Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1904

INo 9607 Zaterdag 31 December 1004 43ste Jaargang mimm mmm iMenwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rrlrlean H 8 De lhtga e dezer Courant geschiedt dagelijks met uilztmdeiiiig an Ztin en Feesidagiii De prijs per drie maanden is 1 25 iraneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V 1 1 F CKNTKJN Telefoon Vo 8 ADVKRTENTIEN woitlen g epl iatJ t van 1 regels a fiO Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 inir des niiil l merk Sler en yif j litmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Par l 1900 Segen Oouilen Medaille BSL Kaatje hield een jaar lang boek en bevindt dat veel voordeeligrer U dan niluurtjolcr heerlijk smaakt or o Dotcrham en voortreffelijk tl tradn ïrit kikkM SQLD OUÜKJAARS AVON warme AppelboUen en Saucijsenbroodjes ▼ au af 5 tot 9 uur bij L E BESZELZEN Qouwe 65 100 Fijne VISITEKAARTEN op prarlilig cnrloii niet te onderscheiden van steendruk met eliii en eiivelopiieii è f 1 © an f 1 4=0 Aanbevelend A BKIl UMAi Zrv wirntpffffifnn tf ft H fl i F Ill W fl Duot Genreah atucniMn tanUvoIcn Mal Ecrc LHplonw n Üoud Debrooni nA l Slfn ftP mttut krachtlfe en veriterkcnde KINA WUN tegen fwftktc ia a oi yyil j kmrteten 1 l u nen ebrekun etluM iMhte jwjTMityrklm na tlekte of kraambed koorlt en hefe gevolgen PRAEPARATEN VAN W ouiha iIaiioche iJ QUINA LAROCHE ffiltltUaiNIUX in hel bijuinder legen Bloed ebrek Blnknichl kwalen Tan KrlllKhtn lealMId ene Veikriigbear in Heem 1 90 en l L P t f rt o Uaam vereterkend aang naam ven iniaek voor ilageliiktchgeb aik F V v voorei v r kinderen iwakken e kllerachtlge geetellen er een ie bevelen AU ene akraclinï a drink U ttoorslaeen der epUeverterlngeorMneo en dlarrhét ook voot ulgellngen en kleine kinderen l ri per lm e h Kgr f 1 70 1 H Kgr O BO l S Kgr O BO W rr Melksuiker l t T t I Asthma Cigaretten rgT d ÏÏlSii rTI ÏÏ St W Jooejei 1 Ö 80 en f O OO I Tamarinde Bonbons M rr rci L iS Tr S klia 1 voor kiiidereit Uwijit i 1 Tamarlndf Bonboni van KKAEl KLIIiN HOI M MiinjnjVc diensten S doKf deTorm K r hrt kind btgwr Hjlc tn im al aanfeMam rri ip rdoos e 0 90cn 0 i0 alm2alr Pac4ll AC allftmnn erkeiK ali het BS8TE huitfnuldcl 1 een iiyrnopIoHend en VerMcmvnd middel bU ultnemendlwld uiulultend la I D flc ch cs verkrijgljMr Pnji O aO per fle chje 1 m i ra iuu nh ran KRAXPCLIEM ft HOLM t Cttot o t atln row WcN wn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST P IIOPPR Egelantiersgraoht AlVISTERDAlW HCFLEVBRANOlEa PIJ1 CB + ndee eeerUiinnde eotlrAle fin Dr VtK $ UII BOOS IUB B S ÉM Wï SSANEN LAAN Wormwveer Ml OPGERICHT irM HO HIfllKlel KK FtBHIKHlt Voedert nw Vee met de xulvere murire RUM OITROKN ARAC BURGUNHY ioon Grijs Haar iiioor lie Wtnwr looilnn li jrl Ir criij e h Hcii jiiiiM PI i iilvi ie tjagt n k rtlugiicii inaatit lt l litiar glan i iid en zucbl b ii t ht t nitvulloii ril lifcnil de pellflji p van l ft liüofd eg EÏHclil lip den bal ImhiUhi Prjj 1 XiJ en I HO ler flacon Verkriigbaar in de ROZENIJAAL M bjj IzAMk c ai § Papier molen tiüUDA flleaw oBerertroflen rof Dr Liobert welbekend UUmb ebt met fabriekuDork tot Tourtdnrfode rA licale en lakere gunuzing van nlte zelfp de meest bardDekki K zenuw tlefitert Tüoral üotsUan iJoor itdwalingen op jeugdigLO Itwftyd en f iteuezing vao elke iwakte UlHe tjclit Benauwdheid Iloofdppu Miifraiue Hartklopping Maagp u slechte Bpgavertering Onvermogen Impotenz Pollution eoi Uitvoerige proBpeclnaseo riijipor feirh fl 1 fi 8 fi 8 aubbole fi M fl 6 CentranlDepdt Mattli v A Vegte Zaltbomme Üepflti M Cl ban Ie Co RotUrdam V Happel ÖraTenhago I Halonani do Jong J Csu Rotterdau Wciff fc Co Goitda OD bt alle droffiatan Telephoonnet Qouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een