Goudsche Courant, donderdag 22 december 1904

é r Donderdag 23 December 1904 No 0601 43ste Jaargang mmmt courmt 4f ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken U lt louii 8 f Df lJjlj5a e dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I elefonn a 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ini id PIET AS Levensverzekering M J te UTRECHT l eveiiiverzekerliig en Lijfrente Kaaöc hield een jaar lang boek en bevindt dat SQLO veel voordeeliger Is dan natuurboter heerlijk smaakt op de ë Boterham en voortreffelijk Is om braden en Ie bakken OP DE Internationale Tentoonstelling voor Kookkunst Hotelwezen en Industrie die van 0 22 December te s Gravenhage g ehouden wordt verkreeg de Firma GEBr KAMPHUIZEN alhier voor GOÜDSCHE SPRITS en SIROOPWAFKLS Gebruikt steeds WERELDBBROEHDS Superior Dniiven BorstlioningEztract de Koninklijke IJ Kenig hel iend en n doend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sljml hoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen de Gouden Medaille Negen maal met Goud bekroond Eenige labrikanten H N VAN SCHAIK r FUeons na 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De BoningWoem Verkrfl baar bij Firma WOLFF Jb Co Westhayen 18J Y STB JV KleiwegP loO Gouda E H VAN eerrial B 129 W o A BOÜMAN i oordr PINKSB NieumrkerkadlM A I T hovm J Th TORKEN Bo koop B t WIJK 0 d i r A 8CHEÏ B a c P W y EDK Oudev aUr K van dbr HEIJDEN U Steu k P d BPEK WAVnSCHUWIiVCi Laat ü niet misleiden ioor AbdU airoop Het kloosterSon n Pau o J 6 HybeBtaat niet l Slrooi vangeenerlelwaarae door meer dan duidend aanzienlijke professoren en geneeebewen beproefd voorgeschreven en aanbevolen Bij het publiek sedert 26 jaren geliefd als zijnde het bette goeilkooptle en onachiuleHiktle Bloedreinigings en Laxeermiddel 1 en verkozen boven Zouten Droppels Mengsels Mineraalwateren CO en zulks jom hare aangename uitwerking im men hoeaelmteh t oor namaak 1 ledere doos moet h t leeirelMK merefftttreerde handelamerk namelck het wille kruli In Zeiamet de handteekening llichara Hrandt Jr p Ty f uepot r B e te üoiiT f F lf in doosjes k 70 Cents geen kleinere en wel te Gouda bd WOLFF Co ADVEETMTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A BKINkMAN di ZOOAJ OOÜDSOH VERLICHTINO MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buuit B 1 3 TELEF 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes Groote sorteering Otittornamenten Gashaciiels KRALEN enZLIOEN FUAN IE j Enorme kenze gittvrlje ÖEEMAILLEEEDEHIJISHOÜDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk Eenig adres voor prima GASGLOEILICHT ARTIKELEN tegen oncnrreerende prijzen N B Met groot succes geplaatst de echte merik SUVIO VUURVAAS Wacht U voor namaak Aanbüvelend M M 7 LOON Mr Qasatter iHICBW onovertroSeii rof Dr Liebera welbakoiid HIVW KSACSÏ SI IXBB Alleen echt met Fabrïelumerlc tot Tourtdorende radicate ep zekere genoziag vau alle zatta de meest hardnekkige xentiW I êlekterif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigl u leeft d Totals t enezing van elke zwakte UleelItjcht Benauwdheid Hoofdpön I Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte spgsvertering Onvermogen I impotenz PoUutione enz UitI Toerige proBpectoaaeu TriJT f or escl fi l fl ft 3 dubboly floecli 11 Cl 1 lOentraalDepót Matth v d Vöijte Zaltbomme I Depots M Cióbtm C o Rotterdam V Happol B Gravenliago I IlRlramnns do JonR J Can Rotterdaun f ff i Co ffouds nn bi alle droe sten T lip II IM 11 I II II IWIII 1 I lil t I I I H IMÉÉ m Wie zeker zyn wu d ËchtA filkol CttCftÜ t6 JiitrioiguQ ïesambn gesteld en au vole i E a foümii n in don handel gokomoD ubden deE naam des uitvinders Dr MiohaelU Tervaardigd p ds beste maoUnes in het wereld roomde étabbligBement ran G bx StollVM ok te Keulen Ischs J i n2ie jaeIH Bikel Cacas In Tierkanfen biisasB Mm EiktJ Cacao is met melk gekookt eene aangename