Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1905

No 0618 Vrijdag 13 Januari 1905 44sto Jaaritaii GOMCHE mium iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 eleroon Mi 89 A D V K H T E N T I E N woi den gepUatat van I ï regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniitnte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloen Ko SS De Jilgave dezer Courant geschiedt dag elijks ujet uitzondering an Zon en Feestdagen De JH ijs pet drie maanden is f 1 25 Iranco per liost 1 70 Afzonderlijke Noiiiineis V 1 1 F C liNÏ KN Qonda Tl OIVKS DOOE HET Gemengd Dubbel Kwartet Hit Orarenhagt onder leiding yan den lieer J O Tii MEEL OP Zondag 15 Januari 1905 s avondH half nrlit aar ia de Zaal NÜT EN VERMAAK der Sociëteit DE HÉUNIE Medewerkenden bamea J LINDO A MÜHLMANN C VAN STABBKSHUBO E WINCKEL Heeren U BRINKMAN J TEN HAGEN J T D KUN en A v d STAP Delft Pianist da Heer B TABBEBNAL Frijcen der plaateen f 0 7C PlaatBkaarten te verkrügen Dtj de Boekbandelaare 1 VAN BENTÜM e ZOON te Oouda PlaatebeKpreking 1 0 10 Teketboekjes 1 O tO CONCERT Vrijdag 13 Januari in Ie zul HCUNIK llavrii a avond M onr DOOR j i VAHlKHUaaBB Sopraan i HaRe hr IV UIBUBTH Viool den lir WiLLKU KEKPBU Jiano Uonda Prijzen der plaatsen i 1 60 bji inleekening Or Leerlingen H B S Oymnasium on Sted Mat I OM Lijsten liggen lot en niet Donderdag ter teckening b i Mevr de Wed M J BOUMAN Ooudüche Maiiekh KAPITAAL aangeboden als U en hupotheek op nieuwe oii ebraikte tbbepeu op buizen land r juii koopmanegoederen accepten bouw en bandeleoredieten menbelrn errenissen grossen on verder op elke aanneeraiyke voorwaarde met en tonder borgstelling naar gelang T n omstandigheden Brieven Iranco onder No 371 Bureau HET VADERLAND den Haag TE IILtK in de Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnimo Warande Kenken en Kelder voorzien van Uas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Geen Qrijs Haar moer I e Nieuwe I onilnii doet de grijze baien binnen enkele dagen verdwijnen mankt bel kaar glanzend en zacbt belet bet uitvallen M naeuit de pulletjes van bel bootd weg Eischt op den balü Lontloit Frijs 1 A l en l AO per Ijaton Verkriigbaar in de ROZENDAAL U bij IsaMk Cais IL Papier mul ii UJt UA 0 v Htt MM ooiekiddjMi n makkilTkM ipoHnilcMil TOM Hmcm n vooral daim to tClndtrtchotsMrk lidiAppcthnrTuC 11 MWIarkC r i iwi M m wfc Iwifa ro o w iiHr W i iiriM M iS fc i rNa Ui Slr M M MmoW 1 0 5 iagcii lie tisie groole IIENGELOSCHE VEHLOTLXG Trekt Zitordig 14 Januari 1905 n bet openbaar ie Hengelo Ij in het Hotel de Carper van drn Heir W li WITTE GKOOTE WIJVKANS 5 5 H prijzen HOOF DPR IJ 8 15000 Q lcL ian Con tsu3 i te3n Tweede prijs i 1500 fïAe prijs f 1000 Vierde jjrijs f 600 Voorts PiiarileH Koelen Farkeni Sr mjteu ItiJwIelen XiiiiUttorhlnen meubelen lluialtoudeHJke Arilkilen en cii Prijs per l ot f 0 50 p p i 0 65 Gebruikt i i ie WERELDBKROSMUE M ONI I Superior Druiven Borstlioning Dt i UJi Extract Verkrijgbaar bjj I J lANSEN te Hnngolo Ueld die nok Agenten aanstelt Verder bü LOUW BISSCHOP Sigarenii Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 7 B L BAASTROP Lange Groenendaal I 123 Kfiiltf htlpeiid n fu ïM l middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sliimhorsl broncliitis en alle borst en lungaandoeningen Negen mial met ioutl bekroond Kenige labrikanteu tX9i HAAG H N VAN SCHAIK r Flacons nn M O TO I Kon Slnuinlabriek De lloninnbloem Verkrii baar bij Kirma IHILt f Jt l Weilhaveu 19H r w A LATÊCy VTK A Kleiweg K lod iloxuia K H V vN Mll U Vearstai li ïü ei ou U A liOUMAN 1 oo r eA PINK K Nuuutrhrk a d I ui A N i kZKSSKN Stkiionhmm i Tn TOUKKN no i U v WIJK Owlni i r A HCIIKKK kc i l W RDK hidi rat4r K i l Uil HEIIDEN Ie Rêmwijk P o SPh K MotrtapiUl I o ST K WaddingrtiMn Weil J llnLST WadUn