Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1904

2jial KIJilfilTMIN Sociëteit 0N8 WENOEÖEN Jotoa iSsto Jaargaii if Zaterdag 10 December 1004 No 0501 ftOMCHE mium iSienws en Advertentieblad Mtor Gouda en Omstreken Zondag 11 üt cemhf Teletotii o H9 A D V K H T E N T 1 E N worden geplaatst v ui 1 ö regels a 50 Centen iedere re el moor 1 Centen iroote letters worden bereken l naar plaatsruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur des uidJ reletooii Xo SS Ufc Uitgave k zor ouraiit geschiedt dagelyks met uilzoiuleriiig mi Z Hi en Feestdagen De n iJ8 pei drie innanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Noininers V IJ F C E N T K N mfmmi mÊÊ mm 1 Kaaöc hield eenjaar lang boek en bevindt dat SQLO veel voordeelig er il dm natuurboler heerlijk smaakt op de Boterham en voortreffelijk tl UniiR mIb lakkM WESSANJBN LAAN Wormerveer OPGERICHT UM HOIflI HL IJKK F tBHIKHKW Voedert uw Vee met de Hivern murirei merk er en yflj Ditmnntende duor hoog eiwit en vetgelialte en grootste voedingswaarde merc Olploma Parljit 1000 Segen Goiitlen MetlaUleê Gebri Sltoll werck s Chocolade en Cacao SMmaUge door de niouwste iiitvmiüngan p ninnhinaal gebied rerMtrde ftbrieatle aa iiHriuitand gebruik v n fyn in njiistu pramiktütron g r ndoeroi Ier wrbruikor van Stollwerck s C iiocoiade en Cacao een aaabev eteniwaardig fabrilmat vmvilVi v Ijvaohvumdwulo n iSen lohoRJ dar resp Etikstten De irma bohenliio 17 BreToi alü Ifofic vemacler 44 Eora Dlploraa s gouden nz Medatlies een bewfa an nitUDDtend fijn etlirilia tt Vceda 1874 broef de Accademjs national de Faria Houa Totia déaamous ua £ 1I i jtni d ftr premlirfi eliutae an oonaldèrattoai a Totra xoaUantw falurioatlon ds Ohooolat bcmbona variaa ato eto Mtüwtrak bbsikaat is rerkrijgbaor bij U H Ocmiiseurs Bankvtbakkan tol au GmeraaJvertegenwoordiger Toor Kederlaod Jidiu MattenaMt Amaterdani Kalvoratraat 10 Levensverzekering M 1 1 1 T A te UTRECHT W l ewoiisverzekerlii cii LIJTrciife ABYEETENTIM in aUe Couranten worden aan ft nomen duor het tdwerteiitlo Biireaii vae A BKIiVKMAN K plV te gerrn door de Heerrn Solser en Hesse de populaire hnmorifltcn Met medewerking van do Dames Mevr UESSK SC tUDKBOt Mevr HiaOTEaaieUS tn den Heer C I T liJOOT de gevierdetooneelspeler Prijzen der pliiulsen f I i 0 7 5 en SO et leden gewone reductie Bureau 7 uur Aanvang S uur Plaatsbcsprekon zeer aan te bevelen van ai lieden I I I Heden ontvangen EEN NIEUWE ZENDING Eau de Vichy BIJ SLOTfiMARERAC Firma J P ¥ EIJEt Apotheker on Scheikuiidijfc GoTiwe C 155 Telefoon No 37 Grijs Haap meerij I c Vieiine londim doet de giüzc Iiitrfn lurinen enkeio dagen verdwijnen maakt lii l luijir glanzend en zacht belet het uitvallen en nceiul de pelletjee van bet hoofd w Eiselit op den bals Loufton P r y s t 8ff en i I SO per flacon Verkrugbaar in de KOZËNDAAL M t j Izjiük € al8 Papier iiioh ii jOÜIJA en Metaalpoetseztract merk HOOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMAHN te Zevenaar en Emmerik Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDVOOHTT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROSJ te Woerden bg N DE KRÜIJFF III Ml i r 1 L 111 i i Zenuw en llaagiijderti ordt ait overioiging aU ean werkelijke halp ia den Dood bat boak aaubevoleo Ha ontT ugat van adres per briefkaart ik or It d t boekje franco per post toegazondao daor HLOKPOBti S iloekh ZalÜMméaoï Gauda Druk van A BRINKMAN Zn Openbare Verkooping ip DONDERrvAGEN 15 en 22 DECEMBER 190t des vuormiddag oren by veiling verliuoging combinatie en afslag lin bet Hiilel DE ZALM ten overplaan van deu Noln is VAM De onlaiigH nieuw ebonwde BOÜWUAlISWOraS 42 M t met STALLING voor 3Ü Koeien VARKKNSSCHUÜR HOOIBERG enz BH Eenige perceelen beat Wei Hooi en Bouwland aan den Hoofdweg