liring van K M 1 gelegen Vnnipg on onderhoud gratis Het net is aangesloten nan liet Ryks Interconimanaalburean 0 1 15 Nov 1904 U4 verkregen aani luitingen Oontracten en voorwaarden verkrügliaiir aan het Bareaa ACHTEK DE VISCHMAEKT Verkrügbaar in flesschen SO ets 7A et en f t DS b j H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIKBBI F AD EICHTER Co Botterdam Te Gouda bj C L UiiER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEUANN te Zevenaar en Emmerik jMiiiimi ie kr Verkrijgbaar to Gouda bjj R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST j te Woerden bjj N DE KRDIJFF GODDSCH VERLICHTING MAÖAZUN De Avondster Dulihelo Buiiit H 13 TELEF 117 Niiawste soort Salcnga s afelij s l a liacli l i K UALFiN nZI r ÜKN FltAN ÏK Enorme keuze i i ii rije OEËMAII LEEBi EHI lSHOüDh LUKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelgk Eenjg adres voor prima GASöLOEl LICHTARTIKELEN tegen oncBrreereade prijzen N B Met groot succes geplaatst de echte Amerik SUVIO VÜUR7AAS VTneM U voor namaak Aanbevelend M Me V LOQN Ur Gasfitter looi Nederland 1905 ia eens SCHEURKALENDEB die eiken dag een mooi gezicht uit ons schoon Nedeiinnd geelt waarvan elke eerste van de maand in kiemen is gedrukt Hel Schild is ean keurige reproductie naar een Schilderij van ICey THÉRÈSE 8CUWABTZE Hel is een sieraad voor de Huiskamer en heeft uit een poadagogisfh oogpunt veel waarde zoowel voor kinderen als voor volwassenen Hot succes l8 bulteDgewooD gtoot f 1 Prijs 00 € eiil I In eiken Bückhandol te verkiügcn of r p p door dpn oitgevierS BAkKERJz Koog Zaanduk met 15 cput vcrliuoging wie inker ajD wj da Kohtn Blkul Cacao u lucraogun twamhS g 9tAll o na Tö uifnOLüiogen In den handel gekomen undm dek naau dea oitvindern Dr Mlchi eiw venraaidigd jf de besle latcUnos in het wsnldberoande Atubbliaaeicent van Odbx StoU a rok t Kei en liche Cikel Cacao in vierkunton bus tL Dozo hikiJCscao is met melk gekookt eeae aangeuame gezui l drank wor i r gelijkscL gebruik een II 2 the lepela vin t puMieir Toor een kop Chocolate Ala geneeakrachlige drank by gvval 7an iituihee sleonts met water t lebroiken Verkrijgbaar by de TOonia mit B X ApotheksrD ens t IM = 9 90 85 Genpriialvortegonwoordigtr root Mv Juilus laltonkltdl inuitsrdam £ alve Btr at ItS Geen beter adres voor allo soorten 8CH0ENWERK dan het MtordbnilKiiitdi Sclinca en LaarzemuagazijD KLkIWEÜ K m tegenover de Kleiwegstceg OVERSCHOENEN merk de Weegschaal Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Zenuw en JMaagiyders wordt lit overtniging als een werkelijke hulp ia den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaartwor t d i boekje franpo per post toegeconden door BLQ gPOELS Hookh ZiUtbommol Oouda Dnik ran A BRINKUANft2n BERICHT Het Nummer van Maandag 2 Janunri dut Zaterdag 31 Decembor verscliünt is bij uitnemendheid geschikt tut het plaatsen van Meuwjaarwensclieii welke als vioeger berekend worden tegen t3 Cents voor 1 tul 5 regel i elke regel meer S Cents Verzoeke tijdige insending I DE UITöEVERS INSCHRIJVING VOCE DE Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien Art 17 der Mililiewet 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kennis Art 13 Vüor de militie wordt ingeschre to ieder minderjarig mannelykNederlander die binnen het Ryk in het Daitschü Ryk of in het Koningrök België verblyf houdt 2o ieder minderpirig munnelyk Nederlander wiens vader nio der ol voogd binnen het Ryk in het Duitsche Ryk oï in het Koningryk België woonplaf ts hoeft ao ieder meerderjarig mannt iyk Nederlander die binnen het Ryk in het Üuitsche Ruk of in het Kontngr k België woonplaats beeft 4o ieder mannelyk inge ftene niot Nederlander zoo hy op den In Januari van het jaar het 19de