tvuin M KOLKMAN WaildingKtn P A o OllOnT Oadevuiler A o lONIJll OwlfwaUr I J P KASTELEIN PoUbroik datri D lilKKKH te llm hop WkVIISCIItlVri WV Laat V niet iiiikleiden iooT AbilV SIront Het klooster VI CM Piin o l iflZ beiLint ni l lm S mn i iinif nriltil wn nle SS l Patënt H Stollen Iramin n niMld wi rïïUilÜ Mf fWra H oijMl trnifigta hat Antau rt itr uUêiuw ufrthtaM tt Xachahmiint rn t i UêH tmfi uit lUmn gtefa aclutrfrn H nU tt NP MD WW Jlem adar Ik w cAm tlaajtttanaiunioit M ÊÊfr HëlÊl f ii nifi H wt M l W ÜOUDSCH VEELICHTINO MAGAZIJN l e Avoiidsler Dubbele Buurt B 13 ÏELKK 117 Ki uwüt sooit SaloDgas afelij s f too e MOftei l iii j Onnni tut enten Ciaiik tchcls K U A LF enZI I DEN Fl AN I K Enorme keuze i lflvrlje GEËMAIL LEERDE Hl ISHOU ÜELIJKE AKTIK ELEN deugdzaam en zindeiyk Eenig adres voor prima GASGLÜEI LICHTARTIKELEN legen eoncarreereiide pt jien N B Het groot succes geplaatst de echte Amerik SÜVIO VTORVAAS Hftcht U roor naniank Aanbevelend M M V LOON Mr Gasfitter i l l£ ïl ltCAO te nt ffUigoD iteiin n C toll ïu aa Tole riffiiomingen in don del gckvimen uiiilti Uts noun dea aitvindwj Dr MlohMjl Temardigd jp de beste uiachiiies m het wenldberoemde Mabbliaaemeut ran 6ebr StoUwarck t Keden iliche J p n21efe ienv Bikel Cacao In vierkanten busaot Deze likol Cwmo e met melk gokookt oeaie uoj onaue gezunHe drank voor d geiykadi gebruia een i 2 theolepda Voa t poeder roor een kop Ohooold Ale geneeskrachtige drank by gonl an dun bee sleciits met water te bniike Verkrijgbaar by de rooiuuott B 1 Apotboksra en Pri Ko V4 K pwaftBiiea f 1 80 o 0 9Ó 0i35 GeneraalTtrtegeowooTdigar roor land Julius MattanklMN imnterdam Kalveistraat 1 Onnavolgbaar ign thans door nienw gevonden toepassingen onze oUeoeri getchêlderde E ertreilen Helulure Hogaert Zg geren kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecAle te ontvangen Geïll Pröscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratü op aanvraag Boxtel H HOQASRTa € 0 Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen ign en Motaalpoetseztract merk HOOD KRUIS nit de tabriek van Firma H SARDËHANN te Zevenaar en Emmerik tfraMnrB I kromm Verkrijgbaar to Goada by R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFF Drok ran A BRINKMAN i Zn liË XÏ lSGEVl G IBlCHIINllfN WElKt C KVAAR SCilADEOF HINDER KUNNbN VBROORZAKEN BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van GOUDA üe ienart 8 der HINDERWET Doen èi weten Dat zij yer unningeo hebben verleend aan E van ier Hee en sijne rcchtverltr gniL tot het opricUlen eener paarJensUchtTij iii hetperceel aan ile Keiz rstraat wijk K no iiö kadastraal bekend sectie D no 1384 J A Donker en zijne rechtverkrijgende tot htt oprichleii eener bigarenfabriek anmx droogerij van aij areii m het perceel a in de Vest wijk O no 611 kadabiraal bekemt sectie D nu 2219 GOUDA den 12 Januari 1905 Burjiemee iter en Wethouder i voornoen d R 1 MARTEN8 De Secretaris BROUWER Uulleuiandscb üverzicbu Generaal Koeiopatkin seinde den Sate dut eon Ruüsische in binderliuig opgestelde aldeeling b het düiji Saliilaili j19 kilomeier ten ZuidwehlBu van Jentan een Japanbcli convooi vcrranhe en et n gedeelte daarvan buit maakte Dit bericht is van belang omdat bet in verband lo brengen ia JDet de Japan che losing eeigislercn gegeven Wfc oen gevocht in de bnnrt v n UeJisan waurb de Ruskon bet onderfpil gedolven oudou bobben De Temps verneemt van zijn correspondent te Kopenhagen die uil goeden bron zegt te pullen dal admiraal Rodjeswensky naar de Middellandsche Zee zal lerugkeeren en bit Malta zal afwachten helderde eskader dat be taaii znl uil het panlserschip Nikolaai l de kruisers diniro l Geueiaal Apraxine Admiraal Ushakel Admiraal Sinejawin en Wladinur Monomach Üil eskader zal einde Janaari reeds Libau verl tan om zich