Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1905

OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen llloiiseii l elgiiolr § en PELTERIJ i tot zeer veel verminderde prijzen Aüvi RrEi Tii i De Uaeeta niHakt een koninklpe ordonnHiitiii openbaar waarby titt düii gouverneur Tan Madrid het verioek gericht wordl aan de iiatroons en de werklieden in geKCliil de bemiddeling aan te bieden ran bet instituut der sociale hervormingen Het geHcliil te Madrid dreigt uit te loopen op een lockoat in liet groot en aangezien er dezer dagen wanhopig veel gebrek beersclit in de hooldBtad en de dreigende uitslniting ongeveer 25 0iXI werklui buiten werk zou stellen in liet wel te tiegrüpen dat de overheid van land en stad de toekomst met bezorgdheid tegPDioet ziet De minieter van binnenlandsche zaken scbgnt vooral bang te zijn dat de werkbtaking van de metiielaare te Madrid alle arbeiders in het bouwvak en aanvorwanlo bedrijnen zal noodzaken tot werkloosheid l e minister beeft een vergadering bijeengeroepen waar generaal Azcarrage liet voorzitterschap zal bekleeden waar vertegenwoordigd zullen zgn alle werkliedenvereenigingen vereenigingen van patroons de vereenigiiig van kooplieden de Kamer van koophandel In dc e vergadering zal de toestaud worden besproken er zal tevens een po ing worden gewaagd de patroons te bewegen at te zien van al te hooge eitcben Omtrent den toestand in Macedonië wordt gemeld Twee uit Macedonië met verlul teKoiiïtantinopel aangekomen gendurmericolüciereii uitten zich zeer pessimistisch over de paciltcatie van Macedonië Zy klagen over de slechte verstandhouding onder de olflcieren en tusschen de gendarmerie en de bevolking Noch d Turken noch de Bulgaren hebben vertrouwen in de hervormingen ijlechtg de ongewoon goede oogst in den jongslen hertst heelt den toestand dragelijk gemaakt V Het Bulganrsche csmité dwingt echter onder bedreiging met moord de Christelijke leden van het corps gendarmerie om hun ontslag te nemen Vüttien gendarmes stonden wegens desertie terecht voor den krijgeraad te Perlepe Uok de üulgaarscbe agent te Konstantinopel Natsjewitsj beklaagt lich over den geringen voortgang van de pacificatie Bulgarije wordt in het byzonder onaangenaam aangedaan door den trenrigen toestand van de indertijd gevlnchte n nog steeds dakloos rondzwervende Macedoniërs De Porte verkeert in ernstige moeilijkbeden maar neemt dan ook niet de geringste maatregelen voor de repatrieering deter vlachtelingen in Konstantinopel meent men dat lil slechts een nieuw element van zorg en onrust zullen vormen Üe Temps bespreekt het leeiiingsplan door de heeren Ven Huiler en Demerik deagen ten van Oostenrijk en Busland opgemaakt Hot FraiiBche blad ZL gt Het denkbeeld schijnt jaist zouder aarzelen de ünuncieele hervorming ter hand te willen nemen Maar het schijnt onjuist dat de uitvoering van dien maatregel wordt toevertrouwd aan slechts twee mogendheden waarvan er een bovendien op zware losten zit De volmacht aan Busland en Oostenrijk gegevea door de andere onderteekenaars van het Iractaat van Berlijn heelt slechts een betrekkelijke waarde Aan den Sultan moei echter worden ber innerd dit geheel Europa de beschermer blglt van zgn christelijke onderdanen De aauweiigheid vau de Kassischa en üostenrijksche agenten heelt niet belet dat do Macedonische gendarmerie interuationaal is lOn het is noodzakelijk dat de llnaucieele harvorming die nog noodiger ia dit ook zij üe mogendheden zullen daarom de voorstellen dia lot hen zullen gericht worden moeten aannemen Kn dat zij dit doen zullt n il voor ons niet Iwijlolachtig Verspreide Berichten In de Figaro bespreekt graal d Hanssonville de gevolgen van de scheiding van kerk en staat welke in aantocht is en wel van de geldelijke zgde De begroeting voor eeredienst bedraagt llinns 4Ü 4 millioen Irancs Daarvan i n 265 000 Irancs bestemd voor kosten van het di parlement 1 531 00Ü Irancs voor den Protesiantschen en 155 6U0 Irancs voor do lara liFtische genootschappen 51000 Iraitcs voor de gebouwen van deie eeredien en en wordt ten slotte het overige 40 1 millioeD irancs nilgekeerd voor den Katholieke eeredienst Hoe dit laatste bedrag te vinden wanneer de staat zich terugtrekt P DUITSCULlllD Door den rijkskanselier i een verordening uitgevaardigd tot beperking van de linissla verng in Duilsoh Oost Atrika Dientengevolge lullen kindel en van huisslaven die na 31 December 1905 geboren borden vrg ijn OoSTEKBUK ROSaiHUK Wegens vernieling in de vergaderzaal van het Hongaarsche Huis van Algevnardigden tijdens de beinclile zitting van den t3en December werden 4Ü afgevaardigden voor den politierechter gedagvaard Slechts twee hunner verschenen voor den rechter en verklaarden elk getuigenis te weigeren daar ZÜ voor hun optreden als afgevaardigden slechta verantwoordelijk zijn aan den Rijksdag RlISLlHD Driehonderd leden van den Petersburgschen geneeskundigen kring hielden dezer dagen hun jiuirlgksche bijeenkomst Ook de binnenlandsclte politiek kwam ter sprake het hervormingsprogram der zem tvo s werd aangenomen en telegrammen van hulde en instemming werden gezonden aan den burgemeester van Moskou prins Galitzin en aan den adelsaiaarschalk van Tsernigi Maschanot BINNENLAN De minister van waterstaat heeft liet volgend schrijven gericht tot de Kamers van koophandel en fabrieken Hg de bewerking van eene nieuwe ivettelyke regeling van de naamlooie vennootschappen zon de regeering er prijs op stellen door hen die met de praclgk zjjn vertrouwd te worden voorgelicht omtrent de misbruiken die zich thans op het gebied der vennootschappen voordoen en omtrent d iniddilen waardoor deze misbruiken zouden kunnen worden tegengegaan Gaarne zou ik over ieie beide ponten binnen niet al te langen tgd het oordeet uwer Kamer vernemen Dnurby zag ik o a gaarne beantwoord de vraag of de wetgever moet volstaan met publicatie voor te schrgven van balans en winst en verliesrekening dan wel of hij daarbij moet bepalen dat bjj aigemeenen maatregel van beatnur een voor alle naamlooze vennootschappen geldend model voor die stukken zal worden vastgesteld Gemengde Berichten Het snelste recht Ken dienstmeisje te H innover werd in t voorjiar van 1901 ernstig ziek en toen zg na vele weken weer h rsteld was had zg niet de geringste middelen om in haar onderbond te voorzien Ook ontbrak haar de noodige kleeding Daar werd het meisje door een te Hannover vertoevenden Amerikaan een betrekking aangeboden maar om die te kunnen aannemen moest zg fatsoenlgk gekleed voor den dag komen In haar vertwijfeling vergreep de arme zich toen aan t eigendomvan t en vriendin en met eenig gued van deze trok zg naar de Nieuwe Wereld on aanvaardde haar nieuwe betrekking IJverig en trouw diende zjj haar nieuwen mees ter en na drie jaren tegen het einde van het na pas beëindigde jaar besloot zg naar Dnilschinnd terug te keeren om goed temaken wat zg door den dielstnl in 1901 bedreven had Niet alleen haar bestolen vriendin wilde ze voor t voorgevallene schadeloos stellen maar ook met t gerecht wilde ze een schoono rekening maken Haar geweten spoorde haar daartoe zonder ophouden aan en zoo gezegd zoo gedaan Het meisje schreef vóór haar vertrek aan den kantonrechter te Hannover wal zjj indertijd had gedaan Toen nam ze passage naar haar vaderland en werd ze geheel zooal e verwacht had bij haar aankomst in haar vroegere woonplaats in verzekerde bewa ring gesteld waarop de instructie in deze zaak direct een yanvang nam Dat gebeurde 17 November En eersl den 29n van de vorige maand werd het vonnis nitgesproken waarbg de beklaagde de meest mogeiyke verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen tot drie dagen gevangenisstraf werd veroordeeld de preventieve hechtenis in mindering genomen Nn heeft men maar te tellen zegt de Vo8sische Ztg Van 17 November tot 29 December zitten beteekent 6 weken in feilelgke gevangenscfiap doorbrengen Maar de rechter oordeelt tegelijkertijd dat 3 da gen zitten voor t meisje in kwestie ruldoende straf was geweest Wijst dat niet op een zA r noodige herziening van het Duitsche instraotie systeem Én het Noderlandsche I Ken Dhitsche soldaat die de expeditie in Zuidwest Alrika meemaakt schrgft over de doorstane ellende Toen wij van Swakopmond weggingen hadden we ongeveer 230 paarden maar daarvan is nu de helft dood Wjj zjjn 87 man sterk tegen bet dubbele toen wj vertrokken De meesten zyn ziek en achtergelaten tot bewaking van de water bronnen In de kazerne is een ziekenkamer gebouwd voor tyfnslijders Bijna dagelgks wordt er een begraven De tyfns epidemie wordt niet veroorzaakt door het water de ziekte is r icta dan bon gertjlns In een anderen brief wordt gezegd Wg krygen iiieawe kleeren de oude worden verbrand wegens tyfus gevaar De Heraro stam is bgna uitgeroeid Wat nog niet dood is zal gauw ten gronde gaan De Hereros hebben 50 tot 60 waterputten gegraven zander water te vinden Deze pnt ten liggen thans vol dieren dié van dorst omkwamen Gevangenen worden niet meer gemaakt Kike mannelgke Herero wordt doodgeschoten Wy schieten over de vrouwen en kinderen heen om hen up de vlucht te jagen Spannen zg echter mee samen tegen ons dan wordt ook raak geschuten Men meldt van den Hoek van Holland aan de N R Ct Zaterdagavond om tien uur is het gelukt met de reddingsboot van de Zuidpier een Ign over het schip De Emma heen te schieten en de bemanning te redden Ken der matrozen was echter door een laadboom getroffen en overleden Zgn Igk is aan boord gel iten De kapitein brak een arm en van den loods werden beide boenen gekneusd Om elf nnr waren alle 22 aan wul Vit Ëgmond a Zee schrgft men Heeft de storm van 30 Docembei ons dorp geteisterd erger nog heelt de zee in dun nacht van Vrgdag op Zaterdag huisgehouden Droevi is liet ons dorp van de zee gile te beschouwen Een villa behouronde aan den heer Buelmans voor een tiental jaren gebouwd ligt in puin op het trnnd Ken chaos van steenen planken balken en is alles wat er nog van over is Hutel Welgelegen is voor een groot deel weggeslagen wat er nog van over is zal als de zee hel met rnst laat moeten afgebroken worden Hotel Zeerust aan de Noordzgde van het dorp op een hoog duin gelegen met een éénig gezicht is door de zee undermgnd Nog staat het maar zoo kan het niel blgven Minstens de helft zal moeten afgebroken worden Ken stuk bouwgrond aan zee gelegen waarvoor dezen zumer nog I 3200 werd geboden is voor meer dan de helft door de zee verzwolgen Hotel Zeezicht staat nog ongedeerd maar het terras mei koepel en muziaktent ia verdwenen niel meer dan een strookje van vier meter grond bleef er voor hel gebouw Treurig is üe toestand en de aanblik is zoo bedroevend dat velen vragen hoe komt Kgmond dezen slag te boven Zaterdagavond is door trein 238 der H IJ S M by de halte Brandenburg lussche Vorden en Ruurlu oen hooldconducteur uit Amsterdam overreden en terstond gedood De ongelukkige die naar Winterswgk moest om van daar uit een goederentrein te begeleiden was onderweg behulpzaam mei controleeren en moet hierbg zgn uitgegleden en onder den trein geraakt ö was gehuwd en telde reeds 27 dienstjaren Men meldt nit Almelo Nu de naamlooze veunootschap de Twenlsche Boek en Handelsdrukkerg in liquidatie is worden er pogingen aangewend om de uitgave van het sinds zes jaren door die vereenjging uitgegeven orgaan Het Nieuwsblad voor Almelo e o tu verzekeren De uitgave zai aanvankeiyk door garantie van eenige personen kunnen geschieden doch urn de uitgave ook verder te verzekeren zal er opgericht worden de persvereeniging Vooruit die zich ten doel steil het opwekken en verspreiden van vrgzinnige beginselen op staalkundig gebied Zg tracht dit doel te bereiken iloor het uitgeven van een nieuwsblad Men meldt uit Almelo Voor eenigen tgd deelden we mede dat het R K kerkbestuur besloten heeft om het oude kerkhof te ontruimen om bet later als bouwterrein te gebruiken wat de algemeene ontevredenheid der leden van de K K gemeente opwekte Met de omzetting van het kerkhof wordt nog steeds voortgegaan Op een adres voorzien van pl m HOO haiidteekeningeii aan den aartsbisschop voor eenige dagen verzonden waarin tegen deze ontiniming wordt geprotesteerd is geen antwoord ontvangen Daarom is deze week per aangeteekenden brief een tweede adres verzonden Ue ontevredenheid tegen het kerkbestunr is nog stesdi groot Salomo bnrgemeeLter Een vette gans waggelde buiten een Fransche boerdery toen er een fietser voorbg kwam en haar overreed Woede van den boer die zgn gans betaald wilde hebben want zg wal besteld voor een Kerstroaaltyd Hy eiachte 10 fr De fletser zocht in al zgn zakken maar kon niel meer dan 6 r vinden Hoor eens zei by stel n met deze 6 r tevreden en houd de doode gans Daar kan ik niets mee doen Ik wil de gaai niet en eiich 10 fr Men ging naar den bnrgömecster en legde hem de zaak uit Ik begrgp het al zei deze gg wilt 6 fr geven en d gans afi tann Ja Ug wilt 10 Ir hebben ei ook de gans alslaan P Ja Welnu geef mg hel duode beest enbier zgn de onbiekende 4 fr Kn de burgemeester had voor 4 fr een vette gans Te Weikendam zag de brieven en lelegrambesleller G v d Sclinyt het 7 jarig doclilerlje van J v Doorn een huis uitsnellen terwyi haar kleertj s i i volle vlam stonden De moedige man bed ichl zirli geen oogenblik maar gr ep de van doudsangbt gitlende kleine aan en traclitte door liet kind onder zyn uniform lo wringen en met behulp zgner handen de vlammen te blosschen Hg rnkte baar de kleertjes van het Igf en mocht het genoegen smaken zgn pogingen met zulk resultaat bekroond te zien dat het kind er totaal ongedeerd afkwam üe edele redder heeft zich echter dusdanig aan handen en armen verwond dat hg in vele weken geen dienst zat kunnen doen lurwgl zgn anilurm wel niet meer te gebruiken zal zyn Ken elftal perfionen te Pary s zgn gevangen genomen op grond van ergerlgke oplichtergen en valsciilieden Ken van hen oen arts w iarse huwde als hg een patiënt li id die nog m iir kort zoa leven een vriend dio d in dei zieke bezocht en trachtte over te halen een levensverzekering Ie hluilen zonder dat do premie liem iets zou kosten Gelukte liet aanzoek dan nam die vriend op zich de verzekering te sluiten en liet zicii daartoe de p ipieren van den zieke en een door de en onderleckendu aanvraag afgeven Met deze stukken ging dan een derde gezonde persuoii die zich eer t in het namaken der handleekening had geoefend by do verzekeringmaatschappg gaf zich uu voor den ondertoekena ir word gezond bevonden en kreeg de polis in handen Spoedig daarna slier an d zieke en werd de veraokerdi sum opgevurd rd Aldas gelukte hel de bende waarbg een vroüw in 1904 zich 250 000 francs te dom uitkeeren en uit onderzoek is gebleken dat nog vour 800 000 francs polissen nilslaan 01 behalve de arts en zgn 10 medeplichtigen nog meer personen hebben medegedaan wordt nog onderzocht üe Graf Waldersee van de HambuigAmerika Ign en de Oassel van de Noorddnilsche Lloyd hebben een spanneiiden wedstrgd over den Allantischeii Oceaan gehouden Op de geheele reis van ongeveer 5000 kilometer waren de beide schepen geen enkele maal meer dan 8 kilometer van elkaar af De Gral Waldersje vertrok den 24en Decuinber van Hamburg en de Cassel denzeltden dag van Bremen Tw t diigen latei ontmoetten zg elkaar in het Kanaal Daar begonnen do beide schepen den spannenden kamp In het Kanaal bleven ze bgna voortdurend boord aan boord varen en op geringen afstand van elkaar gingen z j den Oceaan in Al de tien dagen van do reis was het met geen mogelgkheid te zeggen welk schip het eerst New York bereiken zou Nu eens had het eene dan weer het andere een kleinen voorsprong De passagiers aan boord van de beide schepen stelden groot belang in den wedstrgd Soms waren do schepen zoo dicht by elkaar dal er mei behulp van scheepsroepers gemakkelgk een gesprek gewisseld kun worden Natuurlgk werden er ook weddenschappen gesloten Het weer was over t algemeen goed zoodat de schepen konden varen met volle kracht Den laalslen dag kwam de Graf Waldersee voorop zg kwam Donderdag twee uur voor de Gastel in de Haven van jNew York aan Men meldt uit Antwerpen aan het Hbl Kr dreigt hier weer een ernstig geschil tusschen patroons en werklieden in de diamantnyverheid Bg het eindigen van den strgd in het vorige jaar kwam men overeen dal het Gilde de Aniwerpsche werklieden die het werk niet hadden neergelegd rustig met de leden van den Bond zouden kunnen samenwerken Nn kwamen in den laatsten tgd conflicten tusschen leden van het Gilde en leden van den Bond voor De Bond hield zich diar totdnsverofficieel buiten maar toen de leden van het Gilde een andere loonregeling bg de patroons indienden en dus optradeii ala vakvereenigittg kon de A D B dit niet dulden hg beriep zich nn op een overeenkomst met bel bestuur der fabrikanten vereeniging een nitgebreide briefwisseling volgde en een botsing is binnenkort te voorzien Van de zgde der Antwerpicha werklieden wordt beweerd dat door de fakrikanten woordbreuk is gepleegd Verschenen zgn de weekbladen Do Koerier gjwg I aan handel en industrie en Handelsstadie orgaan ter bevordering van de studie der handelswetenschappen Op een dorp in Turkge leefde een landbouwer die in den laatsten tgd zonderlinge dingen deed zoodat men wel eens aan zgn verstand twgfelde Dezer dagen hoorde men een mergdoordringend gegil uit zgn woning komen Toen de buren kwamen aangeloopen om te zien wat er gaande was zagen zg den man midden in zgn woning staan gewapend met een van bloed druipend houweel waarmede hg zgn dl iejarig dochtertje eenige veischrikkelgke slagen had losgebracht En te midden van een groolen plas bloed lag het Igk van zyn vrouw mei alzichtelgke wonden bedekt en een verbrgzelden schedel Niet zonder moeite slaagde men tr in den krankzinnige te ontwapenen en in verzekerde bewaring te stellen Omtrent de vergiftigingen aan boord der Europe heeft hel officieel onderzoek te Plymouth een andere verklaring gegeven dan die eerst gemeld werd Volgens den expert werden in de maag der drie overleden matrozen geen sporen van melaliek vergif ontdekt De dood is veroorzaakt door bederfhondende sloffen die zich zonder twgfel in hel verduurzaamd vleeFCh bevonden waarvan de slachtoffers gegeten hebben üe vergiftiging komt niel voort nit liet kenkengerei Uit Rome woidl gemeld dat de Tiber dichtgevroren is at zich in geen eenwen had voorgedaan Napels Caserta en de plaatsea bg den Vesuvius liggen onder een laag sneeuw Te Turgn had men 10 graden vorst In t noorden van Spanje lond Woensdiig de thormomolei op 11 gralon on ter 0 üe Ebro is gedeelleiyk dichtgevroren Stadsnieuws GOUDAi 9 Januari 1905 De Posldniven Vereeniging de Zwaluw hield gisteren een wodvinchl van Rollerilam mol jonge duiven die nog geen prgs haddon behaald Deze wedvinchl ia slecht geslaagd van de 28 duiven werden er 9 gepresenteerd waarvan een Stal inct doorschoten botst De duiven werden te 11 uur aan het stal on Maas losgelaten De uitslag was aldus Ie pr G h Hammer aank 11 u 39 m 2 P M V Holwegen 12 1 2 s 3e M van Dam 12 15 4e J J Holthnyzen 12 20 23 5e h van den Heuvel 1 2 10 6e M van Dam 1 30 2 7 J J HolHinijzcn 1 45 10 Jaarvergadering van de Afd Gouda en Omstreken van den Bond van Noderlandsche Onderwyzers op Zaterdag 7 Januari 1905 Deze door twintig leden bezochte vergadering werd Zaterdagmiddag in de Volksleeszaal belegd Uit hft Jaarverslag slippen wg het volgende aan Het ledental steeg in 1904 van 37 op 43 De afd verloor 2 leden één wetd lid van een andere afd één bedankte en won 8 nieuwe Er zgn twee openbare en 8 hnish vergaderingen gehouden Op de beide eerste werden besproken Schoolartsen door den heer Dr Levedag Neutraal Onderwgs door den heer A H Gerhard en de Oiiderwg8novelle door den beer Mr H Sraeenge T l van autoriteiten gaven beide keeren bigk van hun belangstelling De hnish verg werden gemiddeld bezocht door 15 leden Het laagste getal was 10 het hoog te 20 Aan t Hooofdbestunr werden uitvoerige rapporten gezonden over t schoonhouden der schoollokalen over t pensioenvraagstuk en gegevens voor de bespreking der onderwgsnovelle Dit de kas stond de Afd 15 af voor de nitgesloten Diamantbewerkers en met meerderheid van stemmen gaf ze haar steun aan een voorste van het Hoofdbestuur om voor t zelfde doel f 500 uit de reservekas af te zonderen De Afd werd vertegenwoordigd op het vierdaagsche Congr a voor Kinderbescherming te s Qravenhage en op de vergadering te Utrecht uitgeschreven door hetAgitatieComité voor Arbeidswet en Arbeidscontract verder op twee vergaderingen der ZuidHollandiche Propaganda commissie en op do Algemeene Vergadering van den Bond Een commissie nit de Afdeeling reorgani eerde de Afdeelingsbibliotheek stelde een nieuwen catalogas samen en houdt wekelgks zitting tot uitreiking van boeken Het laatste kwartaal van 1904 werd voor een groot deel in beslag genomen door de agitatie tegen de Onderwgsnovelle Duizenden geschriften zijn in stad en omstreken Tenpreid De geldelyke hulp van een aantal niat leden vrienden van bet openbaar onderwgs stelden de Afdeeling hiertoe in staat De rekening van den penningmeester sloot met een klein batig saldo Ze werd slaande de vergadering door een Commissie nagezien en in orde bevonden De begrooting voor 1905 eveneens met een gering batig slot werd met algemeene stemmen aangenomen Voor de geldmiddelen van hel aldeelingsurgaan getiteld De Openbare School en dat einde dezer maand of begin Febiuari verschgnl trof de vergadering eenige maal regelen Ook koos zy een redactie commissie van drie leden en een administraUur Slakken voor de redactie moeten gericht worden aan den Heer P de Vos Karnemelksloot 559 het adres voor de administratie is de heer C H Breedgk Prins Hendrikstraal 314 Wie leden waren er voor Mej Slugter gedurende 1905 nog het bedrag van haar vol salaris uit do Weerstandskas te geven Ook stemden allen voor bet voortbestaan van den Bond Op de vragen over schoolartsen ontving het bestuur eenige antwoorden welke aan de commissie zullen worden opgezonden Een uitvoerig verslag van een der afgevaardigden lichtte de aanwezigen in omtrent het verhandelde Ier vóórvergadering te Breda Hel Bestuur went vonr 1905 als volgt saniengeRtekl Ed vnn Üanl ig Isle vuur zilter h J den Haring 2de voorzitter P de Vos Isle secrelsri i Karnemelkslonl 569 L Verjiial 2de secretaris C de Nnoger penningn eester Moerdreelii Aan den heer M BontenbnI die volgens liet Bond ragleinenl nanr do fd Rolt Hl ini uveigaiit bracht de voorzitter den dank der leden voor de tairgko diensten aan de Afdeeling gedurende vele jaren als bebtmii lid bewezen 1904 was voor de Afd Gouda en Omstreken een jaar v iii stevig w rken van t ncinnii5 iij kraclit naar binnen en biiili ii Met den wensch dat I90 waarin de ld uv r etn wapen meer een blad zal hebben te besebikken zgn voorginger nog moge overtreffen sloot de vooizitter de bgeenkomsl De rekc ning on veranlwo lrdin van de lol 1 laiiiiari 1905 ingelidmeii gi4d a vour de agitalie legen do Ondei ivgsnovi lie ligt voor allen die hebben bggedragon lor inzage bg den Heer P de Vos Kiirnemelksloot 559 Zg is door een commissie nagegezien en in orde bevonden BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 29 ÜK J h K H K Siaataleenmtfen PoBTDGiL Oblig 3e Serie li iOO 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 Rusland Iwang üombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Beccpis L 100 IV 24V Hypothetk Banlun Pandb idom idem 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 IOO Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 100 Pandb ZnidHoll Hypb 4a9 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 IOO Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzenvan Deelger Northw Pac Hyp Bank I W Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrieibank 4 99 Pandb Hollandache Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam O Spoorvieglttningen iTAiiE Oblig Znid Italiaanscbe Spw Mg A H 36T Ptwtüleeningen bEi oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scketpvmrt MmtMkapfrijm Aand Holland GuUSlv Mg 35 Diverten Obl My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Vanleg en onilerhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rgks Inlerconimunaalbureau Op 1 Jan 1905 144 verkregen aaniluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bnrean ACHTER DK VISCHMARKT £ Fffi d3 iu iirc f £ TE II LI UK in de Krugerlaan HEERENHUIZEN Heden overload n v een kortBtondig lijden on o hartelyk guliefdo Echtgfiioote Moüder BeliQwd en Groolmoüdur Mevrouw B tRBlK CORILU llüOliËlIJK VIS Wijk in dnn onderdom van 66 jueii I ll illi i i aiim L 1 HOOGKMillK Gouda 7 Januari 1 I05 BKriMinda op la T i mbttkUiDisn ook IC iHigc ik9 A Priiu Schoemirp eiuur Pectin GLou S I D Olmicrtm ciii i n la bcitï mldiUUit oor bstioDilcr kcung poctMD nn lli twirtt CB gtklcurdc HtcrfD Dimci CD Klndcrioho nan Vtrknigbait bi wlakiUcn la Sthcwnwark G l nlarito Dr ri n aai Uan letta goed op hal ÜtWIikMnark G B Acaai W Swd W liii Arnhwo Siroof en ih 0 ii Punch Aanbevelend Firma C Lourens TELEKOON No met TIIIN 6 Ka nerB ruime Wn rande Keuken en Kelder voorzien van Gas on Waterleiding uiteet te aanvaarden Te bevragen TUKKMARKT 11 2 58 1 Heden uvüilei d oiiy e zeer geliefde 1 1 Zuster Beliuwd uslei Tante eu Behuwd 1 1 tiuiti Mcvruuw 1 1 IIAilll R UORlLIA HODGEWK 1 1 VAU Wijk I 1 in den oudetdom van CO juren 1 1 Uit aller naam 1 1 D V AN WIJK 1 1 7 I ii uaii 190 1 IDe Ecli te KIHADUUPPELS vai Dr DE VRIJ met nevensslaand labriekanu ik i ovfuil vtrkryghaiir k 1 SOLO zindelijk Ijfreid uit de U n u besland ifplcn en o ZOEIKN ROUM is de beste kwaliteit Margarine welke te ervaardigeti is o o Chmiiisctic Fabriek i n II NANNINC ilen tlicjc IIP De garantie voor de kwaliteit der SOLO ligt opgesloten in het ongeschonden Carton als mede in den garantiedatum op ieder am pak vermeld Geen vrees dus meer voor sterk 9 geworden boter SOLO is steeds versch ev frisch bij alle Kruideniers verkrijgbaar Ül