Goudsche Courant, donderdag 22 december 1904

voorlezen waarbg de zitting verdaagd wordt tot 28 I ecember Op 28 December zal nogmaals een poging worden gedaan om do Kamer tot de aanneming dor begrouting of van een indemniteits wetje te bewegen opdat Hongarije voor de ontbinding uit den exlex tüC8tnnd zal komen Slaagt die poging nog niet dan zal de byeenkomat opnienw worden verdaagd tot 5 Jannari op dien datnm zal de koning persooniyk de zitting komen slaiten Dit 18 bet door TiBza opgemaakte program Het is duidelgk waarom de minietter president er zoo op gesteld is dat de Koning de zitting sluit en bot ontbiudings beslnit persoonlek bekend maakt Do oppositie toch bescijuldigt de regeering van schending dor grondwet en die beschuldiging wil Tisza te niet doen door den koning persoonlijk de slnitirfgsrede te doen honden en de noodzakeiykheid van een beroep op het volk te doen betoogen Het is daarom dat Apponyl in een gisteren gehouden redevoering voor zgn kiezers poogde uiteen te zetten dat de Koning verkeerd is ingelicht on op een dwaalspoor geleid Apponyi zeide nog dat geen der wetten door den nieuwen Ryksdag aangenomen rechtsgeldig kan zgn Hu en zijn aanban gers zullen de ontbinding gedurende don ex lextoestand als non avenue beschouwen en bÖ de heropening van den Hyksdag op grond van hnn tegenwoordig mandaat hun oude plaatsen weer innemen Klaarbiykoiyk beeft graaf Apponyi gesproken namens de oppositie en in dat geval wordt de toestand ook al zou de ontbinding een veranderde samenstelling der Kamer ten gevolge hebben er niet beter op Want dan zullen de niet herkozen leden der oppositie met geweld moeten worden belet hnn oude plaatsen in te nemen Tisza heeft gisteren in een vergadering der liberale partjj nog den raad gegeven in een manifest aan het volk het denkbeeld te bestrijden dat do Kamer ontbinding onder de gegeven omstandigheden een onwettige daad wezen zon Verspreide Berichten Frankhuk De oppositie is van plaFi in de Kamer weer een nieuwe onthulling te brengen om te getuigen tegen de politiek van Combefl C B die ïoo ongeveer als movers bg de tegenpartg gebrandmerkt staan Het betreft maar weer eeni den zoon van den premier Edgar Combes die als secretaris van het departement van binnenlandsche zaken eu als staatsraad wat al te veel salaris zou opgestreken hebben Zoo zeggen ten minste de bengders DUITSCULAITD Te Weenen is een nota ontvangen van de regeering belrekking hebbend op de voortzetting van de onderhandelingen over een handelsverdrag De onderhandelingen zullen nu hervat worden te Berlgn waarheen Oostenrgksche on Hongaarscho deskaadigen zich binnenkort zullen begeven Zwitserland Te Wetzikon in Zurich is op een demo cratische volksvergadering besloten tot de regeering een verzoek te richten tot het ni men van maatregelen om de wetgevende bevoegdheid inzake bel gebiuik van water als boweegkracht in handen te stellen van den Bond Gebeurt dat niet binnen korten tgd dan zul het bestuur der democratische party een beroep doen op het volk ESOELAHU Te Londen werd Zondag op het Travalgar plein een meeting van workloozen gehouden bggewoond door ongeveer 3000 personen Er werden oproerige redevoeringen gehouden o m werd aanbevolen in groote massa s betoogingen te gaan houden in het door rgken bewoonde West End indien mocht blgken dat de troonrede bg de a 8 opening van het parlement geen aandacht schenkt aan de in de stad heerschende werkloosheid Nadat een motie was aangenomen waarin gezegd werd dat de arbeiders het recht eischen door hun werk te kunnen leven ging de menigte zonder dat ernstige ordeverstoringen plaats hadden alteen De werklieden afgevaardigden in het parlement hadden zich op deze meeling niet vertoond Portugal Het ministerie zal deti koning na diens terngkomst van do bultedlandsche reis een voorstel tot Kamerontbinding voorleggen 100 Fijne VISITEKAARTEN op prachtig carton niet te ondersclieiden van steendruk met etiil en enveloppen a f 1 © X5 ± l 4=0 Aanbevelend A BlUIMiMAi S Zr BINNENLAND 8T ATÊN G ENER A A L