Goudsche Courant, woensdag 28 december 1904

i I Woensdag 88 December 1904 Zéér BefengTijïe Openbare Vrijwillige Verkooping e Ootid No 9604 43ste aarf an ï mimm ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o S3 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruinite Iniscnding van Advertentiën tot I uur ties midd De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzoiukriiig aii Zon en Feestdiigcn De prys pei drie luonnden is 1 25 iranco per ix st 1 70 Afzonderlijke ISonimers VIJF CEWTKJN nen op ijn groaé kkd bellist dat het chieten van konörien op ei cn ründ is in Blrijd met het recht n den eigena r van het lieerLik jaehtrecht onreclitmatig oi tot scliadevofgoedinK verplichtend De H R w i het daarmede ni l een achtte gemehte lionflnenjacht volkoÉMB gooorloofd Het Hot luid geoordeeld datnrl ttsjachlwet van 1814 h t heerlijke jachtreeht Wfl beperkt mW t nn dil rechl bt Sonv BHBlnit van 1815 herteld word zooah het vroeger geweest was die beperking moet geacht worden niet den omvilng maar de niloelojiing van het heeriyk jachtreeht tehebben betroffen met het gevolg dat toen latere jnchtwetten van 1H52 en 1857 geen bepaling overeenkomende met art 44 Jachtwet 1814 inhielden de beperking in de nitoefening van het jachtreeht verviel zoodatknnijnenjaeht weder tot bet heerlijk jachtreeht behoorde U H R achtte deïe wetsverklaring onjnist omdat het kenmerk van een wettelgk geregeld jachtreeht i da nituluitende bevoegdheid om hot wild te bemachtigen waaruit volgt dat door de wet van 1814 het recht van do Heoren om konönen te jagen werd ingekort ten behoeve van eigenaars en haurders van gronden Het S B van 1815 strekt alleen om de nitootening van het jachtiechl te regelenen te verzekeren daar da Sonv Vorst by de inmiddels tot itand gekomen Urondwet niet meer bevoegd was zwiw QieewerkiRg van de St Generaal rechten te verleenen of te beschikken over de bezittingen der iu eze tenen Door de wet ven 18U bADortdoshette machtigen vnn küuijneii niet roder tot de ititshiitende bevoegdheid van de eigennarvanlietheerijk jachtiechl en staat bet eigenaarsof hhardora van gronden VrJ konjjnen opbun grond te tcbieten Voor de Rechtbiink te Middelburg werd giateren behandeld de zaak tegen W oud 23 jaar hoerenknecht geboren te Ameoinide wonende te OoUt en West SUnbnrg gedetineerd te Middelburg ter zake dat hy ih de avond van 19 October 1904 omstreeks V uur te Vliisingen moedwillig Abraham Stroo op diens aan den Boschweg gijlegen erf ec steek met een mes in den hal heeft toegebracht ten gevolge waarvan genoemde Stro door verbloeding overleden is Do helnngatelllns van het publiek in deze zaak was buitengewoon groot Jit de getuigenverklaring is gebleken Unt in het gevecht met den verslagenen en beklaagde de laatste onderlag De getuigen konden niet verklaren wie begonnen was De twist was ontstaan doordat beVI om loon vroeg ah gewezen knecht wat de verslagene niet Wilde geven omdat b i willekeurig den dienst tial verlaten Bekl lelde hel mes getrokken te hellben uit zelfverdediging doch niet meit d bedoeling om te doeden Het O M meende dat bekl zich wel an erti bad kunnen verdedigen dttn door ftn mes tie trekken het vorderde de veroordeeling wegens mishandeling den dood ten gevolge hebbende tot 1 jaar en 6 maandMi gerangenltrtral OPRUIMINO van