Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1905

Verplaatst 1 Jan d vronwelgke klerk der postergen en telegrafie lie klasse J Coltof van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 4 Jan de vrouwelijke surnumerair der posteiijen en telegrafie J A Oskam van Nginegen telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 11 Tan de klerk der poslorgen en telegiafie 2e klasse B J de Rgke van Amslerdam telegraafkantoor naar Arnhem lelcgraafknr luor Ingetrokken 1 Mei de tljdelgke werkznamslelling bg bet Hoofdbcstnur van den commies der telegrafie 2e klasse T Mensen en geplaatst aan hel telegraafkantoor te s Gravenhage BEÏÏRS VAN ROTTERDAM OPRUIMING van MANTELS Coshmes Japonstoffen llloiiscii l elgiioirs en PELTKiUJK tot zeer voel vormindordc prüzfn H t nl aw Kamnriiil voor h t 2 Partlnclre arrondimement ex admiraal Bienalmé heelt varklaard dat hg londer enig voorbehond en zonder eenige verplicbting de candidatuur aanvaard bad In een proclamatie tot liJn kiezen legt hjj zijn nationaliKtiiicbe gevoelens bloot De groote vaderlander de banneling Vtroalède lieett lich gebaaat den nieuwen afgevaardigde geluk to WBUschen De opsnijder zegt o m Hit i het devie van onte land en leemacbt Ker en Vaderland dat de Pargzenaars ia o belichaamd hebben By de elk jaar ta Ville d Avray aan d nagedachtenis van Oambetta gebrachte hulde heelt ditmaal de nieuwe minister van oorlog oen rede gebonden lierteagx sprak het volle vertronwtn uit in bet leger waaraan de regcering der republiek baar gebeele toewijding verzekerde Deze toewijding zon den olScieren niet alleen in woorden maar ook in daden worden getoond Wy weten besloot de minister dat de officieren duol zgn tegenover alle ophitsing volkomen bun plicht zullen doen en dai de regeering bun reeds by voorbaat dank kan betuigen DuiTSCHLtHU De agrariërs zgn niet spoedig tevreden De Bund der Landwirte in Silezië heeft een motie aangenomen waarin wordt verklaard dat de Kanaalwot ondanks sleepmonopolie en scbeepvaartrechten te ver werpen i De gemeenteraad van Emden beeft be loten vier millioen mk by to dragen voor de uitbreiding der havenwerken en een nieuwe zecslais welko de Pruisische regeering voornemens is uit te voeren en waarvan de totale kosten op 18 millioen mk zyn geraamd OOSTEXKIJK HOSOIKIJI Ondar do üostenryksche clericalen is thans een beweging gaande om de perswet te verscherpen een beweging gericht tegen de liberale pers wat betreft kerkeiyie en godadienltige vraagstukken Inbe Itgneming en bestraffing wordt geëischt van alle bladen die artikelen opnemen welke den clericalen ergernis en aanstoot kunnen geven HUSLAHD Te St Petersburg wordt het aftreden van den minister van binaenlandsche zaken prins Swiatopolk Hirsky als zeker beichouwd Da correspondent van de Petit Journal woet te berichten dat de benoeming van Witte tot minister van binnenlandsche zaken al officieel il BINNENLAND By de gisteren te Middelburg gehoaden stemming voor één lid van de Prov Staten van Zeeland vacature D Wisboom Verstegen jaar van aftreding 1910 werd gekozen do heer J H Blum anti rev met 1776 van de 3i38 geldige i temmen Op dun beer H P den Bouwmeester lib waren 1662 stemmen uitgebracht Hen deelt mede dat in het afgeloopen jaar by da Rykaverzekeringsbank zyn aangegeven i9626 ongevallen Biykens bet jaarverslag av r 190S zgn er dat