Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1904

V De Heer en Mevrouw KRANENRURG Horst betuigen ban hartelijken dank voor de belangstelling bg de geboorte van hun Zoon Gouda 22 Decbr 1904 Door het verbltulend worden der eenige uitdeelingslijst heeft bet faillissement van A VAN WIERINGEN koopman te Onderkerk a d IJssel een eiii ïe yenome Da Curator Mr V H KRANENBURG Gouda 22 Decbr 1904 Het is ecliter van voldoende bekendheid dat de betrekkingen tusscben de beide boven nimmer van de beste waren binnenland 8TAÏEN GENERAAL Zitting van Dinitdagavond Justitie De minister van Justilie beantwoorddede prekers Ten aanzien van het misdrijf van aldfr y ving zal by de Strafwetnovelle nader kun nen worden gesproken Het onderwerp van de misdadigheid der jeugd in bet havenbedrgt zal de minister ernstig overwegen Een gewijzigd ontwerp betrekkelijk liet arbeidscontract ligt met de memorie van antwoord gereed Daarbj is in menig op zicht aan den drang in en buiten de Kamur toegegeven De curators van faillissementen worden bezoldigd naar den omvang van hun werk De bewindvoerders in het failliet der Noordbrabantsche Bank ontvingen niet f 5000 maar f 3000 per hoofd De minister wil overwegen of kostolooze naturalisatie kan toegestaan worden aan ben die door meer dan 10 jarig verblgf buitenslands hot Nederlanderschap verloren De minister is voor kosteloozen rechtsbji itand in zake ongevallenverzekering Herziening van het antenrsrecht zal te hand worden genomen maar de minister zal zich daarby bepalen tot de kunstnijverheid in engen zin Herziening der preventieve hechtenis zal bü de wijziging van de strafvordering ter hand worden genomen Speciale behandeling van vermoedelijk krankzinnige misdadigers zal geschieden door instelling van anneien voor piychiatrisch toezicht Het Elmirastelsel is voor ons strafstelsel onbruikbaar In zake de Noordbrabantsche Bank handhaafde de minister zijn vroeger standpunt Voor een minisier van Justitie is het kwaad en niet de bedrgver hoofdzaak De bekende en erkende fi iten betreurde de minister i maar dit wettigt nog niet aan het O M wegen bepaalde feiten op te dragen een vervolging in te stellen een voorloo pige informatie leidde tot do conclusie van niet vervolging Vervolging zou trouwens thans nog geen effect kunnen hebben de rechtbank die het verzoek van den heer Ranpp reeds heeft afgewezen zoo weer tot dezelfde conclusie komen en het hof natuurlijk evenzoo Overigens beeft de Uitvoerende macht hier te lande zich niet in te laten mol wat des rechters is en even voor zichtig behoort de Wetgevende macht te zijn de Kamer heeft controle op de Uitvoerende niet op de Rechterlijke macht Tot wetswijziging ter beëindiging der straffeloosheid van feiten als de bedoelde is de minister echter gaarne bereid naast de civiele waarborgen ten aanzien der naaml vennootschappen zal de minister ook strafrechtelijke waarborgen ernstig overwegen Na replieken van de hoeren van Wijnbergen en Troolstra waarbij laatstgenoemde zeide dat door s ministers houding een gevoel van onbevrediging met het Bossche arrest in breede volkskringen wordt gehandhaafd werd het algemeen debat gesloten Aan den heer Troelstra verklaarde de minister bjj de artikelen dat afzonderlijke regeling van de positie dor gnffleklcrken volstiekt onmogelijk is daar deze zaak samenhangt met de spoedig