Goudsche Courant, maandag 9 januari 1905

v SOLO zindelijk bereid uit de fljnblc bc tanddecleii en o ZOETEN ROOM IS de besre kwaliteit iMargarme welke te vervaardigen ia o o De garantie voor de kwaliteit der SOLO ligt opgesloten in het ongeschonden Carton als mede in den garantiedatum op ieder pak vermeld Geen vrees dus meer voor sterk geworden boter SOLO is steeds versch ev frisch bij alle Kruideniers verkrijgbaar Geen beter adres voor allo soorten SCHOENWERK dan het uiirêraliiiiibch iSciiiieii cu Laarzt iiiiiaij4Zijii KLhlWEG E 30 tegenover de Kleiwegstaeg OVERSCHOENEN merk de WeogBchaul Aanbevelend Verkr gboar in flesschen SO ets TS ct en f l ga bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBB F AD RICHTEB A Co Botterdam Te GoDDi bS C LüliSB Apotheker Harkt es bij WOLFF A Co Westhaven 198 Alle reparatiën en aangemeten weik 1 iMii yijitoa Kelilekun dat V enezaela de kastvtrdedigingawerken bewapent en versterkt V De crisis onder de wethoaders van de stiid Brnssel is daarmee geëindigd dat alles bö liet oude gebleven ia De progre sjibUBclie en gematigde gemeenteraadsteden zijn Woensdagmiddag om i nor bijeengekomen in de bnrgemepsterskamer waar de wetbonders reeds aanwc jg waren De burgemeester verklaarde dntj twee wethouder Leurs en Steens hem badden medegedeeld dat zij bereid waren bun plaatsen in te rui nen voor twee progressisten om zoodoende de eendracht onder de liberalen niet in gevaar te brengen wat in den tegenwoordigen tijd de allereerste zorg moet ziJn voljjens bet gevoelen der beide heeren De progressistische groep drong er toen op aan dat een van de wethoudersplaatsen ter beschikking zou worden gesteld van de socialistische raadsleden Als deze voorwaarde er niet bij werd aangenomen zou geen progressist het ambt van wethouder tbans kunnen aanvaarden Maar deze voorwaarde is afgestemd met 13 tegen 6 stemmen Nu op hun beurt van zins dat de eendracht onder de liberalen niet mocht worden verbroken i rklaarden do progressisten dat zy liever afzagen van do aangeboden twee zetels zoodat de samenstelling van het college van wethouders geen verandering ondergaat De Journal des Debats vestigt de aandacht op de gewichtige gevolgen die kannen voortspruiten uit een beslissing van de rechtbank te Pargs Dezer dagen stond een beklaagde terecht omdat htj zich had vergrepen tegen een ambtenaar prefect die omtrent den beklaagde inlichtingen bad verstrekt aan de vrümetselaars De beklaagde eischto dat hi zou worden geoordeeld door het hof van assizen maar do rschtbank was van oordeel dat de zaak onder haar eigen competentie viel Het criterium indezenis of de ambtenaar by hot verstrekken van inlichtingen aan de vfijmetselaars gehandeld heeft in de uitoefening van zó beroep De rechtbank hoeft uitgemaakt dat de ambtenaar biJ het geven van inlichtingen niet handelde ter uitoefening van ziJn beroep De rechtbank overweegt dat de beklaagde het niet op den prefect voorzien had omdat die de regeering had ingelicht aangaande de politieke gevoelens van den beklaagde maar dat de beklaagde zoo kwaad geworden was op den prefect omdat die zich schuldig maakte aan afken renswaardige handelingen door dergelükc inlichtingen te verslrekkui aan derden die in t geheel niet bevoegc waren zulke inlichtingen te ontvangen Heeft een prefect waarlijk zoo gehandeld dan is de rechtbank van meening dat hvj geacht moet worden niet Ie hebben gehandeld in de nitoefening maar buiti n de nitoefening van zgn beroep Deze overweging is inderdaad zeer gewichtig wanneer zjj algemeen wordt overgenomen door de rechterlijke colleges Er volgt dan uit dat een actie tot