Goudsche Courant, maandag 12 december 1904

juBunwaa m t wm f 1 itaïïs U N JBIM 1 B IS JWW Tïars TSSJT ornWM l t I iniL u 30 ƒ 1 10 ƒ 57 30 s i n 1 n ai 41 1 67 30 M u M 3S 0 e te m ie 10 H i 1 H lil ts M w n 1 40 n i5 n 50 O £ 1 ja K w l 1 Algemeene Bïaatscliapptf van Levensverzeftèriag m MgNpte No 0503 Maandag 13 Deceraber 1004 43ste Jaargang mimm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken jJO OtTnlCyt 2 j a Telefosn S i SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid retctotu N St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Hop en Feestdagen De prijs pet drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ F J ENT EN C2 j t azSi i W Z iX t y jy £ openbare Verkooping TE f OUII4 op MAANDAG 19 DECEMBER 1904 des morgen to elf aren in het Kolfttlini HiUMONIE aan de Markt ten overstaan van dun Notaris 6 C FORTDIJN DROOGLëEVER VAN No 1 Een WINKELHDIS en ERE in do Walefitoeg te öonda Wijk F No 81 Verbunrd bjj de week voor I 2 60 No 2 Een HUIS en ERF z nde Sraoderjl in den Roiendaal aan den Langen Tiendoweg te Gonda Wjk M No 5 Verhaard by de week voor f 1 25 Nos S tot 5 Drie HUIZEN en ERVEN op liet Woeterl san den Oroeneweg te Qoudn W ik L Nos 129 130 on Ufi Allen verhaard by do week Nos 129 en 130 elk voor i 0 90 en No 146 voor 1 1 No 6 Eon HUIS en ERF in de RobaarBteeg to Gonda Wjk M No 142 Verhuurd bi de weok voor f 0 80 No 7 Een HIHS en ERF in lie Speldemnkerntoeg te Gouda WiJk G No 48 Veihanrd by de week voor f 1 20 No 8 Een HUIS en ERF aan de Wnchtdslraat te öonda Wi k P No 193 Veibuard by do week voor f 2 No 9 Een WINKELHUIS en ERF naast het vorige porccol Wyk P No 196 Ver haard by de week voor 1 2 60 No 10 Een ruim ingericht gunstig gelegen WIMËLIItllS PAKHUIS on ERF nan do VVachtelstinat te öonda naast het vorige perceel Wyk P Nos 197 en 198 Terstond te aanvaarden No U Eon PAKHUIS of KOETSHUIS achter hel vorige perceel ongenonimcrd VerbaartI voor 1 40 per jaar tot 1 April 1905 Do perCeelen Nos 8 tot 11 worden nn afzonderlykc voilmg en atsing gecombini ord En No 12 Ken in 1903 goed gebouwd HIJS en ï IIF aan den Korten Raam te Gouda Wyk O No 97 Verhuurd bg do week voor 1 2 25 De percceler mn do laatste drie werkdagen v6ór den vorkoopdng van 10 lol 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUI IN DROOGLËEVER te Gouda Openbare Yerkooping TK Goini op MAANDAG 19 DECEMBER 1904 de morgens te elf uren in het KoIBehais HARMONIE aan de Markt onmiddellflk volgende op de tegen dat uur aangekondigde veiling van Huiien van No 13 Een goed onderhouden Winkelhuis ERF en PLAATSJE met SCHUUR aan do Nienwo Haven te Gouda W k N No 118 Te nwnvnardcn 1 Februari 1905 Het huis v ji Gas n Waterlijjdjjig voor ien bevat bahalv Ie Wink kneden oen Kamer on Keuken on bovon oen Kamer en Zolder K i Nos 14 en 16 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in do Booragaardstraat te Gouda Wgk RR Nos 83 en 84 No 83 is verhaard voor f 1 75 por week en No 84 is in eigep gebruik en te aanvaarden 1 Februori 1905 Op de gewone dagen on uren te beiichtigen Nadere inliclitingen geelt Notaris G C FORTUIJN DROOOLEEVBR te Gouda Telephoonnet Gouda Aangesloten Onder Tel No 37 J P WEIJER Apotheker Gouwe O 105 ffcvMtifd U AJIBTBBDAM OkiarU 74 ftoedsckHnl U lL lBkb k B tltiit rsii 1 Kovember 1680 Vo 98 UlttKCTKURKN r S K i T SCBXtlilUVIJ K W iimitRj l L BUllKHBtEfl BMMtarl d OtreetI Ir J I StHMICUAkKI ltO Mmf M 84 1W7M ToltMÜwnd MMUcbi ipeltJk lUmiMl TwwkBTd K yiU