in don Zuidplaspolderte Waddinzveenj groot m 34 IM Hectaren Poldernummers 39 tot en met 47 Te aanvaarden bet Land 1 Januari 1905 en do Woning 1 Mei 1905 In negen perceelen welke omschreven zjjn in Notitién welke van af 1 December 1904 te bekomen 7 iJn ten Kantore van Notaris KOEMAN te Haa trecbt en bij de eigenaars de Heeren J en G ALBLAS te Waddiniveen Verkrijgbaar in lieMohen liO cis tV et on f hti6 biJ H H Apothekers en Drogisten Let nil hit merl AyKERI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goud bü C LUGEK Apotheker Markl en bü WOLB F i Co Westhaven 198 I I I I I I mil Onnavolgbaar sjjn thans door nieuw gevonden taepassiiigen onze M olietert getrUIOerdf fertretle HeltttHreUngaerl Zggeven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Geïll Prüsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanviaag Boxtel B ItOOAMItTa S Co Agent voor GOUDA Firma A QJIaNT Kunsthandel Kleiweg bü W iep moilellen Ie beziclillgen zun l Het bMtt onKhaMlrut ra Mj miüilnlyluto pMMmldM Mot HMm nWÈ ranwr ldaiiw Diat dMw ïu Mir rlc l U I d Appr tuiir vanf II MUIw A Ca Mri B iMlIhStr 14 M n lem 0 d Mfoy op naam m f brienm k Vflffcmkur ky I Hmn WM Hm I MMnwrt MlMlinM Wrnmni ail a ra l l wl tM r i rt ii r M l Meinr nrwlrafln rof Dr Lioben iralbekend IB iUtW KBACBT Uma UL tot vourtdareode nvUeala en ikere gaaeiipg van Rlle mIIs de meeit h dBakbige xenuw lehten a l antatMm door afdwalingen op jengdigc u leeftijd Tondt i eu ing an elke swabte Bleel ijcht Bonanwdboid Hooldpgn Migraine Haitkloppiag Maagpgn sleclite BpB arte ing lOavemopw Inpoteni Palliilaoie au i uitvoerige prospeotoiaait lj icr ewhil l i ll V dubb l a ch 6 OenlnnWlepSl MKth v d Vu Z ltl mm J pata M GW k Co HotWid in 1 Usppal vennimliwii I ilaliuaiHU ie iam Ctn RotUrillia WrlC k Co Gguila oa bil alle drogistea Ituiteiilnndsch Overzicbl De bevelhebber va de marinelandbatterü bg PortArUiar meldt van gislermiddaf liall drie dat te bnlf een zekerheid verkregen was dat de Feresviet gezonken is zg ligt in dezelfde positie als du ulLava de Pallada begint over te bellen en wordt hevig beRcboleo Het licbtschiii vau Nioetsjwang dat in de verwachting dat de Liau rivier spoedig gesloten zal worden zgn ligplaats verliet ia gister te tVjitoe aangekomen Het sc jip zag voor Poit Artltar vier lapansche slagscliepen drie kruisers en tien torpedo s De gezagvoerder geloolt dat de geheelö Japansche vloift voor de haven dui vehtlng ligt Reuters corre iporident bg bet Jiipanscbe leger voor Port Artbttr seint 8 Dec Ik b zocht heden den 203 meter boogen beavel De aanblik it afgrgselgk De werken o den top zgn weggerukt door de projectielen oit de Japanscbü kanonnen de hellingen zgn bedekt met puii de scblinsen verbrijzeld In een greep scb msen van honderd meter lang liggen Iwee honderd Kussen dond ui gfwund De Ifcbamcn zgn zwaar verminkt door het dyiiamiet oit de handgranaten p f t gQracbt gaat te Ptitorsbarg Itit gisteren besloten is een derde eskader uit te zenden dat 8 of 9 Januari zal vertrekken De reis van bel tweede eskader zal daardoor niet wolden vertraagd In het noorden scbgnt d verovering van den Poelilofbenvel bet naaste doel der Japanners te zgn Zg sluipen al nadar beproeven omlrikkendo bewegingen en onvethoedscbe aanvallen Dinsdagochtend baislle plotseling een getaarigk kanonvaur los londom den heuvel en aan den spoorweg die er ten westen langs loopt Van 3 tot 5 uur werd het gedaver zoo geweldig als in dezen oorlog wt lbanst nog niet was geboord Kr waren weder nieuwe stukken belegeringsgeschut aan gekomen en in gebruik gesteld Men dacbt dat nu eindelgk bel reeds twee weken lang voorspelde ollensid der Japanners komen zon Maar de correspondent van betNowoje Wreaija te Moekden gelooft dat de werkeloosheid der