Goudsche Courant, donderdag 29 december 1904

Donderdag 39 December Il904 m 0605 43ste Jaargang ieen Grijs Haar mmm coumot iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Klo H9 ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiiil l Teictoon Ho 89 De IJifgave dezer Jourant gesehiedt dagelijks met uit zondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 tranco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N Levensverzekering M J 1 I K te UTRECHT W l evoii8f rzekerliig cii IJ rroiile mm HKaatje hidd eenjaar kng boek f en bevindt dat veel voordeeli8 er l dsn natuurboler heerlijk smaakt op de Boterham voortreffelijk la O te knilin m SOLO te iM tn J 100 Fijne op praclitig cnrtoii niet te onderscheiden van steendruk met eliii en eiivclO i ii Aanbevelend A BRLMiMAIM Zn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT UM HOWIHKI WKK rABniEHKN Voedert uw Vee inet de zuivere mtirwe iLiT2srz iDii oEJi2 E3 merk Sler en m oitniaiitende door hoog oiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde HereDiploma Partje 1900 Segen Gouden Medaille door meer dan duizend nanxieniüke professoren en genet ftliferen bcproeld voorgeschreven en aanbevolen 1 Itg h it jubliuk sedert 28 jaren gi liefd als zijnde het brtle yoedkooiitte en on chadeHJktle Bloedreinigings en Laiceermiddel en verkozen bovei Zonten DroRpels Mengsols Mineraalwateren enz en zulks om hare aiingen H nitwerking l tn t Cc ceah nlttcniecn tt nt cvoh n Met CcrvÜlploma en Ooud Bvkruontic PRAEPARATEN VAN 1 W l iWf f a I at rt h J m kt olitlge ver tBrlMn I KINA WONlegeii w laj b WUina 1 orOl llC i 1 1 u lt ti 1 vol ts eneii gebrek aD telluit slMhtt 1 1 1 1 U ft4 IU tT v r ltrktrtg na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgea ollivarterlnt enuwhooMplln ter vereterklftg na ziekte ofkraambed koorts en hue gevolBJiOtnijA t R0CHE ÉRHUGINEUX h t l o det tefcci Bloedgebrek Bleekiucllt kwalen van KriUschen leaftUd ent Verkri i haar in ll i li 1 90 en 1 PStral PQr ark oeita m ver terkend aaneenaain a miuü voord BeUik ligBbu r Cl KCl V aCaU y y kinderen iwakken en kllerachllje jestellen leet aan te be L I All leneeakracMIce drank l stoornissen cl r p is erteriniBori anen en diarrhea ook I Tl 1 Al k r l ïn A 1 Kor n OO terlngsorganan en dlarrhée ook Ito Kgr 0 90 H Kgr O OO men h eae mich voor namaakt Iedere doos moet het wetleUJK mereaittreertlehandelamerk namdiik lid ir fl Krul tn hetrooae ceM met Oe haaAteekeniuu lUchard nraudt dragen a o aiteuoti r K eau anle Hol r Hollerdam Zij zijn vorkrugbanr ia doosjes i 10 Cents geen kleinere en wel Ie Gouda bü WOI l B o ir lius rt S Kt nltlcinpkinilcren 1 iriuigelni n Chemisch mor iui 5eii iKcnci Mcint nin ii i i i j i o Dhemlach HM WrcttHraf Speciaal voor Kindervoeding in bussen a ii Kgr O OO aulvere JYieiKbUllVCr y Q BQ Kijr ƒ 0 B ADéVima r inaroHAM Het nwkeneener halve CisareUe is oldoende ter bestrij tStnina V H arCHCIl j g de hevigste aanKMen van Aathiiia etc In Jooyei J Ö S6 UI y B 8Ö ZZl TamgrinHf RrtnhnnCi FRU PURGATIEF legen Verstopping Aam I atnarinac OO nOUna i i iiiiigraln Conge tleseic vooralookarilaians voor Umleren liewii en 1 Tamarlnie bonbo ns van KRAEPFI IElf HOLM belangmke diensten S daar de vorm vo ir hel kind begeerl Uk en di smaak aangenaap is fnp per doos e O 0O en Q 0 lmJalr Paief llp algemeen erkend al het BSSTE huismiddel gailTl iy yiiptllICa 1 Hoest Verkoudheid en Keelp het is slIJmopWiH veriachicnd middel bQ uitnemetldlKld uitslmitend in HJ Q flcschji s vefknji jliaiir Prijs Q aO per aesch je fh JV o fr ra KRAEPKLKN HOIM te Zeist IWre KRAEPELIEN HOLM HoQeveranciers ZEIST Mll TE HU LR in de KrBgerlatin HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vm Gas en Waterleiding üiiect te aanv iarden Te bevragen TURKMAHKT H 258 looi Nederland 1905 is eene SCHEbKKALENDER die eiken dag een mooi gezicht nit ons schoon Nederland geefi waarvan elke eerste van de maand in kleuren