jaar over de 11 maandan dat de wet in werking was aangegegeven 381114 In aanmerking genomen dat bat tweede dienstjaar een maand langar was valt dus cao styglng met 19 pCt ongevter op te merken Kr komen thans gemiddeld 160 aangiftenpar werkdag in v Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Ken misdaad bracht gisterochtend de Zttilingstraat en omgeving in opschudding Ken 21 jarig jonge man heeft en ten huife van z jne moeder wonenden commensaal overhoop gestoken TusBchen den dader Kloris Koudy en den verhlagone deu 31 jarig n kellner Jac Bcholten bestond reeds goruinen tgd een minder goede verstandhonding Herb laldelgk raedi was t tnssohnn beiden tot en woordentwist gekomen De zoon wanschte dat tyne moeder haren commensaal uit het huii zou verwyderen De moeder echter wier man in eena Kgkiwerkinrichting ia opgenoman stemdo daarin niet toe omdat g de inkomsten niet missen kon Ook gisterucbtend was t tuascben ds belde mann n wedur tut eau vcchlparlg gekomen Karit hadden ig op een klein hinnenplaatsji in h i poortje naast de woning in de uilingBtrant met alokkeu op elkaar ingeslagen Ei naklaps WM Koudys p Scboltcn toegeloopcn eu bad dazen met en mas een bleek iu de hartatreek toegabracht De verwonde stronipalda nog het ongeveer 1 jielar lange poortj nit Bur toan vial hy dood naar I Da dader nam een kort afscheid van zgna moeder di ooggetuige van het misdrgf was I geweest en nog pogingen had aangewend om het te voorkomen Daarop ging hg heen Zfggende zich zoll by de politie te zullen I aangeven I Boren die de misdaad hadden zien plegen hadden inmiddels g neeskundige hulp ingeroepen Dr N oS die spoedig ter plaatste I was kon echter slechts den dood consta I teeren De hoofdcommissaris van politie de heer Versteeg en de afdeelings coramissaris de beer Olivier bevonden zich kort na het plegen v in den miturd op de plek van het misdrgf eu melden een voorloopig onderzoek in Ken allordroevigst tafreal do vrouw reeds op leeflgd zillond in het kleine woonvertrek naast het op den grond liügende li k van den venlatj ene aan de politiemannen vertellende dat haar kind de moordenaar was Snikkend kwamen haar de woerden over de lippen Ken klein uur later reeds kwamen de rechiercommissuri mr Van Ree s en de subsi officier vun justitie mr van Genns h tzolfde woonverlrekje binnen waar even later ook tu4schun een pa ir politie agenten de dader werd binnengeleid Daarna had de confrontatie plaats Met tranen in da oogen legde Kloris Koudgs ene volledige bekentenis at en snikkend viel lig zgn moed r ora den huls uitroepende dat zg het had kunnen voorkomen dal hg Ihans een mooidenuar was geworden Na de confrontatie werd bel Igk van den verslagene naar het iemeente ziekenhnis vervoerd en werd de dader weggeleid naar hel Huis van Bewaring Het afscheid van den jongen man van zgne moeder w is alieraandoenlgkst Langzaam vei spreidde zicb op straat de menigte Buren vurtelden dat de dader als een zeer oppassend persoin bekend staat Na het plegen van zgne misdaad h id Koudgs zicb begeven naar de woiiiii van zgn meisje aan bet Korteiihosch waar de politie hem opspoorde Omtrent den diefstal met inbraak m de Oalery te Amsterdam meldt liet H blad nog Olubaal geschat bedraagt de waarde van hot gestelene wel f 20 000 Hel gestelene is slechts laag verzekerd voor niet meer dan I 15 000 Do dieven