Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1905

Donderdag 13 Januari 1005 No 9617 44ste Jaargang ftOMCHE COIRAMT IMettwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fcleloon o SS De Ui ga e dezei ouiaiit geschiedt dagelijks met uitzoiultiing aii Zon en Feestdagen De pnj8 pel dne maanden is 1 25 lianto pei post 1 70 Afzondeilijke olnn els V IJ 1 CtNl LIS leleluon o HQ A D V H R T E N T I E N woiden g ephafift van 1 1 eg els II 50 Centen iedere reg el meei 10 Centen üit ote letteis wuiilen heiekenil naai plaatsruimte Inzending van Adveitentien tot 1 tiiii ties mul 1 CONCERT ¥ rl dag 13 Januari il de 1 KhUMI llaveiv saTonda oor DOOS Al l WAUm HUSSKH Soimsn Hage Jhr W niBBETS Viool dtn br WILLEM KEHPEU Plano joada I rliïiii Jer iilnatten 11 OO ly iiitppkiiiini OTA Leerhiigfn U H S Oyinnamain i ii 8Ud Mui t ftO Ly teii ligK ii tot en met Dondtrda ttrr teikiiiing bv Mevr de Wed M J BOIMAN QuudHchu Moziekh Geen vm B meer CwBeL r l e Niüunr loodun V flrnMHHIMI doet du g r z lianin tiliinen enkele dajjiii verdwpen maakt bel baar flanïend en yacbl belet bet oitvallcn n noemt de pelletji8 van Let boold weg hiHcbt op den bals London P r d J a en 1 dO per flaroii VcikruKbaar In de H0 1 M AAL M i bu Ixiattk Cais l apiei Jyt molt 11 jÜLUA VAN Blommesteins Inkt 1 procfonderVindelijb de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APf IDOORN HOLIAND UOUDSlH VhKLKllllNü MA U IIN De Avoiidsler Dubbelt Buurt B 13 Ifc LI H 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes loole orteéring OnHornanitnteH GaskacbciA JU ALFJS iZI n LNFUA r Kiiorme keuiie i i lttri e DKh MAII LEERUEHl ISHOUDhLUKKARlIKtLkN dangdzaam en zindelgk Eenig adreii vuor ptiina UA JULULI LU 111 KUKl Lli N tugi n toiiiarrueriiide piuzen NH Mil mol Mirri i neiliialst Il ubli Amerik SÜVIO VÜURVAAS tfticht V foor niimanh Aanbevelend M M V LOON Hr Gasfitter Wie zwküi yD iL w KchtA fÜkel C HMUt 1 mt iuigiin wwm Mateld D na vultf y xiui mingen ia der Eandvl gek ii a uLd j der saaji das aitrindeni Dr Miohtiellii remardigd p da beate uiajUuua iii Set iranldb rtaiada étabbluuwniant van Qebl BtioU arok t Kei len liohc J pTI2ief2 eIls Bik6l Cac L0 In Tlarkantoi baaaet Deu Kikul C ca met nwlk gakwkt eaae angonama ge onHe drank T or d 1 Miykaoh gabruik een t 2 thealapils raa t pcDdar Toor aen kop rhooolato Alt gencoikracbtige dnnk by ml aa OMrrhee aiwata met water t gakrolkaa Verkrijgbaar b de imiaaniitt B 1 Apotbeksra ana V M aTWw ftn I 0 DeraalTlrt g raoid gar f Mate 1 land Juflut attonklMN imiiterdam EalTcatiaat IM WESSANEN LAA Wormerveer Voedert ow Vet met de snheir wunte 3i ZTnsr2 fi iDJSZo H KZi 2 r merk V i ii J Bltmuntende dooi boog ciwil en tlKiljall n gioot te idiiig aaurdi Eeii ltf tlotHH l nijK imiu Siiiii t niiilr V iIiiIIIfm dior meer dm duin iid naniitnlgki pri Itsi oren jri li i luBri 11 lie rofM f rgiit Itrwvi ii in n u Lit 1 n H t h t iilli k ittut 2 jinn gi iKlt jK zgrdi li t In ilr got Ikrtiiittle ui ouivhaittUJkÊle Bloedreinigingsen Laxeermiddel OU verko en bovMi Zoaten Droppels Mi iigkal Mim ranlnati nn i tn ulks om bare anngenamo uitwirkiiic Men A e l Mtrh eoor namnak ledue doos uioet bet irrtleUJk terefflêlreei rie hnmtrlawerk nnm lijk 1 1 1 u ltle kruU lu h l r iide rfM mft de kandirekruliig Itlchiirtl ItiimiU ilmi u i§ooidItefiol F IS ra rutKlm Hotff llollenlnm ij ii MikniKlmi III din je il 70 nil gun kl mi i w I u i uida b i Will Ui l i Koninklijke Gebruikt teeds d f WEBELDBEHOBMDE i uperior Druiven BorstlioningExtract Tiir A