Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1904

IMnsclag 13 December I904 No 9d03 43stc JlQ nrgnng ep GoiiMHE mmm IStenwS n Adverientieblad mor Geuda en Omstreken reler n M I e U lgavf lezer f gaschiedt dagelijks met uitzondering vö Z ii en Feestdag Oc prijs pei drie maanden ig 1 26 traneo per j ORt 1 70 Afzoiideriijke Noiiimers V 14 F C E N T E N Irlrlo in v Hi VDVKRTENTIEN worden g e jliatet van 1 reg els a 50 Centeji iedere regel nuev y 10 Centen Groote letters worden berekenil naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ties inidd t i fj T y 100 Fijne VISITEKAARTEN op pracbtig carton niet te onderscheiden van steendruk met etui en eiiveloppeu f In ® X £ X 0 I BRmKÜIiilM éi Zk q ett Ii4 der r nnilgiiie vaar de CoU a gaarkeukén i beerniiB BKHZELZRN Itr en r een regent vul ket Hofman i GtMlielil ie hooreii PWNCE altr ea H UHOKNESUAAL a een lid Afr Oo ijiiK ic van ToftticU f du iank van i Kning lie heerou O l WSCK lütr en A W KOES ï oen nd der CommhnU mor naiermtrüU do lieeren 1 W MOI IJN allr ea J A W BAART T Grftvenhaga is aitgcaprokcn op 7 Deeerolier het Kaillifsemeot van P G Krafiirst zirli ook wel noemende OmferBt boomkweeker en liairdelnar te Hoskoop Kecltter coininisflariM mr K H E Brants curator mr E C Wietsma Voor booM der school met den bgbel die men met Nieawjaar te Krimpen a d Lok hoopt te openen i volgend 8 tal opgemoakt de beer Van Uilst Rotterdam Bljjdorp Uiddcrk erk Van der Zwaai Tinto gera üu slvourno Kee tra blicdrecbt Bos VltoiiigcD Van der Jrojitl Oouda Üondordaüavond gal de miraiekvereoniKing drecendo te Krimpen a d Lek directeur du he r J H Ürec aldaar haar eerHte uitvoering in dit seizoen in de saai van den heer V Buuter De belaiigstalling wa biiïoBder groot Het programma word in t geheel nititekend ufguwerkt terwjjl voor alwiHSeluig door erikelu ledtin een paar touneelHtukjes weiden opgevoerd L e avond word geseliig dourgebraclit Waduiko8V bn In de Denderdnj gehouden zitting van den raad dezer gemeente waarin met kennisgeving afwezig waren de boeren Pb V i Dreggen n J i v d Torren werd in plaats van den heer E A v d Torren die tot wethoader benoemd word gekozen tot lid van de ftnancieele commissie do heer J van Bergen en tot lid ran de bouw commissie do beer H Blanken In dozellde zitting werden vasi gesteld de verordening op de hoJBug on invordering van liet vergnnningsreckt waarby bet recht werd bapaatd op 112 60 voor elke I M huuKwaarde HiiSTRIciiT In de vergadering van den Raad van 3 Dec j deelde aan liet slot do bofgomeester mr A E Hohouten ede dat bü uit naam van een aantal Ingezetenen en anderen belangstellenden onder wie voorjij genoemd moet worden Mevr Le E6vre de Montigny Bisdom van Vliot aan do gemeente eeno verrassing heelt bereid In het jaar l il8 werd op voorstal v n boti beslnur van de stede on landen van Haastrecht besloten oen raadhuis te bouwen daar de scbout van Haaktrecht tevens baljuw van Schoonhoven in deze laatste plaats woonde en bg rechtsgedingen schepenen van Haastrecht naar Hchoonboven moesten reizen en wijl burgemeester en waardsluiden van Uaastreebt in oen herberg moesten vergaderen ï n schoon gebouw in oud Uollandsohe renaissancestyi bevattende een zaal voor bet gameentebestanr gelegenheid voor bet houden van rechtspraak twou gevangennissen en gijielkamer verrees Onoordeelkundige veranderingen werden later zoowel uit als inwendig aangebracht in den tyd toon men voor kunst niet veel gevoelde De Burgemeester begrijpende dat het in niet geringe mate tot verfraaiing van de gemeente zou bijdragen wanneer dit gebouw van kunst an gtwchiodonis werd hersteld in zijn luister van voorheen vatte bjj s n komst in de gemeente hot plan op de noodige gelden voor do