Goudsche Courant, woensdag 28 december 1904

i heden mede te doelen dat indien een on rechtmatige daad van een der bedoelde Bepablieken op geen andere wyze meur kan worden goedgemaakt dan door inbi zitneming van grondgebied de Vereenigde Staten de verplichting erkennen om te zorgen dat die onrechtmatige daad op andere wijze wordt goedgemaakt De ond minister Root verkondigt hier dns klaarbiykelyk de sti lling dat de Vereenigde Staten verplicht zün op te komen voor de onrechtmatige handelingen van de Zuid en MiddenAmeriknansohf Ri imblioken een stelling die zeker In de Vereenigde Staten nog wel eenige bestrping vinden al Men kan in zjjn ijver als Apostel der Monroe theorie ook wel wat heel ver gaan Volgens een telegram nit Parijs is het aantal omgekomenen bü het spoorwegongeluk in do Garde du Nord volgens ol ficioele opgaven twaalf Generaal Von Troths seinde Zaterdag uit Windhoek De eerste luitenant Eitter met de tweede compagnie en een halve batterij artillerie Tan de afdeeling Kleist overvii l op 21 dezer de oproorigo Modbethaniërs Kamadams en VVitboois Do vijand 150 tot 200 man sterk die in een versterkte stelling aan de Hoedoep ten zniden var Aub hardnekkig tegenstand bood word na een gevecht van tien nren geheel uiteengejaagd Twaalf geladen ossenwagens 50 paarden bijna duizend stnks groot vee en vele duizenden sinks klein vee verder een aantal geweren oen hoeveelheid munitie werden bnit gemaakt Er zijn tien lyken van Hottentotten gevonden Verspreide Berichten Kbankrijk De Kamerzetel van wjjlen Syveton schijnt geen gewilde plaats ook admiraal fiienaimè heeft voor do eer bedankt Nu zingen de heoren nationalisten al een toontje lager en zullen trachten kolonel Bougon het candidaatschap op te dringen BcLajii De Kamer is begonnen met de credietauiivrang van drie millioen francs voor de viering van den 76on verjaardag dor onafhankelijkheid Do sociaal democraten verklaarden zich tegen hut crediet maar zulItn stemmen voor den post van 200 0Ü0 francs ten bate der oud strijders van 1830 De liberale afgevaardigde liymans verdedigde met den minister de crediet aanvraag opmerkende dat geen politieke verdeeldheid mag verstoren een 75 JBrig feest van vrede en voorspoed iTil lE De Italia Militaire meldt dat koning Menelik van Abessyniëalsnieowjaarsgeschenk koning Victor Emmanuul een spun prachtige paarden cadeau deed Als contra beleefdheid zond de koning aan Menelik een tuf tuf ZwITSERLiSD De Nationalen Knad heeft oen wijziging in de Bondswet goedgokeard waardoor het mogelijk wordt ook patent te verleenen op scheikundige proeven Ukiekeni anu De minister van Unanciën diende de begroeting in over 1905 een overschot gevende van 50 000 drachmen Spanje Toiffijl koning Alfons gistermiddag met ziJn automobiel over het Pardo reed brak één der wielen van het voertuig Het ongeval liep zonder nadoelige gevolgen voor den jongen vorst af BINNENLAND ÖTAÏEN GENEUAAL V U IC K Ê K H Ik n B H Zitting van Zaterdag 24 December Staatsbcgrooting Do debatten o er de Oorlogsbogrooting worden voortgezet Do heer ter Laan behandelde o a de herhalingsoefeningen on stelde twee amendementen voor do strekking hebbende de liclitingen l JOÜ en 1902 yrü te stellen van herhalingsoefeningen door schrapping van de daarvoor aitgetrokken posten respect ie volijk ad f 20 944 en f 13 G74 De minisUtr bestreed deie amendementen De heer Lobman verklaart zich ook tegen do amendomonlen van oordeel dat de minister in deze reeds voldoende de biliykheid betracht De heer Marchant vroeg den minister