Goudsche Courant, woensdag 14 december 1904

No 9504 Woensdag 14 Decern bei 1004 43ste Jaargang ï mimm coimnt lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefosn 81 A O V E It T E N T I E N worden gepl iatsi van 1 5 reg eU a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felrloon Ko 8t c Uitgave dezer Joui ant geschieiit dagelijks met uifzondering Bn Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 tranco per j ost 1 70 Afzonderlijke Kominers VIJF CKNTKN B KaaSe hield een jaar Ifliigbock lil flJi en bevindt dah veel voordeell8 er s dan nituurbokr heerlijk smaakt op de Doterham voortreffelijk it om tl IrüN n tl MAM SOLO 100 Fijne VISITEKAARTEN op praolilig cnrtoiè niet to ondorscheiden van steendnik met eliil en eiivelopiiéii é f 1 éan f 1 4s04 Aanbevelend BRINKMAN Zrv Gebruikt teeds de WERELDBKROEHDE Superior Bruiven Borsthoning Eztract Krntt heliicHil en n i1oeiid middel tegen verkofidb id aKlm keilpUn klirk en altimhoest broncliitis en alle borat 6n longnabdoenin en Negen iimrI met Goud bekroond HvAiSCHA c Kenige fabrikanten H N VAN SGHAIK C rUconi n 70 1 Kon Stoomfabriek llouiniibloem Verkrij ba bij Firma HOLFf C O We th en m Oimh A LATENSTJ5 JV Kloiwoa K loft HmM E H VAN MftU Veental U 120 te V A A liOUMAN Moorirêcht PINKSK Nirutrtrierk U 1 IJul A N v Ii IKSSE N SctoonJmwfi J Tn TÜI4KKN lloik op H r Wl fK OwUkoct A 8CllKKlt ua r rf P W KDK A fcwa K ik d UKLIDBN Ip ReeuMk P o BPKK Motrtaptlh I i o STAK WoiJi iny ti ti Wwl I llcLST odtfin ti M K I KM N WaJilingmen P A uk HtO lT hiiiewaltr AD JONOH Omkumlrr P KA8TBI BIN PoMrutêrdam 0 BIKICER Ie nhtchop P IIOPPF AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLBVERA NOIEB KUM OITHOION AlV A BU Ra UN DY PÜI €H r oortlmnit ooiutle n Dr TlM nmtl RoAs k lUKMEKS I ilii niiTiimii I niiiiti itittiurnl Der vroM erfMv t i OM n n H S o nu RUK Mt ikMtuMtelw k ant t k wMM Wt HMrH WI Vtt Laat U niet iriisleidim ioor AbiHI Ulrooii H t k ooiUr iineliiPaii o lhillJbm Aid nlüt f Hironf i iintie n U l wiiiirili Openbare TerRooping TR oiJ 4 O DOSDKftDAOES Licii 22 DKCBMBER 1904 df viKirniKlda nrt n by vt ihng virlioogMK ronibinalie i ji afnlag in htl H l l DÈ ZAL M ten oVfriiHtifa Oitf tvii Nota ih VAK De óiiUnfpK iituow geLoavdu Cl k 1 met STALLfNG voor 30 Koeien VAKKENSSCHUUR HOOIBERW enï Efliilge perceetfn best Wei Hooi en Bouwland aan den Hoofdweg in den ZnidplaspoWer l Waddinxveen groot 98 M M Hectaren Poldernnmmem 39 tot en met 47 Te aanvaarden bet L ind 1 Jannari 1909 en de Woning 1 Mei 1905 In negen perceelon welke omsclireven 7 jtl in Notitiën welke van al 1 December 1904 te bekomen zyn ten Kantore vaii Notaris KOEMAN te Haastrecht en bj de eigenaar de Heeren J en O ALBLAS tè AVaddiniveem icen Qrijs Haar meer 1 i Nieuwe lomlun doet de grjzt hureii binnen enkele dagen verdwijnen maakt bel haai glanzend on aacbl belet hot uitvallen en noemt de polleljes van bet hoofd weg Eisoht op den huls toiiilnn P r y f ï p f i fO per Hacon Verkr gbaar in de HOZBNDAAIj M bjl izaük Cais l rtpier JJ molen CiOUDA en Metaalpoetseztract merk KOOD KRtJIS uit de fabriek van Firma H SAEDEMANN te Zevenaar én Emmerik ëpèéntleu ae lcr a Verkrijgbaar to Gonda bj R ZANDVOORT M A CAte H ZANDVOORT 3 S MOSSEL Firma h DE JONG A DROST tu Woerden bij N DE KRWI IFF Vitlll l llll rit ti umÊmi tÊll ÊmèlMm ièiÊiém Onnavolgbaar ijjn thans door nieuw gdvandsn toepaaaingeA onze tu 0l reert ggachUéerde P r tiféUe Wetmture ÊttguéH Zy gevcs kracht en diepte die bantaklsra nletkOAiten bereiken Men overlnige lieh geen imitatlei roAr de édUe i ontvangen Gefll Prfaeoüriltlt tnat Mn H littl ongevraagde getnigschrRten gntü op aanVraag Boxtel B HOGAhltta