Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1905

Verkrijgbaar in llesschen HO ets 7 i et en f IMS by H H Apothekers en Drogisten I et oit het merk AS K IS II J F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGEB Apotheker Markt en by WOLFF Co WeitiaYen 198 Het blad voorspelt flati ook liot miniitorit geen lanK leven De StaatHcourfiiit bovat b bonopming van gouvernenr Vun Byiuiidt tot miriisler van tiinnenlandsciie aken cu van den afdeelingschef Kloin tot minister vaji jnslitio Dememakkes De ministerleele crisis blykt ernstiger ti zyn dan inen aanvankeiyk daclit Nn wordt de aftrcdiniï verwacht van den minister rati ooriüg zoowel als van den tilnlarls van marine Officieel ÏH cbior nog niets bekend van een dergelijke criwis en met Nieuwjaar zaten allé leden van liet kabinet aan du smulparlji ten liove Itame In verachillendc garnizoenen maar vooral te Florence zyn gevallen van dienstweigering voorgekomen Velu miliciens weigerden niet alleen op li t appèl te komen maar zy begonnen ook deuren vensters taïels enz in de kajierne te vernielen RCSI ANI Te Sjoeaja in den Kaukasus waar dezt r dagen de eommlssari van politie op de openbare straat door revoiversclioten werd gedood is thans weer een belasting inspectenr op klaarlichten dag op straat doodgeschoten De muordenaarK ontkwamen Mauokko Uit Fez is gisteren te Tanger een koerier aangekomen met stnkken voor drn l ransclien gezant In deze stukken wordt bi vestigd de verklaring dat de sultun in alio geschilpunten Krankryks wenuchen inwilligt en waarin mode wordt verzocht dat de Franscbe missie onverwijld naar Fez zat vertrekken BINNENLAND In da gisteravond gehouden vergadering van de vrijzinnige kiesveroeniging te Hrielio is cnndidaat gesteld voor de Tweede Kamer vacature mr inylcüop de heer mr L J Plemp van Uuiveland Houtdredactenr der Nieuwe Courant Hen 8eii t ons uit Deo Haag In liberale liringen ivordt als bijna zel er verkondigd dal tusschen do Liberale Uiii en den Vryainnig Domocratiachen Bond overeenstemming zon z jn verkregen over ilegrondslagen van oen gemeenschappelijk pro gramftia bg de a s kamerverkiezingen enwel ten aanzien der volgende punten Het onderwijs belastingstelsel vrijhandel bezuiniging 0 de legeruitgaven volksleger enblancoartikel 80 der Grondwet ten opzichtevan hot kiesrecht H In de btieenkomst van den Vrgzinnigdemocratischen Bond moeten nog v jf bestuurders gekozen worden in de plaats van den heer mr A Kerd jk en van de periodiek aftredende heeren mr K Kokker j Hoven 1 Holstra mr S J L van Aalten De beide laatstgenoemde stellen zich herkiesbaar Het bestuur beveelt de volgende vjif dubbelialleu aan mr H 1 Mnrcliant te Scheveningcn eu mr A van G jn te s Gravenhnge J Zijlstra Hzn te Zwolle en mr J H de Orano te Lochem Mr J Limburg te s Gravenhage en M Boogaerdt Bzn te Krimpen a d Lek P Hotstrn to V jnaldnm en J Welleniaii te Krabbendijke Mr S J L vun Aalten te Rotterdam en J A de Bruyne te Zierikzee In da gisteüon gehouden openbare vergadering van den Haad van State atd voor de geschillen van behluur werden vier zaken behandeld waarin onderschi idenlijk door de staatsraden mr s De Nor6e van Bubberich A S6er Huber en Molt zor rapporten werden ui gebracht te weton de beroepen van lo A L N Cuypers te Woensdrecht en 1 van Ispelen te Oude Toiigo tegen hot besluit van Ged Wtnten van Zuid Holland tot goedkeuring van een door het bestuur van don polder Battonoord v istgoslelde wijziging in de keur van