in te dienen reorganifatie van do rechterlijke macht in verband met de administratieve rechtspraak Na afdoening van de interpellalieTroel stra over de politie zagen de hoeren van Asch van Wijck en van Basse van IJsselt die hadden willen spreken over do Rijkswerkinrichtingen en den gevangenisarbeid wegens iiet late uur van het woord a Kenigo andere sprekers echter maakten nog opmerkingen en zoo werd eerst om kwart over 1 in den nacht de Institiebegrooting aangenomenZitting van Woensdag 21 November Staatsbegrooting De beraadslaging over hoofdstuk Binnenlandsche Zaken wordt voortgezet Bij de afdeeling Onderwijs wijst de heer van Nispen er op dat bet tandheelkundig onderwijs aan de Utrechtsche nniversitoit slechts fipgüven wordt door 1 lector en 2 assistenten dus op onvoldoende wijze Hij dringt aan op reorganisatie De heer de Stueis klaagt over het uitblijven van du benoeming van een hoogleeraar in de acstheticn en kunstgeschiedenis De minister van Binnenlandsche Zaken evenzeer overtuigd van het onvoldoende vao het tandheelkundig onderwijs verklaart dat zoudra lijd en geld beschikbaar zjjn oen regeling zul ter hand genomen worden om verbetering te brengen Een hooglaaraar in de aesthetica en de kunstgeschiedenis zal hïj eerst aanstellen wanneer blpt door een t motie dat het i algemeen verlangen van de Kamer is dut die leerstoel bezet wordt 1 De heer do Stuers vraagt bj zijn repliek of het overigen te brengen is met de waardigheid van een raadsman van de Kroon om een motie der learner te willen afwachten De heer de Ridder wenscht verbetering van do werktijden enz der ploogznstors in het ziekenhuis te Leiden De heer de Stuers klaagt over den onhoudbaren toestand van het Ethnograüsch Museum te Leiden De hoer Roessingh uit klachten over het Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden De minister zegt biJ een volgende begroo ling steun toe De heer Verhey dringt bg de afdeeling Middelbaar Onderwijs er op aan dat ook het gymnastiek onderwijs zooveel mogeluk verplichtend gesteld worde De heer ter Laan vraagt inlichlingen omtrent de voorwaarden voor kostolooze toelating van leerlingen aan do Hoogere Burgerscholen De minister zegt dat do regeling omtrentkostolooze toelating op de Hoogere Buigorscholen nog bij den Raad van State is Hetgymnastiekonderwgs zal do minister zooveel i mogelgk bevorderen De heer Michiels van Verduynen wenscht het subsidie van f 10 000 voor de H B S te Breda met f 2500 verhoogd te zien De minister vindt op dit oogenblik geen reden om voor Breda een uitzondering te maken De heeren van den Heavol Schaper en van Asch van Wgck wenschen verschillende 1 subsidies De hu er Dolk houdt een betoog voor bevordering van het spraakonderwgs De voorzitter deelde na do pauze mee dat de heer Goekoop bericht heeft dat hij ophoudt Kamerlid te zgu wegens zgn benoeming tot lid der Algemeene Rekenkamer De heer Lohman verduidelijkt zijn inzichten omtrent de Leerplichtwet welke bltjkens het voorloopig verslag niet goed begrepen zgn De heer ter Laan sluit zich aan bji den heer Lohman dat er veel onnoodige omslag ia voor de toepassing der Leerplichtwet maar hjj acht eerder verscherping dan verslapping van het toezicht op deze wet noodig De heer Ketelaar ziet in snelle berechting der Leerplichtwetovertredingen een heilzamer middel tegen schoolverzuim dan de door den heer Lohman aangegeven middelen De minister wees er op dat de Leerplichtwet in ieder geval oen krachtigen schoolbouw heeft bevorderd Na replieken was het debat over de on derwijsafdeeling geöindigd De arbcidsafdeeling gaf slechts aanleiding tot een korte discussie Daarna werden goedgekeurd de hierna te noemen wetsontwerpen 1 Wijziging Begrooting Binnenl Zaken 1903 2 Verhooging id 1904 Idem voor 1904 Bekrachtiging van een provinciale belasting in Overgssel Bekrachtiging van provinciale belastiagen in 1905 0 Wgziging van de artikelen 8 en 51 der Woningwet 7 Begrooting van de Landsdrukkerij voor 1906 BiJ een dor snpplotoire begrootingou voor binnenlandsche zaken htelde de heer Melchers voor om aan de gemeente Egmond aan Zee f 250 te geven boven de nitkeering van f 1350 S r deed uitkomen do verschillende behoeften waarin door dit bedrag moet worden voorzien vooral voor de bezoldiging van verloskundigen bijstand terwijl de bevolking niet meer belasting kan betalen De gemeente gaat volstrekt ni t vooruit De heer Passtoors steunt dit voorstel te meer omdat er uitzicht voor de toekomst bestaat dat de gemeente door den aanleg van een locaallijn een badplaats wordt De minister zegt dat men in zulke zaken voorzichligheidshalve de tengels niet moet laten slippen Doch Egmond aan Zee is een minimum lijdster en in wat de heer Passtoors zeide ligt nog wel wat toekomstmuziek De minister wilde dus met het amendement meegaan en nam t over Do vergadering ging te 6 15 uiteen Ongevallenwet 1901 De minister van BlnnenlandBClie Zaken heeft met wgziging zijner beschikking van 30 Januari 1903 de vervaldagen der premie bedoeld in art 46 der Ongeyallenwet 1901 voor de volgende werkgevers vastgesteld als volgt voor den werkgever die de oeitercuUnur uitoefent op 15 Augustus voor den werkgever die hot bedrjjf van vervaardigen van bessensap van bestenwgn of van vruchtenwijn uitoefent Op 15 October voor den werkgever die het tteenbakkert pannenbakkers tegel of estrikraakersbedrijf uitoefent op 15 December voor den werkgever die het vervenersbedrijf uitoefent op 31 December St Ct I I I Gemengde Berichten Een door de regeering ontvangen telegram luidt Excursie naar Sigi vreedzaam afgeloopen Aan al onze eischen werd voldaan uitgezonderd de uitlevering van de bedrijvers der euveldaden tegen Fambaraua Bg eene poging tot onderzoek van de klachten van radja Banawa tegen twee land sgrooten maakten dezen met hunne volgelingen amok waarbg 3 militairen gewond en 18 aanranders gedood werden De nieuwe dom te Berlijn waaraan men reeds zoolang bouwt zou eer st klaar zijn op Keizers vurjaardag Maar nu schijnt het weer een maand later te zullen worden Uit Berlgn worut thans gemeld dat de plechtige inwgdmg bepaald is op den eerstvolgenden liouwdag van den Keizer I i 27 Februari Uit den puinhoop van liet te Bremcrhavon ingestorte huis zgn tot du sver 13 doeden 2 zwaar gewonden en 1 licht gewonde te voorschijn gehaald De aicliitect had een fout in den bouw gemaakt De Bond van Blüembolleiijiandelareii te Haarlem heeft besloten een feest aan te bieden aan de buitenlandsche juryleden vertegenwoordigd s der hnitenjjindsche pers en buitenlandsche v ikgenoolen die bijgelegenbeid der in Maart 1905 to houden vgfjaarlijksclie teiitoon stclling der Vereeniging voor Bloembollencullunr Haarlem zullen bezoeken Een zeer aanzienigk bediag is daarvoor door don Bond beschikbaar ge leld Voorzitter van den Bond is do heer U Vlasveld te Saasenlieim Men meldt uit Deilt aan de N R Gi Bekend is dat de bevolking van eene kleine plaats in de nabgheid eenor gioolere stad liggende haar behoefte voor een deel uit de laatste betrekt Wut dit beteekenen kan loeren volgende cgfeis üe Volliarding te s Gravenhage keeit over het afgeloopen boekjaar 21 pet dividend uit aan de broodverbruikers d i ongeveer een vjjlde van het vcrbraik Voor de Delftsche aliieraors oedraagt zulks dit jaar f lO 000 welke som Maandag en Dinsdag is uitgekeerd aan de rechlhebb uden Daaruit volgt echter dat Delft in hot afgeloopen jaar voor f 50 000 brood uit den Haag betrok of in ronde cijfers voor duizend gulden per week De nieuwe Servische postzegel i die ten tijde van koning Peter s kroning zgn uitgegeven en die de portretten van koning Peter en Karngeorgo nanst elkaar dragen zyn plotseling ingetrokken Mon heeft onldekt dat als men de zogels onderste boven houdt de twee kopjien juist het hoofd van den doeden koning Alexander vormen I Verkiezingsdrank Men meldt uit Tiel aan Het Volk dat daar bü de veikiezing voor de Provinciale Staten Dinsdag hoewel zonder eenig succes hard door de antirevolutionairen gewerkt werd Ieder die o i den antirev kandidaat wilde stemmen werd kosteloos bier aangeboden Als men zegt het genoemde blad aan het spektakel denkt dat voor eenige maanden de ant rev pers maakte toen beweerd werd dnt in Oorinchem de liberalen drnk bg verkiezingen schonken zal men de bovenstaande mededeelingen nog te meer genieten Bij een oefening van oen bataljon genisten te Holzhausen bg Kassei die in tegenwoordigheid van een generaal op voet van oorlog gehouden werd ontbrandde waarschgnlgk doordat een soldaat op den glibberigen grond uitgleed een geladen contact miJn Een luitenant en een korporaal worden in stukken gescheurd Men meldt uit Rotterda o De brandstichters in het kantoor der Kioskei maatschappij alhier hebben volledig bekend De brandstichting geschiedde op aanwijzing van den bediende H door diens broeder uit Briolle Het gestolen gold hadden zij verstopt in den omtrek van den Diergaardesingel Uit Arnhem wordt gemeld In tegenspraak met een bericht dal het gedenkteeken dat voor Qoneraal Karel van der ileyden wordt opgericht reeds 1 Febr zou worden onthuld door de Koningin kan worden medei edeeld dat het werk op het oogenblik stil ligt en waarschijnlijk niet v66r Maart zal worden hervat Dit staat in verband met het feit dat het medaillon met het portret van den generaal nog niet gereed is ter wijl dat ook nog niet het geval is met de aan te brengen wapens lu geen geval zal de onthulling voor einde Apiil of begin Mei geschieden Over de komst van H M is zelfs nog niet gedacht Burgemeester en Wethoudo s van Helsingtors hebben geweigerd een vergadering van den gemeenteraad bijeen te roepen om leden aan te wijzen voor den inilitieraad De regeeringscommiasaris heeft nu de vergadering opgeroepen mot de mededeeling dal er alleen over die leden mocht worden gestemd doch niet gesproken over de wettigheid van do militiewet Hij beboette den burgemeester met IDUO Mark de wethouders met 500 Een bijzonder ongeluk heeft te Parjj plaats gehad In oen papierfabriek sprong oen vliegwiel in stukken In de fabriek zelf werd alleen stoffelgko schade aange licht Ken slak van het vli g iel echter was verdwenen en een opening in liet dak deed vermoeden d it het dojr de middelpuntvliedende kiMchl naar huilen wai ge slingerd Inderdaad was dit zoo het stuk verbtijzelde het dak en de vloer van de bovenste verdieping van een honderd meier verder gelegen schoeiienfahriek en doodde daar twee werklieden Posterijen en Telenfaphlc Benoemd 16 Dec tot brieven gaarder te Nederasselt P Beilie 16 Jan lol directeur van het postkantoor te Axel J M van den Driessen Mareenw thans in gelijke betrekking Le Tegelen tut directeur van het pobtkaiiluur le Tegelen J H Mesleis thans in g Igke belrokking le Axel tot dilecleur van het post en telegra itkantoor le GorinchcLin J C J O Wijffolmiii tlians in gelgke betrekking le Oss Verplaatst 16 Dec de lelegraflste H M Lainbers van het telegi i vfkantO ir naar liet postkantoor le Dordreclit de vrouweljjlie klerk der postergen on lelegrafte Ute klasse klasse X van Dierinen v tn het hoofdtelegranfkanloor naar hel bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade tu Ingetrokken de verplaatsing van den commies dor posterijen 2de klasse W F van der Leeuw van Rotterdam naar Ainslordara Tijdelijk wcrkza iin gesteld 16 Deo bij het Hoofdbestuur de klefli der postergen en telegrafie 1ste klasse J VV Ruiten te Amsterdam lelegraafkantoor Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 1 Jan de klerk der posterijen late klasse T E Kolk te Amsterdam bjjposten lelegraafkantoor Haarlemmerplein Eervol ontslagen oji verzoek 16 Dec de klerk der posterijen en telegrafie 2do klasse S W SchnrtKiga te Wormerveer Eervol ontslagen 3 Dec de telefoniste M E L Enderle te Breda was met langdurig verlof Overleden de commies der posterijen 3de klasse W Rooseboom te Amsterdam postkantoor Stadsnieuws GOUDA 22 December 1904 Het Openbaar examen van de stedelijke Muziekschool had gisteren plaats Zooall ieder jaar is t aantal belangstellenden buitengewoon groot Of t evenwel geoorloofd is om biJ deze gelegenheid tot zelfs de paden voor staanplaatsen we zagen ook nog bezoekers in t buffet staan te gebruiken is een vraag die stellig otitkennend beantwoord moet worden Blijkbaar had men meer kaarten uitgegeven dan er gotde zitplaatsen zgn De rjj plaalsen voorbij het Buffet moest later niet meer gebruikt mogen wor den Wie daar zit hoort toch vetnig of niel Jongelui die daar gezeten waren begonnen dan ook uit verveling herrie te maken en te trappen en maakte het voor velen nog meer onmogelyk om iets te hoeren En dat was jammer Immers wat ten gehoore gebracht werd strekte den Leeraren der Muziekschool tot eer Vele leerlingen gaven door viool pianospel of zang blgken van zeer goede vorderingen De Kinder cantate Het St Nicolaasfeest was de clou van de uitvoering Daarvoor hadden de 3 Sjieelliedjes ook al zeer veel succes gehad Dat dit door de cantate nog werd verhoogd is te liegrgpcn De welwillende medewerking van de heeren H en W was zeer te waardeerenVele Ouders of Voogden zullen na t gehoorde zeker gaarne hunne kinderen aan de Leeraren der Mnziekschool toevertrouwen ze krijgen daar degeljjk onderwgs Door de rechtbank te üirecht is op 14 December het faillissement uitgesproken van H van Wijngaarden bakker le Oudewaler Rechtercommissaris mr M Crommeliit curator mr J F E Claringboold Met nummer 300 van de Staatsct iso a verzonden een afdruk der statuten van de navolgende vereenigiiig Afd Moordreclit der Zuidhollandscho vereeniging Het Groene Kruis te Mooidrecht 377 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 22 Dec No 17763 f 100 1 45 11323 27 11627 11762 11889 11963 12305 66 l 4a5 57 12519 12608 13237 60 Prijzen van 16656 16633 16744 16944 96 17135 1 297 177U5 18568 19011 19229 19376 19759 20113 13985 14017 85 14531 14651 14717 15041 86 16228 15525 26 15810 161136 16122 9243 3333 3538 66 3606 3744 3911 19 4013 4129 4611 52 4728 4826 202 586 97 603 845 1007 1294 1357 94 1849 2327 63 98 2648 76 5150 8234 531 1 8903 37 31 5473 9321 5582 10043 5695 10158 5900 66 6057 10241 76 10 3 6188 45 6887 86 7076 10668 7162 1UI40 7919 11283 3e Klasse 3e Lg l No 2301 m z 4301 M A R K T B E B I Th TEN Oouda 23 December 1904 GRANEN Aanvoer was heden beduidend kleiner dan de vorige week De prgzei waren daardoor niet lager Tarwe Zaeuwjche 7 60 8 10 Mindere dito 7 35 i ƒ 7 40 Afwijkeoiie 6 50 a 7 folder J 6 75 a J 7 20 Rogge Zeeuwbche 525 4 y 560 Polder 5 i 5 35 Buitenlandbche per 70 kiio 4 90 i 5 15 Gerst Winter 4 75 i ƒ 5 25 Zuiiiet 450 k ƒ 5 Clievalher J 5 50 a J 6 35 Haver per heet 3 20 4 ƒ 3 50 per loo K 1I0 6 90 4 7 30 Hennepzaad Inlandbch 9 50 4 10 Buitenlandsche ƒ 6 50 4 y 7 Kanariezaad 15 50 4 16 75 Kool yaad a Erwten üookerwten 7 S a 8 35 Bui tenland che voererwten per 60 Kilo 5 75 4 6 35 Boonen braioe boonen y 10 75 J So Witte Boenen ƒ 1425 a y 14 50 l aarde lioonen 6 35 4 ƒ 6 50 Duive Ikjonen ƒ 8 4 835 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche j 6 50 a 6 75 Odosa 7 50 i 7 75 Cinquantine 4 ƒ VEBMARKr Melkvee reii aanvoer handel en prijjen stil Vette varken redel aanvoer handi vrijwtl 19 4 31 cl jier hall K Li Bigi en voor ling welnu aanvoer liandel tl inw tó i 17 ct jicr halt K G Magere Biggen redel aanvoer handel dauw 070 4 0 95 per w ek Vette Schapen weinig aanvoer handel flauw a Nucjitere Kalveren red aanvoer handel flauw 6 4 9 Graskalveren geen aanvoer handel geen a Pokkalveren 8 4 ƒ 14 Kaas aangevoerd 50 partijen handel vrijwel ie kwal ƒ 28 50 4 30 3de kwal ƒ 36 i 28 Zwaardere 4 J NoordhoUansche Boter aangevoerd 1141 stuks van K G Han l rnlel Goeboter 1 30 4 1 35 Weiboter 1 10 4 i 20 INGEZONDEN Met vriendelgke dank aan de geveis en geefsters bericht Armennorg de goede ontvangst van sooplijsten viln de navolgende personen W J V Z I IJ I C H G K T V V C J S E V D N N N N A G MevrWed v d B M P R U J A A M d G N N N N L v B A D U N N L T S H E M S v d L I S Gebr v H G L B L v d G N N K W I L D N N K P H B d J A P M W S d J Afloop der Openbare Verkoopin van Onroerende Goederen VEILING 22 DECEMBER 1904 gehouden door Notaris J KOEMAN te Haastrecht De Bouwmanswoning geteekend G 15 roet 28 34 90 Centiaren Wei Hooi pr Bouwland onder Waddinxveen voor f 32370 k W G van der Boor te s Gravenhage BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 8 DEC L K H K StaaUUemndên PüETuoAL Ublig 3e Serie fr iOO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLiSD Iwang Dombr Obli gatieu 4 96 A E Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideeide Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 Hypotheek Banken Pandh idem idem 4 99 101 97 100 99 100 100 Pandb Rollerd Hypb 4 Pandb Rollerd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelijke Hypb 4 100 Pandb Utrechtache Hypb 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algem Groninger ScheepsHypb 4 99 101 Pandb Nederl Hyp Pandbrlefbank 4 Pandb Xed Sclieeps Hypli 4 Rewfj en Villi Dcelgei Norlliw Pa c Uyp B uik f 96 99 98 Pandb liaianlsche Hypb 4 100 Alg HyiKiUibi Eerste Ned Hypotheekhiielbank 4 Paniih IlnlUindselie lljj b 4 Pandb Nationale Hyjdi 3 j Pandb Ged llypotlicekbnlik te Veendam 4 11 0 Scheepvaart Maatscluipfnjeii Aaiid HollaiidGnllSlv Mg 35 Oivi raen Obl Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansclie Spw My A H 367 PTfmieleeningen hbi aiË Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 OPRUIMING MANTELS Cjstvimes Japonstoffen llloiiseii l elgiioirs en PELTEIUJE tüt zeur veel verminderde prijzen M l Jlff ify i M Sff£ V Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Deo Cornelia ouders J C Klein eu E de Graaf 19 Bertus Eli a Johannes ouders J J Bik en B J Kerper Willem Leonardus ouders G A van den Berg en J van Everdink 20 Jacobus Gerrit ouders G Merken en C van der Hoogt 21 Abraham ouders D J Holutede en J M Stolk Maria Johanna ouders J P Wegenwös en A Heerkens Reeuvijk GEBOREN Dirk ouders G Bitier en M C Staal Henrica Maria Anlonia ouders A S Verdam en E Oveimais Martinus Adrianus oudeis J Streell ind en C Sligter Voor de zeer vele blijken van belangstelJiDg ondervonden tjjdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde en onvergetelijke Modder betuigen wiJ onzen hartelijken dunk Uit aller naam C HOüDIJK I Gonderak Telepliooniiet Croiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlejf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks IntereommuiiUKilbureau Op 15 Nov 1904 144 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zenuw en llaaglijders iBcirooBdi Of iAlliog B oaki iH e i 9i 1 Pnma Sch n pp Mnr PmtIm GIom Satin GUaurtmi du U btm iDldd ooT bet touAn ktnnf poetieo Tan alU war i tn nklcQrdc HMtrea DaaiM K Bder d o V r knitbaar bij wiahclltn Id ScE nw k GaUoMrilD DrogarijïD tai Msm lelie j 3 op b fi bri k Mrk G a A edt W SfJwnwill Afnlwn wordt ait overtuiging els een werkelgke hulp in den nood bel boek aaiilwvolpn Na ünlvaujfist yiui itdres per brieiltHiirtvmr t i t boekje Irftiico per post toegezoiideu donr BOOKPOEL S Boekh Zaltbommel I II O PPR AMSTERDAM Egelantiersgracht HOPLEVEaANClER K UMr ROKNA K BUR iUNDY PÜ CH audit vootldunudi intiSle vai Dr VHM UAU£L IIUÜS It IlARiUNi PRIJZEN DER Maryland Portorico en Varinas Tabakken VAN DE FIRMA De Krveii de Wed ROTTKKIIAM MARYLANiJ 10 ct No 7 40 ct 45 50 60 65 70 80 90 No 2 korl 15 16 9 15 10 20 11 25 12 39 l l 35 1 2 lang 8 kort Driesluiverstabak No a lang VAIIINAS 5 60 ct 60 70 100 POR I ORICO 120 ct 150 Letter A l Letter E 250 H g X door meer dan duizend aanzienlijke professoren rn geneesheeien beproefd voorgcschieven n a inbi volen Bg het publiek sedert 2 1 jaren geliefd als zgnde hel hette yoedkooitête en n cliadelljk f Bloedreinigingsen Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en znlltsom hare aangename uitwerking ifleK Jk eile ch eoor namaak 1 ledere doos moet hel usettelljk gereglêtreevde hnudelëiuerk namelgk het n ltte kralt In het roode veld met de kaudleekeulug Hiehard llraiidl dragen liontd Êfepot V K c a Hanlem ÊiolfT Uotterdani Zij zgn verkrijgbaar in doosjes i 70 Cents geen kleinere en wel te Oouua bjj WOLFF i Co