e Co Agent voor GOUDA Firttta A QUANT Kiinstbandel Kleiweg bg wlen modellen te ketlthtlgen fn oMk DftkVM A BitIMKH N x ÖOODSCB VKELICHTISO MAGAZIJN De Avofidstep Dubbele fïuuit H Vi Ti AjKV in Nieuwste soort 2aloDgastafeItj s iiMle m I triT 1 1 1 l9 m ri Hi Hitrin fiaHUaehetg K ItALI N en I DKN FIfAN fK Enorme keuie ai vlj UEËMAH LEERUEHI ISH0UDK L1JKEA8T1KBI EN deagdr aam en zindelijk Ëenig adres voor prima OASULOEILICHTARTIEELEN legen concarreereade pi ffZOD NB Uet gioot succes geplaatst de echte Amerik SUVIO VUURVAAS tfttcht U voor namnak Aanbevelend M M 7 LOON Mr Gasfitter Wie kor ii D iL ie EchtA 1 filtet ClICaO te utitvaagtifl tMiüha esteld eu du vele yfjüfSiomingen ia don nandel gekomnn ord J nasm dei uitvinders Dr Miohaell rervatniigd op d beste uaolaneB Ha M MnMb ronade éubbSaaencnt rtii Oebf StoU WMok tt Kerl m if clig J p TCie elH Bik6l eaca n TierkaDtoD bussen Dftte Bikol Cicai a met melk g ookt 1 eesB iangonaa gin n 1 drank tqor iit lijkuct gebruik een It 3 ihetlqtcli van t poDdor vo yr een kop f hc lafe Ah geneoskrxehtigo drank blj gevii an dmrüieo ievnts met wutei ts getonlkoB Vsrkrijgbaar bij do voianaicah a t Apctheksrs en lYi V K ft3gbmin TT 80 B 90 tsr CienernlïoriagpnwooTdiger vast JKadw and Mus MaitMMwtt rriHtardam KolveslMuil lea Verkrijgbaar in flesmstien S9 ts TA et en f t tia hij H H Apoltekers en DrtjgiMen tel oi het merk ASR Bltl F AD RICHTER Co Kotterdta ïe GoulJi bii O LUGE R Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven W8 DITVilTGEir alle FoorlenWINTERSCHOENWERÈ sterk SCHOOliLAAHZEN OVERSCHOENEN werk do Weegiehnal enz in het Nwnlbnikintsé iéim ia LuntDHWijUijn ÏCLKIWEG t 30 tegenover de Klelwegiteeg Aattbev lénd Alle rei aratiin on aahgemeten werk in de Kragerlam net TDIN 6 I Wwande Keuken tn KèMor TO S n wn en Waterleiding Direct te aanva rdeS Te bevnsen USFUAW T H S58 ke isc evi g Inrichtingen welke gevaar schade of hinpek kunnen veroorzaken BURÜKMEESTKR en WETHOUDERS van Goiid i Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennm dat op de Secretarie ter visie 13 geleg il een verzoek met bijlaften van J A Donker te Gouda oni vergunning lot oprichten eener sigarenf ibriek annex d O enj vtxir si t nrcii 111 het perceel gelegen aan de Vest Wijk O No 611 KacLislraal bekeml Sectie 1 No 3339 D it oji llmsdag den 37 December 1904 des iiainiililagü ten 1 ure op het Ra adhtiis gele cnheid IS om beiwaren tejïen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende Ine iL en vöör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 15 Deceintier 1904 tlurgemeester en Wethouders voomoemd R L MARTENS De Secretaris BRÜUWhR It yiteiiliiiiilsil overzicht Een officieel telegram nit Port Arthnr van Zaterdag meldt dat vier plngschepeii twee kruihers een kanonneerboot en eentoipedo transportschip volkomen onbruikbaar zön gemaakt üe commandeerende genoraal acht verdere beschieting der Raisiscbo vloot on noodig J De belegeraar 1 beschieten thans do stad en richten daar groote schade aan Het hoofdkwartier van het leger In Mantsjoerue meldt dat Mamachteh aan den rechteroever van do Hoonbo den llen December door de Russische cnvallerie werd aangevallen Deze werd noordwaarts teruggedreven vele mannen verliezende Ue Japanner leden geen verliezen De aanval op Nansjan die bo hel beleg van Port Arthur als do bloedigste gold is volgens nadere betichten van correspondenten verre overtroffen door den aanval op den Hoogen Heuvel Daarbj toch sneuvelden om zich slechts tot de officieren te bepalen aan Japanscbe zjjde een luitenant kolonel een majoor drie kapiteins acht eerste veertien tweede luitenants en negen onderofficieren Daarenboven waren er