restauratie bjioen te brengen Reeds zjjn voorganger mr Viruly had te dien einde plannen ontworpen Thans kon bjj aan den Raad modedeelen dat een niet gering bedrag byeen gebracht is t welk hy als schenking aan de gemeente kon olfreeren en waarvoor de gevel vaa bet oude gebouw kan worden hersteld Aan de vergadering werd een traaio teokening in klenren ontworpen door den architect den heer h Convée te Delft vertoond Teekoningen voor eventneele restauratie van het inwendige zullen later volgen De Raad besloot dezo schenking le aanvaarden en den milden govers zyn bgzonduren dank te betuigen Tevens werd goedgevonden de op de begroeting gestelde post vooi herstelling van de bouwvallige stoep te voegen by de aangeboden aoni Qemenffde Berichten Naar wy vernemen heeft de rgks ingenienr belast met het toeaicht op de Scheveniugsebe vissohershaven onmiddeliyk nadat gisteren de loggerbom Sch 393 tegen bet verbod in de vissohershaven is binnen gevaren tich ichrifteiyk tot dea commandant Tan de ryktpoHtie gewend met veriosk maatregelen t oMMi m Si la B bam uitde haven te verwijderen N R Ct Mes awlt nvt Amsterdaai Personeel van hel stoomgvmaiil au den Zaebargerdgk lieeit nit het looiinKkanaal het Igk van een 16 jurig alhier wonend meisje op li iald Zg hal vreeger le kcno n gegeven zich te zullen wirdriaken Ia bel groiitherlogilora Lniembnrg is opnieuw het plan opgedoken van oprichting vim eelt spe lbaBk tot aanaioedtfiaf van bet vreemdelingenbezoek In Diekircb kan men nog de fundamenten zien van ren ge bouw dat dezelfde besteraming zou krggen maar ten slotte niet verrees omdat de regeering tusschenbeide kwam Na ia er een vennootschap opgericht om te Lniembnrg de hoofdstad speelzalen te openen die niet voor Monie Carlo zouden onder behoeven te doen De gemeenteraad en de Kamer beide moeten echter hun goedkeuring nog verleencn Een half duzgn zwanen van het Bois de Boulogne Pargs zgn gestorven aan vergift klgkb iur net boos op et bun toegeworpen n al dB overige kwynen Ondanks do verdubbelde waakzaamheid der opzichters heofi aien tot nog toe de daders van bet lang hartig bedryf niet kunnen betrappen Onder de mie van ballali ontstond Zondagin de DoniJierk in Aken een ernstige ponh k Doordien een vrouw een toeval kreeg enbegon te gillen teiwgl een der oraftandiTS Bog luider om water sebr eüwde dacht iido menscbeiH die vi rdei iii aten d it iibrand was Plotseling klonk de kiei t Brand l lr onlslund een gselgk gedrangnaar den uitgang Er geraakten vrouwenen kindoren ouder den voet en velen werdenernstig gekwetst Eenige personen halfwaanzinnig van schrik sprongen over deeommuniebank en vinohttisn nnar het liongaltair waar de priester genoodzaakt washet H misoffer te onderbreken Toen dekerk nagenoeg ontruimd was bleken eenaantal bezoekern bun horloges portemonnaisen andere sieraden kwjjt te zyn De zakkenrollers dit mei iien althans sommig n moeten de gansebe paniek op tonw hebbengezet Tgd Te Hilversum ontving de goudsmid L bezoek van ecue als dame geklecde vrouw die een horloge ter n paralie aanbood Na baar vertrek word een gunden borlogekelting verraisl De heer li Wegerif institntenr te Ngmegen heeft een ivaarscbuwend woord gericht tegen bel sigarettenrooken van bet jonge geslacht Hy beroept zich daarby op zgn ervaring o a Ion aanzien van leerlingen die reeds liarten oogaandoeningen hadden tengevolge van het rooken Ug spreekt van bet verslappen van de denkkracht de energie den levensmoed en levenslost der rookende kindoren en zegt dal hun leiders en opvoeders bemerken boe zy weldra gaan belioo ren lot de acliterbiyvers de inoedeloozen en du goesleiyken zwakken Donderdagnacht is onder Hontenisse een landbouworsschuur van C Boogaart afgebrand SIcchls