hadden niet alleen vooral de knippen op de buitendeur van het perceel van de firma Citroen maar ook de electriscbe srbellen door verbreking buiten werking gesteld De Oost en du Zuidkust van Engeland hebben bg den jongsten storm eel geleden van de booge zee Te Dover lyu de huizen aan de kade ondergeloopen en waren enkele straten overstroomd Te Ramsgale zgn do vischmurkt en de promenade onder water gezet Te Yarmouth is de schade zeer groot Aan de teezgde was de gaheele stad overstroomd in sommige buizen stee bet water zoo boog dat do bewoners zich op de hoogere verdii pingen in veiligheid moesten brengen Ken der voornaamste kerken is mede ondergeloopen Te Scarborough is de wandelpier weggeslagen Ook op de Kransche eu Duiuche kusten hebben stormen gewoed Tu Toulon zgn verscheidene huizen beschadigd eu persu nen verwond In Zuid Rusland woedden hevige sneeuwstormen en de koude joelt daar een aantal slachtoffers gemaakt Op de apooriyn Moscou Karsk is een trein ingesneeuwd en de reizigers hebben ontzettend van de koude geleden eer zg hevryd werden Verscheidene treinen zgn 24 uren en langer over tgd aangekomen Door sneeuwstormen in SorviS kwam de Orientexpress 12 uren over tgd aan Uit Hilversum meldt men Door Stad en Lande la tot gisteravond niet handelend opgetred n in zake bet gedeelte sloot dat eergisteren vanwege het nieuwe bestuur gedampt werd en dnar ter plaatse is de toestand verder onveranderd gebleven Door den oplichter der Hilversumscho Meent van het oude bestuur worden nader instructies van de Moentraecsters in deze afgewacht Hat is evenwel te verwachten dat het gedempte gedealte weder uitgegraven zal worden In vollen dag an under de oogen van eene menigte wandelaars dia door het schoone weer te been war n gelokt heeft eene bende van een llOtal wildstroopers verleden Zindng een klopjacht gehouden in de bosscben van den heer van den Heek de Lembeke burgemeester van Kiene by Ondenaarde De leider der bende waa gemaskerd en droeg een langen overfrak Toen de wachters op het hooren der geweerschoten toesnelden werden zy door ds stroopers op gewearaehotan onthaald Dszoon van en der wachters werd licht ge kweUt I De jacht duurde heel den namiddag voort en eindigde met een algemeen salvo I Hen ziet de stroopers van d ze streek geneeren zich niet Handelsblad van Antwerpen Russische Volgens een bsricblgover van the Times hebben provinciale bladen hel verbod gekregen stukken nil de Petersburgsche kranten over te nemen omdat wat goed is voor Petersburg daarom nog niet oorb iar is voor de provincie Ken artikel van een fcterrenkondige over ontdekkingen iiangaande de zon werd verboden omdat hal traditioneele begrippen zou kunnen verstoren Kn een looneel kriliek over een Hamletvüurslelling werd verboden omdat daarin van Hamlet gesproken werd als van een man van zwak en besluiteloos karakler wat strgdig was met den eerbied verHcboIdigd aan een prins van Denemarken 1 Uit Moearii Tewe werd op 1 Üoceniber aan de Soerabaja Ol ajemeld Daar de bezetting van bet blokhnis aan de Soengei Rapen 21 November beschoten was en ook de Negara was bestookt rukte de Ie Luitenant Vink met 20 bajonetten over land naar Nihan urn berichten in te winnen Den 25n werden de ladangs van de kampongs Pendrek en Ipoe bereikt waar de patrouille kommandant bericht kreeg dat een bende van 9 Dajaks uit