nog 58 officieren gewand onder wie vier ma joors FEVILLETOX i S8 S lt 45 Het was alsof Edith alle moed begaf en alaof de uitdrukking van vrees haar gelaat nog meer deed verkleuren 0 mijnheer stamelde zy met gevouwen handen en een sidderende stem by is de schuldige nieti Haar man werd woedend dooh sprak geen oerd De schuldige ben ik ik alleen I ging ijj op smeekenden toon voort Ik heb u niet tegengesproken dat weet ge wel ik tracht mg in geen enkel opzicht te verdedigen en toch lou ik het kunnen ik pleit geen veriachtende omstandigheden toch zyn er die Ik begrgp ik eerbiedig uw verontwaardiging uw woede Wat ook uw atraf moge zyn ik onderwerp ï mits dia atrai de achuldige treft de etnige de ware 1 Eu die schuldige ik herhaal het u ben ik 1 H B kebt ge dai el liefl bglderde d Orvilliers daar de beden ijner vrouw voor dien ander hem in ijjn üvertueht martelden Mtn knn nagaan welke reusachtige verliezen aan geaneuvolde en gewonde soldaten de aanvallende Lstc Japansche divisi bier heelt moeten lyden Den SO iten November is een Japansche oorlogsbodem de Sul yen door sommige berichtgevers een torpedoboot door anderen een kleino kruiser genoemd op een iiigii gestooten en in de liiclit gespiongen Het scliip dat een iiihoud htid v iii 2320 ton nam deel aan do blokkade van Port Arthur en stootte op eun Russische myn Dadeluk zonk het schip gebald in een diclileiuookwolk De kruiser Asai dio het te hulp kiv iin kon bet schip niet meer redden ina ir twee stooinsloepeii slaagden er in een deel der bem timing te redden Do kapitein Tudjima en 31 matrozen verdtoiikeii m iai de andere officieren en 175 matro eii wolden gered Het was te voorzien dat in Rusland prolehten tegen de plannen vaii den nieiiwoii minister van biuiienlandsolie zaken piiiin SwiatopoikMirskt niet zouden nitblyvcn Niet ulleoii pogingen om d n Tsaur ovei tu halen dien minister to dw irsboonioii lieuibet vertrouwen te ontzeg gon of zgii plannen niet goed te keuren die zyn lot dusvei geregeld intslukt Maar ook andere middelen die oen moer recbtstreeksclien invloed hebben Daartoe behoort onder meer de ontslagaanvrage van minister Mooiawjef als minister van justitie vooral door de ledeuen die hg voor deze aanvrage opgeeft H zegt steeds een voorstander geweest te ynvan het beginsel dor alleenlieorscliappy en zQii ambt mot langer te kunnen vervullen tin b bemerkt dat om hem z in ainbtgeiioüten en zelfs de ambtenaren van z n departement doordrongen zijii van andere denkbeelden die in lynrecbten stryd zynmet de zgnc En daar hy trouw wil biyvenaan zyn beginselen kan hy zyn ambt niet langer bekleeden De bedoeling van deze motiveering van de onraiddeliyke pabliralie er van is duidelyk Zulke publicaties hebben reeds vroeger een rooton invloed op de beslissing van den Tsaar uitgcoefend Onder de regeering van Alexander II den Tsaar die de Grondwet zooal niet onderteekend dan toch in ernstige ovorweging genomen had werd op dezelfde wyze gewerkt De strikte aanhangers van do Tchin party de mannen die van een parlenentairen regeeringsvorm niets weten willen omdat zy vreezen daardoor bun macht te zullen verliezen poogden ook toen door hem een pyn veroorzaakten die bier op aarde de folteringen van de hel nabg komt Welk een vrouw zou ik zyn riep zy uit nis ik hem niet liefhebbend om bem al mgn plichten en oeden had verzaakt V Hy knarstandde Neen dat ia hier de vraag niet I ging sg voort In één opzicht laat de wereld u recht wedervaren Men zegt dat gg als rechter altyd ook strikt rechtvaardig in uw oordeel zgt Ik beroep mg dus ook op den man van de wet In uw oogen verdien ik medeiyden noch toegevendheid Van u smeek ik ook die niet af ik