een viertal stuks vee werd gered de rest kwam in de vlammen om Versekering dekt de schade Kwart voor vgven gistermiddag brak een telle brand uit in bet magazgn der flrma Deeuwgk Oppert 5 le Rotterdam in krameryen speelgoed aardewerk meubelen enz ontslaan door liet overkoken van een iym bt De brandweer werkte met 8 spuiten en een steomspuit Hel benedenmagazgn en de eerste verdieping achter zgn niti ebrand Om kwart voor zes was verdere oitbreiding voorkomen De firmant was iiitstedig INQBaONOBH Waardt Ridmtiê t Wees zoo vriendelijk bet Bestuur der Aid Oouda en Omstreken van den Bond jran Nederlandsche Onderwyzers een plaatsje in te ruimen voor het volgende Dat de parlggonooten van de 8oowe en IJselbade onze openbare vergadering van ZataAagavond 3 Dec niet naar den zin zon wezen konden we wel begrgpen ook dat iemand In genoemd Itlad bet heengaan van den beer Brants on ziJn protest tegen den korten debattgd voor hem dan toch alleen I ion trachten goed te praten Dit gebenrt inderdaad in een artikeltje Debat gewenscbt in t nnmmer van 7 December We vernomen allereerst dat ook een R K onderwjjier uit den Haag voor bat debat aanwezig was Deze heeft lich niet by bet bestnnr bekend gemaakt en is ook met den heer Brants onder protest vertrokken Bjj eenig overleg had eerst de heer Branta nog wel ongeveer een balt uur bet woord kin ken VBiren v or cjja trein vartrok en dan was er voor de beide katholieke debaters nog onbeperkte l jd over geveest Voor hen geldt immers bet bezwaar niet tegen a faderen of debalterrea p Zsndag Harliwüdelgk wordt hel door de kannra gedaan E n nacht logies zonden de ailnoudigota voor t verdedigen van knn Irtpnscli ii taak wet hebben uvurgeliod lil bMaaaamgeduiil artikel sust lIoa ia beer tierliard dat oJ tel vet detfigen vitn t gtfeprokene door den heer Smeenge bad maeten klaar spelen vorklaren v reaviaüHg ajat te terstiiar twagwien beide beeren zich in de quiiite Nsence liunner redevoeringen als volmaakte tegenvoeters hadden doen kennen Verderop wordt dan bawaerd dat de keer Smeenge toen Ier tgd niet eens in de Kamer tegen de wet Mackay geweest wa We hebben terstond onze aanteckeningeii nageslagen maar daarin alleen aaagebattlde nitspsaken van anderen gevonden Ten overvloede lezen we in oen verslag van een rede van den zeilden spreker 12 November te A dam uitgesproken Wil men aan het bijionder onderwgs groote sommen geven dan bad ook het openbaar onderwgs moeten zijn gebaat Keu aitlaling die voor andere uitlegging tuiiote laat dan de uiting van de U en IJ de heer S is tegen alle subsidie Maar du B v N O behoeli niet de nr gumenlen van d n beer 8 te verdedigen Het Bestuur wenscbt alleen teconstatscren lie hoofdbezwaren vnn beide sprekers tegen de novelle war n wel degelgk dezelfde le SlecliLer openbaar onderwgs 2e Onvoldoeiul toezicht op hel bgzonder 3e Geen regeling dei wacblgeldurs Duuroin kon de heer G guniiikkelgk den beer S uls beaiiuvoordur der dt baters vervangen Onder de personen welke de vergadering onder protest verlieten waren er die het wèl goed vonden op straat op zeer onheusche manier tegen de heer Smeenge te debateeren De br Branta on een andere beer waarscbgnlgk de Haagscbe debater vonden bel noodig den heer S ban excuses aan le bieden vuor de behandeling hem door hun partiigenoolen aangedaan Wie hierover inlichtingen kan geven wordt verzocht zich scbriflelgk tot het Bestuur te wenden Ten slotte vestigt het Bestuur eveu de aandacht op hei teekenend feit dat dezelfde personen die het goedvinden bet ODudscbe publiek achter voor tegenstanders gesloten deuren te sybrandyseereu na zoo n hoog woord hebben over beperkt debat bg anders denkenden 01 geldt ook bier alwoer niet dezelfde moraal Dankend voor