is gedrukt Bet Sohild Is een keurige reproductie naar een SohilderU van lUej THÉBËSE SCUWARTZE Het is een sieraad voor de Huiskamer en liefft nil een jicadagogibch oogpunt veel waarde zoowel voor kinderen als voor volwassenen Hat Buooes Is buitengewoon groot I rij § 00 Ceiil In eiken Boekhandel te verkrijgen ol 1 Ir p p doordenuilgevi rS BAKKKK lz Koog Zaandjk met 1 5 cent vcrhoogiiig Verkrijgbaar in ficsschen ti i ets 7 ï et en f Sf5 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AHKER i AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co esthaven 198 OODDSCH VERLICHTING MAGAZIJN De Avonclsler Dulibelc Biiuit S 13 TELKF 117 üütavste soort Salongastafehjss Qroot norteerluo GuttorrianteHir Glaskacbel § KKALEN enZIJDEN FHAN Hi Enorme keuze gl tvrlje GEËMAILLEERDE HL ISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk Eenig adres voor prima GASGLÜEILICHT ARTIKELEN tegen oncurreerende prijzen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik SÜVIO VUUR VAAS Wacht U voor tinmart M M V LOOIT Mr üasfltter Telephooniiet Croiida Abonnement t 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud grati s Het net ie aangesloten aan het R jks Ititercommunaalbnrean Op 15 Nov 1904 144 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCH3JARKT QoBdiT Drak WtB A BRINKMAN Z moer De Nieuwe I uiiiliiii doet de gijze Imren binnen cnkeie dagen verdivjjneii maakt bel haar glanzend en zacht belet het uitvallen en nceuit de pelleijcs van Let hoofd weg Eischt op den hals Loiidnii P r ij t ft en 1 l iO per dacoii Verkrijgbaar in do ROZENDAAL M bü l apier molen tiOlJüA Izaük Cais on Metaalpoetseztract merk UOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmeiik ipanuen de kroon Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT i S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Oiinavolgl aar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen on ie te ot evert ge$cMMerde l oi treilen Ê elutmre Hoguerl Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overloige zich geen imitaties voor de ecltle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften greti op aanvraag Boxtel U HOOAEUTH Co Agent vooi GOUDA Firma A QUANT Kun Uiandol Kleiweg bij wien modellen te hi zichligen liJn ÏEmW TAN THBL ilcii nnnlt verzoclil op t nËltK te letten ÜIT HST MaOIZUN TAH H IIAVK SWAAYZÜNFA aORINCHKM Deze THtIEËN worden geleverd ib verzegelde pakjes van tJij iwee en een half en een Ned on met vermeldiupt ran Nommer uï kPrgi Tooriien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de uitvoerinf van ge erde orders aanbevelende 1 C RIJC voorheen J BBEEBAART La Alesw oBovertrofleo Prof Dr Liebera welbekwid I ISlQV nACST BLIXIB Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en I xekere genezing van alle zelf I de meest hardnekkige xenuwxietiien tooT l ontstaan door I I I afdwalingen op jengdigi n loeftyd Tcta itenezing van elke zwakte Bleet ladcbt éeuaawdteid Hoofdpgtt I Migraine Hnrthlopping MaagpBn I slechte spijsvertering Onveimogen llmpotenz PoUntione eui UitIvoerige prospectcsien I lijlfOr Teeoh 1 J J fli 8V i dubbel fl el 11 C 0entninr p6t Matth v d VoRte Zaltboillra lOepALi M Cléhan Co Rotterdam 1 Happel s Gravenhftge llalmmaDB de Jong J Csn Boltardia Wftï k Co Gouda OD bil aU0 dros istea BERICHT Het Nummer van Maandag 2 Januari dat Zaterdag 31 December verschijnt is biJ uit nemendheid geschikt tot het plaatsen van Meuwjaarwensclieii welke als vroeger berekend worden tegen ïS Cents voor 1 tot 5 regel elke regel meur S Cents Verzoeke tijdige inzending DE UITGEVERS Voorbereidend Militair Onderricht Onderzoek ter verkrijging van een Bewijs van voorgeoefendheid De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat zij die zich hebben aangemeld tol deelneming aan het in l inu tri a s te honden onderzoek ter verkrijging van een bewijs van voorgeoefendheid voor dat onderzoek zullen moeten aanwezig zijn op