l Yanakprde tttnte Oalr ng tni 19vt Vmmtvto v II 9wa b r IfM Toi 11 I eaMabw 1901 md nnakcnWa belMtd Ileercii Mode Magazijn DE STAD PARIJS Markt A 53 OOTOA Markt A 58 Wegens vergevordoi d Saiaon GROOTË OPRUIMING van ALLE nog voorhanden zijnde G O E i R E HT 7 1 £ ETALAGE lliillciigCM ooii Goedkoopr l rijxcn PRIJZEN DER Maryland Portorico en Varinas Tabakken VAN DE FIRMA Oe Erven de Wed Ja VAi ELLE 40 45 50 60 65 70 80 90 No 2 kort 2 lang 8 kort Driestuiverstabak No 3 lang RÖTTKUUAM MARYLAND Tl No 7 8 15 9 15 10 20 11 25 12 30 14 36 16 VARINAS Letter K 120 i F 150 G 200 H 250 PORTORICO LetUt A 50 et B 60 0 70 D 100 ADYERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleutlc Bureaa vso A BHIi RlHiN ZOOIV Zaal HIJlSr l V Sociëteit ONS GENOEGEN Goent Zondag 11 December iTiuinr te geven doot de Heeren Solser en Hesse de populaire hninoristen Met medeweiking van de Dames Memr UKSSH SL lUOICKOF Mevr HKiOTEGGHKa en ten Heer C f T IlIOUr de gevwriletooneelspeler Prü n der pliiatsen f r 0 7 5 en O et U den gewone reductie Bareau 7 nnr Aanvang S nar Plaalsbesprekeu eer aa Ie bevelen van af Iie4 nj i Openbare Yerkooping TK GOIIIIt 0 i DONDERDAGEN 15 en 22 DECKMBER 1904 des Vdoroiiddag W uren Ug veiling verliiioging eoiiibiiialie en afslag in liot Hotel DE ZALM Ien overslaan van den Nutaiis T ii oz iv£ A iiT VAN l ü onlangs iiii UW gcbouwiiü BOUfUAKSWOlIINI a X M met STAliLING voor 30 Koi ieu VARKENS SCHUUR HOOIBERG en i Eenige perceelen best Wei Hooi en Bouwland ann den Hoofdweg in den Zuidplaspolderte Waddinzveen groot Poldernnmmers 39 tot en met 47 Te aanvaarden liet Land 1 Innuari 1905 en de Woning 1 Mei 1905 w Rood per 50 maakt circa WIJ In negen perceelen welke omschreven Kgn in Notiliën welke van af 1 December 1904 te bekomen z jn ten Kantore van Notaria KOEMAN te Haastrecht en bg de eigenaars de Heeren J en G ALBLAS te Waddinxveen TWEEDE BLAD BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K K o B H M M B H Zitting van Vrijdag 9 Deceraber Staatsbegiooliiig Om half 11 blgken slechts 47 leden aanwezig te zfjii minder dus dan de helft waarom do vergadering wordt uitgesteld lot Itwart vóór 11 Dan is de heer Heemskerk aan het woord tot voortzetting van zjin gister afgebroken rede Voor dat afbreken biedt de heer Heemskerk den vooriitter zgn verontschuldiging aan spreker kon na een langdttiige en vermoeiende zitting niet voort gaan onder de pressie van de baast In ziJn verdediging van liet Regeeriiigs beleid is de beer Heemskerk genaderd tot de ntbindiiig van de Eeislo Kamer die hy volkomen gerechtvaardigd aeht omdat dit hooge Staatslicha tm in plaats van zgn roeping getroaw reguleerend op te treden wakend tegen buitensporigheden de hoofdleiding in de politiek in handen trachtte te krijgen Het goed recht van de nu aan liet bewind zynde partyen volgt al uit de mach teloosbeid van de partfjeii van links Deze partgen zonden immers geen andere leuïe hebben dan anti clericaal en anti protectionistiscb Ook zijnerzijds en uil naam van de anlirevolntionnairen in de Kamer verzoekt de redenaar den minister van Financiën zijn plannen voorloopig te willen terugnemen Hulde brengt spr Z E wegens zijn voorzichtig en wys fliiancieel beleid De heer Schokking bespreekt na een korte uiteenzetting van iiJn meeningen omtrent de christelijke beginselen toegepast op staatsrecht de ontbinding van de Eerste Kamer welke hjj formeel volkomen principieel echter niet geheel en al verdedigbaar