de plaatsing Het Bestnnr der Afd Gottda e o V d B V N O ED VAN DANTZIG voorï P DE VOS 1ste secr De heer Sybrandy zelf was in Rijssen met een half uur debat niet tevreden BEÏÏBS AN EOTTEBDAM VRIJDAG DEC L K H K StaaUletmnijtn PoRTüOiK Oblig 3e Serie fr 100 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 RosLiSD Iwairg Dbmbr Obli gatien 4 98 Azti Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLiniBii Geconaolideerde B i tenlandscbe Schuld Becopis L 100 IV 24i Hypotheek BanhnPandb idem idem 4 96 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 fl Pandk Utrecbtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche HypB 4 IflO Pandb Zuid Holl Hypb 4 9 Pandb le Algem Groninger Aanbevelend Hnda Drak nu A BRINKMAN A Zx Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Ryp i ftaé briefbank 4 99 Pandb Ned ScbeepaHypb 4 101 HewÏ7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 j u Pandb Bataafsehe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eemte Neri Hypoiheeklirii lbaak 4 89 Pasdb Holhiudsehe Hjpfa 4 9U Pitwlb Nationale Hyi 3 98 Z P iodb üed ByiwllieclbaBk to Veendam 4 0 Sehuatniart MaalKh püen Aaad H faii i tiH Stv llJ 35 Diverten Obl Uy tot Eipl Laan vaa Meerdervoorl 1902 4 98 De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes Japonstoffea lilouseii l ciguofrft en PELTERWE zgn in zeer groote keuze tegen de meest concurreerende prgzen voorhanden Aanbevelend M vré s £ f4l i £f Bargerlljkt atand GEBOREN 7 Dec Cornalis ondars Vonk en A Verweiji 8 Geertje ouder A Biyieven en L Rodenburg Cornelis ouders D Hamerslag en M van Ei Willem ouders H A de Hees on K van de Ka OVERLEDEN 8 Dee 8 Stalenburg 3 d ONDERTROUWD 9 Deo T J Swaaenburg te Winschoten en A W Sanders 4ovi uiii Tiii i Per teaeb Roode KessenwIJii 35 cent Witte 40 ZwartB K 45 Franiiwzen Wijn 50 Oranje Wijn 30 m WIjii 54 Al deze Wöncn zijn uit de fnbrifk van LOUIS VAROSSIBAU U Aifen a d Rgn aü mofitei nit door guar en fijne smash Wuderverkoopers belalen fabrieksprjj De Afi nt der fabriek W 1 OIJE Kleiweg 2 GOUDA sr POIKB OD0B SCHIKDAMïWER GEMVEE Mrnct NKiHTCA lr VerViiJgb lar t PKüFKItiS Jiü AU bowijk van aolithaii it caebflt m ktit k vttioAv rttorki n van den naam darlHnBi P BOP i INSCHRIJVING VOO DE Nationale Militie EBB8TB KBNNISQBVINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Oouda Geiien Art 17 der Militiewet 1901 Kengen de naTolgende bepalingen dier Wet ter olgemeene kennis Art 13 Voor de militie wordt ingescbre in le Mer njnderjarig maiinetlikNedeHniider die Wnnen bet Ry tn het Dnitsche Rök of in hot Koniugri k België verblijf houdt 2ii ieder mindBrjarig ninnnelQk Nederlander wiens vader moeder of voogd bionen bet Egk ia bet Uujtecbe Rgk ot in het Koningrgk België woonplauts heiift 3o ieder meerilerjarig mnnnelgk Nfdorlander die binnen het Ryk in het Duiische Rjjk of in bet Koningrgk België woonplaats heeft 4o ieder nianneiyk ingezetene nielNeder lander zoo bjj op den In Jsnuari vnn bet jaar het l9Je leventjaar was ingetreden en niet verkeert in een der b j art 15 omschreven gevallen Ingezetenen is voor do tuitpassiug van bet bitpaalde hierboven onder 4o A de binnen bet Ryk verbluf houdendemindeijarige nietNederliinder a wiens vader moeder of voogd binnen bet Rgk woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Ri k of de koloniën of bezittingen des Rgk in andere werelddeuleii gehad hoeft 6 v ii wien ouders de langsllovenie by z jn of haar overlijden in hot hierboven onder ortsclireven geval Verkeerdu al verkeert zyn voogd niet in dat geval of al is deze bnlten s londs getestigd c die door zyn vader moeder of voogd verlaten is oï die ouderloos i ol in wetlelpc zin geen vader ol moeder heeft en Tan wien niet bekend is dat