MANTELS Costumes Japo stoSen nionscn PelftAoIrs en PELTERIJEN tot zeer veel ver ilndel de irijzaii r £ riji da M l V OTVJ W AV BEURS VM EOTTERDAM VRIJDAG 8 OW L K H K aaUl envnqtn PoETOOiL Oblig 3e Serie ir 100 i Oblig 8e Seile r 2500 8 RusLAK Iwang Doiakr OWi ïatien 96 Aziii Japan Obligation 1899 4 74 V 74 CotCMBiAGeconsolideerde Bai tenlandscbe Sohuld Kec ii I 100 IV W m Bi potheek BanknPanftb idem idem i Pandb Rotlerd Hypb i01 Pitfdb R lt rd Hypb 8 SVj Pajidb Standaard Hypb 4 lü Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Jtrechlsche lly 4 100 Pandb SVestlandtche Hytb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem OroBi ger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Sederl Hyp Paiid biiefbaiAi 4 99 Pandb Ned Scherps Hypb 4 101 Bewijjen vanDeelger Norlhw Par Hyp Hank f 96 Pandb Hatnafsehe Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Holinndsche Hypb 4 99 4 Pandb Nationale Hypb a 9 8 Pandb Ued Hypotheekbank te Veendam i 100 Scheepvaart Maattehappijen Aand Holland Gulf Stv Mj 35 Diverun Obl My tot Ëxpl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw MiJ A H 367 Premieleeningen bs i iE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Burgerlijke Stand OSBOH EN W Bec DimW Mitrie ouders 1 S FAittto en M Nttgtirten SI IKirria oaèrn A ran t er Kt n en O M Wsst 1stegn Malfheos flieodiTTUs ouders J Hartiig en M ïlDknnar 2i lirhaiin i ouders i P hHM eh M KTWiendonk i ó Calhai ina ouders J de Kuytir en H Kulsler Janke oadcrs A van der Laan en J Spieriiigshoek Neeltje ouders J Kooien en SI Oltliuysen OVKKLKDEN 22 Dec A C Boele 4 w P Bi schop 66 j J Kool 17 j 23 U J van der Togt 75 j T Hol bureau van den Burgerlgken Stand is op beide Kerstdagen geopend van des middags 12 tot Aa 1 ure voor het duen van aangiften van geboorte en overludcn Moordrecht GEBORKN Tennis ouders A G Lock on T de Wit Willem ouders J Piiem en J den Uyl Willem Johannes ouders M van der Starre en A Van der Hoeven OVERLKDKN G 1 Verdoold 10 in AIIVEIITENTIKN Zenuw n Maagplijders wordt nil overiui ing ala een werkel ke btilfi in den nood bot boek aauUivüleD Na untvaugfit van ndreR per brieflraart iv or t d t boekje ir nco per o t toegezundes döor liliOKPÜltL Ö oekh AHïMmutu i Oimavolgbaar ajju thaus door nieuw gevonden toejMissingen nze in oUfverr gegehllderae r trettem WetntHre Hogaertt y geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatiaB voor de eelkle te ontvangen Gelll Prüscourant met een aantal ongevraagtje getditacliriften gratie p aanvraag Boxtel H nOQARHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bj wien moilellen Ie bezichtigen zijn tn worOt v reMhl v H MERK telfltrii rt HAVENS AAY ZO VE OOBIÜOOKK Deze fllBEBN iwwden fgelererd lil verzegelde pakjes van et léM M üll en Mil Ntd oikj tnei TMiBieldiiig van ommar er Prijs voorzien van aevenstuMn Merk votgens de Wet gedepo iieerd Zich tot de uitvoeriiv van ge eerde orders aanbevelende C BUL voorheen 3 BREEBAABT Li m het Holel HF ZAtM aan de Majkt ten oventaan van deo te Waildinireeil gevesligden Nutans t Ie MOLEKllK JAVUAia 1 5 tty VEILING nnvnpiJi i 1 I BQ AFSLAG i P DO DRRDAG d s voormiddag ten 11 ure HM ver oekc fl r Landbouw Maalsch ippij tut voorieltin der zik n voorheen schreven liuor J fAN lïKR HRROGEV A Zn in likwidatie wan de haar in eigendom toebehoort