acht Eenige bedenking doet deze afgevaardigde hoeren omtrent het optreden van den minister en van ambtenaren in de propagandistische politiek Betreurd wordt door hem het uitblijven van het vaccine ontwerp de Zondagsheiii ging acht hg niet met den noodigen ernst aangevat Ten opzichte van het onderwijs zegt hg dat het ongodsdienstig onderwijs volstrekt nog geen neutraal onderwijs is De heer Paastoors klaagt over de arbeidsvoorwaarden geldend voor de beambten aan de departementen De heer Trenb verklaart naar aanleiding van het aangevoerde omtrent het arewilde blanco artikel in de Grondwet dat bg en agn vrienden dit artikel alleen en uitsluitend willen om te komen tot algemeen stemrecht Dat de linkerzijde niet eenstemmig is ten opzichte van de demokratie was overbekend doch ook aan de rechterzijde heerscht daaromtrent verschil Alleen de heer Staalman durft er wt liswaar voor zijn demokratiache gevoelens oitkomen Protesten van de socialisten Nd gaat de heer Treab voort dan is bg de eenige die zijn demokratische gevoelens het minst onder stoelen en banken aUekt De vrgzinnig demokraten erkennen hel renchll in poaitie tusachen werknemer en werkgever maar itcn daarnaast gemeenachappelijke belangen van beiden Spr s geestverwanten willen den Staat doen te holp komen aan de minder bedeelden Z j die dit niet willen aristokraten of conservatieren inllea nooit in één partgiorBiMring met de vr jzinnig demokraten kannen meegaan Uit een Standaard artlkel van het jaar 1894 toont die afgevaardigde de demokratiMhe richting aan van den heer Kayper in die dagen Het artikel 80 van de Grondwet achtte do tegenwoordige premier toen een wetgevend schandaal Spr kan zich niet voortellen dat de heer Kuypor niet zou willen meewerken om hetgeen bg een schandaal noem uit de Grondwet te verwijderen Anti cloricalo politiek is in zooverre den vrijziniiigen opgelegd als zij niet mogen dulden dat het bestier van hel land lu handen vvn kerkgeiioiiischappeii komt Do hoor Treub kritiseert voorts belgeen bij benoemingen gebeurde nainrlgk het vragen naar god dlenstlgo gezindheid van candidaten Na de pauze zgn rede voortzettend klaagt de heer Treub over het aankweeken van godsdieiisthaat reeds op de scholen Het geld iioodig voor de gewilde hervormingen wensclien de vruziniiigdemo krateii uit oen progressieve successiebelasting loopeiide van 0 60 v A tot 4Vg pOt in de rechte linie en uifuien hervorming van de inkomstenbelasting ie halen In den breede ontvouwt de heer Treub z jn üuan cieele plannen Hg berekent daarbg zon dor eenigcn te zwaren druk op de belastingschuldigen te leggen oi geveer 77 ton te lullen winnen waarmee al véél sociaal werk te doen is De beer Smeenge wgst op het gemis aan goed landbouwonderwijs Vooits vraagt spr om instelling van een commissie van onderzoek voor de klachten over de scheepvaart Nadat de heeren Hubrecht de Boor en de Klerk iwt woord hebben gevoerd de eerste over do protectieplanncn van den minister Harte krggt de heer Loliman t worn d Het optreden van regeeringspersoneii in politieke vergaderingen keurt deze spreker af Ook moeten benoemingen over t algemeen onaf iankeigk bigveu van godsdienstige gezindheid De beschuldiging omtrent de Rgksver zekeringsbank is spr beeft geïnformeerd geheel valsch D heer Schaper begeeft zich in een zeer uitvoerige kritiek op bet Regeeringsbeleid De Heer Helsdingen dringt aan op het geregeld opnemen van besteksbepalingen nopens arbeidsduur bg