T W K K n K HAiWJtn Zitting van Maandagavond Jastilie De algemeens beschonwingen werden ga opend door den heer van Wijnbergen die de knoeieryen aan de Noordbrabantsche Bank besprak Het hof in den Bosch heeft geen termen voor rechtsingang kunnen vinden De heer van Wijnbergen herinnerde dat in elk gevat de comfflissarlssen anti statutair hebben gehandeld en nalatig zyn geweast in hun plichtsvervulling Ofschoon hg na allerminst wilde sprekim van klasse justitie en het arrest van hei Bossche hof ten volle wilde eerbiedigen morkte hy toch op dat door de gepleegde feiten die hg schandelyke handelingen noemde het rechtsgevoel in de betrokken streek gevoelig Is gekwetst waarom hy den minister vroeg of deze alsnog een vervolging wilde doen instellen door het O M wilde de minister dat niet dan wenschte spr dat de ingediende Strafwetnovelle zoo zou worden aangevuld dat het opmaken van valsche balansen niet alleen by opzet maar ook bg schuld zou strafbaar zyn De hoer de Ridder meende te moeten zeggen dat hg na het zoo grondig onderzoek 3ich best kon verklaren d it de minister ingrgpen thans nog niet gewenscht acht Spr verzocht voorts scherpere strafbepalingen tegen afdryving De heer Hiigeuholtz drong weer aan op afschaffing van het celstelsel dat z i niet goed werkt en niet de afschrikkende kracht heeft welke mon er aan toeschrgft on hg verzocht don minister iomand n i ir Kimira te zenden om liet daar toegepaste stelsol te besludeeren De heeren Van der Vlugt en Bos drongen aan op maatregelen tot bescherming lan den anistieken eigendom betoogende dat deze ziïer urgent is in t belang van onze konstennars en kunslnyverheid De heer Fock gaf er ingenomenheid mede te kennen dat de minister een wetswgziging heeft voorgesteld ten behoeve van hen die in het buitenland wonende hnn Nederlanderschap wenschen terug te bekomen De heer Troelstra vroeg of wg erstdaags tegemoet kunnen zien de memorie van antwoord over het Arbeidscontract met een gcwgaigd ontwerp waarbg meer rek ning gt houdtn wordt met het sociale karakter t opend door den heer van Wgnbergen die de knoeiergen aan de Noordbrabantsche e Bank besprak Het hof in den Bosch heeft f geen termen voor rechtsingang kannen vint den De heer van Wynbergen herinnerde dat in elk gevat de commissarissen anti statutair 1 hebben gehandeld en nalatig zgn geweast in V hun plichtsvervulling Ofschoon hg naallern minst wilde spreken van klasie justitie en het arrest van hei Bossche hof ten volle wilde eerbiedigen merkte hg toch op dat door de gepleegde feiten die hg schandelyke handelingen noemde het rechtsgevoel 7 in de betrokken streek gevoelig Is gekwetst t waarom hg den minister vroeg of deze alsnog een vervolging wilde doen instellen door het 5 O M wilde de minister dat niet dan wenschte spr dat de ingediende Strafwet1 novelle zoo zou worden aangevuld dat het n opmaken van valsche balansen niet alleen hy opzet maar ook bg schuld zou strafbaar zgn De heer de Ridder meende te moeten zeggen dat hg na het zoo grondig onderzoek 3ich best kon verklaren d it de minister r ingrgpen thans nog niet gewenscht acht Spr verzocht voorts scherpere strafbepalingen 1 tegen afdryving 1 De heer Hngeuholtz drong weer aan op afschaffing van het celstelsel dat z i niet goed werkt en niet de afschrikkende kracht 1 heeft welke mon er aan toeschrgft on hg 1 verzocht don minister iomand n i ir Kimira ï te zenden om liet daar toegepaste stelsel te besludeeren De heeren Van der Vlugt en Bos drongen t aan op maatregelen tot bescherming lan den anistieken eigendom betoogende dat r deze zuer urgent is in t belang van onze konstenaars en kunslnyverheid De heer Fock gaf er ingenomenheid mede t te kennen dat de minister een wetswgzigingheeft voorgesteld ten behoeve van hen die in het buitenland wonende hnn NederlanI derschap wenschen terug te bekomen De heer Troelstra vroeg of wg erstdaags tegemoet kunnen zien de memorie van antwoord over het Arbeidscontract met eon gcwgaigd ontwerp waarby meer rek nmg gt houdon wordt met het sociale