of het vrijstellen van herhalingsoefeningen in stryd met de wet is en zoo niet om dan een stapje varder te gaan dan d reeds toegestane 5 weken vrystelling De minister verklaarde echter de amendementen onaannemeiyk Het eerste amendement ter Laan vrystelling voor de lichting 1900 wordt verworpen met 60 tegen 7 stemmen Hierop trok do heer ter Laan zgn tweede amendement in Op een vraag van den heer van den Berch van Heemstede om lotsverbetering dor 2e luitenants door snellere kans op promotie antwoordt de minister ten deze aan do wettetyke formatie gebonden te zgn De hoer ter Laan beloogde dat de vergoedin van kostwinners die in dienst moeten te gering is en drong voorts er op aan dat in de kazernes aan de kostwinners bekend gemaakt wordt dat zg het recht hebben vergoeding te vragen Deze spreker klaagde ook over de stelsel looze wgze van bevorderen aan de Normaalschietschool alhier De minister zhl de klacht aan de betrokken autoriteit overbrengen maar merkt toch op dat aan bepaalde graden bepaalde eischen gesteld worden om voor bevordering in aanmerking te komen maar niet iedere onderofficier voldoet daaraan Naar aanleiding van opmorkingen en wen ken van de heoren Helsdingen van do Velde icn Passtoors betreltendo bot reglement voor 4e werklieden aan de Hembrug west de minister er op dat het hier niet uitsluitend geldt de werklieden aan de Hembrng maar alle werklieden aan Ryksinrichtingen De heer Druckar hoopt dat de minister zal afzien van den onmogelgken eisch om een ander exercitieveld te stelten in de plaats van het bestaande exercitieveld te Groningen De minister antwoordt dat hg zich persooniyk te Groningen zal overtuigen van don toestand De heer van Nispen dringt opnienn aan om het wapen der marechaussee van de Oorlogsbegrooting over té brengen naar die van Jnstite De heer Verheg aclit bg de marechaussee het aantal bereden manschappen te groot De minister betoogt dut de maréchanwée by overbrenging naar Justitie haar militair karakter zou verliezen De heer Virheg bepleit overplaatsing van do veld artillerie uit Utrecht naur elders De heer Lieftinck klaagt over slechte inrichting van de woningen dor gehuwde onderotliciertn Do minister verdedigt den houw van de geniekazerne te Utrecht By de Vestingbegrooting herhaalde de heer van Kol zgn jaariyksche klacht corvee noemde spreker haar tegen do ondoelmatigheid van den vestingbouw speciaal do weerloosheid van do stelling van Amsterdam Do minister herhaalt zgnerzgds dat de stelling moot afgewerkt worden Dit is het oordeel van militaire deskundigen bevoegder nog dan do minister Do heer van Kol houdt vol dat de stelling ons tol oen risee maakt De heer Marchant bracht onder algemeen applaus hulde aan do onvermoeide leiding der begrootingsdobatten door den voorzitter Do vrg innig demokreten znllsn aan het ontwerp hnn stem onthouden De Vestingbegrooting word goedgekeurd met 48 tegen 18 stemmen De Ourlogsbogrooting word goedgekeurd met 52 togen 14 stemmen nadat de heer Smeenge ook namens eenige politioko vriendeji het volgende had verklaard Met alle waardeering voor den persoon van den minister van Oorlog achten wg ons niet verantwoord het nu aangevraagde bedrag aan legeruitgaven toe te staan Dit bedrag overschrgdt ook in verband met do kracht van ons defensie wezen den druk die op de schouders van om volk mag worden gelegd Hot verder gaan op den weg thans gevolud zal blgkens de verklaringen hii r afgelegd in de naaste toekomst nog tot verhooging van het elndoyfor leiden zonder dat wg zeker zyn van