bü Eodjestwensky a eskader aan te sloilen en gezamenlijk de reis naarhel Verre Oosten Ie vervolgen Het later volgend eskader dat dan bet Derde zou lieeten zal m Mei lot vertrek gereed zijn Rusland heelt volgens bericblen nil Rome bij de scheepsbouwers firma Ansaldo voor een bedrag van zes millioen guldennieuwe schepen besteld De Liberie deelt mede dal Rusland onderhandelingen gevoerd had met Chili over den aankoop van aanvullingaschepen voorhet nieuwe eskader Nu beweert het Fran FH ILLE10 70 Wat wilt ge zeggen Al bezit ik ook weinig doorzicht mgn kind bet hart spreekt ook vaak een woordje mede waarop het ontkennen zoo moeilijk valt En dan ge weet hel heb ik a zó6 lief dat het waarlijk geen bevreemding kan wekken dat ik zelf huiver wanneer gg in stilte lijdt Hg nam bet blonde kopje tusschen de beide banden en tag wederom ijjn lieveling diep in de oogen Ge hebt aw man niet lief kwam hem Halsterend over de lippen Voor een seconde sloeg Edith de oogen neder maar dadelijk daarop antwoordde z dan ook met een zekere fierheid want na althans mocht ig oprecht zgn Ifc heb a nooit gezegd dat ik hem liel had en toen door n over dat huwelijk gesproken werd is dtit juist het eenige punt geweest dat noeb door a noch door mij is aangeroerd geworden Ja dat is vaar I Dat ia hot bittere Ter sche blad dat Ubiii een ultimaluni van Japan ontvangen zou bobben en dal daarop de onderhandelingen zouden zgn afgebroken Hetzelfde geval mot gelijk verloop zou zich hebben afgespeeld met Argeiiliö De Japanscbe legatie te Londen spreekt bt ide berichten ecliter tegen i Generaal Von Stóssel zou zich in een on derhoad inel oen Japanech hoofdofflcielniismoüdig hebben ailgelaten our zgn verdere loopbaan als krijgsman Zgn woOrdf n luiden Wal mu betreft ik lieb den l aor geiliirende drie veldiochlen gediend ik ben driemaal gewond ge vee t de eiste maai in den Russisch Turkschen oorlog de tweede maal gedurende den Boksers opa tand en de derde maal te Port Arthur Ik linb eindeluk hel recht verworven naar Rusland terug te keeren om nmn loven te eindigen Ie midden van m jn familie Ik breng met inu mede v jf kinderen van nfllcieren dio geduiende het beleg zyn gedood Degenen die Von StOssol het laatst gezien hadden vóór hel begin der belegering van Purt Arthur zoggen dal liy zeer veroudeid is en vooral zgii gelaat de spuien draagt van don onlzagluken enisligen ntryd dien hu als bevelhebber van de vesting heeft doorgemaakt Indien men aan de verklaring van graaf Moerawjel en prins Chilkof waarde mag hechten dan zou hel verschil tusschen de Russische regeering en de hervormingsgezinde kringen des volks uitsluitend bestaan in de vraag of een grondwet al dan niet noudig is In een intervieuw met een redacteur van Roess zeide do minister dat allo hervormingen in de keizerlyke oekase genoemd nauwgezet zullen wolden ingevoerd maar dat de etsch naar een constitutie vooi harig is De prins zeide Een vreemde constitutie over te nemen zou voor ons noodlottig zijn Ik heb lange jaren in staten met eon grondwettige regeeliiig geleefd en ik heb mg er van overtuigd dat dii niet altoos in overeenstemming is met de behoeften van het land Kn dat zou nog meer het geval z n b j one waar een overwegende meerderheid der bevolking de meest elementaire kennis en ontwikkeling mist De quaestie moet daarom uiterst voorzichtig beliandeld worden In de eerste plaats zgn er bjj ons Ie veel kasten adel burgerij boeron fabrieksarbeiders en dan ook nog de vele nationaliteiten Polen wijl wat ik mg zelf dag aan dag doe want ik had mgn redenen oni te veronderstellen dat gü een ander liefhadt en dat uw meisjesdroomen van een ander gelnk waren vervuld Hel was een offer van uw kinderlijke liefde dat ik vroeg niet voor mg persoonlijk ik had liever willen sterven dan van o