Kahajan allen met geweren gewapend in de nabglieid verblgf hield De patrouille rukte ar op uit doch de br mdals waren van de komst der soldaten op de hoogte gebracht liet huis werd ledig bevonden Daar het in middels donker begon te worden trok de patrouille naar hel bivak terug maar ward door oen üajak in de nabgboid van de verblgfplaats op korten afstand bekropen de troop was hier echter op bedacht en de kommandant gaf oen schot uit zgn karabyn waarop de man in de rimboe verdween Dun 26n kreeg de patronille kommandant bericht dal den vorigen avond een Dajak ill de borst was gewond Onmiddeiyk werd nilgorukt Het gevangennemen van den gewonde werd tweemalen door de brandals be let doch telkens werden zy teruggejaagd waarna zg spoorloos verdwenen De gewonde Dajak werd gevonden Hel was panglima Borrong nit Kahajan en door den sultan aangesteld om den oorlog in de MiddenDoesoen levendig te houden Hg werd verbonden en naar Tewe vervoerd De man heeft een schot dwars door de rechtarlong maar weet er totaal niets van over een maand is hg weer beter Noch het maken van eenige patrouilles in den omtrek noch het berichten inwinnen door bevriende Dajaks van de I ui iiigs had succes om de verblgtplaats der bende op te sporen De tocht naar Niban werd den 27n volbracht waarna de troep don 29n te MoearaTewe terugkwam Do soldaten zgn nu geweest waar nog nooit de Kompenie zich had vertoond Geregeld palrouilteeren naar die streken zal dun eenvoudigen menseben zooals deze Dajaks zgn vertrouwen in de Kompeipe inboezemen Maandag 5 December vertrokken twee patrouilles om Batoer te vangen Japansche Nieuwjaursgebrniken In het eilandenryk is het regel dat in het nieuwe jaar geen arbeid uit het oude jaar zal worden voortgezet zooveel mogelgk moet alles in het oude jaar volbracht worden zoodat men in een rrg er en blgder stemming het nieuwe jaar kan ingaan Wanneer de ochtendschemering aanbreekt baadt ieder Japanner zicb en trekt nieuws kleuren aan Dan begint het Nieuwjaarwenschen Kerst de buisbeeren dan wenschen de familie leden elkaar geluk en vangen de Nieuwjaarsdronken aan waartoe elk gezin in de mooiste kamer van het liais plaats nearat Fraaie matten worden op den vloer uitgerold daarop 1 zetten do aanwezigen zich en de jongde I van het gezel cb ip neemt het eerst den feeatdrank lot zich waarop ieder volgend naar dan leeftyd volgt zoodat de oudste bet laatst drinkt Zondagsrust in apotheken In Duitschland ia een regeling in voorbereiding om k in apotheken Zondagsrust in te voeren allhans grootendeels En wel op deze wgze dat onder goedkeuring van bat Staatstoezicht in plaatsen waar meer dan één apotheek is de meeste op Zon en feestdagen gesloten bigven mits ds ovsrige geopend zgn sn daarheen door een keoDisgeving voor de deur der geslotene wordt verwez n Te Qotba ia thans reeds zulk een regeling in ouderling overleg ingevosrtl Uit Odii wordt gemeld dat daar eergisteren betoogingen werden gehouden tegen de getneeutelgke belaatingso wslke later ontaardden in ongeregeldheden De gehdarmes maakten van de wapens gebrul waarbg een persoon word gedood en drie werddn gewond De ministerraad besloot den hertog van Connaught met grooten luister te Cfidii te zullen ontvangen als een bewys van de uitstekende verhouding met Kngeland Een eskader zal den hertog met de gebruikelgke eerbewgzen begroeten Een