dien polder 2o H van der Mey lo Oestgeest lotelingvoor de lichting der nalionaio militie voor 1905 nit die gomeenle tegen het besluit vanGed Staten van Zuid Holland betretlendude loting der ingeschrevenen in genoemdegemeente tegen hot beslnit van Ged Statenvan ZuidHeiland bolrellonde de loting der ingeschrevenen in genoemde gomeenlo voor vermelde lichting aan welke loting niet was deelgenomen door eon lotuling te Khijnsburg wiens mocd r ijiide do vader overleden te Oestgeest woont doch wolko loteling voor Rhönsburg ingeschreven en ook voor deze gemeente aan de loling heeft deelgenomen 3o Den Haad der gemeente Hellovoetsluis togen k t besluit van Ged Staten van Znid Holland waarbj goedkeuring is onthouden aan zjjn beslnit lot het verleonen van niet ee rvol entslag aan W Hoogenboom onderwijzer aan de 1ste openb lagere school te Hellevoetsluis 4ü De American Patroleum Company agentschap Amsterdam tegen het bi sluit van B en W van Uik waarb j haar vergnniiing is geweigerd voor de oprichtin van een bewaarplaats voor petroleum De koninkiyke beslissingen in deze zaken worden later medegedeeld Bij ten vijftal heden medegedeeld kon bealuilen z jn de volgende beslissingen genomon De v reeeniging voor katholiuk onderwijs te Uolterdnm is op grond dat zij niel overeenkomstig art 7 der Hinderwtt ten overslaan van het gemeentebestuur of een of meer zijner leden haar bezwaren heelt ingebracht niel ontvankelijk verklaard in ha ir beroep tegen het bosluit an B en VV van Uolterdam waarby aan de Sociëteit ter vervaardiging van vernissen verfwuren enz Molijn Co voor oon proeftijd van één jaar vergunning is verleend tol uitbreiding barer fabriek aan de Marnixstrnat met vyf stookinrichtiiigen Ongegrond werd verklaard het beroep ingesteld door den lieer 1 J 0 Westendoip vroege openbaar ouderwg ïGr te Heino legen een besluit van Ged Stalen van Overy sel waarby goedkeuring werd gehecht aan lieC besluit van den Haad der gemeente Heino bepalende dat de jaarwedde van den apellant gedurende de maanden Maart en April van 1903 zou worden ingehonden Appellant was op 5 Februari van dal jaar in verb nd met de spoorwegstaking onder de wapenen geroepen en had genoegen genomen met een voorstel van B en W dat hem over de maand Februari vol traktement zou worden uitgekeerd terwyi hem voor zyn verdoren diensttyd met inhouding van wedde verlof zou worden verleend Later toen de Baad van de gemeente Heino zich niet dit voorstel van B en V had vereenigd kwam de heer Westendorp inmid dels te Utrecht lot onderwyzer benoemd van dit beslnit in beroep by Ged Sinten die bet intussclien goedifeurden Hel kon besluit overwoog o m dat al bestond te dezer zake op liet oogeiiblik waarop irppwlluiil in beroep kwam in de gemeente Heino geen fegeling den appellant geen onrecht was aangedaan te minder nu hy met het voorstel van B en V genoegen had genomen De andere beslissingen golden één belasting tingen twee pensioanreclames die aüe oiVtx gegrond werden vorklaard Schoonlioveasclie Brieven Nieuwjaar Een nieuw jaar is ingetreden en als aliyd zal in allerlei zaken veraudej ing verbetering elc etc gebiaclit worden Op allerlei gebied zal iels plaats hebben wat wy niet of wel voorzien hadden Kn zoo dan Mgnheer de Uedakteur ook in Uw blad eone verandering iets meorders en naar ik wensch iets goeds en wel de rubriek Schoonhovensche Brieven Een ander blad in Uwe stad nain reeds lang zulke brieven op uit onze gemeenlo en by hel lezen