beide legers nog lang kan duren Zoolang Port Arthur nog niet gevallen is en dfi Japanneis tgd hebben gehad van daar versterkingen te betrekken zal de toestand van evenwicht naar alle wanrfcbu FELILLE ro m w m 42 d Orviliiers keerde zich bg die woorden tot zgn vrouw voor het eerst sedert zgn komst in haar boudoir Ha zoo zeide hg Editb scherp aan ziende zgt ge van morgen nog bg mgnheer Cameron geweest yJa ik wae zgn zuster reeds lang een bezoek schuldig en toen bet toeval mg in baar wgk bracht ben ik bg hair opgeloopen En hebt ge hem bg die gelegenheid ook gezien Ja voor t eerst dat is te zeggen ik heb hem voor t eerst hooren spreken want ik had bem vroeger al een paar maal in de spreekkamer van de kloosterschool gezien toen hg aldaar Teresita kwam opzoeken d Orviliiers wendde ruw de oogen van haar al onder iets te eggen zonder een enkel gebaar maar zgn blik had nochtans Ëditbfl hart doen verstgven Hg weet aUes dacht zq Waaron speelt hg dan ditt comedie en wat is hg van idM De angst die haar een oogenblik Igkheid niet verstoord worden Daarna zgn wanneer men met de geschiedenis te rude gaat opnieuw bevige gevechten in het centrum tegen den Poetilofbeavel te wachten gevolgd als de Japanners daar kans toe zien door een omtrekkende bev eging van generaal Koeroki uil Bianioepoelse in de richting van Moekdea of Tieliug Het denkbeeld om de chronische tekorten op dB begrooting voor het Duitscbe Rgk Ie verminderen door de invoering van een Küksinkomt tenbelastiug wint ook ui Duit chland veld De Koln Volks Ztg meldt zelf dat de minister van financiën Von Stengel met dil plan rondloopt Het blad zogt Van bet toltarief en de inkomsten daarvan vetwucht de Minister niet veel vooral daar de Kgksdag een deel dier inkomsti n heefi aangewezen voor de weduwe en weezenverzokering Hg moet derhalve naar anderu bionnen van inkomsten uitzien en daar de verbruiksbelastingen al zou hoog mugelijk zi n op gevuerd k ui aan een vei hooging daat van met moor worden gedacht Trouwen de Bonds riiad beeft reeds verklaard van verhoogmg der bieren tabaksbelasting niet muer te willen houren Du cbampagne betasting is een tegenvaller geweest er is zooals da kanselier dezer dagen zeide minder champagne gtidioukeu En daarom denkt de minister over een Rgksvermogeiisbelasting wa irduor slechts vermogens van meer dan bonderddui end Mark zullen worden bel ist de belasting zou progressief moeten zgn en loopen van tot h per mille met geregelde opklimniing De uitgaven voor marine eri kolunién zouden uit dö opbrengst van zulk een belabtmg die op 250 lot 300 millioen wordt gehehal bestreden moeten woiden en dan zouden enkele andere indirecte belastingen die bet zwaarst op de economisch zwakkeren drukken zooals de zoutbelasling kunnen worden afgeschaft of verlaagd De Hamburger Neuesten Nachricbten merkt op dat de minister Von Stengel zlcb verleden jaar nog tegen een Rgka inkomslenbelasting heeft uitgesproken maar met bet oog op den financieelen toestand van bet Hgk en op de onmogelgkbeid om andere bronnen van inkomst Ie vinden is bet begrgpelgk dat de minister van inzicbt veranderd is Indien baron Von Stengel met zulke plannen rondloopt dan zal daarvan wel spoedig meer bigken Want dit is aeker De minister zal er iets op moeten bedenken In zgn millioenen rede heeft hg en terecht verklaard dat bet zoo niet langer gaat Hg had verlaten greep haar met verdubbelde woedde aan niet voor haar zelf maar voor den man aan wien zg haar echtelgk verplichtingen had ten offer gebracht ap meer dan ooit verlangde zy dat hg tocli mocht heengaan Die bedriegeiyke kalmte kon niet lang aanhouden Daar moest een nitbarsling op volgen Overigens was zg te veel vrouw om zich zoo geheel en al als Eduard het deed door den schgn te laten misleiden