oud Damrakkor schrgft aan het Hb d Door de Commissie voor een Huldebigk voor Justus van Maurik Jr is een adres aan den Uemeenternad gericht om aan ds Passage van do Algemeene op bet Damrak den naam te geven van den geliefden volks schrgver J v M Door die Coinmi ssie is echter verzuimd het feit ter kennis Ie brengen dat Jo l js van Maurik daar gebori n is Immers Justus van Maurik werd geboren in bet No 75 het tweede huis van de vooimalige Baafjessteeg waar de laatste jaren een nieub lwinkel in gevestigd was de jaisie plek is ter hoogte waar nu de ingang van het pianomagazyn is In de complex van buizen die nu te zamen bet gebouw van de Algemeene Levensverzekering uitmaken en waarin ook de Passage gelegen is i s dus Justus van Maurik geboren en op zeci jeugdigen leeftgd per wieg naar bet buis op bet Damrak No 49 gebracht Amsterdam 10 Januari 1905 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag on aanbod in bel Weekblad van do Cummissiebank te Amsterdam vermeiden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Lissescbe B i ikviire iiiii ini ö5 jiCt Eerste Ned Scheepsverband Maatschappy 125 Cultuur Maats Bosilo 50 GayAinscho Cultuur Maats 22 Baraoeni Cultuur Maats 50 Rutterdamsche Cultuur Mg 40 p Flossohenfabriek Delft v h Boers on Co 25 Delftsche Vglenfabriek v b Schimmel en Co 12 Slooinvaart Mg Amsterdam 25 Oblig Hyp Bouwgrond Maats Nieuwerschie 20 Aand Binnenlandsche Vaart Risico Sociëteit 140 Overgsselsche Kanalisatie Mg oorspronkelgk kapitaal 25 B Oveigssilsche Kanalisatie Mg uitbreid kapitaal 62 n Nationale Lovensverzeke AANGEBODEN Aand Associatie Cassa 300 pCt Amaterd Voorschotbank 97 Crediet en Deposito Kas 325 Nieuwo RotterdauMcbe Hypotheekbank 90 Oranje Nassau Hypolheekb 160 Oblig Cul uur Mi its GenJing inet Winstbewgzen U5 Aand Nederlaudsch Indische Hout aankap Maatschappy 25 Rotterdamscbe Culluur Mg 50 Soc Anonyme pour l Indus trie du Petrul Busthenari Bod A Exploralie en Mgnbouw Mg Sumatra Serie B 13 pCt B Exploratie en Mynbouw Mg Sumatra Serio A 16 Pref aand Mg tol expl der Sui kerfabriek Badas 87J Aand Haarlemsche Sloomverffa briek W Leur on Co 75 Oblig Stooravaart Mg Tromp 100 4pCl 0blig Ned Veem weg Mg Bod Aand Maats tot expl v Mecha nische Vervoermiddelen Htlliid 50 pCi Oblig Hyp Bouwgrond Maats Nieuwerschie 374 Opr aand Amslerd Hypolheekb f 8000 Oranje Nassau 200 Singkep Tm Maats 30 l lltrëchiscbeUypotheokb 450 5 pCi Oblig Leesuiusaura f 250 Bod Amsterdam 10 Januari 1905 Volgens bel Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geeiadigd 10 Januari door tusschenkoaist dier bank verhandeld de navolgecde Minder Courante Fondsen Aand Commanditaire Bankver van Es Co 26 pCl Nieuwe aand Ned Indische Es compto My 113 Aand Ned Amerikaan Land Mg volgestort 113 3 pCt Pandbr Noord Hollandsch Jrondcrediet 89 Aand Oranje Naani Hypb 10 pCt gestort 160 6 pet Oblig Cultuur Mg Qending net Winstbewgzen 115 Aand Landb My Maung 105 Hg tot expl van dsn ras Pallandispoldsr te Middelharnas 80 Cult wy Seboroh Serie B 25 Mgnbouw Mg Bendisberg 10 Crediet en Handelsv Banda 46 6 pCt Oblig Crediet en Handels voreeniging Banda 96 Aand Orint Mg te Rotterdam 160 Inttrnalionale Guano en Superjihosphaat Werken 100 Ulreciitscbe Brood en Meellabriek 115 4 pCl Oblig Baurowollspinnerei Gerroania 96 I Aand Koninkiyke Nederlandsche Grofsmederg 40 Ned Scheepsbouw