Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1904

Sleinppoedei Postertjeii en TeleKraphie Benuemd Vi Jm lot direrti ur van hot postkantoor te irndringcn if klerk der pOBteryen en tcligrallc Ivtc klasM K J Voortliaia te Bu suin Verplaatst 16 di kluki n der poslergcn en telegrafie 2dc klabii M J VeringH van Am lerdam li IcgraafkantODr nair Suttt J J U Kiucma van Kollci dam telegraafkantr or naar MouiiIrfi lit ui W lans van Amsterdam I li graalkanloori naar WormervcPr Jan di minumcrair der po iterüen tn tflcgrafiti 1 A Jopp van Arnhem tclegraalkantoor naar Kotltrdam telegraalkantoor BEÏÏES VAN ROTTERDAMT VEUDAÖ 22 DKC LK HK StaaUleeninqrn PoRTUoii Oblig 3e Serie Ir iOO 8 69 Obhg 3e Serie fr 2500 3 59 Rusi i ii I ang Dorabr Obli gatien VI 96 A 1E Japan Obligation IH 4 74 74 CoLuiiniit Uerüiisulidecidc Hui tenlandsche Schuld Uecepis L 1 X IV a4V Hypoüitek Banktn Pandb idem idoin 4 99 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb l 97 l andb Standaard Hypb 4 Pandb Stedcloke Hypb 4 99 l andb UtrichiMhe Hypb 4 11 0 Pandb Westlandschc Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 l Pandb Ie Algcni ilroninger Schecps llypb 4 100 Pandb NederI Hyp k Pand briclbank 4 99 Pandb Nod Sclieeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank I 96 Pondb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Kersto Ned Hypoihoekbrielbank 4 99 Pandb llollandsUie Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 9H Pandb Oed Hypotheekbank te Veendai 4 100 OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen llloiiseii l elgiiolrs en PELTKKMi tot aeer veol verminderde pryzen éJiidÊt Predikbeurt blJ de RemonstrantsoliOereformeerde Oemeente alhier Zondag 1 Januaii i morgens 10 nor Os H VAN ASSKNDKliK l AIIVKIlTEiMIi iN V Heden overleed te Kieuwuk lacht en kalm iii den oiidordom van buna 7f jaren onze geliefde Vader en Buhnwd Vader de Heer I klllJIJT Dz I EMK18 KRUUT M EMEIS Jk UoiDi 27 Dec 1904 KOSTELOOS Eerste Aankondiging Bil TonnU dor Arrondi8 emenl8 Rechtbank te Rotterdam den 19 December 1904 b i verstek geweïen is het hnweijjk tnsschen GEHARDA KVSTELEIN londer beroep wonende to Uoada en JAN GEKARDU8 VERKERK Sigarenmaker wonende te Gottda ton ver oeke van eerstgenoemde verklaard dooi echtscheiding ontboiidrH met kl de gevolgen by de w t bepaald De Procar ur van de Veriockater Mr M M SCHIM ViKBSRLOEfc l KL Kaaöe hield eenjaar lang boek en bevindt dah SQLQ veel voordeelig er U dm nituurboler heerlijk smaakt op de Boterham en voortreffelijk Il om te braden en te bakken oui i jaars avoi d warme AppelboUen en Saucijsenbroodjes van af 5 tot 9 uur bij L E BES2EL7JN Qouwe 65 100 Fijne VISlTEk4ARTEN op praf hllg nrlOBi niet te onderscheiden van steendruk met eliil en eee elO cai é ± 1 © nri f 1 4=0 Aanbevelend a A imii MAl Z Itiel Cadeanx V H W NlATUtliRBOTie J MÉLANGES Gebruikt teeds d Wereldberoemde Superior Dniiven Borsthoning Eztract KoNINKiUKE de3 l Qra tis verloting van f 1000 in geld 1 Uil Een 1 1 helpend en n foeiirj middel tegen verkoudheid astma keelpun kink en slymlioeBl broncliitis en alle borst en longaandoeningen Negen nual inet Goud bekroond iRïAiiSCHAlKiP Eenige tabnkanton SR HAA6 H N VAN SCHAIK T riaeoiii van O 40 0 o I Kon Stoomlabriek Do Honingbloem Verkrii baar b i Finna WOLFF Jt C Weathaven 198 oarfa A LATBK STK JV Kleiweg B loO douda E H VAN MILÜ Veeratal B 120 biiHoHiLi A UOllMAN Uoonlneht PINKSE A uauerttrt a d UmI A N ï k ZESSEN Schoonhomn J Th TOltKKN B tnop B r WIJK Oudtw rr A SCHEKU ao r tA PW KDK Oudeaattr K vt dm HEUDEN te Rtmumi P v d SPEK MotrraptlU 1 D STAR Waddmmten Wed J HOLST tToiMinoiMm M KOLKMAN Wadditignem P A u OllOoT Qudtmitêr Ad JONOH Oudmalrr J P KASTELEIN PoUbretherdam D BIKKER te Brnxhop kloosters Paulo Ahdl Laat l niet misleiden door Abdij Siroop Hot t i ii Siroop vna gtmerlei teaiirile HII WOLFF Co lts ven 198 Grijs Haar inepr De mi t londiiii doet de grj e liaren bniiiui enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet htt oitvdllcti en neemt de pelletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals London Pr IJS f 5 en f 50 per flacon Verkr igbaai m de ROZENDAAL M M bij zaak Cal l apuT molen OIJUA Telephoonnet Oouda Abonmment I 40 per jn ir ooi jioi ceelen bmm n een kring v iii K Jl I gelegm Viinleii 11 onilcilidiiil iiilis Het ni t 18 aangesloten aan Ik I Buks Iiilor eommunu ilburtau Op 15 Nov 1904 144 veikngtii a in lnitingen üotracten en voorwaaideu vorkr gb iar aan hot Bareiin ACHTER DE VLSI HJIAEKÏ Aaiibtveli ntl v SLOTElARER r ÖOUDSt H VERLICHTING MAGAZIJN De Avondslei Dubbele Buurt U 13 TELRt 117 Ni uwste soort Salongastafeltjes Mioole tforUci luij Gimornau enten € a knchcl § KUALFJN enZIJDEN FUANJK Knorme keuze oi lvrOe GEtMAIL LEERDEHI l HOUDf LUKE ARTIKELEN deugdzaam en zindclgk Ecnig adres vooi jiiima GASGLÜEILICHT ARTIKELEN tegen aoncurreerende piUzen NB Met gioot SQCces geplaatst de echte ümerik SUVIO VUURVAAS Ifnrht U roor namaak Aanbevelend M M 7 Loour Mr Oaslitter Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het oonibr iluDlM b SclioeD en LaarzeuioagiUijii KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OVERSCHOENEN merk de Weegi cli l Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en ungeraeteo werk Ooada Drnk van A BBINKUAlN t Zn