gezon a drank voor daK iykacli gebruik een t 2 tfae le l van t poeder vóór een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij Tal van diarrhee sleohts met water t gebraiken Verkrijgbaar by de Tooniainut H 1 Apothekara ens p Kg V X fweHmijea t 1 80 o 90 ABS Qeneraalvartegeawoordlgn nat IMar and Julius MattenMtd imntsrdam Kalveistraat UU en Metailpoetseztroct merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik HiMn ii de kromu Verkrijgbaar to Gonda bö R ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSElL Firma L DE JONG A DEOST te Woerden liS N DB KEDIJÏF looi Nederland 1905 is eene SCHEllHKALENDER die eiken dag een mooi gezicht uit ons schoon Nederland geeft waarvan elke eerste van de maand iu kleuren is gedrukt Bet SolJild H een koarige reproductie Daar een SohilderU van Me THÉBÈ3E SCUWARTZB Hot is een sieraad voor de Huis kamer en heeft nit een peadagogisch oogpunt veel waarde zoowel voor kinderen als voor volwassenen Het Buooes la buitengewooo groot Prlji 00 Cent In eiken Boekhandel te verkrijgen of fr p p door den uitgever S BAKKEEJz Koog Zaandi k met Ib cent verhooging i 1 1 Hl tm aeen Grijs Haar meer De Nieune London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoofd weg Éischt op den hals Lotidoii P r ii s f S ï en f l no per flacon Verkrijgbaar in de EOZENDAAL M S bij IzAiik Cai § Papier molen JOUUA ONTVAN EN alle soortenWINTKHSCHOENWERK sterk SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het Noordbnibanlscli Uiicii en laarzcnmaijazijn Kl hIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparaüën en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesschen SO ets H5 et en f l HB biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het n rli AHK Ifi 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te QooDi bB C LUGEE Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven i98 1 a i i j II i i ji a OnnaYolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf getchilderOe Pprtrellett H etnlurerfUftgaiirtfzy geven kracht en diepte die naaiakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich gee i imitatie voor de ecAf te ontvangen Ge ül Prytcourant m t een aaatal ongevraagde getnigschriften grati op aaoYraag Boïtel fl HOOdPBTS Jt Cq Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kwsthandel KleiW8 by wien modelijs te bezichtigen liJn Kïlind D o i van EINKMANAZ UulU iilaiidscli Uverzichl Reuters correspondent by hel Japanscho leger meldt uit Port Arthur van 19 Dec Het nuordeiyke Kikwanfoit word gisteren te middernacht gpnometi na een van de verwot dste gevechten van het beleg Wekenlang zyn de Japaniers bezig geweest met het graven van twee tunnels ter lengte van 40 voet met vier vertakkingen waarin zeven münen gelegd wsren De eigenlgko aanval werd gedaan door twee troepen vrywilligers die in de gracht bleven tot de munen ontploft waren De eerste troep chargeerde toen te vroeg Velen werden gedood door de puinbrokken van de bolwerken op het noorden oostf ont die door de ontploffing werden uiteengeslagen üe tweede troep drong vervolgens twee ontziiglgke bressen binnen die de onlplofüng in den muui had geslagen üe vijanden in de f chansen v66r den muur werden gi doud De rest van het garnizoen bevond zich met kanonrren achter in het fort aclrter i olianfien en zandzakken Zy boden hard nekkig verzet Na tien ur un vechtens word het fort genomen Nagenoeg het geheele garnizoen werd omgebracht Hot Japansche hoofdkwartier maakt oen verlieslysl openbaar Ue kiliiscr ïsoesjjma heeft eergisteren de sloomboüt Negretia hj Oelsan Korea in beslag genomenDe Negretia ging naar Wladiwostok Bij onderzoek bleek dat de lading een groute hoeveelheid corrtrabande bevatte De ktoombüot werd naar Sasebo gezonden waar de zaak voor het prysgerecht zal komen De nationaliteit van hi t bchip is onbekend Wy hebben reeds melding gemaakt