DinsJag den 10 Jnnoari 1905 des voonniddags te 9 uren In de Kazerne alhier GOUDA den 28 December 1904 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS HuKeiiliinilscti Uverziclil De Daily Telegraph verneemt uit Tsifoe dat een bode aangekomen is uit Port Arthur meldende dat in den avond va 22 December 5000 Japanners met snelvuur kanonnen de noordelijke verdedigingslinie van Port Arthur aanvielen Do Japanners namen de eene loopgraaf na do andere en bereikten eindelijk de waterschtiding aan den voet van den Paiy iishan heuvBl toen do Russische Buelvuurkanonnen op den heuvel in samenwerking met de artillerie van Antsoe shan en Shanshoe shan het vuur openden waardoor een ontzettende verwarring onder de Japanner outstond Het VBUf der Russen veegde iroortdurend het terrein over een afstand van vele honderden yards schoon Een heftige bajonetaanval volgde te middernacht maar toen een sterke Russische macht den terugtochlweg der Japaiineis be FEJJILLEIOX 67 Bg het binnenkomen van Juan Cameron tond mijnheer d Orvilliers halverwege op en wees zonder iets te zeggen den Spanjaard een stoel aan Mijnheer begon de laatstgenoemde alvorens aan het stilzwijgend verzoek om plaats te nemen te voldoen ik weet niet met juistheid te zeggen waarom men mjj nadat ik te Mazaa in vrgheid was gesteld naar uw cabinet hoeft geleid al kan ik t ook gedeeltelijk gissen maar hoe dat ook wezen moge ik acht mij gelukkig in de gelegenheid te z jn n dank te zeggen voor de hoffelyke wijze waarop ik door u behandeld ben geworden en voor de persoonlijke sympathie die giJ mij hebt betoond Een oogenlilTk van stilzwijgen Indien Jnan Cameron beter het gelaat des rechters had kunnen onderscheiden zou hiJ wellicht hebben opgemerkt hoe diens bleeke llppeh trilden en hoeveel inspanning t hem kostte om dat gelaat eenigazins tot kalmte te dwingen dreigde trokken de Japanners ten slotte noordwaarts eenige snelvuurkanonnen en 300 geweren benevens 80 gevangenen achterlatend Naar schatting verloren de Japanners 600 man ttan dooien li verschansten zich tenslotte op de kleine heuvels bü Itsoe shan doch werden daar door een hevig enflleer vuur geteisterd waardoor zg opnieuw zware verliezen leden Gemiddeld koiuon wekelijks 40 treinen met versterkingen van Dalny te Port Arthur aan Naar gemeld wordt is generaal Nogi ernstig gewond aan arm en been toen hij do oiieraties leidde die de inbezitneming van den 203 Meter hoogen heuvel voorafgingen en is hy thans in het hospitaal to Dalny De Russische legatie te Peking verzocht den Waiwoepuü ministerie van bnitenlandsche zaken teruggave van do munitie door de Chineesclie autoriteiten te Fengtai in beslag genomen De legatie beweert dat de munitie be stemd was voor do gezaiitschapswaclit Men gelooft dat do Ohinoezen echter voornemens zyn op hun stuk te blyvon 8ta in niet het oog op de vele pogingen era munilie te smokkelen Er is toch een oekase verschenen van den Tsaar en niet zoo beslist afwüzend do hervormingsdenkbeelden van prins Swiutojiolk als de berichten van de laatste dagen deden gelooven Do telegrammen hebben den inhoud der keizerlijke oekase vrij uitvoerig modegedeold En daaruit blijkt dat van een constitutie uf van een volksvertegenwoordiging geen sprake is Met beslist vasthouden aan do onveranderlükheid der grondbeginseK n waarop het ryk berust zullen eenige wijzigingen worden gobtacht in de bestaande regelingen Nu bevat de oekase de belofte van zeer goede wijzigingen geheel in den geest vim het door prins Swiatopolk votrgestane stelsel de wettelijke bescherming van de bewoners de vorantwoordelykheid van de overheid voor willekeurige daden waarborgen voor de gelijkheid voor de justitie en voor de onatbankelykheid van de recliterIgke beslissingen herziening van de uitzonderingshepniiugen voor vyanden van de openbare orde hersiiening van de wetten tegen de belijders van andere godsdiensten dan de orthodoxe verbetering van