heb n bedrogen verraden Gg badt mg uw eer in banden gegeven ik heb dat pand niet bewaard Wg hadden een contract gesloten ik heb het verscheurd Het is waar en het is billgk dat ik daarvoor gestraft word maar fail van wien ge spreekt lig was u toch niets verplicht Hg had o niets beloofd ge hebt bem geen eed afgevorderd Hg ia een man en welke man wedprstaat de vrouw die zich lelf komt aanbieden Waar il de man die het eigendom van anderen eerbiedigt wanneer zg die daarvan de bewaakster behoorde te zijn de eerste is om bet hem nit te leveren f Zelfs indien hg uit eigen beweging tot tag ware gekomen bad ik hem moeten afwgzen Ik heb bet niet gedaan Ik zweer a mijnheer dat zoo er gemotiveerde verzoeken om ontslag en snelle pnblicatie duarvan invloed te oolenon niet alleen op den Ts iar maar op de gelieele ambtenaarswereld Reuter seint uit Kasan d d 12 Der Het proces tegen Siojiin ook Tseliajyin geheeten is boden afgeloopen Slojun werd tot 12 jart n dwangarbeid veroordeeld Hy li id uit liet nonnenklooster van Kasan het beeld van de Moeder Gods gestolen d it zelfs Piigatselit fl in 1773 by de veroveiing van Kasitn had gespaard en vnn welk beeld eon afbeelding t at op do standaard van het huis KoitiaiKiff Het beeld was dooi Stnjiiil veibriind Uiuter seint nit Rome d d 12 Dec In iintviootd op do interpellatie omtrent liet uit lukken van een inteiiialionalo coiifo letiii tot iiet Viiststellon va i regelen voor liet ebruik van ondorzeüscho veriiielings wet klingen in zeeoorlogen zeido de minister vHii bnitenlundsche Z4ken dat de betiekkingen mei Rutland uitstekend zyn Hy wees er verder op dat de viedes coiiferentie te süiuvenhigo de lechlen van oorlogvoerenden 111 zei oorlogon heeft besproken doch het onderwei p is tiyUtng niet uitgeput en tal van vragen zullen bewaard blyven vooi latere byeeiikomsten Italu zal steeds getionw blyven aan de inenschlievondo tradities wnaivan spreker do tolk is geweest Wy hebben reeds met een enkel wooid mededeeltng gedaan van de keizeilyko troonrede waarmede de zitting va n di c Finschon Iv iiiddag geopend is Deze troonrede door den nieuwen gouverneur generaal prins Obolcnski voorgelezen geeft blyk dat na den dood van Bobrikof andore zienswyzen m het bostnur van Finland ovorhoorscliend geworden zyn Daarin toch zogt de Ti aar IIet is my bekend geworden dat naar een in Finland heerschendo meening de verandering en godeeltelyke afschaffing van in den lautstun tyd ingevoerde wetten evenals van de maatregelen die door myne regeeriog genomen zyn een ooodzakelyke voorwaarde is voor bot herstel der rost in het land Enkele dier wetten li ebben ten doel de betrekkingen tusschen het gr tvorstendom Finland en het keiyorrïk vaster en hechter te maken andeVij daarentegen bedoelen do Ryksregeering middelen aan de band te doen tot onderdrukking van den tegenstand oogenblikken bestaan waarop de wraak zelfs de meest ontzettende gewettigd ja bgna geheiligd schynt te zgn zg t alleen ia op deze voorwaarde dat men ze niet koelt op hen die niet anders konden handelen dan ze hebben gedaan Edith s woorden klonken nagenoeg als even zoovele snikken Zg lag als men t zoo mag uitdrukken met ziel en lichaam iied ergeknield en t was te voelen hoe de bede haar op de lippon brandde Genade Genade voor hem I Maar dat juist verbitterde den man die haar moest aanhooren bot allermeest Wilt ge my krankzinnig maken riep hg haar beide polsen grgpend on samendrukkend als tusschen gzoren kiemschroeven Vreest ge dan niet mg te dryven tot een uiterste waarbij ik alles vergeet f Ka zgn verwrongen gelaat vlak bg dat zijner jonge vrouw brengend voegde hy woest en wild er by Ziet ge dan niet dat ik op het punt sta tt te vertrappen Zg zag het integendeel maar al te goed en het was alles wat zg verwachtte Zg wilde de wreede uitbarsting van zyn toom om die zoodoende wellicht van een ander hoofd at te wenden Er stond iets van die verwachting in haar oogen waaruit niettegenstaande het dien zy ondervindt Deze Inatsto zyn van zelf slechts van tydolykon duur en het zal my mot blijdschap vervullen dio wetten te kunnen opheffen zoodra de militaire gouveineur van Finland my mededeelt dat de toestanden die de invoering dezer wetten noodig maakten do handhaving ervan niet meur vorderen Nu is het bekend dat onder Bobrikof bestuur een aantal wetten zyn ingevoerd die volkomen oniioodig waren daar do Finnen in hun groote zorg om waardig tegen de schen ding hunner aloude rechten te proteitecren geen aanleiding gaven tot buitengewone maatregeien slechts in zyn yver om plus imperittlisle qup l enipereur to zyn voordo Bobrikof wetten in die onder do Finnen heftige veroutwa irdiging deden ontstaan on vermeerdering van het lydelyk vei zet tengevolge hadden Het getuigt van eea betere opvatting dat thans de intrekking dier wetten in het vooruitzicht wordt gesteld Dit hangt volgens den tekst der troonrede alleen af van den militairen gouverneur pi ins Obolenski kan dns spoedig ann de Finnen tooni n of zy vnn hem moer dan woorden te verwachten hebben En al wordt het groote onrecht daardoor met goed gemaakt dut door de foitelyke inlyviHg van Finland werd begaan het kan do voorbode van hetero tydon zyn wanneer oen einde wordt gemaakt aan do oven batolyke als onnoodige uitzoiideriiigswetten waai mede Bobiikof de fiere vrylieidsliefde dor Finnen heeft willen breken De Londensche correspondent van de Nene Froie Prcsso deelt medo dat de Attorney general die do Kioon ndviseeit in vragen van volVenrecbt on staatsverdra gen in bet ministorio vlan Bnitenl Zaken een bespreking heeft gevoi rd over den oorlog Ondanks alle tegenspraken kan by ver zekeren dat reeds sedert het begin van dit jaar do quaestie eener bemiddeling 111 bet oog is g vat en dat dit punt ook bij dezn busprekipg ter tafel kwam Aan don oorlog kan en mag alleen door een vnendscliappoiyko inmenging dei Moguidbeden een eind worden gemaakt en het is zegt do scbryver met onmogelyk dat nog in de laatste dngen van het loopende jaar beslissende stappen in dezo richting zullen worden gedaan De zegsman van don correspondent een diplomaat van hoog aanzien zei verdei dat naar overtuiging van olie mannen van gezag bet eind van don oorlog d i van de actieve gevechten eer een quaostio van d igen is dnn van weken en zoo zou men kunnen hopen licharaelyk lyden want bet was alsof naai kinderpolsen gebrokm warden voor een oogenblik de bigde hoop der martelaars traaldé die onder de onmenschulykstc folteringen de i hemel voor zich meenden te zien openen Üoe hotl stamelde zg doö hel en ik zal u dankbaar zyn I Die blik en die woorden brachten den drifligen man zoo al ni t tot kalinto dan althans tot zichzelf terug ên herinnerden hem wot by trouwens moj zyn natuur niet lang achtereen kon vergeten dut hy ook hier als rechter en niet als beul had op te treden Wet oen laatste vlaag van woede Zgn naam riep hg uit Welke naam W Die van uw minnaar I Verbaasd zag Edith hem aan Dien naam kende hg dien dan niet f Plotseling veranderde haar gelaat oen tinteling van blijdsohap i als men t blydschap noemeo raag verhelderde haar oogen In t eent w is zy het hoofd kwyt goweeet Alle waa voor haar verdwenen behalve bet dubbele feil dat Eduar4 de Lairis baar minnaar was en dat d Orvilliers haat brieven bezat die aan Ednard do Lairia waren gericht i eweeat IWordt ttnolgd