iule so cr 7r so £ ttei GRAAN VOOR VISCH en ONS GENOEGEN T4N8CUIUK UEEKEKIlUIiJ 4RBfcll ERSW0A EI hIkECIITS1 0Kne £ alle met unen bijbehooren benevens uitnumtendc steed rijk bemeste welige en deugdelijke bewerkte WElLA MDEN DIJK WEaANDEN HÜOILANDEN BOUWLANDEN en DIJKEN ala BiWwterreiner allM allergunstigst btdande of liggende in de Polders de Putte de ilcllterofc en de ZiUdplU vlak bi het Dorp binnen de gemeente A D 11 IL ¥ E fi ter gesamenlyke groote van 295 Hectaren 04 Aren 02 CentiarcD Uitgenomen op de ZlonFeestdagen zijo de perccelen dagelijks ie bezichtigen waartoe men zicti evenals voor aanwijsJDg gelieve aan te melden aan de Bouwhoeve üraan voor Visch ItetaaMag 15 MAART 1905 ÜC üOilTIE deier vcrkooping bevattende o a m de kadastrale kaarten en breede omschrijving der 46 veitings perce len hunne lasten en aanvaardmgs data combination en voornaamste veiltoop voorwaarden al van den 1 Dfcenibcr 1904 af evenaU aHe verdere nftM mntien gratis verkrijgbaar zijn ten Kantore van jtenocmden Notoris Mr I MOLENAAR Wijk I No 3 aan dcfl Kerkwog te vi addinxveCn fivOT Ocnecrih ilgcni n nbevoliit Mm ter Oiplcnta en Goud Bilirooiidc PRAEPARATEN VAN Chetnlsch M klIrCIl nrAt speciaal voor Kindervoeding m bussen i Kgr 0 90 Wivere iTlCIKomnCI j Kgr 0 60 Kgr 0 88 rctte ia voldoende ter bestrijding van de hevigste aanrülen van Aatbma etc In Kgr Qflfllttta ll At rknl ik de mee t krachtige fn versterkendeKINA WUN tegen zwakte UUiirLè VJfflC loowel l i l intiereii sis volwassenen gebrek aBD eetlust slechte tp1 iWrtièirItig clïiiuWHbd a n ter versterking na ztckte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA i AROOHE I RRUGINEUX in h t bijxonder tegen Bloedgebrek Bleskzucht kwatea Tan Kritlschen leeftyd ent Verkrijgbaar in flacons a ƒ LOO en ƒ 1 I721f l V ApAA voe baBm v rittrkend aangenaam vAnimaiktVoordagelijkschgab aik vooral vfK r kinderen xwakken en kllerachtlge gestellen leer aan te beveUn Al geneeskracbtlge drank liij Btoomissen der spysverterlnnorgansQ co diarrhée ook voorwigéllnBentn kleine kinderen Pms per bug a i Kgr 1 70 ft M Kgr 0 90 ft H Kgr O öO Asthma Cigar dteti rhd doosjes A O SO en 0 60 TamsirinHf Rnnhnrrci f wr purgatief tegen verstopping Aam tlliai ll Ug jyyirulJMIO beien Migraine Conge8tle8etc vooralookalslaxans voor Vinfleréa l ewijzer Ic Tam armiIe BónFons van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de snia ak aangenaam is Pnjs per doosje 0 90 en O BO QallMÏalrMPacïilfpQaïgëmëenerkend als het BESTE huismiddel J 1 J Verkoudheid en KeelpiJ het is een aiymoplossend ca verAchtend middel by uitnemendheid uitsluitend in H i □ tleschjcs verkrijgb aar Prijs 0 20 per flesch je 9e firmtM ran KRAEFELIEN k HOLM te Zelat r atien poortitn a tiqiteUiiè ufuiiop te naam rn kandlrekening ei rtrti gbaar bij O mmeêl Aprtlke er rji Ih npilien KRAEPEiLIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlJlU Gebruikt steeds de WERELDBBROEiMÜE Smperior Dmiven BorstliotiiiigEztract Keniy helpend cii o tlotmti middel tegen voifkoudbeid astinn keulpgn kink en siymhusfit bronchitis en aU borst en longaandoeningen Negen mrial met Groud bekroonrl lSfmB Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flaesw M 0 70 1 Hon Stoomtabriek De HaningMotm Verfcra bi i bij firtna WOLFW Jt Co WesthuTeu 19S Qomla A LATBSSTBI Kleiweg E