viHotidtifid asimii ki l üii knik ui t lt in liiiest bt nel itis wn alle hor t n lui g i in dotiiii gt T n in al uut doud Ixkiootwl feiN SKijie heilige fabrtklillen H H VAN SCHAiK r Flucuiii mn 40 0 70 I Kon SI rolnbiipk D Roninnbloem Verkri bi r bi I mna HOLtt C VVeithaTea 19fl 1 I l A I f Siyiy KlemegK llü Oom io Y 11 V N Mill eental 11 Ut ke ui A liOUMAN Moordrtrhl PINK i Nuuirfrictri a I Hui A N tSN tS h tcko n Imm I Th TORKIiN floi 1 i WIIK O ltvf A h Iimr7nairh I W y llDl OudêwaUr h tiv um IIHIUliN te Kmm k P t i pi h MmrMptiU 1 V u STAK Ifiiii inj iftti W ml J 111 l M aildwgti tru M KOLKSIAN H arfdinj t P A u OK l T lulfuUor u lOM II Oul rilfr J P TiASTEIEIN PoUbroiktlam IIISM H ti fl WktnSCHtJWIIt 1 il b lil t uil I ld n ilu I Ihtli Siumi Ket klooiter anofn Paufo ii fltybeiitaHt nut dutt Sifooj uuui eenei Ui wam de iwi ffrr pww iitiii jwimrrirfwmi Inrn f te h nl T pen iil cïioU i Mol tore O ploma Kn Uk B hrut PKAËPARATEN VAN M Ollin3 L2 rOCh £ demecukMChtlgee verrterlcendeKINA WIJN tegen iwakte I 1 n teren ak volwaiscnen gebrek aar eetlUBt slechte pynerterinr nnuwhoordpHn ttr venterking na ziekte of kr ambfti koortg en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX hat bjionder tegen Bloedgebrek Ble k2UCht kwalen T n Kritlichen tevfttjd enf cvkr t l r fla n n 1 90 en i £ il d C2flCflO vtX B versterkend aangenaam van smaak voordagclljkschgeb d k j j7 V wwwv vooral v kinderen zwakken en kUerachtig gestellen leer aan te bc vëlêi AU keMkrachtl je drank I stoomlBscn Ier spysverteringiorganen en dlarrhée ook voor ulgelhiKen en kleine k n leren Ir jcrluia Kj 1 70 A i Kgr yO 90 4 H Kgr O ÖO J TTiÜ Melksuiker Speclaal voor Kindervowling in bussen 4 i Kgr O 90 Asthma Ciearetten X ken eener halve Cigarette ii voldoende ter beitnj vnn de bevlgcte aanTJËlen van Asthma etc Id Tamarinde Bonbons puroatief tegen vwstopping Aam beien Migraine Congestiesetc vooralockaUlaxans voor kiftdeien I ew 1 Tamarinde Bonbons vi KKAHH IH h HOI M Man r jke d ensten daar de vorm vo htl k I bagetrl ljke A ail aangenaam Pr j per loo je ƒ o 0 en O 60 Salmiak Pastilles cmeein erken 1 aU het BESTE huismiddel I Hoeal Verkoudheid en Keelp a het u eer iHirtiopIoasenJ en veriachtcnd middel bU uitnemendheid u taluitend m □ esch es verknjj haar Pms O 30 jcr flesthje KRy TPrL EN HOLM Hoüeveranciei ZEIST J gS Patent H StoUen lUUu vrntf I atmt H Stollen vrungM h Mm nV M tM verthloaen yiathnhtnunntm gtgtbmi w kêufé éihtr tmêr Ktetit m hétrfen H SioU t Êm mi mm i incl Mtar ia loteftwi ÜunHunlloiitvi W f cllt Ml MtaubAi 4 MI Mii l M S TtHmiÊten mé Kêug tt t mv 0NÊt mi flw Aa Pf ptvaifm nm XKAEPELIEN MOLM U Zdat yit athn pwtrnitn mm tlt tflt mna f tt muim rm AaHcfleekemêtui m ttrtrttgèaar M O mtmilu Telepliooniist Gouda Abonnmunt W ier jaar loor pif ceelin bmnm ttn lering i n K M 1 gelegnn tiili i II im f ril md ids Het n I 1 iiig loiiii n ui i liiik i i r ciiminiu ai I uit iti Oji 1 Jiin I ll ö U ïtiki pil UI fclm tinj M utiniih tn iDurMiuidtn i rkr Kbinr aai bit Bureau ACIlïEtt DE VIW u MAlik r en Motaalpoet extract ludk H K D MU I ut d r bn k van f irmi H b EDt MANN Ie VI naur ii Itmiu nk niKiMurn lil krornn V il lunbniii tcüniln biiR 4M t Rr M A CAIS H 7 Nli 00in 1 S MÜSbH tiinn L DL IUN A ÜKÜS1 It WtKidtn bu N Of kKöIIFIi Geen beter adres voor nll Minrten SOHOfNWlRK lun liet K I II W M I iO 1 jr I V I lil Kil iwegilteg OMKSCHOliNbN II k 1 Wig bail A 11 11 vti ml C SIÜTI i tl ftiul ril H II II II 1 w iK ikiiwbaai m 11 hsi hi u il rts 7 S l en ï I o H H 0lb kers