en bevredigend resultaat Op dien weg ga ik en andoren met ray niet mede Do Middelenwet wordt goedgekeurd na een korte toelichting van den minister van Financidn waarna de Kamer tot nader byeenroeping gescheiden wordt Gemeng de Berichten Werkstaking glasblazers Naar men ons mededeelt bobben do hoeren Hovy Trenb en Schölvinck Zaterdag te Delft eene Samenkomst gehouden met de glasfabrikanten en een vyf en twintigtal werklieden De beraadslagingen hebben geleid tot de volgende ontwerp ovoreenkomst Tnsschcn de glastabrikanten en de werklieden wordt ter beëindiging van de staking overeengekomen dat het werk zal worden hervat op de voorwaarden van hot begin September bekend gemaakte loontsriet met verlaging van 50 stuks op de minimam hoeveelheden voor ronde flesscheo en met behoud van de vier punten van tegemoetkoming door de fabrikanten aangekondigd op 80 Sopt j I 0e tabrikanten verklaren zich bereid om gednrende zes maanden na hervatting van liet werk wekelgks de loonen te berekenen n nr het véór de staking geldende en naar liet nieuwe tarief en deze berekeningen nadat ze zgn gewaarmerkt door een werkman aan iedere fabriek te zenden aan de commissie Indien n zes maanden mocht bigken dat het nadeelig verschil tusschen de totaalsom der loonen voor elke fabriek af onderIgk naar het v6ór de staking geldende tarief en naar het nieuwe tarief bedraagt méér dan 5 pCt voor de kelderftesschen en méér dan 10 pCt voor do ronde flesschen verbindt zich ieder der fabrikanten om dit meerdere nadeelig verschil te betalen en aan iedere fabriek te bestemmen voor een doel ten bate van de werklieden en in overleg met hen vast te stellen en zal in dat geval eene nieuwo loonregeling doo de Vereeniging van glasfabrikanten na overleg met de organisaties der werklieden worden ontworpen oo zoo spoedig mogelgk ingevoerd De commissie lioudt zich overtuigd dat deze proef van beide zgden te goeder trouw zol worden genomen Mocht naar eenstem mig oordeel der commissie liet tegendeel bigken dan vervalt deze overeenkomst De glasfabrikanten allen aanwezig ver klaarden zich daoftoe bereid Eveneens de werklieden die Jt samenkomst bijwoonden Deze beloofden hnnne afwezige kameraden te zuilen aansporen om op do gestelde voorwaarden de beste die naar het oordeel der commissie voor lien zgn te bereiken weder aan den arbeid te gaan Hdhl Uit Den Haag meldt men aan de N K 0 Er liggen thans 26 visschersvaarlnigen in de binnenhaven te Scheveningen De meeste liggen gemeerd aan den aanlegsteiger Reeds worden enkele in gereedheid gebracht Voor de trawlvisscherg o n de yzeren logger 412 van de roederp der ürma jac den Duik Afgescheiden van de uitkomsten der haven in de toekomst laat zich thans reeds bemerken de invloed der liaven op de Scheveningsche industrie welker achteruitgang ja verloop uls een der gewichtige verdedigingsgronden voor do ha ven werd aangevoerd Waar dagelgks meer en meer vaartnigen in de haven worden verwacht verplaatst zich nitteraard de beweging tot hot uitrusten der schuiten van Vlaardingen en Maassluis naar Schcveningen en zoo ontslaat weer voor de smederg het voerwezen scheepsmakerg victualieliandel ververy enz nieuw leven Zaterdagmiddag kwamen er wederom 10 hg Een ontzettend drama heeft zich Vrgdagmiddag in het Dam hotol aan liet Damrak ofgespeeld Donderdag jl hadden daar een netgekloedo jeugdige man en vrouw intrek genomen en zich onder den naam van het echtpaar Kemper in het hotel register doen inschryven Zg gedroegen zich heel g iwoon alllians het hotelpersoneel