag an Het Volk Heden zgn door mr Van der Hoeven te Alkmaar als curator door de rechtbank benoemd inzake de vervallenverklaring van de rechtspersoonlükbeid van den Algemeenen Bond voor Hed Marine matrozen de werkzaamheden tot vereffening der zaken van den Bond aangevangen Er is een acte opgemaakt ten overstaan van een notaris van d nanwezige goederen den Bond toebehooreude Van het Tgdachrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek is thans de 10de aflevering verschenen jnionderhoid bevattende de inlichtingen door d Kamers van Arbeid verzameld en verdere gegevens van sociaaleconomischen i rd Een groot deel der aflevering wordt ingenomen door opgaven omtrent loonen en rbeidsdtturin hot tweede kwartaal van 1904 Verder bevat ly medodeelingen over de arbeidsmarkt over arbeidsgeschillen andere dan werkstakingen en nitsluitingen regeling van loon en rbeidsdnur en opgerichte of te niet gegane vakvereenigingen Voorts nlttreknels nit d Mededeelingen der Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied omtrent de arbeidstoestanden in de haven van Amsterdam nit het statistisch verslag der Staatscommissie voorde poorwegpersoneel enqnête en uit dat van de Rgkspostspaarbank over 1903 De laatste 40 bladzgden behelzen verschillende mededeelingen nit bet buitenland Amsterdam 6 Decettitr r 1904 Als Nieuw ingekomen wgzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Commanditaire Bankvereen van Es € o 22 pCt Graafschapscbe Bank Serie A 180 Kederlandsch Zuid Afrikaan che Hypotheekbank Serie A 141 Rotterdamsche Cultuur Mg 27 Landbouw Mg Tjisaroenie 79 Leidsche Broodfabriek 245 Prei aand Hg tot exploitatie der Suikerfabriek Badas 80 Aand IJsmaatschappg Petodjo Offerte Maatschappg tot exploitatie der Brakke Grond 60 Stoomvaart My Amstel 25 Bonwgrond Maatsch Nieuw Zorgvliet 150 Algemeene Verzekering Mg Diligentia 56 Opr aand Holland Bank f 60 125 365 60 65 pCt Maatsch tet exploitatie der Suikerf Kalibagor Nederlandsch Zuid Afrikaansche Hypotheekb Scrips Ëxplotatie Maatsch Scheveningen Aand Spaarbank voor de Stad Amsterdam 25 pCt 200 95 75 70 50 135 130 10 90 35 70 60 110 f 49 AANGEBODEN Aand Commanditaire Bankvereen van Es Co Pretoria Hypotheek Mg Javasche Bosch expl My Cultuur My Seboroh Serie X Cultuur My Soemborredjo ïarakan Petroleum Mg Handelsver v b Reiss 4 Co 100 Fransch Hollundsebe Oliefabrieken Calvo Delft Pref aand Suikerf Poerwokerto Oblig Ie Hyp Nederl Cacaofabr Rotterdamsche Droogdok Mg Pref aand Bouwgrond Maatschappg Linnaeuspark Aand Levensverzekering Maatschappg de Nederlanden Algemeene Verzekering Mg 1 50 50 i 5 pCt Diligentia Amsterdam Londen Verzekering Maatschappy Opr aand Javasche Cnlluur Mg Maatschappg tot exploi tatie der Suikerfabriek Kali Winstaand Suikerfabriek Pocrwo kerto Oblig Poit Arthur Townsite Com Bod jiany 4 pCt Oblig Coöperatieve Bouwvoroeiiiging Ons Dool De veiling van do Coininissiebmik Ie 3 y8te staats ïöterij 2e KI No asse Trekking van Donderdag 7 Dec 20099 1 2000 14496 f 400 12927 f 100 Pryzen van f 30 468 1635 77 2532 2746 3107 3299 3893 3955 4293 4477 4616 4 523 24 4580 7769 10 254 12216 16851 19167 6632 8064 10351 12639 16929 19263 6748 8318 10670 12983 46 19513 6269 8451 10788 13427 17276 68 6385 8709 11319 13613 18023 19604 6827 8950 61 14348 26 19779 97 63 11618 14485 58 20193 7013 9053 58 14593 18313 20292 44 91 11777 14826 82 20 586 7280 9717 11870 16046 18419 20621 7305 65 80 16229 18062 38 7464 9821 11969 15844 18889 20727 7568 9971 12091 16144 18945 208 58 7699 10073 12107 16601 19040 2e Klasse 3e Lijst No 9788 m z 8788 H ARETBBaiOHTEN Oouda 8 December 1904 GRANEN By ruimere aanvoer mueat heden om t kuonen verkoopea ieta lager afgegeven worden Tarwe Zieuwsche 7 75 8 25 Mindere dito 7 35 i 7 60 Afwijkende 6 50 4 7 folder 6 75 i f 7 23 Rogge Zeeuwsche 5 50 t 5 75 Polder 5 4 5 26 Buitenlandscheper 7otilo 4 754 5 Gerst Winter 4 50 4 5 Zomer 4 