het uitvoeren van werken van Staatswege Morgen om 10 nar komt de Regeering aan het woord Krachtens machtiging van de Koningin van 8 December heeft de minister van binnenlandsche zaken aan de Tweede Kamer medegedeeld dat het ontwerp van wet betreffende de verkiezing van drie leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal door de Staten van Overgsel is ingetrokken EOSTELOOS EOSIELOOS AAN ALLE NIERLIJDERS Laat de gelegenheid niet voorbij gaan die U aingebodea wordt Indien gg aan de Nieren Igdt of aan de een of andere ongesteldheid die het gevolg is van het slechte werken der nieren of van de nrineorganen zal het aanbod dat wij hierdoor doen aan de bewoners van Gouda niet nalaten U te interesseeren De geneeskundige wetenschap heeft bg haren vooruitgang de stadie der nieren het belangrijkste levensorgaan van het menschelgk lichaam niet verwaarloosd Door een geneesmiddel zooala Forsters Bagpgn Nierenpillen onder het bereik van iedereen te brengen durven de eigenaars van dit product gerast te verklaren dat geen geneesmiddel tegen de aandoeningen dier organen niettegenstaande de overdrijving waaraan andere fabrikanten van gelijksoortige middelen zich schuldig gemaakt hebben kan wedijveren met Forstera Rugpija Nieren pillen daar zg hiervan overtaigd z jn door de talrijke brieven die zij dagelijks ontvangen getuigende van de weldaden die de pillen aan de menschheid bewgzen Alle dagen worden oude en jouge menschen die voortdurend pgn lijden genezen en lalrgk zijn de gevallen van aangetaste vervallen gekrdmdo en gebogen ruggen die versterkt en krachliger gemaakt nienw leven kiggen Met zulk een genee siniddel behoeft men niet te aaizelen een aanbod zoonls dit te doen ofschoon wu het verl es igden van de doos die wy U c id iii doen verzekeren w ons de waardeviille medewerking TjneeAinend die ons zal helpen vele andere doozeifto verkoopen VVy geven dus geheel kosteloos KENI VOLLE DOOS y n de Forsters Rugpgii Niercnpillen aan ieder die aan de moren Igdt en die ne hrt teUJk zgn of li iar naam en adres opgeeft ann de volgc iide heeren WOLFF k Co Westhaven 198 Gonda die dan zenden gratis m franco eene volle doos j rjters Rugpijn Niercnpillen welke anders verkocht wordt voor Fl 1 Ih Dit aanliod is slechts van kracht tot Zaterdag 17 Dereinber Stadsnieuws SOUDA 10 December 1904 Do opbrengst der Collecte en intaekenIgsten voor hot v Hentzfonds is f 132 86 In dank voor do WerkverschalUng ontvangen van Dr L f 2 50 en van de Ver eeiiiging Providentia f als batig saldo der feestavond Tevens wordt aan belanghebbenden medegedeeld dat a s Maandagavond van 7 tot 8 uur gelegenheid zal zgn tot inschrgving van Werkloozeu voor de Werkveischaïling in de Volksleeszaal Do S D A P alhiersteldedr H Gorter candidaat voor de in het volgend jaar te houden Tweede Kamerverkiezing De heer Gorter aanvaardde de candidatuur Aan de Raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Het stoken van de kachels in het Archiefgebouw geschiedde tot dusver door een der werklieden bij de Fahricajje der Gemeente die telkens wanneer verwa ining noodig was niet aileoii gedurende de openstelling van het Archief maar ook op bgiiondere dagen bg vochtig weder in het gebouw vertoefde en bg do kachels bleef zoolang er nor was Met den Gemeente Bouwmeester zgn wiJ van oordeel dat het niet wenschelijk is dezen toestand te bestendigen van de diensten des werkmans kan meer ten nutte der Gemeente worden gebruik gemaakt als