van een overval der opr oerigo Hotlentotten uit Duitsch ZuidwestAlrika op Engelsch gebied En nu biykt hot en niet voor de eerste maal welk een groote font de Engelsche regeering begaan heelt toen zj den Afrikaander Boeren hun wapens ontnam Weerloos zyn deze Boeren thans overgeleverd aan da uitmuntend gewapende H tlcntotten die in benden van honderden krygers op Engelsch gebied overgaan en daar moordend brandstichtend en plunderend rondtrekken Een telegram uit Kaapstad deelt mede dat volgens berichten uit Victoria West groote onntst heerscht under de landbevol FLUILLEIOX 62 Waarom bad die man alvorens haar tot zyn vrouw te maken niet onderzocht hoe t gesteld was met haar hart waarom had hy t niet begrepen gevoeld ja geraden desnoods Zg wist zeer goed onder welke omstandigheden zg er in had toegestemd zgn vrouwte worden tot welk een prys zy al haar ohoone meisjesdroomen had moeten vernietigen om er toe te kunnen besluiten den naamaan te nemen van mevrouw d Orvilliervwaarom zoovele anderen haar in haar plaa zonden hebben bengd Dat huwelgk was voor haar een fnttnin geweest grootheid en aanzien een bengde positie in de wereld Wat vroeg zy naar dat alles Dat sprak slechts tot baar gevoel van gdelheid hoogstens tot haar verstandelgk begrip maar niet tot het hart dat helaas niet meer vry was Van haar eerste jeugd af we weten het reeds had zg Ednard de Lairis bem nd king daar do Knapsche Hottentotten met de uit Daitseh Zuid West Afrika overgekomen stammen gemoene zaak rhaken Die Kaapsche Hol tentetten zjn boklnd door de diensten die zy in den Afrikaan chen oorlog aan de Engelschen bewezen als kondichappers en verspieder s Voor een groot deel zyn zy nog in het bezit van wapens en ammunitie En die gebruiken zy thans oin Je Boeren te vermoorden üat dit geen lopse vrees is biykt uit het bericht dat vjltig Hollandscho kolonisten in hel grensgebied door de Hottentotten op de wreedste wyze vermoord zyn de inlanders ontzagen niemand giysaar df vrouwen en kinderen werden gedood of meegevoerd Enkelen slaagden er in te vluchten naar de Kaapkolonie naar het Gordonia districI waarheen lydens ett na den oorlog een aantal Boeren getrokken waren daar vinden zi Vüorloopig hrrlp De Duitsche regeer ing heeft een bedr ag van f 20 000 aiark ter beschrkking gesteld van de ongelukkige vluchtelingen die door dezen overval van alles beroofd ign In eeir brief uit Rietfonlein wordt geschreven Do toestarrd in het grensgebied is zeer ernstig aan heide zyden der gr ens houdea de Hottentotten op wreede wyze huis Ik herberg op dit oogerrblik 23 vrouwen die uit hun w oonp aatserr gevlucht zgrr en hier een schuilplaats zochten Al l Unne mannoiyke bloedverwanten zytr door de Hottentotten overvallen en vermooi d Een jongetje dat er in slaagde te orrtvlachten kwam hier aan niet drie kogelwonden die de Hottentotten hem toebrachtenDe geheele Hottentottenbevolking is in opstand tegen de Duitsche regeering en daar de grens vlak in de nabyheid is loopen ook wy groot gevaar overvallen te worden Het biykt uit de berichten dat do Britsche grenswachten niet in stirat zyn de grens behooriyk af te petten veel minder de kolonisten te beschermen tegen de moord en roollustige Hotterrtotten Onder de onverantwoordelyke daden die de Engelsche regeering in Zuid Afrika heeft verricht bl kt nu dat ook het wapenen der Hottentotten err het ontwapenen der Boeren moeten worden gerekerrd Het zal thans zaak tgn dat de Kaapache regeering een belangryke troepenmacht naar de grensdistricten zendt om de kolonisten te beschermen en do oproerliugen te beletten van het Duitsche gebied op het Engelsche gebied over te gaan In de Belgische Kamer van Afgevaardigden verzocht gisteren de socialist Bertrand Ëduards vader was na consul in Spanje te zgn geweest waar hy de Camerons had leeren kennen en hoogachten naar Franl yk naar Parys teruggekeerd Daar had hg Ediths vader wedergevonden een oud en beproefd studievriend en daar beiden weduwnaars waren had de vriendschap die harten misdeeld van de echteiyke liefde nog vaster aaneen gesloten Mynheer de Lairis de vader bezat hoegenaamd geen fortuin en toen hy wegens voortdurende ongesteldheid gedwongen was geweest zich uit het staatsmansleven terug te trekken moest hg van een gering pensioen zien rond te komen Zooals wel te voorzien was geweest stierf hg reeds op betrekkelgk jeugdigen leeftgd toen Eduard pas vyftien jaar oud waa Richard O Brien Edith s vader nam onmiddellgk den knaap tot zich niet als zyn zoon want dat mocht volgens de wet niet daar hg zelf een kind bezat maar hy zorgde niettemin voor Eduards opleiding en had hem lief alsof hg inderdaad zgn vader ware geweest XIX Richard O Brien de vader van de blonde Edith was gelgk ook zgn naam aanduidde van lerache afkomst Hg behoorde tot een dier adellgke fami de regeeriirg te iuterpelleeren over de aansprakeiykheid die voor België kan voort vloeien uit den flnancieelerr toestand van den Kongo Staat De minister grresident maakte voorbehoud Toen Bertrand den flnancieelen toestand onrustwekkend noemde antwoordde de ministerpresident dat hy ilaar de veronderstelde mogeiykheid niet bestond de inlerpellatie niet kon aannemen Ten slotte beloofde niettemin de voorzitter dat de interpi llatie achter de overige zal worden ingo cirieven De regeering zal overwegen of zg ter zake dienende is of niet In antwoord op een interpellatie betreffeirde den Kon 0 spoorweg verklaarde de miirister president dat hy niet deelnam aau de onderhnndelingen betreffende de tarieven noch als gemachtigde van detr Souveroin nftch ais minister van Firranciën en dut hy verder rriets re zoggen had Hiermede was de zirak irfgeloupen Irr het jiioces om de nalatensclrrrp der Koiringirr van BelgiS heeft eorgistor idvokaat Janson uit naam van de eischers weer een lang betoog gehouden Het Weensche huweiyksverdrag is zeide hy geen politiek maar een privaatrecliteiyk stuk dat om in België geldig au zijn iu overeeirttemming ou moeten zgn nret de daar boataartdo wetten De tegorijtarty heeft web beroepen op de huwelijken van de prin sesserr Charlotte en Stephanie om eerr praecedent aan te voeren maar bg deze is er sprake van verdragen die door de Kamers moesten worden goedgekeurd omdat zgbepalingen over de vaststellirrg vair een bruidsschat bevattenMet het huweiyksverdrag op zichzelf had het parlement zich echter niet in te laterr De beide prinsessen hebben overigens door haar huwelgk hare nationaliteit verbeurd en aan de bepalingen van het Belgische burgerlgke wetboek behoefde daarom niet voldaan te worden De uitvoerenl fe itlacbt mag de door de grondwet voorgVschreven bepalingen door te letten op gebruiken van het hot of oen verouderde opvatting van het koningschap bg Gods genade niet overtreden De dagen zgn vüorbg en zullen nooit terugkeeren toen Karel X en de hertogin van Angoulême de leden van een koninkiyke hofrechtbunk mochten berispen omdat zg het Journal des Débats vrg hadden gesproken Het huweIgksverdrag van 8 Augustus 1853 met zyn huweiyksohe voorwaarden is onwettig en in België niet geldig Degenen die het hebben opgesteld konden niet voorzien dat op zekeren dag de scbnldeischers van een koningsdochter en een andere koningsdochter ge ne s welke de Stuarts in hun ballingschap waren gevolgd toen de kroon van Engeland op t hoofd van Willem van Oranje werd geplaatst De O Briens waren langzamerhand verfranscht zonder evenwel geheel het cachet te verliezen van het temperament dat zg uit hun geboorteland badden medegebracht Goed edelmoedig vol geestdrift en toewgding maar hartstochteiyk van aard met meer verbeeldingsdan wilskracht of nuchter verstand hadden zy de lersehe natuur behouden waarvan de kinderlgkheid geen groote deugden buitensluit maar toch irel sommige practische eigenschappen die men vooral in de Parysche samenleving zoo moeieIgk missen kan Richard O Brien was de onmogelgkste man op de wereld om anderen te leiden daar hg t zich zelf al zeer onbeholpen deed Hg had eenig fortuin geërfd dat hg niet behooriyk wist te bebeeren zoodat hy het zilver rondstrooide alsof t hem een gouden oogst beloofde Op zekeren dag bemerkte by tot zgn niet geringe verbazing dat hg nagenoeg niets meer bezat Daar zyn har t even goed was als zgn hoofd lichtzinnig verkeerde hg in diepe wanhoop over het lot van zyn Edith het tengere etherische schepseltje dat xoo weinig bestand noodzaakt zonden zgn legen de geldigheid van dat huweiyksverdrag in verzet te komen Het eenige bgzondere recht dat de monarchie in België rest is het erfoprolgingsrecht Do monarchie moet in België zooveel mogelgk repnblikeinsch zgn daar de grondwet byzondere rechten van de Kroon heeft afgeschaft Dat do koning der Belgen staat onder de burgeriyke wetten biykt o a uit het feit dat de overeenkomst van 31 December 1902 over de schenking van zyne domeinen aan den Staat die van de grondbeginselen van het geraeene recht afweek door het parlement bekrachtigd moest worden Het onderzoek in zake Syveton wordt door den rechter van instructie voortgezet Dl Tholmer bevestigt in hoofdzaak de verklaringen van mevrouw Syveton dat haar man zelfmoord gepleegd heeft door gas op te slorpen in zyn badkamer en toen hg dood was naar zyn studeerkamer is overgebracht Toen do rechter vroeg hoe de verschillende lezingen van het geval dan verklaard moesten worden die mevrouw SyvotoD aan de pers gegeven heeft zeide Tholmer te gelooven dat sommige bgzonderheden haar afgevraagd of irrgeblazen moesten zgn door de politieke vrienden van den afgevaardigde Dr Barnay itrtusschen is van een geheel andere meening hg gelooft niet dat Syveton tot zelfmoord gebracht kan zgn door de bekende zaak en hy houdt mevrouw Ménard voor een zennwIgderes die allerlei ongegronde beschuldigingen uitte Ménard zelf verzekert nn dat hy voornemens was geen gevolg te geven aan zgn bedreiging de zaak rnchtbaar te maken maar Syveton pleegde zelfmoord voordat by hem dit he lurt kon laten weten De koning van Hongarye heeft in beginsel toegestemd in het verzoek van den Hongaarschen ministerpresident om do Kamer te ontbinden Maar daar de Koning voorloopig niet naar Boedapest kan komen en Tisza er prgs op stelt dat do Koning zelf de zitting sluit met een troonrede moest de vergadering worden verdaagd totdat de Konirrg naar Boedapest kan komen Varrdaar de zonderlinge vortn waarin het ontbindings proces aan de wereld werd mede gedeeld üe Kamer is bgeen en kan zonder koninkiyk besluit niet worden verdaagd Daarom moest de Kamer gisteren byeenkomen alleen om een koninkigk be iluit to hooreii scheen te zyn tegen den ruwen strgd om het bestaan Hy aanbad zgn kind in de eerste plaats omdat Edith nn eenmaal behoorde tot dó meisjes die men vereeren moet zonder zelf te weten waarom en iu de tweede plaats omdat zg naar hart en ziel zoo geheel en al het evenbeeld baars vaders was O Brien begreep dat hy eindelgk verstandig moest handelen beleidvol te werk moest gaan on dat hy voor zgn Edith het verloren fortuin terug moest winnen Die droom van wijsheid zou hem in t verderf storterr Weinig in staat tot gezetten arbeid die helderheid van geest vordert gepaard met onverstoorbai e wilskracht en geen flauw begrip van zaken hebbend viel hg reeds by de eerste schrede die hg deed op den weg naar het nieuwe fortuin in handen van uitgeslapen schurken Men zag hmn toetraden in den raad van beheer bg een zeer onsoliede zaak waaraan hy zgn naam verbond en waarin hg het overschot igner fondsen stak Man liet hem voor ettelgke sommen inschryven op biljetten die slechts voor de lens en om vertooning te maken de wereld in gingen Wordt vtnolgd