Mg 150 Stoomvuarl Mg Amsterdam 27 4 pCl Oblig Stoomlr Mg Westfriesland lüOV Aand Nederland Mij van Veizekering op het Leven BOpCl gestort 105 Groninger Waterl Mg 107 Slooinvissclierij Oc aan 32 Mg lol expl van Zuivel inrichtingen NeerlanJia 10 2 pCt Oblig Studscliouwburg M j 64 Winstaand Mg tot expl der Suikerfabriek Kaiib igor F 500 Orr aand Mg lol expl der Sni kcrfabriek Kalibagor n 115 Bew V Deelger Ned ImliiJche Landbouw M i 15 16 Winst en Opr aand Zuid Ame iiki Lgn 70 4 pCi O ilig Ver lot ChrisleIgke Verzorging viin Krankzinnigen en Zeiiüwlgders in Nederland 95 pCl Aand Spaarbankver Ie Zniphen 10 pCl gestort 150 Stadsnieuws GOUDA U Januuii 1905 VERGADERINGvandenGEMBEN l flRVAD op Vrgdag den 13 Januuri 1905 s nnuiiddugs h ill twee uur Aan de Oide Het voorstel betrelfbnde iiigenunieii gronden water lungs den Brngweg onderWaddiniveon Ing St No 86 Het ufwgzund preadvies op het verzoekvan 1 Zwart Pz tol rooting van eenboom aan den Kallensingel enz Ing St no 93 liet voorstel tot goedkeuring van hetReglemont voor de Stedelijke Zweminricbiing Ing Si no 93a 4 De voorstellen betreffende den Handelscursus Ing St no 94 Do voorstellen betreffende de Avondschool voor Ambachtslieden Ing St no 95 Het voorstel lol overneming der vanBeverninghlaan Ing St no 96 Het voorstel tol onbewoonbaarverklanngder woning Wgk P no 341 Ing St no 97 Het voorstel liit toekenning eener gratificatie aan J G van der Linden belustgeweest mei hel onderhoud der brandbiuschmiddelen Ing St no 1 1905 De Heer H E van der Roer underwgzer aan de Ie Bnrgerscheol vour jongens is heden daar 30 jaar in genoemde betrekking werk De heer W N de Brngn Jr leerling van den hoer E A Zwnaneveld is dezer dagen geslaagd voor hel examen Boekhouden vanwege de Federatie van Hun lels en Kunloorbedienden in Nederland gebonden Omtrent het Dubbel Kwartet hetwelk Zondag a s alhier iu de Zaal Nut en Vermaak zal optreden lezen wg hel volgende in het Leidsch Dagblad Hat Gemengd Dubbel Kwartet onder leiding van den heer van Meel giil gisteravond nog een uitvoering uit luitend van gewgde muziek Eenige nummers welke wg reed een vorige maal hoorden Eccc quomodo moritnr het Ave Maria van Arcadelt in Blumner s Tiauergesang werden ook nu weer ten gehoore gebracht Zg maakten nu nog dieper indruk dan vroeger Het waren heerlgke oogenblikken inderdaad vol wyding di wg in het stille Lnthersche kerkgebouw doorbrachten luisterend naar deze reine vrome klanken die onzen geest opheften naar de hoogste dingen en dan zonder gehinderd te worden door do uiteriykheden en gdelheden van een gewoon concert Het kwartet zelf verschafte ons door z n heerlgk zingen een bjua onvermengd genot in den regel kon men ongestoord genieten oor de eenheid van zingen de groote klankMhoonheid de ttgivolle en warme voor draeht Bgxonder troffen ons de twee Palestrina s en dan de Geistliche Lieder van Bach Maar eigenigk was alles zonder onderscheid mooi Aangrgpend was Blumner s Traaergeiuig Overigens kannen we de mooie krachtige stem van Mej Winekal en baar temperamentvolle voordraclit niet au ders dun prgzeii Ook het Panis Angelicus I van Frans Vink werd door den heer van der Kun met zgn mooie zware basstem en Biet veel innigheid voorgedragen Bg Kon besluit is krachtens ari 38 der Wet van 17 Augustus 1878 Slbl nu 127 o a aan A v d Bosch hoofd tit r openbare l igere