schadevergoeding door een persoon die zich benadeeld acht door de inlichtingen welke een ambtenaar heeft gegeven omtrent zijn persoon aan de vrijmetselaars dat zulk een actie kan worden ingesteld voor den gewonen rechter voor burgerlijke zaken I e Journal des Dëbats hoopt dat de ofllcieren en anderen die weten dat er door bemiddeling van d vrijmetselaars inlichtingen over hen zijn toegezonden aan het ministerie van oorlog niet zullen verzuimen van de gelegenheid gebrnik te maken de ambtenaren die zich met dt vrijmetselaren hebbon ingelaten om schadevergoeding aan te spreken Dat de handelwijze der ambtenaren schade heeft veroorzaakt zal gemakkelijk te bewijzen zijn De Débats denkt dat op die wjjzo niet alleen de aanbrengers in de beurs getroffen kunnen worden maar ook de ambtenaren van het ministerie die inlichtingen hebben gevraagd aan de vrijmetselaars die inlichtingen van dien kant hebben verkregen en op grond van zulke inlichtingen hebben gehandeld Langs dien weg hoopt de Dëbats zon do jnsiiiie oenigermute weer kunnen goedmaken wat de regeering heeft verzuimd De vrymetselaars worden in t algemeen veel besproken dezer dagen Ken radicaal socialiitiach blad de Dèjifcho de Toulouse merkt op dat do officieren buiten de politiek moeten worden gehouden en dal j den goeden smaak moesten hebben in deze dagen niet in de loges to komen Wijlen de vrijmetielaari een louter politieke vereeniging zjjn Laten ze het dan zeggen en openlijk als oodanig optreden De Tempa steekt wat den gek met dit geredeneer van de Dépêche de Tonlouse Alsof het niet sedert Ung de bedoeling was van de vrijmetselaars althans van de FranBche vr metMlaari politieke macht te doen gelden en daarbij nooit in het openbaar op te treden De vrijmetselaars willen de benoemingen in handen hebben in plaats van den president der republiek De Temps vindt de Depêche de Toulouse dau ook wel wat heel tam in zjjn conclusie als het blad meent dat de officieren niet aan politiek moeten doen maar het wegblijven nit de loges voor officieren slechts en kwestie van goeden smaak vindt Verspreide Berichten Door den gouverneur generaal van IndoChina wordt geseind dat de overdracht van Krat en het eiland Kocheng aan Siam Woensdag heeft plaats gehad Het zoogenaamde fcentrum van wetenschap de stads des lichts Parijs moet naar do Strassburgar Post mededeelt op het gebied van volksontwikkeling heel wat tekort komen het krioelt er van analphabeten Bij de laatste legerinschrijving is gebleken dat er op de IBllÜ dienstplichtigen 112 volkomen ongeletterd waren 110 man konden alleen lezen en 569 lezen en schrjjven doch ook niets meer DuiTiCHLAID De onthullingen in sociaal democratische bladen over do w jze waarop de vroegere adelborst llussener zgn vestingstraf in Ëhrenbreitstein boet hebben thans don minister van oorlog aanleiding gegeven een onderzoek in te stellen Evenals te Frankfort Berlijn Dresden Hamburg en andere steden reeds bestaat is thans ook te Leipzig een informatiebtire iu opgericht voor armwezen al het geschiktste middel tegen bedelarij en tot het nuttig besteden van gelden ten behoeve van noodlijdenden OOSTBSBUK HOKOAEIJE De nieuwe verkiezingen voor den Hongaarschen Kijksdag zullen 26 Januari en i Februari plaats vinden De nieuwe Egksdag zal dan 15 Februari weder bijeengeroepen worden Graaf Apponyi publiceert oen schrijven aajo zijn kiezers in Jaszbereny waarin lijj verklaart dat hg het vertrouwen in de nuttigheid van hot Vergelijk van 1867 i erloren hoeft en daarom zou werken voordeiophef flng van het Vergelijk en de volkomen onafhankelijkheid vnn Hongaiije Ehusliiid De vloot had in vollen vrede b na een slagschip verloren Woensdag werd n l ontdekt dat het slagschip Hero liggend te Portmouth water had binnengekregen BiJ de ontdekking stond reeds acht voet water in het schijt dat nu echter nog tijdig kon worden leeggepompt Uebleken is dat de lekkage was te wijten aan het openlaten of breken van een klep VEaGsnioDE Statkh öit Washington wordt gemeld dat een wetsontwerp zal worden ingediend voorstellende de commissie voor het Panamakanaal te ontbinden en de verdere afwikkeling der zaken over te laten aan president Roosevelt B INNENLAND Keeds is verluid dat de Unie libertilen in de Tweede Kamer na het bestuur der Lib Unie te hebhen geraadpleegd stappen gedaan hebben die leidden tot het vaststellen van een gemeenschapjielijk program van actie dat in den vorm waarin het aan de kiesvereenigingen wordt voorgelegd de eenparige instemming heeft verkregen van alle Kamerleden behoorende tot de beide genoemde groepen en in de vergadering der besturen van Unie en Bond met algemeene stemmen is goedgekeurd Heide vereenigingen de Liberale Unie en do Vi z Dom Bond zullen nu vergaderen op 21 Januari a s beide te Amsterdam de Unie in Eensgezindheid de Bond in het Nnlsgebouw Üp deze algemeene vergaderingen zal het bedoelde program van actie voor 1906 aan de leden ter goedkenring worden voorgelegd In de Zutph üt vinden we dit program afgedrukt Het luidt Met handhaving van de openbare school verheffing van hot feil van het volksonderwijs in zijne verschillende vertakkirjgen Soeiale hervormingen Verzekeringswetten waaronder in het btjzonder de verplichte invBiliditeitsen ouderdomsverzekeriirg met geldelijke bijdrage van den Staat herziening van de armenwet waarbij fc openbare armenverzorging niet bijjft uitsluitend poli tiezorg Hervorming van het defensieweien iu de richting van een volksleger Tor voorziening in de flnancieele behoeften ook ter verkrijging van eene betere verhouding tusschen de geldmiddelen van Rijk en Gemeente in do eerste plaats bezuiniging op militaire en andere uitgaven en verder met handhaving van de vrijzinnige handelspolitiek eene meer rationaele regeling van de directe belastingen door welke zg het ook in gesplitsten vorm de ihkomsterr worden getroffen alsmede uit breiding der progressie billgker regeling en verhooging der successiebelasting voorts belastingen op voorwerpen van weelde Dfiarnevens worde zonder dat andere wetgevende arbeid hieibg behoeft achter te staan wijziging van de Grondwet irr dien zirr dat aan den gewonen wetgever volkomen vrijheid bg d regelirrg van het kiesrecht wordt toegekend ter hand genomen terwjjl het vertrouwen wordt uitgesproken dat deze zoodanig worde voorbereid dat vó6r het einde van het vierjarig tgdvak de eerste beslissing óver een daartoe strekkend voorstel kan genomen worden Het bestuur der Lib Unie merkt bij dit programma op dat het slechts een deel van de wenschen op het zg Hervormingspro gramma voorkomende bevat Doch merkt de Zutph Ct op men vergote niet dat het hier een programma voor 4 jaren geldt en dat indien dit alles in dat tijdvak mocht verwezenlijkt worden de oogst reeds ongemeen rjk zou zijn Dezelfde gedachte moge ook hen die een lievelingsdenkbeeld niet op het program ver meld vinden weerhouden van een poging om dit hiermede nog aan te vullen Doch nog meer moge van aanvuilrngsof wijzigingsvoorstellen weerhouden de overweging dat men hier te doen hoeft met een compromis vrucht van langdurig overleg en dat elke wijziging of aarz ling alles weder op losse schroeven zou zetten Naar wij vernarnoir verwacht de regeo ring dat binnenkort hot voorioopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wijziginif der onderwijswet het licht zal zien Het zou dan haar voornemen zgn dit ver slag zoo spoedig mogelgk te beantwoorden zoodat de Kamer als zjj in Februari weder bgeenkomt onmiddellijk het ontwerp in openbare behandeling zou kunnen nemen Men verzekerde onp dat minister Kuypcr met het oog op dezen mogelgken loop van zaken zgn voorgenomen reis naar het buitenland zou uitgesteld hebben N V N Men meldt uit Ironingen Het bericht van Het V ad als ouden de liberalen alhier bij de aanstairndo verkiezingen weer tegenover jirof Druckor mr S van Houten candidaat stellen is beslist onjuist Gemengde Berichten De bannwachter wien eergisteren door trein 916 tusschen Winschoten er Scheemda de boide boenen zijn afgereden is kort na het ongeval overlederr De man bad voor ziJn vrouw dienst gedaan In New York is buitengewoon veel sneeuw gevallen Br zijn 18 6000 mannen met 5000 wagens bezig de straten schoon te maken Men denkt dat zg minstens wel een week werk zullen hebben De 35 jarige A de V dis Maandagavond naar het gasthuis te Dordrecht moest worden gebracht omdat hjj volgens eigen verklaring teen groote hoeveelheid arsenicum had ingenomen on alle verschijnselen daarvan vertoonde is gisteren aan de gevolgen diervergiftiging overleden Ü C De minister van oorlog heeft een ernstig onderzoek bevolen in zalCQ het dezer dagen opleggen van een disciplinaire straf aan den Init kwartiermeester H N van E te Arnhem die kort daarna zelfmoord pleegde Tel Terwijl de moeder van een 6 jarig dochtertje te Wijhe naar da kerk was is het kind dat r ich alleen in de kam r bevond vermoedelijk aan de kachel gekomen en daardoor iu brand geraakt Toen de moeder thuis kwam vond z t kind dood met de kleederen verbrand voor da deur liggen De knechts die buiten op het land werkten hadden nieti gehoord Nadat eergisteren de dienst in de R K kerk te Üldenzaal had plaats gehad en de knarsen biJ do Kerstkribbe waren gebluscht is er ongeveer 12 uur plotseling brand uitgebroken dikke rookwolken kwamen naar buiten Toen de deuren geopend waren bleek t ten gevolge van den rook niet mogelijk de kerk te betreden Eindelijk gelukte het eenigen tot de plaats van den brand door te dringen en nu bleek dat de Kerstkribbe bijna geheel was verbrand Een prachtig Mariabeeld was zoo beschadigd dat het verder onbruikbaar is Een der pilaren vop Bentheimersteen was voor een groot gedeelte verbrokkeld en een der zitbanken verbrand Te Weenen komt een krantje uit dat de belangen voorstaat van hen di de slacht offers van de onverbreekbaarheid des huwelijks genoemd worden en dat een oplaag van 10 000 exemplaren heeft In Ooatenrgk bestaat nl g een burgerlijk bnw lijk en de clerus is er altijd in geslaagd het verbod van echtscheiding voor katholieken gehandhaafd te h Uden in de wet met het gevolg dat het getal menschen die van tafel en bed zgn gescheiden over de 200 000 beloopt waarvon een groot deel graag geheel zou scheiden en een ander wettig huwelijk aangaan Duizenden leven in concubinaat Overgang tot het protestantisme helpt niet want het katholiek zijn van beide ot een der partyen op het oogenblik van de huwelijksvoltrekking beslist Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon c A c bootVan DoifuBN Bolding Gouda 7 Jdo 05 i76 familië L P HOOGENDIJK betuigt oprechten dank voor de zeer vele blijken van deelneming hg het overlijden van Mevrouw ANNA N HOOGENDIJK geb HOOEHZEIL Voorburg Den Haag Gouda Rotterdam Amsterdam Voor de vele bewyzen van beUngitellirig dezer dagen ondervonden betuigt de Onder geteekende zgn vriendelgken dank Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Gouda 7 Januari 1906 De Hoer on Vlüvrottw VAN ASSENDELFT Hoos betuigen met wederkeerigenheilwensch hun hartelgken dank voor deop 1 Januari ontvangen blgken van belangstelling S GEURIG J zaiver en fijn van sniauk is de KOFFIE van 50 C E i 1 PMR 6 ONS Steeds versch gebrand uit oigon brandorjjGeen verpakkiagon welke ook betaald moeten worden en de Koffie in smaak doet verminderen I Wie dus van oen lekker kop KOFFIE houdt proboert ze en Oij zult ondervinden i dat ze in flfM Hleil beslist concurreerend is Aanbevelend L van der Bask van ouds DE MOLEN Lange Tiendeweg I 2J MADERA van pritna qualiteit 80 cent per ttescli Ook heb ik steeds voorhanden de BESSKNWIJNEN en SAPPEN alsmede de LIMONADKS en SIROPEN uil do fabriek van LOUIS VAROSSIEAU te AUen a d Kijn J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA on Metaalpoetsoztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEHi NN te Zevenaar en Emmerik tpatutem de Hr m Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST t Woerden b N DE ERCIJFF I og 7 dagen lie 31ste groote HKNGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 14 Januari 1905 in het openbaor te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GKOOÏE WINKANS 2500 prijzen H O O F D P R IJ S 15000 O lca im Ccarxtstan ten Tweede prijs f 1500 Dcide prijs f 1000 Vierde prijs f 500 Voorts Paarden Koelen Varlieiif Srhnpen liiJwlHen Mmtlmiiehiiieii Meubelen lluMioudeliJlie Artil tlen enz rnz erijs per Lot f 0 50 p p t 0 56 Verktijgbaar bg D J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aunstdl Verder biJ LOUIS BISSCHOP Sigareuh Dubbele Buurl B 12 ALBs JÜNGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 1211 Dankbetuigingen Wg ondergeteekenden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer l 1 JANSEN te Hengelo G voor de goed ontvangst van de door on gewonnen prg en in zijn Verloting te Hengelo G gehouden en bevelen eon ieder ten zeerste aan zijn geluk eens te beproeven door t koopen van een ot meer loten in de Een en Twintigste Verloting waarvan de trekking z il plaats hebben op Zaterdag U Jan 1905 Wed A S Burgers Arasterdam C J Zamwel Wateringen J P Dgkstraa Voorburg K V d Streek Oldebrock J S Jagersma Murinerw B Berrevoets Ekerzee H Aubioeck Graauw E T Smgtink Oosterbeek W J v d Mers Warga M de Öraaf Dinteluord Th Peters Nijmegen L v Jole Bz Hontenisse N de Pree Berg op Zoom H v Otterdijk Zomeren P v Dongen s Gravenmoor J O Dopper Amsterdam M do Veer Heesch A V Zalingen Amsteidam R Smit Borger I Vrientz Wouw H H Walraven Maastricht J V d Boon Zwijndrecht G Gorter Groningen R Scholten Coevorden G Smits Arcen J Scherlzing Goes L Zoekt Geluk Doetinchem R Haringsma Balk W Willemsen Wilp Goense Wouw T Stamm Uithuizen B J Bombeld GInndcrbrug G Ramak Haarlem P Kros Noardloos J Schuileboer Oldekerk Th G Brunts Amsterdam J Hgndorp Klundert W de Zwaan Groningen S G de Vries Knijpe H B Bugvoets Ootraarsum F Janssen Roermond H Schut Putten P v Harsel Megel H G Scharft Oterdnm M Visschers Vessem B M Wallart Ellemeet F v d Bongaert Roermond J Bakker Cz Wieringon U J v d Salin Den Haag H Zeg Ktra Lionwarden H WgnhoUh Emmen J Beokers Broekh vorst J A Toebos Ziewent J Voss Hernen K Kruz Ad Andgk M Noten Tegelen A S v Rooden ür oenedijk J van der Hgle Dordrecht B Westerman Loppersnm W Dallinga Delfzijl J v Zadelhoff Westervoort Joh Schouten Zegveld N Smallenbroek Groningen A Koridom Kampen P Henssen Spettholzerh B Grebben Kaalte J Urznm Grootebroek Joh Keijzer Vlanrd Amb J Spijkman Groningen A Schuurman Dedemsvaart H Schud Groningen Anna Verhoef Harmeien H Jankman Den Horn Th Lamers Elden bij Arnh G Verbeek Arnhem Mej H J Wouters Arnhem Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage bjj D J JANSEN te Hengelo G Geen Gri s Haar meer flWMBHMI doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt hot haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Ëischt op den hals London Prijs f 85 en f I BO per flacon Verkr gbaar in de ROZENDAAL U 9 bij IcaMli Cats Papier jfc molen ÜOÜÜA Üi SANGUINOS Hel besl bekende afdoende middel legen Bloedarmoede eii Zeiiiiwzwakte Hebt gg bleeke lippen bleek tandvleesch bleeke kleur Zijt giJ spoedig vermoeid zoodot U alles te veel is f Ontbreekt ü de eetlust t Hebt gg dikwijls hoofdpijn P Hebt gij last dat gij niet kunt inslapen F Wordt gij s morgens onverkwikt wakker Ziet gij tegen Uw werk op en wordt er veel van Uw krachten veel van Uw I zenuwen gevergd iJnn moet t IJ niet dralen maar terttond een geregelde kitnr heginnen tnet de Want de Sanguinose verrijkt en versterkt Uw bloed voedt de hersenen wekt den eetlust op overwint de vermoeidheid en de lusteloosheid en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden en honderden hebbeu biJ de Sanguinose baat gevonden toen niets hen geholpen had Ons zgn voorbeelden bekend van menichen die jarenlang staalpilien hadden gebruikt maar die in plaats van beter erger waren geworden on toen zg de Sanguinose namen trad soms al na do eerste flacon eene merkbare beterschap in Daiikbettilsliig Sedert geruimen tgd was ik Igdeiide iinn xeniiioachtigheid an zirab e an m i eetluHt was bijna heelemaal weg Daar ik hiervoor geen raad meer wiat besloot ik li t eek eens mot de SmtffulnoMe te probeeren omdat ik dit middel lUior verschillende menschen als zoo uitstekend had hoeren roemen Rfed s na gebrnik van de oer te flacon kon ik bemerken dut ik vooruit ging en na do tweede was ik al veel beter Ik zal zeker nog eenigen tijd met dit middel doorgaan U moogt v lil deze dankbetuiging gebruik maken Hoogachtend Katwijk a Zoe GEERTJE van dek PLAS In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12Vg of 15 ets per dag i fif is i oed i noftai ilan eeniij ander dergelijk middel Prgs lier tt f l 50 6 fl f8 12 fl f 15 Te Gonda bg WOLFF Co Westhaven Éieizeiiijk RiissiscIk iU geeriii i pCt Russische Belastingvrije Staalsicening van 1905 TOT E1 N NOMINAAI llKnUAÜ VAN Roiflismnik 5 y0 00 000 = Roebel 231i500 000 = Gulildi 2S 4 000 000 iNcd üvi = Ponilstg 24 i7 000 Uilloliiij lol hel jaar I I7 en aflusliiurs islliii van ym t ile Itussische ReKi e rlitg lol ilicn lijd iill i lulrn Do Houders zijn gereolitigd aflos sing liunner stukken te tragen op de voUende termUnen 0 i I Januari lllll n st ter allossnig it jiari op 1 Juli 11 11 ii ht Op 1 Januari 11114 n st ter aflossing ii pari oji 1 liili ÜI14 n st De Heeren LIPVHANN ROSKNTHAL V berichten dat de inschrgving op een nominaal bedrag van Reichsmark 324 000 000 = Roebel 160 012 000 = Juldcn 100 512 000 Ned Cr Poiulstg 15 705 000 der voornoemde Leening op Donderdag 12 dezer van 9 uur s voormiddag s tot 4 utii s namiddag s te hunnen Kantore zal zgn opengesteld alwaar Prospectussen en Ipselirijvingsbiljellen verkrijgbaar zgn AusTEBDiM ö Januari 1905 LIPPMANN ROSENTHAL C EEN lÏBEPOT TAK TBIE Hen onlt uTzodil op l HEIlh te letten UIT HBT MaOVZIJM VAK H UV K S AAYZü R 1 m n OOKINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tit Uoee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er S Prijs voorzien van nevenataoni jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geterde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BKEEBAART Lz