Goudsche Courant, maandag 19 december 1904

Zeer Belangrijke Openbare Vrijwillige Verkooping te Gouda iVo mm Öinsduir 30 December Id04 43ste Jiaargfiiig f BS W i JMeuwS eii Advertentieblad voor Gouda en Ot $treken Toletoon Sa H9 ADVERTKNTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen I Troote letters worden berekendnaar plaatsruiniite Inzending van A dvertentiën tot 1 uur des iftidd Teletoóii o 89 l e Üilgavc dezer Jouiaiit geschiedt dag elijks mot uitzondering jvati Zon n Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco perpost 1 70 Afzonderlijke ommer8 V IJ F C li U T K IN Openl are Verkooping TE ouiiA do MAANDAG 19 DECEMBER 1904 des morgens te elf aren in het KolBeljois HARMONIE aan de Markt ten oTerstann viin den Notaris e G FORTDUN DROOGLËEVER VAN No 1 Een WINKELHÜIS en ERF in de Wulesteeg te Oonda Wyk F No 81 Verhaard bj de week voor l 2 60 No 2 Een HUIS en ERF zijnde Smederij i den Roiendaal aan den Langen Tiendenreg te Gonda WiJk M No 6 Verhaard bij de week voor l 1 25 Nos 3 tot 5 Drie HniZEN en EEVEN op het Weosert aan don Groeneweg te Goada wyk L Nos 129 130 en 146 Allen verhuurd by de week Nos 129 en 130 elk voor 1 0 90 en No 146 voor i 1 No 6 Een HUIS on ERF in de Eobaarsteeg te Oonda Wyk M No 142 Verhuurd hij do week voor f 080 No 7 Een HUIS en ERF in de Speldemakersteeg te Gouda Wyk G No 48 Verhuurd bij de week voor 120 No 8 Een HUIS en ERF aan de Wachtelstraal te Gonda Wyk P No 195 Verhuurd by de week voor l 2 No 9 Een WINKELHÜIS en ERF naast het vorige perceel Wyk P No 196 Verhuurd by de week voor f 2 60 No 10 Een ruim ingericht gunstig gelegen WIKliËLIKlIS PAKHUIS en ERF aan de Wachtelstraat te Gouda naast het vorige perceel Wyk P Nos 197 en 198 Terstond te aanvaarden No 11 Een PAKHUIS of KOETSHUIS achter het vorige perceel ongenommerd Verhuurd voor f 40 per jaar tot 1 April 1905 De perceelen Nos 8 tol 11 worden na alzonderiyke veiling on alslag gecombineerd En No 12 Een in 1903 goed gebouwd HtlS en i ilF aan den orten Raam Ie Gonda Wyk O No 97 Verhuurd by de week voor 12 25 De perceelen zyn de laatste drie werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tol 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nad re inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLËEVER te Oonda OpenlDare Verkooping TK GOIjDA op MAANDAG 19 DECEMBER 1904 des morgens te elf uren in hel Koffiehuis HARMONIE aan de Markt onmiddeliyk volgende op de tegen dat uur aangekondigde veiling van Huizen VAN No 13 Een goed onderhoaden WinkelhuiSj ERF en PLAATSJE met SCHUUR aan de Nieuwe Haven te Gouda Wok N No 118 Te aanvaarden 1 Februari 1905 Het huis van Gas on Waterleiding voorzien bevat behalve de Winkel beneden etn Kamer en Keuken en boron een Kameren Zolder En Nos 14 en 15 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN SClïüEEN n GROND in de Boomgaardstraal te Gouda Wuk RR Nos 83 en 84 No 83 is verhuurd voor f 1 75 per week en No 84 is in eigen gebruik en Ie aanvaarden 1 Februari 1905 Op do gewone dagen en urenjle bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLËEVER te Gouda Cognac Vieux Aanbevelend Firma HERMAN ZOON in het Holel l E IMM aan de Marl t ten ovcntaan van d n te Waildlniicen gcvesiigden Noiaris Hr Ie HOLC 1 44ll Bij AFSLaII I P DONDERDAG JJ JANUAHI 1905 des voormiddag ten 11 ure ten verzoeke der Landbouw Maalschapinj lot vooriettmg der zaken voorheen Redreven door J VAN DHR ITRRGGEV A Zn ni likividilie van de haar in einendora toebehoorende 0 c TX Ia oE T7 EI GRAAN VOOR VISCH en ONS GENOEÓEN nüülCUlUli IIKEKE MIIUI S kl B I0Elt8W0M iEI KI £CHISW01SnGE allj met a nen bijbehooren benevens uitciiuntende steeds rijk bemeste welige en deugdelijke bewcr ile WElLAN DEN DIJÜWKILANDEN IIOOILANDEN BOUWLANDEN en DIJKEN als Botlwlerreinen alles allergunstigst staande of liggende in de Polders lle Puttee ide Icllterof eit de lUllld J plast vlak bij het Dorp binnen de gemeente W A II I