karakter van die regeling Hg vroeg verder of de artt 16 28 en 1629 B W onveranderd blgvi n bestaan of dat bepaald zal worden dat daarvan bg het pachtcontract mag worden afgeweken Na een protest tegen hetgeen voorkomt in de novelle in zake de opruiing en de beperking van colportage besprak do heer Troelstra eveneens de Noordbrabantsche Bank hg steundo den aandrang zich verheugende dat deze van de rechterzgde kwam om alsnog een rechtsvervolging in te stellen die hg op grond van de gebleken feiten allesziils gerechtvaardigd achtte terwyi do Jus titie er zich met spitsvondige beschouwingen van heeft afgemaakt Verder vestigde spr nog de aandacht op de hooge traktementen toegekend aan curators in faillissomonten cn op het uitspreken van faillissementen voor zeer luttele schalden De heer Marchant vroeg onderzoek naar de mogeiykheid van kostelooze rechtsbgstand aan onvermogenden De heer Kink wees op een misbruik dat vooral ten plattelande voorkomt nl dat winkeliera meer waren ontvangen dan zg aan reizigers hebben besteld Zitting van Dinsdag 20 Decembor Staatsbegrooting Voortgezet worden de beraadslagingen over de begroeting van Binnenlandsche Zaken Ue lieer Roessingh dringt aan op Ryksontsniettingaovens ten plattelande voor het ontsmetten van de goederen van laders aan tuborcniose De heer Drucker toejuichende dat ijverig gezocht wordt naar de beste oiiddeten tot bestrijding der tnberculose bepleitte het verleenen van Rijkssubsidie aan particuliere instellingen en het bevorderen van volkssanatoria De heer Borgesins drong aan op een betere regeling van 9nt8metting en onteigening van besmette goederen en woningen De minister van Binnenlandsche Zakenzeide overweging toe van het denkbeeld vanden heer Burgosius om met den post sabsidien voor bestrijding der tuberculose ookb jdra en te verleonen tot bestrgding vanandere ziekten De heer Trenb oordeelde den post van I BOOO als Rijksbijdrage aan de gemeenten in de kosten van uitvoering der Wonin ïwet veel te gering en drong ook aan op voortvarendheid in het erkennen van veceenigingen in het belang van de volkshuisvestingen Ook de heer Schaper drong aan op voortvarendheid bij de uitvoering der Woningwet Hjj voorspelt dat van het particulier initiatie niet veel terecht zal komen als door de overheid niet krachtig wordt voorgegaan HÜ erkent dat deze Woningwet goede elementen bevat mits de gemeentebesturen met goeden wil bezield zjjn om haar toe te passen De heer Lieitinck dringt sterk aan op verbetering van kleine arbeiderswoningen ten plattelande De minister wgsi in verband met de klacht van mindere voortvarendheid er op dat men hier met een geheel nif uwe zaak tu doen heeft waarin het departement zich oet inwerken De heer Lieftinck acht den werkkring n de aan te stellen ambtenaren voor de Drankwet inspi ctie en waarvoor op de bogrooling I 22 000 wordt aangevraagd te ondnidelgk omschreven Hg steit een amendement voor om 3 adjanct inspecteurs te schrappen De heer de Ridder betoogt de noodzakeIgkheid van een goed inspectie personeel waaraan de bohoefle ook bg de Arbeidswet is gebleken Hg bestrgdt het amendomentLieftinck De heer van der Zwaag verdedigt het amendement De heer Melchers acht de traktementen van de inspectie ambtenaren te hoog maar de organisatie niette uitgebreid enbeslrgdt hot amendementLieftinck De heer Molchers en vier andere sociaaldomokratische leden stellen vuor bij amen dement om het traktement van de inspecteurs in plaats van op f 4000 op f 3000 vast te stellen De heer Marchant ondersteunt dit voorstel Dl heer van ld ing i sluit zich principieel bg het amendement Lieflinck aan De minister verdedigde uitvoerig hel voorgestelde inspectiestelsel De adjunct inspecteurs zgn noodig om gegevens t verzamelen voor do inspecteurs opdat deze niet persoonlgk de kleine drankinrichtingen behoeven te bezoeken Hg beslrgdt dus het amendement Lieftinck terwgl het amend mentMelchers ofschoon onschuldiger van aard geschikte personen zou weerhouden zich voor het ambt aan te melden De heer van Idzinga stelde een amendement voor om den post met f 8000 te verminderen met het doel aan te stollun 1 inspecteur in plaats van 3 met behoud van 6 adjunct inspecteurs Na verschillende replieken betoogde de heer Talma dat hy tegen alle voorgestelde verbetering van kleine arbeiderswoningen ten plattelande De minister wgst in verband met de I klacht van mindere voortvarendheid er op dat men hier met i w geheel nif uwe zaak te doen heeft waarin het departement zich ioet inwerken De heer Lieftinck acht den werkkring LU de aan te stellen ambtenaren voor de Drankwet inspi ctie en waarvoor op de begroeting I 22 000 wordt aangevraagd te ondnideiyk omschreven Hg stelt een amendement voor om 3 adjanct inspecteurs te schrappen De heer de Ridder betoogt de noodzakeIgkheid van eon goed inspectie personeel waaraan de behoefte ook bg de Arbeidswet is gebleken Hg bestrgdt het amendomentLieftinck De heer van der Zwaag verdedigt het amendement De heer Melchers acht de traktementen van de inspectie ambtenaren te hoog maar de organisatie niette uitgebreid enbeslrgdt hot amendementLioftinck De heer Molchers en vier andere sociaaldomokratische leden stellen voor bij amen dement om het traktement van de inspecteurs in plaats van op f 4000 op f 3000 vast te stellen De heer Marchant ondersteunt dit voorstel De heer van ld inga sluit zich principieel bg het amendement Lieflinck aan De minister verdedigde uitvoerig hel voorgestelde inspectiestelsel De adjunct inspecteurs zgn noodig om gegevens t verzamelen voor do inspecteurs opdat deze niet persoonlgk de kleine drankinrichtingen be hoeven te bezoeken Hg bestrgdt dus het amendement Lieflinck terwgl het amend 1 ment Melchers ofschoon onschuldiger van aard geschikte personen zou weerhouden zich voor het ambt aan te melden De heer van Idzinga stelde een amendement voor om den posl met f 8000 te verminderen met het doel aan te stollun 1 inspecteur in plaats van 3 met behoud van 6 adjunct inspecteurs Na verschillende replieken betoogde de heer Talma dat hg tegen alle voorgostelde amendementen is De heer Troelstra sluit zich aan hg den heer Talma dat der Kamer op dit oogenblik het noodige licht ontbreekt om do organisatie van de Drankwet inspectie met juistheid te kannen beoordeelen De minister verklaart nadrukkelyk dat met oen controle met 1 inspecteur iibsoluut niets te bereiken is Het amendement van Idiiuga wordt verworpen met 44 tegen 34 stemmen Het amendement Melchers c s wordt aangenomen met 50 tegen 28 stemmen Het am ndement Lieftinck wordt vei worpen met 46 tegen 30 stemmon Bg de atdeeliug Militie en Schattergen 6ield de heer Fock een pleidooi voor vrgstelling van militieplicht vuor hier studeerende Indische jongelieden De heer ter Lian achtte deze vrgstelling billgk mits zg niet van nadeelig gevolg is voor Nederlandsche jongelieden De minihter verzekerde dat zgn aandacht op deze kwestie gevestigd biyft Morgen iO uur voortzetting Heden avond 8 uur voortzetting Justitïedebat Gemengde Berichten Het schijnt thans onbetwistbaar vast te staan dat mevr Chadwick en Lydia Vere dezelfde zjjn zjj is thans nogmaals als zoodanig herkend door twee medegevangenen die veroordeeld waren wegens medeplichtigheid aan de oplichterijen van Lydia Dr Chadwick wiens vertrek uit Parijs wü reeds hebben gemeld is naar Londen gegaan en van daar naar Liverpool waar h zeide zich te zullen inschepen naar de Vereenigde Staten ten einde zich ter beschikking van d justitie te stellen wanneer deze hem bo het proces van zjjn vrouw mocht noodig h bben Het Doetinchemsche gymnasium Naar van wel ingelichte zijde wordt vernomen adviseeren de inspecteur der gymnasia en B en W van Doetinchem beiden aan den raad dier gemeente niet in te gaan op het voorstel der commissie van onderzoek in zake de gymnasiale aangelegenheden tot het geven van ontslag aan de heeren dr Schwartz rector dr Levenkamp conrector en van Bakergem en tot het geven van niet eervol ontslag aan den reeds op verzoek van zijn betrekking ontheven leeraar dr der Mouw Beide autoriteiten meenen dat de commissie een te eenzijdig rapport heeft uitgebracht dat in geen geval den toestand van het gymnasium weergeeft en meer is een samenvoeging vatt beschuldigingen tegen leeraren terwijl personen die zwegen of niet voldeden aan de oproeping eenvoudig werden beschouwd als bewijzen te hehbe ösgegeven dat het bü de eindexamens niet ee k toeging B en W stemmen toe dat de commissie een zware taak heeft gehad on die taak naar buste weten heeft vervuld maar zn kunnen niet toegeven dat zulks is geschied geheel zonder aanzien des persoons Al zjjn B en W niet blind vour do fouten dio enkelen leeraren aankleven die zjjn tocli h i niet van dien aard dat er voldoende reden voor ontslag zou zjjn Men meldt aan de N R Ct liisterochtend zgn te s Graveuha door da bekende bemiddelingscurami isiu gi huord do ofgevaardigden dar stakende gl i blazBr i o i gistermiddag de patroons Oc vorige Wj vernomen dat behoudens onvoorziene gezicliispunten de patroons van moening bljj ven dat de loonsrogeling niet aan arbitrale uitspraak onderhavig kan zyn In Apulia het zuidoostelijk gedeelte van Italië heerscht op het oogenblik een wgncrisii Er wordt geen wijn muer uitgevoerd naar Oostenrijk cn Hongarje on de gemeentun handhaven het wijnoclrooi wat tot gevolg heelt g had dat do prij van den wun is gedaald lot 7 centosimi per liter Verwacht wordt dat men biinenkortden wgn zal moeten verkoopen teg Mi 5 ouiitesimi ongeveer 2 cent por liter Ue bevolking is zeer ontevreden te Trani zijn reeds botsingen voorgekomen tusschen het volk en de militairen die de orde moeten handhaven Het Haiidelsbl van Antwerpen meldt Een rgke auto boot de Speianza van graaf Koek van P iiijs wus sedert drie dagen vnn Oo stende te Doornik aangekomen M en inev Koek waren naar Parijs doorgereisd en hadden de boot achtergelaten onder de hoede van Cronento secretaris van Koek en don machiniht Zondag had men 330 liters nafta aan booid gebracht Om kwart over negenen is deze gevaarlijke stol ontploft on de beide personen werden in het water geslingerd beiden waren echter leedserg verbrand en moesten bij dr ngendheid naar het gasthuis gebracht worden Heel de boot is vernield Zn was verzc kerd voor 50 000 fr Te Arnhem is geariesteerd zekere vrouw J wonende in de St AntonielaHii aldaar verdacht van heling van 80 meter zijde ontvreemd ten nadeele van den heor Spiro inde Rijnstraat aldaar Ook is gebleken datdoor die vrouw wel voor een waarde Jvaneen paar honderd gulden aan japonstoftenen kleedingstukken bg verschillende opkoopers is bileendfTel Stadsnieuws GOUDA 21 December 1904 Onze verslaggever verzoekt ons in zijn verslag van de rede van den heer Vegtel oen zetfout te verbeteren Onder de vrijzinnig democraten worden genoemd de h i Treub en de To die laatste naam moet zgn de Koo redacteur van De Groene Gisteren werd aan de universiteit ta Amsterdam bevorderd tot doctor in de wisen natuurkunde de heer J Geest leeraar aan de rijks hoogere burgerschool alhier Bil Koninklijk besluit is toestemming verleend aan A Verheul Az burgemeester der gemeente Bonthuizen om tot 1 Januari 1908 te Moercapelle te wonen Daartoe uitgenoodlgd door een comité bestaande uit zes leden had Zaterdagavond in bet stationskolflehuis van den heer I Ondijk te Nieuverkerk a d IJftel een vergadering plaats van kiezers voor de 2de Kamer Provinciale Staten en den Gemeenteraad ten einde een kiesvereeniging op te richten Nadat door don beer G van Reeuwijk aangetoond was dat een kiesvereeniging zoo boog noodig was traden staande de vergadering 22 leden toe zoodut de pogingen van de zes heeren vrijwel geslaagd mogen boeten De naam der kiesvereeniging zal zijni Algemeen Belang De contributie zal bedragen minstens 50 cent per jaar Niet alleen kiezers maar ook nielkiezera kunnen als lid toetreden Tot leden van bet Bestuur dat zich in de eerste plaats zal moeten bezighouden met het ontwerpen van een reglement werden met nagenoeg algemeene stemmen gekozen de heeren G van Heeuwjjk A J Fijan H C van Leenwen W Snoek Jr en Js Terdu Bij het