loO Gouda E H VAN MiLI Veer t 1 H I2U te ourfa A BOÜMAN Uoordridu PlNKrtE Nieuaerlteriad JJeel A N v ZESSEN iixmkeurn 3 Ta TORKBN Boetoop B t WIJK fW vi or A 8CÜEIBR P W BllK Oudtwater K va ds HEMDEN te Itea cük P a BPhK MoenopelU 1 u STAB Waddi g Wed J nohSf Waddmveveen M OlKUAT l WaddingeviH P A uk O KOOT OitdeaaUr A o JONtjH Ou f a r J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te HenKhop Vr A nS€ UtyWtMG Laat V niet raislfiden ioor AMV Slroop Het kloosterSinedPau o Mybestaat niet J i S ot ii minyecneHeiuiiinrde PIET AS Levensverzekering M te UTRECHT l evcHSVcrgchcirtng en Lljfrepie Ckadk tJriik T n A BRINKMAN Zi Kleinhaodel io sterkco draok BURGEMELSrER en WKTHOUDERS van Goudj brengen ingevolf e art 12 iO lier Drankwet ter openhare kennis dat bij hen iijn ingekomen verzoekichrifien om verlof v or ilen verkoop van airo iulhoudenden ank awleren dan sterken drank I van II van der Linden voor de beneden localueit van liet pcrcetl aan de Zeug lraat Wy O No 85 1 2 van V Koster vojr het benedeii voorlukaal van het perceel aan den L ingen Groenendaal Wijk I No 62 30 van Uirk van Stavel voor liet beneden voorlocaal van het perceel aan de Wilhelmina straat Wijk M No lai en 4 van Adrianus Hornes voor het benedenvoorgedeelte van het erceel aan de Lange Groenendaal Wijk I No 76 lUnnen 2 weken nadat tleze bekendmaking is geschied kan ieder te tn het verleenen van het verlot sehnttelijk beiwaren inbrengen Gou ia den 27 December 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kleioliandol in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art ia i der Mrankwet ter openbire kennis dat bij hen is ingekomen het vcr oekschnfi van n navolgenden persoon w iarbij verdunning wordt gevraagd om sterken drank in het klein te mofcen verkoopen aU Voor gebruik ter plaatse van verkoop art i 2e bd a van C M van Wijngaarden voor hel benedengcdeelte van het perceel aan de Koster Gijiensleeg Wijk D No 88 Binnen 2 weken nadit deze bekendmaking is geschfcd kan ieder tegen het verleercn der vergunning fichritiettjk bezwaren inbrengen Gouda den 37 December 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secret iris BROUWER Hiiltenlnndscli Uverzichl Reuter seint uit Tolcio van 24 Dec De belegeraars bestorrndön gisteren de hoogten van KoyangBJoekaa en hebben deze heden beiet Gevangen Rassen deelden mede dat de generaals Kondrachenko en Ilma gesneuveld z jn en genuraal Fock gewond is Een dagorder van c en Mikado aan admiraal Togo zegt FEVILLETO 66 De tien jaren lan gekoesterde hoop was plotseling in rook opgegaan 1 Nu zon hg niet meer den dood van zön vader van lön moeder en van zgn vronw kunnen wreken Hö zou nooit de grafstede mogen wederzien die daarginds in t gebergte geheel zgn hart bevatte waarby hy verwacht had als overwinnaar te zullen nederknielen en te zeggen tot haar die zgn komst in een betere wereld afwachtte Tegenover het vaderland heb ik mvi van Dign plicht gekweten thans Dolores ben ik geheel voor n 1 Wat hem in een ander opzicht nog pijnIgker aandeed het wae het denkbeeld dat ijl die op hem vertrouwd hadden nu door hem in t verderf gestort met hnn vermogen mat hnn vrijheid met hnn leven misschien zonden moeten boeten omdat zij op zgn raad en voorjlchting tot de samea wering waran toegetreden Kenigen hunner de door het lat