Zelfs vóór d Orviliiers haar op zulk een zonderlinge wgze bad aangezien was z j voor de een of andere uitbarsting bevreosd gebleven Thans was zg dat in de hoogste mate Er moest een einde komen aan den al te hachelyken toestand Eduard moest weg en zg moest weten wat d Orviliiers wist of vermoedde Alles was te verkiezen boven de martelende onzekerheid nu zg meende dat zoowel baar minnaar als zg aan den rand van een afgrond stonden O se was zoo beducht dat de Lairis die blijkbaar de dope was geworden van d Orviliiers voorgewende bedaardheid nog langer zou blijven dat èén woord één blik één beweging één glimlach hem ploUeling al bet benarde van den toestand xoa dotn inzien Ala dat gebeurde zg kende zijn moed ziet dus de noodzakelijkheid in om verbetering in den toestand te brengen En wie bet doel wit moet ook de middelen willen Hst debat in de Belgii che Kamer over den brief van den Koning werd heden gesloten bg stemming van links tegen rechts Aangenomen werd de motie Helleputte waarin gezegd wordt d it de Kamer zich aansluitende by de verklaringen van de Hegeering en haar nyinpathie uitspreken Ie voor het leger veiklaurt dal de verdediging van het land nooit beter vor iekard was en op nieuw ar vertrouwen uitsprsekt in de mogendhNen die H lgieS onufhankeljjkbüid hebben gewaarborgd Vooraf was oen inoiie van afkeuring verworpen met 73 tegen 62 stemmen In de It ili i iiiachi Kamnr legde do ministor van fliijuicien Lii alli lied n den flnancieelen toestand bluet Hot overfleltiit van de lekeüingon over 1903 04 b idrji iiït 58 milliuen zoudat nu do dekking v in 12 millioen voor uitgaven leu beliuev der spuorwesjen 13 millioen voor de aflosïiing der schuld het overschut bgna 34 millioen bedr i igt huowel de dienst over bet laatste jaar niet evenals de vorige buiten gewfne ontvangsten van graan en suikerre iMtott had terwgl de nieuwe ni q veii ti millioen meer bedroegen Het eunige donkere punt is de tueiieinende vermeerdering der uitgaven De begrootingen voor 1904 05 en 1905 06 geven de zekerheid van een batig saldo dat op 10 millioen mag worden berekend De reserve aan edele metalen byna uitsluitend guad die in 1903 95H millioen bedroeg is Uiuns tot 1073 millioen gestegen De circulatie van credietpapier vermindert De overeenkomst met de spoorwegmaatschap pgen noodzaakl den staat tot de betaling van byna een half milliard terwgl 500 millioen over lOjaar verdeeld mtüdzaketgk zulten zijn voor de verbetering van de Ignen en het materiaal Dö minister verwerpt het denkbeeld aflosbare binnenlandsche schuldbrieven uit Ie geven omdat hy een beslist tegenstander is van nieuwe schuld De minister toont aan dat de Italiuansche schatkist de middelen be il om oniniddellgk aan du spoorwegmaatöchappgen een half milliard uit te betalen Ondanks de moHiliJkheden is Italit er in geslaagd den economischen vrede te sluiten met alle natiën de minister hoopt dut ook hel handelsverdrag mtt Rusland zal tot stoad komen It ilie is een element voor den püliiieken en economischen vrede yii offervaardigheid de toewyding zgner liefde voor haar als dat gebeurde zou hy het gevaar tarten om t van haar hoofd af te wenden om zich zelf bloot te stellen aan de wraak van den beleedigonden echtgenoot oin Edith zyn Edith te beschermen of baar lot te deelen hoe dat lot dan ook mocht zijn 1 En dat juist wilde zg niet Dat wilde zg tut geen enkele prgs zien gebeuren Zy zelve mocht ten onder gaan maar hy hg moest gered worden Nu de zaken zoo slaan sprak zg met eenige gejaagdheid maar haar stem beefde niet nn wy althans eenigermale zyn gerustgesteld aangaande de onmiddellgke gevolgen van die arrestatie zou hel zeker goed zgn om op hun beart mynheer en mevrouw Berton onze eru tbeid te doen deelen en dat s een taak