hü een teogd heeft indien hy gedurende de vooratgaandu achttien maanden in bet Ryk V l btyf gehoodeii heeft B de meerderjarige niel Nederlonder die binnen het R k woonplaats heeft en haargedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rp of de koloniën of bezittingendes Ryks hl andere werelddeelen gehadheeft Voor minderjarig wordt voor de toepassing van het bepaahlu hierboven onder A gehouden hfl die minderjarig is in den zin der FEVILLËrO i Sk SS It l S TJj beefde temanwernood en er was byna geen flikkering merkbaar in bet blaaw dier wyd pengetperde oogen Zij antwoordde iets op de zoo ruw naar haar hoofd getUcgerde beschuldiging Zw jgt ge f vroeg hg Wat moet een roaw op zalk een an tfeing aittvooiidan r De iraarheld 1 0y die p nw eabliiot iootmI godsagileii te verboeren hebt ge weet wel dat bet een bushtldigde niet helpt als bg zgn onschuld betuigt i hAkml ge dnel ütk acht ide bewgnn waarop g uw beschuldiging teont I AVannaar een n n als VÜ de vrouw lie i n maBi draagt xooiets durft verwyten moet hg dun e r toob be w i s in handen hebben Dio heb Ik ook Imt viM Na goed d Orrillien haalda uit don lak Tan zgn Nederlandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder ïgelioudoii hg die meerderjarig is in den zin v n voormelde wet Art 14 De inschryving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo bj binnen het Rijk verblijf houdt en zyn vader nuieder ui voogd aldaar woonplaate heelt in de gemuenle der woonplaats van vader moeder of voogd zoo hg binnon bet Kgk verblyl houdt en zyn vuder moeder of voogd elders dan binnuu liet Rjjk woonplaats hooft in de gemeente waar bg verblgl houdt zoo hy door zgu vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is üf in w jltelyken zin geen vader ol moeder hoeft en bot niet bekend is dat hy een voogd hoeft in de gemeente waar lig verblgf houdt zoo hy in het Duitscbe Ryk verblyf houdt in do gemeente Auisturd im zoo hg in liet Kouingrgk België rerblgt houdt in de geineento Rotterdam 2o van hem bedoeld in trt 13 uersto zinfinedo 2o zoo zyn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Ryk in de gem iente dor woonplaats vau vader moeder of voogd is de woonplaats van vader moedor of voogd in h t Duitsche Rgk in de gemeente Austordain is zij il het Koningrijk Bolgie iu de gemeente Rotterdam 3o van hem bedoeld in art 13 eerste zinenede 3o zoo hy woonplaats hooft binnen bet Rijk in do gemeente zyner woonplaats zoo hy woonplaats heelt in bet Duitscbe Rgk in de gemeente Anvittrdam zoo bg woonplaats bouftin hot Koningrijk Helgie in de gemeente liotUrdam 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hy minderjarig is zoo hy verkeert io hut geval in de tweede zinsnede vun dat artikel onder Xa omiclireven in de gemeente waiir zyn vader moeder of voogd woonphials heeft zoo hg verkeert in liet geval in die zinsnede onder A6 omschreven ip de gemeente waar zgn voogd woonplaats heeft is do woonplaats van dezen buiteii s lands dan geschiedt de inschrgvlug in de gemeente waar do mindorjarjce vsrblgf houdt zoo hg verkeert in een der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder Xe omschreven in de gemeeute waar hy verblfjf houdt B van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hg meerderjarig is in de gemeente waar bji woonplaats beeft De in de vorige zinsnede als plaats van paletot een pakje zorgvuldig gladgestreken en opengeTonwde briefjes waarvan by haar een ToorhioM Kent ge dit schrift f vroeg hg Edith had niet noodig een blik op het papier te slaan Toen zg om bewgzen vroeg wist zy trouwens reeds waarop d Orvilliers gedoeld had en alleen uit instinot van verdediging om bet beslissende oogenblik nog te versebaiven bad zg in haar wanhoop gehandeld