beToorreehten naar Frankrijk uitgeweken Wg hebben met groote voldoening vernomen dat onze torpedo smaideelen mtït moed en succes de taak hebben volbracht hnn voor Port Arthur opgedragen Zg hadden dag en nacht het gevaar van do stormen en de granaten te trotseoren maar ondanks de raocilgkhodcn zgn zj erin geklaagd hnn opdracliten te volvoeren zonder eenige verwarring en eikander helpende Wg zgn in het bgzender getroffen door hun moedige en troowü iitichtsbelrachting en betuigen onze goedkearing over hun dapper gedrag Generaal Koeropntkino meldt uit Peters burg dat in den nacht op den 23ste verschillende afdaeluigen bg het dorp Bianioepoetse een verkeruiing deden van de vgandelgke tellingen Een deel der troepen drong het dorp binnen terwgl de overige troepen de Japansche schansen bestoiniden De vgiind gmg vervolgens veiscliillendu malen ter sterkt van ungevoor tweobatal jons lot den aanval over maar werd mei groote verliezen teruggeslagen Negen 1apanners weiden gevangen genomen aan Hussische zgde sneuvelden drie officieren en 61 soldaten werden gowond Op 21 dezer beschoot de vg md met artillerie de Russisrlie stelling bg Siliepoe Op 22 dezer maakte een patrouille iiogeii Japaiisclie wagens met fuurage en levensmiddelen boit Pebjedonostzef en Moerawjef hebben overwonnen De reactie viert hoogtgd in RuiInnd Het aftreden van prins SwiatopolkMirskt is elk oogenblik te verwachten Dat is de conclusie die uit alle Russische berichten te trekken valt M iar daarnaast is een tweede opmerking te maken die toont hoeveel waarlu id er lag in de waarscliuwend uitgesproken woorden van minister Witte Dal is de uitdaging tol de revolutie Want de stemming onder de Russische bevolking onder het intellectueele deel er van len minste is zeer opgewonden Dat bewijsl het verhaal van hetgeen Zaïerdag gebeurd is in de algemeene vergadering van de landhuislioudkm dige vereeniging waar ondanks bet verbod van den voorzitter verklaringen van instemming werden afgelegd incl de besluiten der Zemlvos gedelegeerden dal bewijst de houding vBn de Rnssischo studenten die een motie aannamen waarin zg zeggen Als burgers van het toekomstige herboren en vrge Rusland zgn wjj vervuld met het gemeenschappelgk ideaal van economische politieke en bnrgorlgke vrgheid en waar zg na jaren van ellende door eenigen arbeid zich een bestaan verzekerd hadden zouden weder alles moeten vaarwel zeggen en verdreven worden van den gastvrijen bodem om elders in vreemde streken weder to moeten beginnen met dien hachelijken strijd want met de verbanning van den aanvoerder zon ook zeker de verbanning van zgn aanhangers gepaard gingen En boevelon hunner hadden niet hun familieleden in Spanje die daar zonden zjjn blootgesteld aan de wraakoefeningen hunner vijanden des te verbitterder en dos te onverzoenliiker omdat z j wel begrgpen moesten hoe slechts het toeval hem zelven tegen een nederlaag had gevrijwaard I En de andere samenzweerders zjj die nog in Spanje woonden wie zou hen knnnon redden kannen beschermen nu ban namen bekend waren geworden Wat stond hun te wachten f Arrestatie gerechtelijke vervolging flnancieele ondergang beslaglegging op alles wat ze bezaten verbanning torechlatelling voor een krijgsraad voltrekking van een doodvonnis wellicht I En als Jnan Cameron al die dingen in zgn diepe