sinitingswoord van den voorzitter wees deze er op dat het niet voldoecde was lid der vereoniging te zijn maar men moest ook alle pogingen in het werk stellen om andere kiezers die nog niet waren toe getreden op te wekken Hoe sterker een vereenigiog toch is in het aantal leden hoe meer macht zj kan ontwikkelen REEUWIJK 16 Dec Woensdagavond j 1 hield de afdeeling Keeuwijk van den Christelüken Nationalen Werkmansbond in het café Het Wapen van Reeuwijk van N J vnn bam aan de Reenw ksche brug eene openbare vergadering waarin als spreker optrad de heer W M Elshout van Gouda De vergadering werd door den voorzitter der afdeeling Ds T J Jansen Schoonhoven niet gebed geopend waarna Zijneerw het woord nam en zeide deze vergadering met gemengde gevoelens van blijdschap en teleurstelling te opalen Van teleurstelling omdat hg nog zoovele ledige stoelen zag welke hiJ gehoopt had bezet te zien Van blijdschap omdat er nog zooveel waren als er zijn en ook van blijdschap omdat er nu bedenavond een onderwerp zal worden be bandeld dat ons midden in de arbeidersbeweging brengt maar vooral blijdschap omdat we heden nvond voor ons zien optreden den heer Elshont voorzitter van onze zuster neen laat ik liever zeggen moedervereeniging Gouda en hie mede geef ik het woord aan den geachten spreker Do beer Elshout had tot onderwerp zijner bespreking gekozen De nieuwe arbeidswet Allereerst werd er een vergelgk getrokken tnsschen dj oude en nieuwe arbeidswet om daarna na te gaan wat er niet uit het oogpunt van den patroon maar van het standpunt van de arbeiders goed was en wat er te laken viel in de nieuwe wet Veel werd er door den geaoliten spreker toegejuicht oa het leerlingstelsel d i een verbeterde opleiding lot arbeiders hel afschaften van den nachtarbeid van bakkers het vastgestelde aanvangsuur voor jeugdige personen en viouwei dat de huisindustrie ook onder de bepalingen der wet is opgenomen enz enz Maar ook veel werd er als niet goed gekenmerkt Zoo vond do spreker het vooral niet goed dat er op verschillende bepalingen in deze wet zooveel uitzonderingen voorkomen O a de aanvang en liet einde van den arbeid van jeugdige personen en vrouwen van s morgens 6 tot s avonds 7 uur waarbj tal van nitzonderingeu welke voor sommige bedrgven als znivelbereiding en veenarbeid dringend zgn m iar waarbg ook genoemd wordt bloerabinderij Wie een ruiker wenschte moest dezen maar vroegtgdig genoeg bestellen Spreker wenschte ook nog uitbreiding voor sommige artikelen in deze wet Zoo o m bjj de bepaling dat vrouwen in steenfabrieken niet mochten werkzaam zijn als ze een kind hebben jonger dan zes jaar Spreker wenschte deziMi leeftgd uit te breiden tot 12 jaar hetgeen hg inet redenen omkleedde Ook wat den kinderarbeid aangaat was spreker van oordeel dat hiermede in overeenkomst de leerplichtwet wel eenigszins gewgzigd kon worden on wat de bepalingen belrell voor de Zondagsrust vond spreker het niet goed dat de winkel in het verbod niet waren opgenomen Naar sprekers oordeel had de Minister hier vasthoudender moeten zjjn Dat bij de nieuwe wet bepaald is dat het niet meer noodig is telkens wanneer een arbeider van den oenen naar den anderen baas gaat een nieuwe arbeidskaart aan te vragen maar één kaart geldig blgft jaichte spreker toe Wie zgn kaart kwgt raakt betaalt 6 cent en krggt een nieuwe alios bet ganzenbord En biermede waarde vrienden aldus eindigde de spreker heb ik in korte trekken n het een en ander meegedeeld van de nieuwe arbeidswet Zoo straks zal u gelegenbeid gegeven worden om over eenige vragen voorkomende in No 21 van ons orgaan uw gevoelen uit te spreken Al deze vragen belrekking hebbende op de bepalingen van de nieuwe arbeidswet en ten doel hebbende het gevoelen te hoeren van de leden van den Chr Nat Werkmansbond omtrent deze artikelen werden alsnu behandeld en gaven aanleiding tot een gezelligen kont welke toen men aan het bakkersbedrijt was gekomen een zeer humoristische tint kreeg Volgens de nieuwe arbeidswet zal de nachtarbeid voor de bakkers worden