en Drogisten Lel oil h I iH 1 ISKBIII F AD KICHIER Co Rottirliai Il UoiDi bi O XjUÜLI Aiolhiker Markt en bu WOLtPiCo Westbaven 198 Öünavolgkar zgu lliaus door nieuw gevonden Inepasaingen OU e Itt otlererr getehlUerdi forlullen felHtHre Bogaerlt Zijg en kiatbt en diepte die nn n ikers niet kannen bereiken Mm overtnige zicb geen imitaties voor de echie te ontvangen Geill Prflscouraiit met een aantal ongevraagde gctuigacbriftiii gntu op aanvraag Boxtil H HOQAEUTH Co igtiiit voor GOUDA Firma A QtlANT Kunstbandel Kleiweg bj wien modellen te kezi btigen zgn Noit A Het bcftt OD hadelykale en nuikkelykste poetsmlddel voor Heerea en vooraMames en Klnderschoeawcrk I de Appretunr van C M Milltr 4 C l rlle Beitli Str 14 Men lette ned op naam en fabrlekimerk VieftniltUr kf Meeren Wlifcettiri In ictieeewerii leleettnee eaaevee eet e v Seeerea Onnet ty W areemeee Ar eonda Dmk van A BBIMtMAN Zn BHileataiidscb OverKichl Het gerucbt gaat te Port Louis Mauiuios dat de Japanscbe vloot zich bevindt bg Diego GaiciB een eilandje in den Ihdi cban Oceaan oi geveer balverwege tUBicben Ma dagasctr i n Sumatra Admiraal Kodjestvenaky kreeg den 2en Januari bericbt dat de Japanscbe vloot bet Oüblzee iskader tegemoet was gegaan waarop de Eubsen hun waakzaamheid verdub uelden Ineen intervituw op 3 Januari lo lama tave verklaarde de adjudant van den Kus Bischen admiraal dat bet eskader een ma iud noodig zal hebben om den ludisihtn Ocea tn over te steken Van Ilransfben kant wordt vanda tg een gioteske pigmg beproefd om de raogcndbe dm van het Westen te injbiliseeren legen bet geil gevaar Üe 1 cbo de Paris maakt de dUBgenaampe 1 raiiecht vertaling op ubaar van een rapport dat generaal Kodam i als gouverneur vau liormosa in 1902 aan den Japansiben minisierraud zou gei icht hebben en waarvan het gisteien door Reuter go seinde korte uittreksel voldoende is ni het als een belacbelgk uitbroedsil te keninerkm Men stelle zich voor Japau acblereenvolgm ooilogvoereude ttgen tngeland Chiua I rankt ok de Veroenigde Èilaten Siam en Nederland om neb neestir te maken on derscheidenlök van Hongkong Kanton Ha noi Saigon Manila Bangkok m Batavia hel kleine lupau dat de drie machtigste vloten der weield verslaat i e hcbo de Paris die zulke goede helrikkingen in toon gevende kringa te Petersburg heelt zal lell wel weten met welke beweigredenen dit gewichtige stuk kort na den val van Port Arthur de wereld in wordt gestuurd Voordat tevens het bewgs wordt geliverd dat Kodama de bekwame chel van mairbchalk üjama 8 Btal aan grootheidswaan lydt zal meti zich niet druk behoeven te maken over deie Iraale onthulling Een ding is nochtans upmerke Igk Duitschland met Kiao tsjou Bchgnt niet op het veroveringsplan van de Echo di Paris voor te komen Als dit mocht beteekenen dat dit rgk ter sluiks Japan s plannen ba gUDStigt krogt men een aanwgzing tt meer omtrent de plaats waar het viroïeringèjlro gram is opgesteld en de overwegingen die daarbo hebben voorgezeten Het IS volstrekt met ondenkbaar ja zelle waarscbsnldk dat de gouverneur van tor mosa op last van H n regeering in een rap port uiteangeiet heelt welke rol de nieuw FLLILLElü l itl l Beiden bewaarden een tgdlang het stil awggen de rader niet minder verlegen dan ign kind Het was bam aan te zien dat hg iets op het hart bad maar er tegen opzag om bet onder woorden te brengen Hoor eens kind begon bg eindelgk gg moet geen moeite doen om md langer te misleiden Toen gg kort geleden wegliept om naar Ednard de Lairis te gaan heb ik een ran die ingevingen gehad die tot mgn natuur scbgaen te bebooren en die mg dik wgls hebben ingelicht helaas bgna altgd wanneer het te laat was Welke ingeving f vroeg zg baar gevoel van schrik onderdrukkend tk weet heel goed hernam de lersche edelman wat er aan ra jn karakter ont breekt Ik weet heel goed dat ik dik wgls zwak en nalei ben geweest als can kind dat ik dat nog altgd beal Ik behoor nu eenmaal tot een geslacht van geloovigen an dwepata die wal eanigaiins mlsplaatat verworven regeering zon moeten spelen in em mogolgken oorlog tegen bina of tegen Engeland ol tegen Nederland enz Het ia bt kmd dat de generale staven van alle grtiote mogendheden rapporten van dun aard laten opmaken als voorzorgbniaatregel M sschieii IS dat de grondslag waarop deze Iraaio onthulling gebouwd is Wg hebbeu reeds medegedeeld dat de arbitrage tractaten tusschm do Vereeuigde Staten en Engeland Irankrgk Uuitschland Italië Spanje Portugal en Zwitsirlaud ge sloten bg den Senaat te Washington Inge diend en in hihundeling genomen gn Üo tekst der sevm tractatm is gelgklui dend lu ulle wordt bepaald dat geschillen die met langd diplomatieken eg kunnen wolden opgelost zullen wordm onderworpen aan het llaagiche Hof indien zg ten minste met raken de levensbelangen de orufliau kelgkhoid de integntiit of de eei van d conlracteeieude parlgen noch do belangen van derden Voor ilk geval al door di loiiUact iriiide purtgm een bgAiii lere otot eenkomst worden gealoleu wtaiiii de Ie behandelen qoaettie wordt nitoeng il Uu Smaat sihgnt met voornemeiia die tractaten in den tigenwoordigeu voting ed te kiuren Op een voornaam punt steminin zoowel Uepubllkeinsche als dumoiratlscho ledm van de SinaatscominiHsU vooi huilen landsche zaken in hun pre advies ovireen Zg willen geen arbitrage tractaal goedkeu ren d tt met aan den Senaat het recht vooibuhoudt om elke speciale overeenkomst belriflmdi arbitrage Ie verwei pin of goed to keuren Dt Senaat iieonit nog steeds hit Btdiidpuiit in dat leidde tot de verwei ping van het arbitragi Iractaat tusscben Il iigelaud en Amerika dat door minister Olney en sir Julian Pauncefote was ont worjtcn Daarnaast wordm andere opmerkingtn gemaakt in het rapport dor Senauts cum missie Zg stelt een amendement voor wadfbg de heialing van enkele cliuldbrieveii der Zuidelgke Staten aan de arbitrage wordt ontrokkm Ook quaeslie uit het Huy Pauucefoti tractaat voortvloeiend zullen vao de arbitrage worden uitgesloten Doch het hoofd oei van den Senaat is het vasthouden aan zgn gezag alsdeeemge macht die het recht heeft tractaten af te sluiten terwgl in de ontworpen tractaten de beslissing over do toepassing wordt over galaten aan den President De Engelscbie regeering heeft weder eens ign in deze eeuw van praktgk Ik ben ala gg t zoo noemen wilt een elfznchtige die goed beschouwd tot mets in staat is want zonder energie komt men in t leven niet vooruit Het mgne is dan ook geheel mislukt en eens ge weet het was het zoover met mg gekomen dnt ik n het dierbaarste wat ik op de wereld bezat moest medesleepen in de schipbreuk waarbg mgn fortuin mgn eer en mgn laat stc hoop wegzonken I 0 vader ge zgt voor u zelf veel te gestreng Gg zelfzuchtig t Er bestaat geen vrggeviger mensch op de wereld geen man met betere bedoelingen dan Richard O Brien I Ja zoo spreekt mgn Edith maar ik weet wel dat ik mg zelf rechtvaardig beoordeel Nu ik in stille afzondering leef nu ik geen illusi6n meer heb ga ik dlkwgls de Ter vlogen jaren na de herhaaldelgk begane fouten m het leven ontleed ik in mgn eigen karakter en iie ik mg lelf zooals ik geweest ben en eveneans wat er van miJ ga worden is Kaar ondanks die lelfkennis voegde hg er glimlachend bg ondanks die zelfkennis ben ik heden lelfs nog zoo gemakkelgk te misleiden als aen kind tonder wantronwen en nog altgd aan de oprechtheid van au deren galoovend Toen dan ook eali groot een schitterende nederlaag gileden bö de aanvullingsverkiezing te Stnlybridge üe vrizinnige eandidaat de voorstander van ïffen handel Cheetham kreeg 951 stemmen meer dan do protectionistische conservatief Die overwinning is te merkwaardiger omtilt sedert 18 15 Stalybridge steeds een con servatiet afgevaardigde naar het Parlement ond Na 20 jaren heeft dus de liberale partg dit district herwonnen on dio over winning is te mooier zegt de Daily News met alleen omdat de kiezers de gewone waarschuwing zonden aan de regeering en de smet van 1900 hebben nitgewiscbt maar ook omdat de lihoritle meerderhiid bjjna duizend stemmen lioogur was duit het aantal conservatieve sti mmon tn rniui driehondtrd stemmen meet ilan de grootste ctnserratieve meerderliiid in vgl tn Iwinlig jaren Van dt vet i tig uauvullingsverklezingen uit den laatsteii tgd bibb ii g tien geleii tot liet winniii vau itels voir de liberale parig hetgei r ua r di Daily News doet nilkumen gelgk staat met een liberale meer d iheid in Hol oentvolgenlo Parlement van mier dan 200 stiinmen Zulk 11 II overvv Idigeude uiting van de openbare meening iii htt land vervolgt de Daily NewH intikt d jongste rtgeerings üandelingon oiizedelgk tn onwettig ja zelfs bet beslaan vat fleze regiering tot een scbundial Reeds langer dan twee jareu verklaren de kie ers mettomonend klacht en duidelgkheid d tt htt mandaat der re gieiing IS ingetrokkoii en b ii kiachtiger het piotest der natie woidt li ti vnstir meent de regieiing ti zittiii Maai zg helft met allien haar gizng in bit land verhrin zg liutfl ook al lang haar eigen samenhang verloten o kan g liaar lot met langer ontloo pen Binnen enkele maanden wellicht weken zal Balfour die in 1900 zgn woord gaf dat de verkiezing zou worden beschouwd als een mandaat oui aan den oorlog een einde te maken eii met als een mandaat om blnneiilandsclie tjuaisties op te losson genoodzaakt worden af te treden te er kennen dat hg het vo k bedrogen en ver raden heeft Zoo hg iniende dat uitstel hem halpen zal dan moit de verkiezing in Stalybridge hem anders inlichten g zal hem herinneren dat de tgd de indrukken nog dieper maakt President Ballestrem heeft aan de verte genwoordirers der partgen m den Kgksdag die beden bgeankwamen voor de regeling der werkzaamheden verklaard dat de Kgkskanselier hem bad gemachtigd mee t uur geleden Eduard de Lairis bg mg kwam mg vertelde dat ge ziek waarli en mg voor sloeg om Aig dadelijk bg u te brengen heeft de oude Richard O Brien de onnoozelheid gehad hem hartelgk dank te reggen voor t geen hg gedaan had want ik zag daarin slechts een blgk van toegenegenheid van zijn kan Welnu 1 viel Edith op half vragenden toon in terwgl zg thans op baar beurt op lettend toekeek om het diepst zgner ge dachten te doorgronden Welnn opeens toen ik iier alleen zat kree ik een ingeving die mgvanüigndwa ling overtuigde Hg was t die u wilde zien en hg was t die door n verwacht werd en bovendien weet ik ook wel dat mgn Edith veel te dapper is om als aen belacbelgk hofjuffertje te Igden te hebben van baar zenuwen wanneer voor dat zenuw Igden niet een zeer ernstige oorzaak be staat 1 Edith had zich onder het spreken hal verwege opgericht Haar koorts en haar zwakheid wist zg te onderdrukken daar zg begreep al haar krachten noodig te zullen hebben tot bet weerstand bieden aan ei nieuw gevaar dat haar kwam bedreigen Had ook baar vader reeds kwad er moedent f Zou a j dai Igdenikalk tot op den bodem dealen dat er uitricht bestaat op uet tot standkomen van het handelsverdrag met Oostenrgk vóór het eind dezer week Is dat zoo dan moet men rekenen op acht dagen voor het drukken zoodat hel verdrag ongeveer veertien dagen vóór da hgeenkomst van den Rgksditg zul uitkomen Tegelgkertgd zullen ook verdragon mit an dere staten met welke turiifverdragen gn gesloten worden voorgesteld ünmard had namens de socialisten een motie ingeuiend om dtn gemeenteraad van Brussel het verzoek te laten uitspreken aan de wethouders Siiens en Leurs hun ambt neer te leggen Burgemeester De Mot heeft echter geweigerd deze tnotie in stemming te brengen daar ig hem onwettig voorkwam tirimard komt in een adres aan den gouverneur viin Brabant in verzet tegun deze eigendunkilgke handelwgzo van den burge meester Vond de burgemeester het voorstel onwettig dun had bg maar moeten uitleggen waarom het onwettig was meent irimard maar bovindion was hg in elk geval verplicht de motie in stemming te brengea onverschillig hoe hg over de wettigheid daiht De Belgische gemeentewet geelt in artikel Hb den gouverneur de bevoegdheid een onwettig besluit van den genieinteraad op te schorten terwgl de koning zulk oen besluit vtiiiietigen kan Door dit te bepalen sluit de welgovir ongstwgluld de bevoegdheid uit vuil den burgemiesler om to heoor deelm of een voorstel wettig is of met Urimnrd lianit allerlei plaatsen uit sibrgvers iiau om zgn imuning te staven De raad 18 mot ondeigescliikt aan den burgemeester maar de buigomeester ts slechts de voor it tor van de raadsvergadiriiigen De adressant hoopt dat do gouverii ur van Biabant snel met een beslissing zal komen in dize aangi legenheid omdat zoodoe ido hi t i inde kan Woidoii b spoedigd van de vvithouders cri IS dis schadelgk dreigt ti ordin voor de belangen der hoofdstad Verspreide Belichten FniHKKUK De Echo do Paris tracht in een hoofd artikel aan te toonen t bestaan van t Japanscbe gevaar Gisteren zou eet document gepubliceerd worden waaruit zou moeten blgken dat de Japanners gereed z jn tegen hrankrgk en Indo Ohina op te trekko i moeten ledigen zich hukkend ondir den vadervloek na reeds sooveel ta hebben go lidep onder den rechtmatigen toorn van dtn man dien 7 bedrogen bad t O God dat ware ta veel 1 Daartegen zou haar vrouwelijke moed met meer bestand zgn Ik begrijp n met goed papa zeide rg eenvoudig Verklaar u nader I I het dan zoo iets vreemds dat Eduard die da vriend mgner jeugd ii geweest dien gg als een zoon hebt liet giibad zich zelf in zekeren zin als mgn broeder beschouwt zicb ongerust maakt over mjjn gezondheid en er evenveel genoegen in heeft mg te zien i n te spreken als ik om hem vriendellik ta woord te staan F Och neen daar steekt zooveel kwmid niet in stamelde de oude man weder ver legen maar ik herbaal u Editb tracht mjj niet te misleiden I Wat ik duar heb ge cegd was slechts een bitonderheid onbe teekenend op zich zelf Als ze m j heeft gi troffen als ze mtj len onnoemoiyken angst heeft veroorzaakt is het hieraantoeteschrg ven dat mgn eigen geweten met zuiver is dat ik sedert uw huwelijk hoe ik mg daarte gen ook poog te verzetten steads voor een groot vraagteeken stn waarop ik het ant woord niet urj geven f Wtrdt mnotgd