gélBk ieder ander het in baar plaats zou hebben gedaan Haar boe voorbereidend ook op den slag by trof baar toch in de voUe borst zy werd marmerwit en zenawachtig knipten baar oogen Kent ge dit schrift f herbaalde baar man Jaf Wat liebt ge te zeggen F Niets I d OrTllliera maakte een woeste beweging Tan drift en er kwam een weinig chnim op z jn kiMrIooio lippen Pas op ongelnkkige I riep hg met een sissend geluid tart m niel Drgl me niet tot ket litersta I Bdith zag hem met baar groote oogen aan mario ga n toorn of sobrik atasden le lezen Baar veeleer een somboro gvbitenheid Zg legde kaar kindarbanden kruiselinga op de borst en zeide hem Q kant my dooden ik zal mg niet ver insohrjiiing aangewezen gemoento is die waar hel vorltiyi of de woonplaats gevestigd is ol was op den In Januari van hot jaar volgende op dat waaxin de in te schrgven persoon hot 18a levensjaar volbracht ten y hel iemand geldt wiens inschrijving lo Amtürdam of te RotUrdam moet geschieden wegons verblyl ol woonplaats ondersoheidenigk iu hel Duitscbe Rijk ol iu bat Koningrgk België Arl 16 Voor de militie wordt niet ingesebrevsn lo de ingezeleno niet Nederlander die be wyst te behooren tot een Staat waar de Nederlanders niet aan de verplichte krügsdionsl zgn onderworpen of waar ten aanzien vnn tuil dieiistplie lit het beginsel van wedeikeurigheid is aangenomen 2o hg die buwy t in do koloniën of boziltlngen des liyks in ondero werelddoelen verbip te houden ol wooiiplnats te bobben al heeft zyn vader moeder voogd of cu rulor woonplaats binnen hot Ryk N it 1 Hy die volgens art 18 behoort te wurdsHJjigeschreven is verplicht ifich daartoe by lIuT sqifeeter en Wethouders der geraoeiile wnnr volgens art 14 de inschrijving moet geschieden uan le geven tussclien den In en den 3iii Januari van het jaar volgende op dat waarin b j het IHe levensjaar volbracht By ongesteldheid ol afwezigheid vat tm die ieh ter inschryving moet aau enn alsmede in een der gevallen hierna m te vierde zinsnode omschreven rust de vorplichting tot litsl doen dor aangifte indien het een minderjarige betreft op zyn vader moeder ol voogd indien bot een meorderjarige betreft die onder curatele gestold is op zgr curator Üe verplichting van vader moeder ol voogd geldt evenwel slechts zoo hy of zy binnen hul Ugk in het UuUscbo Kgk of in het Koningrgk België woonplaats heeft Behoudens de uitzonderingen b j de volgende zinsnede gemaakt rust do zorg voor het doen d ir langilte uitsluitend op den in te schryven minderjarige indien zyn vader moeder of voogd niet binnen bel Ryk in het Duitscbe Eyk of in het Koningrgk België woonplaats beeft indien zyn vader of moeder of beidon do ouderlyken macht missen indien fay door zyn vader moeder of voogd verlaten is of indien hg ouderloos is ol in wetttlgken zin geen vader of moeder heelt en het niet bekend is dal hy een voogd heeft Hg die door de bestuurders In art 22 vermeld ter inschryving moet worden opgegeven of die in dienst is bp do zeemacht de dedigen ik zal zelfs niet om hujp roepen geen gelold geven I Sla toe hel ui w recht Die kalmte en die waardigheil zonder eenige uiltarliug brachten den rjcbter tot hot besef van zgn eigen waardigheiq en gaven hem de kracht tot zelfbebeorscliiii Edilh had in de wyze waarijp zy met haar niaagdelgk voorkomen dat sommige vrouwen zoo lang behouden naar jem opzag iels dat onwillekeurig de ziel onfoerde Zy scheen zoo zwak zoo gemakkolgk te vernietigen en ze toonde noch cyiiisoien moed noch lafbartigen vrees matir daarentegen zulk een volkomen gelatenheid dat zelfs d Orvilliors hoe diep beleedigend ook door zyn rusting van Qs heen de sclerpe punt eener verteerende smart gevoelde Voor een oogenblik won ds mai het ran den echtgenoot