75 i 5 25 Chevallier 5 25 i 6 Haver per liect 3 20 i 3 60 per 100 K 1I0 7 10 i 7 50 Hennepzaad loLindtch 9 25 4 9 0 Builcnlandsche 7 4 7 S K anariezaad r6 75 i 17 50 Kool zaad ƒ a Erwten Kookerwlen 8 25 a 9 Hui tenlanilaclie voererwten per 80 Kilo 5 80 i 6 25 Boonen bruine boonen 11 A ƒ 12 Witte Boonen ƒ 14 a ƒ 15 Paarde Koenen 6 25 il 6 50 Uuive Boonen ƒ 8 a 8 s lliCatH per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 25 a 7 50 Odessa 7 50 ii 7 75 Cinquantine 4 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens soede aanvoer handel vrijwel 19 21 et per half K O Biggen voor Eng redel aanvoer handel flauw 16 4 17 et per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel flauw 075 i 0 95 per week Vette Schapen red aanvwr handel flauw 16 B 19 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel raatlg 7 i 10 Graskalveren geen aanvoer handel geen 4 Fokkalveren 8 1 16 Kaas aangevoerd 35 partijen handel matig te kwal 29 il 30 2de kwal 26 1 28 Zwaardere 4 Noordliollansche Boter aangevoerd 1160 stuksfvan K G Han del afloopend tioeboter 1 30 ü 1 40 Weilroter jük Xi BEUES YAIT EOTTEEDAM VRIJDAG 21 NOV L K H K StaaUUeninqên PoBTüOiL Oblig 3e Serie fr iOO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RuBLisn Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azis Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideeidc Bui tenlandsche Schold Recepis L 100 IV 24V Hypotheek BanktnPandb idem idem 4 9 5 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hyjib 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hyph 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbaiik 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Piindb Bataalhche Hypb 4 100 Alg Hypothbi Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pundb Hollandsehe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Gcd Hypotheekbank te Veendam 4 100 Scheepmart Maattdiappijen Aand Holland üulf stv Mo 35 DtvfVitn Obl Mg tot Exjjl Laan van MecrJervoorl 1902 4 98 SpoorujetjUeningeti Italië Oblig Zuid Italiaanscho Spw i l AH 367 Vremieleemtiym br i iiL Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Burger Ij ks Stand GEBOREN 4 Dec Ciirnclis Gorrit ouders J A Hogendoorn en E Suiker Jacobus oudeis L van Erkel en G J L van Veen 6 Martinus Johannes ouders M J deJong en K W Lugnendurg GEHUWD 7 Deo J H den Riet en J p Mugs J van Bovene en W C van I uuren C J P Boer en G J Kruisheer Haastrecht GEBOREN Maria Jannetje ouders C Hos en M Vorweg Simon Petrus ouders il Vergeer en A van Beek Jan ouders 1 de Jong en A Noorlander OVERLEDEN M Lakorvold 14 m G J de Vries 7 j C G Ruth 88 j GEHUWD M Stolwgk on J M van Eltoren R Radomaker on A do Roos G van der Graaf en A Verboom M Slugs en M Radomaker VUst OVERLEDEN A van den Akker 89 j GEHUWD G Vergeer en J Burger C J van Mastwgk en A A J Kasbergen oninklukc eTAb BoeuwUk GEBOREN Kors ouders K Perdgk en M Uskaran GEHUWD C van der Wal en M M Groonendgk K van Roon en H Ankor De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes Japonstofec llloiiseii l cigiioirj en PELTERIJE zijn iu zoer fïrooto keuze tegon do meest concurreerende pruzpii voorbanden Afitibevf Iond M IAV S J ff fy i imi fff x Ai VEiiTï NTi2 r De Heer en Mevrouw L P HOOGENDIJK VAN Wijk berichten het iiveriyden van hunne geliefde uanboliuwddüohter Mevrouw ANNA N HOOeENDIJK HOOKRZKII te Voorhurg Gouda 7 December 19Ü4 Door afwezigheid verhinderd bezoek te otitvangeti OUTVATOEÏÏ alle soorten WINTERSCHOEN WKRK stcik SCHOOLLAAUZEN OVERSCHOENEN nioik do Weegschaal en in het Hirilliniliaiir$i Ji Ücbiieii en Liurzi iiiiiaij i ijii Kl hIWKd E iO tegenover de Kleiwegsh cf Aanbevelend mn AUf rt ifAnitii n en iiangemeten weik Ti IIIIlist in de Krugerlium HEERENHUIZEIM met TUIN 6 Kamers rnirao Warande Keuken en Kiüder vooiiien vin Gas en Waterleiding iJirect te a iiiv uiiden Te bevragen TUkl MARKT 11 2i 8 steeds do