levensjaar wiis ingetreden en niet verkeert in een der by ait 15 omschreven gevallen Ingezetenen is vooj de toepaHsing van het bepaalde hierboven onder 4o A de binnen het R ik verbluf hoedende minderjarige niet Nederlander a wiens vader moeder uf voogd binnen het £ jk woonplaats heeft en haar gedarei d de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of de koloniën of bezittingen des RijlA in andere werelddeelen gehad heeft b van wieu ouders de langstlevende b j zyn of haar overiyden in het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeert tE ILLErO 59 Vergeef mjj wo mijn aanhouden u onbescheiden mocht voorkomen ging hij voort maar de ballingtn van alle landen kennen dB dingen die bun helaas van al te nabil betreffen te goed dan dat z j zich daaromtrent niet zonden verontrusten Ik verwachtte ik kon niet anders verwachten dan over de grenaen van nw land te worde gezet Maar nu hergeeft men n de vroheid wat verlangt ge meer f Mag ik derhalve in Frankrijk te Parjs blijven wonen P Ongetwijfeld En zijn daartoe mjjn landgenooto die zich te Parijs of elders in Frankrijk bevinden eveneens gerechtigd V Ik ben slechts met da instructie van nw zaak belast geweest Maar ge weet toch wel of zjj evenals ik vervolgd ün geworden en gearresteerd niet waarP Wat dat betreft mijnheer moet ik n het zijn voogd niet in dat geval of al is deze buiten s lands gevestigd r dio door zyn vader moeder of voogd verlaten is of die ouderloos is o in wettelijke zin geen vader ol moeder heeft en van wien niet bekend in dat hy een voogd heeft indien hij gedurende do voor afgaande aclittien maanden in het Kijk veiblyf gehouden heeft li de meerderjarige niet Nederlander die binnen het R k woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in hel Rjjk of de koloniën of bezittingen des Buks iii andere werelddeelen gehad heelt Voor minderjarig wordt voor de toejiassiug van het bepaalde hierboven onder 4 gebonden hij die minderjarig is in den zm der Ncdeilandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van liet bepaalde literbüven onder i gehouden liü die meerderjarig is in den zin van voormelde wet Art 14 De insehryving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eersle zinpnede lo Züo hii binnen het Ryk verblyf hiiuiU en zyn vader moeder uf voogd aldaar woonplaats he ft in de gemeente der wuonpl iats van vader moeder of voogd zoo hö binnon het Rijk vorbigl houdt en zyn vader moeder of voogd elders dan binnen het Ryk woonplaatti heeft in de gemeente waar hy verblyf houdt zoo hy door zijn vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is of in weltelijken zin geen vader of moeder hoeft en het niet bekend is dat by een voogd lieeft in de gemeente waar hy verblyf houdt zoo hij in het Duitsche Ryk verblijf houdt in de gemeente Amsterdam zoo bij in het Koningrijk België veiblyf houdt in de gemeente Rotterdam 2o van hem bedoeld in rt 13 eerste zinsnede 2o zoo zijn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Ryk in de genieento der woonplaats van vader moeder ol voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Ryk in de gemeente is ziJ il het Koningryk België n do gemeente Rotterdam 3o van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3o zoo by woonplaats heelt binnen het Ryk in de gemeente zyner woonplaats zoo hij woonplaats heeft in het DuiLseho R ik in dOy meente Amrierdam zoo hl woonplaats heeft in het Koningryk België Wie gemeente Rolurdatm 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste antwoord schuldig blyven Na gaat my uw bescheidenheid te ver mynheer d Orvilliers 1 Hot is niet aan te nemen dat gy onkundig zoudt zyn van de genomen beslissing die toch van algemeenen aard moet zyn geweest Juan Camerons verwondering werd onrnst Er was iets wat hem benauwde Hoe bad hy die geslotenheid van den rechter te beschouwen P Hy vond ze onverklaarbaar Ik zeide by zich meer en meer opwindend ik waa in da allereerste plaats beschuldigd I Ik was als gy t zoo noemen wilt het hoofd van t complot Als ik niet verder wordt vervolgd knnnen myn partygenooten ook niet verder vervolgd worden Dat schynt althans zoo Niet waar Maar waarom zoo vraag ik op mgn beurt mynheer Cameron waarom tracht ge my nit te hoeren terwgl het u zoo gemakkelyk moet vallen om alles wat ge weten wilt ook te weten te komen nn ge u overal vryelyk zult kunnen bewegen Ja daarin hebt ge gelgk I riep Juan Gameren eindalgk toch getroffen door de eigenaardige houding van d Orvilliers die hoe langer hoe vreemder werd en door den zonderlingen toon des rechters wiens gelaatalitdrukking wiena koelheid en wiens pot zinsnede 4o indien hy minderjarig is zoo hy verkeert in het geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder Au omschreven in de gemeente waar zjjn vader moeder of voogd woonplaats heeft zoo hy verkeert in het geval in die zinsnede onder kb omschreven in de gemeente waar zijn voogd Woonplaats heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geseliiedt de inschrijving in de gemeente waar de minderjarige verblyf houdt zoo hy verkeert in een der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder Ac omschreven in de gemeente waar hy verblijf houdt B vau lieni bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4e indien liy meerderjarig is in de gemeente waar bij woonplaats heeft De in de vuiige zinsnede als plaats van inschiyriiig aangewezen giimoentn is die waar bet vei hlyf of de woonplaats gevestigd is uf was up den In Januari van het j iar volgend op d it waai in de in to schryven persuun liet 18e leveiisj uir volbracht tenzy het ieman l geldt wii iia insehryving te Imaterdam ül te Rotltrdam moet geschieden wegens verhlyl ol woonplaats onderschoidenlyk ill het Duitsclie Ryk of in het rCoiiingryk België iliit 15 Voor de nuliliu wordt niet iiigeRc rovuii lo de ingezetene niet Nederlander die be fijst te behuoreu lot een Staat waar de oderlander niet aan de verplichto krijgsdienst jjn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeeriglieid is aangeiioinon 2o Iiy die bewy t in de koloniën of bezittingen des Ryks in andere werelddiEielen verblyf to houden of woonplaats te hebben al heeft zyn vader moeder voogd ol ou rator woonplaats binnen het Rylc Alt U Hi die volgens att 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe by Burgemtester on Wethouders der gemeente waar volgens art 14 de insehryving moet gescliieden aan te geven tu sschon dun In en den 31n jauuari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar vulbracht By ongesteldheid of afwezigheid van hom die zich ter inschrijving moet aangeven alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen der aangifte indien het een minderjarige betreft op zijn vader moedor of voogd indien hel een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld is op zyr curator De verplicliting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hy of zy binnen het Ryk in het Duitsche Ryk of in het tende wyie van spreken hem een gewaarwording gaven die hy niet kon ontleeden maar die hem misschien jnist om het onbegryoeiyke des Ie pyniykor aandeed Ue hebt gelyk herhaalde hy ik wil dadeiyk gaan onderzoeken wat er van myn landslieden van myn pnrtygenooten geworden is d Orvilliers zweeg Nogmaals myn dank zeide de balling maar nu veeleer met e nige aarzeling dan met geestdrift Hy borg het doosje in dyn binnenzak van zyn jai weg en wendde zich naar de deur God bescherme u 1 riep hem de rechterjia Plotseling bleef Juan Cameron staan in t hart getroffen door eenig huiverend gevoel en zich omkeerend zag hy half vragen I den rechter van instructie aan jDat s immer de Spnansche groot f vroeg deze maar hy verwachtte blykbaar geen antwoord want de half uitgestrekte hand wees zoo duidelyk op den uitgang dat de ander wel begreep wat hem te doen stond Juan Cameron ging heen en maakte zoodoende een einde aan een onderhoud onder vier oogen dat iets zeer gedwpiigens bad gekregen en dat by bovendien wal gaarne zag afgebroken omdat hy elders veel beter zou kunnen worden ingelicht Koningrijk België woonplaats heeft Behoudens de uitzondoringen by do volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen dor aangifte uitsluitend op don In te schryven minderjarige indien zyu vador moedor of voogd niot binnen het Ryk in het Duitsche Ryk of in het Koningryk België woonplaats heeft indien zyn vader of moeder of heiden de oudertyken macht missen indien hy door zyn vadt r moeder of voogd verlaten is of indien hy ouderloos is ol in wettelyken zin geen vader of moeder lio lt en het niet bekend is dat hy een voogd lieett Hy die door de bestuurders in art 2 2 vermeld ter insehryving moet worden opgegeven ol die in dienst is by d zeemacht de marinereserve en het corps mariniers hieronder begrepen by het leger hier te lande of by de koloniale troepen is tot bet doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan do aangifte geschieden door een ander daartoe schriftulyk gemachtigd De volmacht blylt ondor Burgemeester on Wotlioaders berusten De wyze waarop van de gcdnno aangifte moet blyken wordt deur ons bepaald Art 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingosriiroven lo leder minderjarig niannelyk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht on vöi ir het intreden van hot 21e levensjaar zyn verblyf binnen het Ryk in hot Duitsche Ryk of in hot Koningryk België govesligd beeft 2o ieder minderjarig inannetyk Neduiiander wiens vader moeder of voogd na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18o levensjaar volbracht en vóór het intreden van diens 2l6 levensjaar zyne of hare wuonjilaats binnen het Ryk of in hel liuitscho Ryk of in het Koninkryk BelgiC gevestigd heelt 3o ieder mannelyk minderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin lijj het 18e levensjaar volbradit en vóór het intreden van het 21e levensjanr Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hy in een der liierboven onder lo omschreven gevallen vorkeert in een der gevallen hierboven onder 2o omschreven 4o ieder meerderjarig mannelyk Nederlnn lander die na den In Januari vim het jaar Volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21o levensjaar zyne woonplaats binnen het Ryk in het Duitsche Ryk of XXII Toen Juan Cameron weder als vry man op straat stond moest by dikwyis achtereen en telkens zeer zwaar ademhalen Het was holder kond wuer on dat deed hem goed Hy voeldo zich thans van een drukkenden last bovryd want hy veibeeldde zich dat hy zou gestikt zyn als het onderhoud met dien rechter een onderhoud waarby hem dan toch de volle vrybeid was verleend nog langer had geduurd lly had daarvan au nog een bitlereu nasmaak Do scherpe wind die hem in het gezicht zweepte schonk hem de geestkracht weder die in t cabinet des rechters was vervangen geworden door een zonderlinge gewaarwording die hy niet in slaat was geweest te verklaren Nu kende hy één begeerte die alle andore gevoelens overhoerschte n 1 om terug lè koeren tot zyn zuster en zyn zwager ten elude van hem te vernemen wat er sedert zyn arrestatie kon zy voorgevallen en de inlichtingen te bekoun i die mynheer d Orvilliers hem niet had willen geven Waarom had d Orvilliers geweigerd lt n vragen te beantwoorden P J Wow vervolg