HL V e fi 1 ter gesamenlijke groote van 295 Hectaren 04 Aren 02 Centiaren Uitgenomen op de Zon en Feestdagen iijn de perceelen dagelijks te beiicht gen waartoe men jich evenals voor aanwijzing gelieve aan te melden aan de Bouwhoeve GraKn voor Vischc Belaaldag 15 MAART 1905 BE KÜTITIE deeor verkooping bevattende o a m de kadaotrale kaarten en breede omschrijving der 4S veilings perce len hunne lasten en aanvaardings data combinalien en voornaamste verkoop voorwaarden zal van den l Dccendier 1904 af evenals alle verdere nformallëji gr itis verkrijgbaar zijn ten Kantore van genoemden Noloris Mr I MOLENAAR Wijk 1 Nol 3 den Kerkweg te Waddinxveen lOOFijüeVISITlMRTET op prachtig carton niet te ondersclieiden van steendruk met etui en enveloppen f 1 ezi ± 1 4=0 Aanbevelend A BRLMiMAIN Zni Café HariDODie SPECIALITEIT in ECHT unchener Lowenbraii Voor vereerend bezoek zich sleeils aanbevebd Zaal voor uitvoeringen partijen verkoopingen enz dispon ibel J WOUDENBERG BERICH T VAN INZET BE EOÜWMAKSWONINB M IS te Waddinxveen met LANDERIJEN ald uu gruot 28 Heet a4 Aren Centiaren slaat in bod op I 3V3SO te welen Perc 1 f iSOO poro 2 3000 perc 3 1 3000 perc 4 f 3000 perc f 3200 perc 6 f 3100 perc 7 f 2800 perc 8 1 2750 en perc 9 I 2700 Verhoogingen worden aangenomen tegi 10 De combinatiën en alslag hebbi plaats 22 DECEMBER 1904 Ie e 11 ar i in bot Hotel DE ZALM te Gouda J KOEMAN Notaris Haa$tn mmLinm stads Muziekschool I I OP WoenSda 21 1 December 190 Aanvanft stiulB ten t uur fen Ö 8 livonds ten 6V uur Ij j SO iii it koNS GKNOEGENIl m LEEll liBVli tiool aail bii Jeceiiiber dl aud toLUtiiig lzle aai gteioT f j h jorden eiftfp afMti fioek om ijlt ssdtón leerlingen alléén gebfljw jder An ei alda aV r DoiUerJég 2 4 ö unam v4 over voorwaarden pliikbin Ouders en vo Jgd i geniaakf dat bat i tydsche afschryving vart geldig 18 wanneer het schriftelijk ia gedaan bij den ondergateekende mlinstens veerWen dagen vóór den aanvang vau een niouW kwartaal Namens de Commiseie van Toezicli op de Stads Muziekschool 1 J A MONTIJN Secreta ia ÜOUDSOH VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEB 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes Orooto noHeerhty Qnnornamenien Ga§kacliel § KRALEN enZIJDEN FUANJE Enorme keuze liftm IJe GEËMAILLEERDE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zinilelgk Eenig adres voor prima GAStJLOBILICHT ARTIKELEN tegen concnrreerende prezen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik 5UVI0 VUURVAAS IFocftI U voor namaak Aanbevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter Telepliooiinet Croiida Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rgks Intereomraunaalbarean Op 15 Nov 1904 Ui vorkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Z r Bultenlandsch Ov rzlclii D 8 Russische Regceting heeft een zeer zonderlinge daad verridit een daad die in Unsljnd door duizondenjwordt afgekeurd on n ap Rdssisc ie pers oiibdwimiiold Wo dt veroordeeld t Het is de Muding dio z j heelt nangeno meft tegeiiover den kapitein Klado die door tami l hal Ro igo a s d Ijligoli ove 1 Ki pif ui KI lieerfl n hil h et maWne7di iwlgens Uyit il tjbeatandl d BaltistfW slwensky ontsclicept is te inaamStc der Russi sche ge vooyylilleii in do Noordzee do in Rusland terpgge jgen veldtocht begonnen tegen rteitïent dat de oorzaak isj idede ingen valj deli slechten loot vüornanieiyk van bet kader Daarijoor werd hij e j ir0cteur er marine grootvorst geAraW f üll d igen nriesl wegens he 3ïjuis ï aorstjMiln van le ten n Grootvorpt ii le ii luieft bierpede in yn woede oviiS iM mmedeeling njyan kapitetn Klado flun züM lemeiiiig efenplecbton dicn st bewezen Nyatlnioel du iiiMnationale ci im missie doen ni t deiverkl iïypg van een getuige wanneer diel getuig pas gestraft is geworden wegens hi t geijch von oiijajste verklaiingen f En kapitein Klado heeft dit duideiyk doen ntlkomen In een verweerschrift dat lilj aan do