Goudsche Courant, zaterdag 24 december 1904

het fj edald ten einda te zgn daar dezen zicli tut hot ondiin van oon adres aan den Sultan liebbon vereenigd De vertegfjnwoordigors van de mogendheden die met do zorg voor de Macedonische hervormingen belast zyri kannen dit bericht niet dan met genoegen lezen Zü hebben er zoo vaak op aangedrongen dat du inkomsten der vilayets niet naar KonHtaninopel zullen worden gezonden doch voor de behoeKen der vilayets moeten worden gebruikt dat zy zich thans volkomen znllen vereenigen met de wenschen der Oelema s wanneer deze de alschaffing vragen eener instelling die do centrulÏHatie nog meer in de hand werkte en alle gelden naar K nstantinopel haalde zonder te zorgen dat d uitgaven van den staat daaruit worden bestreden Predikbeurt bU de RemonstraatsobGereformeerde Oemeente alhier iste Kerstdag s Morgens 10 J uur Ds H VAN ASSENDELFT Collecte voor de Remonstr Broederschap AOVi RTEi TÏË By akte op den 22 December 1904 voor den Notaris G Q FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verlflden is de Heer J II VAy DE PAVOOKDT aldaar als mede lid en mede behoerend vennoot toegetreden tot do op den 29 April 1901 opgerichte commanditaire vennootschap onder de firma F J VANDEPAVOORDT Co gevestigd te Gouda Verspreide Berichten Frankrijk Naar de Petit Bleu meldt hoeft de ex marineprefect admiraal Hienaimé de candidatuur voor de Kamerzetel van wglen Sy oton aanvaard onder het etiket van republikeinsch antiraini sterieel In de commissie voor de scheiding van kerk en staat heeft Berthoulat gisteren het voorstel gedaan d quaestie te onderwerpen i aan het oordeel der kiezers en dus over I de o belangrijke mag te beslissen bij re ferendum De uit de Dreyfuszaak welbekende Joseph Roinach heeft ontslag genomen als lid van het bestuur van de Ligue des droits de l homme omdat by do meerderheid van dit bestuur de neiging voorzit om het verklikkingsstelsel in het leger te verontschuldigen OosTKSaiJK HOKOAKIJB Uit Weenen wordt gemeld dat de Oostenrijksche en Hongnarsclie vertegenwoordigers voor de hernieuwde onderhandelingen over een handelsverdrag met Dnitschland reeda naar Berlyn vertrokken zyn Zwitserland De Nationale Raad heelt met 127 fegen 9 stemmen het nieuwe handelsverdrag met Italië goedgekeurd In den Italiaansclien Senaat werd het verdrag gisteren met 70 tegen 15 stemmen aangenomen Hl ANJE Uit Madrid wordt aan de Morning Leader bericht dat volgens gorucliton uit zeer goed ingelichte kringen besprekingen zouden zyn geopend In verband met oen aanstaand huweiyk tusschen koning Alfons en een der dochters van den hertog van Connaught Verk niudk Statkh Do hoofdingenieur van het Panama kanaal hoeft by het Kuis van Afgevaardigden een rapport ingediend waarin hy het oorBpronkeiyk plan van De Lesseps een ka naai op zeewatorstand krachtig aanbeveelt Weliswaar zal zulk oen kanaal 50Ü millioen meer kosten dan een kanaal met sluizen maar de kosten van onderhoud on exploitatie zullen belangryk lagor zyn ZuiD ArRlKA Uit Kaapstad is bericht ontvangen dat deHenero a Warmbad aanvielen maar metverlies van vyftig dooden en gewonden afgeslagen zyn Aan Duilsche zyde zouden 15 man gesneuveld en U gewond zyn watnog niet nader bevestigd is I VAN BlOMMESTEIN S ilMKT is proefonderVindel ijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELÖOORN HOlLAND BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T UK K U B H im m H Zitting van Donderdag 22 November Staalsbegrooting Voorlgezet worden de geschorste beraadslagingen over de Waterstaatsbogrooting De minister van Waterstaat verklaart dat hy do ten vorigen jare toegestane I 81000 voor lütsverbetering van het posten lelegraafpersoneel alsnog bereid is te bestemmen voor dat dool bywyze van tydeiyke traktementsverhooging lïravos Do minister zegt dat wegens behoefte aan oen technisch hoogstaand man als hoofd van den