had in hun houding niets bi zonders opgemerkt Vrgdagmorgen verscheen alleen de man aan het ontbgt en ging daarna uit om enkele boodschappen te doen terwgl de vruuw nog op de slaapkamer was gobicveli Toen hij weer in het hotel terugkwam begaf hg zich naar de kamer der vrouw en vorder hoorde noch zag men iets van hen Toen s middags 4 uur nog geen van beiden verschenen was en op geklop geen antwoord werd gegeven liet de eigenaar door een smid de kamerdeur opensteken Daar vertoonde zich eenafgryselgkschouwspel Man en vrouw lagen geheel aangekleed in een groeten plas bloed op den grond de polsen waren met een scheermes doorgesneden Op de tafel stond een fleschje dat blgkens het opschrift vergift bevatte en waarvan de inhoud voor een deel was opgedronken Daarnaast lagen gesloten brieven voor familieleden Het Volk Men meldt uit den Haag Eene groot menigte geschat op tienduizend personen was gistermiddag om drie uur te Scheveniagen by hoog water getuige van de werkzaamheden van twee sleepbooten om den gestranden logger van de weduwe C van der Toorn welke met den voorsteven zes voet in het zand zat los te woelen en vlot te krggen daarin krachtig bggestaan door verscheiden mannen die de trekkracht van een kaapstand in werking brachten Na harde inspanning van een half uur kwam de logger vlot en kon hy de binnenhaven waar thans 40 vaartuigen liggen binnen varen Het Handelsblad van Antwerpen meldt Twee dronkaards waren te Hillegem OostVlaandoren over een afsluitingsmuur geklommen en de waker van den eigendom Vermassan gelastte ban terug te gaan Een der overklimmers trok een mes en bracht Vermassen een steek toe De getroffene riep om bnlp en zyn zoon snelde toe D moordanair deien laatste ziende bracht hem eveneens eene wonde in de reehtang 1 toe zoodat hy bloedend neerzakte 1 Daarop snelde een derde persoon toe ea 1 deze werd op zyne beurt door de aanvallers getroffen met twee messteken in de keel a zoodat hg dood neerviel Do moordenaar werd aangehouden en naar 8 Audenaarde gevoerd waar hg in de gevanM gonis werd opgesloten Het ia zekere Van dersmissen 28 jaar oud getrouwd en huisvader De toestand van vader en zoon VerraasiM laat geen hoop op genezing Naar de Limb Koor meldt is erDoRiler I dag op de Oranje Nassau Mgn te Uefflni I een ernstig ongeluk gebeurd dv 1 Op t oogenblik dat de kooi van de Üft omhoog gaan zou om de nignwerkers naar de bovenwereld te voeren deed een der m mgnwerkers die nog mee wilde een sprong 1 naar de kooi sprong echter mis en viel m De linkerarm werd hom letteriyk van zgii 9 lichaam gescheurd hg stortte ruim 40 M diep naar boneden waardoor hy nog een beenbreuk kreeg Hg kwam in t water terecht hetgeen ook de Oorzaak sqhgnt te zgn dat hij niet onmiddellgk een Igk was Zgn toestand is zooal niet hopeloos dan toch zeer zorgwekkend Zaterdag was het de dorde dag mist in Engeland en weer in vele streken te Londen en in de provincie zoo dik dal hetverkeer er zwaar onder leed De treinen waren aldoor oon heel eind over tgd schepen vertrokken laat of niet in de steden werd het rgtuigverkeer belemmerd of onniogolgk gemaakt de menschen die niet uit moesten bleven thuis De schouwburgen in Londen waren s avonds leeg de wiiikols die hetvan Kerstmis moeten hebben leden ook groote schade en de post was geheel indewar De Kerstiniskaarten en gesclienkan zullen duizenden menschen dit jaar veel te laat beruiken Zaterdagmorgen vroeg gebeurde er te Aylesbury een ongeluk met een trein waarrian do mist echter geen schnld hoeft te hebben Het was een