en don rechter Das bemint ge my niet F vroei hg zwaar ademhalend Waarom dwingt ge mg n iets te zeggen dal ge ook van zelf wist Hebt ge mü nooit liefgehad zy zweeg Antwoord I Ik wil 11 Nooit 1 Waarom niet P Zoodt ge mg in t oragekeardi geval gevraagd hebben waarom wel f d Orvilliers bleef een oogenbUI Terstomd marine reserve en het corps mariniers hieronder begrepen by het leger bier te lunJe of by de koloniale troepen is lot het doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan do nnngifte geschieden door een ander daartoe scbriflolyk gemachtigd Do Volmacht blgft onder Burgemeester en Wethouders berusten De wgzo waarop van de gedane aangifte moet biyken wordt door ons bepaald Art 18 Voor do inilitio wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingüschreveii lo ieder minderjarig inannulgk Nederlander die iia den In Januari van hot jaar volgendo op dat waarin hg bel lbo levensjaar volbracht eu vJór hot inlreden van hel 2I0 levensjaar zyn verbiyi binnen het U jk in hot Uuilschu Kgk of in het Koningrgk België govesli i d beeft 2o ieder luiudorjurig munnelgk Nederlundei wiens vader moeder ol voogd na den In Januaii van het juai volgende op dal waarin de minderjarige bet IHe levensjaar volbracht eu vóór het mUedeu van diens le levensjaar zgiie ol bare woonpluals binuen het Ruk of iu het DnÜwshu Rgk ol in het Kouinkryk België gefyatigJ hooft 3o ieder manuelyk miiidurjarifii dio na den In Januari van het jaar volgende op dal waarin hy bet ISo levensjaar volbracht en v66r b l intreden van bet 2lo levensjaar Nederlander of op nieuw Nedertander is geworden zoo hg in oen dor hiurboven onder lo omschrevon gevallen verkeert iu een der gevallen hierboven onder 2u omschreven 4o iedor meerderjarig mannelgk Nedorliinlander die na don In J inuuri vun hel jaur volgende op dal waarin hy hol llSe levensjaar volbracht en vóór helinlieden van bol 21e levensjaar zyiio woonpIuiit i binnen hot Ryk In hal Duilscho Rgk ol in het Konlngiyk België govetligd ol 11 woonplaats verkregen heofi bil ieder manuolgk muerdorjaiigo dio na den In JuuHjiri vun het jaur volgende np dat waarin hy het I80 loyensJ iar volbracht en vóór het iniiedon v m het 21e levenijaar Nederlander ol op nieuw N derlander is geworden zoo hy in een der hierboven onder 4o oiiischreriui gevaih n verkeert 60 iedor aiannelgk uiot Noderlundur die na den In Januari van biit jaur volgende SP dal waarin hg het IHe leveusjaar voltwaohl on vóór bot inlreden van bet 21b levensjaar ingeielouo of op iiiogw ingezetene ia geworden in den zin der tweede ziminede van ait 13 mei weloiid wut hg zeggen moest op ile ontzettende juistheid dier rrouwoiyko logica Ue zyt een nietswaardige riep hij eindelgk yoloüf me zeide zy bona mjt fierheid zonder nochtans iets te verliezen van de baar a ingohoren zm hlheirt want ze was als wg t zeggen kunnen blond van ziel gslgk ze blond was van haar waarmede wg evenwel niet willen te kennen geven dat zy zonder moed was geloof m laten wy een einde maken aan die marteling even wreed voor u als voor iny Wat thans goscbiedl moest vroeg of lant gescbiedon Ik wa daarop voorbereid sinds ik nun mün vorplicbUngen tegenover n was te kort geschoten Ik wist dat hel uur van bü to voor rag zou slaan Het heelt gedingen Ik ben bereid Wat hebt ge omtrent n y besloten f öe zult het dadelgk woton mavrouw Ik luister Vraagt go mg niot eens wat ik omtrent nw medeplichtige besloten hub P Dit maal trof de slag beter doel d Orvilllece bad de gleqWn het harnas gevonden de gevoelige plok waaraan wg alles opofferen die zwakheid ol die overheer acbende kracht die ons overlevert of die ons tot afle fouton alle misdaden UIdt maar ons tOTens vaak tot alle offers in staat stelt WcwA ttnolfd