een gehoorzaamheid eischen die u tranen kostte Maar t gold zoowel nw geluk kis het mijne en ik zon in vertwgfeling zijn gestorven wanhopig door het bawastzjjn dal ik a arm on met een onteerden naam moest achterlaten Dat had ik begrepen Ik heb het voorstel aangenomen Heb ik mg ooit beklaagd Neen neen maar ik had zoo gehoopt dal het schitterende van nw hawelgk en de degelijke eigenschappen van uw echtgenoot gevoegd bjj de edelmoedigheid van zijn gedrag o een verleden zonden doen vergeten dat uw plicht van toen af n verbood te betreuren Ik bad zoo gehoopt dat gij zoadt geëindigd zjjn met den man wiens naam ge hadt aangenomen te loeren liel hebben I Edith zweeg Ik zie helaas dat die wenseb niet is vervnld geworden Hoe weinig ik alt bescheidenheid den heer d Orvilliers ook bsioak t is Toldoende a by elkander te loden Finnen Armeniers Letten onz Elk van die groepen is krachtens de bestaande wette in een bgzonderon rechtstoestand Daardoor loopen alle quae sties alt in de groote moeiigkheid de formule Ie vinden dio al deze tegenover elkaar staande en vaak tegenstrijdige belangen vereeiilgen kan IliorDit bigkl al dal de openbare arbeid In het belang van hel geheele land onder de beslaande toestanden feilelgk onmogeIgk is Voor alles is noodig een gelükslolling van alle onderdanen bg de wet daaidoor zal regeling en eenheid komen in de toestanden en zullen wy antwoord krügeii up de vraa welke regeeringavormen voor Rusland noodig n Slechts ondel zulke voorwaarden is hel mogelijk een denkbeeld te krijgen over de meening van het volk en te zien tot welk stadium van ontwikk ling liet RuBsisc ae organisme is gi komr ll Do Duitsclie Rgk dag is eergisteren weder bgeongekomeii doch de met zooveel spanning verwachte verklaring van den Kgkskanselier over de handelsverdragen is niet afgelegd De heer Von Hülow was zelfs in het Huis niet aanwezig doch do president van den Rgksdag graaf Hallesirein was door den kan e1ier geinacliligd om de ver klacMK at te leggen in het Senioren convent dat het handelsverdrag met Oostenrgk binnen een week zal lot stand komen Hel verdiag moet dan nog gedrukt worden waarvoor acht dagen nnodig worden gerekend züodat bet verdrag over veertien dagen in elk geval nog voor 1 Februnii aan den Hgksdag kan worden vo irgelegd Allo verdragen zullen gelgktgdig warden gepubliceerd En alle andere onderhandelingen mol de tariefverdragsstalen zullen dan zooveel mogelgk geéindigd zgn omdat daardoor de betrekkingen met de staten die op den voet der meeslbegunstigde natie behandeld zullen worden het best to regelen zgn De Siniores besloten naar aanleiding dezer mededeeling de ingediende interpellatie voorloopig aan te houden omdat graaf Pusadowsky door de onderhandelingen over het verdrag verhinderd ii de vergaderingen bg te wonen Hel blijkt dus dat de verandering in het Uostenrgksch ministerio geen belemmering is geweest voor den afloop der onderhandelingen Hel Berliner Tageblatt verneemt nog dat de traclalen den vryiiandelaars alle aanleiding zullen geven om ia zak on asch te treuren want de paden waarop Caprivi met zooveel succes voor handel en zien om te begrijpen dat nw beider harten niet vereenigd zgn bet nooit zullen worden I Het is voldoende a heden te zien om op uw gelaat een lang en moeilgk lijden te lezen Vader Neen laat me nu uitspreken kind Ik moet mijn geweien ontlasten van twee dingen die ik o te zeggen heb die mg als lood ter neder drukken mgn laatste levensdagen vergallen en van mg den gebogen grgsaard hebben gemaakt die op dit oogenblik bü a zit te schreien Hij wischte een paar tranen weg en hernam Die twee dingen mijn arme Edith zgn mijn zelfverwijt en mijn angst Uw zelfverwijt P Ja kind een zelfverwijt dat met eiken dag knagender wordt Wat ik a nu ga zeggen zonden zeker slechts