extratrein van do Daily Express die de krant de provmci inbr iclit Bovendien was er een goederenwagon vol Kerstpostpakelten in den trein dan eenige leege J personenwagens Alleen rei iden een machinist en een stoker en nog oon treinbeambte mede 3 Vlak voor het station te Aylesbury in een 1 bocht sprong de locomotief uit de sporen on zg liep tegen het perron op De machinist van de locomotief werd in het station geworpen maar kwam er verwüpdorlyk foed met eenige builen on schr iinineii af De stoker werd gedood en zoo ook de mederei ende machinist en stoker Do conducteur en een andere beambte werden gedood Onderwijl kwam van den anderun kant oen sneltrein aan deze kun echter zoo tgdig fctoppen dat er geen verdero ongelukken gebeurden Alleen reed de loomotief nog op den ontspoorden trein in en vergrootte de verwoesting De Londensche correspondent van de N Ct schrgft Na ir ik verneem is men er ernstig over doende in Edinburgh oin Lord Ueay baron Mackay Ophemerl eerehurger dier stad te maken als bewgs van waarduering van zgn groote verdiensten op het gebied van onder wgs Lord Reay is o a Lord Rector geweest van de St Andrew s Universiteit en voorzitter van den nu opgeheven Londen School Board Ruim twee jaar geleden vluchtte kroouprinses Louise van Saksen uit Dresden eergisteren keerde gravin Montignoso als vluchtelinge naar Saksen s hoofdstad terug om haar kinderen te zien Het is haar nietgelukt De politie was intgds gewaarschuwd dat zy uit Florence naar Dresden was vertrokken en toen do vroegere vorstin zich aan haarvoormalig paleis aanmeldde werd zy dadelgk J omringd door politie beambten die haarden 1 toegang weigerden Zg vroeg daarop den Ko m ning haar vroegeren gemaal te spreken doch M deze was op de jacht m Begeleid door een hoofdambtenaar van po litie moest zy naar baar hotel terugkeeren 3 waar haar volgens sommige bladen op na drukkelgken last van den Koning die telegrafisch gewaarschuwd was werd bevolen voor 4 uur des middags Dresden te verlaten Het hotel werd afgezet door politie die nieoandtot de gravin toeliet i Intussclien was de aanwezigheid der gravin bekend geworden Buiten de afzetting schoolde een menigte samen die sterk aangroeide Het hoofd der politie liet daarom de gravin verzoeken haar vertrek te vervroegen maar hoewel zg aan dit verzoek gevolg gaf kon haar rytuig byna niet door de menigte komen Onverrichter zake keerde zg naar het station terug slechts zwak getroost door de toejuichingen van de velen die met haar lot waren begaan Het station was op last der regeering door de politie afgezet Banige dagen geleden had gravin Montignoso stappen gedaan om haar kinderen kerst Kescfaenken te mofcdn zenden Maar ook dit werd haar verboden De liberale kie rertitiaiKiog te Oldemark heelt K ïfi26n het verweer van den heer mr van Diggelen besloten mr van Diggelen alle vertrouwen op te zeggen en wenscUt zicb verder niet verantwoordelijk gesteld te den voor zyde daden als afgeVaardigda ter Prov Staten Een vreeseiyk ongelnk had Vrijdagavond om U 10 op den spoorweg van Ryssel naar Parijs plrtJits Tengevolge van don zwaren iM t kWAm de sneltrein van Ry sel in bot fl j ïhet den sneltrein uit Bobgne Laatst genoemde sneltrein haalde dien ait R jsfiel in h Hfp op den achtersten wagen doordat dtt niachimst bet setnlicht van dien wagen niet bad kunnen zien Deze wagen werd geheel vernield en er ontstond een heftige paniek ouder de niet gewonde reizigers zoodat men in het ecrete oogenblik den gewonden die hartverscheurer d kermden geen hulp bieden kon