die mgnheer de Lairis zeker wel op zich zal willen nemen door even b j hen aan te loopen Dat was ook myn plan zeide Eduard dio nu ook dit onderwerp van bet gesprek wa4 uitgeput geen enkel voorwendsel meer haa om langer te blijven en bovendien wel gevolg wilde geven aan dtn wenk van Edith Een brenger van goed nieuws moet niet lang op zich laten wachten I I Wat ik o daar verteld heb mijnheer de Lairis bracht de rechter in t midden heb De minister waoht een gunstig oogenblik af voor de sonversia der geconsolideerde schuld zoodra de oorlog in Oost Azit zal geëindigd zgn hij wgst op het goode resultaat van de conversie der 4Vi procents leening in een 3 procents en van de conversie van de stad Rome en stelt zich voor ook de andere binnenlandsfihe leeningen te converteeren De minister verzocht de Kamer zich niet te laten nieesleepcn door de dwaasheid van te overmoedige financieele hoi vormingen vóóidat zg hot vraagstuk van de iKiuidalie en exploitatie der spoorwegen heeft opgelost Door op voorzichtige wgze de inogelgku flnancieele hervormingen ir te voeren en zich beslist te onthouden vun het aangaan van nieuwe schuld zal Italiii komen tot een financieele herleving De inhoud van het handelsverdrag dat den 13den Juli na vier m iunden onderhandelen tusschen Italië en Zwitserland gesloten werd maar tol dusver geheim werd gehouden ia thans duor de Boudsregeoring bekend gemaakt Zwitserland heeft in dit vordrag verscheidene concessies verkregen voor den uitvoer van induslrieele en landbouw producten De voornaamste hiervan zgn chocolade katoenen garens zgden stoffen machines byouteriën voo en kaas Daarentegen is het Italiaansche tarief voor enkele andere artikelen vrg aanzienlyk verhoogd o a voor electrische accumulatoren en transformatoren De concussius welke Italië heeft bedongen betreffen voornamelijk verlaging van het Zwitsersche tarief vuyr don invoer van huiden en vollen getwgnde zyile vlecliUverk enz Voorts zul de invoer m Zwitserland van alle zuidvruchten vrg zyn Heide landen zullon het recht hebben de betaling van de dounnerechten in goud to verlangen Wat m 1893 aanleiding gaf tot een ernstig conflict tusschen de biïido landen zal dus nu definitief zgn geregeld Nog slechts enkele berichten zyn ontvangen uit New Vurk over den indiuk dien de Boodschap van President Roosevelt in de Vereenigde Stalen heeft gemiiukt Over hot algemeen is die indruk zeer gunstig Roosevelt s standpunt in biniienlandscho zoowel als In buitentuiidsche auiigelegenheden scbgnt vrywel in uvereensteraming Ie i n met de weiiselieii der iiiilie zooals dio uitdrukking gevonden hebbtin b de vetkiezmgen van H December In bet by under wordt met lof gewaagd over du krachtige ta il door RooSiivelt uaii ik van morgen zelf aan mynheer Cmieron te kennen gegeven maar ik g loof dut ge goed zult doen het aan yn zuster vu yn zwager te herhalen Ik wil u dus niel iti het verrichten van nw vriendendienst ophouden Ik ga er dadelgk geen Eduard greep naar zyn hoed Hoe klopte hem het hart O het was eker dat d Orviliiers op dit oogenblik nog van alles onkundig moest zyn Maar hoe was dat inogeiyk Hoewel het gevaar naar hy meende nlthans lijdelyk was afgewond verscheurde het denkbeeld zyn hart dat hy Edith met haar man alloen moest laten Zou by den laatste een hand geven als gewoonlyk Na den schok dien hy heden hud doorslaan veroorzaakte die gedachte hem een zekere ufschrik De hartstocht die hem behfcrsclite bad hem niet het gevoel van bctamelykheiij doen verliezen en sedeit een jaar sedert Kdith hem toebehoorde had hg nooit ziJn hand in die dos rechters kunnen leggen zonder een gevoel van huivering alsof zijn geweten en ziJn eigen waardigheid daartegen waren opgekomen als tegen iets lafs en oneeriyks Wordt vtrvolgd 1