afgeschaft maar als uitzondering staat ook hier weder dat de patroon benovens zijne vronw let wel s nachts in de bakkerij mogen werkzaam zijn De vrouw kan dan den bakker behulpzaam zijn Deze laatste bepaling werd zeer bestreden en op een wijze die de lachspieren menigmaal in beweging brachten Ook werd er nog bezwaar geopperd dat in de veenderij de vrouw niet later zou mogen werken dan tot s avonds 7 nar Dat was ze zeiden t zoo wel niet maar de bedoeling was t een schrpafel bepaling en niet eene uit de practijk Hier midden in het veenland wist men maar al te goed dat dat niet gaat Ook over het leerlingenstelsel en de commissi welke benoemd lal worden om te onderzoeken of de patroon bekwaam is de leerlingen op te leiden werd nogal gediscussieerd en toen de geachte inleider nu verzocht om een al of niet bevestigend antwoord op een dezer vragen maakte de voorzitter ZÊd er opmerkzaam op dut dit hier niet ging daar bet eene openbare vergadering was maar dat later de antwoorden zouden gegeven worden op eene buisbou delgke vergadering van de afdeeling Nadat de voorzitter den inleider van dezen avond dank had gebracht voor zijn leerrijke voordracht werd de bijeenkomst door Ds L Oostroin secretaris der afdeeling met gebed gesloten LiNOEKUioKWEiDK 19 Doc Do londbouwer G de Brnnimeler alhier was aan t bergwinden toen plotseling de schortbooiji brak welke in aanraking kwam met twee zgner kinderen De eersle kieeg een stuk boven op t hoofdje zoodat uniniddellgk geneeskundige liolp Werd ingeroepen Ue toestand is zeer zorgwekkend Het ai dere kind kwam er met een schram al Waddinqsvben De heer P In t Hout tot voor eenige jaren veldwachtiir te Zevenhuizen thans te Waddingsveen is eervol uit zgiie betrekking ontheven wegens lichamelijke ongeschiktheid De gemeenteraad verleende hem een pensioen van f 300 jiiars benevens zi n volle inkomen tot Maart a s 377 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Woensdag 21 Dec No 3836 f 2000 3524 f 1000 4513 en 6932 ieder f 4 0 18548 ieder 1 ÜOO 1567 5777 11747 120ÜS 12416 16991 en 19879 ieder f 100 Prijzen van f 45 83 3050 G501 9728 12935 15304 17959 57 82 7 84 61 64 70 60 8120 90 10003 73 90 18011 63 26 6618 41 86 15458 17 87 64 69 10106 87 61 61 194 67 6782 47 13062 78 69 223 81 6866 10280 55 15530 77 29 3207 7010 10347 60 40 99 38 48 30 61 61 79 18111 308 54 46 10403 13314 16B19 58 19 67 7184 54 22 32 69 96 86 65 10575 26 36 18206 438 3316 83 10612 13423 91 32 13603 95 18378 93 22 96 44 516 71 7236 45 38 15701 18482 49 3400 63 84 47 26 18500 84 60 54 10712 63 39 37 86 63 57 60 75 16824 40 93 70 66 68 13619 15903 18640 624 3605 83 18061 34 7 75 789 52 7344 10908 18703 26 18714 840 63 86 19 4 64 68 81 73 88 78 63 16035 65 984 3649 95 11006 13822 55 80 1021 3702 7488 41 27 16141 18806 25 6 7586 56 52 75 97 1296 87 7663 71 58 16260 18914 1335 96 7714 11112 64 68 30 96 3816 19 11204 1 908 86 63 39 92 19002 97 4038 7827 19 1443 4109 34 72 14007 16316 25 66 10 37 96 15 3 i 45 70 36 7942 11310 51 80 19151 87 4210 66 26 81 90 76 1616 16 8099 11461 96 97 19262 28 71 8116 89 14118 16425 19377 1643 4392 17 11570 71 34 19413 1704 4402 29 87 94 71 45 28 4609 36 11652 14207 16513 70 70 41 50 63 10 47 19517 73 4719 8288 74 47 76 40 98 41 8339 11778 67 16619 67 1924 82 64 11873 14328 76 83 BO 87 65 11926 76 16747 19814 2023 4816 8435 12002 14439 60 32 2122 60 50 82 75 16809 82 84 4985 8526 94 99 94 84 2801 6023 8621 12166 14507 16953 19978 16 33 53 75 U 59 89 56 69 8713 97 46 98 20022 2429 84 8812 12244 73 17050 75 48 6431 44 12371 14633 17132 20239 61 5633 92 81 39 37 48 2562 69 99 12414 85 48 72 2610 86 8956 68 90 17218 77 89 6700 59 12601 14721 66 20840 71 38 9080 16 14867 17812 20425 94 63 9128 23 79 50 20504 96 6813 69 67 88 17403 20 97 15 9273 87 91 28 48 2726 5948 9307 12669 14907 94 50 74 63 16 79 8 17617 84 90 59 40 80 29 36 20669 92 6078 64 95 43 74 20716 95 6257 71 98 68 17641 41 2807 6304 9409 12701 72 17789 20849 27 13 19 49 15022 66 57 56 54 82 12908 73 17884 79 2918 93 9552 9 16203 17945 20993 3017 6421 