school Ie Moercappelle een I j peniioi n verleend van f 750 Lanuëri kikweidë 9 Jan Den gansehen dug was er eene onaangename rookluchl in een der lokalen van de openbare school Het hoofd dier school mi ende dat deze ver oorzaakt werd door liet bei t woiden der lak wniiniiic de püjien worden ingesmeerd s Avonds echter toen te kactiel zoo goed als l leeggebrniid was nam de lodklücht in die mate tue dal een nader onderzoek door I mniiddels untboden iiersoiien werd ingesteld Gelukkig dat dit geschiedde want nu bleek reeds oen begin van biand die vooral in l j hel oog IJl den wind ontzettende gevolgen 1 I liad kunnen hebben Dank zg echter de hulp van een metselaar een scliilder en den j gemeente veldwachter werd de brand door I eenige emmers water gubluschl j 1 Waodinusvekh In de onhngs door do i Coinniissie tot wering van Schoolverzuim j gelioiiden vergadering werd lot vooizitier gekozen de heer C longenburger en tot secretaris de heer H v Driramelen STonwiJK Op 1 laii 1904 bedroeg le t aantal inwoners 1176 m en 1074 vr tola li 2250 ingekomen 40 in en 49 vr geboren 27 in on 44 vr vertrokken 54 m en 51 vi 1 overleden 22 m en 20 vr i De bevolking vermeerderde alzo i met 160 I i en verminderde met 147 petsonen v rmeei l detinu alzoo van 13 personen Optil Dec bestond de li volking uil 1167 men 1096 vr totaal 2 2 i3 personen Aant il I gesloten huweiyken 26 Rechtzaken V aNch fïeld Voor Ue AmUerdumscliP Rt chtbtmk sloiid gistoren ttreiJit CalliariiM Jiiliuiiiirt i boscliiildigü viin in Nuv II in vui cliillende straltn van du Jordaan ceu viL 8cli n Uyksdauld r U hebben uitgegevi n met de wi teiischnp dHt het münlhtuk viiLscb w a Eeni 9 jongens die van het op lucht haddun gekn Kön bi inowiiyktcn baar in haar tioj mg Do ei ich van hut 0 M was 6 maanden Voür het GerechtKhof te Amsterdam tundgÏBteren in hooger beroep terecht de bekende dr Juh Anema nrt aldaar dnor deAmstordamsche Rtchtbank tot oen jaar jevangenis veroordeeld ter zake van Hankbreak door by yn faillieten boedel effectenen een automobiel verzwolgen te hebben Zuüwe het O M by dt Rechtbank alsbeklaagde waren van het vonnis in hoogorberoep gekoftien Het requisitoir van denproc generaal luidde beveiliging Van hstvonnia der Rechtbank Posterijen en TelcgrapliU Benoemd 1 Jan tot commies der postergen en telegrafie 4e klasse de adspiranlcommiezen der postergen en telegrafie J I van der Zalm en T A Dgkslra de surnumerair der postergen en telegrafie mejuf fronw C W van Veen de adspirunteonimies det poslerijen en telegrafie D I Pickée en de surnumerairs der postergen en telegrafie W J Meger K ï IJkoma N A üoBlinga L W van Hellemond H A fabbruwe T van Houwelingen F l H Sassen B Fgnebuik J Boer Bossen J D van Brink J B Wgsbek G Hofman P Visser T Ho eiisraa en inejuffiouw K A J de Wal lol tweede kh rk bg bet Hoofdbestuur HK Wethraar en K L J Dekker tot adsistent bg het Hoofdbestuur mejuffrouw J E A van Vieisi n inejoffruuw J P Noleboom S Winnen J M l alm mejuffionw J A E van der Vien en A Knegl 16 Jan tot adjunoi commiea bg liet Hoofdbestuur W van Hoboken J H Ebbeler en P Campbell allen thans lijdelijk beambte bg den post en telegraafdienst lot brievengaarder te Bunde P L Leclercq Bevorderd 1 Jan bg de directie van de Rgkspostspaarbank tot hoofdcommies de commies H K J Uicbaeiis tol commies de adjunctcommiezen J Kroon N J