eenzaamheid overdacht dan balde hy in machtelooze woede zijn vniatei dan stortte hij brandende trauen O als het mogelijk ware geweest bij had leggen wg den eed af mot allo middelen en met allo krachten te strgden om de verwezenlijking te verkrijgen van een democratische sociale organisatie die hot onderdrukte vaderland bovrgdt en aan de gewelddadigheden een einde maakt zouals de wrecde moord op de deeliiemors aan de manifestaties van 18 en 19 December Waaneer de deelnemers aan deze veigadering woiJeu gestraft zoo zegt do motie veider dan zullen de sludenleu een reuzenbetooging op t getouw zetten in gemeenschap met de arbeiders Zeventig stedelgke Raadhledou overhandigden gisteren het stedelioofd te Moskou viinll Giiluyn oen adies waarin met het oog daarop dal hg iii dn zitiing van den Siedeigken liaad van ia dezer die steeds een inorkteeiveii in de ge scliiydenis van de herleving van bel Russische volk zal bigven hel vooizitttiscliap voerde den vorst warmen dank woidl gebracht voor de toen get ioiidu burgerlgke deugden Vorst üalizyn kon bg de eensgezindheid van gevoulens tussclien hem en de Raadsleden in alle gevallon mei rustig bewustzijn en onveranderlijke solidariteit met hen te zamen handelen Vofst Galizyn bedankte en wees er op dat hij vol pliclilsgevoel was de vertegenwoordiger van den Hledelgken Haad en de Haasinefte burgerij en dat hg hoopte in den Raad allen inogelgken steun te zullen vinden Bjhrnsljerue Bjilrnson geeft naar gezegd wiirdt op verlangen van do llaliaanscbo parlemetitaire vredesgroep in Le Conrrier Kiiiopéen een aitikel waarin hg betwigt dat nu het Port Arthur eskader vernield de te liulp snellende vloot niet voor haar taak opgewassen is en de openbare moening in Rusland de orde dreigt te verstoren wellicht het lisycbologibche oogenblik gekomen is om het voorstel van laurè uit to voeren in alle parlementen van do regeering te eischen dat zjj een einde helpt maken aan dezen oorlog Alle volken Ijjdon door den oorlog en hebben rcclit tusschenbehlen te komen Men zegt dat de oorlogvoerenden alle interventie zullen afwijzen maar is dat zeker Dikwgls werd wat vroeger vernederend echeen aanneraelgk zoodra het psychologische moment daar was Bovendien kunnen de parlementen volstaan met consequent het vasthouden aan de strengste neotratileit te verlangen die thans door groote en kleine Stalen geschonden wordt Ontvangen de oor al zgn bloed droppel voor droppel gegeven oui zooveel kostbaar bloed te redden I In het paleis van justitie op een bovenverdieping was een gang met een tal van deuren en tegenover al die deuren stonden lange banken waarop verscheidene gedaagden en getuigen hadden plaats genomen Vooral de eerstgenoomden werden voortdurend in het oog gehouden door gerechtsdienaars die langzaam op en neer liepen in do breede gang nu en dan aangesproken en vergezeld door mannen in burgorkleeding wien het nochtans vooral in deze omgeving wel was aan te zien dat zg ook tot de justitie behoorden Nu en dan werd er een deur geopend en een naam genoemd Een der mannen die niet was gaan zitten maar er de voorkeur aan had gegeven om in staande houding bg een der banken te biyven die trouwens geheel onbezet was volgde de hem gedane oproeping Op de deur tegenover die ledige bank stond de naam van Mr d Orvilliers Hjj die