dier brieven kwam dikwyis de gedachte by mj op dal ook wy vooruitstrevenden in Uwc plaats de Schuonliovcnsche toestanden eens moesten laten zien dal ook wy vooral in verkiezingstyden op ons post moesten zyn om die brieven welke uit onze gemeente aan het Goudsche Nieuwsbl id worden toegezonden zoo al en toe eens onder handen te nemen Het jaar 1905 brengt mede de verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan wil Cato zooals 7 y of hy zich noemt nog wel eens doorslaan Welnu wy willen ons wel eens melen en vooral nu in de aanstaande maanden Het is wel niet makkeiyk eenige afbreuk te doen aan het ministerie Kuypar bij al htlgoeJxlat zij voortbracht in de vier jaren van kun bewind f f P maar wy moeten het toch probeeron nietwaar f Wy willen hel eens afwachten wat Cato er van maken zal Wat ik mg voorstel in de brieven te behandelen P och zonwat van allea en nog wat uit onze gemeente Byv de gemeenteraadszittingen waar dikwyu zoo n harteiyk hè byna had ik de r vergeten woordje gesprokon wordt over de goinoentogastabriek en waterleiding en veel meer andere zaken Ook zal ik gelegenheid ta over hebben de verschillende politieke richtingen eens tegenover elkander te stellen de verschillende strooniingeii zou ik zoo zeggen Zeer Veel is er t behandelen eu ik weet zeker M de R dat de lezers dikwgls zullen schudden van t lachen als hun de toestanden en verhoudingen vun Schoonhoven eens nuchter onder de oogoii wordt gebracht Of ook wel en dat zal misschien vaker geschieden dat een medelydend schouderophalen het gevolg zal zyn Plaatseiyke berichten zal ik niet veel opnemen in deze brieven ik zal dat loo af en toe maar eens doen als het in mgn kraam te pai komt Kén wil ik er thans in op neme en wei dit De heeren J Valk Herm A Schreuder en G J Niekerk hebben hunne benoeming ais lid der commissie van bgsland voor de gasfabiiek en waterleiding aangenomen Da beide eerslgenoemden zyn den laalsten tgd ill den Uaad met best te spreken over de exploitatie der gasfabriek of liever over de uitkomst daarvan en met recht By de benoeming dier commissie heeft men hen thans daarin gebracht om dat zaakje eens op te knappen De heer Niekerk was voorzitter der vorige commissie welke op den duur sterk door de heeren Valk en Schreuder W rd aangevallen Hg zal nu met genoemde heeren als hervormer optreden Leuk toch nietwaar Ja ja wy hebben hier Imke luidjes hoor heel fiink zelfs Ouder ons gezegd lozers van deze brief geloof ik dat de heer N zoo af en toe wel wat zal voorgezel worden wat hem nu minder zal smaken hy dient toch precies andeisoni te werken in die commissie dan dut hy tot heden deed Enhu wy zullen zien en zeer bly zal ik zgn U in een volgenden brief ta kunnen melden diil er goede kracht van deze commissie uilgaal En nu Mgnheer da liedaoteur du is de eerstoling mogen er velen volgen vooruitgang meldende op allerli i gebied uit onze gemeente Nu mgn naam nog en dal is een lieele toer Scboonhoveii is maar een klein stadje waar men niet voel zeggen mag en ik wil jnist veel erg veel zoggen Gelukkig daar schiet my iels lo binnen Cato do briefichryver der Schoon hovensche Brieven in het Goudsche Nieuwsblad zegt niet wie lig is ik ook niet ik noem mg WILLEM Gemengde Berichten Uit ürissoe woidt aan de Soerabaja Ct gemeld Kr is zooveel en zoo dikwgls geschreven over zeeroovers die te Gri see thuis belioorcn dat onzo havenmeester zich voorgenomen heeft hot gebroed op te spoieu en uit te roeien Te dien oinde begaf hy zich tot de tanden gewapend en vergezeld van eenige poliliedicnaren mede van vuurwapenen voorzien in een gehuurde piauw naar de desa Tapen aan de kust Hg had het geluk met de zeeschuimers eon ontmoeting Ie krggen Zyn boot werd geénterd een der oppassers kreeg een wond mol een blank wapen Do havenmeester achter matten verscholen loste een schot in de lucht dit was het sein voor de deugnieten om in zee Ie springen en weg te zwemmen Toon de bandieten verdwenen waren kwam d huvenineoster te voorschgn en als een ad miraal slond hy op het dek van de prauw hij had don slag gowonnen De oerouvers zyn verdwenen maar uitgeroeid zgn m niet geen der roovors is in handen der politie gevallen MaaiidOjifMuiHl heeft zekere W S te s Herlo ibosch op de Markt by het poliliebureatj oen agent van politie met een mes een leek in den rug toegebracht waarschynIgk uit wraak daar de agent de moeder van den dader wegens dronkenschap in bewaring had gesteld Een uur laler werd do dader goarrestoerd op een zolder in de Tolburgstraat Heuls Hoe GeuverneurGeneraal van zichzelven strafte Het is van algemeeno bekendheid zegt het Batav Nbl dal do heer van Heulsz toon hy nog gouverneur van Aijoh w is dikwgls met de autoriteiten to Batavia overhoop lag wegens ein of ander ver inim tegen de voorschriften Ten slotte werd dun de beslissing der Eegcering ingeroepe i en deze die er tegen opzag den goiverueur van Atjoh voor liet hoofd te tooien verleende steeds haar goedkeuring nu eens op een eigenmachtig verleend verlof een andermaal op iets anders Nu gebeurde hot eenigen tyd voor het vertrek van generaal van Hentsz naar Holland dat een mynopziener uit zyn betrekking oht slagen werd niet eervol wegens brutaliteit tegenover zyn meerderen De man zat te Tapa Toean en verlangde naar Batavia lorug on de gouverneur vun Atjeh verleende hen passage naar Batavia Maar dat was alweer in strgd met de voorschriften want da regelen op het getdelgk beheer bepalen dat een ambtenaar hot recht op vrge passage verliest zoo hg niet eervol wordt ontslagen Het voorschrift wil voorts dat ambtenaren door wier schuld hel Land geldeiyk verlies Igdt daarvoor vorantwoordeiyk worden gesteld en dus stond vast dat de gonvernonr van Atjeh ditmaal ingevolge do Soorschrilten zou moeten boeten door terugllBtaling van do onrechtmatig uitgegeven palaage goldon bedragende f 149 lenig de Regeering d i de Gouver neurgeneraal mocht goedvinden in ds fout te berusten Maar vóórdat dit kon geschieden was van Heutsz te Buitenzorg als Gouverneurgeneraal aan het bewind gekomen En aan gezien de voorschriften geen uitzondering toelaten moest nu aan G luvorneur genoraal van Heutsz voorgenteld worden den gewezen gouviTneur van Atjeh van Heutsz te belasten met het bedrag van 1 149 En zoo is geschied ook Het antwoord luidde dat de gewezen gouverneur van Atjeh bereid ia de f 149 in s Lands kas terug te storten Te Milaan stierf verleden jaar de echtgeiioole van een lucilersfabrikant genaamd Luigi di Medici De lykschouwing toonde sporen vin arsenicum en weidra werd de dienstbode van de overledene gearresteoid onder verdenki ig liiiar meesteres vergiftigd te hebben Zg bek iide haar misdaad maar verklaarde tevens dat de echtgenoot van het slachtoffer haar d iarloe had aangezet Wel herriep zg die verklaiiiig later weer maar zg wist niet op te helderen waarom Di Medici een groote som geld gedeponeerd had om aan haar uil te keèreii zoodra hg weduwnaar zon zyn Meester en dienstbode versclif iien dus beiden als beklaagden voor het gerechtshof te Milaan dat hem tot 18 en ha r let 30 jaren gevangenisstraf veroordeelde Vreemde zeden De vorige maand stierf de erfprinses van Korea in den ouderdom van 34 jaar Hot vreemdste van het geval is dal de begrafenis niet binnen drie maanden na haar dood mag plaats hebben DjI is echter niet het eenige lastige De Koroaausche regeeriiig trok Oen bedr ig van een hall inillioeii guldens uit voor haar begrafenis maar do lapansche raadsman aan het hof mynheer Megat i wiens pliclil het is een beetje toezicht te houden op de Koreaansrlie dubbeltjes vond dal veel te duur en bovendien had men er hem wei eerst Oeiis over mogen spreken Intnsschen zyn vele trouwlustige Koreaatisclie schoenen leelgk gedupeerd door den dooi der eifprinses want de wet schryft voor dat geen enkel jong meisje het recht heeft zich In het Imweiyk te begeven vóór dl orfprins weer een andere vrouw genomen heelt En lot heden toont die sinjeur daarmee weini haast Verbeeld je dal lig heeleinaal geen zin meer had om te hertrouwen I Toch zgn die meisjes niet het meest te beklagen Dan die arme vier dokterg van de ovi rieden prinses Men lieeft hen eenvoudig in de gevangenis gestopt om hun aan hel ver tand to brengen dat het hun plicht is de mensciieii te genezen En vermoedelgk zal het wel niet lang duren of do dokters hebben huii p itiëiite gevolgd t Moet wel prettig zyn o n dokter te zyn in Korea Acetyleen oulplofling To Oldeiizaal hoeft een oiilplolling jilaats geh id in het gebouw dienende voor de bereidiii 1 van acetyleengaB Ier verlicliling van hel slation Het geheelo gebouw is uit elkaar geslagen terwyl in de nabuiige huizen en de jubriek der firma Geldermaii verscheiden ruiten werden vernield De man met d bediening der inricllliiig belast werd onder het puin begraven doch bleek slechts licht gewond Fhans wordt hel station met kaarsen verlicht Te Pépinière zgn een sergeant een korpoiaal eu oen kelner gevangen genomen verdacht van verraad De kohier moet kort geleden aan een heer dien hy voor een vreemden spion aanzag hebben aangeboden hem een monster te verschaffen vun een nieuw soort kruit van het bVanscho leger Dezu heer was evenwel een agent van hot ministerie van oorlog die den kelner aanstonds aanbracht De kolnor beweert dat hy het kruit van de twee militairen had maar de sergeant en de korporaal ontkennen ten stelligste Do beklaagden zgn iV December door den rechter van instructie gehoord Een der lezers van het Hbl deelt hot volgende mede Een briefkaart den 3 Jannari 1900 door mg zelf uit Amsterdam aan een adres te Leeuwarden verzonden heeft vier jaar noodig gehad om haar bostjynining te bereiken Wel is zy blykcns het wststempel den 4en Januari d a V te Leeuwarden aangekomen doch schgnt toen door do Nienwjaarsdrakte in het ongereeda geraakt want een tweede stempel van 7 Dec 1904 wgst fan dag der bezorging aan Een brotaal stukje 1 Op de hofstede van da wed Van R te Montloort heelt een diel zich des avonds er in laten sluiten Toen allen in diepe rust lagen kwam hy nit zgn schnilhoek te voorschyn en slaagde ar in nit de kist van den knecht 1 30 en eenige sigaren te halen Des morgens vond men de staldeur openstaan doch van den diel was geen ipocrte ontdekken Znid Afrikaansch recht Naar Ue Tel verneemt wordt opnieuw gezocht naar een rechtsgeleerde die in Zuid Afrika ondervinding heelt opgedaan van het recht zooals het daar toegepast wordt en die geschikt en bereid ia om als hoogleeraar daarvoor asn de RyksnniverBitcit Ie Leiden op te treden Reeds het tweede jaar is daarvoor op de begrooting een post uitgetrokken ojaer een benoeming heelt nog niet plaat gehad Men schgnt het lielst een Alrikaner te zien optreden en wy juichen dit ten zeerste toe Reeds gernimen tyd geleden il naar wy vernemen gepolst geworden naar Hertzog die te Amsterdam als rechtsgeleerde is gepromoveerd en daarna rechter was in den gewezen Oranje Vrgslaal Hy heelt echter te kennen gegeven het zgn plicht te achten in zgn land te biyven Om dezellde redenen schgnt de polsing van een der allereerste Alrikaners geen ander resultaat Ie hebben gehad Hetzellde gevolg hadden stappen bg den gewezen hoi Idrech ter vun den Oranje Vrystaat Melius Do Villiers die nu te Kaapstad advocaat is en by dr Kranse te Johannesburg Aangezien de bekwaamheid voor dozen belangrgken prolessoralen zetel die zoowel voor ZuidAlrika als vour Nederland van nationale beleekenis kan worden nitsluilend in ZuidAfrika kan verkregen weiden is de keuze Batunriflk beperkt Ons klimaat zoozeer verschillend van het Zuid Afrikaansche en de bezoldiging die hoewol voldoende toch naar ZnidAfrikaanschen maulslaf gemeten slechts gering is mogen voor Afrikoners prnstigc bezwaren zgn wy spreken de hartelyke hoop uit Jat zg daar overheen zullen stappen ter wille vnu de hoogst eervolle en nuttige taak die hun te beurt kan vallen Nerg iis ook niet in Engeland wordt nog het Zuid Afrikaansche recht onder vezen en daarom is hier do gelegenheid te schooner en wordt do post te aanlrekkelyker De ongemeen dikke mist die in de weekvóór Kerstmis te Londen heerschte heeftnatuuriyk ook den dienst der Batavier booten die tusschen Rotterdam en Londen varen zeer in de war gebracht In verband met dit feit wordt ons door een lezer alsnog medegedeeld dat de vertegenwoordigers der Batavier Ign te Londen zich zeer hebben begvcrd om de passagiers der stilliggende booten ter wille te zyn Zells werd aan een aantal reiziger die onmogelyk konden wachten op een heldere lucht een gratis biljet naar het vaderland verschaft via Harwich met gereserveerde coupé in den eneltrein en dito hut op de boot Een daad waartoe de Maatachappy in het minst nietverplicht was N v d D Gislermiddug heelt te Rotterdam de vergadering plaats gehad waarin de voorwaarden der hervatting van den arbeid in de glaslabrioken ter spr ike zouden komen Het rosultaat daarvan was dat besloten werd de labrioken zoo spoedig mogeiyk weer aan het werk te stellen Morgenochtend te 6 nnr zullen de arbeiders in de fabriek der la v Deventer Co weer het werk hervatten terwyl in alle andere fabrieken dit zoo spoedig als mogeiyk zal geschieden Het bemiddelingscomilé zul toezicht honden op de naleving der condition waarop de staking is geëindigd Deze staking heelt juist 3 maanden geduurd zy begon den ochtend van den 3en October en eindigt aan den avond van den4en Januari Schied Cl Stadsnieuws GOUDA 5 Januari 1905 Op de gisteren door den Heer H J Nederhorst Jr architect alhier gehouden aanbesteding voor het verbouwen der perceelen R nrs 648 en 619 tol woonhuis en het uaken van een nieuwen labriekaschoorsteen voor hen heer P van der Pol aan de Fluweelen singel alhier werd ingeschreven door M Zonder zandsteen J Slegt Gouda 112975 D Ameaz en Zn Gonda 1 13228 112998 S J P en L W Nie veld Gonda 13778 13538 A P J ï Lensen Gouda 14715 114535 40 J Smit en Zn Gouda 14840 14635 S V d Oever Groot mmers 14925 14850 W A Verbrugge Gouda 15100 14880 W Bokhoven Gonda 15140 14890 J J Dniim 15150 14890 J M Endenburg 15620 15330 C Th Tholen 16900 15260 J de long Wzn 16073 G M Peelers 16732 16417 Gisteren werd aan het gebouw van het HooldbwtaDr der Postergen en telegraphie aanbesteed bet onderhond van bet Post en TelegraafgeboDW te Qoada Begrooting l 1020 Ingeschreven wejd door de heeren A P J Lensen f 1255 J Smit en Z 1218 J J Dnym 1187 De Agenda secretaua Opening Notulen Mededeelingen ilaarverslag van de twi Gewone Geldmiddelen Geldmiddelen enz voor De Redaklio voor hel Administratie van het orgiil Vaststelling van de naam en ie spelling van het orgaan en van do otKpm der verschgning 10 Stemming over het voorstel tot steun van Mej Slugtor nil de W K 11 Stemming over het opnieuw aanvragen der Kqu goedkeuring voor onze Bond Bespreking van de vragen over schoolartsen Verslag der afgevaardigden ovor t behandelde Ier Vooiverg idering en torOpenb Algein Verg te Breda 14 De agitatie tegen de onderwgsnovello Be tuursverkiezing Aanwyzing der commissieleden voorde W K de O K eu het H O 17 Aanwyzing der Perscommissie 18 Rondvraag en sluiting Hel Staatsblad no 26 bevat een Kon besluit van don 24sten December 1904 tot vernietiging van hel besluit van burgemeester en wethouders vun Boskoop van 13 Juli 1904 waarbg aan G Blom aldaar vergunning voor den verkoop vun sterken drank in het klein is verleend Hel Staatsblad no 266 bevat een Kon besluit van den 21slcn December 1904 lot vernietiging van bat besluit van burgemeester en wethouders van Gouderak van 31 Xa 1904 waarbg aan T D Both Pz aldaar vergunning voor den verkoop van sterkendrank in het klein is verleend Men meldt uit Sclioonhoven De stoomboot Krimpen u d Lek die Dinsdag om half 4 uit Rotierdum vertrok is tengevolge vun hel lage water lor hoogte van de Hem niet ver van hier aan den grond gevaren De stoomboot De Lekbool die om 615 van Rotieid iui was gegaan nam d passagiers en de goecLereii ovei üisteroclitend om vier uien bg gelegenheid van den vloed kwam de Kiiiiipen a il Lek weer vlot zoodat de geregelde dienst op de livier de Lek nu weer lieuleld is 377 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 5 Jan No 4338 6919 15356 en 20878 ieder f 100 Pryzen van 1 65 156 4832 7613 10334 13124 15195 18546 921 5152 47 10440 41 15426 18693 1011 2580 7879 11608 13234 54 18783 46 93 8017 11760 41 16509 19264 2343 5606 8178 11856 13673 15945 19306 2709 6066 8362 1 2Ü47 13710 16378 20297 3236 6403 8896 52 13910 16449 20601 3377 6747 9021 64 83 16608 20797 3 557 6983 9292 12199 14111 34 20806 3786 87 9427 12236 14616 17519 8 98 719 1 48 12497 1471Ü 17915 44 3920 7232 9792 12617 14912 47 20953 4076 7587 9880 12934 15057 78 4411 7606 10026 48 15148 18294 UARKTBëRICHTSN Gouda 5 Januari 1905 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijien vrijw Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 19 è ai et per hall K G Biggen voor Eng weinig aanvoer handel flanw 16 17 et per halt K G Maj ere Biggen redel aanvoer handel stug o 70 A 0 95 per week Vette Schapen red aanvoLr hantiel stLig 15 a 30 Nuchtere Kalveren soade aanvoer handel flauw ƒ 7 k J 10 Graskalveren geen aanvoer handel geen a ƒ Fokkalveren 8 i 15 Kaas aangevoerd 28 partijen handel niatif ie kwal ƒ 28 i 29 ade kwal 25 jL 37 Zwaardere i Noordhoilansche Boter aangevoerd 1049 stuks van K G Handel red Goeboter 1 30 i 135 Weiboter 110 i i a 9 BEUES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 22 DEC L K H K StaateUenmqen PoETüaAL Oblig 3e Serie Ir iOO 3 59 Oblig Se Serïe fr 2500 3 59 RusLANB Iwang Donibr Obli gallen 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlundsche Schuld Hecepis L 100 IV 241 Hijpolheek Banken Pandb iden idem 4 99 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pandb Rottcrd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb lllrechlsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Uoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederf Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg7en van Deelger Northw Pac Ilyp Bank f 96 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsclio Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypollieekbaiik te Veendam 4 10 1 Spoorwegleeningeti Italië Oblig Zuid Italiaunsche Spw Mij A H 367 Premieleeningeti bm oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sd eepmart Maalscliappijeu Aand Holland Gull Stv Mg 36 Diversen Obl Mij tol Expl Laan van Mecrdervoort 19Ü2 4 98 OPRUIMING van MANTELS C st imes Japonstoffeii ailosiscii l elsiiofi en ti t zi or veel vfjiinindcidc prij iMi rt t S£ ffl fy t M V V Burgert ijko Stand GEBOEEF 3 Jan Heniicus Adiianus Antoiiius Huberlus ouders II P H van den Heuvel en van A A M Streefhuls 4 Henricus Franeiscus Petrus ouders P F Antheugis en C van de Vaart 5 Cliiistiaan ourtois P van den Akerboom en N A Uupki OVEKLEDEN 3 Jan J Kerrebgn 2 j 4 A de Granl 63 j J O van Dijk 8 m L van der Woude 3 m J 0 Kismun tiuisvr van J van Erk 66 j E J Herngrcen 65 j GEHUWD Geene HeéuvUk ÜEISOEEN Loendoil oudnrs J Blgken Pil C Blonk Albert Pieter ouders A I ostema en K Vleeshouwer OVERLEDEN Leentje Maria Heij 23 j GEHUWD D Maajjen en T Gaikhorst AI VEllTKNTIi iN Ilciiw norerlrtffeu rof Dr Lietior wolboVend ZEB1 V XIACIT II IZia AlUen Mht uat KÉbriakiniuk tot voortdureude radicale en ï okere oziug van alle leUs dt ineesL hardnekkiu xeniitv itleUteii Tooral ontstaan door aidiraliugt n op jeugdi n l ettyd enezint van elke zwakte ülee Heuuuwdheid Hooidpyn Hartklopt ing Maagpijn sloclitc Bpysvertering Onvermogen Impiitenz Pollutione enz Uitvoerige proBpectusseu rnjijor feach fl 1 fl ï fl S dubbele flaacii n ri Cen1rnil Dep6t Mitth t d Vegte Zaltbommo ÜtpÖta M CMbw k Co Rotterdam V lUppol 8 üraTcnhage I nslmmtat do Jong J Oz B ott r ioD UMff k Co 0ouda OB bil alle droii ist n ® P PtJlKE OUDE m SCHIEDAMMER GENEVER Merk i NIÜIITCAP Verkrijgbitir bij PEETERS Jz Als bewije van eohtliuid is CHchet on kurk steüils voordien van don naumderFirma P HOPPBI Zrnuw on Maajjiijdors wordt uit overtuiging ais een werkelijke luilp iu don tioud het boek aaiibevolwii Na ontvutigst vmi udrefl per brielkaartwor it A t boekje franco per poat toegezonden donr bLOÜFOEL f tM kh Zalthommei Over do Heerlijk mfmschsni Consepveerf Mondwat er 3 do f andgnl e Wereld J verspreid yolgens den bedendadgschen stand der mtenschap is Odol proeFondervindelii K het beste middel voor de verzorging yan mond en tanden Pccrlo GloH S iiD Gin UÏD de bcitt tnlddtlen voor betiuadet mKil keurig poëtica v n Ue iwarte II gekleurde Hectea Dnnc n KiDderiQhoenBii VerkriktMir bi winkelicra U Sehoenwerk GtUnleritn Droaenlen ni Men letie goed op hel fkbnekstneik GcÖTAkcdi W Sardcmann Arahem Alleen echt in onze PaJ ent flacons 8irooj eii Cihoi ii Piiiicli Aanbevelend Firma C Loursns POKTSCIIÈMK 1 Overal verkrijgbaar in Doezen Flesschen on Bassen TELEFOON No S