Door den mist had men toen de eerste ontroering een weinig gekalmeerd was nog geen goed overzicht van de Uitgestrektheid der ramp maar al spordig werden vier dooden en vijftien gekwetsten gevonden en tusschen de overblglselen van den vernielden wagen weggehaald Hun identiteit kon niet dadeiyk worden vastgesteld Later vond men nogeenv fde lyk terwijl men vermoedt dat er nog meer slaclitiiffers zijn die men echter op het oogenblik niet bereiken kun Kr wtirdcn nog 15 passagiers vermist De ernstig gewonden zijn naar bet hospitaal vervoerd terwijl de overigen naar huu woonplaats konden terugkeeren Ook in Engeland is do vreugde van het Kerstfeest verstoo d duor een ernstig t poorwegongeiuk op den Great Central Railway Do mailtrein verliyt Vrijdagmorgen om 2 40 Marylebone en ontspoorde vier uren later kort bö hot station Aylesbury door een ijzeren staaf die over de rails lag en waarschijnlyk van een voorgannden goederontrein gevallen was De meeste wagens werden ineengedrukt en de locomotief werd geheel vernield De machinist werd als door een wonder gered en de stoker kwam er met een gebroken arm af Kort na het ongeluk kwam echter de trein van Manchester naar Londen daar aan en liep in volle vaart op den ontspoorden trein met het noodlottig gevolg dat de machinist en twee stokers omkwamen In den trein van Marylebone werden vier personen gewond éen too ernstig dat hü naar het hospitaal moest worden vervoerd De burgerlijke reclitb ink te Antwerpen heeft uitspraak gedaan in zake het proces door een loods 2e klas begonnen omdat hy zich kwetste by het dooi breken van een ladder die van het schip naai de kaai leidde De rechtbank kende hem ongeveer de lielft van zijn jaarwedde toe of 2959 fr plus 1000 fr voor toegebracht nadeel De Sultan van Turkije heeft aan de Koninkiyke Musea te Berlijn toestemming verleend tot het opgraven van den Apullo tempel van Didyma by Milete di n gtoutslen tempel v in het antieke Klein Azië De opgravingen zullen van het voorjiiar begin nen onder leiding van prof VViogand De dorpen die boven op den uitgestrekten tempelbouw in den loop der latere eeuwen zijn verrezen zijn door toedoen van bovengenoemden Duitscben geloeide onteigend geworden Stadsnieuws GOÜDA 27 December 1904 In de Telegraaf leZen wg het volgende Door de politie van Reeuwgk werd op last van den officier van justitie te Rotterdam te Oouda in hechtenis genomen zekei e V B verdacht op iemand dia langs de spoorIgn liep te hebben geschoten welk schot evenwel alleen door de pet van dien persoon ia gegaan De verdachte werd gevankelgk naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht na vooraf door den burgemeester van Reeuwgk te zyn verhoord Onze correspondent meldt ons het volgende Zondagmorgen is op l ist van de Justitie overgebracht naar Rotterdam zekere L v R te Reeuwgk die verdacht wordt een aanslag op het leven te hebben gepleegd van zekere ¥ aldaar Daar de openbare seholen te Krimpen a d Lek te klein worden ttelt men er zich voor een nieuwe bewaarschool te bouwen en dan de tegenwoordige bewaarschool by school no 1 te trekken De grond er voor ia reeds eenige jaren gekocht Wagens het veelvuldig voorkomen van roodronk is ta Zvammardam de Kerstvacaa tïe I voor de schooljeugd vervroegd moeten worden Van een der scholen bleef een derde deel der leerlingen wegens ziekte thuis beurs vaF eotteSaT VRIJDAG 8 DEU L K H K StaataUenmqen PoBTUOAL üblig 3e Serie fr iOO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2501 3 59 RusLiND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMOiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Bypoifutk Bankm Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 WO Pandb Westlandsclie Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank 1 90 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekhriefbank 4 99 Pandb Hollnndsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Gcd Hypotheekbank te Veendam 4 100 35 Schtepvaart Maataehappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 98 Diverëen Obl Mg tot Eïpl Lnan van Meerdervoort 1902 4 Spoorwfgleemngen iTiUE Oblig Zuid Itnliannsehe Spw Mg A H 367 OPRUIMING MANTELS Costumes Japonstoffsu llloiiseii IVI iioirs en PELTEaiJE lot zeer veel verminderde pigzen rm £ f ff tfy ravsm fAV Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Dec Genii Klaas ouders G von Eyk en I Anker 27 Wilhelmus Antonius ouders C Borst en M Tetleroo OVERLEDEN 26 Dec P P v n der Meer 79 j 27 S van Loon 16 d Ai vi iiTi f Tii f Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het oorillinilianüich Sclioen en laiirzciiiiiaijiizijii KLbIWE i E tO tegenover de Kleiwegsteeg OVERSCHOENEN merk de Weegschaal Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Zenuw en JMaagfiijders wordt uit overtniging als een werkelijke halp ia den nood het boek XSaad greTT ex aaDbevoleu Nb ontvangst van adres per briefkaart norH d t boekje franco per poat toegezonden door BLOKFOEL S Qoelüi Zaltbommel lie 9i§fe grooio HENGELOSCHE VEKLOTING TrsK Zaterdag 14 Januari 1905 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel do Carper van den Heer W BIWIÏTE GROOTE WINK A NS 2500 prij en H O o F D P R IJ S 15000 O ld ia Cczi tsLan tenrL Tweede prijs f 1500 Derde j rijs f 1000 Vierde prijs f 500 Voorts PnariUn Koeien Vnrkenn Schapen Hljtrlelen ynaimnchine Meubelen HulshotideHjke Artikelen eiix en Prijs per Kot f O jïO p p f 0 55 Verkrggbaar hg p J JANSEN to Hongolo Held die nok Agenten aanstelt Verder hy LOUIS BISSCHOP Sigareuh Dubbele Buurt B 12 ALUs lONGENKEL Oosthaven B 78 B L RA STROP Lange Groencndual 1 123 f wf M 1 Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE erior Druiven BorsthoningEztract 0N1NKLUKE Sil Sup Menig lielpenil en ii iloeinl middel tegen verkoudheid astma fceelpgn kink en kiymhocsl bronchitis en alle borst en longaandoeningen ji uié Negen inial met Goud hekroond Eenige fnbriknnton H N VAN SCHAIK r Flacons van 9 40 0 0 l Kon Stoomfabriek De Honlnybloem Verkrü bia bg Firum HOLFJP Jb Co Westhaven iW Goiitia A LATIsy 1 VÏ K A Kleiweg K loO Gouda E II VAN Mll i Veerstiil I 13 j te i ii A UOÜMAN Moordredu I INKSE NiiHwerink a d l Jtel A N ïahZKHSEN Sclioou lown 1 Tn TOIIKKN neuk op H v WIJK Ondrun r A 6V V V i tiaatirtcht 1 W V EDK Oudewattr l van um HEIJDEN te Itteuwijk P v i SPKK Moercapelie IV v o STUl Wiiddmgmen Wcil J lInLST Waddiniiin eefi U KOLKMAN Waddiligneen P A uK GitOoT Oudtwaler An JO NIill hidfw aler J P KASTELEIN PoUhroikn dam ü HlKKElt Ie Ikmtliop W iltSCIIUWI Vt Laat li niet misleiden iimr Alxll l Sinmii Het kloostei S iar I au o lfc f bostaiit niel fiM S nm i luiiii m nerlpl waiirilr Café HarflioDie tsmasmsÊ BÊtim SPECIALITEIT in uiichener LöwiHibraiK Voor vcreereiiil liezuck zirb sids iiiinlieidcm Zaal voor lütvooringon part ijen verkoopiiig en en dispon ihel J WOUDENBERG p iKippi AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVeaANClËR PlJfVCB RUM CITROEN AR AfyBüROUNDY oitdn ftwrtdorenae contrile vaa Dr VèN tIAMEL KO IS Jk HARV E S iMÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊÊÊÊÊm