Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1904

In liet Koningrjjli België gevestigd of er Wiionplaata virlircgeii iieeh 5o ieder maninilüli meerderjiirige die na den In liiiuiiiri viin liet jaar volgende op dat waiiriii lig het IHo levenijaar volbracht en v66r het intreden van bet 21e levennjaar Nederlander ol op nionw NederlandiT is geworden zoo hg in een der hierboven onder 4o omBchrcven gevallen verkeert Oo ieder ninunclgk niel Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat wnariii hy liet 18o levensjaar volbracht en vó6r het intreden van het 2le levi nsjaar ingezetene of op nit QW ingezetene i geworden in den zin der tweede zinsnede van art lil Hierhg gelden de lual ite zinKnede van dat iirlikcl en art 1 Ten aanzien van de gemeente waar de inschrijving of de inijclirgviiig op nieuw moet geHchicden en van de verplichting lot iel doen van aangifte ter insclirgving of ter inBchriiving op nieuw gelden de eerste zin ncde van ari U en de laatste vjjf zinsnede van art 10 Do ftiingille ter inschrgving of ter inschrgving op nieuw van hem die volgens de eerste zinsnede van dit ailikel moet worden ingeschreven geschiedt binnen dertig dagen na het verkrygen of werd lig reeds vroeger ingeschreven doch van het register afgevoerd na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap of na de vestiging viin verijiyf of de vestiging of het verkrijgen van woonplaats binnen hel Kijk in het Duitsche Kyk of in het Kuningryk België De inschrijving geschiedt in het register betreffende de lichting van het jaar waartoe do in de eerste zinsnede viin dit artikel bedeelde persoon volgens zyiien leeftyd behoort Art l j Met boete van ten minste vytlig eenlH en ten hoogste 1100 wordt gestraft de overtreding van de artt Ifi 18 en 22 Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op hen die hun IHe jaar hebben bereikt dat züii zy die in het jaar IHSOzyn geboren en overeonkonistig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgende dagen ter iSecreturie bovenlocaliteit afdeeling Afilitie aan te melden vnn des vuormiddags 10 tot dis namlddagn 1 uie ten einde zich in de daarby vermelde orde te doen inschrijven te weten i zij wier geslachtsnaam hcgint met de letter A B 0 D K K i II I 1 K h on M tusschen den 2 en l i lanuari 190Ö on zij wier geslachtsiiaam begint met dn letter N O I q K S T II V W IJ on Z tussclien den 15 en lil lanuari 1905 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van iiischrgving op den 81n Januari des nauiiddahs ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in ocne der geldboeten nis genoemd by het aangehaald artikel l i i dal ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven en niet in deze Ueraeeiite geboren is zloli behoort te voorzien van eeii Kxlract uit hot Jeboorteregislor dat lijj do aangifte moot wordo i medegebracht dat dit Ktract by het Hemeontebeslnur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zy zich daartoe vóór 1 Januari a 8 ter Uameente Secretarie bovenlucaliteit afdeeling Militie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hg by dB inschrgving Wgk en nommer zgner woning juist kan opgeven Jonda den tOn December 11104 Bnrgemeestor en Wethouders voornoemd K L MAUTKN S De Secretaris BROUW KK Kultenla d8Cli Ovcrzlcbl Dö JaptinRche verliezen bg de verovering van lort KrloestHhuH wordon gescimt op 1 XM man HeutQr K correspondent Uij liol Ipjfor voor PortArthur seint dat Krloengshan Ic drif nor in den ochtend werd ingenomen Woons dagochtend te tien uur deden de JnpaniuMH even dyoftmietmgneii springen waardoor bressen werden gemaakt in d n front muur Vkn bet tort waardoor oen nanzienl jkt macht Btorm liep onder bedekking van een hevige bescbieting Nadat du erste g tschutslinie was bezet volgde vnm bcftigR stryd die eindigde met de verovering van h i geheele fort Van de bezetting zijn ruim vythonderd man ontkomen Het resalta at van den algomeenon aanval op Port A rthQr welke op 26 dezor begon is dat de Japanscho linies dichter naar LiaotiH an z n voorgoschoven Ulifneeien die gisteren Port Arthar verlieten doeluii meo dftt een leer veel geringere troepenmacht der Rassen drie dagen lang de buitenste verschansingi n verdedigde pn eerst terogtrok toen df Japansclie artillerie er in geslaagd was een telling in te nemen v n waar dft Hu siflche loopgraven onder een enfileerend vunr konden wordun genomen l o Kussen Irokkrm terog op Tsjinhakoa Japanncru van D tlny berichten dat da belogoraars na een reeks nachtelijke aanvallen den Yanglioeban heuvel naraon Het be zit van dezcin heuvel stuit hen in staat de landverbindingen tusschen Iiiaoti j in ten znidon n IIsocHJan en Antoe jiin ten noorden to vernietigen ücduri nde een var de nacbt ilyke aanvallen geraakten de Japanners in wanorde t n begonnen op elkaar te vnren zu trokken ten slotte terug toen het maanlicht doorkwant en d vergissing werd ontdekt Twee sloombootcn hebben onlangR de blokkade verbroken i en der vaartnigen werd vermoosterd toen het uit de haven kwam Uit het hoofdkwartier iii Mantsjoerge wordt gemeld dat Dinsdagmiddag te drie aar de Kussiscbe venting en veldartülerio de spour wi gbrug over de 8jaIio nabg hel station begon t i b iMcliiett ii I i Ru sische artillerie van KiilicntooM beschootSjisjiiintoen en Sjoelintfioe f e Russiïtche cavalerie deud tegen zonsondergang deazi Hden dag een aanval op Heilintoen maar word door de Japnnsche rniterg afgeslagin Te half negen des avonds omsingelde Russische ruilery etMi lapanstibe veldwacht die daarop versterking kreeg en ten slotte de Kussen terug dreef De Japan cln verliezen zgn dri unan gesneuveld ol gewond De aangitkondigdo Pruisische sociaaldemocratischt partydag ia gisteren in logenwourdigheid van omstreeks 150 ufgevaardigdon in hot vakvereenigingsgebouw te lletign geopend Hg heeft ten doel urn besluiten Ie nemen over de onderwijs en woningvraagstukken en verzet aan te teekenen ttgen het verouderde getrapte kiesrecht voor den Landdag dal de arbeiders bui tenslnit van den wetgevenden arbeid in Pruisen Heimann lid van den Berlgnschon gemeenteraad deed verslag over het woningvtaagstuk De op dit gebied heerschende misitanden kunnen naar xgne mcening alleen terzgdegesteld worden wanneer grondeigendom kan afgescheiden worden van alle kapitalistische belangen daar deze laatste uitsluitend hot woekeren met boawtorreinen en hot opjagen van du waarde beoogen De burgcrmaatschappg is echter niut bereid om iots tegen den woningnood to doen Pas wanneer het proletariaat toongevenden invloed in slaat en gemeente krggt zou het beter worden De eischen die spr aan het slot van zgne sorabero beschouwing stelde waren in overeenstemming met dit standpunt Wat het onderwysvraagsluk betreft wordt in oen bü den partgdag ingediendi motie het tusRchen conservatieven en liberalen gesloten vergelgk met scherpe woerden vcreordeeld Verlangd wordt scheiding van school en kerk uniforme scholen koslulooze leermiddelen schoollokalen en leermiddelen welke in overeenstemming zgn met do eischen van do gezondheidsleer en de vorderingen van de paedagugiek voeding en kleedii g vait ulle hulpbehoevende choliereu I Het einde der Hpiunnage geschiedenis I De Frausche minister van Oorlog heift een I schrgveii rondgezonden aan de commandanten I I van alle legerkorpsen waarin hg met de 1 I strengste straf bedreigt iedere herhaling van 1 I de handelingen in den laatsten tyd voorge 1 I komen waarbij ofhcieron worden gedwongen f I tot daden of verklaringen in aangelegen I heden die enkel hun geweien aangaan Het I I leger moet zich in stilte en zonder party1 I geschil te kweekon voorbereiden lot zgn j I taak ter verdediging des lands i I Generaal Fjivrier do voormalige grootkanjLylier van het legioen vnn eer verzamelt I met goed snccos bandteekeningen voor een j I verzoekschrift aan den tegenwoordigen grootj I kanselier om alle bjj de spionnage geschiede I nis betrokken officieren uit de registers van I I bet legioen te schrappen 1 I De spionnage hoeft afgedaan maar vervolj I ging zal er zijn hoe dan ook I I I I Minister Von Körber die vijf jaren lang 1 I aan het hoofd der zaken gestaan heeft in I I Ooatenryk heeft eindeiyk genoeg van den I I bopeloozen toestand en gaat heen Zyn ge londheid is geschokt üe nederlaag die hgden 9on December in de zitting van de be I groutings commissie geleden heeft maakte 1I zulk een diepen indruk op hem dat zich I een inaaglgden openbaarde daarvoor wil I Vod Kdrber genezing zoeken in een andere 1 I omgeving dan de Herrengasso Keeds 1 I onmiddellgk na die nederlaag bood Von 1I Körber den Keizer ign ontslag aan doch I op dringend verzoek van den Keizer werd 1 I de beslisfiing tot na Kerstmis uitgesteld 1I s Keiiers vertrouwen geniet Von KSrber I nog onverminderd maar de moeilijke par lemer taire toestandw hebben deprimtereDd op hem gewerkt Kn hjj weet te goed dat ontbinding van den Kgksraad niet veel helpen zal De toestand ia Oostenrijk is van dien aard gewordr n dat de regeering er over gaat denken in hoeverre zg ch van de pirlemontaire controle kan ontslaan Kn zoo heeft het parlement er toe medegewerkt om het absolutisme reden te geven opnieuw bet hoofd op te steken Sedert jaren wordt Oostenrgk feitelgk bcslourd volgens artikel 14 der Grondwet met keizerlijke besluiten Von Körber heeft genoeg zgn be st gedaan om aan dien toestand een einde te maken En t is te begrgpen dat hiJ staande voor de keus om de parlementaire medewerking geheel en nl op zy te schuiven liever heengaat Maar een oplossing brengt zgn heengaan niet De Xieawe Freie Presse spreekt van een overgangskabinet Wittek uit nood om ten minste do loopende zaken af te doen Wittek heeft een soortgelijke opdracht reeds vervuld tusschen de kabinetten Clary en Körber Maar of Wittek Gaulsch Hohenlohe of een ander een kabinet vormt het is slechts een xoortsleepen van den onhoodbaren toestand Kn krachtiger dan ooit dringt zich op Wat nu S De floeren in de nieuwe koloniën mogen klagen over de geldverspilling van hun regeering zg kunnen zich schraaltjes l roosten met de overweging dat de HngeLschen in het moedei land met hen mee kingen Kenzelfde geval als met Weihaiwei heeft zich voorgedaan Weihaiwei zou eerst een oorlogshaven van de eerste soort worden Men begun met werken op groote schaal miltioenen werden er reed j aan ten grondslag gelegd Toen veranderde de adniitaliteit van oordeel en Weihaiwei wordt geen versterkte oorlogshaven liet geld is weggegooid Anderhalf jaar geleden besloot de regeering te Rosyih in de Firth golf bg Kdinburgeen gruote ourlogahaven aan te leggen Zg is nu op dat plan teruggekomen het zat nog maar een hulphaven worden ten bate van een afdeeling der Kanaalvloot Portsmouth Devonport en Chatham zullen na de pas ingevoerde hervorming van de vloot genoeg gelegtinhcid bieden voor het herstellen van oorlogsschepen Deze verandering zoo heet het ziil een half millioen pond sterling uitsparen Ja maar hoeveel is er nu onnut uitgegeven 1 De markies van Linlithgow heeft voor een stuk land van 1500 acres i acre is pi m 404ö 7 M dat hom 1022 pd Bt in liet jaar aan pacht opbracht 122 00 J pd si gekregen Die uitgave was te verdedigen waar het land moest dienen voor een zoo belangrgk steunpunt van de vloot als Forsyth eerst zou worden maar nu I Verder is er 60 000 pd st betaald om Kosyth van drinkwater te voorzien met een Kpoorwegmaatschappy is een overeenkomst aangegaan voor den aanleg van een Ign naar RüsylJi in een dorp in do buurt is voor 800 polderjongens onderdak bereid enz Hg het leger gaat t net zoo Kort geleden zgn er ergens in Ierland op een vlakte gzeren barakken geboQwd voor duizenden man troepen Naowelgks stonden zg of zg werden afgebroken omdat men steenen gebouwen beter vond Honderdduizenden ponden sterling waren zoo verknoeid Verspreide Bericliten Fbaskhuk Gisteren werd door de Kamer met 363 tegen 84 stommen toegestaan een voorloopig twaalfde der begrooting niet echter dan nadat de afgevaardigde Vazeille e a verklaard hadden tegen te zullen stemmen omdat het ministerie tekort geschoten was in zyn hervormiogsprogram Over den gezondheidstoestand van generaal Saussier den opperbevelhebber van bet leger komen slechte berichtten Met het oog op den hoogen leeftgd van den Igder wordt het ergste gevreesd Aan het ministerie van buitenlandsche zaken maakt men zich niet ongerust over den toestand in Marokko Man vertrouwt dat de inllan wel spoedig eieren voor zjjn geld zal kiezen Een militaire demonstratie wordt voor het oogenblik niet waarschynlgk geacht Spaiij De koniiikiyke familie noodigde den hertog van Donnanght uit op de terugreis van Egypte Madrid te bezoeken Men ziet hierin en in bet jongste bezoek van don hertog aan het Vaticaan een bevestiging van de geruchten van een bnweiyk van den koning met de dochter van den hertog QKiEagaLASD Het nieuwe kabinet dat heden otfleieol bekend gemaakt zon worden bevat de volgeode namen Delyannee premier eo minister van oorlog tevens minister van onder wös ad interim Sklnsis buitenUndscbe zaken Mavromichalis binnenlandsche zaken Kalliphonas justitie Karapanos financiën Boedoeris marine Rl SLAlfD Uit Sjoesja wordt van gisteren gescitid dat daar de politiecommissaris Sacharof door zeven schoten werd gedood terwi I hg in de hoofdstraat liep De rechtbank te Homel heeft bealolb de elf beschuldigden in het proces wegem de Jodenvervolgingen onder wie negen Israëlieten die zieh reeds 15 maanden m vuorloüpige iKchtcnis bevinden op vrge voeten te ntellen Het besluii werd door het in de rechtszaal aanwezige publiek luide toegejuicht Grootvorst Sergius de gouvernear vao loskou zal aftreden evenals grootvorst Alexis de opperbevelhebber van de marine Geruchten duiken weer op over de aanstaande aftreding van den minister van marine Avollan wiens opvolger zou zgn admiraal Alexejrif Vereeniqde Statbk Krachtens de anli trustwel is door de jus litie een vervolging ingesteld tegi n den papiertrust waarvan de opheffing geëischt wordt BINNENLAND JiTATEN ÜEJVEKAAL K K K 8 1 E H A M E n Zitting van Donderdag 29 December Aan de orde is het voorstel der voorzitters om hüt rooster van aftreding voor do leden der Kersle Kamer vast te stellen op 1907 1910 en 1913 De heer van der Feltz is het eens met dit voorstel omdat daarin dezelfde opvatting wordt gehuldigd als in 1M51 nl dat de 9 jarige termijn begint te loopen met het zittingnemen De heer van Houten huldigt een andere opvatting men wordt Kamerlid op het oogenblik zyner verkiezing niet op dat waarop men zitting neemt en is er twytel dan is net beter dat nfèn door interpretatie van de wet eigen mandaat korter maakt dan langer De beer t Hooft meent dat da opvatting van den heer van Houten die bü in strijd acht met de Grondwet niet mag worden gehuldigd Men is geen Kamerlid voordat de gelootubrieven Ki n goedgekeurd Ook is het ongeoorloofd de stabiliteit van de Kamer gewaarborgd door den langen zittingsduur Ie verkorten Nadat de heoren van dar Feltz en van Houten hebben gerepliceerd voert nog de heer Kist hot woord ten betooge dat de termyii begint te loopen van af de eerste samenkomst niet van af de ontbinding en verkiezing In stemming gebracht wordt het voorstel des voorzitters met 26 tegen 9 stemmen aangenomen Aan de orde is de Indische begroeting waarover de algemeene beraadslaging wordt geopend door den heer Waller met een rede waarin hü sympathie betuigt met het optreden van dezen minister Na de pauze wordt de beraadslaging afgebroken tot het afdoen van enkele wetsontwerpen waaronder dat nopens de overeenkomst met Frankrijk betreffende kabelverbindingen een supploloire begrooting over 1903 voor de Landsdrukkerij waaromtrent de minister van Binnenlandsche Zaken eenige opheldering geeft een voor de kosten gemaakt door de commissie voor herstel van de grafelijke zalen eveneens voor 1903 toegelicht door den minister van Waterstaat De begrooting van de Landsdrukkerij voor 1905 wordt aangenomen By voortzetting van de behandeling van de Indische begrooting voert de heer van den Biesen het woord Zeer ingenomen toont hij zich met de oprichting van een departement van Landbouw maar hi waarschuwt tegan de steeds grooter wordende oorlogsnitgavon Het afschaffen van da kofSecultunr ion de redenaar zeer betreuren Sprekende over het te gelgk mot de Indische begrooting behandeld wordende ont irerp nopens de maatregelen tot verbetering van den economiachea toestand bestrijdt hij de opvatting dat Nederlandsch Indii niet uit eigen hoofde zou kunnen leenen Oe heer van Nierop vraagt inlichtingen nopens het Timei bericht bewerende dat de Nederlandschindische baren Sabang il opengesteld voor Rnisische schepen Sprekende over het wetsontwerp tot het nemen van maatregelen in het belang van de economische ontwikkeling vraagt de heer van Nierop zich f ol de maatregelen wel van dien aard zg dat men er voor mag leaneD Dit nu betwglelt hg Da haar vu der Dom de WiUebeit her innert aan hetgeen in de Tweede Kamer is voorgevallen naar aanleiding van de gegeven toestemming aan den bisschop te Ue nado het vormsel te gaan toedienen Spreker hoopt dit te mogen beschouwen als een bewgs dat de denkbeelden van verdraagzaamheid in godsdienstzaken in Indië hebben veld gewonnen De vergadering wordt verdaagd tot morgen 11 uur Door de centrale antirev kiosvereoniging in bet hooldkiesdistrict Brielle is gisteren candidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer de heer H C Vegtel lid van den Gemeenteraad te s Graveuhage ook in 1901 candidaat van do verbonden chrislelgko partgen Gemengde Berichten Naar het Hbl uit goede bron verneemt is het nu zoogoed als zeker dat het Vredespaleis te Gravenhage in het Malieveld zal komen te staan Zelfs wanneer de met gravin Van Bylandt gevoerde onderhandelingen over de bestemming van haar terrein als exercitieveld mochten afspringen zou de Reget ring het Malieveld willen bestemmen als de plaats toor het Vredespaleis en naar een ander terrein omzien voor exercitiën volksfeesten enz Gisteravond heeft te Ngmegen oen ernstige mishandeling plaats gehad waarby een burger door een matroos in de bor t is gestoken In bewusteloozen toestand is by naar hot ziekenhuis overgebracht Hedennacht kwam hg tol bewnstzijii en is by door de politie gehoord Hy heelt kunnen verklaren wie hem den steek heift toegebracht Volgens verklaringen van doctoren is zgn toestand levensgevaarlgk Gisternacht is de vermoedelyke verdachte opgespoord en hoeft aan de politie een volledige bekentenis afgelegd Hen schryft ons uit Amsterdam Naar wy vernemen is de juiste toedracht der arrestatie van een marine matroos de volgende De marine matroos De Bie te Nieuwediep thaisbehoorende maar van passagieren achtergebleven colporteerde gisterenmiddag te halleen luidkeels in de Kalverstraat met De Wapens Neder maandblad ter bestrydiiig van bet militarisme orgaan van de Aiitimilitaristihche vereoniging in Nederland no 2 December 1904 n Het Anker week blad gewyd aan de belangen van hot mindere marine personeel no 189 17 Decombor 1904 Door een passeerend officier werd het plaatstilyk commando van dit feit in kennis gesteld waarna met medeweten van den commandant der marine vice admiraal Den een patrouille der hoofdwacht ter arrestatie werd uitgezonden Op den Dam vond toen even later onder groeten toeloop van publiek de arrestatie van De Bie plaats Gistermiddag is hg gevankelyk naar boord van het wacbtachip alhier overgebracht Verraoedelyk zal de man voor den k ygsraad terechtstaan Zooals men weet is Het Anker voor militairen verboden lectuur Het in beslag genomen nummer ageert onder den titel Klein Rusland tegen den admiraal Tadema vlootvoogd in de Indische wateren N Ct Men meldt uit Amsterdam In het Stedelijk Armenhuis werd op 2 November een opzichter F v d V door een der verpleegden den 75 jarigen Jacob S mot oen mes in den hals gestoken De wond was niet ernstig daar t mes afstuitte op bet strottenhoofd de opzichter was dan ook na 4 dagen reeds weer hersteld De dader een oud zwak mannetje byna blind en zich nauwelgks qp do been kunnende bonden stond gisteren voor de vgfde kamer der rechtbank terecht Hg bekende zeggende dat zgn daad voortkwam uit een lang opgekropte woede tegen sommige veranderingen in den dienst van t Armenhuis Die woede had zich baan gebroken in den aanval op den opzichter tegen wiens persoon de beklaagde overigens geen wrok koesterde Vier getuigen werden gehoord en als deskindige dr L Heyermans die twyfel opperde aan de toerekeningsvatbaBrbeid van den bekl de mogelgkheid is z i niet uitgesloten dat deze tydens zyn daad lijdende was aan ziekeIgke storing of gebrekkige ontwikkeling zyner geestvermogens Het O M vorderde op grond van deze verklaring schorsing der zaak teneinde een onderzoek te kunnen doen instellen naar zgn Teratandelgke vermogen van den bekl De rechtbank besliste conform dit requisitoir Omtrent de aangrijpende gebeurtenis in een der hotels te Amsterdam ign nog maar weinig nadere byzonderhedeo te vermelden zegt het Nieuws UU da brieven door de geatorrenen tot hun families gericht is gebleken dat hun droeve daad géén anderen grond heeft gehad dan onvoldaanheid met bet leven t Was nog maar kort geleden dat de verloofden elkaar hadden leeren kennen hg als verpleegde zg als verpleegster in een gesticht bg Leiden De te Beeraster wonende familie van het meisje geeft op de volgendajftze kennis van de tragische gebeurtenis lf Heden overleden plotseling te Amsterdam onze geliefde dochter en zuster mejuffrouw Klazina Jonker oud 28 jaar eii haar verloofde dr Kempe oud 25 jaar diep betreurd door ons allen De oorzaak van de vergiftiging aan boord van het stoomschip Europe van de Red Star Line blykt geweest te zyn een koperen ketel waarvan het tinnen beklecdsel aan den binnenkant af was gesleten In de te Leeuwarden gehouden algemeene vergadering van den Bond van coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland werd aangenomen het volgende belangrgke voorstel van het bestuur dat hut bestuur met de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht een regeling zal treffenwaardoor deze dadelyk voor do fabrieken dienstbaar gemaakt kan worden dat de Bond do oprichting van boerenleenbanken in de provincie krachtig zalbovoideren dat de Bond hiertoe de leden van de tabrioken door woord on gasolirift omirenl de boorenleenb inkon zal inlichten Hierna had plaats de bespreking van het rapport von de commissie der Holl Maatschappg van Landbouw voor het voorstellen van maatregelen in het botang vnn den Nederlandschon kaashaiidel Naar aanleiding hiervan werd bosluleii een adres van adhaexio te zeiid ii aan de Hollandscho Maatschappij van Landbouw L Cl De instructie in do zaak faillissomeiil Gebr tJratania te Lcenwarden wordt nog steeds voortgezet Vrydag jl werden twee vrouwelyke dienstboden benevens een buis bewaarster geboord gisteren vgf gfëinployeerden van bot kantoorpersoneel dor vroegere firma De Peterhurgsche corrospon lont van do Lokal nziiiger seint dat zich oen zeer pyiilyk feit iioeft voorgodaan aan hot Uus sisclio iiof Sedert nogen jaar woont bü de keizerlyke familie een hliigolsche boniio die indertyd voor grootvorstin Olga bet oudste dochtertje vun don Tsaar uit Engeland werd ontboden nadat haar goede reputatie was geconstateerd De jonge Tsaritsa hieUl veel van de Engeiscbe en sleldt haar zeer op prys ofschoon haar lins sischo oni oviiig de vreemdelinge niet zoo recht vertrouwde Twee jaar geleden werd een zwarte bediende der keizerlijke familie oiitslagon omdat men hem verdacht dikwgis in gewichtige papieren te hebben gegüTurd Reeds toon verklaarde do man dat niet hg maar eon Engelscho bonne vaak aan de schrgftafel vai den Keizer zat te rommelen Men geloofde hem echter niet Üe Tsaritsa nam de Engeiscbe zeer in bescherming Het Russische bedienden personeel ging haar echter sedert dien tgd scherp na Dezer dagen bemerkte nu een bediende hoe de Engeiscbe in de studeerkamer van den Tsaar sloop en naar de scbryftafel gaande verschillende papieren door koek De bediende sloot terstond de kaïnor af en maakte daarvan melding Inderdaad werd de Engeiscbe daar gevonden Zy bad verscheiden gewichtige fdocumenten gecopieerd Zg is nu onder geleide over de grens gebracht De verwarring aan het hof is groot Men neemt a in dat de Engeiscbe betaald werd door personen die belang badden by haar mededeelingen Hen meldt nit Delft De Delftsche gU8bla ers hebben gisterochtend gestemd over de vraag of de arbeid zon worden hervat De stemmen staakten 44 tegen 44 terwgl eenige stemmen blanco werden uitgebracht Het hoofdbeitnur zal echter vermoedelyk ondanks den ernstigep tegenstand onder de arbeiders be sloiten de staking op te heffen omdat het de zedeiyke verantwoordaiykbeid niet wil dragen voor het doorzetten van de staking tegen het advies der bemiddelingscommissie in Echter zal den fabrikanten nadrukkeiyk de voorwaarde worden gesteld geen der arbeiders door rancune te treffen In bet gunstigste geval rekent het hoofd bettunr er op dat aan de Delftsche fabriek het werk hervat zon kunnen worden Maandag 9 Januari De ovens zgn thans warm en kunDOD zeer waarscbgniyk in een week wel op temperatuur gebracht worden Omtrent de vergUtigingszaak te Amsterdam deelt de Tel oU mede dat de aanleiding de volgende wa De heer v d K lid van do firma v d K on o in koffie Warmoesstraat 14 had frauduleus boek gebonden ten nadeele van zyn compagnon De boer J F Hoekstra boekhouder by de firma en andere bedienden badden dit ontdekt en den heer v d K daarover gesproken die getracht bad bem om te koopen hetgeen echter niet gelukte Do heer Hoekstra sprak er zyn anderen patroon over en deze liet Vun der K Bene week tgd om t ontbrekende aan te zuiveren Dit is werkeiyk geschied maar men beprypt dat do verhouding van Van der K tot het personeel na dien tyd minder vriendeiyk was Aan de twee wilde zwynen die Prins Hendrik op zyn jachtveld onder Apeldoorn bracht schrgft men daar geen lang leven toe Door de jagers zonder jachtakte is al by do poeliers geïnformeerd naar de waarde van wilde zwynenvleesch Om de gelden byeen to krygen voor het gedenkteeken op bet graf van Richard Hol zullen te s Gravenhage en elders concerten gegeven worden uitvoeringen van boofdzakeiyk composities van onzon vaderlandschen toonkunsten aar Dit is vroeger al eens gemeld Maar nu weet de N R Ct nadere bgzoaderhoden De mannen aiigvereenigingen Kunstmin te Rotterdam en Euterpe te Utrecht die heide onder leiding staan van den heer Keeroweor den bekenden solocellist van bet Utrechtsch orkest bobben zich vor eenigd om te Rotterdam 22 Januaii en te Utrecht 27 Januari mujiakaitvoeringen te geven dio op zich zelf eii o n bet doet ruime aandacht verdienen Nu reeds kan meegedeeld worden hoe bet programma zal ainongesteld zyn Het üttechtsch orkest zal inedowurkmg verleenon Vooraf o Treurniarscïi vim R Wa j jllir Dan 0011 maiinoiikoor uit Ilol s Duvld met orkosi en vorvolgens bet orkeststuk Erk ttiuiiii van Hol De Rots in zoo zal door boide veroeiiigipgen vereoiiigd vöorge Iragoii wordon docli Hot Triomöied dor beicbaving door Eutorpo alleen Dan wordt de Eirste Symphonie van Hol ton gijiooro gebracht en het concert zal met Hollands Glorie door beide veroenigingon bosloteii worden Op hot oogenblik wordt in liet American Tlieatro te Now Vork een drama gegeven waarvan de eigenaardigheid is dat slechts een dorde deel ervan op het tooneel zelf wordt gespoeld Het overige speelt in de zoal En avond naii avond geniet bet pdbliok in dolle opgowondenlioid van dit allhrniouwste op t gebiid van tooneel kunst Trachten wy een indruk te geven van bijvoorbeeld het laatste bedrijf waar zoo als in meer drama s gebeurt de hold zicli van zyn vrouw tracht te ontdoen Hg probeert het met vergif Maar vergist zich van glas Vergiftigt zichzelf Sterft Nu begint eerst bet stuk pakkend te worden i Een detective sprliigt uit eon ylo e op het tooneel oii wil de vrouw uaiihoudeii omdat zy haar man vergiftigd hoeft Uit oen andere loge springt de moeder der verdacbie vrouw op het tooneel om haar dochter bg e staan In oen derde logo staat do workelyke jvrouw van den niisdadigor op eon dagiJaischryfster die legen de vrouw op hot tMneel party kiest Boven in dun engelenbak heeft echter iemand een fotografische opname gemaakt van de vergiftigingsscène by laat zich aan een koord omlaag zakken klautert dan eveneens op bet tooneel en snelt met zyn fotografietoestel als een stuk van overtuiging de benarde vrouw te hulp In de zaal valt oen toeschoowster fiauw Een oude dokter mot witten baard tracht haar bg te brengen Eindeiyk als de verwarring in de zaal oil op het tooneel het hoogst is zakt hut scherm En het publiek kan naar huis gaan in het bewustzyn veel kunst voor zyn gold te hebben ontvangen Te St Petersburg hoeft men op zonderderlinge wyze een dief gevangen Hy had zich toegang weten te verschaffen tot de brandkast van een bankinstelling dio in een kelder stond en de deur reeds geopend toen deze terwyi hg al bezig was zich van den inhoud der kast meester te maken plotseling op automatische wyze dichtviel zoodat hö gevangen was Hy bleef gedurende vgf dagen daar alvorens men de kakt kwam openen In zyn radeloozen honger had hy bankbiljetten verslonden en de lederen ruggen van boeken afgeknaagd die in de brandkast geborgen waren Men meldt nit Amsterdam Op 22 November veroordeelde het gerochtnhof een landlooper Jan v d H bygenaamd Ho lander Jan tot JO jaar gevangenisstraf wegens verworjing van een vrouw met Jde bH reedt jaren door het land iwierf Hardowjjker Bet loo wns haar bijnaam werd op 8 April onder de gonieente Do Bilt aan den Soesterweg met een strop om den hals verworgd gevonden nadat zi den vorigen avond nog met den bokl in beschonken toestand was gezion Daar de rechtbank te Utrecht den bekl in eerste instantie had vrygesproken en op vrye voeten gesteld was de zaak voor bet Hof l y verstok verhandeld Ken paar dagon na het arrest werd de bekl Amersfoort gearresteerd en kwam toen in het arrest in verzot Eergisteren werd de zaak nogmaals voor het Hof behandeld De bekl ontkende doch kon niet opgeven door wien de vrouw dan wel om bet leven kan zgn gebracht Hy zei haar s nachts te hebben verlaten omdat hy ruzie met haar bud gekregen De advocaat generaal eischte bekrachtiging van hot arrest Mr W Schreuder uit Utrecht die den bekl verdedigde vroeg vrgspraak Stadsnieuws GOUDA 30 December 190 Door den hevig storm die heden over deze gemeente woei werd om half negen een gedeelte van een boom staande voor het gasthuis die ingewaterd was afgeknapt en kwam op de Ptrajil terecht Schade weid daardoor niet veroorzaakt Geduiendo de maand December ün in do Spaaren Hulpbank Üouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragenInleg in 405 potden f 2h iS l Bugesrhreven en betaalde rente f 65 29 f 1257r H Terugbetaling in 98 posten 7 Ï2I 12 Moer ingelegd dan terugbetaald f 4954 74 Aan hiit einde der maand Nov waa ten name der Inleggers ingenchrevm f 51 1183 16 Zoodal hun te goed IJlto Doe 1904 bedraagt f imUilMi Ultimo U cemher van het vorige jaar wat dit t edrHg t fi22 i55 i i In den loop der maand December ztjn 22 nieuwe boeüjeH afgegeven H afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gefield en 15 boekjea gelicel afb taald oodat aan hf t einde der maand December 27611 boekjes in onileop zyn tegen 2774 buokje s lUtimo Deo lOOIl Men Mciiiijft OM S alt Schoonhoven t n2ö genieonlü heeft niet liet voorrecht het kalemieijaar 19ü4 mot eene vourdeehge bülan te zien sluiten Niet alleen taat men voor den even onverantwoordelyken als ongeëvenaarden toestand der stoomtram GoudaSchoonhoven als lattt en Mchadt pust maar ook de waterleiding goefi ondanks huur zuiver water en hsar mooien toren evenmin stof tot juichen over voordcelige uitkomsten als tal van andere zaken en zaakjes ilio door het niet onvoordeelige Veer over de I ek op verre na niet kunnen wordiMi gedekt Zelfs de openbare school voor gewoon lager onderwijfl mag men veilig op de debclzijde plaatsen al guven ook de vroede mannen nog geen gevolg aan den uitdrukkeiyk n wensch van don mini let van binnenlandsche zaken dour zich hoe ungaarnn dan ook kosten te getroosten voor eene verbouwing die inderdaad broodnoodig is Het meest echter bracht in den lantstenlijd de gasfabriek de gemoederen in beweging Tal van raadsvergaderingen in welke men mechtttl volstrekt niet parlementair maar zeer breednprakig en zichzelven en anderen beleodigend optreedt wtrden reeds gewyd aan de treurige exploitatie dier fabriek totdat men eindelyk beslout de balans iets minder ongunstig te maken door met 1 Jannari e k den gasprijs met 1 cent per M te verhoogen een besluit dat vooral vele bedrgvon van eenige beteekeniM zeer zal drukken terwijl het toch met de industrie alhier al niet roopkleurig gesteldis Onwillekeurig denkt men bü dit alles aan het licdeke jaren geledon uitgegeven vanwege de Maat schappy tot Nut van t Algemeen Aln er velen t huis regeeren Hebben Orde n Eendracht uit Aan de mot zgn don de kleeren Aan de roetit het staal ten buil De profetie door een voorstander van Schoonbeven tt belangen v6ór omHtroeks 40 jaar geuit in eene vergadering dreigt bewaarheid te worden Dit stedeke zal ondergaan in zyn eigene verdeeldheid N K Ct Burff rlljk0 Stand Reeuw tjk GEBORRN Aafje oöders D Ver neü en M van Dyk Arie oaders M van den Berg en zM Borger Pietje oüders P G HIappendel en T Verwaal Pietje onders G Slappendel en M A van Dam OVEKLEDKN D Kroot 74 j