dienst materieel van do Rykstelegraaf als zoodanig gekozen is een kapitein van de genie van het Indisch leger De minister kan niet voldoen aan den aandrang tot openstelling van kantoren 7e Wat betreft het fooienstelsel herinnert de minister dat reeds onder vorige miaisteriön het vragen van fooien verboden was op straffe van schorsing of ontsliig Maar ook zonder dat zon de minister zyn overgedaan tot het doen straffen van eenige beambten te Amsterdam die dezer dagen fooien afgeperst hebben In de beslissing omtrent ontslag by het hnwen van vrouwelyke postambtenarcn kan de minister geen verandering brengen De minister zal zoov el mogeiyk bevorderen interlocale telefoonaansluitingen Van de 700 aanvragen zyn op dit oogenbllk reeds 211 gereed of geprojêcteend De hror van dn Velde dringt aan tor bevordering van een zou volledig mogelyke Zondagsrust op een speciale bestelling des Zaterdagavond ten ptattentandc De minister zegt overweging toe van het denkbeeld Do heer de Stners klaagt over gebn k aan goeden wil by den minister om ramingen b kend te maken l y den bouw van Ryksgebijuwen en wees in vorband daur mee op overdreven weelde by verschillende Ryksgebuuwen Men laat do architecten te veel de vrye hand De minister gadl toe dat er soms duur gebouwd wordt By een volgende gelegenheid zal de minister aan den uitgespro ken wensch naar meer licht betreffende ramingen gevolg geven De Waterstaatsbegrooting wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen Eveneens wordt goedgekeurd het wets ontwerp betreffende hot overnemen in beheer door het Ryk van de buitenhaven te Middelhiirnis en oen ontwerp tot verhooging der Waterstaatsbegrooting voor 1905 Tegen Vrijdagochtend worden nog enkele kleine ontwerpen aan de orde gesteld Na do pauze wordt aangevangen met de behandeling der Oorlogsbegrooting De heer Marchant betoogt by de algemeene beschouwingen dat hg als warm voorstander van een volksleger betreurt het beleid van dit Kabinet op het gebied van de defensie Een grondig niet hierargisch onderzoek naar militaire toestanden en uitgaven acht spr dringend noodig De heer ter Laan klaagt ook over opdryving van het oorlogsbudget hetgeen hy met verschillende cyters aantoont Ook spreker bet urt met den heer Marchant dat hoe Imger hoe meer van het volksleger wordt afgestuurd Dat vier maanden dienst niet genoeg is komt doordat men de mannen niet genoeg laat oefenen Din is vier maanden niet voldoende dat raodt je de koekoek De voorzitter meeni datTdil geen parlementaire wyze is van zich uit te drukken De heer ter Laan gaat voort de derde herhalingsoefeningtgrte ij ryden Hy ein digt mot den uitriep T öfr k ii hel niet langer gaan De heer Duymaer van Twist behooit tot die leden die met groote bezorgdheid de jaarlyksche styging van do oorlogsuitgaven heeft gadege lagen Deze minister heeft zooveel mogeiyk bezuinigd maar zal nog verder de schaar moeten hanteeren Den slechten geest onder de officieren Hchryft hy toe aan het gebrek aan elfstan digheid gevolg ook van het te vele werk waardoor bv de tyd voor eigen studie ont breekt De heer Duymaer van Twist wil voort gaan doch daar het 5 uur is i n des iivonds weer zitting zal zyn verlaat de geheele pers haar tribune De heer Duymaer van Twist dit ziende staakt zyn rede waarna de vergadering wordt geschorst Avondvergadering Begrooting van Financiën De Voorzitter heropent te 8 uur de vergadering en stelt nu aan de orde hot Hoofdstuk Vila Nationale Schuld dat zonder discussie ol stemming wordt aangenomen Daarna is aan de orde Hoofdstuk Vllb Financiën Algemoene beraadslagingen worden niet gehouden De Ie en 2e afd worden goedgekeurd By de dorde afdeoling Kosten van s Ryksscbatkist geeft de heer Van Kol in overweging om de heffing hier te lande van zegellegos legosen registratiegolden by de aanbestedingen van do voor Ned Indiö bostemdü goederen af te schaffen dan