Russ toi zond wyst b i er op dat het motief van zyn bestrafing een recbtstreeksche beschuldiging van leugnn is geen vergissing maar opzettelyke leugen Hierin ligt voor my do zwaarte van de ro j opgelegde straf Die straf is geenbeiisping maar een zware beschuldiging waardoor mtjn eer wordt aangetast niet alleen als officier maar ook als inenscb Zulk een beschuldiging kan niet alleen gegiond zijn op een persoonlijk oordeel maar moet worden onderzocht by een gorcchtelyke behandeling Ik heb daarom gevraagd voor een krygsraad te worden terecht gesteld Maar dat verzoek is niet ingewilligd ka pitein Klado heeft er zelfs geen antwoord op gekregen Hieruit blgkt zeide hy dat myn tegenstanders bang zgn want niet ik beb gelogen zy ztjn het die gelogen hebben Een merkwaardige betooging heeft te Klef plaats gehad In do zaal van het Literarisch Genootschap werd door een tiental hoogleeraren der universiteit aldaar waaronder de door hun politieke opstellen bekende prin Mroebetzkoi en professor Boelgakof in verband met dejbeweging dezer dagen de vraag f £ t 1 llWtox 50 Al was t laar mogelyk geweest hem voorsl banda het leven te redden de wraak did het beminde hoofd had bedreigd daarvan al te wenden het was niet minder zeker dat hun lieldesdroom waa uitgedroomd ei dat er voortaan voor hem of voor haar geen geluk meer kon bestaan Nn do man wist dat zijn vronw schuldig Vras nn hj haar surveilleerde viel er aan een stryd niét meer te denken Zg aanschoowde eensklaps haar eiget bestaan zooals het daar voor haar lag dor en naakt als een woestyn kond als een Ijsvlakte en zy voelde haar hart ineen krimpen bö het jbewastnyn dat zy voortaan slechts ion leven om te lyden en te dulden Paa tweeen twintig jaar en reeda zag z j Ich gedoemd haar dagen te sljjlen tegen over een meedoogenloozen vijand een onver bl deiyken rechter die nooit zoujvergeven en videnB vergilfènia zjj trOnwens ielve niet verlangde ol begeerde daar zat ze na wel met schuldbesel doch daarom haar acbnld behandeld VVatjRusland noodig heeft Er was een publiek van meur dan 800 personen tegenwoordig waaronder leden der rech terlyko macht hoogo officieren on vela vertegenwoordigers dei provinciale bureaucratie Advocaat Ratiier besprak hetgeen er by bot proces to Homel O verband met de antiseniietische fcpstooljes was voorgevallen Alle ledevoeringen kwamen ten slotte neer op dit ecne pnnt Slechts een con litutic kan ons helpen Dit alles yordt nu echter dezer di gen op ivel op andere plaatsen in Rusland vcrniifncn Maar het nieikw anrdigo was lilt de erg idering door opstaan de nagellnchlenijS huldigde Mn den raourrtenaar van dijli minister Sipjagtii en er gedronken werd J l h t M elziin van de ino ofdenaars van Pleliw Ledeti der rechterlyke macht en ofjciercn btiijden mee op dronkcn mee on kllipten ir delhanaen i De Franbcl k Kamer beliandi ldo Waterdag het amnosticVüoistel betreffende de vernofdoelflt ii voor bet Hijoggeri cbtshuf Voiir bet vüüiötel wersl driiigentfVerkliiring gevraagd waartegen minister resident Combi s opkwam de qaueslie van vertrouwen btoUendo Bet voorstel lot diingondverklaiiiig iword daaiop ingetrcikkiMi en het aiiin stio vuüri tel verwezen naar de rechts Cümniiasie Do Hongaarscbe minister president graaf Tiszu Werd Zaterdagnjürgen ontvangen door den Keizer wien hy een uitvoerig verslag deed van den toestand Het resöltaat van do audiëntie is dat het Parlement nog eens zal byeenkonien op heden en daarna zal worden byeengeroepen in het bi gin van Januari den 4e of den 5e De Keizer Koning zal het Parlement ontbinden en de nieawe verkiezingen zullen onmiddeliyk plaats hebben Zooal wy gisteren reeds verwacht hebben heeft Tiftza tusschpn de keus geplaatst om heen te gaan of de Kamer te ontbinden tot het laatste besloten Ken telegram uit Budapest meldt tot de ontbinding derHongaarsche Kamer is besloten binnen enkelo dagen zullen de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven Na de byeenkomst van gisteren was dit be luit te wachten Minister Tisza verklaarde in de Kamer dat hy niets onbeproefd had gelaten om de orde te herstellen Do Wet eisckt dat het huis drie dagen na do opening der zitting geconstitueerd zy Die niet dieper gevoelend dat zij t reeds een jaar lang had gedaan van t oogenblik af dat zij weer gehoor had gegeven aan de vroeger alt vrije beweging afgelegde verklaring van onveranderlijke liefde dan aan de belofte van trouw door haar in schier onbekende handen afgelegd toen ze door de omstandigheden daartoej was gedwongen geworden Zij zocht nu naar troost in haar leed waar en hoe dan cfck en nergens iets vindend mompelde ziJ Ik ben verloren zonder hoop zonder uitkomst verloren verloren Bij de eentonige herhaling van dat woord vond zy een soort van verlichting zooals iemand die een moeielijk sterfbed heeft dat bij zijn herhaalde zware zuchten moet gevoelen En toen het woord verleren eindelijk ophield kwam haar een ander woord op de lippen een woord uit een dankbaar hart Hi is gered I Een glimlach van blijdschap en trots maar de glimlach verdween spoedig Tot welken prijs is hij gered P Haar onvergeeflijke daad waardoor een onschnldige als de scholdige werd beschouwd waardoor z iemand anders had blootgesteld aan de wraak van den beleodigden man stond haar in alle duidelijkheid voor den termyn ia verstreken r is geen uitzicht oporde De Minister verzoekt daarom het huis hem voor een korten ti d indemniteit toe te staan opdat hy oen beroep kan doen op het volk Htj wil aan de Hongaarsche natie de vraag voorleggen of zij wenscht dat met behulp van de wet Daniel een einde aan de obstructie wordt gemaakt en een nieuw reglement van orde worde ingevoei d De nieuwe verkiezingen zeide de Minister noè zullen zondei eenigen dwang plaats hebben Natuuilyk wilde de oppositie de Regeering get n indemniteit toestaan baron Banffy weigerde de indemniteit waarom de Regeering vraagt en zeide dat naar zyn overtuiging in den ex lex toestand die thans heerscht geen Kamerontbinding kan plaats hebben Telkens w umeer baron Banffy spi ak ov or de gewelddaad van 18 November begon de Regeeringsparty te roepen 18 Deci mbei een herinnering aan B tnffy s optredfii iu D jcember LB9H toen hy een besluit van de liberale club de zoogenaamde lex lMsza als een Paileraentsbesluit uitvoerde Üiinffy emdigdb met een bedreiging Wordt het Huis toch ontbonden dan we t ik niet waarheou do kiankzinnige politiek an den ministerprosident ons voeren zal Wel kan Tisza met de hem bekende middelen de giondwetlige vechten schorsen en de ontbinding doordryven maür dat z ü hem niet redden Kaekosky had vooraf den eisch gesteld dat het oude reglement zou hersteld wor den nieuwe verkiezingen kunnen ons niet Helpen de natie kan zeggen wat zy wil Wy eibchen het Lerstel van het reglement En Kossülh verklaarde met een Regee ring die de wet geschonden heeft niets meer Ie maken willen hebben en elke verbinding imet baar verbroken te hebben Ook gisteren moest weer herhaaldelyk de zitting worden geschorst omdat het voiJrtdu rend rnmoer de voortzetting ervan onmo golyk maakte Onder die omstandigheden is ontbinding toch de eenige weg om wellicht een beteren toestand te verkrygen I De heer Mare Ruchet die m de vereenig i de zitting van den Nationaien Raad en den Stendenraad tot Bondspresident voor 1905i is gekozen is hot op èén na jongste lid vau het Zwitserlche ministerie Hy is ge boren in 1853 te St Saphorin bs Merges in W aadtlund Hij heeft in de rechten ge i studeeid en staat bekend als een gematigdl en voorzichtig man In 1887 werd hy lidi geest Ia het was afechnwelyk wat zjj had gedaan I Klappertandend begroef zy t gelaat in do beide handen alaot ziJ t zoodoende voor do geheele wereld maar het meest nog voor zich zelf had knunen verbergen Neen als zij weder in die zelfde omstandigheid was geplaatst zou zij den moed voor een dergelijke lengen niet meer bezitten Hoe was t dan gekomen dat zy zoo gelogen h d f ZiJ moest wel hij had haar daartoe gedwongen al had zy van haar kant ook bezworen dat hot niet waar waa d OrviUier zou toch geantwoord hebben t Is wèl waar I t Is niemand anders dan Jaan Cameion I Om te bewyzen dat hy ongelijk had was er maar één middel geweest n l het noemen van den naam van Eduard de Lairis Edith richtte zich uit haar nedergebogen bonding op Had zij dat mogen of moeten doen t Had zij hem dien zij liefhad gelyk hjj het haar deed moeten prjjs geven aan een wissen dood V Had zy hom mogen overleveren die zonder eenig beraad ziJn leven zoa bobben gegeven voor haar behoud F van den Stendenraad in 1894 lid der kantonnale regeeriug van Waadtlai d en in 1899 lid van de Bondsregeering De heer Ruchet zal nu Voor de dei de maal binnen drie jaar van portefeuille moeten verwisselen In 1903 had hy binnenlandsche zaken dit jaar was by minister van financiën en met Nieuwjaar zal hij als Bondspresident aan het hoofd van bet zoogenaamde politieke departement buiten fandsche zaken komen te staan Vrij algemeen wordt in Zwitserland toegegeven dat de gedurige verwi ssejing van portefenilles ernstige bezwaren heeft Vooral zou men gaarne meer stabiliteit zien in de leiding van de diplomatie en buitenlandsche zaken Er wordt dan ook gedacht over een wijziging in deze richting De nieuwe vice president van de Bondsregeering de leer Forrer Van Zurich is vooral bekend als yveraar voor de verplichte verzekering tegen ziekte en ongevallen Zijn desbetieffend wetsontwerp heeft in 1900 schipbreuk geleden In t laatst van het volgende jaar zal het zyn beurt zjjn om te worden benoemd tot Bondspresident De groote protestvergadering tegen do Rynvaarttollen hoeft gisteren te Dusseldorp plaats gehad Dp vergadering die oer druk door vertegenwoordigers van allerlei corporaties was bezocht werd gepresideerd door den ggtiheimrat Michel uitMatnz Do eersteburgomeestor der stad en de voorzitter der Kamer van Koc phandel heetten de vergadering welkom Êeu motie werd aangenomen waarbj de gronden vau het in April van dit jaar genomen besluit werden verklaard nog steeds onverminderd van kracht te zyn en met het bestaande recht de billykheid en eeu gezonde staatbnislioudkunde uitsluitend in overeenstemming Dit besluit verklaardo het heffen van tollen op den Hijn in i tryd te zyn met art bi der Ryksgrondwet en met art 3 der Rynvaartacte verklaarde het ongeoorloofd voor reeds gemaakte zoowel als voor nog te maken verbeteiingen van de rivier de vrije vaart te belasten Aan dit besluit werd thans toegevoegd dat ook een verdieping van 60 70 cM het heffen van tollen niet kon rechtvaardigen Het besluit zal aan de verbonden regoeringen en aan do volksverlegouwoordiguig van do betrokken bondstaten speciaal aan het Pruisische Huis van Afgevaardigden worden medegedeeld O indien slechts liaar leven ha ir persoonlijk heil op het spel had gestaan ze zou niet gelogen hebben ze zon de laaglieid niet hebben begaan een onschuldige tot eigen redding prys te geven aan den onverbiddelijken man met zyii geheimzinnige wraak Maar de man dien zij liefhad nioci t gered worden door welke middelen dan ook Waarom had d Ürvilliers nadat hy zelf Juan Cameron had genoemd baar niet willen gelooven toen zjj zeide I feen hy is bet niet Ik ken dien man ternauwernood f Waarom waren alle omstandigheden in het nadeel van Juan Cameron alsof de Voorzienigheid zelve dat redmiddel luid aau de hand gedaan voor den ander Bovendien zyn vrouwen niet de aangewezen personen om dergelyke dingen van alle kanten te bezien Zy redden hem dien ze liefhebben door welke middi len ook Dat ligt zoo in de aard der vrouwen tis een eisch v in het hart Laat de mannen als zjj kunnen het recht vertegenwoordigen de vrouwen doen het de deernis En tis nog de vraag ol ze hiernamaals znllen gestraft worden oimlat zjj uit medelijden gelogen hebben Wordt vervolg 1