bjj niet aan zijne gewone bezigbeden wordt onttrokken dan wanneer hem wordt opgedragen de wacht te houden bg de kachels in genoemd gebouw Het komt ons voor dat de zorg voor de verwarming van bet Archiefgebouw veeleer behoort tot de bemoeiingen van den Custos die met den dienst in het gebon A belast is en zich bereid heeft verklaard die zorg op zich to nemen tegen eene vergoeding van f 25 s jaars Wy hebben daarom de eer Uwe vergadering voor te stellen de jaarwedde van den Custos van het Oad rchi f wegens vermeerdering van zgne werkzaamheden met ingang van 1 Tanuari a s te verhoogen met f 25 en dus te brengen op f 76 in verband waarmede wg U verder in overweging geven den post Kosten van het Archief op de Gemeente begrooting dienst 1905 voorkomende onder Hoofdstnk I Afd 1 Art 14 der Uitgaven Volgn 79 te verhoogen met f 25 te vinden door afschrijving van een gelijk bedrag van den post voor Onvoorziene Uitgaven dier begrooting Ter benoeming van een onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens noodig wegens bet aan den heer J A Il istiaeiieii op diens verzoek verleend eervol ontslag hebben wg de eer m oveileg mot den heer Arrondissemeuisschoülop ienei na ingewonnen berichfvan het Hoefd der school voor te dragen P UK HERTOG te Gouda A CÜLLKK te Horwgnen zgiide de oenige sollicitanten Ovuroenkomslig hot bep ialde bg art 28 der Wet op het Lager Ondorwgs leggen wg hot advies van deu Schuolopziener en hot bericht vau bet Hoofd der School hier bg over Gouda 6 December 1904 Voor du 111 de eerstvolgeiide Raadsvorgadering nan de orde Ie stellen benooiningen ter voorziening in vacatures in Colleges en CommissiCn van plaatsetgko instellingen zgn ingekomen do volgende dubbellallen 0 een lid van het Burgerlijk Armbeatuur de hoeren H GROENENDAAL aftredend en W C WERNINK J een regent der heide Gaathuizen de heeren H GROENENDAAL uftr en H KNUTTEL t een regentes der beide Gatthuuen Mevrouw J A F NOOTHOVEN van GOOR RoES l VAN LiMBURO aftl 011 Mevrouw DE JONG Schotsma dt een regent van hot Vereenüjd Wees en Aclmoeeenierthuu do heeren D BOON en E STEENSMA eon regentes van het Vereeniijd Weeaen Aelmoeetnierikuia Mevrouw B O HDOGENDUK van Wijk allr en Mevrouw A C BIEZENAAR van Catz een regent van bet BetUitelingtnhuia de boeren J S KAMPO attr en G BOUTERS een regentes van het BeatedeUngenhuia Mevrouw de Wed J A LUNENBURG ÖABKU aftl en Mevrouw f M vak deb STRAATEN BOIIK h een curator van het Gymnaaium de heeren Dr F H G vak ITERSüN aftr en Dr P J A LEVEDAÖ t een lid der Commissie van Toezicht op het Mldtielbaar Otidervrija de heeren H G va MEURS aftr en L W C G VA DKR GARDEN k drie loden der Jommissie van Toezicht op het Lager Ondermja 1 do heeren J J A MONTIJN aftr en L W C G VA DKR GARDEN 2 do heeren Dr J W LË GROM aftr en J G DEUR 3 de boeren C A va BERKEL aftr en J B VA OATZ drie leden der Commissie tut wering van Sehootverzuim Mejuffrouw P J SCHELlING attr en Mevrouw de Wed BECKING van Vebn de hoeren L A H 1 M QUANT aftr en P VA DEB POL de heeren J J CRAMER aftr on Dr A MONTAONE Iz m oen lid der Commissie van Toezicht op de Stada Mxizifkaehool de heeren D HOOGENBOOM Cz aftr en Dr S DE JONG n een lid der Commissie van Toezicht op de SUdelijke Zweminrirhiing de heeren A D vam VREUMINGEN aftr en A STEENSMA o een lAbryemeeater de heeren Dr A vak IJSENDIJK aftr en J C GEELHUIJSEN p een lid der Commissie vior het Afiumm van Oudheden de heeren Dr P 8CHELTEMA aftr en W aT U C GOL