wel de opbrengst van die heffing aan Indiö te restitueeren Spr begrypt dat een wetje noodig is en verzoekt den minister dan ook slechts nadere overweging met zgn ambtgenoot van Koloniën De Minister van Financiën acht t een zaak van groot financieel belang en geeft niet toe dat Indië onbiliyk behandeld is Hy wil de zaak gaarne nader overwogen doch vreest dat aan het verzoek niet iil kannen worden voldaan De heer Fock sluit zich by den wensch van den heer Van Kol aan Het is eigeniyk oen belasting die Indië aan Nederland opbrengt De 3e en ie afd worden goedgekeurd Bl de 5d afdeeling Directe belastingen invoorreohten enz klaagt de heer Van Raalte opnieuw over de zonderlinge verhouding tusschen het Ryk en de gemeenten met betrekking tot ue Vermogensbelasting Het Ryk profiteert van de inlichtingen van de gemeenten maar laat de gemeenten zelf in het daister Spr dringt dm wcfnr aan op het openen van de mogelykheid aan de genu entelyke autoriteiten inzage te geven of hen gebruik te doen maken van de aanslagen indoVerniogensbela ting De heer Janjit n bespreekt de nieuwe uitbreiding van hef aantal komraiezen Weer zyn er 100 bygekomen En nog zullen er meer noodig zyn Spreker wil gaarne den minister de middelen geven om den smokkelhandel in suiker tegen te gaan Doch was het dan niet beter den suiker aeeÖns t verlagen Dan kwiun t financieel op t zelfde neer Do heer Roes iingh sluit ich aan by hiH betoog van den heer Van Raalte witt betreft de verh ioging van den leeftydsgrens der amb tenaren tot 70 jaren Ook met hetgeen do heer JAnsspii hoeft gezegd omtrent den smokkelhandel kan spr meegaan Verder wil spr den ambtseed voor de belastingambtenaren doen vervallen De heer Bos is ook onaangenaam getroffen door een zoo groote uitbreiding van het corps kommiezen deze schynt aan den smokkelhandel in niker in het zuiden te wyten te zyn Spr meent ook dat het beter was geweest den suikoraccijnb te verlagr U die in Duitscbland slechts li M per 100 K G is en in België fr 20 perlOOK U Wering van de smokkelary in Limburg zal dus nooit geheel gdlukken Dit euvel werkt demorali seerend op de grensbevolking De minister is niet geneigd tot suikeraccynsverlaging over te gaan Dat verwondert spr Immers in België is gebleken dat de accynsverlaging in de meerdere opbrengst de schatkist groote voordeolen heeft bezorgd In België is de consumptie van suiker toegenomen van 60 000 ton lot 91 8 10 ton in Frankrijk var 271 119 ton tot 699 130 ton in Duilschland van 681 98 5 ton tot 1 417 000 ton De heer De Klerk dankt den minister voor hetgeen hy voor de ambtenaren heeft gedaan Nog enkele onbiliykheden zou spr echter g i irne weggenomen zien o a zou de leeftyd der klerken van 26 op 23 jaren moeten worden teruggebracht De heer Ter Laan meent dat voor het adres dor kommiezen in ake de nieuwe regeling die hen niet bevredigt alle grond bestond Spr bepleit verhooging van de be ioldiging der kommiezen 3e klassi van f iSO tot f 540 na oen jaar dienst en na 4 jaar tot f 630 De heer Smeenge sluit zich aan by het geen de heeren Van Raalte en Roessiiigh hebben gezegd over de leeftgdsgrens nog liever heeft hy geen leeftijdsgrens daar de minister toch het recht ja d n plicht hi eft een ongeschikt ambtenaar te allen tyde te ontslaan Het beroep dat de minister deed op de Posteryen en Telegrafie gaat niet op daar is de loe sgrens niet imper itief voorgeschreven j De heer Schokking dringt aan op meer Zondagsrust voor de kommiezen daar toeli de fabrieken op den Zondag stil liggen De jMini ster vun Financien iichl hel nioeilyk een oplossing te vinden voor de nuaesLie van de kohieren der vermogonsbeiasttng die men wil overgelegd zien mm gemeentebesturen Do geheimhouding kan wel verscherpt worden maar de iiardo quaestionis is dat de gemtientehelastinafkohieren niet geheim yn Ni repliek van de heeren Bos en Janssen die nader aandrongen op