de persvorordening en enkele andere verbeteringen Maar de vrees dat van al deze hervor Ik moest u nog eenmaal spreken luidde het antwoord dat vrij lang was uitgebleven met een stem die inderdaad zoo weinig ontroering verried dat Juan Cameron den rechter veel langer en veel beter had moeten kennen dan nu t geval was on zelf ook veel minder argeloos had moeten zgn dan hg inderdaad was om daarin eenige gedwongenheld te bespeuren ik moest u nog eenmaal spreken of lii ver ik had bg n nog oen taak te vervullen en wel naar aanleiding van de papieren en verdere stukken door mij ten nwent gevonden Wordt mij allee gerestitueerd vroeg de Spanjaard haastig De papieren van min of meer staatkundigen aard zgn alle onder berusting van den minister en mg is t onbekend wat hg dienaangaande zal beslissen Dat gaat buiten mjjn bevoegdheid Ik wilde u ook dan niet spreken over die oflicieole stukken maar veeleer over iets van meer particulieren aard over een zeker koffertje of doosje dat eveneens bii a gevonden werd Hier hield d Orvilliers eensklaps op maar J an Cameron bemerkte nag niet bizonders aan t geluid zgner stem O riep bg gij hadt mg de hoop gegeven dat het niet zou geopend worden ge had mg op mijn woord geloofd toen ik u had bezworen dat het my niet toekwam dat ik mingen niet veel terecht komt wanneer do uitvoering ervan wordt ojigedragen aan de ambtenaren aan de Tsjinowski blgft best n Wij behoeven niet eens zoo heel ver naar achteren te zien om daarvan een merkwaurdig voorbeeld aan te halen Het ii nog maar anderhalf jaar geleden dat de Tsaar een zeer bchingrijke oekase heeft uitgev iardigd waarin eveneens allerlei hervor mingen werden in t vooruitzicht gesteld op 27 Februari 12 Maart 1903 rertcheen dio oekase in den Regeeringsbode Met blijdschap en ingenomenheid werd zg begroet door geheel Rusland Maar do uitvoering van elke bepaling ervan id nog steeds achterwege gebleven Sterker nog In die oekase werd bevolen dat met erkenning van de orthodoxe kerk als de heerschende aan alle andersdenkende onderdanen en vreemde belijdenissen vrg held van geloof en van godsdienst moest worden toegestaan en verdraagzaamheid moet worden betracht Kn drie maanden na deze uitingen van den keizei lijken wil hadden de gruwelijke Jodenvervolgingen te Kisjinef plaats Diezelfde oekase bepaalde de uitbreiding der bevoegdheden van de Zomstvoi en wij weten op welke wijze minister Von Plehwo niet alleen dio bepaling tot een doode letter maakte maar zelfs de bevoegdheden der jilaatseiyke eu districts besturen nog inkromp en de centralisatie van allo uitvoerend gezag in zijn handen tot grondslag van het bestuur maakte Zoo leeft de Russische Tsjin met de bevelen van den Tsaar In den Finschen Landdag is het rapport rondgedeeld van de daarvoor benoemde commissie over de petities tot het ondernemen van stapjien tot het herstellen van den wettelgken toestand in Finland Do meerderheid dor commissie stelt voor dat de Landdag zich zal wenden tot den Keizer met het verzoek de stappen te doen die noodig ziJn om den wetteljjken toestand en de grondwettige rechten in Finland weder in te voeren De minderheid daarentegen wenscht er bg den Tsaar op aan te dringen dat een ontwerp voor een nieawon regoeringsvorm voor Finland op de tot nog toe beproefd gebleken grondslagen aan don Landdag zal worden voorgelegd en dat de verordening van 2 April 1903 en de dwangmaatregelen tegen enkele personen en Finsche gemeenten onmiddellgk zullen worden opgeheven Onder de thans in Rusland hoerschende niet wist wat er in zat en er bij bad gevoegd dat die inhoud Want daarvan was ik zoker slechts van particulieren en van intiemen aard kon zgn toen ik n had gebeden dat geheim te eerbiedigen dat in geenerlei verband stond met de klacht die tegen mg was ingediend en naar aanleiding waarvan gg waart belast geworden met de instructie mijner zaak Terwijl Juan Cameron sprak ware de blik dien d Orvilliers nog altgd met ingehouden woede op hem gevestigd hield zeer zeker in de hoogste mate onrustbarend geweest voor hem die had weten te lezen op dat door smart haat en minachting zoo pijnlgk verwrongen gelaat Zelfs Cameron begon iets onaangenaams te voelen maar lig h td g ten tyd zich van dat gevoel rekenschap te geven want zoodra hij zweeg viel de rechter van instructie in met te zeggen Dat doosje is niet open gemaakt mgnheer I Al was t ook misschien in strgd met mgn striktsten plicht ik heb het voorwerp achter gehouden en er telfs geen molding van gemaakt in mgn uitvoerig rapport aan den ministor Dus is het doosje Niet uit mijn handen gegaan Mijn hartelijken dank riep de Spanjaard aet edele erkentelijkheid omstandigheden is het niet te verwachten dat deze wenschen van den Finschen Landdag bij don Tsaar gehoor zulten vinden De Engelsche bladen brengen over Engeland leif weinig of geen nieuws In den Kersttijd wordt er aan geen politiek gedaan De kranten geven verslag van preeken nemen bet buitenlandsche nieuws op en komen niet of met heel wat minder bladzijdeu nit dan gewoonigk Wel wordt er nog zoowat nagepraat over don zwaren mist van verleden week met al den last en do ongelukken die hg bracht Zaterdag kon men in Londen te nninste weer wolken zien Dat was een wuek lang niet gebeurd Maar geen zon noch sneeuw noch vorst gelgk men za mot Kerstmis gaarne heeft roch was t koud hetgeen twee dozijn dwazen niet verhinderde om in de Serpentine do vijver in het Hydo park een zwemwedstrjjd te houden e De Trihuna bevat oen mededeeling die er zeer ofUcieel nitziet over het werk der Italiaansche missie naar Soinallland die nu terug is De missie moet eon onderhoud gehad hebben met den Gekken Uollah waarin betrekkingen met hem zgn aangeknoopt on ziJn voorstellen on verlangens vernomen De onderhandalingen duren nog voort en iullori ondanks vele moellgkheden waarschgnlgk een bevredigend resultaat opleveren De Engelscho regeering wordt geregeld op de hooglo gehouden vim don gan van zaken die mog lgk zal loidon tot de pacificatie van het Somali gebied De Tribuna verklaart dat er tusschen Engeland en It ilië de grootst raogelgkn ovoreensteininiiig bestaat Dat viel ook te verwachten van ulke goede vrienden als deze twee Er wordt in Duitschland niet weinig go mopperd over do kosten van de koloniën een duren lastpost Do Norddeutsche Allgomeine Zeitung heeft nu getracht die mopperaars tot zwijgen te brengen door oen Btulistiekje te geven handelendo over den vooruitgang van do Duitscho koloniön sedert 1896 In 1896 bedroegen allo koloniön in Afrika en don Groeten Oceaan tezaam genomen do ontvangsten ongeveer 27 pet van de gewone uitgaven dit percentage is echter in 1904 gestegen tot 48 pet Als men geen rekening houdt met Zuid westAfrika waar de ontvangsten tongevolgo van den oorlog gedaald zgn komt men voor de d Orvilliers had zich onder t spreken voor over gebogen on een lade zyner schrgftafel open getrokken Hg bracht nu uit die lude het met pluche bekleede doosje te voorscbgn dat wjj reeds beschreven hebben on stelde het Cameron ter hand Cameron nam het haastig aan met een gevoel van blgdschap en verlicliting dat hg zelfs niet poogde te bemanteleii Het is hetzelfde niet waar t vroeg d Orvilliers met een vreemd stemgeluid 0 zeker I Zie eens naar de sluiting Is t nog altjjd behoorlgk dicht f 0 mgnheor het aou boloodigend zyn tegenover u daaraan te twgleien Uw woord is mg alleszins voldoende Als gg den sleutel bg u hebt zou t mg toch aangenaam zijn wanneer gg hier op staanden toet wildet nagaan of er niets aan den inhoud ontbreekt Nog eens mgnheer Ook in Tiyn handen is dat doosje eenpand geweest vervolgde Edith s echtgenootmet een stem waaruit de ocergdankendeSpanjaard alleen de schgnbaiu kalmte hoorde en ik sta er nitdrukkeiyk op my te ovor tnigon van de waarheid dut er in uw gedachten geen zweem van wantrouwen ororblgft I Wordt tirvotgj