Goudsche Courant, donderdag 15 december 1904

No 9505 Donderdag 15 December 1004 43ste Jaargang 100 Fijiic VISITEKAARTEN op praelillg earfon met te onderscheiden van btecndiuk met eiui en eH elop ieii è f 1 ea L f 1 4 0 Aanbevilend A BRL KMAI Z PIËTAS Levensverzekering M te UTRECHT 99 mimm coüramt JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Levensverzekering en LIJTrenle Kaatje hield eenjaar lang boek en bevindt dah SOLO veel voordeelig er l dm niiuurboler heerlijk smaakt op d Doterham voortreffelijk tl ündii Ie kakkii reictoon Ik MS l c IJ fgaxe dwei ouiant gtsihiedt dagelijks intt uitzoiidf niig an Ztm ui Fiestdagen De jnijs pei drie innaiiden is 1 2 5 iiaiuo pei post 1 70 At Oiideilijke oIlllneIS VLIJ t hNTKN Il lel 11 M2 A D V li R T E N T I E N worden oeplnlsi x ui 1 ï 1 eg els 1 50 Centen ledeii logtl nieei 10 Centen Gioote letteis woi leii l eiekend naai plaatsruimte Inzending van Adveitentien tot 1 uui dos mid I epn yf f Tlf T f Ï TI KUt E r Diploma en Ooud BehroBm f ltltta amr hp l meeitkraohtigo en vwttMkendf kina wijn tegen zwakte VgUIHO t q l JVilW j I j k a leren aU volwai encn gtbrek aar cetluat tlechte i wo j P UIC Ï olwai encn gtbrek aar cetluat tlechte pUivertWlnK MnuwhooMpIIn ter vtrrterkiriK na ilekte of kraambed koorta en hare gevol euOUINALAROCHE FERRUGINEUX I Oouda u 4 h t I jionder ie cn Bloedgebrek BlMkniebt kwalen van Kritlschen leeftyd erkr jgl nar m fl tons 4 1 00 en 1 FIItaI f JI P JI a veraterkand aangenaam vin smotk v Kirdagel jkschgeb uk L IIVd V y vooral viv r kinderen ïwakkem kllerachtigegeitellenieeraan tct c vëTü AU ceoceikrachttc drank 1 j itoornlaaen Ier apyiverterlngaorganen en dlarrbée w k yiMriuiKelln p cnklc ck 1 n j r j H r u k A Kg ylTO A j Kgr Q 90 a H Kgr ƒ Q BO Chemlach Mtf lL CtlSlf At Speciaal voor Kindervoeding In buuen i H Kgr O 90 lulvcre ITtCIIVOUIIV I gr O BO H Kgr O 26 A c4ltma tf itfafpHAtl t rooken ecner halve Cigarette ii voldoende t T bettri ding van de hevigate aanvtflan van Aathma etc In dooMJeii a O 80 en 5 BO 2ZZ TjimarinHi RntiKnnQ P uï T puroatief tegen veritopping Aam a illUC iJVIIUlJllO t n Migraine Congeitleattc voomlookaKlaxant vöórL i Icrci I w iia 1 Tamarinde bonbons vii KKAH 11 IfN A HOI M 1 elan rijke dienMen daar de vorm vo r het kin I begeerl ijk cii de nimk aangenaam i Prijs per lix sjc 0 ÖO en O BO Calmlal Ogc4lll aC nlKcmccn erkend ah het BESTE huismitdel Jalimal raaUUCa j Hoe VerkoudheW en Keelpya het ii een lymoploasend en verzachtend middel by uitnemendheid u tilu tend m □ iLdchjes ve kr j t nar 1 rij O 30 per fletchje f rar M fffr rnn KRAEPELIEN ft HOLM t Ui t w jt alten PO rMiwM fan fÜM alten KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Uquftt rm wn rnp O naam m hnndteekeninff em imrkrifghamr biJ tU mtette HlntM4 irrt tn lU fitten WESSANEN LAAN Wormerveer OFOERiniT iras K0I II KL MKE rtBHIKHKl uw Vee mot do zutuere tHHrwfl merk Stiir en mtmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eerc Ulploma PnrIJii 1000 Segett Goutltn MmlaUtts ADVERTMTIM in alle Couranten wolden aang enomen dooi hfet AdvoMentle Burean vai k BIUi kMAN ZOON Grijs Haar nieerll De dütt de gr j7 haren binnen tnkele dagen VLrdwunen mankt liet haar glanzend en zacht belet hel nitvnllen en neiiut dt pclletjes van LlI lioold weg fciBcht op den hals Im uIoii P r g I 4 T en I f 40 per Bacon Verkrijgbaar in de R07KM AAL M bu Izaiik Cal Papiei iiiolin OUDA NIeiw onaverlraSeii Trof Dr Lielteri wolbekend ZirtW ESADBT BUXIB Atleei echt inct lafor ekiBierk tot TOurtdorPU cie fh heult et tokere genozint van alle 7 IU 4e meest hnriltiekkifjc zenuw zichtciif vooral ontstHHu du i afdwalingen op jeugdig n leeltyd lofa e eiie ing van elke zwakte Bleel tjcht Jeiiauwdheid Hoofdpijn Mtgrititie llartkloppj g Maagpyo slechte Bpijavertenng Onvermogen Impoteiiz Pollution enz Uitvoerige proBpectuflMU i rg tr esob ft 1 fl S fl S dubbel flex P fl f Centra 1 Depot Matth v d VoRte 7Bltbomrao Depfiti M l ban Ie Co Rotterdam 1 Happel a dravenhago I lUtmmana do Jong J Cea Rotterdan W Iff ft Co Gouda 00 bi alle droiosten Teleplioonnet Qouda Abonnement I 40 per jaar voor pti eeelen bumen een kring van K M 1 gtlegtn Aaiilp en unileihoiid giatis Het net is aangesloten aan het Ryks ïnter communaalburoan Op 15 Nov 1904 Hi verkregen aauslui tingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCH MARKT EENISlEFOTTMTnEE Ncii wordt vcnochl p I MGnii te lellrii UIT HUT MiOUlja VAK OORXNCHfiM Dese THEESN wordea atgelererd iti versegelde pakjes van vtj tiW0 en em wlf en ten Nêd ons met vermelding van Nommer ec hPrya voonuen van nevenstaant IMerk votgeoi de Wei gedtpo neerd Zich tot de uitvoering van ge erde orden aanbeveleade J O BIJt roorheen 3 BRËRBAAAT Ls I TE ilUUIt in da Krngerlaan HEERENHUIZEN met TÜIN 6 ICaaers rBimo Wwande Kenken en Kelder voonisn van G en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 298 Drak ran A BRINKMAN A Zi Openbare Verkooping op DONDERDAGEN 15 en 22 DECEMBER 1904 des voormiddags elf aren bg Veiling verhuoging combinatie en afslag in het Hotel DE ZALM ten overstaan van den Notaiis VAH De onltiDgs nieuw gebouwde EOHWUAHSWONINS e N u met SI ALLINÜ voor SO Koon n VARKENS SCHUUR HOOIBERG enz EH Keiiige perceelen best Wei Hooi ea Bouwland aan den Hoofdweg in den 7aidptii ipolderte Waddinzveen groot 38 34 ao Hectaren PoMtrnummers 39 lot en mit 47 Ie aanvaarden het Lind 1 lanuari 1905 en de Woning I Mei 1906 In negen perteelen welke omschreven 7ijn m Njlilien welke van iil 1 December 1904 te bikoracn yn ttn haiitore van Notaiis KOF MAN te Hnastiecht en bg dt eigenaais de Httrin 1 en G ALBLAS te Wadd nivetn Wie teker iyn u i Echt El 6l vftCao te outringen teaaffibfl geetehl en oa vele prcefaeaüngen In don handle gekomen oriilei den naam dea aitvinders Dr Mlobaellis Terraardigd op de besta uat hmee lu het wereld ranadt etabbliaaemeDt van 6ebi BtoUw rok Keolen tlMli J r n2ie aenv In vierkanten busaen Den Eiktd Cacao is met melk gekeokt eeae aangename gezande drank veor d gelyksch gebruik een k i theel Mis van t poeder voor een kop OhoocUto Ah geneeakrackhge drank by gevil n diarrhee aleehts met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de ToorEaacitta B 1 Apotoaksr ans y Kol Kq yraiftmejee f 1 80 cTWo e aas Ptij Qeneraalvtrtogenwoonllger toot Sadn nd Jultut Mattenkltitt imnterdiun Kalveratraat lOi L H £XPELtEf VerkrQgbaar In flesachen SO cta 7B et en I 8A b j H H Apotheken en Drogiaten Ltt op het merk ASKMB 1 F AD RICHTER A Co RoUerdaa Te GoiDi b9 C UmKR Apotheker Markt en b WOLFF A Co Weatbaven 198 HuilenlaRd cti UverKicbl De binnenland che toestand in Rasland begint stecüs metr bczorgdiiiid Ie wekken want terwgl de beweging voor een wgzigiug in het regweiingssttUei unl r het volk toe neemt weet niemand wal de legeenng doen il of welke houding zg tegenover die be weging zul aaniieinen lot neg toe is du heading dir re eenog slechts Igdelgk ge weest maar do wraag dringt zich op of delg lelgkheid het gevolg is van besluite loosheid dan wel van bel voornemen om aan de wenschen van het volk te gemoet te komen ÜB coiiiei valitve Müakowskj i Wjedo mosti meent dat het zoo uiet verder kan giian dat do regeering spreken niuet I liet haar plan niet toe te geven aau do ver lungens die in du emstvo bgeenkomst tgn uilgi oproken en die sedert snol aanhang goiondin hebben dun icbtde Musk Wjed het den plicht dei regeering die beweging t gtn te gaan voordat het te Int is Wil de regeering hervurmuigen uivoeren dan IS bet m haar belang den omvang en de mate der hervormingen bokund te maken opdat geen overdreven verwaclitmgen ge jekt worden die later tot bitlere leleaistelhiig aanleiding moeten geven Mnor het eigsle 18 dat de E gBorinjj mat stliijnt te kunnen beiluileu tut hel êen of het andei Die besiuiloloiiheid is een gu volg wn d kil ikler eigenichappen van den isui en van d zondorlinso raadgevers die hg om ncli heelt Piins SwiiUpolk Mirski is hervorming gezin 1 minister Moirmjel 18 met alleen conservatief maur zoKs leae tlonuir lusschen de e beldi polen wordt de Isaar h en en weer geslingerd h j wilden een niet loslaten en den andor met missen Maar liet woord volksvertegenwoordiging IS eenmaal uitguspruken de Zemslvos hebben hel genoemd de adelsmiarsclialken herhaald de juiisten juichend begroot De Regeering kan dit alles met voor kennisgeving aan nemen De toestand eischt een duidelgLe nilmg van haar plannen en voornemens en hoe sneller een besluit genomen wordt des te beter zal het zgn voor het land De Franscbe minister van flnancièn Roa vier verdedigde in do Kamer breedvoerig het ontwerp inkomstenbelasting zeggende dat du ontwerp naar hg hoopt et n oplossing geeft waarmede alle republikeinen zich aiUen kunnen vereunigen Hg verzekert dat do wet op do arbeiderspen ioenen door de republikeinen moet worden aangenomen de FEVILLE lü 46 Zander eenig nadenken had hg daaruit afgeleid dat haar man de bestemming dier brieven weten moest Toch was niets minder waar Die briefjes altgd slechts van hand tot hand gegaan waren zonder convert geweest en zonder adres Gedreven door een gevoel van bgna moe derlgka bescherming voor hem want er IS iets moederlgks in de alles opoUerende heide eenar jonge vrouw bad zg nooit Eduards naam in haar brieven gezet maar hetn alleen d i e namen gegeven welke op ucb zelf reeds een betuiging van toegenegenh d Egn nchielf verradend tonder het ham te doen Het zachtzinnige van de duit en het arg batige van de slang maar bier in een goede beteekania waren ook deze ETae dochter niet geheel vreend geweeat Op dit oogenblik achoot haar na d Orrilliera vraag dit allea veer te binnen en ztl glimlachte bgna kosten van dezen maatregel zullen worden bestreden uit de bogruoting De minister verweet hot centrum en den conservatieven hun tegenstand dooi welken zg toonen te miskennen den modernen Igd geest met zgn aarbla iiig van sohdariteit onder de meiisi hen Bg du bellinde ing van het adres vun ant woord op de Ilaliaansche troonrede Verde dig ie dl soci ilislisehe lei 1 r Ferry d alge ineene werkst iking on viaagde hg de Kegeering naar liair progiam vin soei ile hervormingen De ttfgevaaidigde bonnino vei zocht de Regeel ing ha ir denkbeelden over heileger vraagstuk en over do spoorwegquaestie uit 6 11 te zetten Minister president Giolilli zode dat hel onbillyk zou zgn di rigeeriiig voiaiitwjird Igk te steil n voor de onlusten üg de ik stiking De aaiigi vallen troepen verdedig 1 n zich Hg beval den piefecten gemaligdln td 111 hun oplrel n aill un diong erop a ui d it de muldeleii vin best und r werklied n Vt i hüügd zouden worden liouwens de verbele ring van den toesland van de niindor wi I vaitiide klassen is een voorlduieiide zoig der regeeruig daai vurineerde mg van de volkswelvnait do beste waarborg veor den blnnetilaiidsehen viede is luejutehuig in Het adies van luitwoord werd met grooto m eideiheid goidgekcurd De Kngelscbe minister Balfi ur ontving lie dag een deimtilie van du Iinj rul Defence onuniltie en m zgn tiiuspiaak tol deze deputatie zclte de ininisler den toestand van do sligdiniddelen en de lands verdediging van Lngeland uiteen Voor twintig jaren zoo zeido hg kon niemand voor ien welke wgzigingen in den wereld toesluid zouden ontsta lu met welke nieuwe combin tties men rekening zoo moeten honden en aan welke gevaren de eenheid en zelfs de unafli uikelgkheid van enkele deulen des Rgks zouden kunnen blootstaan De bo langigke wgzigingen die ui de krggstoerus tingen dor gebeelo wereld zgn gekomen bodrggen de veiligheid van h t Rgk Bal fonr wees op het geringe aanduel at do kolomen voor de verdediging van het Rgk bgdragen on zette alteen dat het plicht werd e n grooter deel van den last op de kulo men te leggen In do aanstaande koloniale conferentie dio hg wonscbt bgeen te roepon wil hg ook dit punt in bespreking brengen Een der bolangrgksto jnaesties vooi de verdediging van Engeland is natuarlgk de Hing het na met van haar af de Lairii te redden f Zgn naam t herhaalde d Orvilliers Onnoodig mgdien te viagen antwoordde Edith Ik zeg hem met Ik zweer u dat ge t wel zult doen Ik zweer u van met Ik eisch het I Ëisch geen laagheid En nw gedrag tegenover mg met welken naam bestempelt ge dat f Met den naam van misdaad als ge wilt Dat s met hetzelfde I d Orvilliers begon akelig te lachen Bewaar uw geheim 1 nep hg uit Ik ken hem toch Uw stilzwggen zal hem met redden Als ge hem kent waarom vraagt ge t mg dan f Omdat bg alle bewgzen ook een eigen bekentenis gevraagd wordt hier aw be kentepis raovronw I Zg zweeg Z j dnchtte de een of andere hinderlaag en een geheime angst greep haar aan Als gg zelf den naam met noemen wilt dan zal ik bet doen verklaarde d Orvilllers Het is Jaan Cameron XVII Op liet hoeren ran den naam van Came versterking der vloot De minister van marine Lord Selborno hoeft aan het Pnrle m lit oen nota overgelegd over dt verdeeling en do mobilisatie der vloot Hg zotto daaiin uiteen dat het de plicht van ign dejiaite ment is te zorgen dat de gebeelo vloot voirldurend voor den oorlog is uitgüiusl en wal soodinig dat hg snol gereed km zgn om een slig te leveren Dflfarvoor acht lord Selburne verschillende wg7igiiigen iioudig In de eerste plaats nil lig de H ni U et tot kanaulvloot maken en liiar de b langrgkste plaats onder do l ngp 8clie iskidiis nannjzen De oudste c mmaii leer ndo admiraal zal hul bevtl er ovti voeren zg z il bistaan nit 12 sldgsche pon en een daarmede in overuensleuimiiig zgnd got il kruisers en tirpid jhuoti n Du legt nwüuidige kanaulvloot woidt d Vllultl ch vloot liair bisis zal Gibi il 1 ir zgn iii g il int 8 si igschejien eiietii d larm de m ivei leiist iniuiiig zgnd aiiitul kinisiis en and r s hepen bustiuin De oveiig skaders worden verdeeld iii due gloei t oistolgke gru p saraup g leid tut d eskiidiis in du wateren van Chidi Ausli ilie 0 1 Oost Indié de westelgke giueji bistttnd uit lu eskaders in do Anie rikamsdi iii V stindiseho wateren en dt Kaap gi 01 die de veibuiding tusschen de beide and r gioepeii zil vormen Vooits slelt lurd S Iborno voor drie kratkers esk iders te vormen namelgk een iii liet Kiiifial een ui den Atlantischen Oceaan en len in du Middellandache Zee dio be seliikbiai mueten zgn voor bgzond re kiuis tochten Wat minisler Bilfiur dus besprak met 1 do uUln uil do Iin ierial Defence tommiUee was leeds door di regeeriiig uitgiwirkl en vastgesteld w De jailgpoliliek die in Irankigk alius vergiftigt vHCbt ora het Igk van Syveton d n ouden slrgd Men fluisturt van nationa listiBchin kant nog allgd over een misdaad u grondt z jne bescbuldigingen op feiten waarvan er geen het lirbt der krltiok kan velen Wat moet men bv zeggen van de insinuatie van Bertrou nationalistiscb ga innentoraadslid die met ophef vertelt hou hg kort na het drama in Syveton s rtndoer kamer komende niets van gasincht bo speurde f AU de man echter een neus beeft waarmede koolmonoxyde kan ruiken verdient hg den volgenden Nobel pr js voor scheikunde Andere g tuigen hebben don indruk go kregen dat de hoofdwond dio men aan den val toe heeft geschreven wel op i ttelgk ron drnkten Edith s oogen een verrassing uit die btjna een ontroering mocht heeton g begreep niet wat haar geregd wa Waarom ging baar man terw l er onder alle mensrhen die z j kende zooveel heeren bestonden mat wie zg oirgang bad in de wereld en ten harent ontving en waarbij or waren die mets liever verlangdon dan in haar gunst te deelen die haar bet hot trachtten te maken vaarom ging h j juist iemand foeken dien rg om zoo te zeggen met kende dien zg nooit bjj zich aan huis had gezien wien zg dien eigen morgen pas voor het eerst gesproken had P Waarom noemde h juist den eenige die met verdacht kon worden f Koos h j gel k bg de rechtspleging zoo vaak gebenrt een slinkschen weg om tegen spraak nit te lokken en zoodoende lang amerhand lot zgn doel te geraken f Of had hg zgn bezinning zgn gezoni verstand verloren P Hoe dat ook zgn mocht het was der arme vronw een ware verlichting dat h althans niet den naam vsn Ednard de Leiris had genoemd laan Cameron t herbaalde zy eindelgk terwijl allerlei gedachten met bliksemsnel held haar door het hoofd gingen Haar man had haar losgelaten Fdith kon das opslaan maar dat kwam zelfs met toegebracht zou ktiinen zgn Het euiuge wat voor een oiij arlgdig iiun ecu opin vraag bigfl is of byvelon zieh elt verdaan het ft dan wel hel slachtoffer is gewerd n van een ongt luk aiideis gezegd of ligzulf vun te vortii dun afvoer van gn gaskat hel toegeslopl luid of d it het t en t ngeval u geweest schuilende in etn gt blek van bet voi vvarmiiigstuostel Wal zouden de naliuiialistun wel gezegd liubb n vvanneei de Dityfnsards inderlgd Zola s verstikkingsduud ovrnueis i ui bon bios opzet hidlentotge schieven V Voor de zelfmoord theorie zou een onldek king pleiten welke de reehter van inslinetit volgens de Maliii liueft gedaan Ug kwam er achter dat Menard Syveton s sclioonztion kirt na den dood oen telegram vel mivan den volgenden inhoud bpreek niet Laat dtn diodo Hl vrede i asten Hel telegram moet gelicht zgn geweest aan mevrouw Sjveton Voor hel Hof van appCl te Brussel is Miudag het gi ding in tweede instnnliu over Je naliiteiisehap van wglen de koningii van BelgUi bugonn ii Hot proces hoeft m g alleen juridisch belang aaidal du pakkende rodovooringun on tbeatialo effoclen vanden I irstun aanlog nu buiten spul bigven Pinl laiuon lichlle hut v rzot van eist liers leg n het vuiiiuH 111 eerste instantie gewtzen op 12 Apiil jl loi Het ti Wooniii op 8 Augislu 1H 1 aangegane huwolgkseoiilrael IS in Uuigiti niet geldig en d irhalve ook mot du bupiiling der scheiding van goedirun Volg ns de Belgiseho wol waiiiin o ik de lud 11 d 1 kiiunklgke fanulio gn unl rwor ptn moet men dus hel ontbrek n van een imwoiykscontract en mitsdien ook vul gu meenscliap van goedelen erkennm En daaruit vloeit voort concin leurde luiison du noodzakelgkheid do door wglen kuiiingin Marie Henriotte naguluten erfenis te vi rdee I in onder hare kindoren en de schnldeisohers van prinses Dooise van Kobnrg Hel vonnis van 12 April berust op de overweging tl il hot te Weenen in 1H53 goslüten huwolgks contract een diplomatieke oveieenkomst tus stheii twee Ntaten is dit is een onjuiste meening zegt du idvoeiut van i iscUi rs omdat hel dan ah zoodinig degi dkeuriiig vnn het Belgische parlera nt bi h icfdt die nuoit IS gevraagd bg hiar oji Dooi den verwoeden slrgd naai ziel en lichaam gebroken conci nircerde zich nl haar krachten en linar goh oio dtnkver mogen op één punt K rwtjl al hel nndere voor haar lia I opgehouden te beslaan Komaan dat s een bekenteiUH I rieji du rechter ml toen z g den naam des Spunjaards bad herhaald Een bekentenis P Het tegendeel is waarIk wcot zelfs niet boe ge er toe komt iemandte noem n dien ik oo wmiig ji ik magwel zeggen in hot geheel met km tn ikvraag mg af welke bedoeling gg daarmidekont hebben Dna ontkent ge dat hg het isp Nattturlgkl Uat antwoord verwachtte ik Eenvrouwals gg liegt tegen alle waarscbgnldkbeid in doet dat zonder de hoop zelfs van lu kunnenmisleiden om te liegen alleen Tegen alle waarscbgnlgklieid in pZeker Na uw zedelgk bewnsizgn te hebben verloren moet gy took het giwono verstand hebben gedaan om uw onzinnige lengenszoolang staande te honden Maar ik zul nwbekentenis hebben zoowel als die van uvvmedeplichtige en wel door dezelfde middelt ndoor a beiden de onwederligbare bewgrslukken voor te honden Wordt Mnolgi