ernstige en spoedige overweging van een verlaging van den Huikeraccyns on van den heer Fock stelt de heer Van Raalte de volgende matie voor Do Kamer gehoord de debatten ovor het kon be sluit van 30 Maart jl regelende de positie van de ambten iren der directe belastingen spreekt de wenschelykheid uit art 127 van dat kon besluit in dien zin te wyzi gen dat de leeftydsgrens van 65 op 70 ja ir worde gebracht Do beraadslaging wordt gesloten en de motie Van Raalte z h s aangenomen Gisterei is te Huizen een verzoekschrift aan H M de Koningin door vele vissch rs ouderteekend met het doel to geraken tot verbod der wonderkuil Daartoe waren te Huizen gekomen de heeren Klaas Kos en G de Waard visschers van Marken afgevaardigden van do voorioopige commissie gevormd tot het afzenden van bovengenoemd verzoekschrift namens alle Zuiderzeevisschers Deze afgevaardigden zyn van plan allo visschersplaatsen aan de Zuiderzee te bezoeken tot het vorzaraelen van handteekeningen In het adres wordt gewezen op de werkloosheid onder de visschers omdat door de moordkuil zooveel kleine jonge visch weggevangen wordt dat er geen verkoopbare groote visch meer kan groeïon Adressanten verzoeken dan den betrokken Minister op te dragen die maatregelen te nemen dat aan deze uitmoording der Zuiderzee een einde worde gemaakt daar anders do visschery op de Zuiderzeo binnen korten t te gronde wordt gericht De nood van zeer vele visschersgezinnen is reeds zoq groot dat vele visschers genoodzaakt zyn hun armoedig bestaan te rekken door het verkoopen van de kleine jonf 6 visch aU eendpnvoer en mest voor het land De koniir yin op de Haagscbe tentoonstelling Het Koninklijk echtpaar werd ontvangen door de heeren Weimips Wirtz Snr en Wirtz Jnr resp voorzitter vice voorzitter en algemeen secretaris van bet comité en na aanbieding vun een ruiker door de jongejuffrouw Houtschiit dochtertje van den algemeeuen penningmeester werden de Koninklyke bezoekers naar het ontvangUsalon geleid waar de voorstelling plaats had van de verschillende leden der comités Kort daarna ving de rondgang door da zalen aan Haro Majesteit de Koningin werd daarby i ingelicht door den heer Wennips de Prins 7 door den heer Wirtz Snr Met belangstelling werden verschillende inzendingen beziciitigd Do inzendingen v m de Departementen van Oorlog en van Marine genotfin de eer van een zeer langdurig bezoek De majoor intendant Doorman mocht van de Koningin de verzekering ontvangen dat H M met groote belangstelling en ïngeno v mepheid van do inzending van oiirlog had kennis genomen Over de hoedinigheid van het brood over de bereiding van het vooUel deed H M verschillönde vragen evenals t over het z g noodrantsoen H M ver klaarde zich nog vele voorwerpen te herinneren van haar bezoek in den jongsten zomer aan het kamp Byzonder aardig was het bezoek aan het volkslogies van marine Daar blonk allö s de Vor teiyiie bez oakers tegen De overste Ruit in groote tenue de Jantjes waren ook in hot beste pakje gestoken ontving het Koninklyk Paar Ook hier lieten zoowel de Koningin als de Prins zich tot in by onderhed n inlichtingen verschaffen vooral over de voeding die de koningin zeer voldoende en smakeiyk vond Trouwens de Koningin en de Prins over tuigden zich daarvan terdbge Want beide voldeden gaarne aan het verzoek om een proefje te nemen van de erwtensoep door den kok gekookt en keurig opgediend dooj witgehandschoende Jantjes De Koningin vond de soep heerlyk by welke betuiging de Prins ich aansloot By liet verlaten van het volkslogies ook de bottelary was bezocht en elk der matrozen vriendeiyk toegesproken weerklonk op uilnoodiging van overste Rant een hartelyk leve de Koningin gevolgd door een driemaal herhaald hoezee Een kort oogenblik werd nog verwyid iu do Indische ifdeeling van Oost en West waar do Javaanljes neergehurkt zaten en een sejabali groet aau de Koninklyke