Wil leras W H A Tellus en C J B Nierstrasz van Tienboven tot adjunct commies de eerste klerken M A Schlolter en E Overbosch tot eerste klerk de vrouwelijke tweede klerken S F M Taverne T Tugn M O Beeser en H J B Kooperberg tot eerste klerk bg hel Hoofdbestuur D Douma thans tweede klerk 16 Maart tot eerste klerk bg het Uoofdheitnar J A Tnyl 8chuy temaker tbau tweede kletk Ai Vi RTEi TIKIN I BURGERRECHTE t Omdai bfide met rorg en j V slndeüjkheldzijn vervurtUgd vmdt zoowel puike Margarine als puike NATUURBOTER ij lijne geregelde afnemer f SOLO VRIJDAG 21 DEC f J8 puike Margaiine LK verschuitt zich niet onder een s V deltmantel en behoeft niet als natuurboter e worden ver kochl StihUKlfentmieu PoRTüOAi Oblig e Serie li SOLO WO i 59 Oblig 3e iSerie li 2 Ü0 59 Rusi isu IwaiiK liunibr Ubii S elV l W aanico K tk oiaaW BURGERRECHT worven £ galien 4 lü 74 kim Japan Obligalien 1B99 4 74 t on MnU tj cen e iKl i ldi Itui P leni mdselie Seiiuld ileeejii L 100 1 24V ïlijjiolhfeh liaiikeii 99 Piindb idem idem P indb R itlerd Hypb 4 101 P indb Rüitenl Hsiib i 97 I indb M uiil invidi 4 100 Pandb si iieliike Hypb 4 99 4 unili rftxHilvIn Hjpli 4 1110 i verworven il Uw eigen Kruidenier vorkoopt 3 l i SOLO m verzegelde Cartons i 45 cents per pond 22Vi oents v V pc po d a P imlb W esltimUtJie jJijiU 1 K l mlb Zunl llell llTpb WD Pandb Ie lg in tiioninger Seheeps Hji li 100 P indb Ni lil II lijp it l iiiid Iniellhink 4 99 l indb Ni il si li c s llypli 4 101 Uewg7cii van Deelgei Noiljiw Pac llj i H ink I 96 Pandb Halaaf illr lly li 4 100 Alï lIv illllM Kel le Neil Hypoilu ekbii ibank 4 99 Geen beter adres oui alle soorten SCilOKNWKUK dan het iHirliraliiiiils li Ni lmi ii i ii L irz iiiii iijH7 ijii KLKIVVKt E i t tpj inovor di KlpiweKüttL OVKRKOUOKNKN nuMk iW Vevf cMi a Aftnbovolpnd SMITS Alh rcjtArati n m aangcinrlfn wt rK Pandb H ill n dvi lie Hii b 4 99 Pandb Naluinale llyplj 9 P indb IJeJ Ihiiutli Hiankte Veendam 4 100 SpoorwttjUtuimjen 1 ikhw Olilii Ziiid Itallaansc lie Spw Mij A H 367 l rfitmleeiwigfn hhi oib Ijotell Stad Alltlverpen jlHH7 2 102 Sclieepvaart yfaaluhappijefiAand Hulland Gulf Slv Mg 35 Diversen Ohll Ml tot Expl Laan vanMeerdcrvoort 1902 4 98 EENISEEFOTTANTEEE fit ii ttfinll ver ochl op t HUth Ie liir ii tllT Htn MaOIZIJN TA N n IUVKNSWAAYZü K QORINCHËM Ueze TUKKKN w ir li ii iil elererd iii ver7 e elde pukjfii van vij Ueee en een half tin eeu Ae J ons Diet veruieltJint van Noninier er Pri H v or tt n vari nevftitttaam Mi rk voljïHiH Ie Wi t gedepo iie rd Zich tol Uö uitTUürm viin eMTiie nrdarH aanltovelfudt I c Toorheen J BBKKBAAHT L do ir m er d m dui cnd nunzienlyki iriilrHsortMi en n n t lit f ii l i rurfd V i Mi t S tir V n t ii nnnln volfji I i li t lUl li k il Mt 26 j U n K li fwymlc ti t 1 hcnfe f ot itko itête vu oiiêfhfnleUJkt c Bloedreinigings en Laxeermiddel j en verkozen boven Zouten Droppel Mcngnla Mineraalwateren fnr on zulka om hare aangename uitwerking I Men hurtle mich voor namnah ledere doos moet bet wetlelijk r geregltlree dehattdetimerk nsnie k ni irllle krnf fu h tmode veld met de lta dteeke luii ntchard Hraiidl dragen Uoiiiai W fO V enai Himleti Hotf Uotlerdam Zy tun terkiugbaar I in doosjai A 70 CenU geen kleinere en wel t Wouda by Wl Li F jo f ADYMTMTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleutlc Bureau van A BUI IKMAN è ZOü