weinig vaders tegenover hun dochter doen onder zulke omstandigheden Kunt ge rog niet alles toevertrouwen P Richard O Brien nam de fljne vingers van mevroaw d Orvilliers en drukte ze met zijn bevende handen Ik begin ziel ge zeide biJ leer zacbt sprekend lk baglo met n vergiffenis te vragen Ik had niet door mijn onvoorzichtigheid en m jn Terkeerde berekeningen u voor nijverheid do handelsverdragen geleid beeft schgnen na voor goed verlaten te zgn De Rgksdag begon heden met de behandeling van het hoofdstuk Justilio der be grooting en van de daarbg ingediende motie van den afgevaardigde Milller Meiniugen waarin wordt gezegd dat de wederkeorigbeid bg Itrafvervolgingen alleen mag bestaan op grond van afgesloten Iractaten en slechli aan Staten kon worden toegestaan welker recbts grondslag waai borgen opleveit dat die wederkeeriglieid ook weikelgk lal worden nagekomen en waarin verder wordt voorgesteld dat de uitleveringstractaten met het buitenland slechts door het Rgk zullen worden afgesloten en dus d r uitleveringstraclatan door enkele Duitscho bondsstaten aangegaan zullen worden opgezegd De voorsteller dezer motie de heer Muller Moiningen van de vrgzinnige volksparlg verdedigt die motie met een beroep op de ervaringen bg het Koningsbergseho socialiBttiiiproces opgedaan Hg eritiseert daarbg scherp de lioudiiig van de Pruisische justitie die Rusland ten onrechte wederkeeligboid toestond op grond van vervulsclile vertalingen van het Russische strafwetboek düut den Russischen consul generaal Het voorstel strekt om bet loeslaan van wedarkeerigheid aan Rusland oninogelgk te maken daar Rusland geen rechtstaat is naar Duitsehe bjgrippen De heer Muller Meiiiingen eindigde zgn rede met de verklaring dal zgn voorstel verder bedoelt de vervanging van het PruisischUussisclie uitleveringsverdrag van I8HÖ door een meur modern verdrag Do staatssecretaris van justitie de lieer Niebording verklaarde niet lo zullen ingaan op do lol de overheden gerichte verwgten daar het proces bet Koningsbergseho sucialistenproces nog bg hel Rgksgeruchl aanhangig IS De rgkskaiisolier zoude gaai no zich verklaren voor een sla itsveidrag betreffende de wederkeerigheid lm elrafvorvolgingon maar zulko overeenkonisten zgn volstrekt niet gem tkkelgk tot stand lo brengen De door de niolie van den heer Muller gestelde vooi waarde betreffende don waarboigvan wederkeeiighoid bestaat rood de vraag is slechts of aan de voorwaarde bg een bepaald land wordt voldaan Wat betreft de uilleveringstraclaton is het de vraag ol de rgkskanselier mag ingrgpen in de rechten der afzonderlgke staten De rgkskansolior is bereid zulke verdragen te sluiten voor zoover de toestanden van het rgk en zgn belangen dit toelaten de noodzakolgkheid moeten brengen die beslist heeft over uw lot iij liadl Eduard de Lairis hof en bij u Ik verbrak de droombeelden die ik zelf zuo gaarne had verwezenlijkt geilen en die zonder mgn onvoorzichtigheid ook zonden verwezenlgkl zgn Terwgl ik dat doed heb ik lal gehandeld Ik bad niet den moed n at te vragen lot welken prgs van smart on spgl gg er in loestemdel om onze plaats in de maalschappij te redden Ook het leven vader 1 Ja het mgne belaas I Ik heb u derhalve zoo goed als met gesloten oogen overgeleverd aan de smarten die ons thans verteren en aan gevaren waarvan hot vooruitzicht mii doet huiveren Oe hebt bg uw opoffering OW krachten te gioot geschat Edith en ik gin ik heb het n reeds gezegd van do gewaagde veronderstelling uil dat bet nieuwe betlaan waaraan dan toch zooveel weelde verbonden was u het verleden zou doen vergeten Het tegendeel is helaas het geval geweest Vader Neen neen geen verdediging Ediih ik beschuldig n immers niet I Ik heb daartoe niet het recht Ik wil u alleen iets smeeken en tets zeggen Wordi vervolgd