bezoe erk brüchlen Na een bezoek itan de bovengaleryen werden de Koningin en de Prins naar het oalvangsalon teruggeleid waar Zy aan den vour ilter van liet eere eótnité kolonel Van Ziiylen verzochten hun bgzoiideren dank uver te brengen aan het comité verkjarende dat Zii de tentoonstelling byzonder mooi en wolgeslaagd beselieuwden De Koningin verzekerde nug aan den heer Wennips dat zy de meeste inzendingen byzonder interessant vond de Prins am den heer Wirtz Snr dat de buitenlandsche inzendingen zyn aandacht hadden getrokken en dat hy boog it voldaan was over de inzendingen van Oorlog en Marine Tydens het bezoek werd H M een mandje Amerikaansche appelen en een bloemruiker aangeboden welke Zg welwillend aanvaardde Gemengfde Berichten Men meldt Rit Delft aan de N R Ct De samenkomst tussehen do bekende bemiddelingscommissie met de patroons en de arbeiders afgevaardigden zal Zaterdagmiddag om twee uur alhier plaats hebben De commissie is vastbesloten dien dag haar oordeel nil te spreken Dat oordeel zou reeds Dinsdag kenbaar gemaaki zyn ware het niet dat men om half acht s avonds toen de conferentie volle vyf uren geduurd had het vergaderlokaal moest ontruiraerT dat tegen dien tyd voor een ander dool was toegezegd Inmiddels zyn eergisteren aan de fabriek alhier de vuren van een kleine en twee groote ovens aangestoken De technici der fabriek zeggen datzalks gedaan is met het oog op do ingetreden vorst daar anders de schoorsteenen gevaar loopen stuk te vriezen Hoe dit zeij onder do arbeiders is een steeds talryker groep die naar het einde van de staking verlangt In Friesland zyn in de laatste dagen weder vele zwermen wilde ganzen aangekomen die vermoedeiyk wegens het ys het noorden van Europa hebben verlaten Zy houden thans vorblyf in de waierrgke streken der provincie totdat ook daar het water met ijs is bedekt Zg zyn zeer schow en moeilyk te naderen De jagem maken er te Leeuwarden pry en voor tusschen f 0 90 en 1 40 per stuk Te Londen is ergistermiddag om twee uur plotseling een Vqo zware mist over een deel der stad neergekomen dat uet straatverkeer een paar uur stilgestaan heeft Vooral in de banrt van het Trafalgerplein was bet erg Bussdn karren hausoms stonden in de aanpalende straten stil en wachtten De politie herinnert zich niet een zoo zwaren mist ftlen meldt uit Den Haag Een onbekend gebleven man blonde sior en groot lorsch postuur gekleed met lange donki re jas heeft een dezer dagen zich toogang weten te verschaffen tot eene woning in de Javastraat alhier en na de dienstbode aldaar in oene kast te hebben opgesloten zich een geldeiyk bedrag toegeëigend van ongeveer f 680 waaronder 4 bankbiljetten van f 100 3 van f 60 en 1 van f 40 en tevens oen zilveren remontoirhorloge met gouden wyzers v Te Hillegom zyn valscho rijksdaalders in omloop De kleur komt vrywel met deechte overeen maar de klank deugt niet enook hot randschrift is niet zuiver Naar men verneemt zyn er al een paar aan denryksontvanger in betaling gogeven die daarop beslag heeft elegd H D Te Moppel brandde Zondag 11 dezer hot loinpenpakhüis va i Henoch viin E so af Aangenomen werd dal do brand was ontstaaa door broei of wellicht door vonken uit do kachel Later kwamen er vermoedens dat de dienstmeid van v E den brand zou hebben gesticht Een verhoor dut de meid die inmiddels naar hare ouders te Deventer was vertrokken aldaar nderging leidde lot eene volledige bekentenis Zy is gisteren ter beschikking van de justitie gesteld In Ngmeegsche bladen wordt met veelvoldoening melding gemaakt van hot optreden van een vrouw als dirigente der Toonkunstafdoeling aldaar Toen het koorDie Schöpfung van Haydn zou gaan instndeeien werd de dirigent Leen C Boumah ziek en Werd mevrouw Jeaone Brock L indré verzocht de leiding oji Zich te nemen Zydeed dit en zooals te u rypen is wns menbenieuwd hoo zy bet r af zou brengen Inons land is het optreden van een vrouwals dirigente een nog te ongewoon verschynsel Welnu het viel mee Met grooten lofwordt van de wyze waarop zg baar moeilyke taak vervulde gewag gemaakt De Nymeegscho Ct karakteriseert haur optreden als een waren triomf en de Gelderlander scliryft dat zy op kranige wgzezich als dirigente de plaats heeft veniverd 4ie haar toekomt Met ra t en zekerheidmet vaste hand soms energiek missend naluurlyk de iihysieke kracht die van een geroutineerd dirigent uitgiiat in haar geheele manier van dirigeeren toonend een aangeboren handigheid is zg hoofdoorzaak dat deze uitvoering zoo weigeslangd is N Gr Ct ïn de Engelsche bladen bespreekt men met belangstelling een nieuwe godsdienstige beweging die door de prediking vnn zekeren Evan Roberts in Wales verwekt is Bezield door het woord van Roberts heeft zich de mynwerkersbevolking plotseling be keerd Vloeken drinken roeken en spelen zyn in de ban gedaan De herbergiers klagen evenals de predikanten dat zy geen bezoek meer hebben By het walmende licht der mynlampjes worden in de mynen bidstonden gehouden en onder het zingen van godsdienstige liederen wordt de steenkool loagehakt Deze beweging vertoont veel overeenkomst met het leger des Heils waarom generaal Booth zich met verscheiden officieren en zgn staf naar Wales heeft begeven om deze verwante beweging aan te zien en er misschien aan mee te doen Een heel zonderling verhaal vertelt de Daily Express Te Petersburg is verleden week de moordenaar van minister Von Plehwe Sasonoff veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid Een medeplichtige werd gestraft met twintig jaar ran deze itraf Volgens de express nu hebben beide mannen met den moord niets uit te staan De moord is gepleegd zonder medeplichtigen door een Sasonoff maar niet door den man die te Petersburg is veroordeeld De Zuricher correspondent van bet genoemde blad heeft bezoek gekregen van Karel George Sasonoff die beweert de moordenaar te zyn Toen hy de uitspraak las wilde hg een poging doen om bpide onscliuldig veroordeelden te redden by verzoeht echter den journalist het verslag van het onderhoud niet te seinen opdat hy gelegenheid zou hebben nit Zwiteerland weg te komen De correspondent wilde den man niet gelnoven maar deze loonde hem de litteekens van de by het werpen van den bom opgeloopen wonden en leverde ook andere bewyzen die den journalist overtuigden Stadsnieuws GOUDA 23 December 1904 In een gisteravond in de achterzaal van het café Unio gehouden vergadering van het algemeen werklieden ziekenfonds De Vriendschap bracht de spcretarisboekhouder verslag uit over het Ie en 2e kwartaal 23e boekjaar Do onl vangsten in bet eerste bedroegen f228 26 by een uitgaaf van f261 65Vi in het tweede beliepen deresp sommen f233 en f 143 29 D reserve kas sloot met f296 43 en dit gevoegd by het geld in kas geeft als kapitaal der vereeniging f582 84 Het aantal leden bedraagt 177 De heeren H Wiezer en C Twigt zagen de rekening en verantwoording na De beroemde biljardspoler Hugo Kerkau uit Berlgu gaf gisteravond een seance in de Sociëteit Ons Genoegen Er waren niet veel liefhebbers aanwezig In t eerst speelde hy een party van 400 carrambols met den kampioen van Nederland de heer de Jrauw die 120 carrambols voorkreeg en het bracht tot 214 Later werd een party gespeeld met iemand uit het pnbliek deze stootte 1 maai ma kte 2 carrambols en do heerKerkau maakte de party uit Nog verschillende kunststootui worden gegeven met 3 en 4 6 en 9 ballen De heer Cranw died Inter nog prachtige masscorstooten De raad der gemeente Oudowater heeft besloten op nader te bepalen voorwaarden aOEi de maalschiippy Hudor te Amsterdam vüorloojiig concessie te verleenen voor aanleg en exploitatie eener waterleiding in de gemeente BEÏÏRS VAH EOTTERDAM VRIJDAÖ 8 DEC L K H K StaaUieenxntien PoRTUOAi Oblig 3e Serie fr WO 3 59 Oblig 3e Serie r 2 00 3 59 RusLANi Iwang Doinbr Obli gatieii iV 96 AziE Jlipan Obligutieri 1899 4 74 74 OoLüMHiA üecoriHüIidt iMdc Bui tenlHndscLe Schuld Kecepis L 100 IV 24 HypoÜieek Bitvkni P mdb idem idem 4 99 P indb K jtterd Hy b 4 lOIV Parulb Rült rd llypb li 97 Piindb Staiidaiud Hypb 4 100 j Pandb Sledclijlie Hy jb 4 99 Pandb Ulr ciilsclre Hypli 4 100 Pandb Wesllandsclio Hypb 4 100 Pandb ZuidUuli Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOO j Pandb Ncderl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Sclieeps Hypb 4 101 Bewij en van Deelger Norlbw Pac Hyp Bank f 9G Pandb ISataatscbe Hypb 4 100 Aig Hypütlibr Eerste Ned Hypolbeekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsclie Hypb 4 99 = Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Scheepvaart MaataehappijenAand Holland GaK Stï Mü 35 Diversen Obl My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 OPRUIMING MANTELS Costumes Japonstoifea llloiiieii l ei iiolr § en PELTERIJE J J £ Fu di lrMJ aff £ tot zeer veel verminderde pryzen OWTVAITGEN alle soorten WINTERSCHOENWERK sterk SCHOOLLAAKZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het fardbraknlsfJi Sciiiieii en Laarz iiiii i azijii KLIiIWE i E WO tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 0 ü SMITS Alle reparatifn en aangemeten werk Zenuw en llaa flijders ffordt oit overtuiging als een werkelijke hulp ia den uood het boek aaubevolpD Na ontvangst van ndren per brietlfaartwürU d t boekje franco per post toegezondeu door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel y il i door moor dan duizend iianzienloke professoren en genpeslieeren bciitoefd vuorgeselireven en aanbcvtilm Hil het pulilii k sedot 2 i jaren gi llefd als zijndf liet hf $e jioedkoofiête en onacliatletfJkHte Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengsel Mirjeraahvateren enz en zulks om bare aangename uitwerking neii hoede uleh voor namaak I Iedere doos moet het leetlelljk ferefiUtreerde hanileltmerk namciyk lul irHle krult In het roode et Irt met de handleekenlug nickard llraudt dragen lioofdÊtepot IC can mniilen Holff Hollerdam Zy zyn iwfy t if i vi i s frw p wn wf Md Uie Olplumu en Goud n l roi é PRAEPARATEN VAN OlltnO I amr flA de meest kraclitlge en versterkende kina wijn teyen zwakte Vgmiia L aiyi IIV o ij ViiKkren ui vDlwassenen gebrek aar cetluat slechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koortsen hare jjcvoljieu QUINA LAROCHE FERRUQINEUX in het bijiondêi tet en Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltischen leeftyd ciiz Verkrijirbanr m lnc ns i 1 90 tii 1 F5 £iï f npart voedzaam ver8terkend aangenaamv in smaak voor lagelijkuchgcb uik IIV I V av V 1 kinderen zwakken en klierachtige gestellen er aan te bcvelen Alu geneeakrachtige drank bij atoornlssen Ier spysverterlngsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kimieren I r s ci bus t Kj r l 70 i A Kgr 0 90 4 y Kgr O BO Chemisch Mallf cillL At Speciaal voor Kindervoeding in bussen A k Klt O BO zuivere inCIK UIKCr q gp y igar A eft 0 CiC3 rCttCn eener halvc Cigarette is voldoende ter bestnj ding vmi de hevigste aanvsdlen van Asthma etc In doos jci a 0 90 Cl Tamarinde Bonbons f puroatief tegen verstopping Aam I dllldl H IUC LfUIIUUlia belen Migralne CongeBtlesetc vooi itl kalslaxan3 wij ui Tamarinde Bonbons van KUAEI KLIIiN HOI M l claiH n ke diensten lor iiet kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doos c 0 90 en 0 50 J QalmSaL PflG niAG algemeen erkend als het BESTE hnismi tdel Verkoudheid en Keelpij hei is een alljmoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend ni □ fleschjcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per flescbje KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A iy r frmitaiiUfn pa KRAEPELIEN ft HOLM U Zflrt eligitfiUrit triminp ita nnum en kanitUtikoning n verkrijgbaar bij de Apolkeier en Ürogitien