Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1905

1 0 9612 Vrijdag ft Januari 1905 44ste Jaargrang iliieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I cleloau So H i A D V E U T E IN ï 1 E N worden gcpliat xt van 1 regels a 50 Centen iedere regel inet r 10 Centen Groote letters wor len berekend naar plaatsruimte hi eiKÜng van Advertentiën tot 1 iiiir des iniill l eletooM Sh 89 De ÜJgavo dezer ourant geschiedt dagelijks met uilzoiidcrii g an Zon en Feestdagen De prijs poi drie maanden is ƒ 1 25 iranco perpost 1 70 Afzonderlijke i ner s V IJ F J K N T 1 N Ondergeteekenda bericbt door daze aan haar geachte clientèle dat de Metselaarszaak door wdlen haar echtgenoot gedreren roetingang Yao 1 JANUARI jl is overgegaar aan dan Heer t P VINH Dankbaar voor het i66 ruimschoots genoten Tartronwcn bevalt ig haar opvolger beleeld in UEds gaast aan Wed P G ROOSENDAAL Mij refereerende aan bovenstaande kennisgeving naem ik da vrjjheid mö beleefd aan te bevelen Door nauwgezette uitvoering hoop ik mij betieltde vertrouwen waardig ta maken hetwelk de overledene z66 vel jaren en in i66 rnima mate heelt mogen ondervinden UEd ds dn P VINK Mr Metselaar en Aannemer N B Boodschappen worden aan het oude 4 es aangeuouien Rijksnormaallessen De ondergeteekende bericht dat op 1 APRIL 8 8 Kweekelingen kunnen GEPLAATST worden Aanmelding vóór 21 JANUARI bij den Directeur met overleggiog van geboorte acte éèn ol meer getuigschriften on verklaring van ouders of voogden dat z i voornemens jn hun kind ol pupil voor het onderwijs te bestemmen Vereiictle leeftg U jaar Goud i Januari 1905 De Directeur m fl W H JBER ÖFï s Haar meer I èe Nieuwe London i de grijze haren binnen enkele tfegen JWifawiinen maakt bel haar glanzönd zjtijttt belet het uitvallen en neemt de pelWtjiis Vin het hoofd weg Eischt op den hals London P r il s I S5 en 1 t SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 bjj IzaMk Cal § Papier molen GÜUUA TE IllJlJIt in da Erngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaers rnima Warande Keuken en Kelder vooriitn van Q a en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 EENISBEFOTraTHES Heil n wordt verzacht op t ÜGUk te lelt u DIT HIT UiOUUM V i1l luvËNswAAY imm QOBINCHEH Uaie TUËËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van t y ItnM n een ml en i Ned mi met vermelding van Nommer ac Pr B voorzien van nevenstaauft Merk volgens de Wet gedapo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL öouda Druk van A BBINKMAN Sa TOirheen J BEBEBAAKT Lz mum WATEWBINB lUATSGlAFFIJ Geabonneei den wonlt herinnerd de betaaJdajfen der abonneHientsgdden zijn van 1 tot en met 8 JAP ÜAUÏ De IHrectiur I C VK VAN DRR I WIt IF xerffl ie v ercLeelinm g STIJIVERSZEEP De UITSLAG der Xlde PREMIEVERDEELING is ter perse en wordt j binnen enkele dagen aan de deelnemers franco per post toegezonden BEWAART Uw strookjes voor de XII PREMIEVERDEELING welke 31 Hei a s sluit VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM I Jog 10 dagen De 9lsfe groolc HKNGELOSCHE VERLOTING Trokt Zaterdag 14 Januari 1905 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GJIOOTE WINKANS 2öOO prijzen HOOF DPR IJ S 15000 3 lcLp iara Cc tsL3n te3 i Tweede prijs f 1500 Derrie prijs f 1000 Vierde priJ8 f 500 Voorts Paarden Koelen Vnrhenu Srhnpen Rljutlelen yuaimaehlneH Meubelen Huinhoinlelijke ArtlJulen enx en Prijs per l ot f 0 50 p p f 0 65 Verkrijgbaar bjj D J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bü LOÜIS BISSCHOP Sigarenb Dubbele Buurt B 12 ALBs J0N6ENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Qroenendaal I 123 Gebruikt steeds de WERELDBBBOBHOB 1 Superior Dmiven Borsthoning Eztract Een il helpend an a rla n l middel tegen I verkondhoid aatiia kealpjjn kink en sljjmhoest bronchjtis an alle borst en longaandoeningen Negen maaï met Goud bekroond Eeniga fabrikanten H N VAN SCHAIK t Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Bontnabtoém Verkrü baar bn Firma WOLFF Jt Co Wasthavan 1B8 öauda A LATMKSrB W Kleiweg E loO Oouda E B VAN MlLli Veerstal ü Ub i fl m U A BOUMAN Moordrschl PINK8K Nieuutrlerk a d IJeel A N t ii ZK3SSN SeUonhmm i Tr TORKBN Botioop B v WIJK Ondna A 8CUEKB Haa U tM P W V BDB OudtvmlT K vw dbr HEIJDEN ta Bitwnjk P n SPfcK UoeroapelU D v d STAR Waddingevém Wad J HOLST ITatómjriM i M KOLKMAN Waddingeven P A ui QHOOT Owlntfr A o JONUH Oi inM ir J P KASTELEIN FoUhnekerdam D BIKKER la Bmehop W VnSCIIVWIJVe Laat ü niet misleiden iaox Abdij Siroop Het klooster Sn nc rt Pa i o 6 l bestaat niat dM Slrooi vanyeenerUl waarde l er groê e Mrfolg ti tn mgtn Ai Mut lu nrtehhdim tverthto en Xachahmunum m bm Um kMyft f êlfr unitn Muts tcharfen H 8UM n mér rni am Jtract odêr in toMm tkÊUktiHthmia to émm Mtiêr PUkêt fwk Mbêmtalm muttHtntl K Patent H Stöïleï Telephooniiet Qouda Abonnement t 40 per jaar voor pcrceekn binnen een kring van K M 1 gelegen Aanle t ii ondeiltoiid f rafis Het net is aangesloten aan het Rijks Iiitarcommunaalburean Op 15 Nov 1904 144 verkregen aauslaltlngen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT en Metaalpoetseztract merk HüOü KRUI8 uit de fabriek van Fii ma H SARDEMANN te Zi venaar en Emmi rik paniien de krom Verkrijgbaar to Gouda bi R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFP Wie öjfear zgn wj d Hchtm KMtCl fJttCftO te intv ingon t fianiv n SestoU tts na wie priefhümingon in den i handel gekumen unila Jet naKn des 1 uitvinders Dr Miohasli verraardigd op da boste macLinoa in het warcldbe ffflmde étabblissement van Gebr StoUmmrok te Keulen alsche Btkcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cscao k mot melk gekookt eess aangename gezonde drank wor ietselijksdi gebruik een ik 2 thealapda van t pffldBr voor een kop Chocolate Als geneeekracbKge drank bij gaval Tan dtarihee alocita met water f géfcruikon Verkrijgbaar bij de voornaamit H 1 Apothek3rs en IVii Vt Ko Ka prOBftnsla f lsö SHOö ï ass Oenermlvertegenwoordigar rm Hate and luiius Mattenkltdl imnterdam Kalverstraat la Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf getcMMerAe Portreilen g elntHreHogaerlt ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Ge iU Prijscourant met een aantal ongevraagde getaigschriften gralia op aanvraag Boxtel B BOOAEKTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnsthandel Kleiweg h wien modellen t bezichtigen zijn Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het MbrabsDldi SchoeD en LaarzeDmagaziJn KLEIWEG E 30 tegenover de Klaiwegstaeg da Weegschaal OVERSCHOENEN mark Aanbevelend € SMITS Alle reparaüfo on aaDgemeteD wort liiiluniaitdscti Overzicbl Gistel middag te drie uur word het volgende tflegram te Tokio ontvuiigi n van genoraal ïiogi De officienn bandimven dis orde in PortArthur De b volkiiig is k i m Ken nauwgezet ondcr oi k naai don luewtand vun de vesting werd dersl tjistor ivim T te aclit üur beëin li d Hft aantal inwont isbedrangt ongeveer 35 OüO van wie 25 00 bülddtcn en matrozen H t aanlal gewuh yn en zieken IS ongeveer ilO üOO Ue dag lijkscliy levensbölioeften ziioals brood zi n in overvloed aanwezig Vkescb en groenleii ontbreken Er zyn geen geneesiniddelun X e lapanni i s doen alle moeite om de bewoners tehelpen Ca i uliUie c milè s tracbten hun l mk te volbrengi n Renter s coiicspoudent by hel derde Japansche legcrcoips voor Port Arlbur meldt van den 3en Janu ui Hel geh elr frjirniznon en alle niet comb iitanten zullen muiden uit de stad iiHar het dorp Japoethwlo dicht bi de kust vim de Dnifjesbaai iniuche eren Van deze plaals woiden do officieren naar Dulny getransporteerd vanuaar z j gebracht zullen worden waar zfl wensclicr De kr gs gevangenen woiden in de Russische kazerne bü het dorp gehouden tot zij naar Dalny en vandaal nuar Japan versclicepl kunnen woiden Küo heelt Japnu de grootsLo Russische burcht in bet Verre Oosten in enomen na een belegering V in vyf maand n die hun meer dan 50 000 man kostte De Russische gtdelegeeiden die aan de capitulatiu bespi ckingen deelnamen waren de chef van den staf overste R iSs de chef an den genecskiindigen dienst Balascheff overf te Vüstock twee andeie st if officieren en twee tolken De overgave was voor de Japiumers zelf een verrassing omdat de wanhopige vasthoudendheid en de dapperheid van den vijand zelfs by de laatste aanvallen ei op wezen dat de strijd tot het bittere einde gevoerd zou worden De Japanneis dachten dat de stellingen eerst na een ma uid genomen konden worden De Roefis Do natïonala trots vi n Rusland is ernstig getroffen door dezen ontzettenden slag mui het onmeedoogende lot Doch Rusland zou geen groote naiie zgn indien bet zich liet neerslaan in di zo oogenblikken van rampspoed F EVILLEIOS 64 Ge weet immers dat ik altöd o o een bepaalden dag bjj nijnlieer d Orvilliers ga dineeren om er dan verder den avond onder ons door te brengen I En is vi ook niet bj n geweest P Nog niet manr ik verwacht liaar toch lederen dag Misschien komt ü vandaag misschien morgen I Wat zal ik u zeggen mijn jongen f Edith is als gö ij verkeert veel in de wereld en bovendien heelt ZQ haar hnishoudeiyk beheer zoodat ik mg beat kan ïooratellen lioe haar de tp te kort schiet om haar onden vader te komen omheltan Ednard bloosde een weinig Als Edith niet zoo dikw ls meer bj den grijsaard kwam was t wel voornaraelvjk omdat zjj aan hem aan Eduard het grootste deel van haar vrijen tijd ten oUer bracht Maar hoe vraagt ge mij dat zoo nadrnkkcijjk P htrnam O Brien Hadt ge mg iets omtrrat mijo kind te vtrtellan f Zonder do medewerking van het voik kan eclitpr do regcering dezen grooten ulag niet te bovi n komen Wy hebben overwonnen in 1812 en w zullen ook thans overwinnen het kofto wat hel kosta wil indiet het verbond tusschen regeering en volk maar krachtig 1 Doch negentienden van het Russische volk zyn gee tülijk dood en bed irvt n vergaan nutteloos tin roemloos Het i hi t ge blek aan samenwerking dat deze raimp gebiHcht herfl over het land Aan het land muet du niogelijklii id woi den gegeven den tijestand te bespreken luit vertrouwen in zich zelf en m de toekomst terug te vinden Want slechts het vulk k iii overwinnen mat do Reg jering De Nowosti veioordeelt ae r geering niet minder bcberp duch op andero ijrunden Mi t biH oog op het feit dat het nulleloi op uffeien van tienduizenden d ippere m iniieii te voorzien was zou liet heter geweest zyn zoo voor drie maanden uil Si Petersburi bevolen gezonden waren an de veidedigera van Purt Arthur om de vluot nit te zenden ton eindü den vyand aan te allen zelfs o t gevaar af dat zg volkomen vuiloieii gegaan of oiibruikbU U was gewurdón en dan na alles wat ie vernielun of Ui ver woe len was binnen de vesting te iiebben vernield de üverblyfselt n aan deu vyand over te geven M t u wie züu zulk een raad hebben dur ven geven op een uugt nblik dat zy die in inaiiiieoii militaire kringen voot deskundi ren werden gehouden niet allef n meenden dat do val van Puit Arlhuv kon worden vomkomen maar zelfs gebiufden dut hel mogelijk was die vesting te behouden door een nieuw eskader uit te zenden Als wy toen on e meeniug h iddeii uit gesprokyii zouden wy schuldig vetklaaid zyn aan onizetiende onvadcrlandslievende ketlci y die evenveel verontwaardiging zou hebben gewekt als hol denkbeeld van het uitzenden van een dord i esk uler geestdrift wektti Dö toestand is noch m Ooslenryk no h in Hongaiye veel veiandeid door da gebeur teniasen der laatste dagen In Hongaryo is de kamer nu ontbonden eu worden nieuwe verkiezingen uitge schreven in den ex lex toestand Hongarye is nu weer eens bet merkwaaidige land waar niemand belastingen behoeft te betitlen en waar do deurwaarders niet gerechtigd zyn de achterstallige belastingen te innen omdat de begrooling niet is vastgesteld Maar lang geborgd is niet kwylgescholden want zoodra de wettflyke toestand hersteld is komen allo onbetaalde belastingen toch Eigenlijk wel Ik geloof dat zü ziek ib Ziek lierliaalde Edith s vader en het woord klonk in zijn mond als een smartkreet 0 natQurlflk niet ernstig haastte zich Edaard er by te voegen anders had men a zeker al gewaarschuwd Z j ziek herhaalde de vader maar na toch iets bedaarder Hoo is l mogol jk Gepassaerden Donderdag was zg heel wel en heelt toen ook nergens over geklaagd Ja t i waar voegde hg op veel zachter toon en als in ziohzcll sprekend er bg t is waar dat die dappere kleine zich nooit ol tegen niemand beklaagt lk zal u zeggen mijnheer O Brien gisteren en eergisteren ben ik bg haar aan Imis geweest waar ik aan de deur de boodschap ontving dat mevrouw ongesteld was en niemand spreken kon Zells n niet P Mü evenmin als iemand anders En hebt ge u toen niet tot mijnheer d Orvilliora gewend Och zijn tijd is altoos zoo bezet mompelde Eduard Hij is ook zoo zelden thuis Uaar dan toch altgd op t paleis van jnititie te vinden Ja ja dat ia wel zoo maar ik was bang om onbescheiden te zgn en daarin in het laadje van den ontvanger Doch het gevolg is steeds dat millioenen aan nietbetaalde belastingen later oninbaar moesten worden vetklaard en voor den slaat verloren gingen Dl staathuishouding moet nu in dezen tijd teron op de kasgf lilen en op vrywilhg betaalde belastingen Velen betalen toch hun belasting hetzy om den staat of do regeering to steunen hetzij eenvoudig uit ber ken ii want de de staat betaall ViKtr de vrywillig gestette belastinggelden rente wal oen niet te versmaden viHiidoel is Hoe de verkiezingen zullen uitvallen en wat er dan van hel ilung iarsche bewind al tererlil komen moet nu de t id loeren In ü ti nryk hoeft bet minislerie Gautsch pogingen aangewend om met de beide grooto Btrydende piityen in het paileinent een overeenkomst aan te gaan waardoor obstructie zal wolden vermeden Maar of die poging resultaat zal hebben is te betwijfelen Ven Köi b 1 heeft onk al zooveel v n rlie pogingen geti i in maar steeds stuitten die af op diin onwil der l jeclieii Nii halen weliswaar de TKJechen den nieinven minislur met gejuich in Vun jaut ch heeft deel uitgemaaktvni de Slavisch gekleurde kabinetten Badenien Taaffe M iar wanneer do Slavische iieiging die men by Von Waulsch veroiulersteit wi tkelyk besuial dan ino t by zondeien Zelfs I gen de Ouitscbers regerron Kndat gAiefL ullo n verplaatsing van de obRtruelie Tiouwen Vuii Jautschis daarmede uiet tevieden Hy hoeft veiklaaid een wyziging in liet reglement an urde te wenscli n Zuti de looin san Tisza hem geen rust laten F Dau slaat den minister Voii autscli een inoeiltfke lyd voor de deur Want de Duitsclie paityen willen daarvan nog minder weten dan de Tsjechen tiislereii hebben do piueven plaatsgehad met de honden ten buize van mevrouw Syveiilon Kr was weinig nieuwsgionglieid op stiaat en dat is geen wonder want het was gister bitter koud te Parys De journalisten die oen stuk of 15 in de vestibule vau het huis waren gedrongen met de deskundigen vo klaren dat er twee prachtige groote honden aangekomen waren Do deskundigen baddon do beesten in manden in het rytuig meegenomen Toen zy uit de mand kwamen spiongen de honden luid blaffend vroolyk om de menschen toe Een van do honden werd op de kamer vau Syveton vuor de gaskachel gelegd met de neus by de opening zoo vastgebonden dat het beest wel los kon komen maar niet dan met groote moeite heb ik misschien geen ongelgk gt hail nu ik merk dat hg t van zgn kant zells niet noodig heelt geoordeeld zgn schoonvader te waarschuwen Kr was niet veel verband tnssohen de gedane vraag on hot antwoord van de Lairia maar dat bemerkte de grjj saard niet die intasscben was opgestam en nu nadenkend op oil neer liep Ik d iiik u voor uw komst Eduard zei hg eensklaps stil stii mi rai ir ik weet waarlijk lliot Wal in uw plaats ging ik regelrecht naar den faubourg Saint Honoré Ja ja zeker dat was ook mgn plan Maar ziet go nu ze mg niets bobben laten weten kon t wel zgn dat ze t liever niet hadden Die arme raan voelde zich de ondergeschikte de gesabirioorde van mijnheer ijn schoonzoon en hg zag werkelijk niet zonder eenige vrees naar d Orvilliers op Maar het geldt hior uw oenig kind mgnheer O Brien Een vader heelt altjjd het recht naar zgn kind om te zien bepleitte de Luiris met warmte Overigens behoeft men niet te weten dat gij weet dut uw dochter ziek is Hot zal misschien wel t beate wezen dat ge u geheel onkundig van die ziekte houdt omdat ge t allee i van 1 mi hebt gehoord en niet van d Orvilliers Daarop werd een gaskraan geopend Binnen 20 minuten was deze hond doud Des namiddags vvord do tweede hond voor de gaskachel gelegd na verdoofd te zyn door een inspuiting mot morphine Die twoede hond is na 52 ininnten gestorven Lord Sulborne de Kngeloche luiniwtei van marine verdedigt de regeoring tegen het verwyt dat het met Rosylh gehandeld heelt als met Weihaiwei Hy haalt daartoe een redevoering van hem aan m Aiigustuö 1903 m het Hoogerbuis gehouden Daaiiii zegt hy inderdaad dat nog niet besloten is wat Rosyih wolden zal een ooilogshaveu Ie klas met een vullodige scheopswerf enz of slechts eon ondergeschikt steunpunt dor vloot En dan geeft hy eenigszins to verstaan dat de toestand der geldmiddelen de reden is waarom ten slotte van de groote plannen afgezien is Een liberaal blad merkt op dat met dat al er land aangekocht is tegen zeer beogen prys en meer andere uitgaven gedaan zyn die alleen verantwoord konden worden als er een grooto ooilogshavon van Itosyth gemaakt was De waarheid is meent dat blad dat er mul liet grouiu plan geschermd is als een bedieiging tegen Duitschland een inval van daar op de Kngelscho kust was nu buitengesloten Engeland beheorscbte nu afdoende de Nooidzee enz toen de hartsloclilen tegen Duitschland op l hevigst waren maai nu nn n in Engeland op dat stuk gekalmeerd ia is men dat wel wordt het plan teruggenomen Verspreide Berichten De nationalistische afgevaardigde PugliostOonli deelde den minister van ooi log mede dill hy hem wil inteipulieeren over het rondschryven waarin de ladicale afgevaardigde Lafierre grootmeeslei vnii de Eiansche vrymetselary zich beroepend op den minister van ooi log de officieten opwtkt vrymetselaai te worden OoSTENKUrt HONUAKlJK Door het Berliner Tageblatt wordt er slerk aiui getwyfeld of liet den nieuwen Oostenrykscheii ministerpresidjnt Oanlsch gelukken zal de Duitscheis en Tsechen tevreden te stellen welko laatsten beslist vasthouden aan hun twee hoofdei chen invoering van het Tsechisch in TsechiscliHohomeii cii de stichting eener Tsechische hüogeschüol in Moravie zeil t Is beter dat iig niet te welen komt welke tgdmg ik u heb gebriiclil Unt begrg ït u niet waar P Zeker zeker Maar voor Ediili zelve behuoft ge niets geüeim te houden at baar nmn betreft tegenover hom hebt go waarlgk geen enkel voorwendsel noodig daar ge luv docliter toch kunt komen bezoeken als u dal goeil dnnkt 1 Ja j i dat is zoo Ik moest maar lioo eer hoe liever gaan Doe hut dadelijk ingnlieer I llgn rgluig wicht beneden Ik kan n geniakkelgk naar den foubonrg Saint Honoré brengen ik woon zooals a weet in dezelfde wgk 0 als ge zoo vriendelijk zoudt willen zgn lidnard dan wil ik heel gaarne van die gelegenheid proüteeren Onder den invloed zgner vadorlgko liefde voor enkele oogenblikken weder een vonk van de vroegere vlugheid leru vindend was de heer O Brien in minder dan vgf minuten gekleed en gereed om uit te gaan De Lairis slaakte een zucht van verlichting Met zgn eersten stap was hg naar wensch geslaagd Nn zou hg zgn doel ouk geheel bereiken ordl vervolgd