Jnan Cameron tot aan die deur bad vergezeld bleef daar staan zeggende ees zoo goed hier even te wachten mijnheer dan ga ik mijnheer Orvilliers zeggen dat gij ter zijner beschikking zgt De man ging naar binnen om het volgend logvoerenden geen steenkool levensniiilJolen of gold dan zal de oorlog vanzelf ophouden Dr Barnay schoonbroeder van wgleii Syveton heeft opnieuw getuigd voor den rechter van instructie Hü trachtte aan te toonen dat Syveton het slachtoffer is gewoiden van moord Ken gerucht zegt dat bjj zelfs de n schuldige zou hebben aangewezen en dat dit mevrouw Syveton zou zgn Onmiddelliik nadat Barnay getuigd had werd mevr Syveton bj den rechter van instructie toegelaten met haar raadsman mr Noilban Toen ijj weder vertrok iverd haar rgiuig gevolgd door een bakje met tweo agenten erin Vorder had do rechter Vrgdag oen onderhoud mat prof Bordas van het Oolleg de France en prol Ponchet van de geneeskundige school Beiden achtten het onmogelijk dat Hyveton zelfmoord zou hebben geploegd op de wgzo door mevrouw Syveton aangegeven De gewezen Met groMo ingenomenheid begroetten wjj de jongste internationale arbitrage tractaten Voor de Vereenigde Staten is er slechts aon mogelijkheid om oorlog te krggen en dat ia bet vasthouden aan de beginiielan dor Munrootheorie Een oorlog kan worden veroorzaakt door een slrgd over rechten wanneer een buitenlandsche mogendheid zich geroepen zon achten voor het behoud van zgn rechten in oen Amorikaanschen slaat op te treden op een wg e die met do Monroo luer 6nvereenigbaar is Doch do Vorconigdo Staten wonschen geens ins du Zuidainerikaaiische en JontraalAmerikaanscho republieken te ontlieflen van haar internationale verplichtingen zg wenschen integendeel dat die staten handelen zallen in overeenstemming met de nioreele on rechlsbeginseleii die alleen do betrekkingen Insschen de staten mogen besturen on zg bestrgdcn daarom mot bel recht der Europeesclie mogendheden om do rechtmatige vorderingen op dio Republieken desnoods met geweld le doen golden Maar het is onvcreenigbuar met den vrede en met do veiligheid van do Voreenigde Staten wanneer dit gowelddadig optreden loidon zou lot inboyitnoming van grondgebied Wanneur echter de Vereenigde Hiaten dit beginsel consequent willen handnaven zullen zg ook vorpliclit zgn aan do mogend oogenblik terug te koeren mul de boodschap Mijnheer d Orvilliers is bereid u le ont De bode mankte voor den Spanjaard plant De deur ging achter ïuaii Caniernn dicht en doze bevond zich van aangezicht lol aangezicht met don hem roods bekenden rechter Van instructie XXI Volgens gewoonle zal de rechter zoodanig aan zgn schrijftafel vlak li genover do deur dat hot licht hetwelk door hot eenige venster van dil middelmatig groote vertrek naar binnen viel zgn gelaal in de schaduw liet maar daarentegen dat van zgn bezoeker helder deed nitkomon zoo zelf ilat hiJ die nu uit do eonig szins duistere gang naar binnen trad terstond een soort van vermoeioni om niet te zeggen eenige pijn op de oogleden gevoelde en reed dadelgk door don rechter mot oen scherp onderzoekondon blik werd beschouwd Links van de groote met groen bekleede tafel stond een kleinere bestemd voor den secretaris die thans evenwel niet op zijn plaats was gezeten De beide mannen waren derhalve onder vier oogen Wordt vervolgt