9694 30 88 3e Klasse 2e Lijst No 3791 m z 2791 Rechtzaken Door de anondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen K B 13 jaar zonder beroep te Reeuwgk wegens mishandeling tot een geldboete van f iO subsidiair 10 dagen hechtenis P N 18 jaar fabrieksarbeider H J Van B 36 jaar stoker en P H Van der L 19 jaar los werkman allen te Gouda wegens verzet tegen de politie resp tot 7 dagen 1 maand en 7 dagen gevangenisstraf Daarna hadden zich te verantwoorden de 47jarige W V en de 22 jarige W V heiden zandschippera wonende te Lekkerkerk In den nacht van 29 up 30 September j l zouden zg Ie zamen en in vi reeniging zich hebben schuldig gemaakt atin diefslal van een hue veelheid zand totshehoorende aan de maatschappg Nassau La Lecque Zg ztiuden bg dit misdrgf een kruiwagen hebben gebruikt De rgksveldwachter B M Van der M yden had de beklaagden betrapt Er werd dikwgls zjuid van het terrein ontvreemd Wegens diefstal werd door hel O M een geldboete van f 10 subsidiair 5 dagen hechtenis geéischt Ü t 20 Ootüher j I zou vrouw K T wo nende te Zevenbergen bg een twist door de 40 jarige H v il B huisvrouw ran J B wonendij aldaar met oen klomp op den arm zyn geslagen Beklaagde was niet verschenen maar de mihhandelde juffrouw die de sclioonmuedpr van hekbiagde was verklaarde dat zg zondor eenige reden was mishandeld Haar arm had gebloed Eisch f 10 boete subsidiair 10 dagen Nog werd gerequireerd Drie weken gevangenisstraf t gen B De B 22 jii ir melkboer te Zevenliui en wo gens misli in iclins van M C Warman op 16 Ocrobi t j I 1 5 Nieuwerkerk aan den IJsel HilsprakL ii over U dagen BEUES 1K ROTTERDAM VRIJDAG 8 DEC L K H K Staatdeetanqen PoKTiioAL Iblig 8e Serie Ir 69 59 00 3 Ohlig 3e Surui Ir 2500 3 RuSLiSii Iwang Doinbr Obli 96 74 gatieii 4 s 74 Az4 i Japan Obligation 1899 4 CöMfMftiA Geconsolideerde Bui èenlaniische Schuld Recepis 24 L 100 IV 99 101 97 100 99 100 100 HypoÜieek BanktmPundij idem idem 4 Pandb Eottord Hypb 4 Pandb Rolterd Hypb 3 Piindb Standaard Hypb 4 Pandb Sledelgko Hypb 4 Pandb Ulrechtsche Hypli 4 Pandb Wesllundsche Hypb 4 Pandb Zniti Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 101 Pandb Ned Scheops Hypb 4 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Balaalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 100 Hypolhcekbrielbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 8 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 Scheepvaart WaaUehappijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 Divereen Obl MiJ tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 Spoorwegteeningen iTiUE Ohlig Zuid Italiaanschc Spw Mg A H 367 Premüleeningen bti oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffeu lllou§cii Peignoirs en PELTKRIJEIV i M yré s ffifify Moyj off tot zeer veel voi minderde prgzen AOVKIVTKNTIKIN Attentie Dames vjwii DAMES ZiJ die haar inkoinslen willen vermeerderen nemen oen AGKNTUÜR van verpakte Kolfle en Thee alsook van Cacao in Bussen voor den verkoop aan Particulieren tegen een tlinke provisii Br Ir lelt O Il Alg Adv Bur ALTA it VAN NUGTEREN Amsterdam rt © 3 H EXPEUER Verkrijgbaar in rtesschen 0 ets 7 cl en I I ÜS bij H H Apothekers on Drogisten Krt op liet miffl A NU Jilt F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoiiDA biJ C LUGEIi Apotheker Maikt en bij WOLFF i Co i esthaven 198 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden tucpassingen onze in oUevevf ffeavMMetulr § or trvtten g iniure tioffaerlM Zg geven kracht en diepte die nuniakorh met kunnen bereiken Men overtuigo ich gi i ii imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een afiiital ongC vraagde getuigschriften gratis o aanviajig Boxtel H HOGAKUTS Cv Agent voor ÖOUDA Firma A QTaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen xgn Zenuw en Maag lijders wnrJt HÏt overtuiging al een werkelgke linip in den nood het boek nan bevolen Na ontvangst van ndrus per bnefkunrtwor It d i boekje franco per post toegezondeu duor BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel